To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 20 August 2014
News updated: Wednesday August 20 2014 04:09 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

Dd-¡-¯n-\n-S-bnð ]nôp-Ipªv acn¨p
sN¼n-cn¡: Dd-¡-¯n-\n-S-bnð ]nôp-Ipªv acn-¨p. sN¼n-cn¡ \me-¸mSv luknse apl-½Zv sjco-^n-sâbpw adn-bw-_n-bp-sSbpw aIÄ 20 Znhkw {]mb-amb \^o-k¯v kZ-bmWv Cóp-cm-hnse ho«nð acn-¨-Xv. ssk\-_-bmWv ktlm-Z-cn.

News Submitted:1153 days and 12.22 hours ago.


kvIqÄ hnZymÀ°n\nsb X«n-s¡m-ïp-t]mbn ]oUn-¸n-¡m³ {iaw: Hmt«m ss{UhÀ Ad-Ìnð
_Zn-b-Sp¡: kvIqfn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó Ggp hb-kp-Im-cnsb Hmt«m-bnð X«n-s¡m-ïp-t]mbn _em-ÕwK¯n\v {ian¨ Hmt«m ss{UhÀ Ad-Ìnð.\mc-¼mSn F.]n. kÀ¡n-fnse _Zdp (25) hmWv Ad-Ìn-em-b-Xv. _Zdp-hnsâ Hmt«m IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p.

News Submitted:1153 days and 12.22 hours ago.


tKmh kztZ-in-IfpsS 18.5 e£w cq] ImkÀtImSv\K-c-¯nð\nópw ]«m-¸-Ið A]-l-cn¨p
ImkÀtImSv: tKmh kztZ-in-I-fmb cïp-t]-cpsS 18.5 e£w cq] ImkÀtImSv \K-c-¯nð\nópw ]«m-¸-Ið A]-l-cn-¨p. Hcm-gvN-ap¼v \Só kw`hw Ct¸m-gmWv ad-\o¡n ]pd-¯p-h-cp-ó-Xv. _Zn-b-Sp¡ kztZ-inbpw ]p¯qÀ kztZ-in-bp-a-S-§pó Hcp-kw-L-amWv ]Ww X«n-b-sX-ómWv hnh-cw. Ccp-X-e-aqcn ]m¼p-Isf \ðIm-saóv ]d-ªmWv tKmh-bnse cïp-t]sc ImkÀtIm«v sImïp-h-ó-Xv. Fómð Ccp-X-e-aq-cnsb In«n-bn-ñ. AXn-\mð ]Ww Xncn-¨p-sIm-ïp-t]m-Ip-óXv A]-I-S-am-sW...

News Submitted:1153 days and 12.23 hours ago.


D¸f _kvÌmânð amen\yw Ipan-ªp-IqSn ZpÀKÔw ]c-¡póp
D¸f: D¸f _kvÌmânð amen\yw bYm-k-abw \o¡m-¯Xv bm{X-¡mÀ¡pw hym]m-cn-IÄ¡pw Zpcn-X-am-bn. _kvÌmðnsâ Hcp `mK¯v awKð]mSn ]ôm-b-¯-[n-Ir-XÀ Øm]n¨ ho¸bnse amen\yw Znh-tk\ \o¡w sN¿m-¯Xv {]Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n. cïp Znh-k-ambn amen\yw \o¡w sN¿m¯Xn-s\-¯p-SÀóv ho¸ \ndªvIhn-ªv amen\yw \ne¯v Ipan-ªp-IqSn Ak-l-\o-b-amb ZpÀKÔw DbÀ¯n-bn-cp-óp. hym]m-cn-Ifpw \m«p-Imcpw {]Xn-tj-[-hp-ambn cwK-s¯-¯n-b-Xn-s\-¯p-SÀóv Cós...

News Submitted:1153 days and 12.15 hours ago.


t{]am-`yÀ°\ \nc-kn¨ \gvkns\ Ip¯n-¸-cn-t¡ð¸n¨p
Imª§mSv: t{]am-`yÀ°\ \nc-kn¨ kzIm-cym-kv]-{Xn-bnse \gvkns\ Ip¯n-¸-cn-t¡ð¸n-¨p. amhp-¦mð tae-Sp¡w kztZ-in-\n-bmb 21 Imcn-¡mWv ]cn-¡v. ssI¡v Ipt¯ä bphXn Pnñm Bkv]-{Xn-bnð NnInÕbnem-bn-cp-óp. kw`-h-hp-ambn _Ô-s¸«v tX¸v sXmgn-em-fn-bmb Abðhmkn jmPn-s¡-Xnsc slmkvZpÀKv s]meokv tIsk-Sp-¯p. Cu amkw 20\v cmhn-se-bmWv kw`-hw. cmhnse tPmen¡p t]mhp-I-bm-bn-cpó \gn-kns\ XSªp \nÀ¯n t{]am-`yÀ°\ \S¯p-I-bm-bn-cp-óp-shóv s]meok...

News Submitted:1153 days and 12.27 hours ago.


"bp\n t] Sp bq' _«w-]md kztZ-in-bpsS Aôp-e£w cq] X«n
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse \nt£-]-I-cnð\nópw tImSn-IÄ X«n-sb-Sp¯ bp\n t] Sp bq I¼\n _«w-]md kztZ-in-bpsS Aôp-e£w cq]bne-[nIw X«n-sb-Sp¯v hôn-¨-Xmbn ]cm-Xn. _«w-]md Nqcn luknse sI. kXo-jnsâ ]cm-Xn-bnð bp\n t] Sp bq I¼\nbpsS _mw¥qÀ KwKm\K-dnse {_môv Hm^o-knse No^v FIvkn-Iyq-«ohv Hm^o-kÀ sPbnwkv apIp-µ³, I¼-\n-bpsS I½o-j³ GPâv awK-em-]pcw ]mtÞizcw im´ Bðh tIm¼u-ïnse cmL-th{µ dmhp Fón-hÀs¡-XnscbmWv tIkv.2010 G{]nð 26 apX...

News Submitted:1153 days and 12.28 hours ago.


