To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 23 October 2014
News updated: Wednesday October 22 2014 03:49 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

s\Sp-¼m-tÈ-cn-bnð hnam\w d¬sh hn«v ]pd-t¯-t¡mSn
sIm¨n: s\Sp-¼m-tÈcn hnam-\-¯m-h-f-¯nð h³ Zpc´w Hgn-hm-bn. d¬sh hn«v hnam\w 50 aoä-dn-tesd Zqcw apt¼m«v t]mbn aq¡p-Ip¯n sNfn-bnð ]qïp. bm{X-¡mÀ FaÀP³kn hmXn-en-eqsS ]pd-t¯-¡v NmSn. cïp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. 5 t]sc {]Ya ip{iq-jbv¡v tijw hn«-b-¨p. Cóv ]peÀs¨ 3.55 \mbn-cpóp A]-I-Sw. _lvdn³ sIm¨n kÀhokv \S-¯pó KÄ^v FbÀhn-am-\-amWv A]-I-S-¯nðs¸-«-Xv. hnam\w ]d-ón-d-§p-ó-Xn-\n-sS-bmWv ]-I-Sw. I\¯ agbpw Imäp-amWv...

News Submitted:1150 days and 18.47 hours ago.


awK-em-]pcw hnam\ Zpc´w: tImSXn hn[n tJZ-I-cw-þ-sI.-Fw.-kn.-kn.
Zp_mbv: awK-em-]pcw hnam-\-Zp-c-´-¯nð acn-¨-h-cpsS IpSpw-_-§Ä¡v Npcp-§n-bXv 75 e£w cq] \jvS-]-cn-lmcw \ðI-W-saó sslt¡m-SXn knwKnÄ s_ôv hn[n d±v sNbvXp-sIm-ïpÅ Unhn-j³ s_ônsâ hn[n tJZ-I-c-am-sWópw hnam-\-Zp-c-´-¯nð acn-¨- Cc-I-fpsS IpSpw-_-§-tfmSv tImS-Xn-bnð \nc-´cw bp²w sN¿pó FbÀ-C-´y-bpsS \ne-]mSv ZpxJ-I-c-am-sWópw Zp_mbv sI.Fw.-kn.-kn. ImkÀtImSv aÞew I½nän {]kn-Uïv alv-aqZv Ipf-§-c, P\-dð sk{I-«dn kemw I\y...

News Submitted:1150 days and 21.56 hours ago.


s]cp-ómÄ Zn\w kam-[m-\-]qÀW-am-¡m³ ssItImÀ¡pIþkw-bpà Jmkn
ImkÀtImSv: s]cp-ómÄ Zn\s¯ If-¦-s¸-Sp-¯pó \ne-bnð \K-c-¯nð A\njvS kw`-h-§Ä Dïm-hp-óXv Hgn-hm-¡m³ Fñm-hcpw ssItImÀ¡-W-saóv atô-iz-cw-þ-Ip-¼-f, t_U-Up¡þIpän-t¡mð kwbpà Jmkn k¿nZv apl-½Zv Da-dpð ^mdqJv Að _pJmcn A`yÀ°n-¨p. ss_¡v ssdkv, shSn-s¡-«v, hgn-X-S-Ê-ap-ïm-¡ð XpS-§n-b-h-sbm-ópw s]cp-ómÄ BtLm-j-¯nsâ `mK-a-ñ. C¯cw A\m-Nm-c-§-fnð \nóv amdn\nóv ]Ån-Ifpw hoSp-Ifpw Ih-e-Ifpw XIv_oÀ {]IoÀ¯-\-§...

News Submitted:1150 days and 21.56 hours ago.


amÀK-X-SÊw krjvSn-¨-Xn\v Hmt«m ss{UhÀ Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: Hmt«m-dn£ _Ên\v IpdpsI sh¨v amÀK-X-SÊw krjvSn-¨-Xn\v Hmt«m ss{Uhsd Su¬ s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp.Nnäm-cn-¡ð ISp-ta-\n-bnse A_vZpðe-¯o-^ns\ (27)bmWv Ad-Ìp-sN-bvX-Xv. Cóse sshIn«v Gg-c-tbmsS AW-¦q-cnð sh¨mWv kw`-hw. HmhÀtS¡v sNbvXp-sh-óm-tcm-]n-¨mWv amÀK-X-SÊw krjvSn-¨-Xv.

News Submitted:1150 days and 21.57 hours ago.


ss_¡n-Sn¨v kvIq«À bm{X-¡m-c\v ]cn¡v
ImkÀtImSv: kvIq«dpw ss_¡pw Iq«n-bn-Sn¨v kvIq«À bm{X-¡m-c-\mb kn.]n.-kn.-BÀ.-sF-bnse Akn. Ub-c-IvSdpw Be-¸pg imkvX-aw-Kew kztZ-in-bp-amb tUm: BÀ. them-bp-[-\v ]cn-t¡-äp. Ign-ª-Zn-hkw sshIn«v Nu¡n kn.]n.-kn.-BÀ.-sF¡v kao-]-amWv A]-I-Sw. ss_¡v HmSn¨bmÄs¡-Xnsc s]meokv tIsk-Sp-¯p.

News Submitted:1150 days and 21.58 hours ago.


s]cp-ómÄ Xnc-t¡dn; ]nSn-¨p-]dn Hgn-hm-¡m³ a^vSn- s]meokv Cd§n
ImkÀtImSv: \K-c-¯nð s]cp-ómÄXn-c¡v XpS-§n-b-tXmsS a^vSn-bnð s]meo-kns\ Cd-¡n. t]m¡-ä-Snbpw ]nSn-¨p-]-dnbpw hÀ[n-¨-Xn-\m-emWv jmtUm s]meo-kns\ hn\y-kn-¸n-¨-Xv. hml-\-\n-b-{´-W-¯n\pw \S-]Sn XpS-§n-bn-«p-ïv. \K-c-¯nse A\-[n-IrX ]mÀ¡n§v XS-bm³ Có-se-ap-Xð Xsó s]meokv {]hÀ¯n-¨p-Xp-S-§n. tdmUv XS-Ê-s¸-Spw-hn[w hml-\-§Ä \nÀ¯p-ó-hÀs¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡pw.

