To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 24 November 2014
News updated: Sunday November 23 2014 02:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

`c-W-L-S\ adn-I-Sóv eoKv t\Xm-hns\ hym]mcn kwL-S-\-bpsS `mc-hm-ln-bm-¡n-bXv hnhm-Z-am-Ipóp
D¸f: {]hmkn eoKv t\Xm-hns\ hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kan-Xn-bpsS taJem `mc-hm-ln-bmbn Xnc-sª-Sp-¯Xv hnhm-Z-am-Ip-óp. eoKv Ip¼f ]ôm-b¯v I½nänbpsS Hcp `mc-hm-ln-sb-bmWv D¸f taJem hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kan-Xn-bpsS {Sj-d-dmbn Xnc-sª-Sp-¯-Xv. cmjv{Sob ]mÀ«n-bpsS Øm\w hln-¡p-ó-hÀ¡v hym]mcn kwL-S-\-bnð `mc-hm-lnXzw \ðIm³ ]mSn-sñóv kwL-S-\-bpsS `c-W-L-S-\-bn-ep-sïóv NneÀ Nqïn-¡m-«p-óp. CXv adn-I-Sóv `mc-hm-ln-bmbn Xnc-sª-Sp...

News Submitted:1149 days and 18.59 hours ago.


JZo-P-bpsS sIm¨p-lr-Zbw s\m¼-c-s¸-Spóp; X\n¡pw ]co-£-sb-gp-Xm-\m-hptam?
ImkÀtImSv: JZo-P-¡n-t¸mÄ Dd-¡-an-ñ. aWn-¡qdpIfpw Znh-k-§fpw sImgn-ªp-ho-gp-t¼mÄ Cu sIm¨p lrZbw s\m¼-c-s¸-Sp-óp. aäv Iq«p-Im-cn-I-sf-t¸mse F\n¡pw Cu hÀjs¯ Fkv.-F-kv.-Fð.-kn. ]co-£-sb-gp-Xm-\m-hptam? Ft¸mgpw D½sb t\m¡n JZoP tNmZn-¡p-óp. Dfn-b-¯-Sp¡ _nemð \K-dnse hmSI IzmÀt«-gvknse apl-½-Zn-sâbpw ^m¯n-a-bp-sSbpw aI-fmWv ]Xn-\-ôp-Imcn JZoP. aIÄ¡v ]\n hcp-t¼mÄ Cu IpSpw-_-¯n\v B[n-bm-Ip-óp. ChÀ a\w s\m´v d...

News Submitted:1149 days and 18.54 hours ago.


Hó-c-amkwap¼v ImWm-Xmb bphm-hns\ Xnc-bpóp
Imª-§mSv: `mcy-sbbpw a¡-sfbpw Dt]-£n¨v \mSp-hn« shÅ-cn-¡pïv kztZ-in-¡p-thïn s]meokv At\z-jWw DuÀPn-X-am-¡n. ]pó-¡póv I®³Ip-ónse a¯m-bn-bpsS aI³ _ntPmbv Fó Ipcym-t¡m-kns\ (36)bmWv Hó-c-amkw ap¼v ImWm-Xm-b-Xv. BKkvXv Ggp-ap-X-emWv ImWm-Xm-b-Xv. `mcy I\-I-¡póv Ipdp-hm«v ho«nse Sn.Fw. im´-bpsS ]cm-Xn-bnð shÅ-cn-¡pïv s]meokv tIsk-Sp-¯n-«p-ïv. tIm«-a-e-bnse hn[-h-bmb bph-Xn-sbbpw sImïmWv Øew hn«-sXóv kwi-bn-¡p-ó-...

News Submitted:1149 days and 18.32 hours ago.


Pnñm \o´ð Sow: A³kmcn Sn.Fw. \mb-I³
ImkÀtImSv: 8, 9 Xnb-Xn-I-fnð XriqÀ AIzm-«nIv tImw¹-Ivknð \S-¡pó 59þm-aXv kwØm\ ]pcpjþh\nX \o´ð aÕ-c-¯nð ImkÀtImSv Pnñm Soans\ ImkÀtImSv tNcqÀ (hb-emw-Ip-gn) kztZin A³kmcn Sn.Fw. \bn-¡pw. AwK-§Ä: A³kmcn Sn.Fw. (hb-emw-Ipgn tNcqÀ), \n[n³ Sn (XoÀ°-¦-c), kpPnXv sI, Pn\p ]n. Btâm, Ptbjv hn.BÀ, Pntbm ]bkv (ap-ómSv ]n.kn.-F.-F-kv. tImtf-Pv), I_oÀ kn.F. (Im-kÀtIm-Sv), D®n-Ir-jvW³ ]n, \nÀ½ð cmPv (\o-te-izcw ]Sn-ªmäw ...

News Submitted:1150 days and 17.41 hours ago.


]me-¡m-Sv-þ-aw-K-em-]pcw CâÀknän FIvkv{]kv ASp-¯-amkw HmSn-¯p-S§pw þsd-bnðsh Unhn-j-Wð amt\-PÀ
ImkÀtImSv: ]me-¡m-Sv-þ-aw-K-em-]pcw CâÀknän FIvkv{]kv ASp-¯-amkw Ah-km-\w HmSn-¯p-S-§p-saóv sdbnðsh Unhn-j-Wð amt\-PÀ Fkv.-sI. sdbv\ ]d-ªp. ImkÀtImSv sdbnðshtÌj-\nð Cóse {]hÀ¯-\-§Ä hne-bn-cp-¯m-s\-¯n-b-Xm-bn-cpóp At±-lw. Ip¼f, tIm«n-¡pfw sdbnðshtÌj-\p-Ifpw kµÀin-¨p. C³^Àta-j³ Iuïdpw Ìmfp-Ifpw At±lw kµÀin-¨p. ImkÀtIms« Sn¡äv Iuï-dnse {]iv\w ]cn-l-cn-¡p-saópw \K-c-¯nð kzImcy taJ-e¡v Hcp Sn¡äv Iuï...

News Submitted:1150 days and 17.44 hours ago.


k¬sU Xnb-äÀ tZiob \mS-tIm-Õ-h-¯n-te¡v
ImkÀtImSv: Pnñm ]ôm-b-¯nsâ kl-I-c-W-t¯msS Ipän-t¡m-enð {]hÀ¯n-¡pó Ip«n-I-fpsS \mSI thZn-bmb k¬sU Xnb-ä-dnsâ ]pXnb \mSIw tZiob \mS-tIm-Õ-h-¯n-te¡v Xnc-sª-Sp-¡-s¸-«p. tI{µ kwKoX \mSI A¡m-Z-anbpw Xôm-hqÀ IĨ-dð tkmWpw Xncp-h-\-´-]p-c¯v \S¯pó tZiob \mS-tIm-Õ-h-¯n-emWv k¬sU Xnb-ä-dnsâ "Ión-bpsS a¡Ä' Ah-X-cn-¸n-¡p-I. k]vXw-_À 28\v XpS-§nb \mS-tIm-Õ-h-¯nð HIvtSm-_À 30\v k¬sU Xnb-ä-dnsâ \mSIw Ah-X-cn-¸n-...