\óm-hm³ a\-Ên-ñmsX P\-dð Bkv]{Xn; ZpcnXw Xnóv tcmKn-IÄ
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Bh-iy-amb tUmIvSÀamcp Poh-\-¡m-cp-an-ñm-¯-Xn-\mð tcmKn-IÄ Zpcn-X-¯n-em-bn. Bkv]-{Xn-bnð ]e hn`m-K-§-fn-embn 13 Hgn-hpI-fpïv. saUn-kn-\nð cïpw kÀP-dn-bnð cïpw ]oUn-bm-{Sn-Ìnð cïpw A\-kvtX-jy-, HmÀt¯m, kvIn³, Fóo hn`m-K-§-fnð Hmtcmóp hoX-hp-amWv Hgn-hp-I-fp-Å-Xv. tdUn-tbm-f-Pn, »Uv _m¦v Hm^o-kv, Imjzm-enän Hm^o-kv Fón-h-bnepw Hmtcmóp hoXw Hgn-hp-I-fm-Wp-Å-Xv. A\-kvtX-jybpw t^md³kn¡pw...

News Submitted:1153 days and 12.28 hours ago.


F³.ià³ bpUnF^nsâ sU]yq«n kv]o¡À Øm\mÀYn
Xncph\´]pcw: F³.ià³ bpUn^nsâ sU]yq«n kv]o¡À Øm\mÀYnbmhpw. kv]o¡sd sXcsªSp¡póXn\v ap¼v ]Xnaqómw \nbak`bpsS t{]msSw kv]o¡dmbncpóp ià³. Xncph\´]pcw Pnñbnse Im«m¡S aWvUe¯nð \nóv Pbn¨ iàs\ Øm\mÀYnbm¡póXneqsS \mSmÀ kapZmb¯nsâ {]mXn\n[ywIqSn Dd¸m¡m\mhpsaómWv tIm¬{Kkv IcpXpóXv. D½³ NmWvSnbpsS ap³a{´nk`bnð KXmKX a{´nbmbncpóp ià³. _p[\mgvN tNÀó bpUnF^v tbmK¯nemWv sU]yq«n kv]o¡À Øm\w tIm¬{Kkn\v \ðIm³ [...

News Submitted:1153 days and 16.44 hours ago.


Imen¡äv kÀhIemimem cPnkv{SmÀ ]n.]n.apl½Zns\ Xncns¨Sp¡m³ D¯chv
Xncph\´]pcw: Imen¡äv kÀhIemimem cPnkv{Smdmbncns¡ ]ncn¨phnSs¸« ]n.]n.apl½Zns\ Xncns¨Sp¡m³ KhÀWÀ BÀ.Fkv.Khmbv D¯chn«p. Imen¡äv kÀhIemimem cPnkv{Smdmbncns¡ 2009emWv ]n.an.apl½Zns\ kn³Unt¡äv ]ncn¨phn«Xv.

News Submitted:1153 days and 16.45 hours ago.


ASnØm\ kuIcyhnIk\¯n\v {]m[m\ysaóv \b{]Jym]\ {]kwKw
Xncph\´]pcw: ASnØm\ kuIcyhnIk\¯n\v kÀ¡mÀ {]m[m\yw \ðIpsaóv \b{]Jym]\ {]kwK¯nð KhÀWÀ hyàam¡n. AgnaXn clnXhpw kpXmcyhpamb `cWamWv kÀ¡mÀ e£yanSpóXv. sIm¨n sat{Sm, I®qÀ hnam\¯mhfw Fónhbv¡v ap³KW\ \ðIpw. tIcfs¯ \nt£]kulrZ kwØm\am¡psaópw \b{]Jym]\¯nð ]dbpóp. `£ykpc£ Dd¸m¡m³ ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pw. ImÀjnI taJesb iàns¸Sp¯pw. ]¨¡dn Dð]mZ\w hÀ[n¸n¨v kzbw]cym]vXX ssIhcn¡pw. ssPhIoS\min\nIfpsS D]tbmKhpw ssPhIrjnb...

News Submitted:1153 days and 16.46 hours ago.


\mte¡ÀIqSn SotIman\v
Xncph\´]pcw: hÀj§fpsS Im¯ncn¸n\ptijw tIcf¯nsâ kz]v\]²Xnbmb sIm¨n kvamÀSv knän bmYmÀYy¯nte¡v. Ignª kÀ¡mcnsâ Ime¯p SotImapambn DWvSm¡nb Icmdnð amäanñmsX ]²Xn \S¸m¡pw. kwØm\ kÀ¡mcpw SotImw {]Xn\n[nIfpambn \S¯nb NÀ¨bnemWv CXpkw_Ôn¨ Xocpam\saSp¯Xv. \nÀamW {]hÀ¯\§Ä HtÎm_À 31 \p XpS§psaópw 2012 HtÎm_À 31 \Iw ]qÀ¯nbm¡psaópw NÀ¨bv¡ptijw apJya{´n D½³NmWvSn SotImw {]Xn\n[nIfpsS kmón[y¯nð am[ya {]hÀ¯...

News Submitted:1153 days and 16.48 hours ago.


Uokð, ]mNIhmXI hne Cóp Iq«ntb¡pw
\yqUðln: Uokensâbpw ]mNIhmXI¯nsâbpw hne hÀ[n¸n¡pó Imcy¯nð Cóp Xocpam\w DWvSmtb¡pw.[\a{´n {]Wm_v apJÀPn A[y£\mbpÅ DóXm[nImckanXn Cóp¨bv¡v Hón\v tbmKw tNcpsaóv IcpXpóp. Uokð enädn\v ctWvSm aqtóm cq]bpw ]mNIhmXI knenWvSdn\v 25 cq]bpw Iq«m\mWv F®a{´mebw \nÀ_Ôn¡póXv. CtXmsSm¸w {IqUv Hmbnensâbpw Uokensâbpw Cd¡paXnNp¦w Ipdbv¡m\pw \nÀtZiapWvSv. {IqUn\v Aôp iXam\apÅXv ]qPyhpw Uoken\v Ggc iXam\apÅXv cWvScbpw B¡m\mWp ...

News Submitted:1153 days and 16.51 hours ago.


apJy-a-{´n¡v \nth-Z\w \ðIn
ImkÀtImSv: Xoc-tZi taJ-e-bmb hen-b-]-d¼ ]ôm-b-¯nse hnhn[ hnI-k\ ]²-Xn-IÄ DÄs¸-Spó \nth-Z\w apJy-a-{´n¡v bp.Un.-F-^v. I½nän \ðIn. amhne IS-¸p-dw-þ-G-gn-ae tdmUv hnI-k\w, apS-§n-¡n-S-¡pó CS-bn-e-¡m-Sv-þ-h-en-b-]-d¼ ]mew \nÀ½mWw ]p\-cm-cw-`n-¡ð, hen-b-]-d¼ BØm-\-ambn hntñPv cq]o-I-c-Ww, ]n.F-¨v.-kn-I-fnð InS¯n NnInÕm kuIcyw GÀs¸-Sp-¯ð Fóo Bh-iy-§Ä Dó-bn-¨mWv \nth-Z\w \ðInbXv. ]ôm-b¯v {]kn-Uïv Dkvam³ ]mïym...

