To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Thursday, 30 October 2014
News updated: Thursday October 30 2014 03:51 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

Poh-\-¡mcn t^mWnð; bm{X-¡mÀ¡v s{Sbn³ \jvS-am-hpóp
ImkÀtImSv: bm{X-¡m-cpsS Bh-iy-§Ä sNhn sImÅmsX sdbnðsh Sn¡äv IuïÀ Poh-\-¡mcn tPmen ka-b-§-fnð samss_ð t^mWnð am{Xw {i² tI{µo-I-cn-¡p-ó-Xmbn ]cm-Xn. sdbnðsh tÌj-\nð Hä Sn¡-äv IuïÀ am{X-apÅXn\mð CXv ImcWw bm{X-¡mÀ¡v s{Sbn-\p-IÄ \jvS-am-hp-óXmbn bm{X-¡m-cm-b- A-jvd^v, apl½Zv d^o-Jv, _n.hn. Icow, K^qÀ Fón-hÀ sdbnðsh a{´n¡v \ðInb \nth-Z-\-¯nð ]cm-Xn-s¸-«p.

News Submitted:1150 days and 4.35 hours ago.


{KmaoW kq¸ÀamÀ¡äv X«n¸v; cmtPjv BÄh-bpsS `mcy ap³IqÀ Pmay-¯n\v At]£ \ðIn
ImkÀtImSv: {KmaoW kq¸ÀamÀ¡-änsâ t]cnð s]mXp P\-§-fnð \nóv sjb-dn-\¯nð ]ncn-s¨-Sp¯v tImSn-I-fpsS X«n¸v \S-¯nb tIknð {]Xn-tNÀ¡-s¸« ImkÀtImSv {KmaoW kq¸ÀamÀ¡äv sNbÀam³ _Zn-b-Up-¡-bnse cmtPjv BÄhbpsS `mcy hn\b BÄh Pnñm skj³kv tImS-Xn-bnð ap³IqÀPmay lcPn \ðIn. hn\b BÄhbS¡w 22 t]Às¡-Xnsc Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯n-cp-óp. CXnð cmtPjv BÄhbpw ]mÞp-cw-Kbpw dnam-ïnð Ign-bp-I-bm-Wv.

News Submitted:1150 days and 4.37 hours ago.


Imª-§mSv \K-c-k-`-bnð -hnPn-e³kv sdbvUv
Imª-§mSv: Imª-§mSv \K-c-k-`-bnð hnPn-e³kv ]cn-tim-[-\. Nne ]²-Xn-I-fnð Agn-a-Xn-bp-sïó ]cm-Xnsb XpSÀóm-Ws{X ImkÀtImSv hnPn-e³kv Bâv BânId-]vj³ _yqtdm sdbvUv \S-¯n-b-Xv. ]cn-tim-[\ D¨¡pw XpS-cp-I-bm-Wv. hnh-c-§Ä ]pd-¯p-hn-«n-«n-ñ. \gvkn§v kvIqÄ {]n³kn-¸-ens\ D]-tcm-[n¨pImª-§mSv: Imª-§mSv \gvkn§v kvIqfnsâ sISp-Im-cy-Ø-X-bnð {]Xn-tj-[n¨v sI.F-kv.-bp. {]hÀ¯-IÀ {]n³kn-¸-ens\ D]-tcm-[n-¨p. Cóp-¨-tbm-sS-bmWv k...

News Submitted:1150 days and 4.40 hours ago.


hncðXp-s¼m-cp-¡nb kulrZw t\cnð ]pXp¡n Imt{km-«mÀ kwKaw
ImkÀtImSv: t^kv_p-¡nse Pnñ-¡m-cpsS Iq«m-bva-bmb "Imt{km-«mÀ am{Xw' {Kq¸nse \m«n-ep-Å-h-cpsS kwKaw ]Ån-¡c _o¨nð \S-¯n. temI-¯nsâ hnhn[ `mK-§-fnð tPmen sN¿pó Pnñ-bnse hnhn[ {]tZ-i-¯p-Im-cmb ]Xn-\m-bn-c-t¯mfw t]cmWv Cu Iq«m-bva-bnð AwK-§-fm-bn-«p-Å-Xv.\m«nse hnti-j-§Ä ]c-kv]cw NÀ¨ sNbvXpw t^mt«m-IÄ ssIam-dnbpw ssk_À temI¯v am{Xw ]cn-N-b-ap-Å-hÀ ]c-kv]cw t\cnð Iïv ]cn-Nbw ]pXp-¡n-b-t¸mÄ kwKaw \hym\p`q-Xn-bmbn ...

News Submitted:1150 days and 4.40 hours ago.


hr²bv¡v s]mÅ-teäp
ImkÀtImSv: as®® hnf-¡nð \nóv s]mÅ-teä hr²sb P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. sNÀ¡f ]mSn-bnse \µn\n (70) ¡mWv s]mÅ-te-ä-Xv. Ign-ª-Zn-hkw cm{Xn 11 aWn-tbmsS Ipfn-ap-dn-bnð t]mIm³ as®® hnf¡pambn -t]m-Ip-ó-Xn-\n-S-bnð tZl¯v adn-bp-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1150 days and 4.41 hours ago.


a®n-Sn-¨-ens\ XpSÀóv Nfn-b-t¦mSv sP.kn.-_n. D]-tbm-Kn¨v a®v \o¡póp
hml-\-K-Xm-KXw tZfn hgn Xncn-¨p-hn«p:Nfn-b-t¦m«v a®v \o¡n-¯p-S§nImkÀtImSv: Nfn-b-t¦m«v Ignª Znh-k-ap-ïmb a®n-Sn-¨n-en-s\-Xp-SÀóv tdmUnð hoW a®v \o¡m-\pÅ \S-]Sn Cóv cmhnse A[n-Ir-XÀ Bcw-`n-¨p. CXp-Im-cWw CXp-h-gn-bpÅ hml-\-K-Xm-KXw tZfn hgn Xncn-¨p-hn-«p. sshIn«v Ggv aWn-hsc CXp-hgn hml-\-K-Xm-KXw \ntcm-[n-¨-Xmbn A[n-Ir-XÀ Adn-bn-¨p. a®n-Sn-bpóXpImcWw Cu Øe¯v Icn-¦ð `n¯n ]mIpó tPmenbpw Bcw-`n-¡pw. AXp-hsc hml-\...

