To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 01 September 2014
News updated: Monday September 01 2014 04:18 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

hn.Fkv {]Xn]£ t\XmhmIpsaóv kn]nFw tI{µ t\XrXzw
\yqUðln: hn.Fkv ANypXm\µ³ {]Xn]£ t\XmhmIpsaóv kn]nFw tI{µ t\XrXzw kqN\ \ðIn. C¡mcy¯nð A\mhiy hnhmZapWvSmb¡m³ ]mÀ«n t\XrXzw Xbmdñ. FðUnF^v A[nImc¯nse¯nbmð hn.Fkv XsóbmWv apJya{´nsbóv tI{µ t\XrXzw t\cs¯ ]dªncpóp. Fómð A[nImcw e`n¨nsñ¦nð {]Xn]£ t\Xmhv Bcmbncn¡pw Fó Imcy¯nð Xocpam\w At¸mÄ FSp¡psaómbncpóp t\XrXz¯nsâ \ne]mSv. \nehnse kmlNcy¯nð bpUnF^nð Bib¡pg¸apWvSmIpsaómWv t\XrXz¯nsâ hnebncp¯ð. CXn\nsS...

News Submitted:1206 days and 14.46 hours ago.


aAZ\n¡p NnInÕ \ðIm³ kp{]owtImSXn \nÀtZiw
\yqUðln: _mwKfqÀ kvt^mS\ tIknð Adkvänemb ]nUn]n sNbÀam³ AÐpÄ \mkÀ aAZ\n¡p Bhiyamb NnInÕ \ðIm³ kp{]owtImSXn \nÀtZiw. _mwKfqcnse BbpÀthZ Bip]{XnIfnð NnInÕ Hcp¡m\mWp IÀWmSI kÀ¡mcnt\mSp \nÀtZin¨Xv. aAZ\nbpsS Pmaymt]£bnð HmKkväv aqón\p kp{]owtImSXn hmZw tIÄ¡pw. Pmaymt]£bnð kp{]owtImSXn s_©nð `nóX DWvSmbXns\¯pSÀóp PÌokpamcmb sP.Fw. ]©mð, F¨v.Fð. tKmJse FónhcS§nb ]pXnb s_©mWp tIkv ]cnKWn¨Xv.

News Submitted:1206 days and 14.51 hours ago.


F³tUmkÄ^m³ kp{]owtImSXn \ntcm[n¨p
\yqUðln: F³tUmkÄ^msâ DXv]mZ\hpw D]tbmKhpw hnev]\bpw cmPyhym]Iambn kp{]owtImSXn \ntcm[n¨p. C\nsbmcp D¯chpWvSmIpóXphscbmWp \ntcm[\w. em`apWvSm¡m³thWvSn a\pjy PohnXw sImWvSp hn]Wn IsWvS¯cpsXóp IoS\min\n I¼\nItfmSp \nÀtZin¨ ]ctamóX tImSXn, Hcp Ipªns\¦nepw CXpaqew A]ISapWvSmbmð AXnð CSs]SmXncn¡m³ tImSXn¡mhnsñópw NqWvSn¡m«n. F³tUmkÄ^m³ aqeapWvSmIpó tZmj§sf¡pdn¨p ]Tn¡m³ \ntbmKn¨ncn¡pó sFknFwBdnsâbpw ImÀjnI I½ojWÀ A[...

News Submitted:1206 days and 14.53 hours ago.


bpUnF^v `cW¯nte¡v (72þ68)
Xncph\´]pcw: GIZn\ {In¡äv aÕc¯nsâ Ahkm\ Hmhdnse hminbpw BImw£bpw DtZzKhpw P\n¸n¨ sXcsªSp¸p^e{]Jym]\¯nsâ HSphnð tIcfw bpUnF^v `cW¯nte¡v. BsIbpÅ 140 koäpIfnð bpUnF^vv 72 koänepw FðUnF^v 68 koänepw hnPbn¨p. tIhe `qcn]£¯n\p thWvSXnt\¡mÄ Hcp koäp am{XamWvv bpUnF^n\v A[nIapÅXv.temIvk`m, Xt±ikzbw`cW sXcsªSp¸pIfnð e`n¨ anI¨ t\«w \ne\nÀ¯m³ bpUnF^n\mbnñ. kmt¦XnIambn `qcn]£w e`ns¨¦nepw hnPb¯nsâ Xnf¡w Ipdªp. Ahkm\w...

News Submitted:1206 days and 15.07 hours ago.


aoUnbm skâ-dnse kv{Io\nð ^ew sXfn-bm³ sshIn
ImkÀtImSv: Kh. tImtf-Pnse thms«-®ð tI{µ-¯nð Hcp-¡nb aoUnbm skâ-dnse kv{Io\nð ^ew sXfn-bm³ Ac-a-Wn-¡qÀ sshIn.aqóv aÞ-e-§-fn-sebpw Hmtcm Øm\mÀ°n-IÄ¡pw Hmtcm duïnepw F{X thm«v e`n-¨p-sh-ó-dn-bm\pw eoUv \ne Adnbm-\p-amWv aoUnbm skâ-dn\v apónð kv{Io³ Hcp-¡n-b-Xv. thms«-®ð XpS§n Ac-a-Wn-¡qÀ Ign-ªn«pw Hcp duïnsâ thm«nwKv \ne kv{Io\nð sXfn-bm³ sshIn-b-Xn-s\ Ipdn¨v ]{X-te-J-IÀ _Ô-s¸-«-h-tcmSv Xnc-¡n-s¡mïn-cp-...

News Submitted:1207 days and 9.52 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: tI{µ kÀ¡mÀ Xocp-am\w kzmK-XmÀlw-þ-bq¯v eoKv
D¸f: F³tUm-kÄ^m³ C´y-bnð ]qÀW-ambpw \ntcm-[n¨v ]p\-c-[n-hmk {]hÀ¯\w Xzcn-X-s¸-Sp-¯m-\pÅ tI{µ kÀ¡mÀ Xocp-am\w kzmK-XmÀl-am-sWóv apÉnw bq¯v eoKv awKð]mSn tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. {]kn-Uïv Ajvd^v knän-k¬ A[y-£X hln-¨p. aÞew apÉnw eoKv {]kn-Uïv tKmÄU³ A_vZpð JmZÀ tbmKw DðLm-S\w sNbvXp. Sn.F. aqk, C{_mlnw lmPn, bqk^v Dfp-hmÀ, imlpð laoZv _´n-tbm-Sv, dlvam³ tKmÄU³, F.sI. lmcn-^v, sI.F-^v. CJv_mð D¸-f, skUv.F. I¿m...

