To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 29 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 10:12 AM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

A`ym-k-¯n-\n-S-bnð ss_¡n-Sn¨v hnZymÀ°n-bpsS Is¿m-Snªp
hnZym-\-KÀ: ap\n-kn-¸ð tÌUn-b-¯n\v ]pd¯v ss_¡v A`ymkw \S¯póXn-\n-S-bnð ss_¡v \nb-{´Wwhn«v hnZymÀ°n-bpsS tZl¯v ]mªn-I-bdn. Is¿m-Snª hnZymÀ°nsb ikv{X-{In-b¡v hnt[-b-\m-¡n. hnZym-\-KÀ ]Sp-h-Sp¡w kztZ-inbpw awK-em-]pcw Fkv.-_n.-Fw. tImtf-Pnse _n._n.-Fw. Hómw-hÀj hnZymÀ°n-bp-amb jmtamWn(18)\mWv ]cn-t¡-ä-Xv. sIbÀshð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. 28\v sshIn«v Bd-c-tbm-sS-bmWv kw`-hw. tÌUn-b-¯nð s]mÆð Fôn-\o-b-dnwKv t...

News Submitted:1152 days and 21.46 hours ago.


tlm«ð DSa A´-cn¨p
Ip¼f: apwss_ tlm«ð DSa hym]m-cnbpw apwss_ Pam-A¯v sshkv {]kn-Uïpamb Bcn-¡mSn Ip-t¼m-ense sI.Fw. apl-½Zv lmPn tUm¦ncn (77) A´-cn-¨p. `mcy: Bbn-i_n lÖp-a. a¡Ä: A_vZpð Icnw (apwss_ ho\kv tlm«ð) sambvXo³Ipªn, laoZv (Ccp-hcpw kuZn), Aen-½, \^o-k, ssaap-\, adn-b-_n, dln-bm-\. acp-a-¡Ä: Xmlnd D¸-f, ssJdp-\nk Fcn-bmð, \^ok DZym-hmÀ, apl-½Zv D¸-f, apk-¡pªn sImSn-b-½, Ajvd^v Xf-¦-c, l\o^v ASp¡w, d^n¡v s\ñn-¡p-óv. ktlm-Z-c³:...

News Submitted:1152 days and 21.47 hours ago.


s]meokv tÌj-³ amÀ¨v: 100 t]Às¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: s\ñn-¡póv IS-¸p-d-¯p-ïmb A\n-jvS-kw-`-h-§-fnð s]meokv ]£-]mX]c-ambn s]cp-am-dp-ó-Xnð {]Xn-tj-[n¨v `mc-Xob aÕy-{]-hÀ¯I-kwLw Pnñm I½nän s]meokv tÌj-\n-te¡v amÀ¨v \S-¯n. KXm-K-X-X-S-Ê-ap-ïm-¡n-b-Xn\v s]meokv \qdv {]hÀ¯-IÀs¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. aÕy-{]-hÀ¯-I-kwLw kwØm\ sk{I-«dn kp\nX {]im´v, _n.sP.-]n. Pnñm P\-dð sk{I-«dn sI. {ioIm´v, Pn. N{µ³, ]n. ctaiv XpS-§n \qdp-t]Às¡-Xn-sc-bmWv tIkv.

News Submitted:1152 days and 21.48 hours ago.


am\-`w-K-s¸-Sp-¯m³ {ian-¨-Xmbn ]cmXn
ImkÀtImSv: `À¯mhv shÅw tImcm³ t]mb ka-b¯v ho«nð AXn-{I-an¨v Ib-dnb Abðhm-kn-bmb bphmhv ho«-½sb am\-`w-K-s¸-Sp-¯m³ {ian-¡p-Ibpw _lfwtIs«¯nb `À¯m-hns\ aÀ±n-¡p-Ibpw sNbvX-Xmbn ]cm-Xn. atô-izcw B\-¡ð kztZ-in-\n-bmb 35Imcn-sb-bmWv am\-`w-Ks-s¸-Sp-¯m³ {ian-¨-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1152 days and 21.48 hours ago.


t]mÌÀ hnhmZw: s]meokv Atkm-kn-tb-j³ tbmKw tNcpóp
I®qÀ: CXn-\Iw Gsd hnhm-Z-am-hp-Ibpw tIm¬{Kknð tNcn-Xn-cnhv krjvSn-¡p-Ibpw sNbvX I®q-cnse t]mÌÀ hnhmZw NÀ¨-sN-¿m³ s]meokv Atkm-kn-tb-j³ tbmKw tNcp-óp. Cóp-cm-hnse kwØm\ sk{I-«-dn-bpsS A[y-£-X-bn-emWv tbmKw \S-¡p-ó-Xv. apJy-a-{´nbpw tI{µ-a{´n apñ-¸Ån cma-N-{µ\pw Hcp`mK¯pw a{´n hb-emÀ chnbpw sI. kp[m-I-c³ Fw.]nbpw asämcp `mK¯pw \nóv sIm¼p-tImÀ¡p-ó-Xn-\n-S-bn-emWv tbmKw.

News Submitted:1152 days and 21.48 hours ago.


aX-ku-lmÀ±-¯nsâ s]mcpÄ \nd¨v ap¨n-tem«v s]cp-¦-fn-bm-«-¯n\v XpS¡w
Imª-§mSv: Imª-§m-Sns\ `àn-e-l-cn-bn-emgv¯n ap¨n-tem«v `K-h-Xn-t£{X s]cp-¦-fn-bm« atlm-Õ-h-¯n\v Xncn-sX-fn-ªp. s]cp-¦-fn-bm-«-§Ä aX-ku-lmÀ±-¯nsâ s]mcpÄ IqSn-bm-sWóv sXfn-bn-¨p-sImïv t£{X-¯nð BZyw hew-sh-¨Xv apÉnw Pam-A¯v I½nän `mc-hm-ln-IÄ. Cóp cmhnse 7\mWv \S-Xp-d-ó-Xv. XpSÀóv Imª-§mSv kwbpà Pam-A¯v {]kn-Uïv sat{Sm-ap-l-½Zv lmPn-bp-sSbpw P\-dð sk{I-«dn _joÀ shÅn-t¡m-¯n-sâbpw t\Xr-Xz-¯nð apÉnw ]...

News Submitted:1152 days and 21.56 hours ago.