News Submitted:1154 days and 11.10 hours ago.


Imdn-Sn¨v hnZymÀ°n¡v ]cn¡v
ImkÀtImSv: Imdn-Sn¨v hnZymÀ°n¡v ]cn-t¡-äp. N{µ-Kncn kvIqfnse ¹kvSp hnZymÀ°n Aaen (18) s\bmWv Imdn-Sn-¨-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse sshIn«v 5 aWn¡v tdmUn-eqsS \Sóp t]mIp-t¼m-gmWv A]-I-Sw.

News Submitted:1154 days and 11.11 hours ago.


Fw.Fð.F. hkXn hn«vBc-h-§-fn-ñmsX kn.Sn. F¯n
ImkÀtImSv: kabw cmhnse 8.30. Xncp-h-\-´-]p-c¯p \nópÅ amthen FIvkv-{]kv Hcp aWn-¡qÀ sshIn-bmWv ImkÀtIm-s«-¯n-b-Xv. Fkv {Xo tIm¨nð \nópw kn.Sn. Al-½-Zen Cd-§n-b-t¸mÄ kzoI-c-Wtam Bc-h-§tfm Cñm-bn-cp-óp. XnI¨pw kuay-\mbn Nncn¨v ssIbnð kônbpw s]«nbpw Xq¡n sdbnðth tÌj\v ]pd¯p \nÀ¯nb Aw_m-kn-UÀ Imdnð Ib-dp-t¼mgpw kn.Sn-. ]Xnhp ssien-bnð ssIho-ip-I-bm-bn-cp-óp. 32 hÀjw tIcf \nb-a-k-`-bnð ImkÀtIm-Snsâ i_vZ-am-bn-cp...

News Submitted:1154 days and 12.06 hours ago.


Hmt«m-bnð sImïp-hó amen\yw \K-c-k` A[n-Ir-XÀ ]nSn¨p
ImkÀtImSv: Ignª Znhkw cm{Xn ImkÀtImSv \K-c-k-`-bnse Fð.-sF.-kn. Hm^o-kn\v FXnÀh-is¯ {Sm³kvt^mÀa-dn-\-Sp¯v sI.Fð. 14 Pn. 7098 \¼À Sn¸À Hmt«m-bnð \nt£-]n-¡m³ sImïp-hó Hcp temUv amen-\y-§Ä \K-c-k`m DtZym-K-Ø-cmb slð¯v kq¸Àssh-kÀ Fw. cLp-\m-Yv, Pq\n-bÀ slð¯v C³kvs]-IvSÀ sI.]n. cmP-tKm-]m-e³ Fón-hÀ tNÀóv ]nSn¨v s]meo-knð Gð¸n-¨p. s]meokvtIsk-Sp-¯p. taenð \K-c-k-`-bnse s]mXp Øe-§-fnð amen-\y-§Ä hen-s¨-dn-...

News Submitted:1154 days and 12.25 hours ago.


kvamÀ«v knän-: CS-Xp-kÀ¡mÀ Dïm-¡nb IcmÀ XpScpw þap-Jy-a{´n
Xncp-h-\-´-]pcw: kvamÀ«v knän ]²-Xn¡v Fð.-Un.-F^v. kÀ¡mÀ Dïm-¡nb IcmÀ XpS-cp-saópw Ime-Xm-akw hcp-sa-ó-Xn-\mð CXnð amäw hcp-¯m³ Dt±-in-¡p-ón-sñópw apJy-a{´n D½³Nmïn ]d-ªp.SotImw A[n-Ir-X-cp-ambn Cóp-cm-hnse \S-¯nb NÀ¨¡v tijw hmÀ¯m-te-J-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kvamÀ«v knän sNbÀam-\mbn Ipªm-en-¡p-«nsb Xnc-sª-Sp-¯p. ]²-Xn¡v thïn 246 G¡À Øe-amWv \ðIn-bn-cp-ó-Xv. ]e B\p-Iq-ey-§fpw...

News Submitted:1154 days and 12.26 hours ago.


tUmIvSÀam-cp-sSbpw \gvkp-am-cp-sSbpw Hgnhv\nI-¯n-bnñ; awKð]mSn Bkv]{Xn tcmKn-IÄ ssIhn-Spóp
D¸f: awKð]mSn Kh. Bkv]-{Xn-bnð tUmIvSÀamcpw Poh-\-¡mcpw Cñm-¯-Xn-\mð tcmKn-IÄ Bkv]{Xn ssIsbm-gn-bp-óp.aqóv tUmIvSÀamÀ thïn-S¯v HcmÄ am{X-ta-bp-Åq. \mev \gvkp-am-cpsS XkvXn-I-bnð cïv Hgnªp InS-¡p-óp. Øewamäw e`n-¨p-t]mb cïv tUmIvSÀamÀ¡v ]Icw CXp-hsc Bscbpw \nb-an-¨n-«n-ñ. AkpJw _m[n¨v cmhnse AUvanäv sN¿pó tcmKn-Isf sshIn-t«msS ]d-ªp-hn-tSï ØnXn-bmWv. tUmIvSÀam-cpsS A`mhw ImcWw t]mÌp-tamÀ«hpw ChnsS \S-¡p-ón...

News Submitted:1154 days and 12.28 hours ago.


Ad-hp-im-e-IÄ: tImSXn \nÀt±iw \S-¸n-em-¡m-¯Xv hogvN-þ-tZ-io-b-thZn
sam{Kmð: Ad-hp-im-e-IÄ \m«nð krjvSn-¡pó amen-\y-{]-iv\-§sf Ipdn-¨pÅ ]T-\-§Ä hne-bn-cp¯n Ad-hp-im-e-IÄ¡v \nb-{´Ww GÀs¸-Sp-¯m³ Ignª hÀjw kp{]ow tImSXn kwØm\ kÀ¡m-dn\v\ðInb \nÀt±iw \S-¸n-em-¡m-¯-Xn-epÅ hogvN-bmWv Pnñ-bnð Ad-hp-am-en-\y-§-fp-ïm-¡pó Kpcp-X-c-amb Btcm-Ky-þ-]-cn-ØnXn {]iv\-§Ä¡v Imc-W-am-b-sXóv tIcf tZiob thZn {]hÀ¯I kanXn tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. kp{]ow tImS-Xn-bpsS CS-s]-Sð aqew kwØm-\s¯ Fñm...

