To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 01 March 2015
News updated: Saturday February 28 2015 01:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

F³.-ssh.-Fð. {]hÀ¯-IÀs¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bn-te¡v s]meo-knsâ A\p-a-Xn-bn-ñmsX amÀ¨v \S-¯nb 12 F³.-ssh.-Fð. {]hÀ¯-IÀs¡-Xnsc Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯p. kn±nJv tNc-ss¦, C{_mlnw Xh-¡ð, sslZÀ Ipf-¦-c, apl-½Zv l\o^v IS-¸p-dw, dlow s_ïn-¨mð, Aºmkv XpS§n 12t]Às¡-Xn-sc-bmWv tIkv. Cóse cmhn-se-bmWv Bkv]-{Xn-bnse A\m-Ø-s¡-Xnsc amÀ¨v \S-¯n-b-Xv.

News Submitted:1161 days and 22.45 hours ago.


X½n-e-Sn-¨-Xn\v cïp-t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: Id-´-¡mSv s]mXp-Ø-e¯v X½n-e-Sn¨ cïp-t]sc s]meokv AdÌv sNbvXp. IqUvep-hnse cmP-ti-J-c³ (28), sshimJv (30) Fón-h-cmWv Cóse cmhnse ASn-bp-ïm-¡n-b-Xv.

News Submitted:1161 days and 22.46 hours ago.


aUv¡: \mep t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ]gb _kvÌmân\v kao]w aUv¡ Ifn-¡p-I-bm-bn-cpó cïp-t]sc ImkÀtImSv Su¬ s]meokpw slmk-¦-Sn-bnð aUv¡ Ifn-¡p-I-bm-bn-cpó cïv t]sc atô-kzcw s]meokpw Ad-Ìp -sN-bvXp. a[q-cnse A_vZpðd-kmJv (45), Ip¼-f-bnse inh¸ (65) Fón-h-cmWv ImkÀtIm«v Ad-Ìn-em-b-Xv. Ifn-¡-f-¯nð \nóv 210 cq]bpw Isï-Sp-¯p. slmk-¦-Sn-bnse kXojv (27), ]h³ (29) Fón-h-sc-bmWv atô-izcw s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXXv. Ifn-¡-f-¯nð\nóv 760 cq]bpw Isï-Sp-...

News Submitted:1161 days and 22.46 hours ago.


Xncp-¸n-d-hn-bpsS kvacW ]pXp¡n \msS§pw {InkvXp-akv BtLmjw
ImkÀtImSv: temI-sa§pw Cóv {InkvXp-akv BtLm-jn-¡p-óp. Xncp-¸n-dhn BtLm-j-§Ä ImkÀtIm«pw BËm-Z-]qÀhw sImïmSn. Fñm NÀ¨p-I-fnepw ]mXn-cm-IpÀ_m-\-IÄ \S-óp. sshIn«v 7.30\v Bcw-`n¨ ]mXn-cm-IpÀ_m\ cm{Xn 9\v kam-]n-¨p. ]nóoSv t\cw ]pe-cp-thmfw Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ Ac-t§-dn. NÀ¨p-Ifnepw hoSp-I-fnepw Øm]-\-§-fnepw at\m-l-c-amb ]pð¡q-Sp-IÄ Hcp-¡n-bn-cp-óp. \£{X hnf-¡p-Ifpw sXfn-bn¨p. Xmb-e-§mSn sdbnðsh tÌj³ tdmUnse skâv tU...

News Submitted:1161 days and 23.31 hours ago.


{InkvXp-akv BtLm-j-¯n-\n-S-bnð ho«nð IhÀ¨; 73,000 cq]bpw cïc]h\pw IhÀóp
_´-Sp¡: IpSpw_w hoSp]q«n ]mXncm IpÀ_m-\¡v t]mb ka-b¯v hoSv Ip¯n-¯p-dóv IhÀ¨. 73,000 cq]bpw cï-c-]-h³ kzÀWm-`-c-W-§fpw IhÀóp. ]Sp-¸nse AK-Ìn³ Ing-t¡-I-c-bpsS ho«n-emWv IhÀ¨ \S-ó-Xv. hoSnsâ ASp-¡f hmXnð Ip¯n-s¸m-fn-¨mWv AI¯v IS-ó-Xv. cïp]h³ amebpw Ac-]-h³ I½epw \jvS-s¸« B`c-W-§-fnðs]Spw. ]peÀs¨ cï-c-a-Wn¡v Xncn-s¨-¯n-b-t¸m-gmWv IhÀ¨ \S-ó-X-dn-bp-ó-Xv. t_UIw s]meokv At\z-jn-¡p-óp.

News Submitted:1161 days and 22.50 hours ago.


hnhmlhmKvZm\w \ðIn `ÀXr-a-Xnsb ]oUn-¸n¨ bphmhv Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: hnhm-l-hm-KvZm\w \ðIn `ÀXr-a-Xnsb ]oUn-¸n¡p-Ibpw ]nóoSv asämcp hnhmlw Ign-¡m³ Hcp-¡-§Ä \S-¯p-I-bpambn-cpó bphm-hns\ ImkÀtImSv kn.sF. _m_p s]cn-§-b¯v AdÌv sNbvXp. apfn-bmÀ A½-t¦mSv tImf-\n-bnð Xma-kn-¡pó hnt\mZn(23)s\bmWv Cóse sshIn«v ImkÀtIm«psh¨v AdÌv sNbvX-Xv. IqUvep BÀ.-Un. \K-dnse `ÀXr-a-Xn-bmb bphXn ]cmXn \ðIn-b-Xn-s\-Xp-SÀómWv Ad-Ìv. hnhmlw Ignª bph-Xnsb 2008 apXð hnt\mZv hnhmlhmKvZm\w \ðIn H¸w...

News Submitted:1161 days and 22.52 hours ago.


P\-dð Bkv]-{Xn-bnð tcmKn-I-fpsS `£-W-km-[-\-§Ä kq£n-¡pó Ae-am-c-bnð ]mä-IÄ
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnse tcmKn-IÄ¡pÅ `£W]ZmÀ°-§Ä kq£n-¡pó Ccp¼v Ae-amc hr¯n-lo-\-ambn. Ae-amc Xpd-ómð Iqd-Ifpw ]mä-I-fp-am-Wv. CXp-Im-cWw `£Ww kq£n-¡m³ Ign-bp-ón-sñóv tcmKn-IÄ ]cm-Xn-s¸«p. ]gbþ]p-Xnb hmÀUp-I-fn-epÅ Ccp¼v Ae-am-c-I-sfñmw hr¯n-lo-\mWv. ]IÀ¨-hym-[n-IÄ ]nSn-s]«v Bkv]-{Xn-bn-se-¯pó tcmKn-IÄ¡v hr¯nbpw shSn¸pw \ðtIï A[n-Ir-X-cpsS ]nSn-¸p-tISv Imc-W-amWv Ae-amc hr¯n-lo-\-ambn amdn-b-Xv. I...

