To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 19 April 2014
News updated: Friday April 18 2014 03:44 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

kp\man ]p\-c[nhmk ]²Xn: 101 hoSp-IÄ Hcp-§póp
ImkÀtImSv: kp\man ]p\-c-[n-hmk ]²Xn {]Imcw Xoc-tZi ]mÀ¸nS ]p\c[nhmk ]²-Xn-bnðs]Sp¯n Xoc-tZi hmkn-IÄ¡mbn ASv¡¯v _bð hntñPnse _oc´v _benð 101 hoSp-IÄ ]Wn ]qÀ¯n-bmbn hcp-óp. hoSnsâ Xmt¡mð Zm\NS§v 14 \v apJya{´n hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µ³ \nÀh- ln-¡pw. ]qÀ¯n-bmb hoSp-I-fpsS \¼À {]Imcw \dp-s¡Sp¯mWv hoSp-IÄ hnX-cWw sN¿p-óXv. \dp-s¡-Sp¸v Ignª Znhkw IeIvt{S-änð \Sóp. 2009 \hw-_-dn-emWv \nÀ½mW {]hr-¯n-IÄ Bcw-`n-...

News Submitted:1201 days and 0.03 hours ago.


]oTmtcm-lW kphÀW Pq_nen¡v Xpem-`m-c-t¯msS kam-]\w
FS-\oÀ: FS-\oÀ aTm[n]Xn tIihm\µ `mcXn kzman-I-fpsS ]oTm-tcm-lW kphÀW Pq_nen BtLm-j-§Ä kam-]n-¨p. kzman¡v shÅn-sIm-ïpÅ Xpem-`mct¯msSbmWv BtLmj§Ä¡v kam-]-\-am-bXv. ImônIma-tImSn ]oTm[n]Xn Ptb{µ kc-kzXnbpsSbpw DUp¸n aTm[n]XnamcpÄs¸sSbpÅhÀ Cóse aT¯nse¯nbncpóp. a{´n-amÀ, k\ymknhcyÀ, BNmc t{ijvSÀ XpS§n \nc-h[n t]À cïv Znhks¯ BtLmj§fnð ]s¦-Sp-¯p.

News Submitted:1201 days and 0.01 hours ago.


hn.]n Ben-¡p«n lmPn A´-cn¨p
tImgn-t¡mSv : kndmPv Zn\-]-{X-¯nsâ amt\-PnwKv Ub-d-IvS-dpw dn«-tbÀUv U]yq«n If-IvS-dp-amb tImgn-t¡mSv cma-\m-«p-Ic henb ]oSn-I-¡ð hn.]n Ben-¡p«n lmPn (77) A´-cn-¨p. J_-d-S¡w Cóv D¨¡v 3 aWn¡v cma-\m-«p-Ic sN½ð Ppama-kvPn-Znð \S-¡pw. Fkv ssh Fkv kwØm\ I½än AwKw, Fkv. ssh.-Fkv lÖv skð amt\-PÀ, Fkv ssh Fkv _p¡v ÌmÄ Ub-d-IvSÀt_mÀUv I¬ho-\À, kpónaÀIkv amt\-PnwKv I½nän AwKw, Iptïm«n _pJmcn ZAvhmtIm-tfPv sshkv {]...

News Submitted:1200 days and 23.49 hours ago.


at\m-l-c³
awK-em-]pcw: {]talw aqew awK-em-]pcw kzImcy Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨n-cpó at\m-l-c³ (48) Ipgªp hoWp acn-¨p. ]q¨-¡mSv sX¡p-]pdw kztZ-in-bm-Wv. kwkvImcw ho«p-h-f-¸nð \S-¯n. X¿ð sXmgn-em-fn-bm-Wv. `mcy: \fn\n. a¡Ä: {]tajv, {]Pn-¯v, {]ntb-jv. ktlm-Z-c-§Ä: taml³ (I-®-]p-cw), Pb´n (aw-Kem-]p-cw), ]pjv] (_mw¥qÀ), KwKm-[-c³ (_mw¥qÀ).

News Submitted:1200 days and 23.51 hours ago.


X¼mbn A½
Imª-§mSv: cmP-]pcw ]qSw-Iñv sImñ-d-t¡ms« ]tc-X-\mb acp-tXm-S³ Ipª¼p \mb-cpsS `mcy ASp-¡m-Sp¡w X¼mbn A½ (86) A´-cn-¨p. a¡Ä: Icp-Wm-I-c³ \mbÀ, imc-Z, _me-Ir-jvW³ \mbÀ, e£van, KwKm[-c³, Hma\. acp-a-¡Ä: cho-{µ³, Ipª¸ \mbÀ, N{µn-I, \mcm-b-W³, KoX, ]tc-X- bmb \mcm-b-Wn.

News Submitted:1200 days and 23.55 hours ago.


tZiob ]mX-tbm-c¯v ¹mÌnIv I¯n-¡p-óXv Zpcn-X-am-Ipóp
D¸f: tZiob ]mX-tbm-c¯v sh«n amänb DW-§nb Ipän ac-§Ä, ¹mÌnIv awKð¸mSn ]ôm-b-¯nse Poh-\-¡mÀ tZiob ]mX-tbm-c¯v I¯n-¡p-óXv \m«p-Im-À¡pw hml-\-bm-{X-¡mÀ¡pw Zpc-´-ta-dn. I¯n-¡p-t¼m-gp-ïm-Ipó ]pI ImcWw ss{UhÀamÀ¡v FXn-sc-h-cpó hml-\-§sf ImWm³ Ign-bp-ón-ñ. CXv A]-I-S-¯n\v Imc-W-am-Ip-óp. Hmtcm Znhkhpw sh«n-am-änb ImSp-IÄ tZio-b-]m-X-tbm-c¯v Iq«n-bn«v I¯n-¡p-óXv ]Xn-hm-Wv. kvIqfpIfpw aäp Øm]-\-§fpw Dsï-¦...

News Submitted:1200 days and 23.36 hours ago.