News Submitted:1150 days and 5.18 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: s]Àf-bnð HcmÄIqSn acn¨p
s]Àf: F³tUm-kÄ^m³ ]mÀiz-^-e-ambn AkpJ _m[n-X-bmbn NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó s]Àf Ata-¡-f-bnse Bbnj (55) acn-¨p. Ata-¡-f-bnse C{_m-ln-ansâ `mcy-bm-Wv. 15 hÀj-ambn hnhn[ Bkv]-{Xn-I-fnð NnInÕ \S¯n hcn-I-bm-bn-cp-óp. a¡Ä: Ajvd-^v, lmcn-kv, I_oÀ, kq¸n, kplvd, kpss_Z.

News Submitted:1150 days and 4.54 hours ago.


bp.Un.-F-^v. t\Xm-¡-fpsS "aWðam^n-bm-_Ôw' AWn-I-fnð NÀ¨-bm-hpóp
Ip¼f: atô-izcw aÞ-e-¯nse bp.Un.-F-^v. t\Xm-¡-fnð NneÀ ]c-ky-ambn aWð am^n-b-bp-ambn _Ôw Øm]n-¡p-óXpw t\cn«v IS-hp-I-tf-sä-Sp¯v aWð hnð¡p-óXpw bp.Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ¡n-S-bnð NÀ¨-bm-hp-óp.]mÀ«n `mc-hm-lnXzw D]-tbm-K-s¸-Sp-¯nbpw t\Xm-¡sf kzm[o-\n¨pw X§-fpsS kz´-¡mÀ¡v bp.Un.-F-^v. `cn-¡pó ]ôm-b-¯p-I-fpsS IS-hp-IÄ hm§ns¡mSp-¯mWv aWð sImÅbv¡v t\Xm-¡Ä H¯mi sNbvXp-sIm-Sp-¡p-´v. ]mknsâ ad-hnð hymPambpw A\...

News Submitted:1150 days and 5.21 hours ago.


amWn-aq-e-bnð DcpÄs]m-«ð; dºÀ ac-§Ä \in¨p
_´-Sp-¡: amWn-aqe XSn-¨n-epw-_-c-bnð DcpÄs]m«n 100 dºÀ ac-§Ä \in-¨p. ià-amb Imänepw ag-bnepw \móqdv aoä-tdmfw Zqc-¯n-emWv shÅhpw a®pw henb Dcp-f³ ]md-Ifpw Hgp-In-sb-¯n-b-Xv. ]¯p-ao-ä-dn-tesd hym-k-apÅ IñmWv DcpÄs]m-«-enð Hen-¨p-t]m-b-Xv. ]¯p-ao-ä-tdmfw hoXn-bnð Hmgp-In-\o-§nb Iñn-\-Sn-bnð s]«v \qdn-tesd dºÀ ssXIÄ \in-¨p.Aômw ssaense hn. BÀ. A\-´sâ DS-a-Ø-X-bn-ep-Å-XmWv dºÀ tXm«w. Bdp-hÀjw {]mb-am-b-Xm...

News Submitted:1150 days and 5.23 hours ago.


kn\na Ignªv aS-§p-I-bmbn-cpó hnZymÀ°nsb A{I-an¨p
ImkÀtImSv: kn\na Ignªv kplr-¯n-s\m¸w ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó hnZymÀ°nsb Hcp kwLw A{Ian-¨p. kplr¯v HmSn c£-s¸-«p.ImkÀtImSv Pn.F-¨v.-F-kv.-F-knse 10þmw ¢mkv hnZymÀ°n Nqcn sslt{Zmkv IzmÀt«-gvknse l\o-^-bpsS aI³ kpsslð Bkvan (16)sbbmWv Hcp kwLw A{I-an-¨-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.IqsS-bp-ïm-bn-cpó kplr¯v Nqcn-bnse apl-½Zv knbmZv (17) HmSn c£-s¸-«p.Cóse cm{Xn ]pXnb _kvÌmân\v kao-]s¯ tIm«-¡®n tdmUnð...

News Submitted:1150 days and 5.26 hours ago.


Ime-hÀj-s¡-SpXn: klmbw F¯n-¡Ww þFw.-Fð.-F.
Xncp-h-\-´-]pcw: Znh-k-§-fmbn ImkÀtImSv Pnñ-bnð XpS-cpó ià-amb Ime-hÀj-¯nð Irjn-\miw kw`-hn-¨-hÀ¡pw hoSv, sI«n-S-§Ä Fónh XIÀó-hÀ¡pw aXn-bmb km¼-¯nI klmbw Ime-Xm-akw IqSmsX hnX-cWw sN¿-W-saóv apJy-a-{´n¡v \ðInb \nth-Z-\-¯nð F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. Bh-iy-s¸-«p.Ihp§v IÀj-IÀ Gsd {]bm-k-¯n-em-sWópw apS-§m¯ ag-bnð aqs¸-¯m-dmb AS-¡-IÄ apgp-h\pw tcmKw ]nSn-s¸«v DXnÀóp-ho-gp-I-bm-sWópw \nth-Z-\-¯nð Nq...

News Submitted:1151 days and 4.07 hours ago.


tI{µ kÀh-I-em-ime Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡Ww
ImkÀtImSv: tI{µ kÀh-I-em-im-ebpw A\p-_Ô saUn-¡ð tImtfPpw Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡-W-saóv P\-Iob I¬sh-j³ Bh-iy-s¸-«p. ap\n-kn-¸ð tIm¬^-d³kv lmfnð \Só I¬sh³j³ ]n. Icp-Wm-I-c³ Fw.]n. DðLm-S\w sNbvXp. C. N{µ-ti-J-c³ Fw.Fð.-F. A[y-£X hln-¨p. Fw.Fð.-F-am-cmb sI. Ipªn-cm-a³ (Xr¡-cn-¸qÀ), sI. Ipªn-cm-a³ (DZp-a), Pnñm ]ôm-b¯v {]kn-Uïv ]n.]n. iyma-fm-tZ-hn, aSnss¡ I½m-c³, \ote-izcw \K-c-k`m sNbÀt]-gvk¬ hn. Kucn, F.sI....

News Submitted:1151 days and 4.11 hours ago.