News Submitted:1150 days and 21.58 hours ago.


I®qcnð BZnhmkn bphmhv shSntbäv acn¨p
I®qÀ: I®qÀ DÅn¡enð BZnhmkn bphmhv shSntbäv acn¨p. A§mSn¯«nð kztZin {]Pojv BWv acn¨Xv. arKth«¡nsSbmWv shSntbäsXómWv kqN\.

News Submitted:1150 days and 22.26 hours ago.


sFdosâ iàn Ipdbpóp; 12 acWw
\yqtbmÀ¡v: bpFknð I\¯ \miwhnX¨p aptódpó sFdo³ sImSp¦mäv 12t]cpsS Poh\] lcn¨p. Cóse \yqtbmÀ¡nð I\¯ agbvs¡m¸w hoinbSn¨ sImSp¦mäv h³ \mi\ñ§Ä hcp ¯n. hSt¡m«p \o§pó sFdosâ iàn IpdªphcpóXmbn ImemhØm \nco£W tI{µ§Ä Adnbn¨p. Ing¡³ Xocs¯ F«p kwØm\§fnð ASnb´cmhØ {]Jym]n¨ncn¡pIbmWv. {]knUâv H_ma t\cn«mWp Zpc´\nhmcW¯n\p t\XrXzw \evIpóXv. cWvSph«w DóX DtZymKØcpambn IqSn¡mgvN \S¯nb {]knUâv Imcy§Ä hnebn...

News Submitted:1150 days and 22.27 hours ago.


cmjv{S]Xn Cóp tIcf¯nse¯pw
Xncph\´]pcw: cmjv{S]Xn {]Xn`m ]m«oð Cóp sshIptócw Xncph\´]pc¯v hnam\and§pw. NmÀt«Uv hnam\¯nð Xncph\´]pcs¯¯pó cmjv{S]Xn slentIm]vSÀ amÀKw sshIptócw 5.15\v sImñt¯¡p t]mIpw. AhnsS \£{Xtlm«emb Z dmhnknemWv cmjv{S]Xnbpw A¼tXmfw t]cS§pó kwLhpw X§pI. \msf D¨bv¡p 12\v tIm«bw AXncq]XbpsS iXmÐn BtLmj¨S§pIfpsS kam]\kt½f\¯nð cmjv{S]Xn apJymXnYnbmbn ]s¦Sp¡pw. sshIptócw XncnsI sImñs¯¯pó cmjv{S]Xn 4.30\v AñapSn¡mbenð \...

News Submitted:1150 days and 22.28 hours ago.


]pXnb Bhiy§fpambn lkmsc
\yqUðln: P\ temIv]mð _nñn\pthWvSn 13 Znhkambn \S¯nhó \ncmlmc kacw Aóm lkmsc Ahkm\n¸n¨p. _menIamcmb kn{am\pw C{Ibpw \evInb Cf\ocpw tX\pw IeÀó ]m\obw IpSn¨mWv Cóse cmhnse 10.15 \v At±lw \ncmlmcw Ahkm\n¸n¨Xv. XpSÀóv At±ls¯ KpUvKmhv thZm´ saUnknän Bip]{Xnbnse Xo{h]cnNcW hn`mK¯nð {]thin¸n¨p. P\ temIv]mð _nñntòð ]mÀesaâv {]tabw ]mkm¡Wsaó Ahkm\ D]m[n AwKoIcn¡s¸«tXmsSbmWv 288 aWn¡qÀ kÀ¡mcns\bpw shÅwIpSn¸n¨ \ncmlmcw ...

News Submitted:1150 days and 22.30 hours ago.


s\Sp¼mticnbnð hnam\Zpc´w Hgnhmbn
sIm¨n: s\Sp¼mticn hnam\¯mhf¯nð KÄ^nð \nsó¯nb hnam\w d¬thbnð \nóp sXónamdn. KÄ^v Fbdnsâ hnam\amWv A]IS¯nðs]«Xv. h³ Zpc´amWv HgnhmbXv. ]peÀs¨ 3.55\mWv kw`hw. em³UnwKn\nsSbmWv hnam\w d¬thbnð \nóp sXónamdnbXv. cWvSp bm{X¡mÀ¡v ]cnt¡än«pWvSv. FbÀ_kv 320 _lvdn³ þ sIm¨n hnam\amWv d¬thbnð \nóp ]pd¯pt]mbXv. 137 bm{X¡mÀ hnam\¯nepWvSmbncpóp. hnam\w ]qÀWambpw d¬thbnð \nóp ]pd¯pt]mbn. CtX¯pSÀóv d¬th Xmð¡menIa...

News Submitted:1150 days and 22.31 hours ago.


aZy-hp-ambn bphmhv Ad-Ìnð
t_UIw: Imªn-c-¯n-¦m-ense a[p-hns\ (37) ]¯-c-en-äÀ hntZ-i-a-Zy-hp-ambn FIvsskkv kwLw Ad-Ìp-sN-bvXp. ImkÀtIm-«p-\nópw aZyw-hm§n _Ênð Imªn-c-¯n-¦m-en-se-¯nb a[p-hns\ cl-ky-hn-h-c-¯nsâ ASn-Øm-\-¯nð FIvsskkv kwLw Ad-Ìp-sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1150 days and 22.34 hours ago.


sF.sI. apl-½Zv lmPn A´-cn¨p
Ip¼f: sImSn-b-½-bnse ]uc-{]-ap-J\pw IÀj-I-\p-amb sF.sI. apl-½Zv lmPn Ipïp-hm-¡nÄ (84) A´-cn-¨p. sImSn-b½ apÉnw Pam-A-¯v, sImSn-b½ t_mws_ apÉnw Pam-A¯v kwL-S-\-I-fnð {]hÀ¯n¨ At±lw 25hÀj-t¯mfw tN¸-\-Sp¡w apÉnw Pam-A¯v I½nän {]kn-U-ïm-bn-cp-óp. a¼-Dð lpZm a{Z-kbpw _Zvcn¿ Ppam-a-kvPnZpw Øm]n-¡p-ó-Xn\v {]b-Xv\n-¨p. apÉnw-eoKv {]hÀ¯-I-\m-bn-cp-óp.`mcy: JZoP lÖp-½. a¡Ä: Aºmkv lmPn (kuZn), A_vZp-ñ-¡pªn (tN¸-...