News Submitted:1161 days and 22.50 hours ago.


D½-sbóv hnfn-¡m-\m-hmsX apl-½Zv j^oJv Zpcn-X-¡n-S-¡-bnð
ImkÀtImSv: D½ hmcn-s¡m-Sp-¡pó tNmdv sImXn-tbmsS Ign-¡p-t¼mgpw apl-½Zv j^o-Jn\v D½-sbóv hnfn-¡m-\m-hp-ón-ñ. tNmdpw shÅhpw \ðIn D½ ASp-¡f `mK-t¯¡v t]mIp-t¼mÄ Hóp-t\m¡n i_vZw ]pd-s¸-Sp-hn¡pw. A{X-am-{Xw. tNcss¦ IS-¸p-ds¯ C{_m-ln-an-sâbpw kpss_-Z-bp-sSbpw aI³ j^o-Jn\v 14 hb-Êm-sb-¦nepw Aôp-h-b-Ênsâ hfÀ¨ am{X-am-WpÅ-Xv. ssIIm-ep-IÄ timjn¨v Igp¯v Hcp-`m-K-t¯¡v sNcnªv Zpcn-X-¡n-S-¡-bn-em-bn«v 14 hÀj-am-bn. P\n...

News Submitted:1161 days and 22.53 hours ago.


J¯-dnse Gähpw henb ]Ån hnizm-kn-IÄ¡v kaÀ¸n¨p
tZml: cmPys¯ Gähpw henb ]Ån-bmb Camw apl-½Zv _n³ A_vZpð hlm_v tamkvIv hnizm-kn-IÄ¡mbn Xpd-óp-sIm-Sp¯p. 130 hÀj-§Ä¡v ap¼v J¯-dnsâ Øm]-I³ ssiJv Pmknw _n³ apl-½Zv AðXm\n ]Wn-I-gn-¸n¨ _pðJp-ss__ akvPn-Znsâ amXr-I-bn-emWv apl-½Zv _n³ A_vZpð hlm_v akvPn-Znsâ ]Wn ]qÀ¯o-I-cn-¨-Xv. J¯À kvt]mÀSvkv ¢_n\v kao]w AðPp-ss_-em-¯nð 99 Xmgn-I-¡p-S-§-fpsS {]uVn-bnð Xe-bp-bÀ¯n-\nð¡pó Cu {Kmâv akvPnZv J¯-dnsâ \nÀ½mW ss...

News Submitted:1162 days and 22.01 hours ago.


Bthiw\nd¨v tIcfbm{Xm Pnñm {]Jym-]\w
Im-kÀtImSv: am\-hn-I-Xsb DWÀ¯póp Fó ktµ-i-¯nð kakvX sk{I-«dn Im´-]pcw F.]n. A_q-_-¡À apkvenbmÀ \bn-¡pó tIc-f-bm-{X-bpsS Pnñm {]Jym-]\w Xf-¦-cbv¡v Bth-i-¯p-Sn-¸m-bn. am\-hn-IX hnfw-_cw sNbvXv {]ap-JÀ \S-¯nb {]`m-jW§Ä Zo\mÀ \K-dnse kt½-f-\-\-K-cn-bnð XSn-¨p-Iq-Snb \qdp-I-W-¡n\v {]hÀ¯-I-cnð Bthiw hnXdn. Xf-¦c amen-IvZo-\mÀ aJmw knbm-d-t¯msSbmWv kt½-f\w XpS§nb-Xv. kzmK-X-kwLw sNbÀam³ k¿nZv Ja-den X§Ä ]XmI DbÀ¯n...

News Submitted:1162 days and 22.15 hours ago.


hoSp-IÄ Ip¯n-¯p-dóv IhÀ¨: {]Xnsb Xncn-¨-dnªp
atô-izcw: anbm-¸-Z-hv, atô-iz-cw, sImSn-b½ Fón-hn-S-§-fnð hoSv Ip¯n-¯p-dóv 50 ]h\pw 2,10,000 cq]bpw IhÀó tIknse {]Xnsb Xncn-¨-dn-ªp. Hcp-amkwap¼v anbm-¸-Zhv k´-Sp-¡-bnð hoSv Ip¯n-¯p-dóv 30 ]h\pw cïp-e£w cq]-bpw, atô-iz-c¯v Hcp ho«nð\nóv F«p-]-h\pw 10,000 cq]bpw, sImSn-b-½-bnð hoSv Ip¯n-¯p-dóv 12 ]h\pw IhÀó tIknse {]Xn-sb-bmWv Xncn-¨-dn-ª-Xv. _Zn-b-Sp-¡-bnð Hcp ho«nð tamj-W-{iaw \S-¯p-ó-Xn-\nsS \m«p-ImÀ ]...

News Submitted:1162 days and 22.28 hours ago.


]ß-\m-`sâ arX-tZlw \m«n-se-¯n¨p
Imª-§mSv: A_p-Zm-_n-bnð Pe-kw-`-c-Wn-bnð AI-s¸« kl-{]-hÀ¯-Is\ c£-s¸-Sp-¯m-\pÅ {ia-¯nð acn¨ shÅn-t¡m¯v kztZin ]n.]n. ]ß-\m-`sâ (]¸³þ30) arX-tZlw Cóp-¨-tbmsS ho«n-se-¯n-¨p. ]ß-\m-`sâ ktlm-Z-c³ I®-\p-®n-bpsS ho«n-se-¯n¨ arX-tZlw Hcp-t\m-¡p-Im-Wm³ \qdp-I-W-¡n\mfp-I-fmWv XSn-¨p-Iq-Sn-b-Xv. D¨¡v tijw shÅn-t¡m¯v s]c-f¯v ]\-b-´« Xd-hmSv ivaim-\-¯nð kwkvI-cn-¡pw. A_p-Zm-_n-bnð A¡ve³ I¬kv{S-£³ Bâv tIm¬...

News Submitted:1162 days and 22.20 hours ago.