D-Zp-a- sS-Iv-ssÌð-kv- an-ñn-ð-- \n-b-a-\w- \-S-¯-Ww-
DZp-a-:- Fð.-Un-.F-^v-. kÀ-¡mÀ- ssa-em-«n-bnð- B-cw-`n-¨- D-Zp-a- sS-Iv-ssÌð-kv- an-ñn-te-¡p-Å- hÀ-¡À- X-kv-Xn-I-bn-te-¡p-Å- dm-¦v- en-kv-äv- {]-kn-²o-I-cn-¨v- D-S-³ \n-b-a-\w- \-S-¯-W-sa-óv- Un.-ssh-.F-^v.-sF-. D-Zp-a- t»m-¡v- kv-s]-jy-ð- I-¬-h-³j-³ B-h-iy-s¸-«p.- tI-{µ-kÀ-h-I-em-im-e- sa-Un-¡ð- tIm-tf-Ppw- A-\p-_-Ô- Øm-]-\-§-fpw- Pn-ñ-bnð- X-só- Øm-]n-¡Ww.- kn-.]n-.Fw.- G-cn-bm-sk-{I-«-dn- sI.hn-. Ip-...

News Submitted:1151 days and 4.14 hours ago.


tI{µ kÀh-I-em-ime Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡Ww
ImkÀtImSv: tI{µ kÀh-I-em-im-ebpw A\p-_Ô saUn-¡ð tImtfPpw Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡-W-saóv P\-Iob I¬sh-j³ Bh-iy-s¸-«p. ap\n-kn-¸ð tIm¬^-d³kv lmfnð \Só I¬sh³j³ ]n. Icp-Wm-I-c³ Fw.]n. DðLm-S\w sNbvXp. C. N{µ-ti-J-c³ Fw.Fð.-F. A[y-£X hln-¨p. Fw.Fð.-F-am-cmb sI. Ipªn-cm-a³ (Xr¡-cn-¸qÀ), sI. Ipªn-cm-a³ (DZp-a), Pnñm ]ôm-b¯v {]kn-Uïv ]n.]n. iyma-fm-tZ-hn, aSnss¡ I½m-c³, \ote-izcw \K-c-k`m sNbÀt]-gvk¬ hn. Kucn, F.sI....

News Submitted:1151 days and 4.18 hours ago.


hr²-k-Z-\-¯nð `£-W-sa-¯n¨v C^v¯mÀ kwKaw
tImfn-b-Sp¡w: A]vkcm ]»nIv kvIqfnse lbÀsk-¡-ïdn hnZymÀ°n-IÄ kwL-Sn-¸n¨ C^v¯mÀ kwKaw {it²-b-ambn. sNa-\mSv ]c-h-\-Sp-¡-¯pÅ hr²-k-Z-\-¯nse A¼-tXmfw At´-hm-kn-IÄ¡v `£Ww \ðIn-s¡m-ïmWv t\m¼p-Xp-d-ó-Xv. t\m¼v Xpd-¡m-\pÅ ]Xnhv hn`-h-§Äs¡m¸w A¯mg¯n\pÅ `£-Whpw \ðIn. XpSÀóv kvIqfnð hnZymÀ°n-Ifpw ]n.Sn.-Fbpw C^v¯mdnð ]s¦-Sp-¯p. ]n.Sn.-F. {]kn-Uïv kn.Fð. lao-Zv, {]n³kn-¸mÄ tUm: F³.-sI. hnP-b³, sshkv {]n³kn...

News Submitted:1151 days and 4.20 hours ago.


"inlm_v X§Ä aXw \ndª atX-X-c-hmZn'
sam{Kmð]p-¯qÀ: ]mW-¡mSv apl-½-Zen inlm_v X§Ä aX hnizm-k-¯nsâ Imcy-¯nð AWp-InS hyXn-N-en-¡m¯ aX-]-c-amb Fñm Imcy-§fpw apdpsI ]nSn¨v Pohn¨ XnIª atX-X-c-hm-Zn-bm-bn-cp-óp-shóv t_À¡ J¯o_v sI.Sn. A_vZpñ ss^kn ]d-ªp. apÉnw bq¯veoKv ]ôm-b¯v I½nän kwL-Sn-¸n¨ inlm_v X§Ä A\p-kva-cW ]cn-]m-Sn-bnð apJy-{]-`m-jWw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. inlm_v X§sf ASp-¯-dn-bp-ó-Xn-ð X\n¡v 16 hÀjs¯ \jvSw kw`-hn-¨p-shópw cmjv{Sob ...

News Submitted:1151 days and 4.22 hours ago.


s\ävhÀ¡v amÀ¡-änwKv: kÀ¡mÀ ]ntóm«v t]mh-cpXv
ImkÀtImSv: Awth DÄs¸-sS-bpÅ s\ävhÀ¡v amÀ¡-änwKv I¼-\n-Isf shÅ ]qim-\pÅ kÀ¡mÀ \o¡w {]Xn-tj-[-I-c-am-sWóv tkmfn-Um-cnän kwØm\ sk{I-«dn dkmJv ]mtecn A`n-{]m-b-s¸-«p.km¼-¯nI X«n¸v kwL-S-\-IÄs¡-Xnsc Pnñm kanXn kwL-Sn-¸n¨ P\-Pm-{KXm kZkv DðLm-S\w sNbvXp kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. tImSn-I-fpsS km¼-¯nI X«n¸v \S-¯nb Øm]-\-§Äs¡-Xn-sc-bpÅ \nba \S-]-Sn-bnð \nóv kÀ¡mÀ ]ntóm«v t]mh-cp-sXópw sjbÀ Fó hymtP...

News Submitted:1151 days and 4.50 hours ago.


Ime-hÀj-s¡-SpXn: klmbw F¯n-¡Ww þFw.-Fð.-F.
Xncp-h-\-´-]pcw: Znh-k-§-fmbn ImkÀtImSv Pnñ-bnð XpS-cpó ià-amb Ime-hÀj-¯nð Irjn-\miw kw`-hn-¨-hÀ¡pw hoSv, sI«n-S-§Ä Fónh XIÀó-hÀ¡pw aXn-bmb km¼-¯nI klmbw Ime-Xm-akw IqSmsX hnX-cWw sN¿-W-saóv apJy-a-{´n¡v \ðInb \nth-Z-\-¯nð F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. Bh-iy-s¸-«p.Ihp§v IÀj-IÀ Gsd {]bm-k-¯n-em-sWópw apS-§m¯ ag-bnð aqs¸-¯m-dmb AS-¡-IÄ apgp-h\pw tcmKw ]nSn-s¸«v DXnÀóp-ho-gp-I-bm-sWópw \nth-Z-\-¯nð Nq...