News Submitted:1207 days and 9.53 hours ago.


kky IoS-þ-tcmK t]mjWþ\yq-\Xm \nÀWb Iym¼v kwL-Sn-¸n¨p
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv Irjn hnÚm\ tI{µ-¯n-sðbpw apfn-bmÀ ]ôm-b-¯n-sâbpw kwbp-àm-`n-ap-Jy-¯nð apfn-bmÀ ]ômb¯v tIm¬^-d³kv lmfnð kky IoS-þ-tcmK t]mjW \yq\Xm \nÀWb Iym¼v \S-¯n. kwØm\ tlmÀ«n-¡Ä¨À anjsâ [\-k-lm-b-t¯msS Irjn hnÚm-\ tI{µ-¯nð Øm]n-X-amb ¹mâv slð¯v ¢n\n-¡nsâ {]hÀ¯-\-§-fpsS `mK-am-bmWv Iym¼v kwL-Sn-¸n-¨-Xv. Pnñ-bnse Fñm ]ômb-¯p-I-fnepw ka-b-_-²n-X-ambn Cu tkh\w e`y-am-¡p-I-bmWv CXp-hgn e£y-...

News Submitted:1207 days and 10.06 hours ago.


cïp-cq-]-bpsS Acn: \ðtI-­Xv 10 Intem; \ðIp-óXmhs« 4 Intembpw
ImkÀtImSv: ImÀUv Hón\v 10 Intem e`y-am-¡p-saóv {]Jym-]n¨ cïv cq]-bp-sS Acn Ct¸mÄ ImÀUp-S-a-IÄ¡v \ðIp-óXv \mep-Intem am{Xw. Acn hnX-c-W-¯nsâ BZy-\m-fp-I-fnð Xsó tdj³ IS-I-fnð F¯n-b-hÀ ]cm-Xn-IÄ sNmcn-ªmWv aS-§p-ó-Xv. ]¯v Intem Acnbpw {]Xo-£n¨v hó-hÀ ]Ip-Xn-t]mepw In«msX \ncm-i-cmbn aS-§pó ImgvN-bmWv tdj³ jm¸p-IÄ¡v apón-ep-Å-Xv. Pnñ-bnð C¯-c-¯nð \ðIm³ th­Xv 1200 sa{SnIv S¬ Acn-bm-sW-¦nepw F¯n-b-Xm-hs«...

News Submitted:1207 days and 10.07 hours ago.


ag-¡me ]qÀÆ tcmK-§sf \nb-{´n-¡m³ ImkÀtImSv \K-c-k` ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn¨p
ImkÀtImSv: ag-¡me ]qÀÆ tcmK-§Ä XS-bp-ó-Xn\v P\-Iob Iq«m-bva-bn-eqsS 14 apXð 21 hsc hmÀUp Xe-¯nð ipNo-I-cW {]hÀ¯-\-§fpw P\-Iob t_m[-hð¡-cW Im¼-bn\pw \S-¯m³ ImkÀtImSv \K-c-k`m BtcmKy ÌmðnwKv I½nän sNbÀam³ C. A_vZpðd-ln-am³ Ipªn-am-ÌdpsS A[y-£-X-bnð tNÀó tbmKw Xocp-am-\n-¨p. sNbÀam³ Sn.C. A_vZpñ DðLm-S\w sNbvXp. ag-¡m-e-¯n\v ap¼v tcmK-{]-Xn-tcm-[-¯n\v sNt¿­ {]hÀ¯-\-§sfIpdn¨v P\-dð Bkv]{Xn kq{]­v hni-Zo...

News Submitted:1207 days and 10.08 hours ago.


BZy-hn-Pbn hÀ¡e IlmÀ
Xncp-h-\-´-]pcw: 2011 Xnc-sª-Sp-¸nse BZy hnPbn Xncp-h-\-´-]pcw Bän-§-enð \nóv aÕ-cn¨ bp.Un.-F-^v. Øm\mÀ°n hÀ¡e IlmÀ. CS-Xp-ap-ó-Wn-bnse F.F. dlo-ans\ 10072 thm«n\v Pbn-¨p. Ilm-dn\v 57000 t¯mfw thm«pw dlo-an\v 45838 thm«pw e`n-¨p. c­m-aXv hó ^ew tkmjy-enÌv P\-Xm-ZÄ Øm\mÀ°n Fw.hn. t{ibmwkv Ipam-dn-tâ-Xm-Wv. 15750 thm«n-\mWv hnPbn-¨-Xv. Xcq-cnð a{´n F.sI. _me³ hnP-bn-¨p.

News Submitted:1207 days and 10.29 hours ago.


10,000¯n\v tXm¡p-saóv ]dª ]n.F. apl-½Zv 18,000 ¯n\vv tXmäp
hb-\mSv: Ið¸-ä-bnð 10000 thm«n\v ]cm-P-b-s¸-Sp-sa-óv t\cs¯ Xsó kzbw {]Jym-]n¨ kn.]n.-F-½nse ]n.F. apl-½Zv 18861 thm«n-\mWv ]cm-Pbw t\cn-«-Xv. knänwKv Fw.Fð.-F-bmb tkmjy-enÌv P\-X-bnse Fw.hn. t{ibmwkv Ipam-dmWv ChnsS hnP-bn-¨-Xv. thms«-®-en\v GXm\pw Znhkw ap¼v Xsó Xm³ 10000 thm«n\v ]mP-b-s¸-Sp-saóv {]Jym-]n¨ ]n.F. apl½Zv am[y-a-§-fpsS {i² t\Sn-bn-cp-óp.