P\-dð Bkv]-{Xn-bnse A\m-Ø-s¡-Xnsc F³.-ssh.-Fð. amÀ¨v \S¯n
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð tcmKn-I-tfmSv ImWn-¡pó A\m-Ø-s¡-Xn-scbpw t]hmÀUnð P\-td-äÀ Øm]n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«pw F³.-ssh.-Fð. {]hÀ¯-IÀ Bkv]-{Xn-bn-te¡v amÀ¨v kwL-Sn-¸n-¨p. ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯p\nóm-cw-`n¨ amÀ¨v Bkv]{Xn Ihm-S-¯n\v kao-]w s]meokv XS-ªp. amÀ¨n\v F³.-ssh.-Fð. Pnñm {]kn-Uïv dlow s_ïn-¨mð, P\-dð sk{I-«dn kn±oJv tNc-ss¦, kn.Fw.-F. Peoð, kn±oJv sN¦-f, sslZÀ Ipf-¦c, l\o^ IS-¸p-dw, C{_...

News Submitted:1162 days and 22.22 hours ago.


apfn-bmÀ ]ôm-b¯v eoKv h\n-Xm- AwKw cmPn-sh¨p
ImkÀtImSv: apfn-bmÀ ]ôm-b¯v apÉnw-eoKv h\nXm AwKw cmPn-sh-¨p. apfn-bmÀ ]ôm-b¯v ap³ {]kn-Uïpw apÉnw-eoKv t\Xm-hp-amb ]tc-X-\mb _n. kpsse-amsâ `mcy k^n-b-bmWv cmPn-sh-¨-Xv. apfn-bmÀ ]ôm-b¯v 13þmw hmÀUv AwKhpw Btcm-Ky-þ-hn-Zym-`ymk Øncw kanXn A[y-£-bp-am-bn-cpóp k^nb kpsse-am³. apgp-h³kab s]mXp-{]-hÀ¯\-§-fnð GÀs¸-Sp-t¼mÄ ho«p-Im-cy-§Ä t\m¡m³ XS-Ê-am-hp-óp-shópw AXn-\mð AwK-Xz-¯nð \nóv Hgn-hm-¡-W-saópw _Ôp...

News Submitted:1162 days and 22.23 hours ago.


tamjW{iaw; cïpt]À Ad-Ìnð
Ip¼f: hoSv Ip¯n-¯p-dóv tamjWw {iaw \S-¯n-b-X-Xn\v cïp-t]sc Ip¼f s]meokv AdÌv sNbvXp. ]p¯n-sK-bnse imlpð laoZv (28), koXmw-tKm-fn-bnse apl-½Zv \ujmZv (27) Fón-h-cmWv Ad-Ìnem-b-Xv. Ignª Znhkw Bcn-¡mSn Ipónse apl-½Zv j^o-Jnsâ hoSv Ip¯n-¯p-d-¡m³ {ian-¡p-ó-Xn-\nsS ho«p-ImÀ DWÀó-Xns\ XpSÀóv HmSn c£-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp. ]nóoSv s]meokv \S-¯nb Xnc-¨n-en-emWv {]Xn-IÄ ]nSn-bn-em-bXv.

News Submitted:1162 days and 22.24 hours ago.


hym]mcn kwL-S-\-Ifpw cwK¯v
ImkÀtImSv: Hgn-¸n-¡s¸Spó sI«nS DS-a-IÄ¡pw hym]m-cn-IÄ¡pw thïn hym]mcn kwL-S-\-Ifpw cwK-¯v. hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kanXn Pnñm I½nän tbmKw tNÀóv hnjbw NÀ¨ sNbvXp. bqWnäv I½n-än-IÄ DS³ hnfn-¨p-tNÀ¯v hnjbw NÀ¨ sN¿m\pw XpSÀ \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡m\pw Xocp-am-\n-¨p. atô-izcw apXð Imen-¡-Shv hsc-bpÅ 18 bqWnäv I½nän `mc-hm-ln-I-fpsS tbmK-amWv hnfn-¨p-tNÀ¯-Xv. {]kn-Uïv sI. Al-½Zv jco^v A[y-£X hln-¨p. tdmUv hoXn-...

News Submitted:1162 days and 22.24 hours ago.


]ndhw D]-Xn-c-sª-Sp¸v s^{_p-h-cn-bnð
\yqUðln: ]ndhw D]-Xn-c-sª-Sp¸v s^{_p-hcn Ah-km\w \S-tó-¡pw. CXp-kw-_-Ôn¨ {]Jym-]\w Cóp-ssh-In«v tI{µ Xnc-sª-Sp¸v I½o-j-WÀ hmÀ¯m-k-t½-f-\-¯nð {]Jym-]n-¡pw. amÀ¨nð Xnc-sª-Sp¸v \S-¯m-\mWv Btem-Nn-¨n-cp-ó-sX-¦nepw ]co-£-¡m-e-am-b-Xn-\mð s^{_p-hcn Ah-km-\-B-gvN-bnð \S-¯m-\mWv Btem-Nn-¡p-ó-Xv. D¯À{]-tZiv AS¡w Aôv kwØm-\-§-fnse Xnc-sª-Sp-¸nsâ Xnb-Xnbpw Cóv {]Jym-]n-¡pw. D¯À{]-tZ-inð Aôp-L-«-§-fmbn Xnc-sª...

News Submitted:1162 days and 22.25 hours ago.


HcptemUv aZyw X«n-sb-Sp¯p; ImkÀtImSv kztZ-in-IÄ DÄs¸sS aqóp-t]À Ad-Ìnð
Nmh-¡mSv: tKmh-bnð \nóv tImb-¼-¯q-cn-te¡v sImïp-t]m-hp-I-bm-bn-cpó Hcp-temUv aZyw ss{Uhsd aÀ±n¨v X«n-sb-Sp¯ tIknð sam{Kmð, atô-izcw kztZ-in-IÄ DÄs¸sS aqóp-t]sc Nmh-¡mSv s]meokv AdÌv sNbvXp. sam{Kmð Ie-´À a³kn-ense _nñn dlvam³ Fó A_vZpðdlvam³ (25), atô-izcw IS-¼m-dnse sambvXo³ Aº Fó sambvXp (39), Nmh-¡mSv apX-e-¡p-f-§-c-bnse d^oJv (33) Fón-h-cmWv Ad-Ìn-em-b-Xv. \mev kwØm-\-§Ä tI{µo-I-cn¨v kv]ncnäpw Ipgð...

News Submitted:1162 days and 22.33 hours ago.