News Submitted:1151 days and 5.19 hours ago.


slUvensb hn«pIn«póXnð Cc«\ne]msSóp hn¡neoIvkv
\yqUðln: apwss_ `oIcm{IaW¯nsâ kq{X[mcòmcnsemcmfmb ejvIÀ CþtXmbn_ `oIc³ tUhnUv tImÄam³ slUvensb tNmZyw sN¿m\mbn hn«pXtcWvSXnsñóp ap³ tZiob kpc£m D]tZjvSmhv Fw.sI. \mcmbW³ ]dªXmbn hn¡neoIvkv.slUvensb hn«pXcWsaóv Bhiys¸«Xp P\§fpsS I®nð s]mSnbnSm\msWóv Fw.sI. mcmbW³ hniZoI cn¨Xmbpw hn¡neoIvkv shfns¸Sp¯n. 2009 Unkw_À 16þ\v Aós¯ bpFkv Aw_mkUÀ Xntam¯n tdmadpambn \mcmbW³ \S¯nb t^m¬ kw`mjWw kw_Ôn¨ tcJIfmWp hn¡neoIvk...

News Submitted:1151 days and 5.22 hours ago.


`mKhXmNmcy³ Bªw IrjvW³ \¼qXncn A´cn¨p
XriqÀ: `mKhXmNmcy³ Bªw IrjvW³ \¼qXncn(77) A´cn¨p. IpµwIpfs¯ kzImcy Bip]{Xnbnembncpóp A´yw. ]me¡mSv ]«m¼n¡Sp¯v acpXqcnse Bª¯v a\bnð a[pkqZ\³ tkmabmPn¸mSntâbpw ]mÀhXn A´ÀP\¯nsâbpw aI\mbn 1934 sabv 31 \v P\n¨ IrjvW³ \¼qXncn 1978 ð 20 mw hbÊnð KpcphmbqÀ t£{X¯nse Iq¯¼e¯nð sh¨mWv BZyambn `mKhX k]vXml bÚw \nÀhln¨Xv. ]nóoSv C´ybnepw hntZi¯pambn \nch[n `mKhX k]vXml bÚ§fnð bÚmNmcy\mbn.C´y¡v ]pd¯v tIcfob ssi...

News Submitted:1151 days and 5.23 hours ago.


ae-bm-fn-IÄ kôcn¨ _kpw Nc¡v temdnbpw Iq«n-bn-Sn¨v 2 t]À acn¨p
tImb-¼-¯qÀ: tImb-¼-¯q-cn\v kao]w IÀ¸-I¯v ae-bm-fn-IÄ kô-cn¨ _kpw Nc¡v temdnbpw Iq«n-bn-Sn-¨p. Ccp hml-\-§-fn-sebpw ss{UhÀamÀ acn-¨p. XriqÀ kztZin taml³Zm-kmWv acn-¨-h-cnð HcmÄ. 14 t]À¡v A]-I-S-¯nð ]cn-t¡-äp. ]¯-\w-Xn-«-bnð \nóv _wK-fq-cp-hn-te¡v t]mIp-I-bm-bn-cpó SqdnÌv _kpw Cu tdmUnð \nóv ]me-¡m-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpó Nc¡v temdnbpw BWv Iq«n-bn-Sn-¨-Xv. cïp hml-\-§fpw XIÀóp. Nc¡v temdn-bpsS ]nónð asä...

News Submitted:1151 days and 5.25 hours ago.


]ßm-hXn
s]cp-¼f: AWn-ª-bnse Ipóp-½ð luknð ]tc-X-\mb \mcm-b-Wsâ `mcy ]ßm-hXn (65) A´-cn-¨p. aIÄ: tim`. acp-a-I³: {]`m-I-c³. ktlm-Z-c-§Ä: e£van, cma³.

News Submitted:1151 days and 5.27 hours ago.


hoðsN-b-dnð Ccp-¯p-ó-Xn-\n-S-bnð bphXn {]k-hn¨p
ImkÀtImSv: {]kh thZ-\-sb-Xp-SÀóv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð sImïp-hó bphXn hoðsN-b-dnð Ccp-¯p-ó-Xn-\n-S-bnð {]k-hn-¨p._´-Sp¡ ]Sp-¸nse 29 ImcnbmWv Cóse sshIn«v Ggv aWn¡v B¬Ip-ªns\ {]k-hn-¨-Xv. {]kh thZ-\-sb-Sp¯ bph-Xnsb Aôv aWn-¡mWv ho«nð \nópw _Ôp-¡Ä Bkv]-{Xn-bn-te¡v sImïp-h-ó-Xv. tdmUnse Ipgn-IÄ ImcWw ImkÀtImSv F¯m³ aWn-¡q-dp-IÄ FSp-¯p.A½-sbbpw Ipªn-s\bpw {]kh hmÀUnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1151 days and 5.28 hours ago.


KtW-tim-Õh tLmj-bm-{Xbv¡v t\sc Itñdv
atô-izcw: KtW-tim-Õh tLmj-bm-{X-bv¡v t\sc Itñ-dv. A{I-an-Isf ]nSn-Iq-S-W-sa-óm-h-iy-s¸«v aWn-¡q-dp-I-tfmfw tdmUv KXm-KXw XS-Ê-s¸-Sp-¯n. Cóse cm{Xn 11 aWn-tbmsS Ipô-¯q-cnð sh¨mWv kw`-hw. Smt»m-I-fp-ambn \o§p-I-bm-bn-cpó temdn-IÄ¡v t\sc-bmWv Itñ-dp-ïm-b-Xv. A{I-an-Isf Isï-¯m-\m-bn-ñ. CXnð {]Xn-tj-[n¨v tLmjbm{X-bnð Dïm-bn-cp-ó-hÀ ]peÀs¨ aqóp aWn-hsc tdmUv XS-Ê-s¸-Sp-¯n. A{I-an-Isf DS³ ]nSn-Iq-Sm-saó s]meo-knsâ Dd...

News Submitted:1151 days and 5.29 hours ago.