News Submitted:1207 days and 10.28 hours ago.


aqóv a{´n-amÀ¡v ASn-sXän; tXmä {]ap-J-cnð Fw.hn. cmL-h\pw ]óy³ cho-{µ\pw
Xncp-h-\-´-]pcw: tIc-f-¯nse aqóv a{´n-amÀ¡v C¯-hW ASn-sX-än. tZhkzw a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ\pw PetkN\ a{´n Fw.sI. t{]a-N-{µ-\pw a{´n hn. kptc-{µ³ ]nÅ-bp-amWv ]cm-P-b-s¸-«-Xv. IS-ó-¸Ånsb tIm¬{K-knse F.]n. A_vZp-ñ-¡p-«n-bmWv ]cm-P-b-s¸-Sp-¯n-b-Xv. Xncp-h-\-´-]pcw aÞ-e-¯nð hn. kptc-{µ³]nÅ tIm¬{K-knse ap³ Fw.]n. hn.F-kv. inh-Ip-am-dn-t\m-SmWv ]cm-P-b-s¸-«-Xv. a{´n IS-ó-¸Ån cma-N{µs\ F.]n. A_vZp-ñ-¡p«n 6...

News Submitted:1207 days and 10.26 hours ago.


C. N{µ-ti-Jcsâ Ión hnP-bw 12,178 thm«nsâ `qcn-]-£-¯n\v
Imª-§mSv: Imª-§mSv aÞ-e-¯nse Fð.-Un.-F-^v. Øm\mÀ°n C. N{µ-ti-J-csâ Ión hnPbw {]hÀ¯-I-cnð Bthiw ]I-Àóp. At±-l-¯n\v `qcn-]£w 12,178 BWv. 66,640 thm«mWv e`n-¨-Xv. bp.Un.-F-^v. Øm\mÀ°n AUz: Fw.kn. tPmkn\v 54,462 thm«pw _n.sP.-]n-bpsS aSnss¡ I½m-c\v 15,543 thm«pw e`n-¨p. _n.F-kv.-]n. Øm\mÀ°n tKm]m-e\v 1,277 thm«pw kzX{´\mb Sn.Fw. tPmkn\v 1,919 thm«pw In«n.

News Submitted:1207 days and 10.32 hours ago.


sI. Ipªn-cm-asâ `qcn-]£w 8,765
Xr¡-cn-¸qÀ: Xr¡-cn-¸qÀ aÞ-e-¯nse Fð.-Un.-F-^v. Øm\mÀ°n sI. Ipªncm-asâ `qcn-]£w 8,765 BWv. At±-l-¯n\v 67,871 thm«v e`n-¨-t¸mÄ bp.Un.-F-^v. Øm\mÀ°n sI.hn. KwKm-[-c³ 59,106 thm«v t\Sn c­mw Øm\¯mbn. _n.sP.-]n-bnse ]n. cm[m-Ir-jvW\v 5,450 Dw _n.F-kv.-]n. Øm\mÀ°n Acp¬Ip-am-dn\v 1031 thm«pw e`n-¨p. kzX{´ Øm\mÀ°n-I-fmb ]n. dkmJv lmPn 1741 thm«pw sI. Zneo-]vIp-amÀ 789 thm«pw t\Sn Xr]vXn-s¸-«p.

News Submitted:1207 days and 10.33 hours ago.


DZp-abnð `qcn-]£w 11380
DZpa: DZp-a-bnð Fð.-Un.-F-^nse sI. Ipªn-cm-a³ hnP-bn-¨p. `qcn-]£w: 11380. Ipªn-cm-a\v 61646 thm«pw sXm«-Sp¯ bp.Un.-F-^nse AUz: kn.sI. {io[-c\v 50266 thm«pw e`n-¨p. _n.sP.-]n-bnse kp\nXm {]im-´n\v 13073 thm«v e`n-¨p. _n.F-kv.-]n-bnse ]n. Zmtam-Z-c\v 1096Dw Fkv.-Un.-]n.-sF-bpsS ss^kð tImfn-b-Sp-¡¯n\v 1265 thm«pw kzX-{´-\mb Ipªn-cm-a\v 414 Dw IrjvW³Ip-«n¡v 866 thm«pw e`n-¨p. 21 thm«v Akm-[p-hm-bn.

News Submitted:1207 days and 10.33 hours ago.


ImkÀtIm«v Fð.-Un.-F-^n\v sI«n-sh¨ Imiv \jvSs¸«p
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv aÞ-e-¯nse Fð.-Un.-F^vþsF.-F³.-Fð Øm\mÀ°n Akokv IS-¸p-d-¯n\v sI«n-sh¨ Imiv \jvS-s¸-«p. 19000 ¯nð IqSp-Xð thm«v e`n-¨mte sI«n-sh¨v Imiv XncnsI In«p-I-bp-Åq. Ako-kn\v 16487 thm«p-IÄ am{Xta t\Sm³ Ign-ªp-Åq. Ignª XhW Fð.-Un.-F-^vþsF.-F³.-Fð. Øm\mÀ°n t\Snb thm«n-t\-¡mfpw 10000 thm«nsâ Ipd-hpïv Ako-kn\v.

News Submitted:1207 days and 10.34 hours ago.


ImkÀtIm«v BZy cïvv aWn-¡qdnð _n.sP.-]n.eoUv FXn-cm-fn-I-fpsS s\ôn-Sn-t¸än
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse Aôv aÞ-e-§-fnð cïv bp.Un.-F^pw aqóv Fð.-Un.-F^pw t\Sn. ImkÀtImSv aÞe¯nð XpS¡w apXð _n.sP.-]n. eoUv t\Sn-bXv FXn-cm-fn-I-fpsS s\ôn-Sn¸v Iq«n. Hcp XhW 5000 ¯nð ]cw thm«nsâ eoUmWv _n.sP.-]n-bnse Pb-e£van F³. `«v t\Sn-b-Xv. s_ÅqÀ, a[qÀ ]ôm-b-¯p-I-fn-emWv _n.sP.-]n. apón«v \nóXv. Fómð 10 aWn-tbmsSbmWv _n.sP.-]n-bpsS eoUv apÉnw eoKnse F³.-F. s\ñn-¡póv adn-I-S-ó-Xv. sN¦-f ]ôm-b-¯n-sebpw ImkÀtI...