News Submitted:1150 days and 22.43 hours ago.


¹Knð Ip¯n-sh¨ samss_ðt^m-Wnð \nópw tjmt¡äv bphmhv acn¨p
amth-en-¡c: NmÀPv sN¿m³ ¹Knð Ip¯n-sh¨ samss_ð t^mWnð \nópw tjmt¡äv bphmhv acn-¨p. temdn-ss{U-hÀ sN«n-¡p-f-§-c-bnse IrjvW-Ip-amdm (33) Wv acn-¨-Xv. Cóse cmhnse Ggp-a-Wn-¡mWv A]-ISw \S-ó-Xv. t^m¬ NmÀPv sN¿póXn\n-S-bnð tImÄ hó-t¸mÄ ¹Knð \nópw DucmsX Xsó sNhn-tbmSv tNÀ¯v sh¡pIbm-bn-cp-óp. tjmt¡-äp-hoW IrjvW-Ip-amÀ Bkv]-{Xn-bn-se¯pw apt¼ acn-¨p. samss_ðt^m¬ NmÀP-dn-\-Is¯ XI-cm-dp-aqew sshZypXn samss_ðt^m-W...

News Submitted:1150 days and 23.09 hours ago.


s]cp-ómÄ hkv{Xw _m¡n-bm¡n A_vZpð\m-kÀ bm{X-bm-bXv s]Àfsb I®o-cn-emgv¯n
s]Àf: s]cp-ómÄ hkv{Xw AWn-bm-\m-hmsX _m¡n-bm¡n A_vZpð\m-kÀ bm{X-bm-bXv s]Àfsb I®o-cn-em-gv¯n.Cóse s]Àf Atabv ¡f-bnse apl-½Zv jco^n-sâbpw dm_n-b-bp-sSbpw aI³ A_vZpð\m-kdn (Ggv)sâ acWw \n\-¨n-cn-¡m-sX-bm-bn-cp-óp.da-Zm-\nse 27þmw t\m¼v t\mäv ho«nð\nópw Nncn-¨n-d-§nb Ipªnsâ tNX-\-bä icocw Iïv amXmhpw _Ôp-¡fpw XfÀóp-ho-Wp.Cóse D¨-¡mWv kw`-hw. Xd-hmSv ho«p-ap-äs¯ BÄa-d-bn-ñm¯ Ipf-¯nð ao³ ]nSn-¡p-t¼mÄ A_-...

News Submitted:1150 days and 23.23 hours ago.


cmweoe ssaXm\w P\-km-K-c-ambn; kacw Ncn-{X-ambn
\yqUðln: Agn-a-Xn-s¡-Xnsc A®m-l-kmsc \S-¯nb Ncn{Xw Ipdn¨ \ncm-lmc kac¯n\v ]cn-k-am-]vXn-bm-bn. Cóv cmhnse 10 aWn¡v Aôp-h-b-ÊpÅ _men-I-am-cmb kn{am\pw CIvdbpw tNÀóv amXf \mc§m \ocv \ðIn-bmWv kacw Ah-km-\n-¸n-¨-Xv. Cóv ]peÀs¨ apXð Xsó cmweo-e-bn-te¡v P\-§Ä Hgp-In-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. 10 aWn-tbmsS cmweoe P\-§sf DÄs¡m-Åm-\m-ImsX hoÀ¸p-ap-«n. tZiob ]XmIItf´n A®m-l-km-tcbv¡v A`n-hm-Zy-aÀ¸n-¨mWv Bbn-c-§Ä F...

News Submitted:1150 days and 23.17 hours ago.


_kpw tamt«mÀ ssk¡nfpw Iq«n-bn-Sn¨v bphm-hn\v ]cn¡v; Uokð tNmÀóXv -`o-Xn-bp-f-hm¡n
Imª-§mSv: _kv X«n sXdn¨ tamt«mÀ ssk¡nÄ asäm-cp _kn-\-Sn-bnðs]-«p. ss_t¡m-Sn¨ bphm-hn\v Kpc-X-c-ambn ]cn-t¡-äp. _knsâ Sm¦v s]m«n Uokð ]pd-t¯-s¡m-gp-In-bXv `oXnbp-f-hm-¡n. Cóv cmhn-se ]S-ó-¡mSv s\lvdp tImtf-Pn\v ap¼n-emWv kw`-hw. ]S-ó-¡ms« hnt\m-Zn-\mWv ]cn-t¡-ä-Xv. hnt\m-Zns\ X«nb _kv \nÀ¯msX t]mbn. Imª-§mSv sNdp-]pg dq«n-tem-Spó _mZpj _kn-\-Sn-bn-te-¡mWv tamt«mÀ ssk¡nÄ sXdn-¨p-ho-W-Xv. Sm¦nð X«n-b-Xn-\m...

News Submitted:1150 days and 23.20 hours ago.


{Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv X«n¸v tIknð IqSp-Xðt]À {]Xn-I-fm-tb¡pw
ImkÀtImSv: {Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv X«n¸v tIknð IqSp-Xðt]À {]Xn-I-fm-tb-¡pw. IqSp-Xð em`-hn-lnXw ]än-b-hscbpw IqSp-Xðt]sc aWn-sN-bn³ aptJ\ tNÀ¯ 22 t]sc-bp-amWv CXp-hsc {]Xn-tNÀ¯n-«p-Å-Xv. CXnð cïp-t]À dnam-ïn-em-Wv. Hómw-{]Xn I¼\n sNbÀam³ _Zn-b-Sp-¡-bnse cmtPjv BÄh, cïmw-{]Xn Ub-c-IvSÀ t_mÀUv AwKw ]mÞp-cwK Fón-hsc HcmgvNt¯¡v tImSXn s]meokv IÌ-Un-bnðhn-«n-cp-óp. Chsc 25\v XncnsI lmP-cm¡n. tImSXn Ccp-h-scbpw dnamï...

News Submitted:1150 days and 23.23 hours ago.