IÀWm-SI ap³a{´n P\mÀ±-\sdÍn Ad-Ìnð
_wK-fqcp: IÀWm-SI ap³ Sqdnkw a{´nbpw J\n- tem-_n-bnse {]ap-J-\p-amb P\mÀ±-\-sd-Ínsb kn._n.-sF. AdÌv sNbvXp. Cóv ]peÀs¨ s_ñm-cn-bnse ho«nðsh-¨m-bn-cpóp Ad-Ìv. s_ñm-cn-bnse A\-[n-IrX J\-\-hp-ambn _Ô-s¸«v P\mÀ±-\-sd-Ín¡v a{´n-Øm\w \jvS-s¸-«n-cp-óp.sdÍn-bpsS _Ôp-hmb {io\n-hm-ksdÍn-sbbpw AdÌv sNbvXn-«p-ïv. Cóv ]peÀs¨ sdÍn-bpsS hk-Xn-bnepw Hm^o-kp-I-fnepw kn._n.-sF. sdbvUv \S-¯n-bn-cp-óp. XpSÀóv APvRmX tI{µ-¯n...

News Submitted:1151 days and 5.31 hours ago.


ImkÀtImSv shSn-sh¸v F³.-sF.-F. At\z-jn-¡Wwþ hn. apc-fo-[-c³
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv shSn-sh-¸n-s\-¡p-dn¨v F³.-sF.-F. sImïv At\z-jn¸n¡-W-saóv _n.sP.-]n. kwØm\ {]kn-Uïv hn. apc-fo-[-c³ Bh-iy-s¸-«p.\nkmÀ I½o-js\ ]ncn-¨p-hn-«-Xnð {]Xn-tj-[n¨v _n.sP.-]n. Xmeq¡v Hm^o-kn-te¡v \S-¯nb amÀ¨v DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kwØm\ P\-dð sk{I-«dn sI. kptc-{µ³ A[y-£X hln-¨p. Pnñm P\-dð sk{I-«dn AUz: sI. {ioIm´v, Fw. kRvPoh sj«n, s\ônð Ipªn-cm-a³, cma¸ atô-iz-cw, {]aof kn. \m...

News Submitted:1151 days and 5.32 hours ago.


apl-½Zv dnkvhm\v I®o-tcmsS hnS
ImkÀtImSv: Id-´-¡m«v ImÀ \nb-{´Ww hn«v adnªv acn¨ sImñ-¼mSn Xm\n-b-¯nse apl-½Zv d^o-Jn-sâbpw ^koe-bp-sSbpw aI³ apl-½Zv dnkvhm\v (Hóv) ho«p-Imcpw _Ôp-¡fpw I®o-tcmsS hnS-\ðIn.cmhnse F«-c-a-Wn-tbmsS sImñ-¼mSn Ppam-a-kvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S-¡n.apl-½Zv d^o-Jn-sâbpw ^ko-e-bp-sSbpw cïm-as¯ aI-\mWv acn¨ dnkvhm³. aqóv hÀjw ap¼v ^koe {]k-hn¨ s]¬Ipªv acn-¨n-cp-óp. Bäp-t\mäv In«nb s]mtóm-a\ aIsâ A]-IS acWw IpSpw-_-...

News Submitted:1151 days and 5.36 hours ago.


ImkÀtIms« IpSn-shÅ {]iv\w: a{´n s{]mPIvSv dnt¸mÀ«v Bh-iy-s¸«p
ImkÀtImSv: ImkÀtIms« P\-§Ä Ime-§-fmbn A\p-`-hn-¨p-h-cpó cq£-amb IpSn-shÅ {]iv\-¯n\v imizX ]cn-lmcw ImWm³ kÀ¡mÀ thïXv sN¿p-saóv Pe-hn-`h a{´n ]n.sP. tPmk^v. KÌv luknð hmÀ¯m-te-J-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp a{´n. D¸p-shÅw IpSn-t¡ïn hcpó Ah-Ø¡v ]cn-lmcw ImWp-ó-Xn-\p-thïn X¿m-dm-¡nb s{]mPIvSv dnt¸mÀ«v DS³ Xsó ImWn-¡-W-saóv a{´n DtZym-K-ØÀ¡v \nÀt±iw \ðIp-Ibpw sNbvXp. IpSn-shÅ {]iv\-¯n\v Hcp ]cn-[n-...

News Submitted:1151 days and 5.40 hours ago.


hnhm-l-ho-«n-se-¯nb kwLw Xnf-¸n¨ F® tXhn;cïv t]À¡v s]mÅ-teäp
atô-izcw: hnhml ho«nð AXn-{I-an-s¨-¯nb kwLw Xnf-¸n¨ F® tXhn. ]cn-¡p-I-tfmsS cïp-t]sc Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p.Cóse cm{Xn atô-izcw _«n-¸-X-hn-emWv kw`-hw. A\kv (22), IqsS-bp-ïm-bn-cpó al-aqZv Fón-hÀ¡mWv s]mÅ-te-ä-Xv. A\-kns\ awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. cïmw `mcy-bpsS aI-fpsS hnhmlw sIt¦-a-am¡n \S-¯n-sb-óm-tcm-]n-¨m-Ws{X BZy `mcy-bpsS _Ôp-¡Ä AXn-{Iaw \S-¯n-b-Xv.

News Submitted:1151 days and 5.42 hours ago.


BtLm-j-Xn-anÀ¸nð {]kv¢-ºnsâ HmWm-tLmjw
ImkÀtImSv: HmW el-cn-bn-te¡v \mSp-WÀó-t¸mÄ ]{X-{]-hÀ¯-I-cpsS Iq«m-bva-bmb ImkÀtImSv {]kv¢-_nepw HmWm-tLmjw \hym-\p-`qXn ]IÀóp. hnhn[ Iem-Im-bnI aÕ-c-§fpw Imcw-kv, sea¬ kv]q¬, I¼-h-en, ]ô-KpkvXn XpS-§nb aÕ-c-§-fpamWv kwL-Sn-¸n-¨-Xv. I¼-hen aÕ-c-¯nð apl-½Zv lmjnw \bn¨ Sow Hómw Øm\hpw sI. hnt\mZvN{µ³ \bn¨ Sow cïmw-Øm-\hpw t\Sn. Imcw-knð ssjPptam³ Hópw-entajv cïpw Øm\§Ä t\Sn. N«n-s]m-«n-¡-enð apl-½Zv jco-^...

News Submitted:1151 days and 5.43 hours ago.