News Submitted:1207 days and 10.35 hours ago.


atô-iz-cw ]n._n. A_vZpð dkmJv ]nSn-s¨-Sp¯p; ImkÀtImSv F³.F
ImkÀtImSv: a-tô-izcw aÞew apÉnw eoKv Xncn-¨p-]n-Sn-¨p. kwØm\ {]hÀ¯I kan-Xn-bw-Khpw Pnñm sshkv {]kn-U-­p-amb ]n._n. A_vZpð dkm-Jns\ cwK-¯n-d-¡nb apÉnw eoKv 5,864 thm«p-IÄ¡mWv hnP-bn-¨-Xv. C¯-hW F³.-F. s\ñn-¡p-óns\ Cd-¡nb apÉnw eoKv ImkÀtIm«v hnPbw BhÀ¯n-¨p. 9,738 thm«p-IÄ¡mWv F³.-F. s\ñn-¡póv hnP-bn-¨-Xv. atô-iz-c¯v Ignª XhW hnP-bn¨ CS-Xp-ap-ó-Wn-bnse kn.F-¨v. Ipª¼p C¯-hW aqómw Øm\-¯m-bn. ImkÀtIm«pw...

News Submitted:1207 days and 11.19 hours ago.


bp.Un.-F-^v. 72, Fð.-Un.-F-^v. 68
Xncp-h-\-´-]pcw: Szânþ20 {In¡äv ImWpó DtZz-K¯n-em-bn-cpóp Cóv cmhnse apXð tIcf P\-X. bp.Un.-F-t^m, Fð.-Un.-F-t^m? BcmWv `cn-¡pI Fó-dn-bmsX ^ew amdn-a-dn-ª-t¸mÄ NneÀ s\ô-¯n-Sn¨p, aäp NneÀ BÀ¸p hnfn¨p. HSp-hnð kvtImÀ t_mÀUnð ^ew sXfn-ª-p. bp.Un.-F-^v.þ72, Fð.-Un.-F-^v.þ68. bp.Un.-F-^nse hÀ¡e IlmÀ Fð.-Un.-F-^nse F.F. dln-ans\ 10710 thm«n-\mWv tXmð¸n-¨-Xv. B`y-´c a{´n tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ bp.Un.-F-^nse dnPnð...

News Submitted:1207 days and 11.16 hours ago.


apÉnw eoKv t\«w sImbvXp; 24ð 20
tImgn-t¡mSv: Ignª XhW t\cn« I\¯ BLm-X-¯n\v apÉnw eoKv C¯-hW IW¡p ]dªp Xsó ]Icw ho«n. apÉnw eoKv aÕ-cn¨ 24 koäp-I-fnð 20Xnepw shón-s¡mSn ]d-¯n-bmWv apÉnw eoKv C¯-hW hnP-baptóäw \S-¯n-b-Xv. s]móm-\nbS¡w aqóv koäp-IÄ eoKn\v \jvS-s¸-«p. apÉow eoKv kwØm\ P\-dð sk{I-«dn ]n.sI. Ipªm-en-¡p«n aÕ-cn¨ th§-c-bnð eoUv 36843 thm«p-I-fm-Wv. AtX-k-abw kwØm\ sk{I-«-dn-am-cn-sem-cm-fmb tUm: Fw.sI. ap\oÀ IjvSn-¨mWv c£-s¸...

News Submitted:1207 days and 11.14 hours ago.


]Ýna_wKm-fnð Nph¸v amªp; apJy-a{´n _p²-tZhv ]cm-P-b-s¸«p
sImð¡¯: 34 hÀjs¯ CS-Xp-`-c-W-¯n\v Xnc-io-e-bn«psIm­v ]Ýna_wKm-fnð XrW-aqe tIm¬{Kkvþ tIm¬{Kkv kJyw A[n-Imcapd-¸n-¨p. BsI-bpÅ 294ð XrW-aqð kJyw 218 koänepw Fð.-Un.-F-^v. 67 koäpw apón-em-Wv. apJy-a{´n _p²-tZhv `«m-Nmcy ]cm-P-b-s¸-«p. PmZhv]qÀ aÞ-e-¯nð tIm¬{K-knse a\ojv Kp]vX-bmWv _p² tZhns\ ]cm-P-b-s¸-Sp-¯n-b-Xv. Xan-gv\m-«nñ Un.Fw.-sI-¡v I\¯ Xncn-¨Sn \ðIn-s¡m­v F.sF.-F.-Un.-Fw.sI. aptó-dp-I-bm-Wv. 234ð 194...

News Submitted:1207 days and 11.12 hours ago.


_n.sP.-]n-bpsS kz]v\w hncn-ªnñ
ImkÀtImSv: C¯-hW tIcf \nb-a-k-`-bnð A¡u­v Xpd-¡m-saó _n.sP.-]n-bpsS tamlw s]men-ªp. H. cmP-tKm-]mð aÕ-cn¨ t\a¯pw Pb-e£van F³ `«v aÕ-cn¨ ImkÀtIm«pw sI. kptc-{µ³ aÕ-cn¨ at©-iz-c¯pw Xmac hncn-ªn-ñ. t\a¯pw ImkÀtIm«pw thms«-®-ensâ XpS-¡-¯nð {]Xo£ \ðIn-sb-¦nepw cïv aWn-¡q-dn\v tijw \ne amdn-a-dn-ªp.-aq-ón-S¯pw _n.sP.-]n¡v ]cm-P-b-¯nsâ Ibv¸p\oÀ \pW-tb­n hóp. C¯-hW F´v Xsó-bm-bmepw A¡uïv Xpd-¡p-saóv t...

News Submitted:1207 days and 10.59 hours ago.


BImw£bpsS \nanj§Ä.....
ImkÀtImSv, atôizcw, DZpa aÞe§fnse thms«®ð \S¡pó ImkÀtImSv Kh.tImtfPnse hnhn[ Zriy§Ä

News Submitted:1207 days and 13.51 hours ago.


D½³ NmWvSn¡v sdt¡mÀUv hnPbw
tIm«bw: ]pXp¸Ån aWvUe¯n aÕcn¨ {]Xn]£ t\Xmhv D½³ NmWvSn sdt¡mÀUv `qcn]£¯nð hnPbn¨p. 32307 thm«pIfpsS `qcn]£amWv At±lw t\SnbXv. ChnsS kn]nFw Øm\mÀYnbmbn aÕcn¨Xv {]^. kpP kqk³ tPmÀPmWv.