News Submitted:1150 days and 17.42 hours ago.


]mïn-¡ï¯v aWð am^nb X¼-Sn¨p; \m«p-ImÀ `oXn-bnð
Ipïw-Ipgn: ]mïn-¡ïw ]b-kzn\n ]pg-bnð aWðI-S¯p kwLw X¼-Sn¨v aWð IS-¯n-teÀs¸-«Xv \m«p-Imsc `oXn-bn-em-¡n. ]pg-bnð shÅw Ipd-ª-tXmsS aWðI-S¯v cm¸Ið t`Z-at\y hym]-I-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. ]n¡¸v hml-\-§-fnepw an\n temdn-bn-ep-amWv IS¯v \S-¡p-ó-Xv. aWð IS¯v hml-\-§-fpsS ac-W-¸m-¨nð ImcWw hnZymÀ°n-Ifpw \m«p-Im-cpw Bi-¦-bnepw `oXn-bn-ep-am-Wv. t_U-Up-¡-þ-ap-fn-bmÀ ]ôm-b-¯nsâ AXnÀ¯nbneq-sS-bmWv ]pg Hgp-Ip-ó-Xv. ]p...

News Submitted:1150 days and 17.43 hours ago.


tdj³ ImÀUv; GPâp-amÀ s]mXp {]hÀ¯-IÀ¡v `oj-Wn-bm-Ipóp
ImkÀtImSv: ]pXnb tdj³ ImÀUn-\mbpw tdj³ ImÀUnse sXäp-IÄ Xncp-¯p-ó-Xn-\mbpw Xmeq¡v kss¹ Hm^o-kn-se-¯pó P\-§Ä¡v AhnsS Npän-¡-d§n Aªqdpw Bbn-chpw cq] hm§n klmbw sN¿pó GPâp-amÀ bmsXmcp {]Xn-^-ehpw B{K-ln-¡msX am\y-ambn {]hÀ¯n-¡pó s]mXp {]hÀ¯-IÀ¡v \mW-t¡-Sp-ïm-¡p-óp. tdj³ ImÀUnsâ t]cnð P\-§-fnð \nóv ]Ww ]ncn-¡pó GPâp-amÀ Chn-S-§fnð kPo-h-am-Wv. C¯cw GPâp-amÀ kss¹ Hm^o-knse Poh-\-¡mÀ¡pw s]mXp-{]-hÀ...

News Submitted:1150 days and 17.45 hours ago.


]nÅ-bpsS t^m¬ kw`m-jWw: At\z-jWw XpS§n
Xncp-h-\-´-]pcw: XS-hnð Ign-bp-ó-Xn-\nsS BÀ. _me-IrjvW ]nÅ samss_ð t^m¬ D]-tbm-Kn-¨-Xp-ambn _Ô-s¸« At\z-j-W-¯n\v Pbnð hIp¸v D¯-c-hn-«p. Pbnð shðs^-bÀ Hm^o-kÀ ]n.F. hÀKo-kmWv At\z-jn-¡p-óXv. t^m¬ D]-tbm-Kn-¨p-shóv sXfn-ªmð Pbnð Cf-hp-I-fnð \mep-Zn-h-ks¯ in£-bn-fhv d±m-¡-s¸-Spw. ]nÅ-bpsS Xsó t^mWnemtWm AtXm aäm-cp-sS-sb-¦nepw t^mWn-emtWm kwkm-cn-¨-sXópw At\z-jn-¡p-óp-ïv.

News Submitted:1150 days and 17.46 hours ago.


k`-bnð Ip¯n-bn-cn¸v; kn._n.-sF. At\z-jWw thW-saóv {]Xn-]£w
Xncp-h-\-´-]pcw: ap³ a{´n BÀ. _me-IrjvW ]nÅ-bpsS DS-a-Ø-X-bn-epÅ hmfIw BÀ.-hn.-F-¨v.-F-kv.-F-knse A[ym-]-Is\ A{I-an¨v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡ð]n¨ kw`-h-¯nð kn._n.-sF. At\z-jWw thW-saóv {]Xn-]£w Bh-iy-s¸-«p. KtWjv IpamÀ a{´n-k-`-bnð AwK-am-bn-«p-Å-Xn-\mð s]meokv At\z-jWw ]£-]m-X-]-c-amtb \S-¡q-shóv {]Xn-]£ t\Xmhv hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µ³ ]d-ªp. XShv in£-b-\p-`-hn-¡pó ap³ a{´n BÀ. _me-IrjvW ]nÅ A[ym-]-I-\p-t\sc \Só A{I...

News Submitted:1150 days and 17.46 hours ago.


sdbnðsh tÌj-\nð ]mÀ¡v sNbvX Imdnsâ SbÀ tamjWw t]mbn
Ip¼f: Ip¼f sdbnðsh tÌj-\nð ]mÀ¡v sNbvX t]mÌð Poh-\-¡m-csâ Imdnsâ SbÀ ]«m-¸-Ið tamjWw t]mbn. cmhnse tÌj-\nð hml\w ]mÀ¡v sNbvXv t]mbXm-bn-cp-óp. sshIn«v Xncn-s¨-¯n-b-t¸m-gmWv Imdnsâ Sb-dp-IÄ Ducnamänb \ne-bnð Isï-¯n-b-Xv. ]cmXn e`n-¨n-«nñ

News Submitted:1150 days and 17.47 hours ago.


KÄ^p-Im-csâ ho«nð tamj-W-{iaw
tað]-d¼v: I«-¡m-enð KÄ^p-Im-csâ ho«nð tamj-W-{i-aw. ASp-¡f hmXnð XIÀ¯p-sh-¦nepw ho«p-Im-cp-WÀó-Xn-\mð tamjvSmhv HmSn-c-£-s¸-«p. I«-¡m-ense Cw¥ojv ap\o-dnsâ ho«n-emWv Cóse cm{Xn tamj-W-{iaw \S-ó-Xv. ap\oÀ Ipssh-¯n-em-Wp-Å-Xv. `mcybpw cïv a¡fpw a{X-amWv ho«nð Xma-kw. ASp-¡f `mKs¯ hmXnð I¼n-¸m-c-bp-]-tbm-Kn¨v Cf-¡m-\pÅ {ia-¯n-\n-S-bnð ho«p-ImÀ DW-cp-I-bm-bn-cp-óp. sseän-«-t¸mÄ tamjvSmhv I¼n-¸mc D]-tb...

News Submitted:1150 days and 17.48 hours ago.