{]Xn-`-Isf AwKoIcn-¡póXv \ò-bpsS AS-bm-fw-þ-tdm-_n³ Xncp-ae
ImkÀtImSv: {]Xn-`-Isf AwKo-I-cn-¡pI FóXv henb \ò-bpsS AS-bm-f-§-fm-sWóv kn\nam kwhn-[m-b-I\pw Xnc-¡-Ym-Ir-¯p-amb tdm_n³ Xncp-a-e. Ipd-hp-Ifpw Ipä-§fpw ImWm\pw FSp-¯p-]-d-bp-hm\pw Bthiw Im«pó ka-Im-en\ kaq-l-¯n\v A\y-am-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-óXpw Cu \ò-bm-sWópw At±lw ]d-ªp.C. hnj³ Pnñm AhmÀUv hnX-c-W-¨-S-§v DðLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp tdm_n³ Xncp-a-e. C. hnj³ sNbÀam³ d^oJv tItfm«v A[y-£X hln-¨p. tI{µ kÀÆ-...

News Submitted:1200 days and 23.59 hours ago.


Hmh-tdmÄ IncoSw t\Sn
DZpa: ImkÀtImSv Pnñm t_mUn_nðUnwKv Atkm-kn-tb-jsâ B`n-ap-Jy-¯nð \Só 23þmaXv Pnñm icoc kuµcyaÕ-c-¯nð 52 t]mbnâp-t\Sn ]me-¡póv sse^v {Sm¡v Pnwt\jyw Hmh-tdmÄ IncoSw t\Sn. 39 t]mbnâv t\Snb Imª-§mSv l\p-am³ Pnwt\jyw cïpw 34 t]mbntâmsS ]me¡póv lnäv Bâv ^näv Pnwt\jyw aqópw Øm\-§Ä Ic-Ø-am-¡n. sse^v {Sm¡v Pnwt\jy¯nse kt´mjv sI. anÌÀ ImkÀtImSv ]«w IcØam¡n. Pq\n-bÀ anÌÀ ImkÀtIm-Smbn lnäv Bâv ^näv Pnwt\jy¯ns...

News Submitted:1200 days and 23.34 hours ago.


sSIvssÌ-bnðkv DS-a-bp-sSbpw `mcybp-sSbpw ac-W-¯nð Zpcq-lX
Imª-§mSv: ]c-¸-bnse sSIvssÌ-bnðkv DSa ¢mbn-t¡ms« hmSI ho«nð Xma-kn-¡pó e£va-W³ `mcy¡v hnjw sImSp¯ tijw Igp¯v sRcn¨v acWw Dd-¸m¡nbncp-ó-Xmbn At\z-j-W-¯nð s]meo-kn\v hyà-am-bn. `mcy N{µn-I-bpsS Igp-¯nð ]mSpïv. `mcysb sImóv e£va-W³ Bßly sNbvX-Xnsâ ImcWw Zpcq-l-am-Wv.HcmÄ NXn¨p Fsó-gp-Xnb Ipdn¸v Isï¯n. BfpsS t]cpw Dïv. CXv sh¨v s]meokv At\z-jWw XpS-§n. km¼-¯nI_m[y-X-bmWv Bß-l-Xy¡v Imc-W-sa-ómWv s]meo-knsâ {...

News Submitted:1201 days and 1.09 hours ago.


i_cnae-bnð Xnc¡v \nb-{´WmXo-X-w; hSw s]m«n \nc-h[n A¿¸`àÀ¡v ]cn¡v
i_cnae: i_cnaebnð hSw s]m«n \nc-h[n A¿-¸-`-àÀ¡v ]cn-t¡äp. CXnð Aôp-t]cpsS \ne Kpcp-X-c-amWv. 20 t]sc ]¯-\w-¯n« P\-dð Bkv]{Xnbnð {]th-in--¸n-¨p. ]¼-bnð Cóv cmhnse F«paWn-tbm-sS-bmWv A]-ISw. B{Ô-bnð \nópÅ \mcm-bW kzman¡v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡-än-«pïv. aäpÅhsc Xncn-¨-dn-ªn-«nñ.Ignª cïp-Zn-h-k-ambn ]¼-bnð h³ `àP\¯nc¡mWv A\p`hs¸«p-h-cp-óXv. ]¼apXð kón-[m\w hsc-bpÅ kzmanamsc F«v hS-§Ä sI«nbmWv \nb{´n...

News Submitted:1201 days and 0.53 hours ago.


hnZym-\-K-dnð ImÀ ]mªp Ibdn aqóv IS-IÄ XIÀóp
hnZym-\-KÀ: \nb-{´Ww hn« BÄt«m ImÀ ]mªp Ibdn aqóv IS-IÄ XIÀóp. hnZym-\-K-dnse Ico-ansâ DS-a-Ø-X-bn-epÅ apó samss_ð tjm¸pw \oÀ¨m-ense j^o-Jnsâ Xh-¡ð samss_ð tjm¸pw kao-]s¯ asämcp IS-bp-amWv XIÀó-Xv. Cóv cmhn-se-bmWv A]-I-Sw. ImkÀtImSv `mK¯v \nópw hó BÄt«m ImdmWv \nb-{´Ww hn«v IS-bn-te¡v ]mªp-Ib-dn-b-Xv. IS-bp-S-a--Ifpw Imdn-epïm-bn-cp-ó-hcpw ]cnt¡ð¡msX c£-s¸-«p.

News Submitted:1201 days and 0.51 hours ago.


Jmkn-bpsS acWw kn.-_n.-sF. DuÀPn-X-ambn At\z-jn-¡pópþ-tIm-Sn-tbcn
Xncp-h-\-´-]pcw: sN¼-cn¡ Jmkn-bm-bn-cpó kn.-Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS ac-W-s¯-¡p-dn¨v kn.-_n.-sF. DuÀPn-X-ambn At\z-jWw \S-¯p-óp-sïóv B`y-´c a{´n tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ \nb-a-k-`sb Adn-bn-¨p. kn.-Sn. Al-½-Zen Dó-bn¨ tNmZy-¯n\v \ðInb adp-]-Sn-bn-emWv B`y-´c a{´n C¡mcyw Adn-bn-¨-Xv. 2010 s^{_p-hcn 15 apXð amÀ¨v 5 hsc tem¡ð s]meo-kmWv tIk-t\z-jn-¨-Xv. ]nóoSv ss{Iw{_môv tImgn-t¡mSv bqWnäv At\z-jWw \S-¯n. BKÌv 30 hsc ss{...

News Submitted:1201 days and 0.11 hours ago.