]mÀÆ-Xn-b½
\ote-izcw: Nnd-¸p-ds¯ ]tc-X-\mb Iq¯qÀ A¼p-hnsâ `mcy ]nem¡ ]mÀÆ-Xn-b½ (75) A´-cn-¨p. a¡Ä: taml-\³, am[-hn, iin (Hmt«m ss{UhÀ, \ote-izcw), Dj, Znt\-i³. acp-a-¡Ä: KoX, Zmap, ]ßn-\n, hnP-b³, _nµp. ktlmZ-c-§Ä: Ipª-¼p, I®³, Icp-Wm-I-c³, ImÀ¯ymb-\n, Ieym-Wn, \mcm-b-Wn, ]tc-X-\mb tKm]m-e³.

News Submitted:1152 days and 17.47 hours ago.


sI. Ipw`
Im\-¯qÀ: Ing-t¡-¡-c-bnse Ipdp-¡p-«³ (Ipam-c-sâ) `mcy: Ipw` (65) A´-cn-¨p. a¡Ä: N{µm-hXn awK-em-]p-cw, _m_p sI. Im\-¯qÀ, kXo-i³ s]cn-b. acp-a-¡Ä: inh-Ip-amÀ, ktcm-Pn-\n, kXy-h-Xn.

News Submitted:1152 days and 17.48 hours ago.


dmKn§v hncp² t_m[-hð¡-cWw \S¯n
awK-em-]pcw: ]n.F. tImtfPv Hm^v Fôn-\o-b-dn-§nsâ B`n-ap-Jy-¯nð dmKn§v hncp² t_m[-hð¡-cW ]cn-]mSn \S-¯n. dmKn§v Hcp Ipä-Ir-Xy-¯nsâ ]cn-[n-bnðh-cn-sñ-¦nepw hnZymÀ°n-IÄ¡p-t\sc \S-¡pó a\p-jym-h-Imi ewL-\amWv CXn-eqsS \S-¡p-ó-sXóv IÌwkv kvs]jð t{]mkn-Iyq-«-À AUz: DZ-bm-\µ ]d-ªp. sImWmsP k_v C³kvs]-IvSÀ F. inh-{]-Im-iv, tImtfPv {]n³kn-¸ð tUm: Fkv.-F. Jm³, s{]m^. kÀ{^mkv lmjnw, s{]m^: ^mdqJv kboZv, tUm: BÀ.-Pn. Unkq-...

News Submitted:1152 days and 18.32 hours ago.


]mÀe-saânð kwbpà {]kvXm-h-\-tbmsS kacw Ah-km-\n-¸n-¡m³ \o¡w
\yqUðln: A®m-l-kmscbpsS kacw 12þmw Znh-k-¯n-te¡v IS-ó-tXmsS At±-l-¯nsâ Btcm-Ky-\ne Bi-¦m-P-\-I-am-bn. kacw Ah-km-\n-¸n-¡m³ hnhn[ X«n-epÅ NÀ¨-IÄ \S-óp-h-cp-óp. AXn-\nsS ]mÀe-saâv Cóv P\ -temIv ]mð _nð NÀ¨-sN-bvXp-h-cn-I-bm-Wv. [\-a{´n {]W_v apJÀPn-bpsS {]kvXm-h-\-tbm-sS-bmWv NÀ¨¡v XpS¡w Ipdn-¨-Xv. `cWþ{]-Xn-]£ AwK-§Ä _nñnsâ km[yX kw_-Ôn¨ \nÀt±-i-§Ä aptóm-«p-sh-¨p. thm«n-§n-ñm¯ NÀ¨-bmWv \S-¡p-ó...

News Submitted:1152 days and 18.37 hours ago.


P\-dð Bkv]-{Xn-bnse tamt«mÀ]¼v tamjvSn¨p
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð \nópw tamt«mÀ ]¼v tamjvSn-¨p.13000 cq] hne-h-cpó Aôv F¨v.-]n-bpsS tamt«m-dmWv Cóse cmhnse tamjWw t]mb-Xv. ¹w_À Ipópw-ssI-bnse cho-{µ³ s]meo-knð ]cmXn \ðIn.

News Submitted:1152 days and 18.39 hours ago.


hmb-\-ime¡v sNfn-tbdv
Xr¡-cn-¸qÀ: DZn-\q-cnð kn.]n.-Fw. \nb-{´-W-¯n-epÅ hmb-\-ime sI«nSw sNfn Hgn¨v hnIr-X-am-¡n. Un.ssh.-F-^v.-sF. ]Xm-I-IÄ \in-¸n-¨p. Xr¡-cn-¸qÀ SuWnð kn.]n.-sF. Pnñm kt½-f\ {]N-cW t_mÀUpIfpw \in-¸n-¨p.DZn-\qÀ sX¡p]p-ds¯ F.sI.-Pn. hmb-\-ime sI«n-S-¯n\v t\sc-bmWv sNfn A`n-tj-Iw-\-S-¯n-b-Xv. ChnsS Øm]n¨ Un.ssh.-F-^v.-sF. sImSn-a-chpw ]Xm-Ibpw \in-¸n-¨p. Cóv cmhn-se-bmWv kw`-h-§Ä {i²-bnðs¸«-Xv.

News Submitted:1152 days and 18.40 hours ago.


aX-ssa{Xn kwK-a-ambn \pÅn-¸m-Sn-bnð P\-Iob C^v¯mÀ
\pÅn-¸mSn: sNón-¡c BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢_v \pÅn-¸m-Sn-bnð kwL-Sn-¸n¨ P\-Iob C^v¯mÀ aX-ku-lmÀ± kwK-a-am-bn. \pÅn-¸mSn {io A¿-¸-kzman t£{X-¯n-sebpw \pÅn-¸mSn aplvbp±o³ PpapAv akvPn-Zn-sebpw `mchm-ln-Ifpw hnhn[ aX hnizm-kn-Ifpw H¯p-tNÀóp. cmjv{So-b, km-aq-ln-I, -kmw-kvIm-cn-I, s]meo-kv, am[y-a, hym]mcn taJ-e-I-fnse {]ap-J-cpÄs¸sS Bbn-c-¯n-e-[nIw t]À ]s¦-Sp¯p. C^v¯mÀ kwKaw F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. DðLm-S\w ...