Xf-¦-c-bnð hm«Àao-äÀ tamjWw
Xf-¦c: Xf-¦-c-bnð hm«À aoäÀ tamjWw hoïpw ]Xn-hm-bn. Ign-ª-Zn-hkw Xf-¦c Zo\mÀ \K-dnse ]tc-X-\mb sI.F-kv. lʳIp«n lmPn-bpsS ho«nse hm«Àao-äÀ tamjWw t]mbn. sXm«-Sp¯v tamjW {iaw \S-óp. Xf-¦c `mK¯v t\c-s¯bpw hm«Àao-äÀ tamjWw ]Xn-hm-bn-cp-óp. CXn-s\-Xnsc \m«p-ImÀ Pm{KX ]peÀ¯n-b-Xn-s\-Xp-SÀóv tamj-W-¯n\v Adp-Xn-bp-ïm-bn-cp-óp-sh-¦nepw hoïpw tamjWw XpS-§n-bXv \m«p-Im-cnð Bi-¦-bp-ïm-¡n-bn-«p-ïv.

News Submitted:1150 days and 17.48 hours ago.


A]-I-S-ap-ïm-¡nb Sn¸Àtem-dn-s¡-Xnsc tIsk-Sp-¯nñ
D¸f: aptkm-Sn-bnð Hmt«mbnð Sn¸Àtem-dn-bn-Sn¨ kw`-h-¯nð atô-izcw s]meokv A]-ISw hcp-¯nb Sn¸Àtem-dn-s¡-Xnsc tIsk-Sp-¯n-sñóv ]cm-Xn. 27\v aptkm-Sn-bnðsh-¨mWv Hmt«m-bnð Sn¸Àtem-dn-bn-Sn-¨-Xv. Hmt«m-bm-{X-¡m-c-\mb aÕy-s¯m-gn-emfn A´p-ªn¡v (42) kmc-ambn ]cn-t¡-än-cp-óp. Cbmsf Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-¡m³ A]-I-S-¯nðs¸-«-hÀ X¿m-dm-bn-cp-ónsñóv _Ôp-¡Ä ]d-ªp. ]cn-t¡ä A´pªn D¸f kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-...

News Submitted:1150 days and 17.49 hours ago.


]md-¡-«-bn𠢺n\v Xobn-«-hsc Isï-¯m-\m-bnñ
ImkÀtImSv: ]md-¡« BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºn\v Xobn« kw`-h-¯nð C\nbpw \S-]-Sn-bp-ïm-bn-ñ. aqóp-Zn-hkw ap¼mWv, ]md-¡-«-bnð F.BÀ. Iym¼n\v sXm«-Sp¯v {]hÀ¯n-¡pó ¢ºv sI«n-S-¯n-\-I¯v AÚm-XÀ Xobn-«-Xv. Imcwkv t_mÀU-S¡w I¯n-\-in-¨n-cp-óp. A{I-an-Isf ]nSn-Iq-Sm-¯Xn𠢺v {]hÀ¯-IÀ Bi¦ tcJ-s¸-Sp-¯n. ]md-¡-«-bnð Icp-Xn-¡q«n {]iv\-§Ä krjvSn-¡m-\pÅ Nne-cpsS {ia-amWv CXn\v ]nón-seóv \m«p-ImÀ Btcm-]n-¡p-ó...

News Submitted:1150 days and 17.49 hours ago.


D¸f Su¬ Iômhv am^n-b-kwLw Iog-S-¡póp
D¸f: D¸f SuWns\ ]qÀW-ambn Iômhv am^nb kwLw Iog-S-¡n. H¼Xpamk-¯n-\nsS aqóv {]mh-iy-ambn e£-¡-W-¡n\v cq]-bpsS Iôm-hmWv s]meokv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. D¸f SuWnsâ ]e `mK-¯mbn Ct¸mgpw Iômhv kq£n-¨n-«p-sï-ómWv hnh-cw. Ign-ª-Zn-hkw ]tXzm-Sn-bnse CÀ^msâ ssIbnð\nóv ]nSn-s¨-Sp¯ Iômhn\v Hcp-e£w cq] hne-h-cp-saómWv s]meokv ]d-bp-ó-Xv. cïv {Kmansâ ]m¡-än\v 30 cq]-bmWv hne. Iôm-hn\v ]e-X-c-¯n-epÅ Im«p-N-¸p-IÄ tNÀ¯mWv hnX-cWw...

News Submitted:1150 days and 19.08 hours ago.


P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨ Aôp-t]À¡v Fen-¸-\n-sbóv kwibw
ImkÀtImSv: ]\n _m[n¨v P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨ Aôp-t]À¡v Fen-¸-\n-sbóv kwi-bw. CXnð cïp-t]sc Xo{h ]cn-N-cW hn`m-K-¯nð {]th-in-¸n-¨p. s]Àf-Sp-¡-bnse tPmWn (58), t_¡-ense kpµ-c³ (64), tað]-d-¼nse kXo-i³ (46), Fcn-ªn-¸p-g-bnse {]Imiv (28), sNa-\ms« Ipª¼p (55) Fón-hÀ¡mWv Fen-¸\n _m[n-¨Xmbn kwibw. Aôp-t]-scbpw hni-Z-amb ]cn-tim-[-\bv¡v hnt[-b-am-¡p-saóv tUmIvSÀamÀ Adn-bn-¨p. AXn-\nsS Fen-¸\n _m[n¨v P\-dð ...

News Submitted:1150 days and 19.08 hours ago.


k_vPnñm kvIqÄ ImbnI taf-bv¡n-S-bnð I¿m-¦fn: s]meokv em¯n-hoin; ^pSvt_mÄ aÕcw Ipïw-Ip-gn-bn-te-¡v amän
hnZym-\-KÀ: k_vPnñm kvIqÄ ImbnI taf-bv¡n-S-bnð I¿m-¦fn. hnh-c-a-dn-sª-¯nb s]meokv em¯n hoin. kwLÀjs¯ XpSÀóv ^pSvt_mÄ aÕcw Ipïw-Ip-gn-bn-te¡v amän Cóse sshIn«v 4 aWn-tbmsS hnZym-\-KÀ ap\n-kn-¸ð tÌUn-b-¯n-emWv kw`-hw. Cu kabw tÌUn-b-¯nð ^pSvt_mÄ SqÀW-saâv \S-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tÌUn-b-¯n\v ]pd¯v aÕ-cs¯ A\p-Iq-en-¡pó cïv kwL-§Ä tNcn Xncnªv hmt¡äw \S-¡p-I-bm-bn-cp-óp. hmt¡äw ]nóoSv I¿m-¦-fn-bn-se-¯p-I...

News Submitted:1150 days and 19.08 hours ago.