Xncp-ti-jn¸v: BÀ¡pw kwibw thsïóv Al-½Zv Jkv-dPn
tImgn-t¡mSv: {]hm-N-Isâ Xncp-tijn-¸p-I-fnð kwi-b-apÅ BÀ¡pw k\Zpw aäp tcJ-Ifpw ssIam-dm³ X¿m-dm-sWópw A¯c-¡msc kvt\l-t¯msS kzmKXw sN¿p-óp-shópw aÀ¡-kn\v Xncp-tIiw ssIam-dnb tUm: Al-½Zv apl-½Zv Að Jkv-dPn ]dªp. iAvdv ap_m-dIv akvPn-Zn-t\m-S-\p-_-Ôn¨v Øm]n-¡pó CÉm-anIv sldn-täPv ayqkn-b-¯nsâ inem-Øm-]\w \nÀh-ln¨v kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Xncp-tI-i-¯nsâ t]cnð tIc-f-¯nð hnhm-Z-§-fp-ïm-bXv Xsó Að`p-X-s...

News Submitted:1152 days and 21.55 hours ago.


atô-iz-c¯v hymP-a-Zyhpw kv]ncnäpw Hgp-Ipóp; \S-]-Sn-bnñ
Ip¼f: atô-iz-c¯pw ]cn-k-c¯pw hymP-a-Zyhpw kv]ncnäpw Hgp-Ip-óp. Hcm-gvN-¡p-Ånð atô-iz-c¯v A¿m-bn-c-¯nð]cw IÀWm-SI \nÀ½nX aZyhpw cïm-bncw enäÀ kv]ncnäpw IS-¯m³ D]-tbm-Kn¨ Imdpw ]nSn-Iq-Sn-bn-cp-óp. aqóp-am-k-ambn FIvsskkv kwLw D¸-f-bnse Iômhv kwL-¯nsâ ]ndsI HmSn-¯-f-cp-I-bm-Wv. aqóp-am-k-¯n-\nsS FIvsskkv kwL-¯nsâ he-bnð IpSp-§n-bXv 300 {Kmw Iôm-hp-ambn Hcp am\-knI tcmKn-am-{Xw. Aôp-amkw ap¼v atô-izcw s]meokpw Ip...

News Submitted:1152 days and 21.55 hours ago.


_Zvdp-±o³ s]mb-¡c A´-cn¨p
Xf-¦c: ]g-b-Ime ^pSvt_mÄ-þ-{In-¡äv Xmchpw tIm¨p-amb _mD Fó _Zvdp-±o³ s]mb-¡c (56) A´-cn-¨p. Akp-Jw-aqew cïm-gvN-bmbn amen-IvZo-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. Cóse cm{Xn 8 aWn-¡mWv A´-cn-¨-Xv. Hcp-Im-e¯v ^pSvt_m-fnð ImkÀtIm-Snsâ \nd-ª-km-ón-[y-am-bn-cp-óp. FXnÀtKmÄap-J¯v \nd-sbm-gn-¡p-ó-Xnð anSp-¡-\m-bn-cpó _Zvdp-±o³ jmÀ¸vjq-«À FómWv Adn-b-s¸-«n-cp-ó-Xv. tKmÄIo-¸-dm-bmWv ^pSvt_m-fnð Ac--t§äw ...

News Submitted:1152 days and 21.53 hours ago.


bphm-hns\ A{I-an¨v ]Ww IhÀóp; Aôv t]Às¡-Xnsc tIkv
Xf-¦c: bphm-hns\ A{I-an¨v ]Ww IhÀó ]cm-Xn-bnð s]meokv Aôp-t]Às¡-Xnsc tIsk-Sp¯p. Xf-¦c ]Ån-¡m-ense ]n.F. PwjoZn (20) s\bmWv A{I-an-¨-Xv. Xf-¦-c-bnse ae-_mÀ a\m-^v, Að¯m-^v, Bcn^v Fón-hÀ¡pw Iïm-e-dn-bm-hpó aäv cïp-t]À¡p-sa-Xn-sc-bmWv tIkv. 29\v cm{Xn 10 aWn¡v Xf-¦c apÉnw sslkvIqÄ {Kuïn\v kao]w \S-óp-t]-Ip-t¼mÄ Aôw-K-kwLw A{I-an¨v ssIh-i-apïmbn-cpó 9200 cq]bpw 1200 bp.F.C. ZnÀlhpw Ih-cp-I-bm-bn-cp-óp-sh-ómWv ]cm...

News Submitted:1152 days and 21.55 hours ago.


JZoP lÖp½
Xf-¦c: Xf-¦c Zo\mÀ \K-dnð JZoP a³kn-ense ]tc-X-\mb sI.F-kv. lʳIp-«n- lmPnbpsS `mcy JZoP lÖp½ (71) A´-cn-¨p. a¡Ä: sI.F-kv. Pamð, sI.F-kv. _Z-dp-±o³, sI.F-kv. jm\hmkv, kplvdm_n, Pao-e, Ja-dp-ón-k. acp-a-¡Ä: tUm: A_vZpðk-aZv tað]-d¼v, sambvXp-lmPn (]n.U-»yp.-Un. tIm¬{Sm-IvSÀ, \ote-izcw), sI.Fw. \mkÀ Fcp-Xpw-I-Shv (Zp_m-bv), kao-d, kmln-d, apwXm-kv. ktlm-Z-c-§Ä: Fw.Fw. A_vZpñ Zo\m-À \KÀ, \^ok PZoZv tdmUv, Ipªn-_n. J_-d-...

News Submitted:1153 days and 21.34 hours ago.


hnap-à-`-S³ Icp-Wm-I-c³ \mbÀ
Imª-§mSv: Imª-§mSv ku¯nse hnap-à-`-S³ lhnðZmÀ ]pXnbho«nð Icp-Wm-I-c³ \mbÀ (64) A´-cn-¨p. _w¥m-tZiv hntam-N\¯n\m-bpÅ C´ym-þ-]m¡v bp²-¯nð ]s¦-Sp¯v kvXpXyÀl-tk-h-\-¯n-\pÅ \nc-h[n saU-ep-IÄ e`n-¨n-cp-óp. `mcy: aT-¯nð ho«nð X¼m-bn. a¡Ä: kp[oÀIpamÀ, kp\-µv, kpPn-¯v. acp-a-¡Ä: cmPn, cP-\n.

News Submitted:1153 days and 21.36 hours ago.


