To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 29 January 2015
News updated: Thursday January 29 2015 03:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

kn. Ipªn-cm-a³
ss]¡: ss]¡ Nnä-t¦mSv luknse kn. Ipªn-cma³ (85) A´-cn-¨p. `mcyamÀ: Iñym-Wn, ]tc-X-bmb shÅ-¨n. a¡Ä: tcmln-Wn, \mcm-b-W³, _me-Ir-jvW³, \mcm-b-Wn, eoe, kpa-Xn, imc-Z, iin-I-e. acp-a-¡Ä: I®³, ImÀ¯ym-b-\n, chn-I-e, N{µ³, Ipam-c³, cm[m-Ir-jvW³, Atim-I³, chn.

News Submitted:1160 days and 6.00 hours ago.


kwL-«\w; 4 hnZymÀ°n-IÄ¡v ]cn-¡v
ImkÀtImSv: Be-¼mSn sslkvIq-fnð kwL-«-\w. \mev hnZymÀ°n-IÄ¡v ]cn-t¡-äp. ]¯mw-Xcw hnZymÀ°n-I-fmb apÅw-]mSn Be-¼m-Snbnse A_vZpðJm-ZÀ Poem\n (15), aptïm«v am\ys¯ Al½Zv ap_-joÀ (15), ¹kvSp hnZymÀ°n-I-fmb Fcn-b-¸m-Sn-bnse apkvX^ (16), ssk^p-±o³ (16) Fón-hÀ¡mWv aÀ±-\-ta-ä-Xv. hnZymÀ°n-Isf Iaâ-Sn-¨-Xns\ tNmZyw sNbvX hntcm-[-¯nð aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp-shóv Poem-\nbpw ap_-jodpw ap³ sshcm-Ky-¯nð X§sf aÀ±n-¡p-I-...

News Submitted:1160 days and 6.01 hours ago.


I\y-¸m-Sn-bnð tamjWw
_Zn-b-Sp¡: hoSv]q«n ]pñ-cn-bm³ t]mb kv{XobpsS ho«nð tamjWw I\y-¸m-Sn-bnse Kncn-P-bpsS ho«nð \nó-mWv Hcp ]h³ kzÀWm`-c-Whpw 2500cq]bpw tamjWw t]mbXvCóse D¨-bv¡mWv kw`hw

News Submitted:1160 days and 6.01 hours ago.


IrXy-\nÀh-lWw XS-Ê-s¸-Sp-¯nbXmbn ]cmXn
ImkÀtImSv: ]md-¡« F.BÀ. Iym-¼n\v kao]w s]meo-knsâ HutZym-KnI IrXy-\nÀh-lWw XS-Ê-s¸-Sp-¯n-sbó F.BÀ. Iym¼nse s]meo-kp-Im-c³ sI.kn. amIvhn-bpsS ]cm-Xn-bnð km³t{Um ImÀ ss{UhÀ¡pw Iïm-e-dn-bm-hpó HcmÄ¡p-sa-Xn-sc-Su¬ s]meokv tIsk-Sp¯p.

News Submitted:1160 days and 6.01 hours ago.


Imdnð \nóv tamjvSn¨ ]mkvt]mÀ«v X]mð hgn A-b-¨p-sIm-Sp¯p
ImkÀtImSv: Imdnð \nóv tamjvSn¨ ]mkvt]mÀ«v X]mð hgn Xncn-¨-b-¨psImSp-¯p. s]Àf-bnse kPo-dnsâ cïp-amkw ap¼v ImWm-Xmb ]mkvt]mÀ«mWv Ign-ª-Zn-hkw X]mð hgn XncnsI In«n-b-Xv. ]pXnb _kvÌmân\v kao]w ]mÀ¡v sNbvXn-cpó kPo-dnsâ Imdnð \nómWv ]mkvt]mÀ«pw aäp-Nne tcJ-Ifpw IhÀó-Xv. Fómð I\nhv tXmónb tamjvSmhv ]mkvt]mÀ«v am{Xw Xncn-¨-b-¨p-sIm-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. ]mkvt]mÀ«v \jvS-s¸-«-Xn-\mð KÄ^v bm{X apS-§p-tam Fó i¦-b...

News Submitted:1160 days and 6.01 hours ago.


Pnñ-bnð hml-\m-]-IS ]c¼c; atôiz-c¯v temdn ss_¡n-en-Sn¨v cïv acWw
ImkÀtImSv/atô-izcw: Pnñ Cóp-WÀóXv hml-\m-]-IS ]c-¼-c-I-fpsS hmÀ¯ tI«v. atô-iz-c¯v temdnbpw ss_¡pw Iq«n-bn-Sn¨v ss_¡v bm{X-¡m-cmb cïp-t]À acn-¨p. ImkÀtImSv AW-¦q-cnð Sthc Xe-Io-gmbn adnªv s]meo-kp-Im-c\-S¡w Ggp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. ]pñqÀ ]me¯nð temdn tXm«nte¡v adn-ªp. Imª-§m«v temdn-IÄ X½nð Iq«n-bn-Sn¨pw A]-I-S-ap-ïm-bn. atô-iz-cw hma-ôqÀ sN¡vt]m-Ìn\v kao-]w Cóv cmhnse 8.30\mWv cïv bphm-¡-fpsS ZmcpW a...

News Submitted:1160 days and 6.21 hours ago.


Nm\ð kwLs¯ aÀ±n¨ kw`-h-¯nð s]meo-kp-ImÀs¡Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: Cóse sshIn«v ]md-¡« F.BÀ. Iy¼n\v kao]w Nm\ð kwLs¯ {Iqc-ambn aÀ±n¨ kw`-h-¯nð s]meo-kp-ImÀs¡-Xnsc Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯p. C´ym-hn-j³ ImkÀtImSv dnt¸mÀ-«À ^ukn-b-bpsS ]cm-Xn-bnð Iïm-e-dn-bm-hpó 30 s]meo-kp-ImÀs¡-XnscbmWv tIkv. Cóse sshIn«v \mte-Im-tem-sS-bmWv kw`-hw. Dfn-b-¯-Sp¡ PbvamXm kvIqfnð \nóv s]meokv hml-\-¯nð kvIqÄ Ip«n-Isf Ibäns¡mïp-t]m-Ipó cwKw Nm\ð kwLw Iyma-d-bnð ]IÀ¯n aS-§p-t¼mÄ...