\S³ ]chqÀ cmaN{µ³ A´cn¨p
sImñw: cmP-tk-\³ Nn{X-§-fn-eqsS {it²-b-\mb kn\n-am-þ-ko-cn-bð \S³ ]c-hqÀ cma-N-{µ³ A´-cn-¨p. sIm«n-b¯v kzImcy Bkv]-{Xn-bn-em-bn-cpóp A´yw. \mSI \S-\m-bn-cpó cma-N-{µ³ kXy-`m-a-bvs¡mcp t{]a-te-J\w Fó Nn{X-¯n-eq-sS-bmWv kn\n-am-cw-K-s¯-¯p-ó-Xv. \qdp-I-W-¡n\v \mS-I-§-fnð thj-an-«n-«pÅ cma-N-{µ³ ]nóoSv Znñn-hmem cmP-Ip-am-c³, kq¸Àam³, kz]-\-tem-Is¯ _me-`m-kvI-c³, XqhðsIm-«m-cw XpS§n \nc-h[n kn\n-a-I-fnð {it²...

News Submitted:1201 days and 2.45 hours ago.


hoSv \nÀ½n-¡m³ ]Ww hm§n hôn¨Xn\v tIkv
Imª-§mSv: hoSv \nÀ½n-¨p-\ðIm³ Icm-dpïm¡n ]Ww hm§n-bn«pw IcmÀ ]men-¡m-¯-Xn\v sI«nS \nÀ½mW I¼\n {]Xn-\n[nbmb Xncp-h-\-´-]pcw kztZins¡Xnsc s]meokv tIsk-Sp-¯p. Aem-an-¸-Ån-bnse kn.hn. tZh-In-bpsS ]cmXnbnð Acp¬Ip-am-dn-s\-Xn-sc-bmWv tIkv. 14.40 e£w cq]bv¡v tZh-In¡v hoSp-\nÀ½n-¨p-\ðIm-saó IcmÀ Dïm-bn-cp-óp. 2009 emWv Icm-dpïm-¡n-bXv. 5.60 e£w cq] hm§p-Ibpw sNbvXp. Fón«pw hoSv \nÀ½n-¨p-\ðIm-¯-Xn-s\-¯p-SÀó...

News Submitted:1201 days and 0.24 hours ago.


Imep Xñn-sbm-Sn¨ tIknse {]Xn-IÄ dnamïnð
aptÅ-cnb: KÄ^p-Im-cs\ Xñn ImepIsfmSn¨ tIknse \mep-{]Xn-Isf ImkÀtImSv PpUo-jyð Hómw-¢mkv aPn-kvt{S«v tImSXn cïm-gvN-t¯¡v dnamïv sNbvXp. Nnäm-cn-¡mð Ad-¡-s¯m-«nbnse hnt\mZv AK-Ìn³ (30), Znt\iv amXyp (40), \À-¡n-e-¡mSv tIm«-a-e-bnse APn-tam-l³ Fó ^ðKp (28), Nnäm-cn-¡ð shÅ-Sp-¡-bnse A\ojv _m_p (25) Fón-h-sc-bmWv dnamïv sNbvX-Xv.

News Submitted:1201 days and 0.25 hours ago.


t{KUv Fkv.-sF. ]n.hn. IrjvW³ A´-cn¨p
ImkÀtImSv: tÌäv kvs]jyð {_mônse t{KUv Fkv.-sF. ]n.hn. IrjvW³ (55) A´-cn-¨p. ]¿-óqÀ Ggn-temUv sImd-t¨-cn-bnse ho«nð Cóp-]p-eÀs¨-bmWv A´yw. Akp-Js¯ XpSÀóv Hcp-amkw awK-em-]p-c¯v NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. `mcy: tim`. a¡Ä: Irtjm-`v (KÄ^v), Irt]jv, IrjvWZmkv.hnh-c-a-dnªv Pnñ-bnse s]meokv DtZym-K-ØÀ ]¿-óq-cnse ho«n-se¯n A\p-tim-N-\-a-dn-bn-¨p.

News Submitted:1201 days and 0.13 hours ago.


tIc-f-¯nð Un^³kv ]mÀ¡v Øm]n¡pwþF.-sI. BâWn
tImgn-t¡mSv: tIc-f-¯nð Un^³kv ]mÀ¡v Øm]n-¡p-saóv tI{µ {]Xn-tcm[ a{´n F.-sI. BâWn ]dªp. \mhn-I-þ-Xoc kwc-£W tk\-IÀ¡v Bh-iy-amb bp²-¡-¸-ep-I-fp-sSbpw A´À hmln-\n-I-fp-sSbpw hnI-k-\-¯nepw Kth-j-W-¯nepw kzbw ]cym]vXX ssIh-cn-¡m-\p-X-Ipó "\nÀt±-i-n'sâ (\m-j-Wð C³Ìn-äyq«v t^mÀ dnkÀ¨v Bâv Uh-e-]vsaâv C³ Un^³kv jn¸v _nðUn-§v) imem Øm]\ IÀ½w \nÀh-ln-¨p kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp a{´n. a{´n Ffacw Icow A[y-£X h...

News Submitted:1201 days and 0.21 hours ago.


sI. Icp-Wm-I-cs\ A\p-kva-cn¨p
ImkÀtImSv: apXnÀó tIm¬{Kkv t\Xmhv sI. Icp-Wm-I-cs\ A\p-kva-cn¡m³ ap\n-kn-¸ð tIm¬^-d³kv lmfnð Pnñm tIm¬{Kkv I½nän kwL-Sn- ¸n¨ A\p-kva-cW kt½-f\w sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-Uïv ctaiv sNón-¯e DðLm-S\w sNbvXp.tZiob cmjv{So-b-¯nð Pzen¨p \nó hnf-¡m-bn-cp-óp- Icp-Wm-I-c-s\óv ctaiv sNón-¯e ]d-ªp.Un.-kn.-kn. {]kn-Uïv sI. shfp-¯¼p A[y-£X hln-¨p. sI.-kn. thWp-tKm-]mð Fw.-]n. BapJ {]`m-j-Whpw apXnÀó ]{X {]hÀ¯-I³ Fw. A_vZpð ...