]me-¯nsâ XIÀó ssIhcn \óm-¡n-bnñ
D¸f: Hcp hÀjw ap¼v XIÀó D¸f ]me-¯nsâ ssIhcn CXp-hsc \óm-¡n-bn-ñ. temdn \nb-{´Ww hn«mWv ssIhcn XIÀó-Xv. hml-\-§Ä IS-óp-t]m-Ip-t¼mÄ Imð\S bm{X-¡mÀ ]nSn-¨p-\nð¡m³ ]ämsX HmSn c£-s¸-Sp-óXv ]Xnhv ImgvN-bm-Wv. ssIhcn XIÀó-Xn\v tijw \m«p-ImÀ I¼v hen-¨p-sI-«n-bn-«p-ïv. ]me-¯nð \nd-sb -Ip-gn-IÄ cq]-s¸-«n-«p-ïv. Ipgnsb sh«n-¡p-t¼mÄ A]-I-S km[yX IqSp-X-em-Wv. ssIhcn \óm-¡m-¯-Xnð {]Xn-tj[w DbÀón-«p-ïv.
News Submitted:1152 days and 6.09 hours ago.


]mÀ«n hncp² {]hÀ¯\w: 6 amk-t¯¡v kkvs]³j³
sN¦f: kn.]n.-Fw. ss]¡ {_môv I½n-än-bwKw ss]¡w `mkvI-cs\ 6 amk-t¯¡v ]mÀ«n sa¼ Àjn-¸nð \nóv kkvs] ³Uv sNbvXp. ]ôm-b¯v Xnc-sª-Sp-¸nð ]mÀ«n Øm\mÀ°n-Isf tXmð¸n-¡m³ thïn ]mÀ«n hncp² {]hÀ¯\w \S-¯n-bXn-\mWv \S-]-Sn-sbóv kn.]n.-Fw. s\{ImsP tem¡ð I½nän Adn-bn-¨p.

News Submitted:1152 days and 6.10 hours ago.


`qan hnð¡m-\p-sïóv ]dªv 2 e£w hm§n hôn-¨-Xmbn ]cmXn
t_¡ð: hyà-amb AXn-cp-IÄ Cñm¯ `qan Im«n 2 e£w cq] AUzm ³kv hm§n hôn-¨-Xn\v tIkv. ]\-bmð tIm«-¸m-d-bnse N{µsâ ]cm-Xn-bnð ]Ån-¡-c-bnse Ajvd-^n-s\-Xn-sc-bmWv tIkv. skân\v 47,000 cq] {]Imcw 10 skâv `qan hnð¡m-\p-sïóv ]d-ªm Ws{X 2 e£w cq] AUzm-³kv hm§n-b-Xv. Fómð `qan¡v hyà-amb IW t¡m AXntcm Csñóv hyà-am-b-Xn-\mð ]cmXn \ðIp-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1152 days and 6.10 hours ago.


hnZymÀ°n\n Xq§n acn¨p
Imª§mSv: hnZymÀ°n-\nsb hoSn-\-I¯v Xq§n acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. IÅmÀ \oen-a-e-bnse ASn-¨m-\nð cmL-h³-þ-Hm-a\ Z¼-Xn-I-fpsS aIÄ kcnX (15) sbbmWv acn¨ \ne-bnð Isï-¯n-b-Xv. Cóse sshIn-«mWv kw`-hw. cmP-]pcw tlmfn-^m-anen sslkvIq-fnse ]¯mw-Xcw hnZymÀ°n-\nbm-Wv. ktlm-Z-c³ A¸p.

News Submitted:1152 days and 6.10 hours ago.


ss_¡v Ipgn-bnð hoWv ]cn¡v
Ip¼f: ss_¡v Ipgn-bnð hoWv Xncp-h-\-´-]pcw ]md-ime kztZin D½-dn (42)\v ]cn-t¡-äp. ss_¡nð kplr-¯ns\ ImWm³ t]mIpt¼mÄ Ip¼f ]gb FIvsskkv Hm^o-kn\v kao-]-¯mWv A]-I-Sw. Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. tdmUnse Ipgn-IÄ Znh-tk\ A]-I-S-§Ä¡v hgn-sh-¡p-óp. Ipgn aqSn tdmUv KXm-K-X-tbm-Ky-am-¡-W-saóv \m«p-ImÀ Bh-iy-s¸-«p.

News Submitted:1152 days and 6.11 hours ago.


]mÀ«n Øm\-§Ä Hgn-bm³ B{Klw {]I-Sn-¸n¨p; 16 e£w cq] {Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv X\n¡v \ðIm-\p-sïóv APn-XvIp-amÀ BkmZv
ImkÀtImSv: {]am-Z-amb {Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv X«n¸v tIknð {]Xn-tNÀ¡-s¸« ]n.Un.-]n. kwØm\ {Sj-dÀ APn-XvIp-amÀ BkmZv ]mÀ«n Øm\-§Ä cmPn-sh-¡p-ó-Xmbn sNbÀams\ Adn-bn-¨p. C¡mcyw APn-XvIp-amÀ Xsó-bmWv {]kvXm-h-\-bn-eqsS Adn-bn-¨-Xv. Fómð cmPn-¡¯v \ðIn-bn-«n-ñ. ]mÀ«n Øm\-§-fnð \nópw amdn-\nð¡m³ B{Klw {]I-Sn-¸n-¡pó-Xm-bmWv Adn-bn-¨n-«p-Å-Xv. {Kmao¬ kq¸ÀamÀ¡äv I¼\n X\n¡v 16 e£w cq] \ðIm-\p-sïómWv APnXv...

News Submitted:1152 days and 6.15 hours ago.


ag-bnð Pnñ-bnð hym]I Irjn-\miw: 12 hoSp-IÄ XIÀóp
ImkÀtImSv: Hcm-gvN-bmbn XpS-cpó I\-¯-a-g-bnð Pnñ-bnð hym]I \m-iw. 12 hoSp-IÄ XIÀóp. s\ðIr-jn¡v I\¯ \miw t\cn-«p. slmkvZpÀKv Xmeq-¡nð Hópw ImkÀtIm«v cïpw hoSp-IÄ ]qÀW-ambpw 9 hoSp-IÄ `mKn-I-ambpw XIÀó-Xmbn Ie-IvS-td-änse I¬t{SmÄ dqanð\nópw Adn-bn-¨p. ag \msf hsc XpS-cpw. - ASp¯ 48 aWn-¡q-dn-\pÅnð ià-amb Imän\v km[y-X-bp-sïópw aÕy-s¯m-gn-em-fn-IÄ Pm{K-X-]m-en-¡-W-saópw A[n-Ir-XÀ Adn-bn-¨n«pïv. IS-enð t]...