News Submitted:1160 days and 6.17 hours ago.


apwss_ aWojv amÀ¡-äS¡w aqón-S-§-fnð h³ Xo]n-Sn¯w; ImkÀtImSv kztZ-in-I-fp-tS-X-S¡w \nc-h[n IS-IÄ I¯n-\-in¨p
apwss_: apwss_-bnse {]i-kvX-amb aWojv, klmd amÀ¡-äp-I-fnð h³ Xo]n-Sn-¯w. ImkÀtIm-«p-Im-cp-tS-X-S¡w \nc-h[n IS-IÄ I¯n-¨m-¼-em-bn. Cóv shfp-¸n\v aqóp-a-Wn-¡mWv apwss_sb \Sp-¡nb Xo]n-Sn-¯-ap-ïm-b-Xv. tImSn-I-fpsS \jvSw IW-¡m-¡p-óp. klmd amÀ¡-änemWv BZyw Xo]n-Sn-¯-ap-ïm-b-Xv. AXv sXm«-Sp¯ aWojv amÀ¡-än-te¡v ]S-cp-I-bm-bn-cp-óp-shóv ZrIvkm£n-IÄ ]d-ªp. sXm«-Sp¯ samlvX amÀ¡-än-te¡pw Xo]-SÀóp. aWojv amÀ¡-änse...

News Submitted:1160 days and 6.19 hours ago.


s]meo-kp-ImÀs¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp¡pw þa{´n
ImkÀtImSv: C´ym-hn-j³ ImkÀtImSv dnt¸mÀ«À ^ukn-b-sbbpw Iyma-dm-am³ kp_n-¯n-s\bpw ss{UhÀ kems\bpw A{I-an¨ s]meo-kp-ImÀs¡Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡p-saóv Irjn a{´n sI.]n. taml-\³ ]d-ªp. aÀ±-\-taäv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Ign-bpó aqóp-t]scbpw kµÀin¨Xn\p-tijw Bkv]{Xn ]cn-k-c¯v am[ya {]hÀ¯-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp a{´n. C¡m-cy-¯nð apJy-a-{´n D½³Nmïn sF.Pn-tbmSv dnt¸mÀ«v Bh-iy-s¸-«n-«p-sïópw am[ya kzmX-{´y-¯n-...

News Submitted:1160 days and 6.20 hours ago.


]n.Sn.-F. I½nän tbmK-¯n-\nsS kwL-«\w; Aôp-t]À¡v ]cn¡v
FS-\oÀ: kvIqÄ ]n.Sn.-F. I½nän tbmK-¯n-\nsS hmt¡-ä¯nepw kwL-«-\¯nepw Aôp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. FS-\o-cnse F³.-F. A_vZpðJm-ZÀ (24), bmkÀ FXnÀtXmSv (25), _joÀ Nmð¡c (24), FS-\oÀ IqÀ¡-¸m-Sn-bnse Fw.sI. {]`m-I-c³ (46), s\{Im-sP-bnse {io[-c³ (49) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. aqóp-t]sc C.sI. \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnepw cïp-t]sc P\-dð Bkv]-{Xn-bnepw {]th-in-¸n-¨p. Có-se sshIn«v FS-\oÀ sslkvIq-fnse ]n.Sn.-F. I½nän tbmKw \S-¡p-ó...

News Submitted:1160 days and 6.21 hours ago.


ImkÀtImSv D]-Pnñm Item-Õhw Cóv kam-]n¡pw
tImfn-b-Sp¡w: tImfn-b-Sp¡w Pn.bp.-]n. kvIqfnð \S-¡pó ImkÀtImSv D]-Pnñm kvIqÄ Item-Õhw Cóv kam-]n-¡pw. sshIn«v 4\v F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. DðLmS\w sN¿pw. ]ôm-b¯v {]kn-Uïv Bbnj kl-Zpñ A[y-£X hln-¡pw. Un.Un.-C. ]n. ]ßn\n k½m-\-Zm\w \nÀh-ln-¡pw. aÕcw aqóp-Zn-hkw ]nón-«-t¸mÄ lbÀsk-¡-ïdn hn`m-K-¯nð FS-\oÀ kzmanPn lbÀsk-¡-ïdn kvIqfpw sslkvIqÄ hn`m-K-¯nð N«-ômð lbÀsk-¡-ïdn kvIqfpw aptó-dp-óp. bp.]n. h...

News Submitted:1162 days and 5.41 hours ago.


H. \mcm-b-W³
Imª-§mSv: IÀjI³ ]S-ó-¡mSv Hgn-ª-h-f-¸nse H. \mcm-b-W³ (70) A´-cn-¨p. `mcy: H.hn. _mem-a-Wn. a¡Ä: ]pjv], kt´m-jvIp-amÀ, _o\. acp-a-¡Ä: F³.-sI. cLp-\mYv (APvam³), Fw. cmPn, sI. N{µ³ (Ipssh-¯v). ktlm-Z-c-§Ä: Ipª-¼p, Ipªm-a³, tKm]m-e³, cmL-h³, Dï-¨n, ]tc-X-\mb A¼m-Sn, Pm\-In, Nncp-X.

News Submitted:1162 days and 5.42 hours ago.


aÕ-cn¨ aqón-\-§-fnepw Hómw-Øm\w; imln³ Xnf§n
Xf-¦c: k_vPnñm kvIqÄ bph-P-t\m-Õ-h-¯nð aÕ-cn¨ aqón-\-§-fnepw F t{KtUmsS Hómw-Øm\w t\Sn Xf¦c ZJo-d¯v Cw¥ojv aoUnbw lbÀsk-¡-ïdn kvIqfnse ]¯mw-Xcw hnZymÀ°n Sn.bp. apl-½Zv imln³ {it²-b-\m-bn. sslkvIqÄ hn`mKw ae-bmfw {]kw-Kw, Cw¥ojv {]kw-Kw, Cw¥ojv {]_-Ô-c-N-\ Fóo C\-§-fnð Hómw-Øm\w t\SnbmWv imln³ cP-X-Pq-_nen BtLm-jn-¡pó ZJo-d¯v kvIqfnsâ A`n-am-\-am-b-Xv. kb³kv ¢_v kwØm\ Xe-¯nð \S-¯nb kn.hn. cma³ ^utï-j³ D]...

News Submitted:1162 days and 5.42 hours ago.