News Submitted:1154 days and 12.29 hours ago.


aÕy-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS hmbv] ISm-izm-k-¡-½o-jsâ ]cn-[n-bnð DÄs¸-Sp-¯Ww þa-Õy-s¯m-gn-emfn tIm¬.
ImkÀtImSv: aÕy-s¯m-gn-emfnIfpsS Ip«n-IÄ¡v hnZym-`ym-k-¯n\v thïn tZi-kmðIrX _m¦nð \nóv FSp-¯Xpw kzÀW-hmbv] DÄs¸-sS-bpÅ aäv hmbv]-Ifpw ISm-izm-k-¡-½o-jsâ ]cn-[n-bnð sImïp-h-c-W-saóv aÕy-s¯m-gn-emfn tIm¬{Kkv `mc-hm-ln-IÄ apJy-a-{´n¡v \ðInb \nth-Z-\-¯nð Bh-iy-s¸-«p. sNdp-h-¯q-cnse aS-¡c taPÀ ^njn§v lmÀ_-dn-sâbpw \ote-izcw Agn-ap-Js¯ ]pen-ap«v ]²-Xn-bpsSbpw {]hÀ¯-\-¯n-sâ ]Wn Xzcn-X-s¸-Sp-¯-W-saópw aÕy-s...

News Submitted:1154 days and 12.31 hours ago.


jm^n s\¿póp; Fwt{_m-bn-U-dn-bnð ]pXp-N-cnXw
tZml: Fwt{_m-bn-UnwKv Unssk-\n-§nð hnkva-b-ambn ImkÀtImSv Xf-¦c kztZin. Xf-¦c Zo\mÀ \K-dnse jm^n amS-óq-cmWv tZml-bnse Ad-_n-IÄ¡n-S-bnepw kp]-cn-Nn-X-\mbn Fwt{_m-bn-Udn Unssk³ cwK¯v hnkva-b-ambn XoÀó-Xv. J¯-dnse an\n-Ìdn Hm^v PÌn-knð Poh-\-¡m-c-\mb jm^n tZml-bn-te¡v ]d¡pw ap¼v apwss_-bnð sh¨mWv Fwt{_m-bn-Udn Unssk-\n-§nð sshZKv[yw t\Sn-b-Xv. 76ð J¯-dn-se-¯nb At±lw tImSXn tPmen Ign-ªpÅ hn{ia thf-I-fnð Fwt{_m-bn-Udn Unss...

News Submitted:1154 days and 12.32 hours ago.


ap³ a{´n F. kpP-\-]mð A´-cn¨p
tImgn-t¡mSv: tIm¬{Kkv t\Xmhpw ap³ a{´n-bp-amb F. kpP-\-]mð (62) A´-cn-¨p. tImgn-t¡ms« kzImcy Bkv]-{Xn-bnð Cóp-cm-hnsebmbn-cpóp A´yw. AÀ_p-Z-_m-[-sb-¯p-SÀóv NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. arX-tZlw \msf cmhnse 9aWn-hsc tImgn-t¡mSv tKm]m-e-]p-cs¯ hk-Xn-bnepw 9aWn-ap-Xð 10hsc tImgn-t¡mSv Un.kn.-kn. Hm^o-knepw XpSÀóv ‘Su¬ lmfnepw s]mXp-ZÀi-\-¯n\v sh¡pw. kwkvImcw \msf 12aWn¡v tImgn-t¡mSv amhqÀ tdmUv ivaim-\-¯nð.kzmX-{´y-k-a-c...

News Submitted:1154 days and 12.33 hours ago.


IpSn-shÅ {]iv\w ]cn-l-cn-¡p-ó-Xn\v8.20 tImSn-bpsS]²Xn-þ-F³.F.
ImkÀtImSv: ImkÀtIms« IpSn-shÅ £maw ]cn-l-cn-¡p-ó-Xn\v 8.20 tImSn cq]-bpsS ]²Xn {]hr-¯n-IÄ DS³ Bcw-`n-¡p-saóv F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.F. ]d-ªp. IpSn-shÅ hnX-c-W-¯n-\pÅ ss]¸v sse\pw amän Øm]n-t¡-ï-Xp-ïv. AXn\pw Bh-iy-amb \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-saóv At±lw ]d-ªp.ImkÀtImSv aÀ¨âvkv Atkm-kn-tb-j³ \ðInb kzoI-c-W-¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw.Atkm-kn-tb-j³ {]kn-Uïv F³.-Fw. kpss_À A[y-£X hln-¨p. P\-dð sk{I-...

News Submitted:1154 days and 12.36 hours ago.


_kv Ib-dm³ t]mhp-I-bm-bn-cpó bphm-hns\ A{I-an-¨-Xmbn ]cmXn
ImkÀtImSv: sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kv Ib-dm³ t]mhp-I-bm-bn-cpó bphm-hns\ AôwK kwLw A{I-an-¨-Xmbn ]cm-Xn.If-\mSv sIm¼³]md kztZ-in-bpw \mj-Wð bq¯v eoKv Pnñm {Sjddpamb kemw If-\mSn (34) s\bmWv A{In-an-¨-Xv.Cóse cm{Xn F«-c-a-Wn-tbmsS sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kvÌmân\v kao]w sh¨mWv kw`-h-saóv kemw ]d-ªp. `mcy hoSmb BZqcn-te¡v t]mIm³ _kv Ib-dm³t]m-Ip-ó-Xn-\n-S-bnð Aôvt]À hfªv sh¡p-Ibpw HmSn Hmt«m-bnð Ibdn Su¬ s]meokv tÌj-\nð F¯...

News Submitted:1154 days and 12.39 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: Hcp kv{Xo IqSn acn¨p
Imª§mSv: F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-¯n-\n-c-bm-bn-cpó Hcp kv{Xo IqSn acn¨p . cmh-tW-izcw cma-Kn-cn-bnse tam\m-Ir-jvWsâ `mcy \mcm-bWn (55) bmWv acn-¨-Xv.

News Submitted:1154 days and 12.39 hours ago.