News Submitted:1152 days and 6.12 hours ago.


]qgn am^n-b-bpsS Øewamä \mSIw s]mfnªp; Sn.]n. cRvPn¯v Ip¼f kn.sF.
ImkÀtImSv: kn.sFamÀ¡v hoïpw Øewamäw. Sn.]n. cRvPn¯ns\ Ip¼-f-bnð \nb-an-¨p. bp. t{]as\ hf-]-«-W-t¯¡v amän. Fw.hn. A\nðIp-am-dmWv shÅ-cn-¡p-ïnð. hn. _me-Ir-jvWs\ ImkÀtImSv Fkv.-_n.-kn.-sF.-Un-bnð \nb-an¨p. ]n. _me-Ir-jvW³ \mbsc hnPn-e³kv Bâv Bâo Id-]vj³ _yqtdm-bnð \nb-an-¨p. kn.sI. kp\nðIp-am-dns\ \ote-iz-c¯v \nb-an-¨p. HcmgvN ap¼v Cd-¡nb kn.sF-am-cpsS Øewamäw D¯-c-hnð ]msS amä-§Ä hcp-¯n-bmWv ]pXn-sbmcp D¯-c-h...

News Submitted:1152 days and 6.12 hours ago.


hr²-sâ sIme: {]Xn tImS-Xn-bnð Iog-S§n
Imª-§mSv: amhp-¦mð kztZ-insb A¼-e-¯-d-bnð sh¨v Ip¯n-s¡m-e-s¸-Sp-¯nb tIknse {]Xn tImS-Xn-bnð Iog-S-§n. A¼-e-¯-d-bnse Aco-¡c Ipªn-cm-a-³ (52) BWv slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw-¢mkv aPn-kvt{S«v tImSXn (Hóv) bnð Iog-S-§n-b-Xv. ]pXnb Iïs¯ N´p (70)hns\bmWv sIme-s¸-Sp-¯n-b-Xv. BKkvXv 30\mWv Ipt¯äXv. awK-em-]p-c¯v NnIn-Õ-bn-em-bn-cns¡ Cu amkw Hón\v sshIp-tó-c-amWv N´p acn-¨-Xv. A¼-e-¯d s]meokv Ipªn-cm-as\Xnsc tIsk-S...

News Submitted:1152 days and 6.12 hours ago.


bph-Xnsb temUv-Pn-em¡n ]Whpw samss_ð t^mWp-ambn bphmhv ap§n
ImkÀtImSv: Xfn-¸-d-¼nð \nóv {]tem-`n-¸n-¨p-sIm-ïp-hó bph-Xn-bpsS 1,300 cq]bpw samss_ð t^mWp-ambn bphmhv ap§n. Cóv cmhnse ImkÀtIms« Hcp temUvPnð sh¨mWv bphmhv ]Whpw samss_ð t^mWp-ambn ap§n-b-Xv. Xfn-¸-d-¼nð sh¨v ]cn-N-b-s¸« 40Imcnsb DÅm-fnð t]mbn hcm-sa-óp-]-d-ªmWv bphmhv Iq«n-s¡m-ïp-h-ó-Xv. DÅm-fnð Hcp Ad_n hón-«p-sïópw km[p-¡Ä¡v At±lw [mcmfw ]Ww \ðIp-óp-sïópw Ad-_nsb Iïv klmbw hm§m-saópw ]dªv {]tem-`...

News Submitted:1152 days and 6.13 hours ago.


XIgn Pò-i-Xm_vZn XpS§n
ImkÀtImSv: ae-bmf kmln-Xy-¯n\v \ho\ Nn´-bpsS kqcy-tim`hnX-dnb XIgn inh-i-¦-c-¸n-Å-bpsS Pò-i-Xm-_vZn-tbm-S-\p-_-Ôn¨v ]ptcm-K-a\ Iem-km-lnXy kwLw Pnñm I½nän kwL-Sn-¸n-¡pó BtLmj ]cn-]m-Sn¡v ap\n-kn-¸ð tIm¬^-d³ lmfnð XpS¡w Ipdn-¨p. AUz: ]n.hn. Pb-cm-P³ A[y-£X hln-¨p. ]pcp-tjm-¯-a³ IS-epïn Fw.Fð.-F. DðLm-S\w sNbvXp. Sn.C. A_vZp-ñ, s{]m^. sI.]n. Pb-cm-P³, s{]m^. {io\m-Yv, hn. {]`m-I-c³, tUm: kn. _me³, sNÀ¡f _me-Ir-jvW...

News Submitted:1153 days and 5.15 hours ago.


tdmUnse Ipgn-bnð hoWv bphm-hn\v ]cn¡v
Ip¼f: ag-shÅw sI«n-\nó tdmUnse Ipgn-bnð sXón-hoWv bphm-hn\v ]cn-t¡-äp. Ip¼f tKm]m-e-IrjvW t£{X-¯n\v kao-]s¯ tKm]m-e (31)\mWv ]cn-t¡-ä-Xv. sdbnðsh tÌj\v kao-]s¯ tdmUnse Ipgn-bnemWv hoW-Xv.

News Submitted:1153 days and 5.17 hours ago.


]n.hn. Znhm-I-c³
\ote-izcw: Nmt¿m ap§s¯ ]n.hn. Znhm-I-c³ (60) A´-cn-¨p. `mcy: F.hn. cm[. a¡Ä: Pb-{io, {ioPn-¯v, cPn-¯v. acp-a-I³: cma-Ir-jvW³ ]¿-óqÀktlm-Z-c-§Ä: kpµ-c³, Ia-em-£³, {io\n-hm-k³, ]¦-P³, \fn-\n, iIp-´-f, ]tc-X-bmb Cµn-c.

News Submitted:1153 days and 5.28 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: F³hn-km-Pnsâ klm-b-lkvXw hoïpw
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ aqew Zpcn-X-Po-hnXw A\p-`-hn-¡p-ó-hÀ¡pÅ F³hn-km-Pnsâ klmb lkvXw hoïpw.Zp_mbv F³hn-kmPpw dnbmZv P\-Iob thZnbpw kam-l-cn¨ Hcp e£¯n cïm-bncw cq]-bpsS sN¡v Cóse {]kv¢_nð \Só NS-§nð 13 IpSpw-_-§Ä¡v \ðIn. ImkÀtImSv {]kv¢_v {]kn-Uïv hnt\m-ZvIp-amdpw D¯-c-tZiw dnt¸mÀ«À jm^n sXcp-h¯pw hnX-cWw \nÀh-ln-¨p. s{]m^. Fw.F. dlvam³ A[y-£X hln-¨p. kmZnJv Imhnð, Pn_n hÕ³, _n.Un. Ipam-c³ {]kw-Kn-¨p. t...