Poh\v `oj-Wn-sbóv I¸-enð \nóv apl-½Zv; `mcybpw a¡fpw Bi-¦-bnð
sam{Kmð: tkmam-en-b³ sImÅ-¡mÀ Ham-\nse keme Xpd-ap-J-¯p-\nóv dmônb Fw.hn. ^bÀ Iw t_mKn I¸-enð IpSp-§nb sam{Kmð henb\m¦n-bnse apl-½Zv ho«n-te¡v hnfn-¨p. Poh\v `oj-Wn-bp-sïó apl-½-Znsâ shfn-s¸-Sp-¯ð ho«p-Imsc hoïpw Bi-¦-bpsS apÄap-\-bn-em-¡n. amk-§Ä¡v tij-amWv apl-½-Znsâ t^m¬tImÄ hcp-ó-Xv. Poh\v `oj-Wn-bp-sïópw `£Ww Ign-¡msX Znh-k-§-fm-sbópw Ic-ªp-sImïv apl-½Zv ]d-ªp. D¸p-shÅw IpSn¨pw Ipfn¨pw aSp-¯p-...

News Submitted:1162 days and 5.43 hours ago.


kvIqÄ hcm-´-bnð Ae-ªp-Xn-cnª ]ip-¡sf ]nSn-¨p-sI«n
Ipïw-Ipgn: Ae-ªp-Xn-cn-bpó ]ip-¡sf kvIqÄ A[n-Ir-XÀ sZmÍn-bnð sI«n. ]ip-¡sf Agn-¨p-hn-Sp-ó-Xn-s\-Xnsc ]ôm-b¯v A[n-Ir-XÀ t\cs¯ apó-dn-bn¸v \ðIn-bn-cp-óp. kvIqÄ hcm-´-I-fnepw IS-I-fpsS apónepw ]ip-¡Ä Xmh-f-a-Sn-¡p-óXv Gsd Zpcn-X-ap-ïm-¡n-bn-cp-óp. IqSmsX tdmUnð cm{Xn Ime-§-fnð ]ip-¡Ä InS-óp-d-§p-óXv A]-I-S-¯n\pw hgn-sh-¨p. ]ôm-b-¯nsâ apó-dn-bn¸v ]men-¡msX Agn-¨p-hn« cïv Ióp-Im-en-Isf Ipïw-Ip-gn Kh. lbÀ...

News Submitted:1162 days and 5.44 hours ago.


hn.F³. PntX-{µ³ ImkÀtImSv Ie-IvSÀ
Xncp-h-\-´-]pcw: kmaq-ly-t£a Ub-d-IvSÀ hn.F³. PntX-{µs\ ImkÀtImSv Pnñm Ie-IvS-dmbn \nb-an-¨p. Cóse tNÀó a{´n-k`m tbmK-amWv PntX-{µs\ ImkÀtIm«v \nb-an-¨-Xv. ImkÀtImSv Ie-IvSÀ sI.F³. kXo-js\ Xncp-h-\-´-]pcw Ie-IvS-dmbpw \nb-an-¨p.

News Submitted:1162 days and 5.45 hours ago.


sX¿w ImWm³ t]mb BÄ Ipf-¯nð acn¨ \ne-bnð
Ccn-b®n: t£{X-¯nð sX¿w ImWm³ t]mb Bsf Ipf-¯nð acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. t_¸v ]qhmf luknse ]n. IrjvW(55)s\bmWv Cóse cm{Xn hoSn\v kao-]s¯ kzImcy hyàn-bpsS Ipf-¯nð acn¨ \ne-bnð Isï-¯n-b-Xv. sNmÆmgvN sshIn«v sX¿w ImWm-s\óv ]dªv ho«nð \nón-d-§n-bn-cp-óp. Xncn-s¨-¯m-¯-Xns\ XpSÀóv At\z-jn-¡p-t¼m-gmWv acn¨ \ne-bnð Iï-Xv. ^bÀt^m-gvsk-¯n-bmWv arX-tZlw ]pd-s¯-Sp-¯-Xv. Iqen-¸-Wn-¡m-c-\m-Wv. `mcy: kpµ-cn. a¡Ä: cmP³, ...

News Submitted:1162 days and 5.46 hours ago.


X¼msâ sIme-]m-XIw: hnZymÀ°n Ad-Ìnð
Imª-§mSv: Iñpsh«v sXmgn-em-fnsb IpSw sImïv ASn-¨p-sImó tIknð H³]-Xmw ¢mkv hnZymÀ°n-bmb 14Imcs\ AdÌv sNbvXp. aSnss¡ aWn-ap-ï-bnse hnZymÀ°nsb \ote-izcw kn.sF. kn.sI. kp\nðIp-am-dmWv AdÌv sNbvX-Xv. aWn-ap-ï-bnse sI. X¼m³ (45) BWv acn-¨-Xv. Cu amkw 18\v cm{Xn-bmWv A{Iaw \S-¯n-b-Xv. ]cn-bm-c¯v NnIn-Õ-bn-em-bn-cns¡ 20\mWv X¼m³ acn-¨-Xv. A½-s¡-Xnsc A]-hmZ {]N-cWw \S-¯n-b-Xnð Ip]n-X-\m-bmWv IpSw sImïv ASn-¨-Xv. Ad-Ìn-emb ...

News Submitted:1162 days and 5.46 hours ago.


kv{Xo[-\- ]oU\w; aqóp-t]Às¡-Xnsc tIkv
D¸f: IqSp-Xð kv{Xo[-\-am-h-iy-s¸«v `ÀXr-ho-«p-ImÀ ]oUn-¸n-¡p-óp-shó bph-Xn-bpsS ]cm-Xn-bnð aqóp-t]Às¡-Xnsc atô-izcw s]meokv tIsk-Sp-¯p. D¸f ^nÀZukv \K-dnse ssk\-_¯v _m\p-hnsâ (21) ]cm-Xn-bnð `À¯m-hnsâ D½ jaoa (52), _Ôp-¡-fmb kpc-¿, d^oJv Fón-hÀs¡-Xn-sc-bmWv tIkv. A[ym-]-Isâ ss_¡v IhÀóp ImkÀtImSv: A[ym-]-Isâ ss_¡v IhÀó-Xmbn ]cm-Xn. apKp Kh: sslkvIqÄ A[ym-]-I³ kp{_-lva-Wysâ ss_¡mWv ImWm-Xm-b-Xv. Cuamkw 17\v ...

News Submitted:1162 days and 5.46 hours ago.