News Submitted:1152 days and 18.44 hours ago.


cïv I®n\pw ImgvN \jvS-s¸« Xuko^v ImcpWyw tXSpóp
ImkÀtImSv: cïv I®n\pw ImgvN \jvS-s¸« Bdp-h-b-Êp-Im-c³ Xuko^v ImcpWyw tXSpóp. atô-izcw kztZ-inbpw hnZym-\-KÀ Iñ-¡-«-bnse hmSI IzmÀt«-gvknð Xma-k-¡m-cn-bp-amb ]tc-X\mb AlvaZnsâbpw JZo-P-bpsSbpw aI³ A_vZpð Xuko-^mWv ImcpWyw tXSp-ó-Xv. Iq«p-ImÀs¡m¸w Ifn¨v kvIqfnð t]mtIï {]mb-¯n-emWv Cu Ipcp-ónsâ Pohn-X-¯n\v Ccp«v Ib-dn-b-Xv. P\n¨v cï-c-h-b-Êm-b-t¸m-gmWv Ipªn\v A]-kvam-ce-£Ww Iï-Xv. AXn-\p-ti-jw Hcp I®nsð ImgvN ]...

News Submitted:1152 days and 18.45 hours ago.


A\p-{K-loX cmhnð akvPn-Zpð ldw \nd-ªp-I-hnªp
a¡: ssee-¯pð JZvdm-Im³ Gähpw km[y-X-bpÅ da-Zmsâ Ccp-]-¯n-tbgmw cmhnð Zi-e-£-I-W-¡n\v hnizm-kn-I-fmð a¡-bnse hnip² ldapw ]cn-k-c-§fpw \nd-ªp-I-hn-ªp. IAv_me-b-¯nsâ Nmc¯v `àn km{µ-amb A´-co-£-¯nð {]mÀ°-\bpw \a-kvIm-chpw JpÀ-B³ ]mcm-b-W-hp-ambn cm{Xn apgp-h³ Ign-¨p-Iq-«nb hnizm-kn-IÄ ]pcp-jm-bp-Ênð t\Sm³ Ign-bp-ó-Xn-e-[nIw ]pWy-§Ä Hscmä cmhp-sImïv hmcn-¡q-«m-\p-Å Bßob Zmlw ian-¸n-¡m-\m-sbó \nÀhr-Xn-tbm-s...

News Submitted:1152 days and 18.47 hours ago.


ss_¡v tamjWw t]mbn
ImkÀtImSv: N{µ-Kncn Kh. lbÀ sk¡-ïdn kvIqfn\v kao-]¯v \nÀ¯n-bn-«n-cpó N«ôm-ense sI. Jmen-Znsð sI.Fð. 14 F¨v. 758 ss_¡v tamjWw t]mb-Xmbn Su¬ s]meo-knð ]cmXn \ðIn.

News Submitted:1152 days and 18.50 hours ago.


_n.sP.-]n-bnse t]mcv; t\Xm-¡Äs¡-Xnsc A¨-S¡ \S-]-Sn-sb-Sp-t¯¡pw
ImkÀtImSv: _n.sP.-]n. Pnñm I½n-än-bnð kwØm\ {]kn-U-ïnsâ A¨-S¡ \S-]Sn IqSp-Xð t\Xm-¡-fn-te¡v hym]n-¸n¡pw. ]pd-¯m-¡nb ap³ Pnñm {]kn-Uïv Fw. \mcm-bW `«ns\ A\p-Iq-en-¡pó kwØm\ I½nän AwK-¯n-s\-Xn-scbpw hnh-c-§Ä ]mÀ«n hncp-²À¡v tNmÀ¯póp Fóm-tcm-]W hnt[-b-\mb ap³ Pnñm I½nän AwK-¯ns\-XnscbpamWv A¨-S¡ \S-]-Sn¡v Hcp-§p-ó-Xv. hn`m-Ko-b {]hÀ¯-\w \S-¯p-ó-hÀ Bcm-bmepw AhÀs¡Xnsc ià-amb \S-]-Sn-sb-Sp¯v ]mÀ«n...

News Submitted:1152 days and 18.51 hours ago.


27þmw cmhnð Nmb kð¡mcsamcp¡n Xmb-e-§mSn imJ bq¯v eoKv
Xmb-e-§mSn: da-Zm³ 27þmw cmhnð AW-ap-dn-bmsX ]Ån-I-fn-te¡v {]h-ln¨ XoÀ°m-S-IÀ¡v Nmbbpw s\bv]-¯n-cnbpw kaq-kbpw \ðIn Xmb-e-§mSn imJ apÉnw bq¯v eoKv I½nän amXr-I-bm-bn. Cóse cm{Xn 8 aWn apXð ]peÀs¨ \mev aWn-hsc CXp-Xp-SÀóp. Bdm-bn-c-t¯mfw t]À¡mWv Nmbbpw aäp ]e-lm-c-§fpw \ðIn-b-Xv. Fw.Fð.-F. amcmb F³.F. s\ñn-¡póv, ]n._n. A_vZpðd-km-Jv, \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_vZp-ñ, blvb Xf-¦-c, F. A_vZpðdlvam³, lmPn F.Fw. IS-h...

News Submitted:1152 days and 19.00 hours ago.


bphm-hns\ ImWm-Xmbn
ImkÀtImSv: awK-em-]p-c¯v tPmen-s¡óv ]dªv t]mb bphm-hns\ ImWm-Xm-b-Xmbn _Ôp-¡Ä s]meo-knð ]cmXn \ðIn.\pÅn-¸mSn sNón-¡-c-bnse {]`m-I-csâ aI³ {]ho¬Ip-amdn (21)s\bmWv ImWm-Xm-b-Xv. 24\v cmhnse ho«nð \nópw Cd-§n-b-Xmbncpóp.

News Submitted:1152 days and 19.01 hours ago.


s]cp-óm-fns\ samôm-¡m³ ssaemôn hn]Wn kPohw
ImkÀtImSv: s]cp-óm-fns\ samôm-¡m³ \K-c-¯nse ssaemôn hn]Wn kPo-h-am-bn. ^m³kn IS-I-fnepw hgn-tbm-c-§-fnepw sshhn-[y-amÀó ssaemôn ]m¡äp-I-fmWv X¿m-dm-bn-«p-Å-Xv. 6 cq] apXð 12 hsc-bmWv ssaemôn ]m¡äp-I-fpsS hne. cmP-Øm-\nð \nópamWv ssaemôn s]mSn-IÄ sam¯-ambn Chn-sS-sb-¯p-ó-sXóv 10 hÀj-¯n-e-[n-I-ambn ssaem-ôn-bpsS {][m\ hym]m-cn-bm-b Xf-¦-c-bnse \low ]d-ªp. \J-¯n-en-Spó ssaem-ôn¡v {]nb-ta-sd-bmWv. \ómbn Nph-¡pó s...