Ip¯n-sh¸v: tUmIvS-sdbpw \gvkn-s\bpw kÀho-knð \nóv \o¡n
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Ip¯n-sh-¸n-s\-Xp-SÀóv bphmhv acn-¨-Xp-ambn _Ô-s¸«v tUmIvS-sdbpw \gvkn-s\bpw kÀho-knð \nóv \o¡n. Imjzm-en-än-bpsS Npa-X-e-bp-ïm-bn-cpó tUm: kpioð Inc¬ Ip-ïmÀ, \gvkv sI.hn. cay Fón-h-sc-bmWv Pnñm saUn-¡ð Hm^o-kÀ C. cmL-h³ tPmen-bnð \nóv \o¡n-b-Xv. _Zn-b-Up¡bnse apl-½Zv jco^m(38)Wv hymgmgvN D¨-tbmsS P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Ip¯n-sh-¸n-s\-Xp-SÀóv acn-¨-Xv. kw`-h-s¯-Xp-SÀóv Su¬ s]meokv {...

News Submitted:1162 days and 22.32 hours ago.


\mep-h-cn-¸mX: IpSn-sbm-gn-¸n-¡-ensâ Bi-¦-bp-ambn hym]m-cn-IÄ; sslt¡m-S-Xnsb kao-]n¡pw
ImkÀtImSv: tZio-b-]mX hnI-k-\-¯nsâ t]cnð \K-c-¯nse hym]m-c-Øm-]-\-§Ä XpS-¨p-am-äp-óXv Bi-¦m-P-\-I-am-sWóv tkhv ImkÀtImSv Su¬ B£³ I½nän I¬sh³j³ A`n-{]m-b-s¸-«p. hym]mcØm]-\-§fpw hoSpw sI«n-Shpw Øehpw \jvS-s¸-Sp-ó-hÀ kwL-Sn-¨mWv B£³ I½nän cq]o-I-cn-¨-Xv. Cóse ]pXnb _kvÌmânse kv]oUv th Cónð \Só I¬sh³j\nð Nu¡n¡pw sNÀ¡-f¡pan-Sbnep-apÅ apóq-tdmfw Øe-ap-S-a-Ifpw hym]m-cn-Ifpw ]s¦-Sp-¯p. kv{XoI-fp-ap-ï...

News Submitted:1162 days and 22.20 hours ago.


s]cp-¼-f-bnð ]pg-¡-c-bnð Iq«n-bn« 100 temUv aWð ]nSn-IqSn
s]cp-¼f: A\-[n-Ir-X-ambn ]pg-¡-c-bnð Iq«n-bn« \qdp-temUv aWð s]meokv ]nSn-s¨-Sp-¯p. aWð tiJ-cn-¨-hÀ HmSn-c-£-s¸-«p. Cóv ]peÀs¨ \mep-a-Wn-tbmsS s]cp-¼f¡S-hn-emWv h³ aWð tiJcw ImkÀtImSv kn.sF. _m_p s]cn-§-b-¯nsâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ s]meokv kwLw ]nSn-s¨-Sp-¯-Xv. N{µ-Kncn]pg-bnð \nópw A\-[n-Ir-X-ambn tXmWn-bnð aW-eq-äp-óXv hym]-I-ambn amdp-óp. CXns\ XpSÀómWv sdbvUv \S-¯n-b-Xv.

News Submitted:1162 days and 22.29 hours ago.


hnZym-`ymk Ub-c-IvS-dpsS D¯-chv \S-¸m-¡n-bnñ; kvIqÄ amt\-PÀs¡Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp¡pw
ImkÀtImSv: ]Å-¯-Sp¡ F.bp.-]n. kvIqfnð AÀl-X-bp-ïm-bn«pw A[ym-]n-I¡v \nb-a\w \ðIm¯ amt\-PÀs¡-Xnsc \S-]Sn kzoI-cn-¡p-saóv Pnñm hnZym-`ymk D]-U-b-c-IvSÀ Adn-bn-¨p. cmwZmkv\KÀ Xmb-óqÀ luknse Pb-\m-cm-b-Wsâ `mcy sI. tdmP-¡mWv s]mXp-hn-Zym-`ymk Ub-c-IvS-dpsS \nÀt±-i-ap-ïm-bn«pw \nb-a\w \ðIm-Xn-cp-ó-Xv. ]Icw Hcmsf \nb-an-¨-Xn-s\-Xnsc P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bnð apJy-a-{´n¡v ]cm-Xn-\ðInbncp-óp. CXnsâ ASn-Øm-\-¯n-emWv amt\-...

News Submitted:1162 days and 22.30 hours ago.


Ip¯n-sh-¸ns\XpSÀóv acWw: At\z-j-W-¯n\v Bh-iy-ap-b-cpóp
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv-]-{Xn-bnð Ip¯n-sh-¸n-s\-¯nb apÉnw bq¯veoKv {]hÀ¯-I³ apl-½Zv jco^v ac-W-s¸-Sm-\p-ïmb kw`-h-s¯-¡p-dn¨v ka{K At\z-jWw \S-¯-W-sa¶v apÉnw bq¯veoKv Pnñm {]kn-Uïv sambvXo³ sImñ-¼mSn P\-dð sk{I-«dn F.sI.-Fw. Ajvd^v Bh-iy-s¸-«p.jco^v acn¡m-\n-S-bmb kw`-hs¯ XpSÀóv \m«p-Imcpw apÉnw bq¯veoKv t\Xm-¡-fmb sambvXo³ sImñ-¼m-Sn, Ajvd^v FS-\oÀ, amln³ tItfm-«v, laoZv s_Zn-c, C{_mlnw t_À¡ Fón-h-cpsS t\X...

News Submitted:1163 days and 22.07 hours ago.


lmPn Ipª-l-½Zv apkveymÀ
DZpa: tIm«n-¡pfw {Ko³ luknse lmPn Ipª-l-½Zv apkveymÀ (90) A´-cn¨p. \qdpð lpZm a{Zk Øm]Icn-sem-cm-fmWv. A[ym-]-I-\mbn-cp-óp. ]g-b-Ime apÉnw-eoKv t\Xm-hmWv. tIm«n-¡pfw Pn.-bp.-]n.-kvIqÄ ]n.-Sn.-F. {]kn-U-ïmbpw {]hÀ¯n-¨ncpóp. `mcy: kplvdm-_n. a¡Ä: apl-½Zv jm^n, A_vZpð dlvam³, apl-½-Zvl-\o-^v (aq-hcpw kuZn), A_vZpð aPo-Zv, A_vZpð Ako-kv (C-cp-hcpw jmÀP), ssaaq-\, Pao-e. acp-a-¡Ä: apl-½Zv jm^n, Jeoepð dlvam³, Bbnj, kplvdm...