_me-the; ho«-½-s¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: {]mb-]qÀ¯n-bmIm¯ s]¬Ip-«n-sb ho«p-tPm-en¡v \nÀ¯n-b-Xn\v ImkÀtImSv Su¬ s]meokv ho«-½-s¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. hnZym-\-K-dnse Sn.sI. ^m¯n-a-s¡-Xn-sc-bmWv tIkv. Ch-cpsS ho«nð\nóv _me-th-e¡v \nÀ¯nb 13 hb-ÊpÅ s]¬Ip-«nsb s]meokv tamNn-¸n-¨p. ssNðUv shðs^-bÀ I½o-j³ ap¼msI lmP-cm-¡nb s]¬Ip-«nsb ]c-h-\-Sp¡w Pph-ss\ð tlmanð ]mÀ¸n¨p.

News Submitted:1162 days and 5.47 hours ago.


aZy-]n¨v Imtdm-Sn-¨-Xn\v Ad-Ìnð
atô-izcw: aZy-]n¨v Imtdm-Sn-¨-Xn\v Hcmsf atô-izcw s]meokv AdÌv sNbvXp. IS-¼mdnse d^oJv (31)BWv Ad-Ìn-em-b-Xv.

News Submitted:1162 days and 5.47 hours ago.


tdmUv hnI-k-\w: tSmÄ ]ncnhv A\n-hmcyw þa{´n
ImkÀtImSv: kwØm-\s¯ tdmUv hnI-k-\-¯n\v tSmÄ ]ncnhv A\n-hm-cy-am-sWóv s]mXp-a-cm-a¯v a{´n C{_m-lnw-Ipªv ]d-ªp. ImkÀtImSv s]mXp-a-cm-a¯v Ah-tem-I\ tbmK-¯nð kw_-Ôn-¡m³ F¯nb a{´n KÌvluknð am[ya {]hÀ¯-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tSmÄ ]ncn-hn-s\-Xnsc FXnÀ¸p-sï-¦nepw tSmÄ ]ncn-hn-ñmsX kwØm-\s¯ tdmUv hnI-k\w \S-¡n-ñ. \mj-Wð sslth \mev, Bdv hcn ]mX-bm-¡p-t¼mÄ IpSn-sbm-gn-¸n-¡-s¸-Sp-ó-h-cpsS ]p\-c-[n-hm-k-¯n\v...

News Submitted:1162 days and 5.49 hours ago.


kn.]n.-Fw. Pnñm I½nän hnfn¨ tbmKw Hcp- hn-`mKw _ln-jvI-cn¨p
Ipän-t¡mð: t_U-Is¯ {Kq¸p-t]m-cn\v ]cn-lmcw ImWm³ kn.]n.-Fw. Pnñm I½nän hnfn¨ tbmKw Hcp hn`mKw _ln-jvI-cn-¨p. Cóv cmhnse Ipän-t¡mð F.sI.-Pn. aµn-c-¯n-emWv Gcnbm I½n-än tbmKw hnfn-¨-Xv. kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«-dn-b-äw-K-§-fpsS kmón-[y-¯nð Gcnbm I½nän tNcm-\m-bn-cpóp Xocp-am-\w. kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-«dn sI.]n. kXo-jvN-{µ³, aäp sk{I-t«-dn-b-äw-K-§-fmb Fw.hn. _me-Ir-jvW³, sI. _me-Ir-jvW³, ]n. cmL-h³, kn.F-¨v. Ipª...

News Submitted:1162 days and 5.50 hours ago.


t_¡-ense IhÀ¨: IqSp-Xð tIkp-IÄ sXfn-bpóp
Imª-§mSv: t_¡ð Ipón-enð hoSv Ip¯n-¯p-dóv 40 ]h³ kzÀWw IhÀó tIknð Ad-Ìn-emb aqóp-t]sc Cóv tImS-Xn-bnð lmP-cm-¡pw. kzÀWw \jvS-s¸« ho«p-Sa A_vZpð lanZv lmPn-bpsS ktlm-Z-csâ aI³ IqSn-bmb j^o³ (19), jco^v (23), jd-^p-±o³ (18) Fón-hsc kn.sF. sI.hn. thWp-tKm-]mepw kwL-hp-amWv AdÌv sNbvX-Xv. tIknðs]« aqóp-t]-sc-¡p-dn¨v s]meo-knð hnhcw e`n-¨p. ]Ån-¡c ]Ån-¸pg kztZ-in-I-fmb k¿n-Zv, CwXn-bm-kv, P¸p Fó Pm^À Fón-h-cmW...

News Submitted:1162 days and 5.50 hours ago.


]pen-`oXn: h\w hIp¸pw s]meokpw Xnc-¨nð \S¯n
Xf-¦c: _mt¦m«v cïv ]pen-Isf Isïóv Ip«n-IÄ. CtXmsS _mt¦mSv {]tZiw hoïpw ]pen `oXn-bn-em-bn. Cóse sshIn«v Bd-c-tbm-sS-bmWv _mt¦ms« Ip«n-IÄ cïv ]pen-Isf Iï-Xv. _mt¦mSv ]gb HmSv ^mIvS-dn¡v kao-]s¯ BĸmÀ¸n-ñm¯ ]d-¼n-te¡v ]pen HmSn-t¸m-Ip-óXv Isïóv Ip«n-IÄ ]d-ª-tXmsS \m«p-ImÀ t^mdÌv A[n-Ir-Xsc hnhcw Adn-bn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. t^mdÌv Poh-\-¡mcpw \m«p-Imcpw cm{Xnbpw ]peÀs¨bpw Xnc-¨nð \S-¯n-sb-¦nepw ]pensb Iïn-...

News Submitted:1162 days and 5.51 hours ago.


Fw.Fð.-F-s¡-Xn-cmb {]kvXm-h\ hnhm-Z-am-Ipóp; hnaÀi-\-hp-ambn Fkv.-ssh.-Fkpw Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^pw
ImkÀtImSv: ]n._n. A_vZpðd-kmJv Fw.Fð.-F-sb hnaÀin¨v Fkv.-ssh.-F-kv. Pnñm {]kn-Uïv ]Å-t¦mSv A_vZpðJm-ZÀ aZ\n \S-¯nb {]kvXm-h-\s¡Xnsc- cq£-hn-aÀi-\-hp-ambn C.sI. hn`mKw Fkv.-ssh.-Fkpw Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm I½n-änbpw cwK-s¯-¯n. s]mXp-k-aq-l-¯nsâ \ò¡v thïn-bmWv hnhmZ tIiw kw_-Ôn¨v ]n._n. A_vZpðd-kmJv {]Xn-I-cn-¨-sXópw AXv Hcp P\-{]-Xn-\n-[n-bpsS _m[y-X-bm-sWópw Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm t\Xm-¡Ä {]kvXm-h...