News Submitted:1152 days and 19.09 hours ago.


IÀ tamjvSn¨p
Imª§mSv: ho«p-ap-ä-¯v \nÀ¯n-bn« BÄt«m ImÀ IhÀóp. sN½-«w-h-b-ense ]n. hnt\m-Znsð sI.Fð.14 C 4323 ImdmWv IhÀó-Xv. Cóv ]peÀs¨ aqóp-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw`-hw.

News Submitted:1152 days and 19.35 hours ago.


27þmw cmhnð Dd-§msX, {]mÀ°-\-I-fnð \ndªv hnizm-kn-IÄ
ImkÀtImSv: Ic-ªp-X-fÀó I®p-I-fp-ambn Dd-§msX ]nsóbpw ]nsóbpw AÅm-lp-hn-t\mSv ]m] tamN-\-s¯bpw A\p-{K-l-§sfbpw tNmZn¨v hnizm-kn-IÄ ]Ån-I-fnð XSn-¨p-Iq-Sn-b-t¸mÄ da-Zm-\nse 27þmw cmhv {]mÀ°-\-I-fnð ap§n-¡p-fn¨p. Bbncw amk-t¯-¡mÄ t{ijvT-amb ssee-¯pð JZvÀ cmhns\ {]Xo-£n¨v Bbn-c-§-fmWv Hcp-t]mf I®-S-¡msX cm{Xn apgp-h\pw {]mÀ°-\-I-fp-ambn Ign-ªp-Iq-Sn-b-Xv. Xkvholv \nkvIm-c-¯n\pw Xdm-_olv \nkvIm-c-¯n\pw ]Ån-I-fnð ...

News Submitted:1152 days and 19.50 hours ago.


{Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv X«n¸v tIkv APn-XvIp-amÀ BkmZpw kÀ¡mÀ Poh-\-¡m-c\p-a-S¡w 22 {]Xn-IÄ
ImkÀtImSv: {Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv X«n¸v tIknð 22 {]Xn-IÄ. ]n.Un.-]n. kwØm\ {Sj-dÀ APn-XvIp-amÀ Bkm-Zns\ aqómw {]Xn-tNÀ¯p. ap³ t]meo-kp-Im-c\pw C¡-tWm-anIvkv Bâv Ìmän-ÌnIvkv C³sh-Ìn-tK-ä-dp-amb A\nðIp-amÀ D¸-f-bpw cmtPjv BÄh-bpsS `mcy hn\b BÄhbpw {]Xn-]-«n-Ibnð DÄs¸-Sp-óp. sam¯w 23000 sjbÀ tlmÄUÀam-cnð \nómbn 15 tImSn cq] ]ncn-s¨-Sp-¯-Xmbn tcJ-IÄ kqNn-¸n-¡p-óp-shóv tIk-t\z-jW kwLw ]d-ªp. aqUn-_n{Zn apXð...

News Submitted:1152 days and 19.52 hours ago.


Imª-§m«v A\-[n-IrX ]mÀ¡nwKns\-Xnsc s]meokv \S-]Sn XpS§n
Imª-§mSv: \K-c-¯nse Ip¯-gnª KXm-KX kwhn-[m\¯n\v ]cn-lmcw ImWp-ó-Xnsâ `mK-ambn It¿-ähpw A\-[n-IrX ]mÀ¡nwKpw s]meokv Hgn-¸n¨v XpS-§n. Ignª Znhkw Un.ssh.-F-kv.-]n. ]n. X¼msâ t\Xr-Xz-¯nð tNÀó kÀh-I£n tbmK Xocp-am-\-{]-Im-c-amWv s]meokv \S-]Sn XpS-§n-b-Xv. F.F-kv.-sF. cmL-hsâ t\Xr-Xz-¯n-emWv s]meokpw tlmwKmÀUpw It¿-ä-¡mÀs¡-Xnsc \S-]Sn XpS-§n-b-Xv. Cóse sshIn«v Xsó It¿-ä-¡mÀ¡v s]meokv apó-dn-bn¸v \ðIn-bn-cp-óp....

News Submitted:1152 days and 19.47 hours ago.


ImWm-Xmb ]c¸ kztZin acn¨ \ne-bnð
Imª-§mSv: cïv Znhkw ap¼v ImWm-Xmb hr²s\ Ihp-§n³ tXm«-¯nð acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. ]c¸ ]«vfw Ipgn-§ms« Imcn-bsâ (60) arX-tZ-l-am-Wv Iï-Xv. ASbv¡ ]dn¡m³ t]mIp-óp-shóv ]dªv t]mb-Xm-bn-cp-óp. Xncn-s¨-¯m-¯n-s\-Xp-SÀóv At\z-jn-s¨-¦nepw Iïnñ. Cóse sshIn«v AXp-hgn hó-hcmWv arX-tZ-lw- I-ï-Xv. ]m¼p-I-Sn-tbäv acn-¨-Xm-tWm-sb-ópw kwi-b-ap-ïv.

News Submitted:1152 days and 19.47 hours ago.


sI. ]pÞ-enI añy (87) A´-cn-¨p.
ImkÀtImSv: Im\d sFkv{Iow ]mÀeÀ Øm]-I³ sI. ]pÞ-enI añy (87) A´-cn-¨p. ZoÀL-Imew ImkÀtImSv hc-Z-cmP sh¦-«-c-aW t£{Xw {SÌn-bm-bn-cp-óp. `mcy: ]tc-X-bmb kp\µ añy. a¡Ä: cLp-hoÀ añy, ctajv añy, Kpcp-Z¯v añy, kZm-inh añy, an{X Fkv. {]`p, kp[ hn. Ima-¯v, {ioaXn Fð. tjWm-bn. acp-a-¡Ä: chn-Iem añy, cm[m añy, tcWpIm añy, Dj añy, ]tc-X-\mb {io\n-hmkv {]`p, hma³ Ima¯v (knïn-t¡äv _m¦v awK-em-]p-cw) e£-van \mcm-b¬ tjWmbn (t...