_n. {io\n-hmk
ImkÀtImSv: knïn-¡äv _m¦v dn«. ko\n-bÀ amt\-P-cmbncpó sImS-e-sam-KÀ AS-¡-f-¡ms« _n. {io\n-hmk tXmUn-ómb (66) A´-cn-¨p. `mcy: kpaw-K-e. ktlm-Z-c-§Ä: _n. e£vao-\m-cm-bW tXmUn-óm-b (dn«.- {]n³kn-¸ð), ktcm-Pn\n tZhn, Cµn-c, ]tc-X-cmb _n. kp{_mb tXmUn-óm-b, _n. sh¦-{S-c-aW tXmUn-óm-b.

News Submitted:1153 days and 21.37 hours ago.


_o^m-¯na
sam{Kmð]p-¯qÀ: sam{Kmð]p-¯qÀ SuWnse ]tc-X-\mb Sn.Fw. sambvXosâ `mcy _o^m-¯na (80) A´-cn-¨p. a¡Ä: Bcn^v (amt\-PÀ, tdmbð knðIvkv), laoZv (Pn±), Bbn-j, D½m-en-½. acp-a-¡Ä: apl-½-ZvIp-ªn, A_q-_-¡À, k^-cn-b, Aao-\.

News Submitted:1153 days and 21.38 hours ago.


sFkv{Iow]mÀeÀ tIkv: dnt¸mÀ«v kaÀ¸n¨p
sIm¨n: sFkv{Iow ]mÀeÀ s]¬hm-Wn` tIknsâ At\z-jW dnt¸mÀ«v Cóp¨-tbmsS sslt¡m-S-Xn-bnð kaÀ¸n-¨p. At\z-j-tWm-tZym-K-Ø-cmb hn³kâv t]mÄ, Pbv-k¬ F{_-lmw, A\q]v Ipcp-hn-f, ]n. hnP-b³ Fón-hÀ cmhn-se-Xsó tImS-Xn-bnse¯nbncp-óp. koðsh¨ Ih-dn-emWv Un.ssh.-F-kv.-]n. Pbvk¬ sI. F{_-lmw dnt¸mÀ«v \ðInbXv. DtZym-K-ØÀ A¡u-ïâv P\-dð sI.]n. ZÞ-]m-Wn-bp-ambn t\cs¯ NÀ¨ \S-¯nbXn-\p-ti-j-amWv aRvPpf sNñqÀ DÄs¸« Unhn-j³ s_ôn-ð...

News Submitted:1153 days and 21.42 hours ago.


Akp-J-s¯-Xp-SÀóv hnZymÀ°n\n acn¨p
sNÀ¡f: Nn¡³t]mIvkv _m[n¨v NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó hnZymÀ°n\n acn-¨p. Imd-Up¡ s\¨n-¸-Sp-¸nse tKm]m-e³ BNm-cn-bpsS aIfpw Imd-Up¡ Kh: shmt¡-j-Wð lbÀsk-¡-ïdn kvIqfnse Aômw-Xcw hnZymÀ°n-\n-bp-amb tKm]nI(]¯v)-bmWv acn-¨-Xv. A½: btim-Z. ktlm-Z-c³: tKmIpð (Fð.-sI.-Pn. hnZymÀ°n).

News Submitted:1153 days and 21.42 hours ago.


C.sI.-sI. apl-½Zv A´-cn¨p
Xe-tÈcn: apXnÀó ]{X-{]-hÀ¯-I\pw t{SUv bqWn-b³ t\Xm-hp-amb C.sI.-sI. apl-½Zv (81) A´-cn-¨p. Cóp-]p-eÀs¨ Xe-tÈ-cn-¡-Sp¯ IS-h-¯q-cnse hk-Xn-bn-em-bn-cpóp A´yw. Fkv.-Sn.-bp. kwØm\ sshkv {]kn-Uïmbn {]hÀ¯n-¨p-h-cn-I-bm-bn-cp-óp. anI¨ {]`m-j-I\pw {KÙ-Im-c-\p-am-Wv. amhqÀ Kzmfn-tbmÀ dtbm¬knð sXmgn-em-fn-I-sfbpw tImgn-t¡mSv ssIhïn sXmgn-em-fnIsfbpw kwL-Sn-¸n-¡p-ó-Xnð ap³]-´n-bn-em-bn-cp-óp. Fkv.-Sn.-bp. sI«n-¸-Sp-¡p-...

News Submitted:1153 days and 21.43 hours ago.


A]-ISw hcp-¯pw-hn[w hml-\-tam-Sn-¨-Xn\v tIkv
hnZym-\-KÀ: ap\n-kn-¸ð tÌUn-b-¯n\v kao]w A]-ISw hcp-¯pw-hn[w A{i-²-tbmsS hml-\-tam-Sn-¨-Xn\v hnZym-\-KÀ s]meokv tIsk-Sp-¯p. sI.Fð. 14 sI. 2244 kzn^väv ImÀ, sI.Fð. 60 _n. 4283 \¼À ImÀ, sI.Fð. 14 F¨v. 1541 ss_¡v, sI.Fð. 14 sI. 8800 ss_¡v Fóo hml-\-§Ä HmSn-¨-hÀs¡-Xn-sc-bmWv tIsk-Sp-¯-Xv. ap\n-kn-¸ð tÌUn-b-¯nð Fð.-_n.F-kv. Fôn-\o-b-dnwKv tImtfPv sa¡m-\n-¡ð Fôn-\o-b-dnwKv hn`m-K-¯nsâ B`n-ap-Jy-¯n-epÅ sa¡m-¯-te...

News Submitted:1153 days and 21.45 hours ago.


]cn¡v t`Z-am-bnñ; IhÀ¨m-kw-L-¯nsâ aÀ±-\-taä s]meo-kvss{U-hsd ]cn-bm-c-t¯¡v amän
D¸f: IhÀ¨m-kw-L-¯nsâ A{I-a-¯nð ]cn-t¡ä s]meokvss{Uhsd ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtf-Pn-te¡v amän. atô-izcw s]meokvtÌj-\nse ss{UhÀ hnP-b-s\-bmWv ]cn-bm-c-t¯¡v amänb-Xv. 22\v cm{Xn D¸-f-bnse hoSp-IÄ Ip¯n-¯p-dóv IhÀ¨ \S-¯nb {]Xn-Isf ]nSn-Iq-Sm-\mbn {]Xm-]v-\-K-dnse hmSI IzmÀt«-gvkn-te¡v t]mb s]meokvkwLs¯ A{I-an-¡p-I-bm-bn-cp-óp. Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡ä hnP-b³ awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. Ign-ª-Zn-hkw Xe...