News Submitted:1207 days and 14.42 hours ago.


F³.F s\ñn¡póv hnPbn¨p
ImkdtKmUv aÞe¯nð F³.F s\ñn¡póv hnPbn¨p.

News Submitted:1207 days and 16.40 hours ago.


a{´n F.sI _me³ hnPbn¨p
]me¡mSv: Xcqcnð \nó'v P\hn[n tXSnb a{´n F.sI _me³ hnPbn¨p. 22324 thm«pIÄ¡mWv hnPbw. tIcf tIm¬{Kkv tP¡_nse F³. hn\ojv Bbncp'óp bpUnF^v Øm\mÀYn.

News Submitted:1207 days and 17.01 hours ago.


Ið]äbnð Fw.hn t{ibmwkvIpamÀ hnPbn¨p
Ið]ä: Ið]äbnð tkmjyenÌv P\X Øm\mÀYn Fw.hn t{ibmwkvIpamÀ hnPbn¨p. 15750 thm«pIÄ¡mWv hnPbw. hb\mSv Pnñbnse BZy^eamWnXv.

News Submitted:1207 days and 17.03 hours ago.


]gb _kvÌmânð C tSmbn-eäv bmYmÀ°y-am-bnñ; ]pXnb _kvÌmânð \nÀ½mWw XpS§n
ImkÀtImSv: ]gb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v Øm]n-¡p-saóv \K-c-k` {]Jym-]n¨ C tSmbn-eäv bmYmÀ°y-am-bn-ñ. AtXkabw ]pXnb _kv Ìmânð C tSmbn-eäv \nÀ½mWw GXmïv ]qÀ¯n-bm-hp-Ibpw sNbvXp. ]gb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v I¬^À«v tÌj³ Cñm-¯-Xn-\mð P\-§Ä A\p-`-hn¨v hó Zpcn-X-¯n\v AdpXn hcp-¯m-s\-tóm-W-amWv ]gb _kvÌmâv tjm¸nwKv tImw¹-Ivkn\v kao-]¯v C tSmbn-eäv Øm]n-¡p-saóv amÀ¨v BZy-¯nð \K-c-k`m A[n-Ir-XÀ {]Jym-]n-¨-Xv. Fómð \K-c...

News Submitted:1208 days and 12.15 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: Un.ssh.-F-^v.-sF. cïp-Zn-hkwsImïv ]ncn-¨Xv 15.19e£w cq]
Im-kÀ-tIm-Sv-: F³tUm-kÄ-^m³- Zpcn-X_m-[n-Xsc ]p\c[n-hkn-¸n-¡póXn-\m-bn- Un-.ssh.F-^v-.sF. kz-cq-]n-¨ lpïn-Im- ]n-cn-hv- sdt¡m-Unð.- F«v,- H¼Xv- XnbXn-Ifn-em-bn- Pn-ñbn-se apgph³- bq-Wn-äpIfn-epw- hym-]m-cØm-]\§fn-epw- Su-WpIfn-epam-bn- \Só ]n-cn-hnð- 15,-19,-212 cq-]bm-Wv- e`n-¨Xv.- Pn-ñbnð- Gähpw- Iq-SpXð- XpI e`n-¨Xv- Im-ª§m-Sv- t»m-¡nð- \n-óm-Wv.- 2,-75,-362 cq-]bm-Wv- Chn-sS \n-ópw- e`n-¨Xv.- bq-Wn-äpIfnð- \S...

News Submitted:1208 days and 11.52 hours ago.


Xncp-tIi akvPnZv \nÀ½m-W-¯n\v ]nónse dnbð FtÌäv _nkn-\-kn-s\-¡p-dn¨v At\z-jn-¡-Ww-þ-F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v.
ImkÀtImSv: {]hm-N-I-tâ-sXóh-Im-i-s¸-Spó apSn kwc-£n-¡m³ iAvtd ap_m-dIv Fó t]cnð 40 tImSn-cq-]-bpsS ]Ån \nÀ½n-¡p-ó-Xnsâ ]nón-epÅ dnbð FtÌäv _nkn-\-kn-s\-¡p-dn¨v At\z-jn-¡-W-saóv Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ, P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fnôw Fón-hÀ {]kvXm-h-\-bnð Bh-iy-s¸-«p. {]kvXpX apSn kwc-£n-¡m³ ]Ånbpw AXn\v Npäpw t\mfPv knän Fó t]cnð Su¬jn¸pw ]Wn-bm-\mWv ]²-Xn. ]Ån-tbmSv...

News Submitted:1208 days and 11.51 hours ago.


Ip¼f aÀ¨âvkv Atkm. `mc-hm-ln-IÄ
Ip¼f: tIcf hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kanXn Ip¼f bqWnäv {]kn-U-ïmbn ]n.sI.Fkv. lao-Zns\bpw P\-dð sk{I-«-dn-bmbn Fkv. kXo-i-s\bpw {Sj-d-dmbn _n.F. C{_mlnw _t¯-cn-sbbpw Xnc-sª-Sp-¯p. aäp `mc-hm-ln-IÄ: sI. A_q-_-¡À kn±n-Jv, ]n.]n. iin-[-c³, sI. a½p ap_m-dIv (ssh.{]-kn.), Fw.F. A_vZpð Jm-ZÀ ss{]w, sI. kt´mjv IpamÀ, _n. a½pªn (tPm. sk{I.). 25þmw P\-dð t_mUn tbmK-¯nð sh¨mWv ]pXnb `mc-hm-ln-Isf Xnc-sª-Sp-¯-Xv. Pnñm {]kn-Uïv ]n.F...