News Submitted:1152 days and 19.49 hours ago.


kzm{ib saUn¡ð {]thi\w: sslt¡mSXn hn[n¡v tÌ
\yqUðln: kzm{ib saUn¡ð amt\PvsaâpIfpsS {]thi\ ]co£ d±m¡nb sslt¡mSXn hn[n kp{]ow tImSXn tÌ sNbvXp. saUn¡ð amt\Pvsaâv Atkmkntbj\pIÄ¡p {]thi\ \S]SnIfpambn aptóm«p t]mImw. Cu amkw 31þ \Iw {]thi\ \S]Sn ]qÀ¯nbm¡Wsaópw tImSXn D¯chn«p. apl½Zv I½nänbpsS taðt\m«w CñmsXbmWp {]thi\w \S¯nbsXóp NqWvSn¡m«nbmWp sslt¡mSXn t\cs¯ {]thi\ ]co£ d±m¡nbXv. amt\PvsaâpIfpsS enÌnð \nóp {]thi\w \S¯póXnð FXnÀ¸nsñóp kwØm\ kÀ¡mÀ...

News Submitted:1152 days and 22.52 hours ago.


cmPohv LmXIsc H³]Xn\p Xq¡nteäpw
sNssó: ap³ {][m\a{´n cmPohvKmÔnsb h[n¨ tIknse aqóp {]XnIfpsS h[in£ ASp¯amkw H³]Xn\p \S¸m¡pw.FðSnSnC {]hÀ¯Icmb apcpI³, im´³, t]cdnhmf³ FónhcpsS h[in£bmWp \S¸m¡póXv. Chsc ]mÀ¸n¨ncn¡pó Xangv\m«nse shñqÀ sk³{Sð Pbnenð¯sóbmWp {]XnIÄ¡p Igpacsamcp§póXv. kw`hw \Sóv 20 hÀjw ]nónSpt¼mgmWp {]XnIÄ¡p h[in£ \S¸m¡póXv.{]XnIÄ kaÀ¸n¨ ZbmlÀPn cmjv{S]Xn {]Xn`m ]m«oð XÅnbXns\¯pSÀómWp h[in£ \S¸m¡m\pÅ XobXn ...

News Submitted:1152 days and 22.52 hours ago.


Cóp NÀ¨; thm«nñ
\yqUðln: Aóm lkmscbpsS P\ temIv]mð _nð AS¡w \mep temIv]mð _nñpIfnt·ð Cóp temIvk`bnð NÀ¨ \S¡pw. N«w 184 {]Imcw thms«Spt¸msSbpÅ NÀ¨ thWsaóp Bhiys¸«p _nsP]n t\m«okv \ðInbn«psWvS¦nepw thms«Sp¸nñmsXbpÅ NÀ¨bmhpw DWvSmhpI. ]mÀesaânð \S¡pó NÀ¨bv¡ptijw X\n¡\pIqeambn {]tabw ]mkm¡nbmð \ncmlmcw \nÀ¯msaóp ]dªv Aóm lkmsc \ne]mSv IqSpXð IÀ¡iam¡n. ]mÀesaânð NÀ¨ \S¯Wsa¦nð lkmsc \ncmlmcw Ahkm\n¸n¡Wsaóp k...

News Submitted:1152 days and 22.53 hours ago.


Fw.kn. tImc³
\ote-izcw: ssX¡-S-¸pdw ISn-ªn-aq-e-bnse Fw.kn. tImc³ (70) A´-cn-¨p. `mcy: ]tc-X-bmb Fw.hn. am[-hn. aIÄ: Fw.hn. hnem-kn-\n. acp-a-I³: sI.hn. N{µ³ (]pXp-ss¡). ktlm-Z-c-§Ä: ]tc-X-cmb Ipª¼p (HmÀ¡-fw), P\mÀ±-\³ (]pXp-ss¡), Pm\In (ISnªn aqe).

News Submitted:1153 days and 17.50 hours ago.


lmPn A_vZpñ
D¸f: a®wIpgn-bnse lmPn A_vZpñ (70) A´-cn-¨p. a®w-Ipgn Ppam-a-kvPnZv sshkv {]kn-U-ïm-bn-cp-óp. `mcy: \^o-k. a¡-fn-ñ. ktlm-Z-c-§Ä: lssk-\mÀ, sambvXo³, C{_m-lnw, ]tc-X-\mb aqk. a®w-Ipgn t\Àhgn CÉm-anIv skâÀ A\p-tim-Nn-¨p.

News Submitted:1153 days and 17.51 hours ago.


sF.Sn.-sF. ]co£ amän-sh-¡Ww þFw.-F-kv.-F-^v.
ImkÀtImSv: Kh¬saâv sF.Sn.-sF. hnZymÀ°n-IÄ¡v \S¯-s¸-Spó ]co£ 23\v XpS§n sk]vXw-_À 2\mWv Ah-km-\n-¡p-ó-Xv. 29, 30 Xnb-Xn-I-fnse ]co£ s]cp-ómÄ BtLm-j-¯n\v {]bmkw Dïm-¡p-ó-Xn-\mð amän sh¡-W-saóv Fw.F-kv.-F-^v. Pnñm {]kn-Uïv \qdp-±o³ s_fn©w, P\-dð sk{I-«dn Akokv If-¯qÀ Fón-hÀ Bh-iy-s¸-«p. BtLm-j-Zn-h-k-§-fn-sebpw AXp-ambn _Ô-s¸« Znh-k-§-fn-sebpw ]co-£-IÄ hnZymÀ°n-Isf Gsd {]bm-k-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\mð ssSwtS-...

News Submitted:1153 days and 17.52 hours ago.


