To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 27 February 2015
News updated: Friday February 27 2015 03:05 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

\jvS-]-cn-lmcw A{I-an-I-fnð \nóv CuSm-¡-Ww- þ-Fkv.-F-kv.-F-^v.
ImkÀtImSv: Imª-§m«pw ]cn-kc {]tZ-i-§-fn-ep-ap-ïmb A{I-a-§-fnð Bcm-[-\m-e-b-§Ä, hym]mc Øm]\§Ä, hml-\-§Ä XpS§nbh \in¸n¨Xn-\pÅ \jvS-]-cn-lmcw A{I-an-I-fnð \nóv CuSm-¡-W-saóv Fkv.-F-kv.-F^v. Pnñm sk{I-t«-dn-bäv Bh-iy-s¸-«p. kam-[m-\m-´-co£w ]p\x-Øm-]n¨v A{Iaw Agn-¨p-hn-«-hÀs¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-saópw tbmKw Bh-iy-s¸-«p. Ajvd^v Ajvd^n Bd-§m-Sn, Ajvd^v kAZn Bcn-¡m-Sn, tXms¡ apl-½Zv kJm-^n, A_vZpð Akokv ssk...

News Submitted:1232 days and 14.36 hours ago.


apl-½Zv
]mWew: ]mW-es¯ ]g-b-Ime hym]m-cn-bm-bn-cpó apl-½Zv tImfn-¡-Shv (85) A´-cn-¨p. `mcy: _o^m-¯n-a. a¡-Ä: A_vZp-ñ-¡pªn, sI.Fw. A_q-_-¡À, A_vZpð JmZÀ, ssk\p-±o³, Al-½-Zv, D½À, \_o-k, JZo-P, kmd, lmP-d, ssJdp-óo-k, ]tc-X-\mb A_vZpðdlvam³. acp-a-¡Ä: lssk-\mÀ lmPn aqe-bnð, A_vZpñ, A_q-_-¡À, A_vZpñ kJm-^n, aqkm³, JZo-P, kpss_-Z, ^ukn-b, jco-^, Xmln-d, \mkn-b, ankvcnb. ktlm-Z-c-§Ä: A_q-_-¡À lmPn, \_o-k, Bbn-j, Bky-½, ]tc-X...

News Submitted:1232 days and 14.37 hours ago.


Ipª-½m-d½
_´-Sp¡: t_UIw Ip«ym-\s¯ ]tc-X-\mb Sn. Ipª-¼p-\m-b-cpsS `mcy Icn-t¨cn Ipª-½m-d½ (86) A´-cn-¨p. a¡Ä: Zmtam-Z-c³, Ia-em-£n. acp-a-IÄ: cm[.

News Submitted:1232 days and 14.37 hours ago.


k`bnð hm¨v Bâv hmÀUp-ambn D´pw XÅpw; Sn.hn. cmtP-jn-s\bpw sI.sI. eXn-I-sbbpw It¿äw sNbvXp-shóv {]Xn-]£w
Xncp-h-\-´-]pcw: \nb-a-k-`-bnð Cópw \mS-Io-b-cw-K-§-sf-¯p-SÀóv k`m-\-S-]-Sn-IÄ XS-Ê-s¸-«p. hm¨v Bâv hmÀUp-ambn {]Xn-]-£mw-K-§Ä D´pw XÅp-ap-ïm-b-Xns\ XpSÀómWv kv]o¡À k`m \S-]Sn-IÄ Ah-km-\n-¸n-¨-Xv. tImgn-t¡mSv shSn-sh¸v kw_-Ôn¨v Un.Pn.-]n-bpsS dnt¸mÀ«v tai-¸p-d¯v sh¡p-ó-Xn\v ap¼v am[y-a-§-fnð hó-Xnð {]Xn-tj-[n¨v {]Xn-]£mwK-§Ä \Sp-¯-f-¯n-en-d§n _lfw sh¡p-I-bm-bn-cp-óp. CtX¯p-SÀóv hm¨v Bâv hmÀUv ...

News Submitted:1232 days and 14.41 hours ago.


t{Kmhmkp s]meokv IÌ-Un-bnð
XriqÀ: ap³ \Ivk-sseäv t\Xmhpw a\p-jym-h-Imi {]hÀ¯-I-\p-amb t{Kmhmkp-hns\ s]meokv IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. KÌvluknð Cóv cmhn-se-bmWv XriqÀ CuÌv s]meokv hmkp-hns\ IÌ-Un-bn-se-Sp-¯-Xv. amthm-bnÌv _Ôw Btcm-]n-¨mWv \S-]-Sn. B{Ô-bnse amthm-bnÌv t\Xm-hn\v Hfn-hnð Xma-kn-¡m³ kuI-cy-sam-cp-¡n-sbóv Btcm-]n-¡pó Hcm-fpsS ho«nð kµÀi\w \S-¯n-b-Xns\ tNmZyw sN¿m-\m-Ws{X IÌ-Un-bn-se-Sp-¯-Xv.

News Submitted:1232 days and 14.41 hours ago.


Un.Pn.-]n-bpsS dnt¸mÀ«v shdpw X«n¸vþhn.-F-kv.
tImgn-t¡mSv: tImgn-t¡mSv shSn-sh-¸n-s\-¡p-dn-¨pÅ Un.Pn.-]n. tP¡_v ]póq-knsâ dnt¸mÀ«v shdpw X«n-¸m-sWóv {]Xn-]£ t\Xmhv hn.Fkv. ANyp-Xm-\-µ³. dnt¸mÀ«v D½³Nm-ïn-sbbpw kÀ¡m-cn-s\bpw \ymbo-I-cn-¡p-I-bmWv sN¿p-ó-Xv. Cu dnt¸mÀ«v P\-§fpw ka-c-k-an-Xnbpw ]pÑ-t¯msS XÅn-¡-f-bpw-þ-hn.-F-kv. ]d-ªp. tImgn-t¡mSv Pnñm Pbn-en-epÅ Fkv.-F-^v.-sF. t\Xm-¡sf kµÀin¨ tijw am[y-a-{]-hÀ¯-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-l...