A\-[n-IrX aW-se-Sp-¸n-s\-Xnsc s]meokv \S-]Sn ià-am¡n; 13 temUv aWepw tXmWnbpw ]nSns¨Sp¯p
ImkÀtImSv: ]pg-bnð \nóv A\-[n-Ir-X-ambn aW-eq-äpó kwL-¯n-s\-Xnsc s]meokv \S-]Sn ià-am-¡n. Cóse sshIn«v ImkÀtImSv kn.sF. _m_p s]cn-§-b-¯nsâ t\Xr-Xz-¯nð Xf-¦cþt_À¡ Fón-hn-S-§-fnð \S-¯nb sdbvUnð 13 temUv aWepw tXmWnbpw ]nSn-¨p. t_À¡ IS-hnð sh¨v 9 temUpw Xf-¦c ]Sn-ªm-À IS-hnð \nóv \mev temUv aWepamWv ]nSn-IqSn-b-Xv. s]meokv F¯n-b-tXmsS aWð tiJ-cn-¡p-I-bm-bn-cpó kwLw HmSn c£-s¸-«p. A\-[n-IrX aW-se-Sp-¸n-s\-Xnsc...

News Submitted:1150 days and 19.09 hours ago.


\nc-h[n tIkp-I-fnð {]Xn-bmb bphm-hnsâ klm-bnsb tXSn IÀWm-SI s]meokv Ip¼-f-bn-se¯n
awK-em-]pcw: _Pvs]þIm-hqÀ tÌj³ ]cn-[n-I-fnð kv{XoIÄs¡-Xnsc AXn-{Iaw \S-¯n-b-Xn\pw A\m-im-ky-{]-hÀ¯-\-§Ä \S-¯n-b-Xn\pw \nc-h[n tIkp-I-fnð {]Xn-bmb ImhqÀ ]ôn-ap-K-dnse bphm-hns\¡pdn¨v hnhcw tiJ-cn-¡m³ IÀWm-SI s]meokv Ip¼-f-bn-se-¯n. bphm-hnsâ klm-bn-sbóv Icp-Xpó IÀWm-SI kztZin lao-Zns\ (35) ImhqÀ s]meokv tNmZyw-sN-bvX-Xn\v tijw hn«-b-¨p. Ip¼f sdbnðsh tÌj\v kao-]s¯ Hcp tlm«-enð tPmen-sN-¿pó lao-Zn-s\-bmWv s]meokv tN...

News Submitted:1150 days and 19.09 hours ago.


dokÀsh ZpcnXw; Fw.Fð.-Fbpw \K-c-k`m sNbÀam\pw a{´n-bpsS {i²-bnðs¸-Sp¯n
ImkÀtImSv: dokÀsh-bpsS t]cnð Pnñ-bnse hnhn[ hntñ-Pp-I-fnð P\-§Ä A\p-`-hn-¡pó ZpcnXw F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-Fbpw \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_vZp-ñ-bpw dh-\yq-a{´n Xncp-h-ôqÀ cm[m-Ir-jvWsâ {i²-bnðs¸-Sp-¯n. dokÀsÆ aqew P\-§Ä¡v `q\n-IpXn AS-¡m³ km[n-¡p-ón-sñópw hnhn[ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ \ntj-[n-¡p-óp-shópw CXv ImcWw hoSv sI«m-t\m, Øew hnð¸\ \S-¯mt\m _m¦v temWn\v At]-£n-¡mt\m km[n-¡p-ón-sñópw dokÀsh Ipä...

News Submitted:1151 days and 17.58 hours ago.


]Tn-¡p-t´mdpw kn.F-¨v. \s½ hnkva-b-s¸-Sp-¯póp þsNÀ¡fw
ImkÀtImSv: AÛpX Pò-§Ä hñ-t¸m-gp-amWv kw`-hn-¡p-I-sbópw kn.F-¨v. apl-½-ZvtImb A¯-c-¯n-epÅ Hcm-fm-sWópw apÉnw-eoKv Pnñm {]kn-Uïv sNÀ¡fw A_vZpñ {]kvXm-hn-¨p. ]Tn-¡p-t´mdpw \s½ hoïpw hoïpw AÛp-X-s¸-Sp-¯pó alm-\mWv kn.F¨v. Fópw At±lw ]d-ªp. apÉnw bq¯v eoKv Pnñm I½nän ap\n-kn-¸ð tIm¬^-d³kv lmfnð \S-¯nb kn.F-¨v. A\p-kva-cW kt½-f\w DZvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Pnñm bq¯v eoKv {]kn-Uïv s...

News Submitted:1151 days and 18.04 hours ago.


hnhml B`m-k-§Äs¡-Xnsc al-ñp-IÄ DW-cpóp
ImkÀtImSv: hnhm-l-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v \S-¡pó B`m-k-§Äs¡-Xnsc ià-amb apó-dn-bn-¸p-ambn al-ñp-I½nänIÄ cwK-¯v. hcs\ A\p-K-an-¡p-ó-hÀ ss_¡v ssdkv \S-¯p-óXpw ]S¡w s]m«n-¡p-óXpw Ign-ª-Zn-hkw IogqÀ-þ-apÉnw Pam-A¯v I½nän IÀi-\-ambn \ntcm-[n-¨p. hc\v Ad ImWn-¡p-t¼mÄ hcsâ kplr-¯p-¡Ä Ad-bnð {]th-in-¡mt\m IeymWw Ignªv hc³ cm{Xn h[q-Kr-l-¯nð t]mIp-t¼mÄ kplr-¯p-¡Ä A\p-K-an-¡mt\m ]mSn-ñ. IogqÀ al-ñnð \nóv ]pd-...

News Submitted:1151 days and 18.05 hours ago.


A[ym-]-I-\p-t\sc h[-{iaw: A{I-an-I-fpsS ImÀ Isï¯n; -a{´n KtWjv Ipam-dnsâ cmPn¡v k½À±w
sIm«m-c-¡c/Xncp-h-\-´-]pcw: hmf-I¯v kvIqÄ A[ym-]-Is\ {Iqc-ambn aÀ±n¨v hgn-b-cn-Inð XÅnb kw`-h-¯nð a{´n KtW-jvIp-am-dn\v ]¦p-sïópw At±lw cmPn-sh¨v At\z-j-Ws¯ t\cn-S-W-saópw {]Xn-]£w \nb-a-k-`-bnð Bh-iy-s¸-«p. sIm«m-c-¡c Fw.Fð.-F. Bbnj t]män-bmWv C¡mcyw k`-bnð Dó-bn-¨-Xv. Có-se-bmWv BÀ. _me-Ir-jvW-¸n-Å-bpsS DS-a-Ø-X-bn-epÅ hmfIw cma-hn-emkw shmt¡-j-Wð lbÀsk¡-ïdn kvIqfnse A[ym-]-I³ BÀ. IrjvW-Ip-am-dns\ (47) ...

News Submitted:1151 days and 18.05 hours ago.