News Submitted:1153 days and 21.45 hours ago.


amkm-h-km-\-am-bn«pw tdj-\cn F¯n-bnñ
ImkÀtImSv: P\p-h-cn-amkw Ah-km-\n-¡m³ Hcp-Zn-hkw am{Xw _m¡n-bn-cns¡ ImkÀtIms« an¡ tdj³ IS-I-fnepw cïp-cq-]¡v hnX-cWw sN¿pó Acn F¯n-bn-ñ. Cuam-ks¯ hnln-X-ambn ]IpXn Acn-am-{X-amWv CXp-hsc e`n-¨-Xv. Hcp-cq-]¡v \ðIpó _n.]n.-Fð. Acnbpw 8.90 cq]¡v \ðIpó Acnbpw am{X-amWv tÌm¡p-Å-Xv. tdj³ IS-I-fnð thï{X Acn tÌm¡p-sïóv A[n-Ir-X-À {]kvXm-h-\-bn-d-¡p-t¼mgpw D]-t`m-àm-¡Ä tdj³ IS-I-fn-se¯n aS-§p-I-bm-Wv.

News Submitted:1153 days and 21.46 hours ago.


"eoem {Kq¸n\v ImkÀtIm«v Ct¸mgpw I®pïv'; ImkÀtIm-Sn-s\mcp a{´n thWw þIym-]vä³ IrjvW³ \mbÀ
ImkÀtImSv: D¯-c-tI-c-f-¯nsâ hnI-k-\-{]-hÀ¯-\-§Ä¡v KXn-thKw \ðIm³ ImkÀtIm-Sn-s\mcp a{´n-th-W-saóv {]apJ hyh-kmbn Iym]vä³ IrjvW³ \mbÀ A`n-{]m-b-s¸-«p. t\mÀ¯v ae-_mÀ tNw_À Hm^v sImta-gvknsâ B`n-ap-Jy-¯nð ImkÀtIm«v \ðInb BZ-c-¨-S-§nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. NS§v DZvLm-S\w sNbvX F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F-tbmSv Xm¦-sf-´p-sImïv a{´n-bm-bnñ Fóv tNmZn-¨Xv kZÊv I¿-Sn-tbm-sS-bmWv Gäp-hm-§n-b-Xv. D...

News Submitted:1153 days and 21.51 hours ago.


A]-I-S-¯nðs]« sSt¼m-bnð\nóv 2800 enäÀ as®® ]nSn¨p
Imª-§mSv: A]-I-S-¯nðs]« sSt¼m-bnð\nóv tcJ-I-fn-ñm¯ 2800 enäÀ as®® ]nSn-Iq-Sn. Hcmsf Ad-Ìp-sN-bvXp. tZio-b-]m-X-bnð tXmb-½ð Pnñm Bkv]-{Xn¡v ap³h-i¯v Cóse sshIn-«mWv A]-I-Sw. \nb-{´-Ww-hn«v ac-¯n-en-Sn¨ sSt¼m-bnð Dïmb _mc-ep-I-fn-semóv s]m«n-b-tXm-sS-bmWv as®® A\-[n-Ir-X-ambn IS-¯n-b-Xm-sWóv sXfn-ª-Xv. ss{UhÀ ae-¸pdw Xm\qÀ ]pXn-b-I-S-¸p-ds¯ ]n.]n. D½À tImbsbbmWv slmkvZpÀKv Fkv.-sF. ]n. D®n-Ir-jvW³ Ad-Ìp...

News Submitted:1153 days and 21.53 hours ago.


P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ {ian-¡p-óXv kz´w Xmð]-cy-§Ä kwc-£n-¡m³ þsk-_m-Ìy³ t]mÄ
Ipän-t¡mð: P\-§Ä thm«-h-Imiw hn\n-tbm-Kn¨v Xnc-sª-Sp-¯-b-¡pó P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ C´-y-bpsS kz-X-{´y ]c-am-[n-Imcw kwc-£n-¡m-\ñ, km{am-P-y-X-z-¯nsâ kzmÀ° -Xmð]-c-y-§Ä kwc-£n-¡m-\mWv hy-{KX Im«p-ó-sXóv tUm: sk_m-Ìy³ t]mÄ ]d-ªp. BtKmf aqe-[\w tImS-Xn-I-sfbpw kzm-[o-\n-¡p-I-bm-sWópw At±lw Iq«n-t¨À¯p. Ipän-t¡mð s\cqZ ]T-\-tI{µ¯nsâ 20þmw hmÀjn-Im-tLmjw DZvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp sk_m-Ìy³ t]mÄ...

News Submitted:1153 days and 21.54 hours ago.


Imdnð kq£n¨ aZyhpw kv]ncnäpw ]nSn-IqSn
atô-izcw: shmÀ¡mSn \me-¦n-]-Z-hnð Bsfm-gnª Øe¯v Imdnð kq£n¨ 1200 Ip¸n IÀWm-SI \nÀ½nX aZyhpw 175 enäÀ kv]ncnäpw atô-izcw s]meokv ]nSn-Iq-Sn. 35 enäÀ DÄs¡m-Åpó Aôv Ióm-kp-I-fn-embn kq£n¨ 175 enäÀ kv]ncnäpw 25 s]«n-I-fn-embn kq£n¨ 180 an. enä-dnsâ 1200 Ip¸n IÀWm-SI \nÀ½nX aZy-hp-amWv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. Cóse sshIn«v Bsfm-gnª ]d-¼nð aZy-hp-ambn ImÀ Dt]-£n¨ \ne-bnð IïXn\mð \m«p-ImÀ hnh-c-a-dn-bn-¨-Xn-s\-...

News Submitted:1153 days and 21.55 hours ago.


cïv bph-Xn-IÄs¡m¸w Imdnð Id-§nb \mev bphm-¡Ä ]nSn-bnð
sNa-\mSv: Bð_w \nÀ½m-W-saó t]cnð cïv bph-Xn-IÄs¡m¸w Imdnð Id-§p-I-bm-bn-cpó \mev bphm-¡sf \m«p-ImÀ ]nSn¨v s]meo-knð Gð]n-¨p. Cóse cm{Xn 11aWn¡v sNa-\mSv Pam-A¯v lbÀsk-¡-ïdn kvIqfn\v kao-]-amWv kw`-hw. kvIqÄ Item-Õ-h-Ø-e¯v Id-§p-I-bm-bn-cpó \mt\m ImdmWv ]nSn-¨-Xv. ImkÀtIms« cïv bph-Xn-Ifpw I®q-cnse \mev bphm-¡-fp-amWv Imdn-ep-ïm-bn-cp-ó-Xv. ayqkn-¡ð Bð_w \nÀ½m-W-¯n\v hó-Xm-sW-ómWv bphm-¡Ä ]d-ª-Xv. kwib...