News Submitted:1208 days and 12.10 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³ \ntcm-[\w P\-Iob Iq«m-bva-bpsS hnP-bw-þ-F³. iin-[-c³
t_mhn-¡m\w: F³tUm-kÄ^m³ Fó amcI hnj-taäv Zpcn-X-a-\p-`-hn-¡p-ó-h-cpsS thZ-\-I-fnð ]¦p tNÀóv F³tUm-kÄ^m³ \ntcm-[-\hpw tcmKn-I-fpsS ]p\-c-[n-hm-k-¯n\pw thïn BZy-Im-e-§-fnð Xsó kac {]Jym-]-\-hp-ambn cwK¯p hó ]pôncn ¢ºv aqóv ]Xn-äm-ïp-I-fmbn \S-¯nb {]hÀ¯-\-§-fn-eqsS t\Sn-sb-Sp¯ P\-Iob ]¦m-fn-¯-§-fpsS hnP-b-amWv F³tUm-kÄ^m³ \ntcm-[-\-§-fn-eqsS t\Sn-b-sXóv {]apJ \ncq-]-I\pw Xnc-¡-Ym-Ir-¯p-amb F³. iin-[-c³ A`n-{]...

News Submitted:1208 days and 11.50 hours ago.


sI.Fw. AlvaZv ssI´mÀ
sN½-\mSv: apïm-¦pew ssI´mÀ sI.Fw. AlvaZv lmPn (79) A´-cn-¨p. sN½-\mSv Pam-A¯v I½nän sa¼À, sImf-¼-¡mð alð I½nän {]kn-Uïv XpS-§nb Øm\-§Ä h-ln-¨n-cp-óp. Iptd-¡mew {ioe-¦-bnepw ]nóoSv bp.F.-C-bn-ep-ap-ïm-bn-cpóp. ]tc-X-cmb ssI´mÀ sambvXo³ Ipªn-bp-sSbpw JZo-P-bp-sSbpw aI-\m-Wv. ]tc-X-\mb F._n. A_vZp-ñ-bpsS ({ioe-¦) aIÄ F._n. D½men½bmWv `mcy. a¡Ä: sI.F. ssk^p-±o³ (Ipssh-¯v), sambvXo³ CJv_mð, kn±nJv (s_bv¡v ]...

News Submitted:1208 days and 12.16 hours ago.


sambvXp
Imª-§mSv: ]pôm-hn-bnse tXm«n³]pdw sambvXp (73) A´-cn-¨p. `mcy: ]tc-X-bmb Bky. a¡Ä: A´p-ambn, A_vZpð JmZÀ, apkvX-^, Ipªman, l^vk-¯v. acp-a-¡Ä: C{_mlnw (ImkÀtIm-Sv), apl-½Zv Ipªn (aSn-ss¡), ]m¯pªn, \ko-a, ap\o-d.

News Submitted:1208 days and 12.17 hours ago.


sImSn-¡p-ónð kptc-jnsâ Xnc-sª-Sp¸v kp{]ow tImSXn icn-sh¨p
\yqUðln: amth-en-¡c Fw.]n. sImSn-¡p-ónð kptc-jnsâ Xnc-sª-Sp¸v kp{]ow-tIm-SXn icn-sh-¨p. kptc-jnsâ Xnc-sª-Sp¸v Akm-[p-hm-¡n-s¡m-ïpÅ 2010 Pqsse 26sâ hn[n-bmWv kp{]ow tImSXn XÅn-b-Xv. FXnÀØm-\mÀ°n kn.]n.-sF-bnse BÀ.-F-kv. A\n-em-bn-cpóp kptc-jn-s\-Xnsc sslt¡m-S-Xnsb kao-]n-¨ncp-ó-Xv. hn[n-s¡-Xnsc kptcjv kp{]ow-tIm-S-Xnsb ao-]n-¡p-Ibmbncp-óp. hymP PmXn kÀ«n-^n-¡äv k¼m-Zn¨v Xnc-sª-Sp-¸nð aÕ-cn-¨p-sh-óm-bn-cpóp ]c...

News Submitted:1208 days and 12.26 hours ago.


`nón-¸n-¡m-\-ñ, Hón-¸n-¡m-\mWv ]Þn-XÀ {ian-t¡-ïXv- þ t]tcmSv
IpäymSn : Xncp-tIi hnj-b-¯nð hkvXp-X-Isf hf-s¨m-Sn¨v kap-Zm-bs¯ `nón-¸n-¡pó \o¡-§-fnð \nóv Fñmhcpw amdn \nð¡-W-saóv Fkv.-ssh.-Fkv kwØm\ P\-dð sk{I-«dn t]tcmSv A_vZp-d-lv-am³ kJm^n Bh-iy-s¸-«p. kap-Zm-bs¯ `nón-¸n-¡m-\ñ Hón-¸n-¡m-\mWv ]Þn-XÀ ]cn-{i-an-t¡-ï-sXópw At±lw ]d-ªp. IpäymSn kndm-Ppð lpZ-bnð iAv-td-ap-_m-dIv: ka-kvXbpw k\-Zp-Ifpw Fó hnj-b-¯nð {]`m-jWw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp At²-lw. C¯cw hnj-b-§fnð ...

News Submitted:1208 days and 12.27 hours ago.


AIv_-À h[w: XS-hnð Ign-bpó Zmtam-Z-cs\ IÌ-Un-bnð Bh-iy-s¸«p
Imª-§mSv: ]mW-¯qÀ kztZin AIv_-dns\ (23) Ip¯n-s¡mó tIknð {]Xnsb s]meokv IÌ-Un-bnð Bh-iy-s¸-«p.amhp-¦m-ense Npa-«p-sXm-gn-em-fn-bm-bn-cpó _n.sP.-]n. {]hÀ¯-I³ aqómw-ssa-ense Zmtam-Z-cs\ (42) BWv IÌ-Un-bnð Bh-iy-s¸«v slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw-¢mkv aPn-kvt{S«v tImSXn (Hóv) lcPn \ðIn-b-Xv. Zmtam-Z-c³ asäm-cp-tI-knð XShv in£ A\p-`-hn-¨p-h-cn-I-bm-Wv. AIv_-dns\ sabv 2\v cm{XnbmWv Ip¯n-¸-cn-t¡ð]n-¨Xv. sabv 10\mWv Zmtam-Z...

News Submitted:1208 days and 12.31 hours ago.