News Submitted:1162 days and 5.53 hours ago.


Xoh-ïn-b-]-ISw: adn-bw-_n¡v klm-b-hp-ambn JnZva¯v {]hÀ¯-Isc¯n
D¸f: Xohïn X«n Kpcp-Xc \ne-bnð awK-em-]pcw sslemâv Bkv]-{Xn-bnð Ign-bpó D¸f Ipdn-¨n-]-Ås¯ adn-bw-_n(45)¡v NnInÕm sNe-hn-te-¡mbn D¸f JnZva-¯pð akm-¡o³ kwLw 36,000 cq] \ðIn. CXn-\Iw cïv ikv{X-{Inb Ign-ª adn-bw-_n¡v NnIn-Õm-sN-ehv aqóc e£w cq] Ihn-bp-sa-ómWv Icp-Xp-ó-Xv. JnZva-¯pð akm-¡o³ kwLw {]kn-Uïv sI.F. bqk-^v, P\-dð sk{I-«dn CJv_mð sI.F-^v. D¸f Fón-h-cmWv ]Ww ssIam-dn-b-Xv. \hw-_À 13\v sshIn«v \me-c-a-Wn¡v...

News Submitted:1163 days and 5.42 hours ago.


sFkv{Iow tIkv: hn.F-knsâ Bi¦ ASn-Øm\cln-X-saóv tImSXn
sIm¨n: sFkv{Iow tIkv ]p\-c-t\z-jW ]ptcm-KXn hne-bn-cp-¯-W-saó {]Xn-]£ t\Xmhv hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µsâ lcPn sslt¡m-SXn ]cn-K-Wn-¨n-ñ. At\z-jWw ]ptcm-K-an-¨p-h-cn-I-bm-sWópw Cu hnj-b-¯nð Bi¦ thsïópw tImSXn \nco-£n-¨p. tIknsâ At\z-jW ]ptcm-KXnsb¸än kÀ¡mÀ A`n-`m-j-I-t\mSv Bcm-ªp. tIkp-ambn _Ô-s¸«v kÀ¡mÀ Gsd aptóm«v t]mbn-«p-sïópw Unkw-_À 22\v At\z-jW ]ptcm-KXn Adn-bn-¡-W-saópw Bh-iy-s¸-«n-«p-ïv. At\z-jW ]ptcm-KXn ...

News Submitted:1163 days and 5.40 hours ago.


]n._n. A_vZpðd-kmJv Fw.Fð.-F-s¡-Xnsc cq£hnaÀi-\-hp-ambn Fkv.-ssh.-F-kv.
ImkÀtImSv: Xncp-tI-i-s¯-¡p-dn¨v hô-\m-]-c-amb {]kvXm-h\ \S-¯nb ]n._n. A_vZpðd-kmJv Fw.Fð.-F. ap^vXn thjw Na-bp-óXv \nÀ¯n Fw.Fð.-F. Fó \ne-bnð am\yX Im«m³ X¿m-dm-I-W-saóv Fkv.-ssh.-F-kv. Pnñm {]kn-Uïv ]Å-t¦mSv A_vZpðJm-ZÀ aZ\n Bh-iy-s¸-«p. Fkv.-ssh.-F-kv. Pnñm I½n-än-bpsS seäÀ slÍnð ]{X Øm]-\-§-fn-se-¯n¨ Ipdn-¸nð Fw.Fð.-F-s¡-Xnsc cq£-amb hnaÀi-\-am-Wp-Å-Xv. Ign-ª-Zn-hkw _Zn-b-Up-¡-bnð Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv....

News Submitted:1163 days and 5.40 hours ago.


t_U-Is¯ {Kq¸p-t]mcv; ]nW-dm-bnsb ImWm³ cïv t\Xm-¡Ä Xncp-h-\-´-]p-c-t¯¡v
t_UIw: Pnñm I½n-än-bpsS \nÀt±i {]Imcw \msf Gcnbm I½nän tbmKw tNcm-\n-cns¡ t_U-Is¯ {Kq¸n-k-s¯-¡p-dn¨v ]cmXn ]d-bm³ cïp-t\-Xm-¡Ä Xncp-h-\-´-]p-c¯v t]mb-Xmbn Adn-bp-óp. Hcp Gcnbm I½nän AwKhpw ap³ Gcnbm sk{I-«-dn-bp-amWv kwØm\ sk{I-«dn ]nW-dmbn hnP-bs\ t\cn«v sNóp-Iïv ]cmXn \ðIm³ t]msb-ómWv hnh-cw. {Kq¸p-t]m-cns\ XpS-Àóv {]I-S-\-§Ä \S-ó-tXmsS ]mÀ«n-bnse cl-ky-§Ä ]eXpw A§m-Sn-¸m-«m-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. CXn-\n-S-b...

News Submitted:1163 days and 5.41 hours ago.


_mbm-dnð hoSv Ip¯n-¯p-dóv IhÀ¨
D¸f: _mbm-dnð hoSv Ip¯n-¯p-dóv cïv ]h\pw 1,500 cq]bpw IhÀóp. Kmfn-b-Sp-¡-bnse F.sI. A_vZpñ lmPn-bpsS hoSv Ip¯n-¯p-dómWv kzÀWm-`-c-Whpw ]Whpw IhÀó-Xv. sNóm-bvaq-e-bnse A_vZpðdlvam³, _mbmÀ skmssk-än¡v kao-]s¯ apl-½Zv lmPn, apfn-K-±-bnse A_vZpðdlvam³ Fón-h-cpsS hoSp-I-fnð tamj-W-{i-ahpw \Sóp.

News Submitted:1163 days and 5.43 hours ago.


t_¡ð IhÀ¨: Aôp-t]À he-bnð
Imª-§mSv: t_¡ð Ipónð l±m±v \K-dnse A_vZpð laoZv lmPn-bpsS hoSv Ip¯n-¯p-dóv IhÀ¨ \S-¯nb kwLw he-bn-em-bn. Aôw-K-kwLamWv IhÀ¨¡v ]nón-ep-ïm-bn-cp-ó-sXóv s]meo-kn\v hnhcw e`n-¨p. laoZv lmPn-bpsS hoSp-ambn ASp¯ _Ô-apÅ bphmhv DÄs¸sS I®qÀþImkÀtImSv Pnñ-I-fnð \nc-h[n {Ian-\ð tIkp-I-fnðs¸« kwL-amWv IhÀ¨ \S-¯n-b-sXóv s]meo-kn\v hnhcw e`n-¨p. h[-{i-aw DÄs¸-sS-bpÅ tIkp-I-fnðs¸-«-hÀ kwL-¯n-ep-ïv. t_¡-enð \Só...