News Submitted:1153 days and 21.53 hours ago.


kml-kn-I-X-bpsS \qð]m-e-¯nð ss_¡v Ìïv
hnZym-\-KÀ: Cc¼n ]mªp-h-cpó ss_¡v s]mSp-ós\ Db-c-¯nð \nÀ¯n. Hä-¡m-enð \nóv A`ym-k-{]-I-S\w. AXnsâ ]ndsI Nodn¸mªp-h-cpó aäv \mev ss_¡p-IÄ. AhcpsSbpw Hón-s\móv anI¨ A`ymk {]I-S-\-§Ä ImWn-Isf BImw-£-bpsS apÄap-\-bnð \nÀ¯n. Cóse hnZym-\-KÀ ap\n-kn-¸ð tÌUn-b-¯nð \Só ss_¡v Ìïv Bth-i-¯n-sâbpw kml-kn-I-X-bp-sSbpw {]ZÀi-\-am-bn. s]mÆð Fð.-_n.-F-kv. Fôn-\o-b-dnwKv tImtf-Pnse sa¡m-\n-¡ð hn`mKw kwL-Sn-¸n¨ sa...

News Submitted:1154 days and 21.35 hours ago.


adn-bw_n
tNcss¦: tNcss¦ IS-¸pdw Zo]v a³kn-ense ]tc-X-\mb _Sp-h³Ip-ªn-bpsS `mcy adn-bw_n (52) A´-cn-¨p. a¡Ä: e¯o^v (Xmlnd {Smhðkv, apwss_), ^mdqJv (hym]mcn, IS-¸p-dw), kn±nJv tNcss¦ (F³.-ssh.-Fð. Pnñm sk{I-«dn), d^oJv (Zp_m-bv), Pao-e, Pmkvan³, Pwko-\ (hnZymÀ °n, s\ñn-¡póv tKÄkv kvIqÄ). acp-a-¡Ä: kpss\-\, ssJdp-ón-k, apwXm-kv, kaoÀ, ss^kð. ktlm-Z-c-§Ä: AaoÀ, kplvd, Iue-¯v, ]tc-X-\mb lssk-\mÀ Bew-]m-Sn.

News Submitted:1154 days and 21.36 hours ago.


hnae hniz-\mY {]`p
ImkÀtImSv: {]Imiv {]ntâÀkv Øm]-I³ ASp-¡-¯v_-b-ense ]tc-X-\mb hniz-\mY {]`p-hnsâ `mcy ]n. hnae hniz-\mY {]`p (85) A´-cn-¨p. a¡Ä: ]n. cwK-\mY {]`p (dn«. No^v amt\-PÀ, knïn-t¡äv _m¦v, _mw¥qÀ), ]n. kJmcma {]`p (dn«. U]yq«n P\-dð amt\-PÀ, I\dm _m¦v, _mw¥qÀ), Pohm-\µ {]`p ({]Imiv {]ntâÀkv DS-a, ImkÀtIm-Sv), kpa-\, KoXm jm³t_mKv, A\-kqb \mb-Iv. acp-a-¡Ä: tPymXn {]`p, Xmc {]`p, kÀtÆm-¯a jm³t_m-Kv (dn«. Fôn-\o-bÀ, am...

News Submitted:1154 days and 21.37 hours ago.


Bkyp½
]p¯nsK: AwK-Un-ap-KÀ a½q-ªn-bpsS `mcy Bkyp½ (75) A´-cn-¨p. a¡Ä: a³kqÀ I«-¯-Sp-¡, kplvd, \^o-k, A_vZpñ (KÄ^v), adn-bp½, JZo-P. acp-a-¡Ä: D½À, koXn-¡p-ªn, A_q-_-¡À, Jmen-Zv, apwXm-kv.

News Submitted:1154 days and 21.37 hours ago.


emhven³, Infn-cqÀ {]iv\-§-fnð hn.F-knsâ \ne-]m-Sp-IÄ¡v hnaÀi\w
Xncp-h-\-´-]pcw: kn.]n.-Fw. kwØm\ sk{I-t«-dn-b-änð hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µsâ \ne-]m-Sp-IÄs¡-Xnsc cq£-hn-aÀi-\w. apñ-s¸-cn-bmÀ, emhven³, Infn-cqÀ {]iv\-§-fn-emWv hn.F-knsâ \ne-]m-Sp-IÄ hnaÀi-\-hn-t[-b-am-bXv. ]mÀ«n-bpsS \ne-]m-Sp-I-fnð\nóv hn`n-ó-am-bn-cpóp At±-l-¯nsâ \ne-]m-Sv. Infn-cqÀ tIknð Hcp hn.sF.-]n. CS-s]-«n-«p-sïó ]cm-aÀiw Gsd hnhm-Z-ap-bÀ¯n-bn-cp-óp. kn.]n.-F-½nsâ Hcp h\nXmt\Xm-hn\v t\À¡m-bn-cpóp hn....

News Submitted:1154 days and 21.38 hours ago.


Pb-cm-Psâ {InkvXp-{]-kvXm-h-\-s¡-Xnsc hb-emÀ chn
tImgn-t¡mSv: kn.]n.-Fw. t\Xmhv Fw.hn. Pb-cm-Psâ {InkvXp-{]-kvXm-h-\-s¡-Xnsc hb-emÀ chn cwK-¯p-h-óp. {InkvXp-aXw Iayq-Wn-k-am-sWópw AXnsâ tXcm-fnbmb tbip-{InkvXp kn.]n.-F-½nsâ P\-dð sk{I-«dn {]Imiv Imcm-«p-am-sW-óp-apÅ Pb-cm-Psâ {]kvXm-h-\-s¡-Xn-sc-bmWv chn cwK-¯p-h-ó-Xv. aäpÅh-cpsS hnIm-c-§-sfbpw Nn´-I-sfbpw {]bm-k-s¸-Sp-¯m ³ am{Xta C¯cw {]kvXm-h-\-IÄ D]-I-cn-¡q-sh óv a{´n hb-emÀ chn ]d-ªp.