\nb-{´Ww hn« Po¸v adnªvbm{X-¡mÀ c£-s¸«p
apómSv: \nb-{´Ww hn« kzImcy Po¸v adnªv ss{Uhdpw bm{X-¡m-c\pw AÛp-X-I-c-ambn c£-s¸-«p. apómSv ]d-bw-]Åw tXmc-Ws¯ tKmhn-µsâ DS-a-Ø-X-bn-epÅ Po¸mWv bm{X-¡n-S-bnð tXmc-Ws¯ I®sâ hoSnsâ apä-t¯¡v adnª-Xv. Pot¸m-Sn¨ncpó tKmhn-µ\pw IqsS-bp-ïm-bn-cpó IrjvW\pw NmSn c£-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp. CXn-\nsS A]-I-S-¯nð s]« Po¸v amäp-ó-Xn-\n-S-bnð ]Å-¯n-¦m-ense hym]mcn sI. Icp-Wm-I-c-\v ]cn-t¡äp. Icp-Wm-I-cs\ kzIm-cym-kv]-...

News Submitted:1154 days and 12.40 hours ago.


bph-Xnsb X«n-s¡m-ïp-t]mb tIknse {]Xnsb A{I-an¨p
Imª-§mSv: bph-Xnsb X«n-s¡m-ïp-t]m-sbó tIknse {]Xnsb `À¯mhpw kplr-¯p-¡fpw A{I-an-¨p. CtX XpSÀóp-ïmb kwL-«-\-hp-ambn _Ô-s¸«v aqóv t]Às¡-Xnsc slmkvZpÀKv s]meokv tIsk-Sp-¯p. Cóse Bhn-bn-emWv kw`-hw. Bhn-bnse hn]n³Zm-kn-s\-bmWv A{I-an-¨-Xv. kplr¯v jnPp-hnsâ ho«nð ïm-bn-cpó hn]n³Zm-kn-s\, Bhn-bnse iinbpw kwL-hp-amWv A{I-an-¨-Xv. XS-bm³ sNó jnPp, A½ ]mômen Fón-hÀ¡pw ]cn-t¡-äp. iin-bpsS `mcysb X«n-s¡m-ïp-t]m-sb...

News Submitted:1154 days and 12.41 hours ago.


\yptam-Wnb _m[n¨v bphmhv acn¨p
Nqcn: \yptam-Wnb _m[n¨v awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó bph hym]mcn acn-¨p. ]gb _kvÌmðn\v kao]w ssSw hm¨v IS ]mÀSvWdpw Nqcn sslt{Zmkv Ppam-a-kvPn-Zn\v kao-]s¯ ankvcnb a³kn-ense A_vZpð dlvam\m(28)Wv acn-¨-Xv. ]¯v Znhkw ap¼v \yptam-Wnb _m[n-¨-Xns\ XpSÀóv ImkÀtImSv kzImcy Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨-Xm-bn-cp-óp. ]\n aqÀOn-¨-Xn-\mð awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bn-te¡v amän. Cóse sshIn«mWv ac-Ww. ktlm-Z-c-s\m-¸-am-bn-c...

News Submitted:1154 days and 12.45 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: Hcp acWw IqSn
Imª-§mSv: F³tUm-kÄ^m³ Zpc-´-¯n-\n-c-bmb ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtfPv Bkv]-{Xn-bð NnIn-Õ-bn-ð Ign-bp-I-bm-bn-có HcmÄ IqSn acn-¨p. Ccn-b-bnse thfmbn hn. IrjvW (65) \mWv Cóse cm{Xn acn-¨-Xv. 40 hÀj-¯n-tesd acptXmw ¹mtâ-j³ kao-]¯v Xma-kn-¨v kzImcy hyàn-bpsS tXm«-¯nð tPmen sNbvXn-cp-óp. Im³kÀ _m[n¨v IrjvW³ 16 Znh-k-ambn ]cn-bm-c¯v NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. F³tUm-kÄ^m³ Zpc-´-_m-[n-cpsS enÌnðs¸« IrjvW\v tcmK-_m-[n-XÀ¡...

News Submitted:1154 days and 12.46 hours ago.


ImkÀtImSv shSn-sh¸v: sXfnhv \ðIm³ Bcpw F¯n-bnñ
ImkÀtImSv: 2009 \hw-_À 15\v ImkÀtImSv ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c-¯p-ïmb s]meokv shSn-sh-¸nð apÉnw eoKv {]hÀ¯-IÀ acn¡pIbpw A{I-a-¯nð Hcp apÉnw eoKv {]hÀ¯-I³ sImñ-s¸-Sp-Ibpw sNbvX kw`hw At\z-jn-¡m³ Cóse Ie-IvS-tdäv tIm¬^-d³kv lmfnð \Só sXfn-sh-Sp¸v shdp-sX-bm-bn.kw`hw At\z-jn-¡m³ \ntbm-Kn¨ PÌokv Fw.F. \nkm-dmWv Cóse sXfn-sh-Sp-¸n-s\-¯n-b-Xv. D¨¡v 2 apXð sshIn«v 5 hsc-bm-bn-cpóp ka-bw. Fóm Bcpw sXfn-sh-Sp-¸n-s\-...

News Submitted:1154 days and 12.49 hours ago.


{Sjdnbnse ]Ww i¼f¯n\pt]mepw XnIbnñ: [\a{´n
Xncph\´]pcw: Kh¬saânsâ _m[yXbpsS Hcwiw t]mepw sImSp¯pXoÀ¡m\pÅ ]Ww {Sjdnbnensñóp [\a{´n sI.Fw. amWn. A{Xbv¡p _m[yXIfmWv Ignª kÀ¡mÀ hcp¯nh¨ncn¡póXv. _m[yXIfpWvSm¡nh¨tijw {Sjdnbnð ]WapsWvSóp ]dbpóXnð F´ÀYamWpÅXv? A¼Xn\mbncw cq] ISwsImSp¡m\pÅbmfpsS t]m¡änð A¼Xp cq]bpsWvSóp ]dbpóXpt]msebmWp ap³[\a{´nbpsS ta\n \Sn¡ð.{Sjdnbnse ]Ww i¼f ]cnjvIcW¯n\pt]mepw XnIbnsñóXmWv hkvXpX: At±lw ]dªp.

News Submitted:1154 days and 15.25 hours ago.