News Submitted:1163 days and 5.43 hours ago.


s]meo-kns\ A{I-an¨ kw`hw: Fkv.-F-^v.-sF. Pnñm sk{I-«dn DÄs¸sS \mep-t]À dnam-ïnð
Imª-§mSv: s]meo-kns\ A{I-an-¡p-Ibpw s]mXp-ap-Xð \in-¸n-¡p-Ibpw sNbvX tIknð Fkv.-F-^v.-sF. Pnñm sk{I-«dn DÄs¸sS \mep-t]sc tImSXn dnamïv sNbvXp. Pnñm sk{I-«dn cmh-tW-iz-cs¯ sI. k_o-jv, {]hÀ¯-I-cmb Ipän-t¡m-ense F³.-F. cmtP-jv, t\mÀ¯v tIm«-t¨-cn-bnse kuta-jv, IWn-¨n-d-bnse k\p-tam-l³ Fón-hsc slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw¢mkv aPn-kvt{S«v tImSXn (Hóv)-bmWv dnamïv sNbvX-Xv. HIvtSm-_À 10\v Hm^okv amÀ¨n-\n-sS-bmWv A{Iaw Im«n-...

News Submitted:1163 days and 5.43 hours ago.


_m¦v IhÀ¨m {iaw: ap³ KÄ^pIm-c\pw Hmt«m ss{Uhdpw kwib \ng-enð
atôizcw: hn«vf am\n-e-bnse IÀ®m-SI _m¦v Ip¯n-¯p-dóv IhÀ¨ sN¿m³ {ian-¨-Xn\v ]nónð _´n-tbmSv kztZ-in-bmb ap³ KÄ^vImc \pw Hcp Hmt«m ss{Uh-dp-saóv kqN-\. ChÀ \m«nð \nópw ap§n-b-XmWv kwi-b-¯n-\n-S-bm¡n-bXv. 20\v cm{Xn-bmWv _m¦v Ip¯n-¯p-d-¡pó i_vZw tI«v \m«p-ImÀ HmSn-¡q-Sp-ó-Xn-\n-S-bnð {]Xn-IÄ ImÀ Dt]-£n¨v ap§n-b-Xv. ImÀ hmS-I-s¡-Sp¯ ap³ KÄ^pImcs\ tI{µo-I-cn-¨mWv At\z-jWw.

News Submitted:1163 days and 5.38 hours ago.


sIme A½sb sXdn-]-dª hntcm-[-¯nð IpSw-sIm-ï-Sn¨v; X¼msâ acWw sIme-]m-XIw; 14Imc³ he-bnð
Imª-§mSv: aSnss¡ aWn-ap-ï-bnse sN¦ðsXm-gn-em-fn-bpsS acWw sIme-]m-X-I-am-sWóv sXfn-ªp. kw`-h-hp-ambn _Ô-s¸«v 14 Imc-\mb kvIqÄ hnZymÀ°n s]meokv he-bn-em-bn. IÅn-¸me ho«nð X¼m³ (50) BWv sImñ-s¸-«-Xv. ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtfPv Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-en-cns¡ Rmb-dmgvN cmhn-se-bmWv X¼m³ acn-¨-Xv. 19\v cm{Xn Xe¡pw I®n\pw Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡äv Ah-i-\n-e-bnð aSnss¡ Fcn-¸nð aqóv tdmUn-\-Sp¯v \nópw Ipgn IÄhÀ«n-\-Sp-...

News Submitted:1163 days and 5.51 hours ago.


tImgn-¡-S-bnse amen\yw ]pg-bnð XÅp-I-bm-bn-cpó kwLs¯ \m«p-ImÀ ]nSn-IqSn
Dfn-b-¯-Sp¡: tImgn¡S-bnse amen\yw Nm¡n-em¡n Hmt«m-bnð sImïpt]mbn ]pg-bnð XÅp-ó-Xn-\n-S-bnð cïpt]sc \m«p-ImÀ ]nSn-IqSn s]meo-knð Gð]n¨p. amen\yw \nd¨psImïp hó Hmt«mbpw ]nSn-¡q-Sn. Dfn-b-¯-Sp¡ Fkv.-]n. \K-dnse bp.F.- J-eoð(28), Dfn-b-¯-Sp-¡-bnse bp.F.- k-hm-Zv(21) Fón-h-sc-bmWv Cóv cmhnse ambn-¸m-Snbnð sh¨v \m«p-ImÀ ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. hnZym-\-KÀ s]meokv AdÌv sNbvXp. sI Fð.14 7108 \¼À Hmt«mbpw IÌ-Sn-bn-se-Sp-¯p. ...

News Submitted:1163 days and 5.50 hours ago.


bphm-hns\ sh«n ]cn-t¡ð¸n¨ kw`-h-¯nð ss_¡p-ambn HcmÄ Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ho«n-te¡v \Sóp t]mhp-I-bm-bn-cpó bphm-hns\ sh«n ]cn-t¡ð¸n¨ kw`-h-¯nð Hcmsf AdÌv sNbvXp. BÀ.-Un.-\-KÀ ]¨-¡mSv inh-IrjvW \ne-b-¯nse lco-jn(23)s\bmWv Cóv cmhnse Dfn-b-¯-Sp-¡-bnð sh¨v ss_¡nð kô-cn-¡p-t¼mÄ ImkÀtImSv kn.sF.-_m_p s]cn-§b¯v AdÌv sNbvX-Xv. lcojv kô-cn-¨ sI.Fð 60 F 6914 \¼À ss_¡pw IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. Dfn-b-¯-Sp¡ Im´n-¡c ^m¯na a³knense sI.l-\o-^n(19)s\bmWv apówK kwLw sh«n ]cn-t¡ð¸n...

News Submitted:1163 days and 5.47 hours ago.


]Å-¯p-¦m-ense Ajvd-^nsâ acWw; At\z-jWw ss{Iw{_m-ôn\v hn«p
ImkÀtImSv: N«-ômð ]Å-¯p-¦m-ense apl-½Zv Ajvd-^n(24)sâ Zpcq-l-a-c-W-t¡kv ss{Iw{_m-ôn\v hn«p. ss{Iw{_môv tImgn-t¡mSv kn.sF. Ipªn-cm-a-\mWv At\z-jW Npa-X-e. amÀ¨v 2\v ]peÀs¨ 1.50\v s]mÆð s_ôv tImS-Xn¡v kao]w tdmUn-emWv Ajvd-^ns\ acn¨ \ne-bnð Iï-Xv. kplr¯v kn±nJv t_mhn-¡m\w IpWn-t¨-cn-bnse Imap-In-bpsS ho«n-te¡v t]mIp-t¼mÄ Ajvd-^n-s\bpw Iq«pIm-c³ lssk-\m-sdbpw Iq«n-bn-cp-óp. Ajvd-^n-s\bpw lssk-\m-sdbpw hoSn\v ]pds¯ ...