News Submitted:1201 days and 0.08 hours ago.


tImSXn IïpsI«nb Øew adn¨phnä-Xn\v aqóp-t]Às¡Xnsc tIkv
Imª-§mSv: tImSXn Iïp-sI-«nb Imcyw ad-¨p-sh¨v kz¯v hnð¸\ \S-¯n hôn¨Xn\v aqóp-t]Às¡-Xnsc slmkvZpÀKv s]meokv tIsk-Sp-¯p. aSnss¡ Imªn-c-s¸m-bn-ense sse\m-¡ncnbnñ¯v e¯o^v, ktlm-Z-c³ kemw, Fcn-¡p-fs¯ C{_mlnw Fó D¼mbn Fón-hÀs¡-Xn-sc-bmWv tIkv. G¨n-¡m-\s¯ taml-\sâ ]cm-Xn-bn-emWv tIkv. e¯o-^nsâ t]cnð A¼-e-¯d hntñ-Pnð Dïm-bn-cpó 22 skâv Øew, Hcp hml-\m-]-I-Ss¯ XpSÀóv \jvS-]-cn-lm-c-¯pIbmbn tImSXn IïpsI«nbnc...

News Submitted:1201 days and 0.50 hours ago.


ImÀ IpdpsI sh¨v _kv XSªv ¥mkv XIÀ¯-Xmbn ]cmXn
ImkÀtImSv: ImÀ IpdpsI sh¨v _kv XSªv \nÀ¯n ¥mkv XIÀ¯-Xmbn ]cmXn. ImkÀtImSv koXmw-tKmfn dq«ntemSpó kzImcy _kv ss{UhÀ aptÅ-cnb ]nïn¡mÀ luknse cmtP{µ _ñm-fnsâ ]cm-Xn-bnð AW-¦q-cnse Ia-em£ kphÀWs¡XnscbmWv tIkv. 2 \v sshIn«v ImkÀtImSv Inwkv Bkv]-{Xn¡v kao]apÅ F³.-F-¨v. tdmUn-emWv kw`-hw. _knsâ ¥mkp-IÄ XIÀóv cmtP{µ _ñm-fn\v ]cn¡v ]äp-Ibpw 7000 cq]-bpsS \jvSw kw`-hn-¨Xmbpw ]cm-Xn-bnð ]d-bp-óp.

News Submitted:1201 days and 0.49 hours ago.


kwØm\ tIc-tfm-Õhw: lcn-Zmkv anI¨ \S³, BSp-Po-hn-X-¯n\v cïmw-Øm\w
Xncp-h-\-´-]pcw: kwØm\ tIc-tfm-Õ-h-¯nse ae-bmf \mS-I-a-Õ-c-¯nð ImkÀtIm-Sn\v cïmw-Øm-\w. tKm]n Ipän-t¡mð kwhn-[m\w sNbvXv Ipïw-Ipgn klr-Zb Iem-Im-bnI thZn Ah-X-cn-¸n¨ "BSp-Po-hnXw' Fó \mS-I-¯n-\mWv cïmw-Øm\w e`n-¨Xv. Hómw-Øm\w I®qcnse amln- \m- SI]pc Ah-X-cn-¸n¨ "Zn aZÀ' Fó \mS-I-¯n-\mWv. "BSpPohn-X-¯n\v' Hómw-Øm-\w \ðIm-¯Xv {]Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n-bn-cp-óp. Cu \mS-I-¯nð \Po-_mbn thj-an« Ipïw-Ipgnbnse sI.]n....

News Submitted:1201 days and 0.23 hours ago.


tIcf t]meokv _nð \nbak` ]mÊm¡n
Xncph\´]pcw: tIcf t]meokv _nð \nbak` ]mÊm¡n. t]meokn\v tað IqSpXð kmaqlnI \nb{´Ww GÀs¸Sp¯m³ hyhØ sN¿póXmWv _nð. IpäIrXy§Ä sN¿pó t]meokpImÀs¡Xnsc ISp¯ \S]SnIÄ FSp¡pw. kwØm\ kpc£m I½oj³, t]meokv tÌj\pIfnð s]mXpP\§fpsS kzmX{´yw XpS§n Ht«sd ip]mÀiIfS§nbXmWv t]meokv _nð. CXv ]mÊm¡nbtXmsS kv{XoIÄ¡v IqSpXð ]cnc£ e`yamIpw.\nbaambtXmsS s]mXp kvYe¯v kv{XoIsf ieys¸Sp¯pItbm A]am\n¡pItbm sNbvXmð aqóp hÀjw hsc XSh...

News Submitted:1201 days and 5.12 hours ago.


I®qÀþawKem]pcw ]mkôÀ kÀhokv Xocpam\w \o«n
I®qÀ: \oï CSthfbv¡v AdpXn hcp¯n I®qÀþawKem]pcw ]mkôÀ s{Sbn³ CXm hcpópshóp kqNn¸n¨p sdbnðth A[nIrXÀ bm{X¡msc hoïpw I_fn¸n¨p. kmt¦XnI ImcW§Ä ]dªp s{Sbn³kÀhokvW\nÝnXambn\o«nbncn¡pIbmWv. _kv tem_nbpsS k½ÀZhpw Nne DóX DtZymKØcpsS XSÊhmZhpamWv ]mkôÀ kÀhokn\p ]mcbmIpósXómWv Btcm]Ww. hÀj§fmbpÅ Bhiy¯n\p ]cnlmcambn I®qÀþawKem]pcw ]mkôÀ HmSn¡m\mbncpóp Xocpam\w. a{´n C.Al½Zpw {]iv\¯nð ap³ssI FSp¯ncpóp. Un...

News Submitted:1201 days and 3.25 hours ago.


s]mXptaJem Poh\¡mÀ¡pw ssk\nIs¯mgnemfnIÄ¡pw Ipdª i¼fw 300 Zn\mÀ
tZml: s]mXptaJem Poh\¡mÀ¡pw ssk\nIs¯mgnemfnIÄ¡pw Ipdª i¼fw 300 Zn\mdmbn (GItZiw 36,000 cq]) \nPs¸Sp¯n kÀ¡mÀ D¯chp ]pds¸Sphn¨p. Fñm B\pIqey§fpw DÄs¸sSbmWnXv. P\phcn Hóp apXð ]pXnb i¼f \nc¡v {]m_ey¯nð hcpw. cïp e£¯ntesd ssk\nIs¯mgnemfnIÄ¡pw s]mXptaJebnse Bbnc¯ntesd t]À¡pw CXnsâ {]tbmP\w e`n¡pw. kzImcy taJebnse sXmgnemfnIÄ¡p 200 apXð 300 Zn\mÀ hsc (GItZiw 24000þ36000 cq]) Ipdª i¼fw GÀs¸Sp¯m\pÅ \o¡w \S¡p...