No^v hn¸v tIcf tIm¬{Kkn\v; sU]yq«n kv]o¡À tIm¬{Kkn\v
Xncph\´]pcw: No^v hn¸v, sU]yq«n kv]o¡À Øm\§Ä kw_Ôn¨p bpUnF^nð [mcWbmbn. tIcf tIm¬{Kkn\p Im_n\äv ]ZhntbmsS No^v hn¸v Øm\w e`n¡pw. sU]yq«n kv]o¡À Øm\w tIm¬{Kkn\mWv. Aômw a{´nsb {]Jym]n¨ apkvenw eoKv Cóse \Só D`bI£nNÀ¨bnð X§fpsS AhImihmZ¯nð hn«phogvN sN¿m³ Xbmdmbn. eoKn\v Aômw a{´nØm\w sshImsX \evImsaóv Dd¸p e`n¨Xn\memWv AhÀ hn«phogvNbv¡p XbmdmbsXóp kqN\bpWvSv. No^v hn¸v, sU]yq«n kv]o¡À ]ZhnIÄ kzoIcn¡p...

News Submitted:1154 days and 17.04 hours ago.


sIPn_nbpsS kz¯v hnhmZw: hniZmwi§Ä Adnbn¡m³ B`y´ca{´meb¯nsâ \nÀtZiw
\yqUðln: kp{]owtImSXn ap³ No^v PÌnkv sI.Pn. _meIrjvWsâ kz¯v kw_Ôn¨ hniZmwi§Ä Adnbn¡m³ tI{µ B`y´ca{´mebw \nÀtZin¨p. sI.Pn. _meIrjvWs\ t{]mknIyq«v sN¿m³ A\paXn \ðIpóXnsâ `mKambmWv B`y´chIp¸nsâ \S]Snsbóv IcpXs¸Spóp.{]Xy£ \nIpXn t_mÀUn\mWv CXv kw_Ôn¨ \nÀtZiw \ðInbXv. sIPn_nbpsSbpw _Ôp¡fpsSbpw kz¯p¡fpsS hniZmwi§Ä Adnbn¡m\mWv \nÀtZiw. Nne A`n`mjÀ _meIrjvWs\Xnsc kn_nsF At\zjw Bhiys¸«v ]cmXn \ðInbncpóp. CtX¯pS...

News Submitted:1154 days and 17.06 hours ago.


aIsf hnhmlw sNbvXpsImSp¡m³ Xbmdmbnñ; ho«½sb ho«nð¡bdn bphmhv Ip¯ns¡móp
]¿mhqÀ (I®qÀ): aIsf hnhmlw sNbvXpsImSp¡m¯Xnsâ sshcmKy¯n\p `À¯mhnsâ _Ôp ho«½sb ho«nð¡bdn Ip¯ns¡móp. XSbm³ {ian¨ aI\p Ipt¯äp. Cóse cmhnse Ft«msSbmWp kw`hw. Ipó¯qÀ Růpthenð Iptóð hÀKoknsâ (Ipªptam³) `mcy t{Kkn (48) BWp acn¨Xv. aI³ PnXns\ (24) Ipt¯äp KpcpXc\nebnð ]cnbmcw saUn¡ð tImfPv Bip]{Xnbnð {]thin¸n¨p. hÀKoknsâ ktlmZco `À¯mhnsâ A\pP³ Dfn¡ð Imem¦nbnse aä¯n\m\n¡ð s_ón (40) BWp Ip¯nbsXóp ...

News Submitted:1154 days and 17.09 hours ago.


ap³ a{´n F.kpP\]mð A´cn¨p
tImgnt¡mSv: ap³ a{´nbpw apXnÀó tIm¬{Kkv t\Xmhpamb F.kpP\]mð (62) A´cn¨p. cmhnse F«v aWntbmsS tImgnt¡ms« kzImcy Bip]{Xnbnembncpóp A´yw. ZoÀL\mfmbn AÀ_pZ tcmKs¯ XpSÀóv NnInÕbnembncpóp.cWvSp XhW \nbak`mwKamb kpP\]mð Ignª D½³ NmWvSn a{´nk`bnð h\w a{´nbmbncpóp. cWvSp XhW temIvk`bnte¡pw aÕcn¨n«pWvSv. 1991, 2001 hÀj§fnse sXcsªSp¸nð tImgnt¡mSv aWvUe¯nð \nómWv At±lw \nbak`bnse¯nbXv. sI]nknkn {SjdÀ, tImgnt¡mSv Unkn...

News Submitted:1154 days and 17.11 hours ago.


Aômw a{´n-Øm\w Dt]-£n-¡póp; No^v hn¸v eoKn\v, sU]yq«n kv]o¡À tIcf tIm¬{K-kn\v
Xncp-h-\-´-]pcw: \nÀWm-bI bp.Un.-F-^v. tbmKw Cóv sshIn«v Xncp-h-\-´-]p-c¯v \S-¡pw. GXm\pw Znhkw ap¼v apJy-a{´n D½³Nmïn ]mW-¡m-s«-¯n eoKv {]kn-Uïv sslZ-cen inlm_v X§-sf- Iïv NÀ¨ \S-¯n-b-tXmsS Aômw a{´n-Øm\w Dt]-£n-¨-Xm-bmWv Adn-bp-ó-Xv. No^v hn¸v eoKn\v \ðIpw. sU]yq«n kv]o¡À Øm\w tIcf tIm¬{K-kn\pw \ðIpw. CXp-kw-_-Ôn¨ Xocp-am\w Có-s¯- tbm-K-¯nð Dïm-hpw. eoKn\v Im_n-\äv dmt¦m-sS-bm-bn-cn¡pw No^v hn¸v ]Zhn \...

News Submitted:1155 days and 11.52 hours ago.


Fôn-\o-b-dn§v hnZymÀ°n Ipg-ªp-hoWv acn¨p
\ote-izcw: Fôn-\o-b-dn§v hnZymÀ°n Ipg-ªp-ho-Wp-a-cn-¨p. tImX-aw-Kew Fôn-\o-b-dn§v tImtfPv Ah-km-\-hÀj hnZymÀ°n sImbm-¼pdw Ipän-¡-S-hnse _n.hn. Pnt\jv (22) BWv ho«nð Ipg-ªp-ho-W-Xv. sIm{] hym]mcn sI.Fw. IrjvW-sâbpw kpio-e-bp-sSbpw aI-\m-Wv. ktlm-Z-c-§Ä: Pnj, PntX-jv.

News Submitted:1155 days and 11.53 hours ago.