Xmb-e-§m-Sn-bnð Cóp-cm{Xn Nmb hnX-cWw
Xmb-e-§mSn: da-Zm³ 27þmw cmhmb Cóv cm{Xn Xmb-e-§mSn imJm apÉnweoKv I½nän XoÀ°m-S-IÀ¡mbn Nmb hnX-cWw \S-¯p-saóv {]kn-Uïv K^qÀ amfn-I, sk{I-«dn lmcnkv Xmb-e-§m-Sn, hmÀUv Iu¬kn-eÀ apl-½Zv Ipªn Xmb-e-§mSn Fón-hÀ Adn-bn-¨p. ssee-¯pð JZvÀ {]Xo-£n¨v cm{Xn amenIv Zo\mÀ ]Ån-bnte¡-S¡w F¯pó XoÀ°m-S-IÀ¡v thïn-bmWv Nmb hnX-cWw \S-¯p-ó-sXópw AhÀ Adn-bn-¨p.

News Submitted:1153 days and 17.53 hours ago.


Hmt«m ss{UhÀamÀ [ÀW \S¯n
ImkÀtImSv: \K-c-k-`-bnð Hmt«m dn£m s]Àanäv \nÀ¯-em-¡pI, hÀ[n-¸n¨ C³jp-d³kv {]oanbw XpI ]n³h-en-¡pI XpS-§nb Bh-iy-§-fp-ó-bn¨v kwbpà ka-c-k-an-Xn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð Hmt«m-sXm-gn-em-fn-IÄ {]I-S\hpw [ÀWbpw \S-¯n. Fkv.-Sn.-bp. Pnñm {]kn-Uïv F. A_vZpð dlvam³ DðLm-S\w sNbvXp. F. tIih A[y-£X hln-¨p. Fkv.-Fw. A_vZpð dlvam³, lssk-\mÀ Xm\n-b-¯v, A_q-_-¡À Xpcp-¯n, kpss_À amc, Jeoð ]Sn-ªmÀ, hn.hn. cmP³ {]kw-Kn-¨p. aWn-...

News Submitted:1153 days and 18.28 hours ago.


Imª§mSv Un.ssh.-F^v.sF. amÀ¨nð D´pw XÅpw
Imª§mSv: ]mtam-en³ tIknð Btcm-]W hnt[-b-\mb apJy-a{´n D½³Nmïn cmPn sh¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v Un.ssh.-F-^v.-sF-bpsS t\Xr-Xz-¯nð Xmeq¡v Hm^o-kn-te¡v \S-¯nb amÀ¨nð D´pw XÅp-w. amÀ¨v XS-bp-ó-Xn-\n-S-bnð Hcp {]hÀ¯-I³ s]meo-knsâ em¯n ]nSn-¨p-hm-§n-b-XmWv kwLÀj-¯n-\n-S-bm-¡n-b-Xv. kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«-dn-b-äwKw Fw. cmP-tKm-]m-e³ DðLm-S\w sNbvXp. {]kn-Uïv knPn amXyp A[y-£X hln-¨p. F.hn. kRvP-b³ kzmKXw ]d-ªp. Fw. ...

News Submitted:1153 days and 19.26 hours ago.


A\-[n-IrX aWð IS¯v hoïpw kPo-h-ambn; A[n-Ir-X-cpsS au\m-\p-hm-Z-saóv \m«p-ImÀ
ImkÀtImSv: ]pg-bpsS amdv ]nfÀ¯nb aWð IS¯v hoïpw kPo-h-am-bn.s]cp-¼f IS-hnse N{µ-Kncn¸pg-bnð \nópÅ A\-[n-IrX aWðI-S-¯mWv hoïpw kPo-h-am-b-Xv. A[n-Ir-X-cpsS ià-amb \S-]-Snsb XpSÀóv ]pg-bnð \nópw aW-eq-äp-óXv CSbv¡v \nón-cp-óp-sh-¦nepw Nne-cpsS H¯m-i-tbmsSbmWv Ct¸mÄ aWð IS¯v kPo-h-am-b-sXóv \m«p-ImÀ ]cm-Xn-s¸-«p. s]cp¼-fsb SuWp-ambn _Ôn-¸n-¡pó ]me-¯n\v kao-]s¯ ]pg-bnð \nómWv tXmWn-I-fnð aWð hmcp-ó-Xv. ]pe...

News Submitted:1153 days and 18.31 hours ago.


apl-½Zv \m¦nsb tamNn-¸n-¡m³ ASn-b-´nc \S-]Sn thWw þFw.-Fð.-F.-amÀ
ImkÀtImSv: ISðs¡m-Å-¡mÀ dmônb I¸-enð AI-s¸« sam{Kmð \m¦n kztZin apl-½Zv \m¦nsb tamNn-¸n-¡m³ ASn-b-´n-c-ambn CS-s]-S-W-saóv Fw.Fð.Famcmb ]n._n. A_vZpðd-km-Jv, F³.F s\ñn-¡póv Fón-hÀ hntZ-i-Im-cy-a{´n C. Alv-a-Zv, apJy-a{´n D½³Nmïn Fón-h-tcmSv Bh-iy-s¸«p. apl-½Zv \m¦nsb c£-s¸-Sp¯m³ kPo-h-ambn CS-s]-S-W-sa-óm-h-iy-s¸«v tI{µ-a-{´namÀ¡pw kwØm\ apJy-a-{´n¡pw F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. ^mIvkv ktµ-i-a-...

News Submitted:1153 days and 18.38 hours ago.


temIv]mð _nð sImïv am{Xw Agn-aXn XS-bm-\m-hn-ñ-þ-cm-lpðKmÔn
\yqUðln: temIv]mð _nð ]mkm-¡n-b-Xp-sImïv am{Xw Agn-aXn XS-bm-\m-hn-sñóv F.sF.-kn.-kn. P\-dð sk{I-«dn cmlpð KmÔn ]d-ªp. P\ temIv]mð _nð {]ta-b-¯nð NÀ¨-bnð ]s¦-Sp¯v kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Agn-aXn XS-bm³ Ffp-¸-h-gn-bn-ñ. A®m-l-km-sc-bpsS Bhiyw AwKo-I-cn-¡p-óp-shópw ka-c-¯nð \nóv ]n³amdn NÀ¨bv¡v hgn-sbm-cp-¡-W-saópw At±lw ]d-ªp. kRvPbv \ncp-]w, PK-Zw-_n-I-]mð Fón-h-cmWv t\m«okv \ðIn-b-Xv.

News Submitted:1153 days and 18.48 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036