News Submitted:1163 days and 5.50 hours ago.


IzmÀt«-gvkn\v apónð \nÀ¯n-bn« kptam ASn-¨p-X-IÀ¯p
AW-¦qÀ: IzmÀt«-gvkn\v apónð \nÀ¯n-bn« kptam ASn-¨p-X-IÀ¯p. sNón-¡-c-bnse kptc-{µsâ DS-a-Ø-X-bn-epÅ sI.Fð. 13 Un 4480 \¼À kptam-bmWv ASn-¨p-X-IÀ¯v ap³h-i-s¯-bpw Ccp-h-i-s¯bpw ¥mkv XIÀ¯-Xv. Cóv cmhnse Bdv aWn-tbmsSbmWv kw`-h-a-dn-bp-ó-Xv. kptam HmSn¨ AW-¦qÀ Ppam-a-kvPnZv IzmÀt«-gvknð Xma-kn-¡pó lcojnsâ Xma-k-Ø-e-¯n\v apónð \nÀ¯n-bn-«-Xm-bn-cpóp. Cóse cm{Xn Ggv aWn-tbm-sS-bmWv kptam sImïp-sh-¨-sXóv lc...

News Submitted:1163 days and 5.49 hours ago.


apl-½Zv BZw
Ip¼f: _w{_mWbnse apl-½Zv BZw (58) A´-cn-¨p. I¸ð Poh-\-¡m-c-\m-bn-cp-óp. _w{_mW Pam-A¯v I½nän {Sj-ddpw _w{_mW inlm_v X§Ä dneo^v skð AwKhpw apÉnw-eoKv {]hÀ¯-I-\p-am-Wv. `mcy: _o^m-¯n-a. a¡Ä: ^m¯n-a, lko-\, l\o-^v, B_n, BZn. acp-a-I³: d^o-Jv.

News Submitted:1164 days and 6.12 hours ago.


A_vZpñ
Ip¼f: IÀWm-SI ]ô¯v ]g-b-Ime hym]m-cn-bm-bn-cpó _w{_m-W-bnse A_vZpñ (92) A´-cn-¨p. `mcy: Bbn-j. a¡Ä: C{_m-lnw, Jmen-Zv, kn±n-Jv, Ajvd^v (Fñm-hcpw Zp_m-bv), ^kð (tXP-kv), apPo-_v, kmZn-Jv, kplvd, adn-bp-½. acp-a-¡Ä: kplvd (s]mÆð), Akva (]p¯qÀ), skdo\ (atô-iz-cw), lko\ (Dfn-b-¯-Sp-¡), adn-bw_n (ASp-¡w).

News Submitted:1164 days and 6.13 hours ago.


AUz: ]n.hn. Pb-cmP³ Pnñm BbpÀthZmkv]{Xn {]kn-Uïv
ImkÀtImSv: Pnñm kl-I-cW tlmantbm Bkv]{Xn skmssk-än-bpsS {]kn-U-ïmbn AUz: ]n.hn. PbcmP-s\bpw sshkv {]kn-U-ïmbn a[p Fkv. \mb-scbpw Xnc-sª-Sp-¯p. `c-W-k-anXn AwK-§-fmbn AUz: kn.F-¨v. Ipª-¼p, F.Fw. A_vZpðJm-ZÀ, F. cho-{µ³, tUm: Pn. {ioIp-amÀ, sI. sslam-h-Xn, sI. Ia-em-£³, hn. Pm\-In, sI. tbmtKjv, Xmc Fkv. ssd Fón-h-scbpw Xnc-sª-Sp-¯p.

News Submitted:1164 days and 6.14 hours ago.


-A-Pm-\qÀ an\nlmÀ_À kÀsh ]qÀ¯n-bmbn
Imª-§mSv: APm-\qÀ IS-¸p-d¯v A\p-h-Zn¨ an\n lmÀ_À bmYmÀ°y-am-¡p-ó-Xn\v aptóm-Sn-bm-bpÅ kÀsh ]qÀ¯n-bm-bn. t_¸qÀ assd³ kÀsh Hm^o-knse kÀsh Hm^o-kÀ ]n.Sn. tXmakvIp«n-bpsS t\Xr-Xz-¯nð 13 AwK-kw-L-amWv F«p-Zn-h-k-ambn kÀsh \S-¯n-h-ó-Xv. kÀsh dnt¸mÀ«v cïm-gvN-¡Iw Xncp-h-\-´-]p-cs¯ No^v sslt{Um-{Km-^À F.]n. kptc-{µ-em-en\v ssIam-dpw. APm-\qÀ-þ-Nn-¯mcn IS-¸p-d-¯n-\p-Ånð \mev Intem-ao-äÀ ]cn-[n-bn-emWv kÀsh \S-...

News Submitted:1164 days and 6.22 hours ago.


Hmt«m ss{UhÀ¡pw ktlm-Z-c-§Ä¡pw aÀ±\w
Ipïw-Ip-gn: Ipïw-Ip-gn-bnse Po¸v ss{Uhdpw kn.sF.-Sn.-bp. {]hÀ¯-I-\p-amb kpPnXv (25), ktlm-Z-c\pw Hmt«m ss{Uh-dp-amb kt´mjv (24), ktlm-Z-cnbpw Un.ssh.-F-^v.-sF. t_UIw t»m¡v I½nän AwK-hp-amb kcnX (23) Fón-hsc A{I-a-¯nð ]cn-t¡-ä-v sN¦f C.sI. \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse cm{XnbmWv kw`-hw. Hm«w Ign-ªv Po¸p-ambn kpPnXv ho«n-te¡v t]mIp-t¼mÄ Hcp kwLw A{I-an-¡p-I-bp-am-bn-cp-óp-. Po¸v Dt]-£n¨v ho«n-te¡v HmSp-t...

News Submitted:1164 days and 6.23 hours ago.