News Submitted:1201 days and 4.12 hours ago.


Imd]ISw: sF.Fw.hnPb³ AZv`pXIcambn c£s¸«p
Be¸pg: ^pSvt_mÄ Xmcw sF.Fw.hnPb³ Imd]IS¯nð AZv`pXIcambn c£s¸«p. hnPb\pw aI\papÄs¸sS Bdpt]À kôcn¨ncpó ImÀ FXnsc hó ShÀ s{Ibn\pambn Iq«nbnSn¡pIbmbncpóp. hml\¯nð FbÀ_mKv LSn¸n¨ncpóXn\mð ]cpt¡ð¡msX c£s¸«p. CSnbpsS BLmX¯nð ImÀ ]qÀWambn XIÀóp. Be¸pg {Sm^nIv s]meokv tÌj\p kao]w Cóse ]peÀs¨ HóctbmsSbmbncpóp kw`hw. tIctfmÕh¯nsâ kwØm\Xe DZvLmS\t¯mS\p_Ôn¨v Xncph\´]pc¯p kwLSn¸n¨ NS§nð apJymXnYnbmbn ]...

News Submitted:1201 days and 3.04 hours ago.


tImgn-t¡m«v apÉnw-eoKv Hm^o-kp-IÄ¡v t\sc t_mwt_dv
tImgn-t¡mSv: tImgn-t¡m«v ]Ån-¡-c-bnepw X¨³Ip-ónepw apÉnw-eoKv Hm^o-kp-IÄ¡p-t\sc t_mwt_-dv. ]t¿m-fn-¡-Sp¯ {]mtZ-inI Hm^o-kp-IÄ¡v t\sc-bmWv Cóp-]p-eÀs¨ t_mwt_-dpïm-b-Xv. cïv Hm^o-kp-Ifpw XIÀóp. BÀ¡pw ]cn-¡n-ð. ]peÀs¨-bm-b-Xn-\mð Hm^o-kp-I-fnð Bcp-ap-ïm-bn-cp-ónñ. t_mw_v kvt^mS-\s¯ XpSÀópïmb Xo]n-Sn-¯¯nð sI«n-S-§Ä I¯n-\-in-¨p. Hm^okv ^ÀWn-¨-dp-Ifpw Ae-am-c-Ifpw ^b-ep-Ifpw ]qÀW-ambpw I¯n-\-in-¨p.X¨³Ip-...

News Submitted:1202 days and 0.16 hours ago.


kvIqÄ Imbn-I-taf: hnZy¡pw Nn{X¡pw kzÀWw
]qsW: tZiob kvIqÄ Imbn-I-ta-f-bnð tIc-f-¯n\v Cc« kzÀWw. ko\n-bÀ s]¬Ip-«n-I-fpsS 5000 aoäÀ hn`m-K-¯nð ]me-¡mSv apïqÀ kvIqfnse ]n.bp. Nn{X¡v kzÀWw e`n-¨p. Pq\n-bÀ s]¬Ip-«n-I-fpsS 3000 aoä-dnð kvIqfnse sI.sI. hnZybpw kzÀW-sa-Uð t\Sn.

News Submitted:1202 days and 0.17 hours ago.


Idâv kt´mjns\ tjm¡Sn¸n¡m³ 11sIhnbpw t]mcm...!
ISp¯pcp¯n: 11 sIhn sse\nð\nópÅ sshZypXn{]hmlwt]mepw kt´mjn\p apónð \njv{]`w. I\¯ sshZypXn {]hln¡pó {Sm³kvt^mÀadpIfnepw 11 sIhn sse\pIfnepw ]nSn¨p\nópsImïp sse\nð AäIpä¸WnIÄ \S¯pó kt´mjnsâ ssh`hw \m«pImÀ s\ônSnt¸msSbmWp t\m¡n\nð¡póXv. BbmwIpSn Fgpam´pcp¯v ]p¯³]pcbnð kt´mjmWv(35) sshZypXn {]hln¡pó sse\nð tjmt¡ð¡msX tPmen sN¿póXv.aqóphÀjw ap¼mWp \m«pImcpsS {]nbs¸« Idâv kt´mjv sshZypXn {]hmlw Xsâ ic...

News Submitted:1201 days and 22.31 hours ago.


_o¨v tdmUv hnI-k\w: kao-]s¯ IS-IÄ s]mfn¡m³ [mc-W-bmbn
ImkÀtImSv: _o¨v tdmUv PwKvj³ hnI-k-¯nsâ `mK-ambn kao-]s¯ IS-IÄ s]mfn-¨p-am-äm³ [mc-W-bm-bn. PwKvj\v Ing¡v `mKs¯ ]¯v IS-IÄ `mKn-I-ambpw ]Sn-ªmÀ `mKs¯ \mev IS-IÄ ]qÀW-ambpw s]mfn¨v PwKvj³ hoXn-Iq-«m-\mWv Pnñm If-IvSÀ B\µv knwKnsâ kmón-[y-¯nð tNÀó sI«nS Da-I-fp-sSbpw P\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw tbmK¯nð [mc-W-bm-b-Xv. \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.-C. A_vZpñ A[y-£X hln-¨p. \ne-hnð Aôv aoäÀ hoXn-bpÅ _o¨v tdmUv PwKvj³ ...

News Submitted:1201 days and 23.54 hours ago.


A_vZpð dlvam³ Ipª-Sp¡w
]p¯nsK: aWn-b-¼m-d-bnse {]apJ IÀj-I\pw I´ð apÉnw Pam-A-¯nsâ kmc-Ynbp-am-bn-cpó Ipª-Sp¡w A_vZpð dlvam³ (84) A´-cn-¨p. ]tc- X-\mb I´ð apl-½-Zn-sâbpw JZo-P-bp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy: Bbn-jm_n I´ð. a¡-fn-ñ. ktlm-Z-c-§Ä: ]tc-X-cmb sambvXo³Ip-ªn lmPn I´ð, JZo-Pp½.

News Submitted:1201 days and 23.33 hours ago.