News Submitted:1154 days and 21.38 hours ago.


hmXI ss]¸vsse\n\v A\p-a-Xn-bnñ
\yqUðln: sIm¨n-þ-_mw-¥qÀ hmXI ss]¸vsse-\n\v tI{µ ]cn-ØnXn a{´m-ebw A\p-aXn \ntj-[n-¨p. Gsd {]Xn-tj-[-ap-bÀ¯n-b-Xm-bn-cpóp hmX-I-ss]-¸vsse³. ImkÀtIm-S-S¡w hnhn[ Pnñ-I-fnð CXn-s\-Xnsc {]Xn-tj[w DbÀón-cp-óp. sIm¨n-bnð \nóv ss]¸vsse³ hgn hmXIw sImïp-h-cp-t¼mÄ \nc-h-[n-t]À¡v Øehpw hoSpw \jvS-s¸-Sp-am-bn-cp-óp.

News Submitted:1154 days and 21.39 hours ago.


Ah-i-\n-e-bnemb AÚmX hr²³ Bkv]-{Xn-bnð
ImkÀtImSv: ]¯p-Zn-hkw ap¼v Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨ AÚmX hr²³ tcmKw aqÀÑn¨v Ah-i-\n-e-bn-em-bn. 65 hb-kn\v apI-fnð {]mbw-tXm-ón-¡pó hr²s\ Hcm-fmWv Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-¨-sXóv Bkv]{Xn A[n-Ir-XÀ ]d-ªp. Bkv]-{Xn-bnð F¯n-¨-bmÄ Øew-hn-Sp-I-bm-bn-cp-óp. t]cv tNmZn-¨-t¸mÄ hyà-ambn ]d-ªn-sñópw \oÀ¨mð Fóp-am-{Xta ]d-ªn-«p-Åqshópw Bkv]{Xn Poh-\-¡mÀ ]d-ªp. ]gb hmÀUnð Ign-bpó hr²³ InS-ó-In-S-¸nð ae-aq-{X-hn-kÀ...

News Submitted:1154 days and 21.45 hours ago.


bm{X-¡n-S-bnð hm³ I¯n-\-in¨p; IpSpw_w ]cn-t¡ð¡msX c£-s¸«p
_Zn-b-Sp¡: IpSpw_w bm{X sN¿p-ó-Xn-\n-S-bnð hm³ I¯n-\-in-¨p. Cóv D¨tbmsS _Zn-b-Sp¡ s]mSn-¸-Å-¯n-\-Sp¯v ap\n-bq-cn-emWv kw`-hw. ap\n-bq-cnse i¦-c-\m-cm-bW `«nsâ sI.Fð. 14 _n. 7381 Hmav\n hm\mWv I¯n-\-in-¨-Xv. ho«nð \nóv ]pd-s¸-«-bp-Ss\ hm\nð \nóv ]pI Db-cp-óXv {i²-bnðs]-«-Xn-\mð DS³ IpSpw_w Cd-§n-bn-cp-óp. DS³ Xo Bfn-¡¯n hm³ ]qÀW-ambpw I¯n-\-in-¨p. tjmÀ«v kÀIyq-«mWv Xo]n-Sn-¯-¯n\v Imc-W-saóv kwi-bn-¡p-...

News Submitted:1154 days and 21.46 hours ago.


]mN-I-hm-XI hnX-cW sXmgn-em-fn-Isf aÀ±n¨p
ImkÀtImSv: DZpa Iw^À«v `mcXv Kymkv GP³kn-bnse Poh-\-¡m-cmb cmtPjv (27), Pb-cm-Pv (30) Fón-hÀ¡v aÀ±-\-ta-äp. sX¡n-enð ]mN-I-hm-XIw hnX-cWw sN¿p-ó-Xn-\n-S-bnð hml\w XS-ªp-\nÀ¯n HcmÄ aÀ±n-¨psh-ómWv ]cm-Xn. hnZym-\-KÀ s]meokv tIsk-Sp-¯p.

News Submitted:1154 days and 21.40 hours ago.


IS Ip¯n-¯p-dóv tamjWw
ao¸p-Kpcn: tÌj-Wdn IS Ip¯n-¯p-dóv km[-\-§Ä tamjvSn-¨p. ao¸p-Kpcnbnse B\-µnsâ IS-bn-emWv tamj-Ww. Cóv cmhnse IS Xpd-¡m-s\-¯n-b-t¸m-gmWv j«-dnsâ ]q«v s]mfn¨ \ne-bnð B\µv Iï-Xv. Su¬s]m-eo-knð ]cmXn \ðIn.

News Submitted:1154 days and 21.46 hours ago.


bph-Xnsb tImgn-t¡mSv saUn-¡ð tImtf-Pn-te¡v amän
ImkÀtImSv: AW-¦qÀ tdmU-cn-Inð Ah-i-\n-e-bnð Iï bph-Xnsb tImgn-t¡mSv saUn¡ð tImtf-Pn-te¡v amän. Cóse cmhnse Bdp-a-Wn-tbm-sS-bmWv 25 hbkv tXmón-¡pó bph-Xnsb Ah-i-\n-e-bnð hgn-bm-{X-¡mÀ Iï-Xv. DS³ s]meo-knð hnh-c-a-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. s]meo-sk¯n bph-Xnsb P\-dð Bkv]-{Xn-bnse Xo{h-]-cn-N-cW hn`m-K-¯nte¡v amäp-I-bm-bn-cp-óp. At_m-[m-h-Ø-bn-em-b-Xn-\mð bph-Xn-bpsS t]cpw hnh-c-§fpw Adn-bm-\m-bn-ñ. hml-\-an-Sn-¨-XmtWm Fó...

News Submitted:1154 days and 21.47 hours ago.


tXmWn-bnð \nóv IS-enð hoWv aÕy-s¯m-gn-emfn acn¨p
s\ñn-¡póv: tXmWn-bnð \nóv he-sb-dn-bp-ó-Xn-\n-S-bnð IS-enð hoWv aÕy-s¯m-gn-emfn acn-¨p. ASp-¡-¯v_-bð _o¨nse ]ß-Kncn luknse ]tc-X-\mb Zmap-hnsâ aI³ kptcjm (43)Wv acn-¨-Xv. Cóse sshIn«v Ggp-a-Wn-tbm-sS-bmWv A]-I-Sw. F³.-kn.-Un.-kn. aÕy-s^Uv {Kq¸nsâ aqómw-apd ss^_À tXmWn-bnð H¼-Xw-K-kw-L-amWv aÕy-_-Ô-\-¯n\v t]mb-Xv. Ic-bnð \nóv F«v Intem aoäÀ AIse H¼Xw-K-kwLw tXmWn-bnð \nóv he-sb-dn-bp-ó-Xn-\n-S-bnð kptcjv IS-en...