News Submitted:1163 days and 22.10 hours ago.


sI. apl½Zv Ip\n-bnð
sNa-\mSv: ap³ koam³ sI. apl-½Zv Ip\n-bnð (72) A´-cn-¨p. sImð¡-¯-bnse F.]n.-Pn. B\µv tjm¸n§v I¼-\n-bnse Poh-\-¡m-c-\m-bn-cp-óp. `mcy: ssZ\_n Ip\n-bnð. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZpðd-lvam³, Al½-Zv, ]tc-X-\mb aplvaq-Zv, sambvXo³. sNa-\mSv Ppam-a-kvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S-¡n.

News Submitted:1163 days and 22.11 hours ago.


bphmhv Xq§n-a-cn¨ \ne-bnð
AUqÀ: AUqÀ t\Àe-¡m-b-bnse ]tc-X-\mb Cuiz-c-\m-b¡nsâ aI³ e£va-W-(34)sb ho«p-h-f-¸nse Iip-am-hn³ sIm¼nð Xq§n-a-cn¨ \ne-bnð Isï¯n. Ahn-hm-ln-X-\m-Wv. ktlm-Z-c-§Ä: hn«e, Pb´n.

News Submitted:1163 days and 22.13 hours ago.


_em-ÕwKw sNbvX-Xn\v bphm-hn-s\-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: ho«nð AXn-{I-an¨p Ibdn bph-Xnsb _em-ÕwKw sNbvX-Xn\v bphm-hn-s\-Xnsc Su¬ s]meokv tImSXn \nÀt±i {]Imcw tIsk-Sp-¯p. IqUvep-hnse bph-Xn-bpsS ]cm-Xn-bnð apfn-bmÀ tImfn-b-Sp-¡s¯ hnt\m-Zn-s\-Xn-sc-bmWv tIsk-Sp-¯-Xv. 2008ð _em-ÕwKw sNbvXp-sh-ómWv ]cm-Xn.

News Submitted:1163 days and 22.13 hours ago.


tcmKn-IÄ¡v {_Ív hnX-cWw sN¿pó _¡-änð Fen-IÄ
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnse tcmKn-IÄ¡v {_Ív hnX-cWw sN¿pó _¡-änð Fen-Isf Isï-¯n. Cóv cmhn-se-bmWv P\-dð Bkv]-{Xn-bnse Poh-\-¡mÀ _¡-änð F en-Isf Iï-Xv. kw`hw c l-ky-am¡nsh¡m³ {ian-s¨-¦nepw \S-ón-ñ. {_Ív kq£n-¡pó apdn-I-fnepw ]m{X-§-fnepw Fen-Isf I sï-¯n-bXv hnhm-Z-am-bn-«p-ïv.

News Submitted:1163 days and 22.14 hours ago.


cmjv{So-b, aX-t\-Xm-¡sf A]m-b-s¸-Sp-¯m³ ]²-Xn-bn«p Uðln-bnð cïv Xo{h-hm-Zn-IÄ Ad-Ìnð
\yqUðln: cmjv{So-b, aX-t\-Xm-¡sf A]m-b-s¸-Sp-¯m³ e£y-an«v Uðln-bn-se-¯nb cïv Xo{h-hm-Zn-Isf s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. knJv Xo{h-hmZ kwL-S-\bmb _m_À Jðk A´m-cmjv{S kw L-¯nse Xo{h-hm-Zn-I-fmb kÀhv {]oXv, PkvhnµÀ Fón-h-cmWv Ad-Ìn-em-b-Xv. apXnÀó aqóv cmjv{Sob t\Xm-¡-sfbpw Hcp aX-t\-Xm-hn-s\bpw e£ywsh-¨m-bn-cpóp Ch-cpsS ]²-Xn. Xe-Øm\ \K-cn-bpsS hS-¡p-]-Sn-ªm-d³ `mK-¯p-\n-óm-Wn-hsc Uðln s]meo-knse {]tXyIkwLw ]nSn-Iq-Sn-b-X...

News Submitted:1163 days and 22.15 hours ago.


X«n-s¡m-ïp-t]mbn aÀ±n¨ kw`hw: HcmÄ Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ]Svf-bnse ]md jm^nsb X«n-s¡m-ïp-t]mbn aÀ±n¨ kw`-h-¯nð Hcmsf ImkÀtImSv kn.sF. _m_p s]cn-§-b-¯v, hnZym-\-KÀ Fkv.-sF. t{]wk-Z³ Fón-hÀ AdÌv sNbvXp. sNÀ¡f _w{_m-Wn-bnse sambvXo³Ipªn (32)bmWv Cóv cmhnse sNÀ¡-f-bnðsh¨v Ad-Ìn-em-b-Xv. 6\mWv kw`-hw.

News Submitted:1163 days and 22.15 hours ago.


Ip¯n-sh-¸ns\ XpSÀóv acWw: tUmÎÀ¡pw \gvkn\pw kkvs]³j³
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Ip¯n-sh-¸ns\XpSÀóv _Zn-b-Up¡ _oP-´-Sp-¡-bnse apl-½Zv jco^v (38) acn-¡m-\n-S-bmb kw`-h-¯nð Uyq«n tUmIvS-À kpioð, \gvkv cay Fón-hsc sU]yq«n Un.Fw.-H. tUm: hnaðcmPv kkvs]ïv sNbvXp. ktlm-Z-c³ kpss_-dn-s\m-¸-amWv jco^v Ip¯n-sh-¸n\v Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-b-Xv. 21 Znhkw IqSp-t¼mÄ s]³tImwþ12 Cô-£³ FSp-¡m-dp-ïm-bn-cp-óp. lrZ-b-s¯-_m-[n-¡pó hmX-¸-\n-¡pÅXmWv Cô-£³. sSÌv tUmkv \ðImsX t\cn«...

News Submitted:1163 days and 22.28 hours ago.


kplr-¯p-¡-tfmSv kwkm-cn-¨p-sIm-ïn-cns¡ Ipg-ªp-hoWv acn¨p
ImkÀtImSv: kplr-¯p-¡-tfmSv kwkm-cn-¨p-sIm-ïn-cns¡ t_m[-£bwaqew tIm¬{Sm-IvSÀ Ipg-ªp-hoWv acn-¨p. Xf-¦c sImd-t¡ms« Ipª-l-½-Znsâ aI³ laoZen (50)-bmWv acn-¨-Xv. Cóse cm{Xn 8.30\v Fw.Pn. tdmUnse _Zvcnbm tlm«-en\v ap³hiw kplr-¯p-¡-tfmSv kwkm-cn-¨p-sIm-ïn-cns¡ Ipg-ªp-ho-gp-I-bm-bn-cp-óp. DS³ Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-¨p-sh-¦nepw Poh³ c£n-¡m-\m-bn-ñ. ZoÀL-Im-e-ambn Icm-dp-Im-c-\mbn {]hÀ¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. D½: Ipªm-an\. ...