Fw.Ip-ªn-¡-®³ BNcn
\ote-izcw: tNSntdmUnse Fw. Ipªn¡®³ BNmcn (81) A´-cn-¨p. `mcy: ImÀXym-b\n. a¡Ä: hnP-b³, hÕe, cmP³, t{]a, ssja, taml-\³, hnP-b{in. acp-a-¡Ä: sNdn-tbm³, ktcm-Pn\n, eoe, {]`m-I-c³, Ipam--c³, KncnP, cma-N-{µ³.

News Submitted:1201 days and 23.34 hours ago.


I®³
\ote-izcw: ]Ån-¡c tIW-aw-Kew IgIw `K-hXn t£{X A´n-¯n-cn-b³ ]Ån-¸p-d¯v I®³ (85) A´-cn-¨p. _fmenembn-cpóp Xmakw. `mcy: e£van. a¡Ä: kp[m-I-c³, kptc-{µ³, knÔp. acp-a-¡Ä: hmk´n, kc-kzXn. ktlm-Z-c-§Ä: cma³, A¼p, \mcm-b-W³, ap¯mWn, btimZ. 1982 se ]p\:{] Xn-jvTbv¡p tijw Npa-X-e-tbä Ct±lw 1990 epw 2008 epw \Sóv s]cp-¦fnbm«-§Ä¡v ImÀ½n-IXzw hln¨p. 2005 ð \Só \ho-I-cW Iei Ime¯pw Npa-X-e-IÄ hln-¨p.

News Submitted:1201 days and 23.35 hours ago.


tcmlnWn
DZpa: Ac-a-§m\w s\¿-§m-\s¯ Ipam-csâ `mcy tcmlnWn (53) A´-cn-¨p. a¡Ä: Aw_n-I, N{µ³ (KÄ^v), APn-XvIp-amÀ, A\n-X. acp-a-¡Ä: Dta-iv, F¨v. them-bp-[³, Xpf-kn. ktlm-Z-c-§Ä: ImÀ¯n-I, Zmtam-Z-c³.

News Submitted:1201 days and 23.37 hours ago.


A¸-¡pªn
am§mSv: Aw_m-]p-cs¯ A¸-¡pªn (69) A´-cn-¨p. `mcy: tZh-In. a¡Ä: Aw_n-I, knÔp, ]tc-X-bmb kpK-Ôn.

News Submitted:1201 days and 23.38 hours ago.


""AlvaZv kvt\lw sNmcnªv kaq-ls¯ Iog-S¡n''
Xf-¦c: kvt\lw sNmcnªv kaq-ls¯ Iogvs¸Sp-¯nb Fgp-¯p-Im-c-\m-bn-cpóp sI.Fw. AlvasZóv apXnÀó ]{X-{]-hÀ¯-I-³ dlvam³ Xmb-e-§mSn ]dªp. A\o-Xn-s¡-Xnsc \nc-´cw i_vZn¨ At±lw ]e-t¸mgpw thep-¯¼n Zf-hsb HmÀ½n-¸n-¨p-shópw dlvam³ Xmb-e-§mSn ]dªp. PZoZvtdmUv _nÀdpð CÉmw a{Zkbpw bph-P\ hmb-\-im-ebpw kwbp-à-ambn kwL-Sn-¸n¨ sI.Fw. AlvaZv A\p-kva-c-W- tbmK-¯nð apJy-{]-`m-jWw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp At±lw. \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_...

News Submitted:1201 days and 23.30 hours ago.


kwØm\ I_Un Nm¼y³jn¸v: ImkÀtImSpw Xncp-h-\-´-]p-chpw tPXm-¡Ä
atô-izcw: tIcf I_Un Atkm-kn-tb-jsâ B`n-ap-Jy-¯nð atô-izcw apd-¯-sW-bnð \Só 57þmaXv kwØm\ I_Un Nm¼y³jn-¸nð ImkÀtImSv ]pcpj hn`mKw tPXm-¡-fm-bn. h\nXm hn`m-K-¯nð Xncp-h-\-´-]p-chpw Ip«n-I-fpsS hn`m-K-¯nð Fd-Wm-Ip-fhpw Nm¼y-òm-cmbn. hyh-kmbn A_vZpð e¯o^v D¸fsKbväpw Ip¼f kn.sF. _n.F. sambvXo³ _mhbpw tNÀóv t{Sm^n-IÄ k½m-\n-¨p. tIcf I_Un Atkm-kn-tb-j³ {]kn-Uïv kp[oÀIp-amÀ A[y-£X hln-¨p.atô-izcw t»m¡v ]ôm-b¯v ss...

News Submitted:1202 days and 0.08 hours ago.


tI{µ-a{´n apñ-¸-Ån-bpw ctaiv sNón-¯ebpw hoSp-IÄ kµÀin¨p
ImkÀtImSv: sI.]n.-kn.kn. {]kn-Uïv ctaiv sNón-¯e A´-cn¨ D¯-c-tZiw FUn-äÀ sI.Fw. AlvaZv, ap³ Fw.]n. sF.cm-assd, sI.]n.--kn.-kn. P-\-dð sk{I-«-dn-bm-bn-cpó tImtSm¯v tKmhn-µ³ \mbÀ Fón-h-cpsS hoSp-IÄ kµÀin¨p. bp.Un.-F^v. t\Xm-¡fpw At± lt¯msSm¸apïm-bn-cp-óp. tI{µ-a{´n apñ-¸Ån cma-N-{µ³ Cóse sI.Fw. AlvaZnsâ hoSv kµÀin¨p.

News Submitted:1202 days and 0.06 hours ago.


tIcf tamN\bm{Xbv¡v 140 tI{µ-§-fnð kzoI-cWw \ðIpw
ImkÀtImSv: "kam-[m\ PohnXwþk-a{K hnI-k\w, AgnaXn clnX tIcfw' Fó ap{Zm-hmIyhpambn {]Xn-]£ t\Xmhv D½³Nmïn \bn-¡pó tIcf tamN\ bm{X-bv¡v kwØm\¯v 140 tI{µ-§-fnð kzoI-cWsamcp¡psaóv tIm¬{Kkv hàmhv Fw.Fw. lʳ ]d-ªp. tamN\ bm{X ]cn-]mSn Bkq-{XWw sN¿p-ó-Xn-\mbn ImkÀtImSv F¯nb lʳ am[ya{]-hÀ¯-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIcf tamN\bm{X 10 \v sshIn«v D¸-f-bnð sI.]n. kn.kn. {]kn-Uïv ctaiv sNón-¯e DðLm-S\w sN¿pw. D¸...