Dó-X-Xe At\z-jWw thWw þ]n-W-dmbn
\yqUðln: hmf-I¯v A[ym-]-I³ A{I-an-¡-s¸« kw`-h-¯nð Dó-X-X-e-¯nð \njv]-£-amb At\z-jWw thW-saóv kn.]n.-Fw. kwØm\ sk{I-«dn ]nW-dmbn hnP-b³. kw`-h-¯n\v ]nón-epÅ Bfnsâ t]cv Ct¸mÄ ]d-bpón-sñópw ]nW-dmbn hnP-b³ ]d-ªp. kn.]n.-Fw. s]mfnäv _yqtdm tbmK-¯nð ]s¦-Sp-¡m³ Uðln-bn-se-¯nb At±lw am[y-a-{]-hÀ¯-I-tcmSp kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1151 days and 18.06 hours ago.


sdbnð ]mf-¯nð Iñv; At\z-jWw Cg-bpóp
atô-izcw: sdbnð ]mf-¯nð Iñv sh¨v Xohïn A«n-a-dn-¡m³ \Só kw`-h-¯nð At\z-jWw F§p-sa-¯n-bn-ñ. Aôp-Zn-hkw ap¼v hma-ôqÀ ]me-¯nð slIvtäm aoäÀ Iñv sh¨mWv Xohïn A«n-a-dn-¡m³ {iaw \S-ó-Xv. KpUvkv Xohïn IS-óp-t]m-b-t¸mÄ Iñv s]mSn-ªp-t]m-Ip-Ibpw Xos¸mcn-Nn-X-dp-Ibpw sNbvXn-cp-óp. atô-izcw s]meokpw sdbnðsh s]meokpw Øe¯pw ]cn-k-c¯pw At\z-jWw \S-¯n-sb-¦nepw Hópw Isï-¯m³ Ign-ªn-ñ. Cu `mKw P\-hmkw Xosc-bn-ñm¯ Ø...

News Submitted:1151 days and 18.09 hours ago.


`À¯m-hn-s\-Xnsc bph-Xn-bpsS ]cmXn
atô-izcw: IqSp-Xð ]Whpw kzÀWhpw Bh-iy-s¸«v aÀ±n-¡pópshómtcm-]n¨v bphXn `À¯m-hn-s\-Xnsc atô-izcw s]meo-knð ]cmXn \ðIn. atô-izcw samÀ«-\-bnse ssJdp-ónk (24) bpsS ]cm-Xn-bnð `À¯mhv IÀWm-SI tImWm-sP-bnse kpss_-dn-s\-Xnsc atô-izcw s]meokv tIsk-Sp-¯p.

News Submitted:1151 days and 18.09 hours ago.


A[ym-]n-Isb ISóv ]nSn¨ bphmhv Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ¢mkv apdn-bnð Ibdn A[ym-]n-Isb ISóv ]nSn-¡p-Ibpw ssI¡v t»Uv sImïv apdn-thð¸n-¡p-Ibpw sNbvX kw`-h-¯nð Hcmsf ImkÀtImSv s]meokv AdÌv sNbvXp. hnZym-\-KÀ Nme-bnse kn.Fw. Aºm-kn- (34) s\-bmWv AdÌv sNbvX-Xv. Cóse D¨¡v 11 aWn-tbmsS s_Znc ]n.Sn.-Fw. F.bp.-]n. kvIqfn-emWv kw`-hw. ¢mknð hnZymÀ°n-Isf ]Tn-¸n-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-ó A[ym-]n-IsbbmWv bphmhv Ibdn ]nSn-¨-Xv.

News Submitted:1151 days and 18.10 hours ago.


Sn¸À temdn-bn-Sn¨v ]cn-t¡-ä Hmt«m-bm-{X-¡m-cs\ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-¡msX ISóp
D¸f: Sn¸À temdn-bn-Sn¨v ]cn-t¡ä Hmt«m bm{X-¡m-cs\ A]-ISw hcp-¯nb temdn-bn-ep-Å-hÀ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-¡msX IS-óp-I-f-ª-Xmbn ]cm-Xn. D¸f aptkm-Sn-bnse aÕy-s¯m-gn-em-fnbpw t_m«v ss{Uh-dp-amb A´pªn(42)¡mWv kmc-ambn ]cn-t¡-ä-Xv. 27\v aptkm-Sn-bn-emWv A]-I-Sw.

News Submitted:1151 days and 18.10 hours ago.


ImWmXm-b-Xmbn ]cmXn
Ip¼f: Bcn-¡m-Sn-bnse _Up-h³Ipªn (70) sb ImWm-Xm-b-Xmbn ktlm-Z-c³ C{_mlnw Ip¼f s]meoknð ]cmXn \ðIn. \mepZn-hkw ap¼v ho«nð \nón-d-§n-b-Xm-Wv. CXp-hsc Xncn-s¨-¯n-bn-«n-ñ.

News Submitted:1151 days and 18.08 hours ago.


hmS-I-s¡-Sp¯ ImÀ adn-¨p-hn-ä-Xn\v 3 t]À Ad-Ìnð
Imª-§mSv: kulr-Z-¯nsâ t]cnð sdâv F Imdn\v thïn hm§pó Imdp-IÄ DS-a-IÄ Adn-bmsX adn-¨p-hnð¡pó kwLs¯ slmkvZpÀKv kn.sF. sI.hn. thWp-tKm-]mepw kwLhpw AdÌv sNbvXp. \mev Imdp-IÄ Isï-Sp-¯p. AXn-ªm-ense ]n.sI. apl-½Zv Aen (34), Nn¯m-cn-bnse kn.F-¨v. Ajvd^v (25), AXn-ªm-ense Sn.sI. Aen Fó A_vZpñ (26) Fón-h-sc-bmWv AdÌv sNbvX-Xv. AXn-ªm-ense jwkp-±o³, hb-\m-«nse kn±nJv Fón-hsc At\z-jn-¡p-óp. kwLw C¯cw 14 Imdp-IÄ adn-¨p-h...

News Submitted:1151 days and 18.56 hours ago.


Ggv Intem Iôm-hp-ambn bphmhv ]nSn-bnð
D¸f: Ggv Intem Iôm-hp-ambn bphm-hns\ atô-izcw s]meokv AdÌv sNbvXp. D¸f ]Xzm-Sn-bnse CÀ^m³ (27) BWv ]nSn-bn-em-b-Xv. \qdv {Kmansâ ]m¡-äp-I-fm¡n Nm¡nð s]mXn-ªp- t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp. clky hnh-c-s¯-Xp-SÀóv atô-izcw Fkv.-sF. Fw.hn. cmtP-jv, F.F-kv.-sF. kptc-{µ³ Fón-h-cmWv AdÌv sNbvX-Xv. Cóv D¨-tbmsS tImS-Xn-bnð lmP-cm-¡pw. Fómð D¸-f-bn-te¡v Iômhv F¯n-¡pó {][m\ kwLw Ct¸mgpw s]meo-knsâ he¡v ]pd-¯m-sWóv Bt£-]-ap-b...