News Submitted:1163 days and 22.26 hours ago.


kvIqÄ Item-Õh¯n\v Hcp-¡-w XIr-Xn-bnð
sNÀ¡f: P\p-hcn 3 apXð 6 hsc sNÀ¡f sk³{Sð kvIqfnð \S-¡pó dh\yq Pnñm tIcf kvIqÄ Item-Õ-h-¯nsâ Hcp-¡-§Ä XIr-Xn-bm-bn. kwLm-SI kan-Xn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð k_vI-½nän sNbÀam³-þ-I¬ho-\Àam-cpsS Ah-tem-I\w \S-¯n. sNbÀt]-gvk¬ AUz: ]n.]n. iyma-fm-tZhn A[y-£X hln-¨p. t{]m{Kmw I½nänbpsS B`n-ap-Jy-¯nð ssSw sjUyqÄ, Uyq«n NmÀÖv, kÀ«n-^n¡äv teHu«v Fónh X¿m-dm-¡n. ^pUv I½n-än-bpsS t\Xr-Xz-¯nð ]c-am-h[n Acn DÄs¸-sS-bpÅ...

News Submitted:1163 days and 22.20 hours ago.


Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. amÀ¨v s]meokv XSªp
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð tcmKn acn-¡m-\n-S-bmb kw`-h-¯nð tUmIvS-sdbpw \gvkn-s\bpw kÀho-knð \nóv ]ncn-¨p-hn«v sIme-¡p-ä-¯n\v tIsk-Sp-¡-W-saóv Bh-iy-s¸«v Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. P\-dð Bkv]-{Xn-bn-te¡v \S-¯nb amÀ¨v Bkv]{Xn ]cn-k-c¯v s]meokv XS-ªp. ]nóoSv AdÌv sNbvXv \o¡n. Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ, P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fn-ôw, A_q-_-¡À kmeqZv \nkm-an, lmcnkv Zmcnan s_Zn-...

News Submitted:1163 days and 22.18 hours ago.


sshZypXn t]mÌp-I-fn-en-Sn¨ temdn aXnð XIÀ¯v adnªp
hnZym-\-KÀ: \nb-{´Ww hn« temdn sshZypXn t]mÌn-en-Sn¨Xn\p-tijw aXnð XIÀ¯p-\n-óp. h³ A]-ISw Hgn-hm-bn. s]cp-¼-f-¡-S-hnð Cóse D¨-tbm-sS-bmWv A]-I-Sw. s]cp-¼-f-¡-S-hn-epÅ kðam³ tjmdq-ansâ tKmUu-Wn-te¡v Al-½-Zm-_m-Znð \nópw km\n-ädn Dð]-ó-§-fp-ambn hó temdn-bmWv A]-I-S-¯nðs]«-Xv. aqóv sshZypXn t]mÌp-IÄ XIÀ¯-Xn\ptijw hym]mcn alvaqZn-sâbpw ktlm-Z-c³ A_q-_-¡-dn-sâbpw aXn-ep-Ifpw sKbväpw XIÀ¯mWv temdn \nó-Xv. sshZ...

News Submitted:1163 days and 22.21 hours ago.


hS-¡nsâ a®nð Icp¯v sXfn-bn¨v kn.]n.-F-½nsâ iàn-{]-I-S\w
Imen-¡Shv: kn.]n.-Fw. Pnñm kt½-f-\-¯n\v kam-]\w Ipdn¨v \Só DPze {]I-S\w ]mÀ«n-bpsS Icp-¯v sXfn-bn-¡p-ó-Xm-bn. aqóp Znhk§fnembn \Sóp hó Pnñm kt½f\¯n\v kam]\w Ipdn¨v \Só s]mXp {]IS\¯nð Bbnc§Ä AWn\ncóp. a«embn, XSnb³sImÆð FónhnS§fnð \nómbmWv- {]IS\§Ä Bcw`n¨Xv. a«embnbnð \nóv Bcw`n¨ {]IS\¯n\v ap³ \ncbnembn A¿mbnct¯mfw Nph¸v hfïnbÀamÀ AWn\ncóp. hfïnbÀamÀ¡v ]nónembn Imª§mSv-, Ftfcn, \oteizcw, sNdph¯q...

News Submitted:1164 days and 23.12 hours ago.


tZio-b-]mX hnI-k-\-¯n-\pÅ cq]-tcJ ]p\x-]-cn-tim-[n¡Ww þB£³ I½nän
ImkÀtImSv: \K-cs¯ tZmj-I-c-ambn _m[n-¡pó coXn-bn-epÅ tZio-b-]mX hnI-k-\-¯n-\pÅ cq]-tcJ ]p\x-]-cn-tim-[n¡-W-saóv tkhv ImkÀtImSv Su¬ B£³ I½nän `mc-hm-ln-IÄ ]{X-k-t½-f-\-¯nð Bh-iy-s¸-«p. tZio-b-]m-X-bpsS hoXn hÀ[n-¸n-t¡-ïXpw ]p\À\nÀ½mWw \S-t¯-ïXpw A\n-hm-cy-am-sW-¦nepw CXv \K-c-¯nsâ lrZ-b-`m-K¯qIqSn Xsó thWtam FóXv ]p\x-]-cn-tim-[n-¡-Ww. ImkÀtImSv \K-c-k-`-bnse \nc-h[n sI«nS kap-¨-b-§-sfbpw Bcm-[-\m-e-b-§-sfbp...

News Submitted:1164 days and 23.13 hours ago.