News Submitted:1202 days and 0.06 hours ago.


FS¡ð Kplbnse inemenJnX§Ä temIss]XrI ]Zhnbnte¡v
Iev]ä: hb\mSnsâ hnkvabamb FS¡ð Kplbnse inemenJnX§Ä¡p temIss]XrI ]Zhn \evIWsaómhiys¸«p ]pcmhkvXp hIp¸v bps\kvtImbv¡v At]£ kaÀ¸n¨p. Bhiyw ]cnKWn¡s¸«mð temIss]XrI¸«nIbnse¯pó tIcf¯nsâ BZykw`mh\bmbncn¡pw FS¡ð Kpl. C¯hW ]«nIbnte¡p kwØm\¯p\nóp cïv At]£IfmWv Ab¨ncn¡póXv. ]«nIbnepÄs¸Sm\pÅ Fñm am\ZÞ§fpw FS¡ð t\Snbn«psWvSóp ]pcmhkvXphIp¸v UbdÎÀ sI.sI. taml\³ ]nÅ ]dªp. temIss]XrI¸«nIbnepÄs¸«mð Pnñbn...

News Submitted:1201 days and 22.28 hours ago.


\nbak`m sXcsªSp¸nð tI{µtk\sb \ntbmKn¡pw
\yqUðln: tIcfw DÄs¸sS ASp¯ \nbak`m sXcsªSp¸v \S¡pó kwØm\§fnð tI{µtk\sb \ntbmKnt¨¡pw. tI{µ sXcsªSp¸v I½oj³ tI{µ B`y´c a{´mebhpambn \S¯nb NÀ¨bnemWv Cu Xocpam\w. AÀ[ssk\nI hn`mK¯nð \nóv 50,000 t]scbmWv tIcfaS¡apÅ Aôp kwØm\§fnse sXcsªSp¸v kpc£bv¡mbn \ntbmKn¡pI. tIcfw, ]Ýna _wKmÄ, Xangv\mSv, Bkmw, ]pXpt¨cn FónhbmWp \nbak`m sXcsªSp¸p \S¡pó kwØm\§Ä. amthmbnÌpIfpw aäpw A«nadn`ojWn DbÀ¯pó kmlNcy¯nemWv t...

News Submitted:1201 days and 22.21 hours ago.


aÕy _Ô-\-¯n-\nsS s\ôp-th-Z-\sb XpSÀóv acn¨p
s\ñn-¡póv: aÕy _Ô-\-¯-\nsS sXmgn-emfn s\ôp-th-Z-\sb XpSÀóv acn-¨p. ASvI¯v _bð _o¨nse ]tc-X-cmb A¼p-hn-sâbpw Imfn-b-½-bp-sSbpw aI³ tkma-\mWv (59) acn-¨-Xv. Cóv cmhnse H¼Xv aWn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. ]peÀs¨ \mev aWn-tbmsS s\ñn-¡póv IS-¸p-d¯v \nópw aqóv t]c-S-§pó kwLw tXmWn-bnð aÕy-_-Ô-\-¯n\v t]mhp-I-bm-bn-cp-óp. tkma\v s\ôv thZ-\A\p-`-h-s¸-«-Xns\ XpSÀóv aäp-Å-hÀ tXmWn Ic-s¡-Sp-¸n¨v Bkv]-{Xn-bnð F¯n-s¨-¦n...

News Submitted:1202 days and 0.22 hours ago.


Imdn-Sn¨v ]cn-t¡äv NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó _´n-tbmSv kztZin acn¨p
_´ntbmSv: Imdn-Sn¨v ]cn-t¡äv Kpcp-Xc \ne-bnð awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð NnInÕbnem-bn-cpó BÄ acn-¨p. _´ntbms« A_vZpð JmZÀ Aen(50)bmWv Cóv cmhnse acn-¨Xv. 18 Znhkw ap¼v _´ntbm«v sh¨mWv Imdn-Sn-¨Xv. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZpñ, C{_mlnw, A_vZpð dlvam³, \^ok, JZoP, ]tc-X-bmb Bbnj.

News Submitted:1202 days and 0.24 hours ago.


hr²sâ sIme: `mcy Ad-Ìnð; aI-s\ tNmZyw sN¿póp
Imª-§mSv: NmapÞn¡póv Xpt¼m-Sn-bnse Ckdp\mbIn(60)s\ sImó tIknð `mcy koX½ `mbnsb(50) cmP-]pcw Fkv.-sF. Sn.]n. kptajv Ad-Ìp-sN-bvXp. aI³ hnPbIp-am-dns\ s]meokv tNmZyw sNbvXph-cp-óp. Cóse cmhnse ho«nð \nópw Hcp Intem-ao-äÀ AIse tIcf AXnÀ¯nbnemWv AØnIqSw Iï-Xv. cïmw `mcybmb koX½bp-ambn t\cs¯ kz¯v XÀ¡apïv. BZy `mcy tZhIn acn¨tijamWv koX½ `mbnsb hnhmlw sNbvXXv. cïm-as¯ _Ô-¯nð H¼Xpa¡-fpïv. koX-½-bp--ambn sXän-¸n-cn...

News Submitted:1202 days and 0.26 hours ago.


ktlm-Z-c-§Ä¡v aÀ±-\-taäp
ImkÀtImSv: kz¯v XÀ¡s¯ XpSÀóv aÀ±-\-taä ktlm-Z-c-§sf P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. BZqÀ shen-b-¯-Sp-¡-bnse cP\n (23) ktlm-Z-c³ {iolcn (17) Fón-hÀ¡mWv aÀ±-\-ta-ä-Xv. Cóse cm{Xn _Ôp-hmb Hcm-fmWv aÀ±n-¨-Xv.

News Submitted:1202 days and 0.29 hours ago.