News Submitted:1154 days and 21.52 hours ago.


DZpa aÞew eoKv {]kn-Uïv, sk{I-«dn Øm\-t¯¡v I\¯ aÕ-chpw thms«-Sp¸pw
DZpa: apÉnw-eoKv DZpa aÞew {]kn-U-ïv, sk{I-«dn Øm\§fnte¡v I\¯ aÕ-chpw thms«-Sp¸pw. Fw.F-kv. apl-½-ZvIpªn {]kn-U-ïmbpw jm^n lmPn I«-¡mð P\-dð sk{I-«-dn-bmbpw sI.F. A_vZpñ lmPn ]Ån-¡c {Sj-ddmbpw hoïpw Xnc-sª-Sp-¡-s¸-«p. {]kn-Uïv Øm\-t¯¡v Fw.F-kv. apl-½-ZvIpªns¡Xnsc bq¯veoKv ap³ kwØm\ `mc-hmln sI._n. apl-½-ZvIp-ªn-bmWv aÕ-cn-¨-Xv. 40 s\Xnsc 72 thm«p-IÄ t\Sn Fw.F-kv. apl-½-ZvIp-ªn Xnc-sª-Sp-¡-s¸-Sp-I-bm-bn...

News Submitted:1154 days and 21.53 hours ago.


A]-ISw XpSÀ¡-Y-bm-hpóp: \mev amk-¯n-\n-S-bnð IS-se-Sp-¯Xv \mev Poh³; \nÊ-lm-b-cmbn A[n-Ir-XÀ
s\ñn-¡póv: IS-enð aÕy-_-Ô-\-¯n-\n-S-bnð Poh³ s]men-bp-t¼mÄ AXn\v klmbw \ðtIï A[n-Ir-XÀ \nÊ-lm-b-cmhpóp. \mep-am-k-¯n-\n-S-bnð kptc-i-tâX-S¡w \mev Poh-\p-I-fmWv IS-se-Sp-¯-Xv. Ik_ IS-¸p-ds¯ Atim-I³, \nPp, Dt]-{µ³ Fón-h-cmWv t\cs¯ IS-enð hoWv acn-¨-Xv. Ch-cpsS IpSpw_w A\m-Y-Xz-¯n-te¡v hosW-¦nepw Poh³ ]W-bw-sh¨v aÕy-_-Ô-\-¯n\v t]mIpóhÀ A]-I-S-¯nðs]-Sp-t¼mÄ Ahsc klm-bn-¡mt\m AXn-\pÅ kÖo-I-c-W-§Ä Hcp-¡mt\...

News Submitted:1154 days and 21.53 hours ago.


\nÀ¯n-bn« temdn-I-fnð \nóv _mädn tamjvSn¨ aqówK kwL-s¯ \m«p-ImÀ s]meo-kn-teð]n¨p
Ip¼f: \nÀ¯n-bn« temdn-I-fnð\nóv _mädn tamjvSn¨ aqów-K-kw-Ls¯ \m«p-ImÀ ]nSn-IqSn s]meo-knð Gð]n¨p. _mä-dn-IÄ Agn-¨p-amän ChÀ IS-¯m-\p-]-tbm-Kn¨ Smä kptambpw Ip¼f s]meokv IÌ-Un-se-Sp-¯p. s]ÀhmUv s]t{SmÄ ]¼nð Cóp-]p-eÀs¨ aqóp-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. Smäm kptam-bn-se-¯nb aqów-K-kwLw s]t{SmÄ ]¼nð \nÀ¯n-bn« cïv temdn-I-fnð \nóv _mädn Agn-¨p-am-äp-ó-Xn-\n-S-bnð i_vZw-tI«v temdn ss{UhÀamÀ DWÀóv _l-fw-s...

News Submitted:1154 days and 21.54 hours ago.


Znhy
tImgnt¡mSv: ImkÀtIms« Fð.-sF.-kn. Uh-e-]vsaâv Hm^o-kÀ icXv{]nbsâ `mcybpw hnZym-`ymkhIp-¸nð DtZym-K-Ø-bp-am-bn-cpó Znhy Fó s]món (35) A´-cn-¨p. Akp-J-s¯-Xp-SÀóv tImgn-t¡m«v kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. Cóse cm{Xn-bmWv A´-cn-¨-Xv. hnZym-\-KÀ Nnòb tImf-\n-bn-em-bn-cpóp Xma-kw. Imen-¡äv tNw_À Hm^v sImtagvkv sk{I-«dn Sn.]n. hmkp-hnsâ aI-fm-Wv. a¡Ä: A\n-cp²v Fkv. {]nb³, A\-\y.

News Submitted:1155 days and 21.42 hours ago.


Sn.F-kv. \nkmÀ Al-½Zv
sam{Kmð]p-¯qÀ: BkmZv \K-dnse Sn.F-kv. \nkmÀ Al-½Zv (74) A´-cn-¨p. Akp-J-s¯-Xp-SÀóv NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. `mcy: Ipªm-an-\. a¡Ä: XmPp-±o³, kn±n-Jv, sambvXo³, Akva, ^m¯n-a, Ako-kv, apl-½-Z-en. acp-a-¡Ä: k_q-d, k^q-d, adn-bw-_n, Xmcn-k, k_o-Z, jm^n, A_vZpðJm-ZÀ. ktlm-Z-c-§Ä: Ckvam-bnð, Icow, JZo-P, adn-b-½, ssk\-_, kpl-d, ]tc-X-\mb sambvXo³.

News Submitted:1155 days and 21.43 hours ago.


tXmWn adnªv aÕy-s¯m-gn-em-fn¡v ]cn¡v
IogqÀ: Xnc-bnðs]«v tXmWn-a-dnªv aÕy-s¯m-gn-em-fn¡v kmc-ambn ]cn-t¡-äp. IogqÀ IS-¸p-ds¯ _n. hnt\mZn (34)\mWv apJ¯pw Igp-¯n\pw ]cn-t¡-ä-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóv cmhnse 7 aWn-tbmsS IogqÀ IS-en-emWv A]-I-Sw. ]peÀs¨ \mep-a-Wn-tbmsS ss^_À t_m«n-emWv hnt\mZv IogqÀ IS-¸p-ds¯ Znhm-I-c-s\m¸w aÕy-_-Ô-\-¯n\v t]mb-Xv. aÕy-_-Ô\w Ignªv Xncn-¨p-h-cp-ó-Xn-\n-S-bnð ià-amb Xnc-bnðs]«v tXmWn adn-bp-I-bm-bn-cp-ó...