News Submitted:1151 days and 18.15 hours ago.


aWðtemdn Hmt«m-bn-en-Sn¨v ]nôp-Ip-ª-S¡w \mev t]À¡v ]cn¡v
apómSv: aWðtemdn Hmt«m-bn-en-Sn¨v ]nôp-Ip-ª-S¡w \mev t]À¡v ]cn-t¡-äp. \nÀ¯msX t]mb temdnsb s]meokv ]nóoSv ]n´p-SÀóv ]nSn-¨p. Hmt«m ss{UhÀ Ipän-t¡m-ense A\ojv (30), bm{X-¡m-cmb Ccn-b®n anówIp-fs¯ e£van (45), _me-kp-{_-Ò-Wysâ `mcy tcjva (20), Aôvamkw {]mb-apÅ aIÄ Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ImkÀtImSv \pÅn-¸m-Sn-bnse sIbÀshð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Hmt«m-bn-ep-ïm-bn-cpó ]nôp-Ipªv sXdn¨v sXm«-Sp¯ Ipä...

News Submitted:1151 days and 18.17 hours ago.


hnI-emw-Ksâ s]«n-¡S Xosh¨v \in-¸n¨ \ne-bnð
hnZym-\-KÀ: hnI-emw-Ksâ s]«n-¡S Xosh¨v \in-¸n¨ \ne-bnð. ImÀtImSv hnZym-\-KÀ tImSXn kap-¨-b-¯n\v apónð ]mW-fs¯ ]n.C. apl-½Zn (46)sâ s]«n-¡-S-bmWv ]qÀW-ambpw I¯n \in-¨-Xv. Cóv cmhnse Ggv aWn-tbmsSbmWv apl-½-Znsâ Hcp kplr¯v t^m¬ hnfn¨v s]«n-¡S I¯nb kw`hw ]d-bp-ó-Xv. Cóse sshIn«v aqó-c-aWn-hsc apl-½Zv s]«n-¡-S-bnð I¨-hSw \S-¯n-bn-cpóp. ]nóoSv ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cp-óp-h-s{X. s]«n-¡-Sbnð Dïm-bn-cpó Ky...

News Submitted:1151 days and 18.18 hours ago.


Ipïw-Ipgnbnð A\-[n-IrX It¿äw; Hgn-¸n-¡ð \S-]Sn XpS§n
Ipïw-Ipgn: t_U-Up¡ hntñPv Hm^o-knsâ ]cn-[n-bnð hcpó Ipïw-Ipgn amhn-\-¡-ñnð A\-[n-Ir-X-ambn Øew It¿-dp-óXv dh\yq hIp¸v A[n-Ir-XÀ¡v Xe-th-Z-\-bm-Ip-óp. Øew It¿-dp-óXv hym]-I-am-b-tXmsS A[n-Ir-XÀ \S-]Sn XpS§n. It¿-dnb Øe¯v A\-[n-IrX \nÀ½mW {]hÀ¯-\-§fpw XIr-Xn-bmbn \S-¡p-óp. A\-[n-IrX It¿-ähpw \nÀ½mW {]hÀ¯-\-§fpw Ah-km-\n-¸n-¡m³ F.Un.-Fw. hntñPv DtZym-K-ØÀ¡v \nÀt±iw \ðIn-bn-cp-óp. Fómð hntñPv Hm^okv A...

News Submitted:1151 days and 18.16 hours ago.


dokÀsh: Zpcn-X-¯n\v ]cn-lm-c-am-bnñ; Ie-IvSdpw Fw.Fð.-F-amcpw CS-s]-S-W-sa-óm-hiyw
ImkÀtImSv: hnhn[ Bh-iy-§Ä¡mbn DtZym-K-Øsc kao-]n-¡p-ó-hsc dokÀsh-bpsS t]cnð Xncn-¨-b-¡p-óXv P\-§Ä¡v Zpcn-X-am-Ip-óp. ]Xn-äm-ïp-IÄ¡v tij-amWv Pnñ-bnð dokÀsh \S-¯n-b-Xv. ]e hntñ-Pp-I-fnepw `mKn-I-am-bn-«mWv dokÀsh \S-¯n-bn-«p-Å-Xv. Bh-iy-amb ]cn-io-e\w e`n-¡m¯ dh\yq Poh-\-¡m-cmWv dokÀsh tPmen \S-¯n-bsXópw CXv ImcWw tcJ-I-fnð hym]-I-amb sXäp-IÄ IS-óp-Iq-Snbn«p-sïópw ]cm-Xn-bp-ïv. CXnsâ Zpcn-X-sañmw A\p-`-hn...

News Submitted:1152 days and 19.13 hours ago.


F³.-F. kpsse-am³ aÞew eoKv sshkv {]kn-Uïv; a½p Nme bq¯veoKv Pnñm tPm.sk{I.
ImkÀtImSv: sF.F³.-F-ñnð \nóv apÉnw-eo-Kn-se-¯nb t\Xm-¡Ä¡v ]mÀ«n Øm\-§Ä \ðIn-¯p-S-§n. Ignª Znhkw sF.F³.-Fð. ap³ Pnñm {]kn-Uïv sI.Fw. iwkp-±o³ lmPn¡v apÉnweoKv Pnñm sshkv {]kn-Uïv Øm\w \ðIn-b-Xn\v ]nómse sF.F³.Fð. aÞew {]kn-U-ïm-bn-cpó F³.-F. kpsse-ams\ apÉnw-eoKv ImkÀtImSv aÞew sshkv {]kn-U-ïmbn Pnñm eoKv I½nän t\man-t\äv sNbvXp. kpsse-am\v apÉnw-eo-Knð {]m[m-\y-ap-sÅmcp Øm\w \ðIp-saóv t\cs¯ kqN-\-...

News Submitted:1152 days and 19.20 hours ago.


"Fen-¸\n _m[n-¨-h-cnð `qcn-`m-Khpw aZy-]m-\n-IÄ': Btcm-Ky-a-{´n-bpsS {]kvXm-h\ hnhm-Z-ambn; {]Xn-]£w Cd-§n-t¸mbn
Xncp-h-\-´-]pcw: kwØm-\¯v Fen-¸-\n-_m-[n¨v acn-¨-h-cnð `qcn-`m-Khpw aZy-]m-\n-I-fm-bn-cp-óp-shó Btcm-Ky-a{´n ASqÀ {]Im-insâ {]kvXm-h-\-s¡-Xn-sc-bpÅ {]Xn-tj[w \nb-a-k-`sb {]£p-_v[-am-¡n. Cóse Xncp-h-\-´-]p-c¯v hmÀ¯m-k-t½-f-\-¯n-emWv ASqÀ {]Imiv C¯-c-samcp {]kvXm-h\ \S-¯n-b-Xv. {]kvXm-h\ ]n³h-en¨v a{´n am¸p-]-d-b-W-saóv tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ Bh-iy-s¸-«p. a{´n-s¡-Xnsc {]Xn-]-£mw-K-§Ä \Sp-¯-f-¯n-en-d§n _lfw sh¨...