News Submitted:1153 days and 5.29 hours ago.


sNehv Ipdª C³Iyp-t_-äÀ {]ZÀin-¸n¨p
ImkÀtImSv: Irjn hnÚm\ tI{µhpw \_mÀUpw kwbp-à-ambn kwL-Sn-¸n-¡pó IÀjI imkv{XÚÀ \bn-¡pó apJm-apJw ]cn-]m-Sn-bpsS Aôm-as¯ inð]-ime kn.]n.-kn.-BÀ.-sFbnð sh¨v \S-óp. Ub-d-IvSÀ tUm: tPmÀPv hn. tXmakv DðLm-S\w sNbvXp. t{]m{Kmw tImþ-HmÀUn-t\-äÀ tUm: at\m-PvIp-amÀ Sn.F-kv. {]kw-Kn-¨p. k_vPIvSv amäÀ kvs]jy-enÌv Pb{io Fw.]n. IÀjI imkv{X-Ús\ kZ-kn\v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n."ap« hncn-bn-¡m³ sNe-hp-Ip-dª C³Iyp-t_-äÀ' Fó-Xm-bn-c...

News Submitted:1153 days and 5.33 hours ago.


Xohïn X«n acn¨ hnZymÀ°n-\n-bpsS IpSpw-_-¯n\v Hcp e£w cq]
ImkÀtImSv: sdbnðsh ]mfw apdn-¨p-I-S-¡sh Xohïn X«n Ban-\¯v ^wko\ Fó hnZymÀ°n\n ac-W-s¸« kw`-h-¯nð amXmhv sam{Kmð]p-¯qÀ Iñ-ss¦-bnse ^ukn-b¡v apJy-a-{´n-bpsS Zpcn-Xm-izmk \n[n-bnð \nópw Hcp e£w cq] A\p-h-Zn-¨-Xmbn F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. Adn-bn-¨p.s\ñn-¡póv Ik-_-bnse t__n (30,000), Ip¼-UmsP aqe luknð apl-½Zv(3000), ]Svf kn.sI. luknð A_vZpðd-kmJv (2000), s\«-WnsK XpÀ¡Àaqse \_o-k (3000), ]Svf ]me-¯-Sp-¡-bnse...

News Submitted:1153 days and 5.34 hours ago.


sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. A\ym-b-amb Sn¡äv \nc¡v CuSm-¡p-ó-Xmbn ]cmXn
sam{Kmð]p-¯qÀ: ImkÀtImSv \nóv sam{Kmð]p-¯qÀ tÌm¸n-te¡v sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. A\ym-b-ambn A[n-I-NmÀÖv CuSm-¡p-ó-Xmbn apÉnw bq¯v eoKv ]ôm-b¯v I½nän ]cm-Xn-s¸-«p. 6. In.ao-äÀ ssZÀLy-apÅ sam{Kmð]p-¯q-cn-te¡v 9 cq]-bmWv CuSm-¡p-ó-Xv. Fómð ss{]hävþtem¡ð-þ-en-an-äUv _kp-I-fnð 6 cq]-bmWv NmÀÖv. ap¼v tÌPv k{¼-Zmbw \ne-\n-ón-cp-ó-t¸mÄ Ip¼f tÌPnse 7 cq] sam{Kmð]p-¯q-cnse bm{X-¡mcpw \ðIn-bn-cp-óp. Fómð k...

News Submitted:1153 days and 5.34 hours ago.


{]Xn-{ipX h[p Xq§n acn¨ \ne-bnð
BZqÀ: {]Xn-{ipX h[p-hns\ Xq§n-a-cn¨ \ne-bnð Isï-¯n. tZe-¼m-Sn-bnse A_vZpñbpsS aIÄ dlo\ (19)sbbmWv Cóse D¨-tbm-sS-bmWv ho«n-\p-Ånð Xq§n-a-cn¨ \ne-bnð IïXv. Cu amkw 18\v hnhmlw \nÝ-bn-¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. BZqÀ s]meokv C³IzÌv \S-¯n.

News Submitted:1153 days and 5.44 hours ago.


kn.F-¨v. tKm]me`«n\v kwØm\ A[ym-]I AhmÀUv
ImkÀtImSv: FS-\oÀ kzman-Pokv lbÀsk-¡-ïdn kvIqfnse slUvam-ÌÀ kn.F-¨v. tKm]m-e-`-«n\v Cu hÀjs¯ kwØm\ A[ym-]I AhmÀUv e`n¨p. 30 hÀj-ambn CtX kvIqfnð tPmen sN¿p-óp. 2007emWv slUvamÌ-dmbn DtZymK¡bäw e`n-¨-Xv. XpSÀ¨-bmbn 5 hÀj-ambn Fkv.-F-kv.Fð.-kn-bnð 90 iX-am\¯nð IqSp-Xð hnP-bw ssIh-cn-¨n«p-ïv.

News Submitted:1153 days and 5.49 hours ago.


kzÀW-hne hoïpw 21,000 ISóp
sIm¨n: kzÀW-hne hoïpw ]h\v 21,000 cq] IS-óp. ]h\v 360 cq]-IqSn 21,080 cq]-bm-bn. {Kman\v 45 cq]-bmWv IqSn-b-Xv. Hcp {Kman\v 2,635 cq]-bmWv Cós¯ hne. cmPym-´c hn]-Wn-bnse hne-¡-b-ä-amWv B`y-´c hn]-Wn-bnepw hne IqSm³ Imc-W-am-b-Xv. XpSÀ¨-bmb cïmw-Zn-h-k-amWv kzÀW-hne IqSp-ó-Xv. Cóse ]h\v 240 cq] IqSn 20,720 cq]-bnð F¯n-bn-cp-óp. ]h\v 21,200 cq]-bmWv CXp-hsc kzÀW-hn-e-bnð tcJ-s¸-Sp-¯nb Gähpw DbÀó \nc¡v.

News Submitted:1153 days and 5.50 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036