{Inkva-kns\ hc-thð¡m³ ]Þnäv \£-{X-§fpw
ImkÀtImSv: {Inkvakv ASp-s¯-¯n-b-tXmsS \m«nse§pw hÀW \£-{X-§Ä \nd-ªp. Xncp-¸n-d-hn-bpsS HmÀ½-s¸-Sp-¯-embn F¯pó {Inkva-kns\ hc-thð¡m³ kn\n-am-t]-cn-epÅ \£-{X-§-fmWv C¯-hW hn]Wn I¿-S-¡n-bn-«p-Å-Xv. ae-bmf kn\n-a-bnse NÀ¨m hnj-b-amb kt´m-jv ]Þn-änsâ Nn{X-apÅ \£-{X-§Ä C¯-h-Ws¯ IuXp-I-am-Wv. kz]v\-k-ôm-cn, kvt\l-ho-Sv, Ggmw Adn-hv, _yq«n-^pÄ Fóo kn\n-am-t]-cp-I-fnepw \£-{X-§Ä C¯-hW F¯n-bn-«p-ïv. an\n-t¨À...

News Submitted:1164 days and 23.18 hours ago.


B[mÀ cPn-kvt{S-j³: At]£mt^mdw Cñ
s\ñn-¡póv: B[mÀ cPn-kvt{S-j\v At]-£-IÀ ]qcn-¸n¨v \ðtIï t^mdw XoÀó-tXmsS At]-£n-¡m-s\-¯n-b-hÀ Zpcn-X-¯n-em-bn. At]-£m-t^m-d-¯n-s\-¯n-b-h-tcmSv t^mt«m-Ìmäv tIm¸nsbSp¯v sImïp-h-cm³ \nÀt±-in-¡p-óp. s\ñn-¡póv A³hm-dpð Deqw F.bp.-]n. kvIqfnð Ign-ª-Zn-hkw Bcw-`n¨ B[m-À cPn-kvt{S-jsâ t^man-\mWv £maw t\cnSpó-Xv. cmhnse Xsó kv{XoI-f-S-¡-ap-Å-hÀ At]£mt^md-¯n\v F¯n Iyqhnð \nð¡p-t¼m-gmWv t^mdw XoÀón-cn-¡p...

News Submitted:1164 days and 23.20 hours ago.


s]Àf tKm]m-e-IrjvW ss]¡v tI{µ-km-lnXy A¡m-Zan AhmÀUv
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv s]Àf-bnse _Åw-s_«p tKm]m-e-IrjvW ss]¡v tI{µ-km-lnXy A¡m-Zan AhmÀUv. kz]v\-km-c-kzX Fó t\mh-en-\mWv Ió-S hn`m-K-¯nð AhmÀUv. _Åw-s_«p kp{_mb ss]bpsSbpw kp`-{Z ss]bp-sSbpw aI-\m-Wv. Im\dm _m¦nð DtZym-K-Ø-\mbn hnc-an-¨-Xn-\p-tijw _w¥-fq-cp-hn-emWv Xma-kw. Kncojv Imk-d-hÅn kwhn-[m\w sNbvX kn\n-a-bpsS IYbv¡v t\cs¯ AhmÀUv e`n-¨n-«p-ïv. ImkÀtImSv Nnó-bpsS sIm¦nWn kn\n-a-bpsS IY tKm]m-e-IrjvW ss]bp-tS-Xm-Wv....

News Submitted:1164 days and 23.29 hours ago.


NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó bphXn acn¨p
_´n-tbmSv: ikv{X-{Inb Ignªv Bkv]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-em-bn-cpó bphXn acn-¨p. _´n-tbms« sambvXosâ `mcy k¡o-\(42)bmWv acn-¨-Xv. hbdv thZ-\sb XpSÀóv tZÀe-¡-«-bnse kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨n-cp-óp. 9\v ikv{X-{Inb¡v hnt[-b-bm-¡n. Cóse sshIn-«mWv acn-¨-Xv. Bkv]{Xn Poh-\-¡m-cpsS A\m-Ø-bmWv ac-W-¯n-\n-S-bm-¡n-bXv Fóm-tcm-]n¨v _Ôp-¡fpw \m«p-Imcpw Bkv]{Xn Poh-\-¡m-cp-ambn Gsd t\cw _l-f-ap-ïm-¡n. Fkv. Alva-Zn-sâbpw J...

News Submitted:1164 days and 23.33 hours ago.


ac-an-ñn\v Xo]n-Sn¨p
Ip¼f: Ip¼-f-þ-_-Zn-b-Sp¡ tdmUnð ac-an-ñn\v Xo]n-Sn-¨p. CJv_m-ensâ DSa-Ø-X-bn-epÅ sskKw ac-an-ñn-\mWv Xo]nSn-¨-Xv. acDcp-¸-Sn-IÄ DÄs¸sS I¯n \in-¨p. D¸-f-bnð \nóv ^bÀt^m-gvsk-¯n-bmWv Xob-W-¨-Xv. tjmÀ«v kÀIyq-«mWv Imc-W-saóv kwi-bn-¡p-óp. _Zcnbm\K-dnse koXn-lm-Pn-bpsS ho«n\-Sp-¯pÅ ]ip-sXm-gp-¯n\pw CXn\v kao-]s¯ A_vZpð dlvamsâ ]d¼nepw Xo]n-Sn-¯-ap-ïm-bn.

News Submitted:1164 days and 23.33 hours ago.


Dfp-hm-dnð ]pen- C-d-§n-b-Xmbn A`yqlw
Ip¼f: Dfp-hm-dnð ]pen-bn-d-§n-b-Xmbn A`yq-lw. hnh-c-a-dn-sª-¯nb t^mdÌv Poh-\-¡mÀ Øe¯v Xnc-¨nð \S-¯n. Ign-ª-Zn-h-k-§-fnð Øe¯v ]pensb Iï-Xmbn \m«p-Im-cnð NneÀ ]dªXmWv {]tZ-is¯ `oXn-bn-em-¡n-b-Xv.

News Submitted:1164 days and 23.34 hours ago.


s]¬hm-Wn`w: tlm«-en\pt\sc A{Iaw
Imª-§mSv: s]¬hm-Wn` kwL-¯n\v H¯m-i-sN-bvX-Xns\ XpSÀóv s]meokv ]q«nb tlm«-en\v t\sc A{I-aw. P\ð¥m-kp-IÄ XIÀ¯p. ]pñqÀ s]mÅ-¡-S-bnse sImS-In\ Imthcn tlm«-en\v t\sc-bmWv Cóv ]peÀs¨ A{I-aw. Itñ-dn-emWv sI«n-S-¯nse ¥mÊp-IÄ XIÀó-Xv. tlm«ð DSa ]mW-¯qÀ ]cn-bm-cs¯ kemw Hfn-hnð t]mb-Xmbn s]meokv ]d-ªp.

News Submitted:1164 days and 23.35 hours ago.