Hmt«m ss{Uhsd aÀ±n¨p
ImkÀtImSv: Nmcmb hnð¸-\-sb-Ip-dn¨v s]meo-kn\v hnhcw \ðIn-sb-óm-tcm-]n¨v Hmt«m ss{UhÀ tkm¦mð sImS-s¦-bnse sI. cmtPjv sj«n (31) sb Hcp kwLw aÀ±n¨p. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse cm{Xn 8.30 \v tkm¦m-enð sh¨mWv kw`-hw. awK-em-]p-c¯v lnµp-k-am-tPm-Õhw Ignªv sSt¼m-bnð hcn-I-bm-bn-cpóhcmWv aÀ±n-¨-sXóv cmtPjv sj«n ]d-ªp.

News Submitted:1202 days and 0.30 hours ago.


Ip¼-f-bnð h³ Xo]n-Sn¯w: Aôv IS-IÄ I¯n
Ip¼f: Ip¼f SuWnð Cóp-¨-tbmsSbpïmb h³ Xo]n-Sn-¯¯nð aqóp tKmUu-Wp-I-f-S¡w Aôp IS-IÄ I¯n-\-in-¨p. sS¼nÄ tdmUnse IS-I- fmWv I¯n-b-Xv. IqÄ t^mw s_Unsâ tKmUu-WmWv I¯n-\-in-¨-h-bnð Hóv. asämcp IS sI.F. cma-Ir-jvW³ t{StU-gvkm-Wv. tjmÀ«v kÀIyq-«mWv Imc-W-saóv Icp-Xp-óp. ImkÀtIm«p \nópw D¸-f-bnð \nóp-sa-¯nb ^bÀt^m-gvkv Xo AW-¡m-\pÅ Xo{h-{iaw \S-¯n-h-cn-I- bm-Wv. IS-I-fnse hnð]\ km[-\-§Ä¡v Xo]-SÀó-Xn-\mð sI...

News Submitted:1202 days and 0.40 hours ago.


\me-c-s¡mñw anïm¯ ANyp-Xm-\-µ³ Ct¸mÄ ]pWy-hm-f³ Na-bpópþsN-ón-¯e
ImkÀtImSv: tem«dn hnhm-Z-¯nð \me-c-s¡mñw anïmsX \nó apJy-a{´n hn.-F-kv. ANyp-Xm-\-µ³ Ct¸mÄ ]pWy-hm-f³ Na-bp-óXv Xsâ ASn-thcv \jvS-s¸-Spó `bw-sImïm-sWóv sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-Uïv ctaiv sNón-¯-e. tem«dn Agn-a-Xn-t¡-knð apJy-a-{´nbpw [\-a-{´nbpw Hcp-t]mse Ipä-¡m-cm-sWópw At±lw ]d-ªp. {]Xn-]£ t\Xmhv D½³Nmïn \bn-¡pó tIcf tamN\ bm{X-bpsS apsóm-cp-¡-¯nsâ `mK-ambn ImkÀtIm«v tNÀó bp.-Un.-F^v tbmKw DðLm-S\w sN¿...

News Submitted:1202 days and 0.41 hours ago.


sSIvssÌðkv DSabpw `mcybpw hmSI ho«nð hnjw Ign-¨v a-cn¨ \ne-bnð
Imª-§mSv: sSIvssÌð tjm¸p-S-abpw `mcybpw hoSn-\-I¯v hnjw Ign¨v a-cn¨ \ne-bnð Isï¯n. shÅ-cn-¡pïv ]c¸-bnse ImÀ¯nIv sSIvssÌðkv DSa e£va-W³ (50), `mcy N{µnI (42) Fón-h-cmWv acn-¨Xv. ¢mbn-t¡ms« hmSI ho«nð Cóv cmhn-se-bmWv arX-tZ-l-§Ä IïXv. IS Xpd-¡m-¯-Xn-\mð Poh-\-¡mcn e£va-Ws\ t^mWnð hnfn-s¨-¦nepw FSp-¯nñ. AXn-\mð \m«pImsc Adn-bn-¨p. NneÀ hmSI ho«nð At\zjns¨¯n-sb-¦nepw hmXnð ]q«nb\nebnem-bn-cp-óp. HS...

News Submitted:1202 days and 0.45 hours ago.


KÄ^p-Im-csâ Imep-IÄ Xñn-sbm-Sn¨ tIknð \mew-K-kwLw Ad-Ìnð
aptÅ-cnb: KÄ^p-Im-cs\ Hmt«m XS-ªp-\nÀ¯n Im«n-te¡v X«n-s¡m-ïp-t]mbn ac-¯nðsI«n Ccp-Im-ep-Ifpw Xñn-sbm-Sn¨ tIknð \mep-t]À Ad-Ìnð. Hcmsf IÌ-Un-bn-se-Sp-¯n-«p-sï-¦nepw IqSp-Xð tNmZyw-sN-bvXp-h-cp-óp.Nnäm-cn-¡mð Ad-¡-s¯m-«nbnse hnt\mZv AK-Ìn³ (30), Znt\iv amXyp (40), \À-¡n-e-¡mSv tIm«-a-e-bnse APn-tam-l³ Fó ^ðKp (28), Nnäm-cn-¡ð shÅ-Sp-¡-bnse A\ojv _m_p (25) Fón-h-sc-bmWv Ad-Ìp-sN-bvX-Xv. AUq-cnse Atim-Is...

News Submitted:1202 days and 0.46 hours ago.


D¸f kztZin Xncp-h-\´]pc¯v ]\n _m[n¨v acn¨p
D¸f: D¸f kztZin Xncp-h-\-´-]p-c¯v ]\n _m[n¨v acn-¨p. a®w-Ipgn tImSn_b-ense kpsse-am³ (44) BWv acn-¨Xv. GXm\pw amkw ap¼v Xncp-h-\-´-]pc¯v tPmen¡v t]m-b-Xm-bn-cp-óp. ]tcX\mb Ben¡pªn apÉymcp-sSbpw Bky-½-bp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy: ssaaq\. a¡Ä: kmlnZ, \joZ, Akokv, ankv^mIv. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZpð AIv{Xw apl-½Zv apÉymÀ, A_vZpð JmZÀ, dkmJv auehn, A_vZpð dlvam³ auehn, _o^m-¯na, dpJnb, JZoP, AÆ-½.

News Submitted:1202 days and 0.47 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 
Copyright: Utharadesam 2010
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam Online, First Floor, Utharadesam Building,M.G.Road, Kasaragod-671121
Editorial Contact- Email: utharadesam@sify.com , Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 227741