News Submitted:1152 days and 19.20 hours ago.


hym]m-cnsb Imdp-I-fn-se-¯nb kwLw A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian¨p
ImkÀtImSv: Imdnð t]mhp-I-bm-bn-cpó hym]m-cnsb cïv Imdp-I-fn-se-¯nb kwLw A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian-¨-Xmbn ]cm-Xn. ]gb _kvÌmân\v kao-]s¯ \nj shÍnwKv skâÀ DSa N«-ômð amln-\m-_m-Znse apl-½Zv dm^n (33) sbbmWv A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian-¨-Xv. Cóse cm{Xn 9 aWn-tbmsS sNa-\mSv sh¨mWv kw`-hw. ImÀ IpdpsI sh¨v A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian-s¨-¦nepw ]cn-kc hmkn-I-fpsS i_vZw tI«-tXmsS kwLw ]n´n-cn-bp-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1152 days and 19.24 hours ago.


15Imcs\ \mep amkambn ImWm-\nsñóv ]cmXn
ImkÀtImSv: _Ôp-ho-«nð t]mIp-óp-shóv ]dªv \mep-amkw ap¼v ho«nð \nón-d-§nb 15Imcs\ ImWm-Xm-b-Xmbn ]cm-Xn. Nqcn ao¸p-Kpcn PwKvj\v kao-]-s¯ apl-½Zv _jo-dnsâ aI³ kn._n. apl-½Zv A³km-dns\-bmWv ImWm-Xm-b-Xv. ho«p-ImÀ _Ôp-ho-«nepw aän-S-§-fnepw At\z-jn-s¨-¦nepw Isï-¯m-\m-bn-ñ. _joÀ Su¬ s]meo-knð ]cmXn \ðIn.

News Submitted:1152 days and 19.25 hours ago.


_kv XSªv ss{Uh-sdbpw Iï-IvS-sdbpw aÀ±n¨ tIknð \mev t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: kzImcy _kv XS-ªp-\nÀ¯n ss{Uh-sdbpw Iï-IvS-sdbpw aÀ±n¨ kw`-h-¯nð Su¬ s]meokv \mev t]sc AdÌv sNbvXp. Nqcn-bnse Al-½Zv Dsshkv (19), Imfn-b-¦ms« A_q-_-¡À kn±nJv (23), Xf-¦c _mt¦mSv KmÀU³ \K-dnse _n. A_vZpñ (21), Nqcn Imfn-b-¦ms« CÀ^m³ A_vZpðJm-ZÀ (21) Fón-h-sc-bmWv Cóse AdÌv sNbvX-Xv. kw`-h-¯nð aqóp-t]sc ]nSn-In-«m-\p-sïóv s]meokv Adn-bn-¨p. 17\v sshIn«v kn.]n.-kn.-BÀ.-sF¡v kao]w sh¨v kzImcy _kv XS...

News Submitted:1152 days and 19.26 hours ago.


\K-c-¯nð Iômhv hnð]\-¡mÀ Gäp-ap«n
ImkÀtImSv: ]gb _kvÌmân\v kao-]s¯ Hcp tImw¹-Ivkn-\-cn-Inð _lfw sh¨v Gäp-ap-«nb Iômhv hnð]-\-¡msc bphm-¡-sf¯n ASnt¨mSn-¨p. kw`-h-a-dnsª¯nb s]meokv cïp t]sc IÌ-Un-bn-se-¯p. Cóse cm{Xn F«paWn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. Iômhv kwL§Ä X½nð Gäp-ap-«p-Ibpw _lfw sh¡p-Ibpw sN¿póXv kao-]s¯ Bcm-[-\m-e-b-¯nð {]mÀ°-\-s¡-¯pó-hÀ¡v _p²n-ap-«mhpópïv. CX-dnª GXm\pw bphm-¡Ä Chn-sS-sb¯n Chsc ASn-t¨m-Sn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. Iômhv...

News Submitted:1152 days and 19.26 hours ago.


CsXmcp tdmUmtWm, AtXm Inf-¨n« hbtem?
Ip¼f: Cu Nn{Xw ImWp-I. s]mSn-]-S-e-§Ä¡p-]n-ónð Hcp _kv hcp-ópïv. ]s£ ImW-W-sa-¦nð {XnUn kn\n-a-I-Ä ImWm-\p-]-tbm-Kn-¡pó I®S sh¡-Ww. CsXmcp tdmUmsWóv A[n-Ir-XÀ ]d-bpw. shdpw tdmU-ñ. tZio-b-]m-X; awK-em-]pcwþIm-kÀtImSv tZio-b-]m-X. Fómð ChnsS Hcp tdmUptïm Fóv tNmZn-¨mð Cñ Fó D¯-c-amhpw AÔ-\mb HcmÄ t]mepw ]d-bp-I. A{Xbv¡pw tami-amWv Ip¼f apXð D¸f hsc Cu tZio-b-]m-X-bpsS Ah-Ø. hb-ep-IÄ Inf-¨n«Xpt]mse tdmUv apgp-h\p...

News Submitted:1152 days and 19.30 hours ago.


KÄ^p-Im-c³ temUvPnð acn¨ \ne-bnð
ImkÀtImSv: cïmgvN ap¼v KÄ^nð \nsó¯n ho«nðt]m-ImsX temUvPv apdn-bnð Xma-kn-¨-bmsf acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. _Zn-b-Up¡ _oP-´-Sp-¡-bnse A_vZpðJm-Z-dn-s\-bmWv (63) Cóse D¨-tbmsS \K-c-¯nse Hcp temUvPnð acn¨ \ne-bnð Iï-Xv. Xpd-¡m-¯-Xns\ XpSÀóv temUvPv A[n-Ir-XÀ apdn Xpd-óp-t\m-¡n-b-t¸m-gmWv Ipfn-ap-dn¡v kao]w acn¨pIn-S-¡p-óXv Iï-Xv. lrZ-b-kvXw-`-\s¯ XpSÀómWv ac-Ww kw`-hn-¨-sXóv s]meokv Adn-bn-¨p. Zp_mbnse ss{UhnwKv k...