]¨-¡m«v ]pen-bpsSsXóv Icp-Xpó Imð]m-Sp-IÄ
AW-¦qÀ: ]¨-¡mSv akvPn-Zn\p kao-]s¯ ho«nð ]pen-bpsSsXóv Icp-Xpó Imð]m-Sp-IÄ Iï-Xns\ XpSÀóv h\w hIp¸v A[n-Ir-XÀ ]cn-tim-[\ XpS-§n. ]Ån¡v ]nd-Ip-h-is¯ ]n.U-»yp.-Un. tIm¬{Sm-IvSÀ F. A_vZp-ñ-bpsS ho«p ]d-¼n-emWv heXpw sNdp-Xp-amb Imð]m-Sp-IÄ Iï-Xv. CXv A½-¸p-en-bp-sSbpw Ipªn-sâbpw BtWm Fó kwibs¯ XpSÀómWv t^mdÌv A[n-Ir-Xsc hnhcw Adn-bn-¨-Xv.

News Submitted:1208 days and 12.32 hours ago.


Dd-¡-¯n-\n-S-bnð acn¨p
D¸f: D¨-`-£Ww Ignªv Dd-§m³ InSó hym]m-cnsb acn-¨-\n-e-bnð Isï-¯n. D¸f ]tXzm-Sn-bnse Aºmkv (44) BWv acn-¨-Xv. Cóse D¨¡v ho«p-Im-tcm-sSm¸w `£Ww Ign¨v Dd-§m³ InS-ó-Xm-bn-cp-óp. D¸-f-bnð hfw hym]mcw \S-¯n-h-cn-I-bm-bn-cp-óp. bqkp-^n-sâbpw kmdm-_n-bp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy: Bbn-j. a¡Ä: A^vkð, BZnð.

News Submitted:1208 days and 12.32 hours ago.


tNcss¦ IS-¸p-d¯v AÚmX PUw
ImkÀtImSv: tNcss¦ Imhp-tKmfn IS-¸p-d¯v AÚmX PUw. \oe {SukÀ am{X-ta-bp-Åp. Igp-¯nð \oe Iñ-am-e-bp-ïv. Xncn-¨-dn-bm-\m-hm¯ hn[w apJw hnIr-X-am-bn-«p-ïv. ssIIÄ ao³sIm¯n hen¨ \ne-bn-em-Wv. Su¬ s]meokv C³IzÌv sNbvXp. Pnñ-bnð \nópw Bsc-sb-¦nepw ImWm-Xm-bn-«ptïm Fóv At\z-jn-¨p-h-cp-óp. awK-em-]p-c-¯p-\nópw HgpIn hó-Xm-Im-\pÅ km[y-X-bp-Å-Xn-\mð Ahn-sSbpw hnhcw \ðIn-bn-«p-ïv.

News Submitted:1208 days and 12.34 hours ago.


XpIð \nÀ½mW sXmgn-emfn Ipgªp hoWp acn¨p
\ote-izcw: XpIð \nÀ½mW sXmgn-emfn tPmen-¡nsS \Kca[y-¯nð Ipgªp hoWp acn-¨p. tað¸m-e-¯n\v Iosg tPmen- sN-¿pó Nnd-¸pdw Ben³Io-gnse IrjvW³ (60) BWv Cóse D¨-tbmsS Ipg-ªp hoW-Xv. `mcy: Ia-em-£n. a¡Ä: Koco-i³, {]Zo-]³, KoX, ca, hnZy, ]tc-X-\mb Dta-i³. acp-a-¡Ä: knÔp, cma-N-{µ³, Ipam-c³, cLp.

News Submitted:1208 days and 12.35 hours ago.


ISp¡-¡ð apXð hoSp-h-sc-bpÅ hgn hc-¸n¨p; kn._n.-sF¡v hntñPv Hm^o-kÀ Aôv kvsI¨p-IÄ ssIamdn
ImkÀtImSv: sN¼-cn¡ Jmkn kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS Zpcq-l-a-c-W-t¡kv At\z-jn-¡pó kn._n.-sF. kwLw If-\mSv hntñPv Hm^o-k-dnð \nópw Aôv kvsI¨p-IÄ X¿m-dm¡n hm§n.Jmkn-bpsS a¿¯v Iï ISp¡¡ñpw ]cn-k-chpw DÄs¸-Spó kvsI¨mWv Hóm-a-t¯-Xv. hoSp-ap-Xð ISp¡¡ð hsc-bpÅ hgn hyà-am-¡pó cïm-as¯ kvsI¨pw hc-¸n-¨p. hoSpw InWdpw ]cn-k-chpw DÄs¸-Sp-ó-XmWv aqóm-as¯ kvsI¨v. ho«nse Hm^okv apdn-bpsS kvsI¨pw hc-¸n-¨p. IqSmsX hoSns...

News Submitted:1208 days and 12.50 hours ago.


acWw \Só cm{Xn sN¼-cn-¡-bnð sshZypXn apS§n ? k_v Fôn-\o-b-sdbpw HmhÀkn-b-sdbpw tNmZyw sNbvXp
ImkÀtImSv: sN¼-cn¡ Jmkn kn.Fw. A_vZpñ auehn Zpcq-l-ambn acn¨ cm{Xn-bnð sshZypXn apS-§nb kw`hw kn._n.-sF. At\z-jn-¡p-óp. DZpa sshZypXn Hm^o-knse k_v Fôn-\o-bÀ sI.sI. IpamÀ, HmhÀknbÀ APbvtLmjv Fón-h-cnð \nópw hnhcw tiJ-cn-¨p. kn._n.-sF. kwLw DZpa sshZypXn Hm^o-knse dn¡mÀUv _p¡pw abn-em«n k_v tÌj-\n-se tcJ-Ifpw ]cn-tim-[n-¨p. Fómð sshZypXn apS-§n-b-Xmbn Hcp hnh-chpw tcJ-I-fp-an-ñ. Fómð \m«p-Im-cnð \nópw e`n¨ samgn-bn...