News Submitted:1155 days and 21.45 hours ago.


bphm-hns\ aÀ±n¨v ]Ww IhÀóp; \mep-t]Às¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: bphm-hns\ aÀ±n¨v ]Ww IhÀóp. Su¬s]meokv \mep-t]Às¡-Xnsc tIsk-Sp¯p. s\ñn-¡póv ]Ås¯ A_vZpð \mkdn (38)s\bmWv aÀ±n-¨-Xv. cmtP-jv, {]im-´v, hnt\mZv, \ho³ Fón-hÀs¡-XnscbmWv tIkv. 26\v cm{Xn 10 aWn¡v s\ñn-¡póv PwKvj-\nðsh¨v aÀ±n¡pIbpw ssIh-i-ap-ïm-bn-cpó 30,750 cq] kwLw X«n-sb-Sp-¡pIbpw sNbvX-Xmbn ]cm-Xn-bnð ]d-bp-óp.

News Submitted:1155 days and 21.46 hours ago.


s]«n-¡S ASn¨v XIÀ¯p
ImkÀtImSv: sdbnðth tÌj\v kao-]-¯p-ïm-bn-cpó s]«n-¡« ASn¨v XIÀ¯ \ne-bnð. ]pfn-¡q-dnse Ipªm-ap-hnsâ t]m«n¡-S-bmWv XIÀ¯-Xv. Cóv cmhnse Ipªmap IS Xpd-¡m-s\-¯n-b-t¸m-gmWv kw`hadn-bp-ó-Xv. anTmbn AS-¡-apÅ km[-\-§Ä hmcn-h-en-¨n« \ne-bn-em-Wv.

News Submitted:1155 days and 21.47 hours ago.


Hmt«m ss{UhÀ¡v aÀ±-\w
ImkÀtImSv: Hmt«m ss{Uhsd aÀ±-\-taäv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Imbw-Ipfw kztZinbpw hnZym-\-KÀ ]Sp-h-Sp-¡¯v Xma-k¡mc-\p-amb Atim-I\m (55) Wv aÀ±-\-ta-ä-Xv. 26\v cm{Xn IzmÀt«gvknð sh¨v kao-]¯v Xma-kn-¡pó cïpt]À aZy-]n-s¨¯n aÀ±n-¡p-I-bm-bn-cp-óp-h-s{X.

News Submitted:1155 days and 21.47 hours ago.


kvt^mSI hkvXp: Izmdn \S-¯n-¸p-Im-c-s\-Xnsc tIsk-Sp¯p
D¸f: D¸f _mbn-¡-«-bnð \nóv ]nSn-s¨-Sp¯ kvt^mSI hkvXp-¡Ä Izmdn-bn-te¡v ]md-s¸m-Sn-¡m³ sImïp-h-ó-Xm-sWóv kwi-bn-¡p-óXmbn s]meokv ]d-ªp. Izmdn \S-¯pó _Up-h³ Ipªn-s¡-Xnsc s]meokv tIsk-Sp¯p. s]meo-kns\ A{I-an-¨-tI-knse {]Xn¡v thïn kn.sF. Sn.]n. cRvPn-¯nsâ t\Xr-Xz-¯nð \S-¯nb sdbvUn-emWv _mbn-¡-«-bnse IzmÀt«-gvknð \nópw kvt^mSI hkvXp-¡Ä ]nSn-s¨Sp¯-Xv. Aôv Intem shSn-bp-¸v, 15 Intem Pemän³Ìn-¡v, 40 Unät\-ä...

News Submitted:1155 days and 21.47 hours ago.


\mep-ho-Sp-I-fnse IhÀ¨¡v Xp¼mbn; ab-¡p-a-cpóv \ðIn Ip«n-Isfs¡mïv IhÀ¨: 33 ]h-\p-ambn HcmÄ Ad-Ìnð
D¸f: D¸-f, kwX-Sp-¡, atô-iz-cw, Ip¼f Fón-hn-S-§-fnð \nc-h[n hoSp-IÄ Ip¯n-¯p-dóv kzÀWm-`-c-W-§fpw ]Whpw IhÀó tIknð Hcmsf Ip¼f kn.sF. Sn.]n. cRvPn¯v AdÌv sNbvXp. ]mhq-cnse C{_mlnw (40) BWv Ad-Ìn-em-b-Xv. C{_mlnw tImgn-¡S Poh-\-¡m-c-\m-Wv. {]Xn-bpsS ]¡ð\nóv ap¸-¯n-aq-óc ]h³ kzÀWm-`-c-W-§Ä Isï-Sp-¯p. kwX-Sp-¡-bnse BZ-ansâ ho«nð \nóv 25 ]h³ kzÀWhpw cï-c-e£w cq]bpw sImSn-b-½-bnse apl-½-Znsâ ho«nð \nóv 7 ]h...

News Submitted:1155 days and 21.55 hours ago.


bph-Xnsb tdmU-cn-Inð At_m-[m-h-Ø-bnð Isï¯n
AW-¦qÀ: bph-Xnsb tdmU-cn-Inð At_m-[m-h-Ø-bnð Isï-¯n. Cóv cmhnse Bdv aWn-tbmsS AW-¦qÀ tZio-b-]m-X-bv¡-cn-In-emWv bph-Xnsb Ah-i-\n-e-bnð hoWp-In-S-¡p-óXv hgn-t]m-¡À Iï-Xv. DS³ s]meo-knð hnh-c-a-dn-bn-¨-Xn-s\-Xp-SÀóv s]meo-sk¯n bph-Xnsb P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. At_m-[m-h-Ø-bn-emb \ne-bnð Bkv]-{Xn-bnse Xo{h]cn-N-cW hn`m-K-¯nð {]th-in-¸n-¨n-cn-¡p-I-bmWv. 25 hbkv {]mbw tXmón-¡pó bphXn ss\än-bmWv [cn-¨n-«p-Å...

News Submitted:1155 days and 21.56 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036