]n. Ipªn-Ir-jvW³
ft_UIw: AUz¡äv ¢mÀIvkv Atkm-kn-tb-j³ ImkÀtImSv bqWnäv {]kn-Uïv A½-t¦ms« ]n. Ipªn-Ir-jvW³ (54) A´-cn-¨p. AUz: F.Pn. \mbcpsS Hm^okv ¢mÀ¡m-bn-cp-óp. `mcy: cmKn-Wn. a¡Ä: cÚo-jv, tPymÕv\, sshjvW-hn. ktlm-Z-c-§Ä: \mcm-b-W³, kpIp-am-c³, \mcm-bWn, Djm-Ip-am-cn, tcmln-Wn, sImd-¸mfp.

News Submitted:1155 days and 11.55 hours ago.


A_vZpñ
f\oÀ¨mð: _nÀan-\-Sp-¡-bnse IÀjI sXmgn-emfn A_vZpð (80) A´-cn-¨p. ]tc-X-\mb a½p-ªn-bpsS aI-\m-Wv. `mcy-þ-_o-^m-¯n-a. a¡Äþ apl-½Zv (_n.F-¨v.-C.-Fð.-C.-Fw.-Fð. Poh-\-¡m-c³), Aºmkv, Bbn-j, JZo-P, \_o-k, dpJn-b, ssaaq-\, ^m¯n-a. _nÀan-\-Sp¡ _ZÀ Ppam-a-kvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S-¡n.]ôm-b¯v Ìmân§v I½nän sNbÀam³ amln³ tItfm«v, tIm¬.-sF. _Zn-b-Up¡ aÞew P\-dð sk{I-«dn AtimIv \oÀ¨mð XpS-§n-b-hÀ ho«n-se¯n A\p-tim...

News Submitted:1155 days and 11.56 hours ago.


Un. Zmtam-Z-c³ {Kmao¬ _m¦v ImkÀtImSv doPy-Wð amt\-PÀ
ImkÀtImSv: t\mÀ¯v ae-_mÀ {Kmao¬ _m¦v ImkÀtImSv doPy-Wð amt\-P-cmbn Un. Zmtam-Z-c³ Npa-X-e-tb-äp. AwK-Un-ap-KÀ kztZ-in-bm-Wv. Ct¸mÄ awK-em-]pcw tImt«-¡m-dn-emWv Xmakw.

News Submitted:1155 days and 11.59 hours ago.


]{X-{]-hÀ¯I bqWn-b³: hnt\mZv N{µ³ {]kn-.; apl-½Zv lmjnw sk{I.
ImkÀtImSv: tIcf ]{X-{]-hÀ¯I bqWn-b³ 2011þ2013 hÀjs¯ ImkÀtImSv Pnðm I½nän `mc-hm-ln-Isf sFIy-I-WvtT\ Xnc-sª-Sp-¯p. `mc-hm-ln-IÄ: sI. hnt\m-ZvN-{µ³ þamXr-`qan ({]kn.), apl-½Zv lmjnw þtZim-`n-am\n (sk{I.), D®n-Ir-jvW³ ]pjv]-Kncn þD¯-c-tZiw ({Sj.), A_vZpðd-lvam³ BeqÀ þtXPkv (tPm: sk{I.), a«-óqÀ kptc-{µ³ þam[yaw (sshkv {]kn.), ]n. \nJnð cmPv þa-e-bm-f- a-t\m-c-a, BÀ. kµo]v þG-jym-s\äv (FIvkn. AwK-§Ä). _n.Fkv. \mcm...

News Submitted:1155 days and 12.03 hours ago.


Zo\mÀ \K-dnepw Fcn-bm-enepw sshZypXn sk£³ Hm^o-kp-IÄ A\p-h-Zn-¡Ww þapkvenw eoKv
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv, s\ðn-¡póv sshZypXn sk£³ Hm^o-kp-IÄ hn`-Pn-¡m\pw ap\n-kn-¸ð {]tZ-i¯v A\p-h-Zn¨ 33 sI.-hn. k_v tÌj³ \nÀ½mWw Bcw-`n-¡m\pw \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saóv apkvenw eoKv ap\n-kn-¸ð sk{I-«dn F.-A-_vZpð dlvam³ F³.-F. s\ðn-¡póv Fw.-Fð.-F. aptJ\ kwØm\ apJy-a{´n D½³Nm-ïn¡pw sshZypXn hIp¸v a{´n Bcym-S³ apl-½-Zn\pw sI.-F-kv.-C.-_n. A[n-Ir-XÀ¡pw \ðInb \nth-Z-\-¯nð Bh-iy-s¸«p. ImkÀtImSv ap\n-kn-¸m-en-...

News Submitted:1155 days and 12.29 hours ago.


C\nbpw ]cn-lm-c-am-hmsX s^bÀtÌPv {]iv\w: ]pXnb kÀ¡mdnð {]Xo-£-bÀ¸n¨v sam{Kmð]p-¯qÀ \nhm-kn-IÄ
sam{Kmð]p-¯qÀ: sam{Kmð]p-¯qÀ SuWnð sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kp-IÄ¡v C\nbpw s^bÀtÌPv A\p-h-Zn-¡m-¯Xv bm{X-¡msc Zpcn-X-¯n-em-¡p-óp. kzImcy _kp-IÄ¡v ImkÀtImSv \nóv sam{Kmð]p-¯q-cn-te-¡pw, Xncn-¨-t§m«pw Aôp-cq] CuSm-¡p-t¼mÄ sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kp-IÄ¡v 7 cq]-bmWv Sn¡äv \nc-¡v. Htc Zqc-t¯-¡pÅ bm{Xbv¡v bm{X-¡mÀ¡v \jvS-am-Ip-óXv cïv cq]. sam{Kmð]p-¯qÀ SuWnð s^bÀtÌPv A\p-h-Zn-¡m-¯Xv aqew Ip¼-f-bv¡pÅ Sn...

News Submitted:1155 days and 12.30 hours ago.


amen\yw hen-s¨-dn-bp-ó-hÀs¡-Xnsc IÀi\ \S-]-Sn-sb-Sp-¡Ww
Xmb-e-§mSn: ]mZ-tbm-c-§-fnepw Pem-i-b-§-fnepw s]mXp Øe-§-fnepw Ad-hp-am-en-\y-§Ä DÄs¸sS hen-s¨-dn-bp-ó-hÀs¡Xnsc IÀi\ \S-]SnsbSp-¡-W-saóv F.sF.-ssh.-F-^v. ImkÀtImSv aÞew I½nän {]ta-b-¯n-eqsS A[n-Ir-X-tcmSv Bh-iy-s¸-«p. C¯cw amen-\y-§Ä imkv{Xo-b-ambn kwkvI-cn-¡p-ó-Xn\v Pm{KX ImWn-¡m¯ Xt±i Øm]-\-§Ä Kpcp-X-c-amb Aew-`m-h-amWv ImWn-¡p-ó-Xv. ag-¡m-e-am-b-tXmsS {]iv\-¯nsð cq£X IqSn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. C¡m-cy-¯nð \nc...