News Submitted:1208 days and 12.40 hours ago.


cïp-cq-]-bpsS 10 Intem Acn \ðIp-óXv 4 Intem am{Xw
ImkÀtImSv: ImÀUv Hón\v 10 Intem e`y-am-¡p-saóv {]Jym-]n¨ cïv cq]-bp-sS Acn Ct¸mÄ ImÀUp-S-a-IÄ¡v \ðIp-óXv \mep-Intem am{Xw. Acn hnX-c-W-¯nsâ BZy-\m-fp-I-fnð Xsó tdj³ IS-I-fnð F¯n-b-hÀ ]cm-Xn-IÄ sNmcn-ªmWv aS-§p-ó-Xv. ]¯v Intem Acnbpw {]Xo-£n¨v hó-hÀ ]Ip-Xn-t]mepw In«msX \ncm-i-cmbn aS-§pó ImgvN-bmWv tdj³ jm¸p-IÄ¡v apón-ep-Å-Xv. Pnñ-bnð C¯-c-¯nð \ðIm³ thïXv 1200 sa{SnIv S¬ Acn-bm-sW-¦nepw F¯n-b-Xm-hs...

News Submitted:1208 days and 12.41 hours ago.


F³.Fw.kpss_À hoïpw {]knUïv
ImkÀtImSv : ImkÀtImSv aÀ¨âvkv Atkmkntbjsâ {]knU­mbn F³.Fw.kpss_dns\bpw P\-dð sk{I-«-dn-bmbn ]n.sI.cmPs\bpw {Sj-d-dmbn F.Fw.F dloans\bpw ho­pw Xnc-sª-Sp-¯p. aäp `mchmlnIÄ: Sn.F¨v A_vZpÄ dlnam³, Dtaiv imenbm³, taml³ \mbIv (sshkv {]knU­pamÀ), shð¡w apl½Zv, Fw.N{µtiJc `WvUmcn, sFUnbð apl½Zv(sk{I«dnamÀ). Pnñm {]knU­v ]n.F.tPmk^v DðLmS\w sNbvXp. Pnñm P\dð sk{I«dn sI.Al½Zv sjdo^v XncsªSp¸v \nb{´n¨p. P\dð sk{I«dn...

News Submitted:1209 days and 10.04 hours ago.


Xmeq¡v _kv DS-aØkwLw: sI. Kncojv {]kn-U­v
ImkÀtImSv: Xmeq¡v _kv HmtWgvkv Atkm-kn-tb-j³ P\-dðt_mUn tbmKw Pnñm {]kn-U­v Fw. _me-Ir-jvW³ \¼ymÀ DZvLm-S\w sNbvXp. sI. Kncojv A[y-£X hln-¨p. P\-dð sk{I-«dn kn.F. apl-½Zv Ipªn dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. {Sj-dÀ i¦-c-\m-b¡v hchv sNehv IW-¡p-IÄ Ah-X-cn-¸n-¨p. dnt«-Wn§v Hm^o-kÀ a[p-kq-X-\sâ \nco-£-W-¯nð `mc-hm-ln-Isf Xnc-sª-Sp-¯p.`mc-hm-ln-IÄ: sI. Kncojv ({]kn.), kn.F. apl-½-ZvIpªn (P\: sk{I.), sI. i¦c \mbIv ({Sj.), ...

News Submitted:1209 days and 10.03 hours ago.


{]`m-\-µ³
DZpa: amew-Ip-ónse {]`m-\-µ³(61) A´-cn¨p. `mcy: {ioa-Xn. a¡Ä: {iohn-Zy, X\q-P, aRvPp-{]-kmZv. acp-a-¡Ä: kp{_lvaWy³, Znt\-iv.

News Submitted:1209 days and 11.06 hours ago.


ap«¯v am[hn
sNdp-h-¯qÀ: ]nen-t¡mSv hb-ense ]tc-X-\mb sImt¡m«v Idp-¯-Ip-ªn-bpsS `mcy- ap«¯v am[hn (77) A´-cn-¨p. a¡Ä: N{µ³ ap«¯v (\mS³ Iem-K-th-j-I³ Acbn Pn.Fð.-]n. kvIqÄ), Ipªn-¡-®³ ap«¯v (ImkÀtImSv hmÀ¯ tUm«v.-tImw), X¼m³, cmPp, chn, ao\m£n, Kncn-P, ]tc-X-\mb A¼p ap«-¯v. acp-a-¡Ä: ]n. I®³ am¦-Sh¯v sImÆð, cho-{µ³ t_cn¡ (kuZn), N{µnI sImtbm-¦-c, kÔy XoÀ¯-¦c, Pb-{]` Xr¡-cn-¸qÀ, jo_ XoÀ¯-¦-c, knÔp sIm{S-...

News Submitted:1209 days and 11.07 hours ago.


IrjvW³ \mbÀ
Ip­w-Ipgn: s_Zn-c-bnse Xpfp-t¨cn IrjvW³ \mbÀ (68) A´-cn-¨p. `mcy: sI.Fw. ao\m-£n. a¡Ä: ]pjv], A\n-X, tPymXn, cma-Ir-jvW³(Zp_m-bv), {]nb. acp-a-¡Ä: iin-[-c³ (hb-emw-Ip-gn), Ac-hn-µ³, kp\o-jvIp-amÀ (AWn-ª). ktlm-Z-c-§Ä: am[-h³ \mbÀ, ImÀXym-b-\n, e£van, ]tc-X-bmb X¼m-bn.

News Submitted:1209 days and 11.10 hours ago.


aX-{]-`m-j-W-¯n-\nsS kzcq-]n-¡pó XpI aqóv s]¬Ip-«n-I-fpsS hnhm-l-¯n\v; Zo\mÀ {_tZ-gvkv {]iw-kn-¡-s¸-Spóp
Xf-¦c: aX-{]-`m-j-W-¯n-s\m¸w \nÀ[\ IpSpw-_-¯nse aqóv s]¬Ip-«n-IÄ¡v hnhml ku`mKyw Hcp-¡m³ Zo\mÀ {_tZgvkv BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºv apón-«n-d-§n-bXv \m«pImcpsS {]iwk ]nSn-¨p-]-än. Cu amkw 4 apX-emWv Xf-¦c apÉnw kvIqÄ {Ku­nð kÖ-am-¡nb sI.F-kv. A_vZpñ \K-dnð kzem¯v aPvenkpw aX-{]-`m-jW ]c-¼-cbpw XpS-§n-b-Xv. aX-{]-`m-jW ]c-¼-c-bv¡n-S-bnð tiJ-cn-¡pó [\-k-lmbw sIm­v aqóv s]¬Ip-«n-I-fpsS hnhm-l-¯n\v hgn-sbm-cp-...

News Submitted:1209 days and 11.14 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036