{]mb-am-b-X-dn-bmsX ssdlm\ Xf-cpóp; Ic-bm\pw Nncn-¡m-\p-am-hm-sX...
ImkÀtImSv: InS-¡-¸m-b-bnð ]nS-bpó Cu Ip«nsb Itïm? ImgvN¡v Aôp-h-b-Êp-Im-cn-sbóv tXmópw. ico-c-L-S\ A{Xtb tXmón¡q. Fómð Cu Ip«n¡v 18 hb-km-bn. {]mb-ambXdn-bmsX, Hóv Ic-bmt\m Nncn-¡mt\m t]mep-am-hmsX Zpcn-X-¸m-b-bnð XfÀóv InS-¡pó Fcn-bmð _Åodnse JZo-P¯v ssdlm-\ Fñm-h-cp-sSbpw DÅv s]mÅn-¡p-I-bmWv. hoSnsâ \mev Npa-cp-IÄ¡p-Ånð Hóv \nhÀóp-\nð¡m³ t]mep-am-hmsX ]nS-bpó Cu "bph-Xn' ho«p-Im-cpsS tX§-em-Wv. Ipªp...

News Submitted:1164 days and 6.58 hours ago.


cmPn¡¯v \ðIn-; t\XrXzw CS-s]«v ]n³h-en-¸n¨p
atô-izcw: atô-izcw ]ôm-b¯v ÌmânwKv I½nän sNbÀt]-gvk¬ \p{k¯v Plm³ cmPn-¡¯v \ðIn. ]nóoSv ]mÀ«n CS-s]«v cmPn ]n³h-en-¸n-¨p. Cóse cmhnsebmWv sk-{I-«-dn¡v cmPn-¡¯v \ðIn-b-Xv. D¨¡v cïv aWn¡v ]ôm-b¯v apÉnw-eoKv `mc-hm-ln-bpsS t\Xr-Xz-¯nð tbmKw tNcp-Ibpw cmPn ]n³h-en-¡m³ Bh-iy-s¸-SpIbpam-bn-cp-óp. XpSÀóv cmPn ]n³h-en-¨p. Znh-k-§Ä¡v ap¼v ho«n-\-Sp-¯p-ïmb Hcp A{I-a-hp-ambn _Ô-s¸«v \p{k¯v PlmsóXnsc Btc...

News Submitted:1164 days and 6.39 hours ago.


-sam-ss_ð IS IhÀ¨m-{iaw: HmSn-c-£-s¸-«-hsc Xnc-bpóp
atô-izcw: samss_ð tjm¸v Ip¯n-¯p-dóv sam ss_ð t^mWp-IÄ Pbn-en-se-¯n-¡m³ {ian¨ kw`-h-¯nð Ip¼f kn.sF. Sn.]n. cRvPn¯v At\z-jWw DuÀÖn-X-am-¡n. cïp-t]sc AdÌv sNbvXn-«p-ïv. AW-¦qcnse ap¡³ sjco-^v, tImgn-t¡mSv Nmenb-bnse Ajvd^v Fón-h-cmWv Ad-Ìn-em-b-Xv. D¸f SuWnðsh¨mWv jco-^n-s\bpw Ajvd-^n-s\bpw s]meokv IÌ-Un-bn-se-Sp-¯Xv. Ch-cnð Hcm-fpsS ktlm-Z-c³ amdmSv tIknð in£ A\p-`-hn-¨p-h-cp-óp-ïv. Xf-¦-c-bnse lmcn^v, A«-tKm...

News Submitted:1164 days and 6.41 hours ago.


t]¸-«n-bpsS ISn-tbäp
_´n-tbmSv: t]¸-«n-bpsS ISn-tbäv cïpt]sc Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Hf-bs¯ C{_mlnan (45)s\ ImkÀtIm«pw HmW-´-bnse Bbnj (60)sb D¸f kzIm-cym-kv]-{Xn-bnepw {]th-in-¸n-¨p.C{_m-ln-ans\ \S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ tdmUnð sh¨pw Bbn-jsb ho«p-ap-ä-¯p-sh-¨p-amWv t]¸«n ISn-¨-Xv.

News Submitted:1164 days and 6.44 hours ago.


ImWn-IÄ Cd-§n-t¸mbn; tZe-¼mSn ]ôm-b¯v tIc-tfmðkhw Ae-t¦m-e-ambn
AUqÀ: tZe-¼mSn ]ôm-b¯v tIc-tfðkhw Hcp ¢_nsâ am{Xw Dðk-h-ambn amdn-sbóv Btcm-]-Ww. 35 hb-Ênð IqSp-X-epÅ ]ecpw aÕ-cn-¨-Xmbpw Bt£-]-ap-bÀóp. aÕ-cn¨ C\-§-fnð ]e-Xnepw ]ôm-b¯v A[n-Ir-XÀ¡v \nb-a-]-c-amb \S-]-Sn-sb-Sp-¡m³ km[n-¡m-¯-Xn-\mð ]cn-]m-Sn-IÄ Xsó Hgnhm-t¡ïn hóp. ]cn-]m-Sn-IÄ Hgn-hm-¡n-b-Xnð {]Xn-tj-[n¨v ]e ¢_v `mc-hm-ln-Ifpw tÌPnð Ip¯n-bn-cn¸v \S-¯n. Hcp hmÀUv AwKw {]Xn-tj-[-hpambn F¯n-b-hsc Kpï-Isf C...

News Submitted:1164 days and 6.45 hours ago.


t_¡-ense IhÀ¨: Aôv hnc-e-S-bm-f-§Ä e`n¨p; aqóp-t]sc tNmZyw-sN-¿póp
t_¡ð: Ipónð l±mZv \K-dnse A_vZpðl-aoZv lmPn-bpsS hoSv Ip¯n-¯p-dóv 40 ]h³ IhÀó kw`-h-¯nð ]cn-k-cs¯ aqóp-t]sc s]meokv tNmZyw-sN-bvXp-h-cp-óp. hoSn-s\-¡p-dn¨v \ómbn Adn-bm-hpó Hcp bphmhpw CXnðs]-Spw. Rmb-dmgvN cmhnse 10\pw cm{Xn H¼-Xn-\p-an-S-bn-emWv AS-¨n« ho«nð IhÀ¨ \S-ó-Xv. sSd-Ênð Ibdn apIÄ\n-e-bnse hmXnð XIÀ¯v AI-¯p-I-S-ómWv InS-¸p-ap-dn-bnse sjð^v XIÀ¯v kzÀWm-`-c-W-§Ä IhÀóXv. ho«nð \nóv Aôv hnc-e-...

News Submitted:1164 days and 6.53 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036