News Submitted:1155 days and 12.30 hours ago.


Cþ-_p-¡vkp-IÄ {]Nm-c-¯n-em-b-tXmsS hmb\ Ffp-¸-am-hpóp
ImkÀtImSv: Ce-Iv{SnIv am[y-a-§-fpsS AXn-{]-kcamWv hmb-\ -a-cn-¡m³ Imc-W-am-b-sXóv kmln-Xy-th-Zn-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð tlm«ð knän ShÀ lmfnð \Só hmb-\m-Zn-\-¯nð {]mkw-Kn-IÀ A`n-{]m-b-s¸-«p. ]g-b-Im-es¯ At]-£n¨v Cóv hmb\ Ffp-¸-am-Ip-óp. Cþ-_p-¡vkp-IÄ {]Nm-c-¯n-em-b-tXmsS hmbn-¡m-\pÅ ]pkvX-I-§Ä sI«n-¨p-aóv t]mth-ï-Xn-ð. Fón«pw hmb\ Ipd-bp-ó-Xnsð Imc-W-sa-s´óv Kuc-h-ambn NÀ¨ sNt¿ï Imcy-amWvþ{]m-kw-Kn-IÀ Nqïn-...

News Submitted:1155 days and 12.31 hours ago.


atôizcw Xmeq¡v: AUvtlm¡v I½nän cq]o-I-cn¨p; hn]p-e-amb tbmKw 25\v
D¸f: atô-izcw Xmeq¡v A\p-h-Zn¨v In«p-ó-Xn\v {]t£m` cwK-¯n-d-§m³ D¸-f-bnð tNÀó tbmKw AUvtlm¡v I½nän cq]o-I-cn-¨p. P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ, kmaq-ly-{]-hÀ¯-IÀ, hym]m-cn-IÄ, kó-²-kw-L-S\m {]hÀ¯-IÀ XpS-§n-b-hsc DÄs¸-Sp¯n hn]p-e-amb I¬sh³j³ 25\v sshIn«v 3 aWn¡v D¸f hym]mcn skâ-dnð \S-¡pw. Cóse tNÀó AUvtlm¡v I½nän cq]o-I-c-W-tbm-K-¯nð sI.F-kv. CJv_mð A[y-£X hln-¨p. awKð¸mSn ]ôm-b¯v sshkv {]kn-Uïv Fw.sI. Aen...

News Submitted:1155 days and 12.32 hours ago.


ssh\nð ]pgp
Imª-§mSv: _oh-td-Pkv tImÀ]-td-j-\nð \nóv hm§nb ssh\nð ]pgp-¡Ä. kw`-h-s¯-¸än FIvsskkv A[n-Ir-XÀ At\z-jWw XpS-§n. ]nen-t¡mSv ]Sp-h-fs¯ tjm¸nð \nóv Ign-ª-Zn-hkw hm§nb ssh\n-emWv ]pgp-¡sf Isï-¯n-b-Xv. ]pgp-¡Ä DÅ-Xn-\mð hm§nb BÄ XncnsI sImSp-¡m³ t]mb-t¸mÄ, Xncn-s¨-Sp-¡m³ Poh-\-¡mÀ X¿m-dm-bn-ð. FIvsskkv A[n-Ir-XÀ¡v ]cm-Xn-\ðIn-b-Xn-s\-¯p-SÀóv \ote-izcw FIvsskkv C³kvs]-IvSÀ hnt\m-ZvIp-amÀ kw`-h-t¯-¡p-dn¨v...

News Submitted:1155 days and 12.34 hours ago.


Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. tI{µ kÀh-I-em-im-e-bn-te¡v [ÀW \S¯n
ImkÀtImSv: tI{µ kÀh-I-em-im-e-bpsS IqsS ImkÀtImSv Pnð-bv¡-\p-h-Zn¨ tI{µ saUn-¡ð tImtfPv Pnð-bnð Xsó bmYmÀ°y-am-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnðm I½nän \mb-·mÀaqe tI{µ kÀh-I-em-ime BØm-\t¯¡v [ÀW \S-¯n. saUn-¡ð tImtfPv Pnð-bnð bmYmÀ°y-am-Ip-ó-Xp-hsc ka-c-hp-ambn apt¼m«v t]mIm³ tbmKw Xocp-am-\n-¨p. Pnðm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ A[y-£X hln-¨p. F³.-F. s\ðn-¡póv Fw.Fð.-F. DðLm-S\...

News Submitted:1155 days and 12.32 hours ago.


ISbnð \nóv \mev Iznðð d_Àjo-äp-IÄ IhÀóp
AUqÀ: ae-ô-c¡v IS-bpsS ]q«v s]mfn¨v \mev Iznâð d_À joäp-IÄ IhÀóp. AUqÀ SuWnse Al-½Zv kaosâ IS-bn-emWv IhÀ¨ \S-ó-Xv. Cóv cmhnsebmWv j«-dnsâ ]q«v s]mfn¨ \ne-bnð Iï-Xv. cïp amk-¯n-\nsS AUq-cnð CXv aqóm-as¯ d_À joäv tamj-W-amWv \S-¡p-ó-Xv.

News Submitted:1155 days and 12.33 hours ago.


Bkv]-{Xn-bnð bph-Xn-bpsS ]Whpw samss_ð t^mWpIfpw tamjvSn¨p
ImkÀtImSv: {]kh ip{iq-jbv¡v Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨ bph-Xn-bpsS ]Whpw samss_ðt^m-Wp-Ifpw tamjWw t]mb-Xmbn ]cm-Xn. Xf-¦c _mt¦ms« Aºm-knsâ aIÄ i_m-\-bpsS 5000 cq]bpw cïv samss_ð t^mWp-I-fp-amWv tamjWw t]mb-Xv. 19 \v cm{Xn ImkÀtImSv \gvknwKv tlmanð sh¨mWv kw`-hw. i_m\ dqanð sh¨Xmbn-cpóp ]Whpw samss_-ðt^mWp-I-fpw. kv{XoIÄ am{X-amWv dqan-ep-ïm-bn-cp-ó-Xv. ImkÀtImSv s]meo-knð ]cmXn \ðIn.

News Submitted:1155 days and 12.36 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036