News Submitted:1152 days and 19.32 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³ _m[n-XÀ¡vthïn AlvaZv Ct¸mgpw \t½m-sSm-¸-apïv -þ-Pnñm Ie-IvSÀ; sI.Fw. AlvaZn\v e`n¨ ]pc-kvIm-c-¯pI F³tUm-kÄ^m³ skñn\v ssIamdn
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ hncp² t]mcm-«-§fn-eS¡w ImkÀtIm-Snsâ kIe taJ-e-I-fnepw Xsâ kmón[yw AS-bm-f-s¸-Sp-¯nb sI.Fw. AlvaZn\v kwØm\Xe ]pc-kvIm-c-ambn ]¿-óqcnse kn.]n. {io[-c³ ^utï-j³ \ðInb AhmÀUv XpI F³tUm-kÄ^m³ dneo^v ^ïn-te¡v \ðIn-bXv amXr-Im-]-c-am-sWópw CXn-eqsS At±lw Ct¸mgpw Zpcn-X-a-\p-`-hn-¡p-ó-hÀ¡mbn i_vZ-ap-bÀ¯m³ \t½m-sSm-¸-apïv Fóv shfn-hm-¡p-ó-Xm-sWópw NS-§nð kwkm-cn¨ Pnñm Ie-IvSÀ sI.F³. kXo...

News Submitted:1152 days and 19.32 hours ago.


kn.]n.-Fw. t\Xm-hnsâ hoSn\v t\sc shSn; Aôp-t]À Ad-Ìnð
Imª-§mSv: t»m¡v ]ôm-b¯v AwKw IqSn-bmb kn.]n.-Fw. t\Xm-hnsâ hoSn\v t\sc shSn-sh¨ kw`-h-¯nð- A-ôp-t]sc s]meokv AdÌv sNbvXp. cïv tXm¡p-IÄ Isï-Sp-¯p. ]\-¯Sn Nmap-Þn-¡p-ónse AUz: _n. taml³Ip-am-dnsâ hoSn\v t\sc shSn-sh-¨- tIknð v ]\-¡-bs¯ Zmtam-Z-c³ (40), ]pen-¡-S-hnse Pb-Ir-jvW³ (30), Nmap-Þn-¡p-ónse A\nðIp-amÀ (36), ]pen-¡-S-hnse hniz-\m-Y³ \mbÀ (40), Xfn-¸-d-¼v Be-t¡mSv kztZin APnXv (42) Fón-hcmWv Ad-Ìn-em-b-X...

News Submitted:1152 days and 19.29 hours ago.


\h-cm{Xn BtLm-j-§Ä¡v `àn-km-{µ-amb XpS¡w
ImkÀtImSv: \h-cm{Xn BtLm-j-¯n\v XpS-¡-am-bn. C\n-bpÅ Znh-k-§Ä {hX-ip-²n-bp-sSbpw {]mÀ°-\-bp-sSbpw kwKo-X-¯n-sâbpw \mfp-IÄ. Cóv XpS-§pó \h-cm{Xn ]qP hnP-b-Z-ian Znh-k-amb HIvtSm-_À 6\v kam-]n-¡pw. tZho-t£-{X-§-fnð {]tXyI ]qP-Ifpw kwKoX ]cn-]m-Sn-Ifpw Ac-t§-dpw. `P-\, Aó-Zm-\w, \h-NÞo-Im-bm-Kw, e£mÀ¨-\, Bbp-[-]q-P, hml-\-]q-P, hnZym-cw`w Fóo NS-§p-Ifpw \S-¡pw. Icn-th-j-§Ä DÄs¸-sS-bpÅ \h-cm{Xn thj-§fpw Cd-§n. sImd-t¡...

News Submitted:1152 days and 19.33 hours ago.


Fôn-\o-b-dn§v ]co-£-bnð ImkÀtImSv kztZ-in¡v 4 kzÀW-sa-U-ep-IÄ
ImkÀtImSv: kqd-¯vI-ense \mj-Wð C³Ìn-äyq«v Hm^v sSIvt\m-f-Pn-bnse F«m-aXv _ncp-Z-Zm\ NS-§nð ImkÀtImSv kztZin 4 kzÀW-sa-U-ep-IÄ t\Sn Hóm-a-\m-bn. AW-¦qcnse ]n.Fw. A_vZpðJm-Z-dn-sâbpw kuZ-bp-sSbpw aI³ F.sI. apl-½Zv Akve-amWv sa-U-ep-IÄ kz´-am-¡n-b-Xv. Cóse tImtf-Pnð \Só hÀWm-`-amb NS-§nð apJym-Xn-Yn-bmb s{]m^.-a³tam-l³ iÀ½ saU-ep-IÄ k½m-\n-¨p. Ah-km-\-hÀjs¯ Gähpw anI¨ hnZymÀ°n-¡pÅ bp.F-kv. aey ]pc-kvIm-cw, knhn...

News Submitted:1153 days and 18.04 hours ago.


dlvam³ ss]¡ hn.F-¨v.-F-kv.-C. Ub-d-IvSÀ
ImkÀtImSv: shmt¡-j-Wð lbÀsk-¡-ïdn hnZym-`ymk Ub-d-IvS-dmbn ImkÀtImSv kztZin Fw. A_vZpð dlvam³ ss]¡sb kÀ¡mÀ \nb-an-¨p. Xncp-h-\-´-]pcw Fð.-_n.-F-kv. h\nXm Fôn-\o-b-dnwKv tImtfPv sF.Sn. hn`mKw ta[m-hnbmbn {]hÀ¯n-«p-h-cn-I-bm-bn-cp-óp. Fw.sS-Iv., Fw._n.F., am\-h-tijn hnI-k-\-¯nð ]n.Pn. _ncp-Z-[m-cn-bmb dlvam³ A´m-cmjv{S kmt¦-XnI kt½-f-\-§-fnepw tPÀW-epI-fn-ep-ambn Ccp-]-Xn-e-[nIw {]_-Ô-§-f-h-X-cn-¸n-¨n-«p-ïv. 2001ð X...

News Submitted:1153 days and 18.05 hours ago.


kvIqÄ hm³ A]-ISw: HcpIp«n IqSn acn¨p
Xncp-h-\-´-]pcw: Nmóm-¦c ]me-¯n\v Iosg Imb-en-t\mSv tNÀóp-In-S-¡pó ]mÀÆ-Xo-]p-¯-\m-dn-te¡v kvIqÄ hm³ adn-ªp-ïmb A]-I-S-¯nð acn-¨- Ip«n-I-fpsSsb®w \mem-bn. aqóp-Ip-«n-I-fmWv Cóse ac-W-s¸-«-Xv. Bkv]-{Xn-bnð Kpcp-X-cm-h-Ø-bnð Ign-bp-I-bm-bn-cpó IrjvW-{]nb (9) Fó Ip«n-bmWv Cóp-]p-eÀs¨ acn-¨-Xv. cïv Ip«n-IÄIqSn Kpcp-X-cm-h-Ø-bn-em-Wv. Ch-cpsS ØnXn Bi-¦m-P-\-I-a-sñóv Bkv]{Xnhr¯-§Ä Adn-bn-¨p. arX-tZ-l-§Ä D...

News Submitted:1153 days and 18.06 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036