At\z-jW dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡m³ Hcp amks¯ kmh-Imiw
sIm¨n: sFkv{Iow tIknð At\z-jW ]ptcm-KXn dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡m³ sslt¡m-SXn Hcp-am-ks¯ kabw A\p-h-Zn-¨p. Bdm-gvNs¯ kmh-ImiamWv kÀ¡mÀ Bh-iy-s¸-«n-cp-ó-Xv. Cóv cmhnse F.Un.-Pn.-]n. hn³kâv t]mfnsâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ At\z-jW kwL-amWv Bdm-gvNs¯ kmh-Imiw thW-saóv tImS-Xn-tbmSv Bh-iy-s¸-«-Xv. 95 iX-am\w At\z-j-Whpw ]qÀ¯n-bm-sbópw CXp-hsc 129 km£n-I-fpsS samgn-sb-Sp-¯n-«p-sïópw tImS-Xnsb Adn-bn-¨p. F^v.-sF.-Bdpw \S-]Sn dnt¸mÀ«...

News Submitted:1164 days and 23.35 hours ago.


ImkÀtIm«pw awK-em-]p-c-¯pw ]nSn¨p]dn kwLw hne-kpóp; aqóv kw`-h-§-fnð 13 e£w cq] A]-l-cn¨p
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv tI{µo-I-cn¨v X«n-¸-dn-kwLw hne-kp-óp. ImkÀtIm-«p-sh¨v bphm-hnsâ ]¡ð \nóv 5 e£w cq]bpw awK-em-]p-c-¯p-sh¨v ImkÀtImSv kztZ-in-I-fnð \nóv cïv kw`-h-§-fn-embn 8 e£w cq]bpw IhÀó kw`hw P\-§sf `oXn-bn-em-gv¯n. Xf-¦c kztZ-in-bpsS 5 e£w cq]-bmWv ImkÀtImSv ]pen-¡p-ónð ]gb Pnñm s]meokv kq{]ïv Hm^o-kn\v kao-]-¯pÅ tdmUnð sh¨v Imdn-se-¯nb kwLw X«n-sb-Sp-¯-Xv. bphmhv ]W-hp-ambn ss_¡nð t]mIp-óp-sïó ...

News Submitted:1164 days and 23.45 hours ago.


Jmkn- tIkv: kn._n.-sF. ]Xnhv ]ñhn BhÀ¯n-¡póp
sIm¨n: Jmkn kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS Zpcq-l-a-cWw kw_-Ôn¨v sslt¡m-S-Xn-bnð kn._n.-sF. ]Xn-hp-]-ñhn Xsó BhÀ¯n-¨p. Jmkn-bpsS ac-W-¯nð aämÀ¡pw _Ô-an-sñóv kn._n.-sF. sslt¡m-S-Xn-bnð t_m[n-¸n-¨p. Jmkn-tbmSv BÀ¡pw i{Xp-X-bp-ïm-bn-cp-ón-ñ. IpSpw-_-]-ctam kwL-S-\m-]-ctam Bb XÀ¡-§-fpw Dïm-bn-cp-ón-ñ. t]mÌp-tamÀ«w dnt¸mÀ«v {]Imcw ac-W-k-a-b¯v IS-enð _e-{]-tbm-K-¯nsâ e£-Whpw Dïm-bn-cp-ón-ñþ kn._n.-sF. sslt¡m-S-...

News Submitted:1164 days and 23.42 hours ago.


InW-änð amen\yw XÅn; tNmZyw sNbvX kv{XoIsf Isñ-dnªp
ImkÀtImSv: ]ôm-b¯v InW-änð amen\yw XÅp-Ibpw IpSn-shÅw aen-\-am-¡p-Ibpw sNbvXXns\ tNmZyw sNbvX-Xn\v Isñ-dnªv ]cn-t¡ð¸n-¨-Xmbn ]cm-Xn. tIm«n-¡p-fs¯ aÕy-s¯m-gn-emfn Imfn (45), \mcm-bWn (40), A]ÀW (30) Fón-h-sc-bmWv Isñ-dnªv ]cn-t¡ð¸n-¨-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse sshIn«v Bdv aWn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. ChÀ IpSn-shÅsaSp-¡pó DZpa ]ôm-b¯v \nÀ½n¨ InW-dnð Abðhm-kn-I-fmb NneÀ amen\yw XÅp-óXv ]Xn-hm-bn...

News Submitted:1164 days and 23.40 hours ago.


Zp_m-bnð Pzñ-dn-bpsS ]Ww IhÀóp; ImkÀtIm«v sdbvUv
ImkÀtImSv: Zp_m-bnse {]i-kvX-amb Pzñ-dn-bnð \nóv Hó-c-t¡m-Sn-tbmfw cq] A]-l-cn¨v ap§nb kw`-h-¯nð ImkÀtIm«v s]meokv sdbvUv. ImkÀtImSv ]Åw tdmUnse Hcp ho«n-emWv s]meokv sdbvUv \S-¯n-b-Xv. temI-¯nsâ ]e `mK-§-fnepw {_môp-I-fpÅ {]apJ Pzñ-dn-bpsS ]W-amWv A]-l-cn-¨-Xv. Pzñ-dn-bnse skbnðkvams\ Xnc-ªmWv s]meokv sdbvUv \S-¯n-b-Xv. Fómð Isï-¯m-\m-bn-ñ. Pzñ-dn-bnð \nóv _m¦nð AS-¡m³ Gð¸n¨ ]W-hp-ambn bphmhv \m«n-te¡v ap...

News Submitted:1164 days and 23.41 hours ago.


C¨n-e-t¦mSv t£{Xw Ip¯n-¯p-dóv \mev ]h\pw ]Whpw IhÀóp
_´n-tbmSv: C¨n-e-t¦mSv t£{Xw Ip¯n-¯p-dóv kzÀ®m-`-c-Whpw ]Whpw IhÀóp. Dfn-ko-\Snbnse Xd-hmSv t£{X-¯n-emWv IhÀ¨ \S-ó-Xv. AI¯v kq£n-¨n-cpó 4 ]h³ kzÀWm-`-c-Whpw t\À¨-s¸-«n-bn-ep-ïm-bn-cpó 30,000 cq]-bp-amWv IhÀó-Xv. Cóse t£{X-¯n-se-¯nb `àÀ¡mWv hmXnð Xpdó \ne-bnð Iï-Xv. XpSÀóv s]meo-knð hnh-c-a-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cpóp. Ip¼f s]meokv Øe-s¯¯n At\z-j-W-am-cw-`n-¨p.

News Submitted:1164 days and 23.44 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036