News Submitted:1232 days and 14.41 hours ago.


BZn-hmkn kv{Xosb aÀ±n-¨-Xnð {]Xn-tj[w; {]Xn-]£w k`-hn«p
Xncp-h-\-´-]pcw: XrÈqÀ ae-¡-¸m-d-bnð BZn-hmkn kv{Xosb s]meokv aÀ±n¨ kw`-h-¯nð ASn-b-´nc {]ta-b-¯n\v A\p-aXn \ntj-[n-¨-Xnð {]Xn-tj-[n¨v {]Xn-]£w k`-bnð\nóv Cd-§n-t¸m-bn. Có-se-bmWv BZn-hmkn kv{Xosb aÀ±n-¨-Xv. s]meokn\v kwØm-\¯v F´p-am-Im-saó Ah-Ø-bm-Wp-Å-sXóv {]Xn-]£ D]-t\-Xmhv tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ Btcm-]n-¨p. BZn-hmkn kv{Xosb aÀ±n¨ s]meokv DtZym-K-Øs\ Ad-Ìp-sN-¿-W-saópw At±lw Bh-iy-s¸-«p. BZn-hm-kn-IÄs...

News Submitted:1232 days and 14.39 hours ago.


72 Ip¸n _nbdpw Aôc enäÀ hntZi aZyhpw ]nSn-IqSn; cïv t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: amcpXn hm\nð IS-¯p-I-bm-bn-cpó hntZ-i-aZyw s]meokv ]nSn-Iq-Sn. cïv t]À-A-d-Ìnð. Cóse sshIn«v Bd-c-tbmsS Id-´-¡mSv sh¨mWv kw`-hw. hml-\-]-cn-tim-[\ \S-¯p-I-bm-bn-cpó Su¬ Fkv.-sF. sI. _nPp-emð AXp-hgn hó hm³ XS-ªp-\nÀ¯n ]cn-tim-[n-¨-t¸m-gmWv hm\n-\-I¯v kq£n¨ 72 Ip¸n _nbdpw Aô-c-en-äÀ hntZ-i-a-Zyhpw ]nSn-¨-Xv. hm³ ss{UhÀ If-\mSv ssIt\ms¯ cXojv (26), If-\mSv sI.sI. hf-¸nse N{µ³ (26) Fón-hsc AdÌv sNbvXp....

News Submitted:1232 days and 14.42 hours ago.


]nXmhv acn-¨-Xn\v sXm«p ]nómse aI\pw A´-cn¨p
AW-¦qÀ: {]hmkn eoKv ap\n-kn-¸ð {]kn-Uïv Fkv.-Fw. A_vZpð Icow (52) A´-cn-¨p. AW-¦qÀ _ZÀ Ppam akvPnZv {]kn-Uïv, sImñ-¼mSn Ppam akvPnZv sshkv {]kn-Uïv, apÉnw eoKv AW-¦qÀ imJm `mc-hm-ln, J¯À sI.Fw.-kn.-kn. `mc-hm-ln Fóo \ne-I-fnð {]hÀ¯n¨n-cp-óp. `mcy: _o^m-¯n-a. a¡Ä: k]v\, km\p, bmknÀ, k\m, km\n-b, kZva. acp-a-I³: jmP-lm³ sImñ-¼m-Sn. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZpðJm-ZÀ, kpsse-am³, I_oÀ, kpPm-lp-±o³, adn-bw_n, sk¡o-\, km_nd...

News Submitted:1232 days and 14.43 hours ago.


]Whpw B-`-c-W-hpw IhÀó If-¯qÀ kztZin ]nSn-bnð
Ip¼f: kplr-¯nsâ ]Whpw kzÀWm-`-c-W-§fpw IhÀóv apwss_-bnð\nóv ISó If-¯qÀ InZqÀ kztZin ]nSn-bnð. Cóp-cm-hnse If-¯q-cnð sh¨mWv apwss_ s]meokv Cbmsf IÌ-Un-bn-se-Sp-¯-Xv. apwss_-bnse apdn-bnð Hón¨v Xma-kn-¡pó IÀWm-SI kztZin s]§-fpsS Ieym-W-¯n-\mbn Icp-Xn-sh¨ ]Whpw Aôp-]-h³ kzÀW-hp-amWv IhÀó-Xv. Ccp-hcpw apwss_-bnse tlm«ð Poh-\-¡m-c-m-Wv.

News Submitted:1232 days and 14.44 hours ago.


11 hb-ÊpÅ aIsf ]oUn-¸n¨ ]nXmhv Ad-Ìnð
t_¡ð: 11 hbÊpÅ aIsf ]oUn-¸n¨ kw`-h-¯nð ]nXm-hn-s\- t_¡ð Fkv.-sF. D¯w-Zmkv AdÌv sNbvXp. tIm«n-¡pfw amfnI hf-¸nse ap\o-dn-s\ (32) -bmWv Cóse AdÌv sNbvXXv. Bdmw ¢mknð ]Tn-¡pó aIsf ]nXmhv \nc-h[n XhW ]oUn-¸n-¨p-shó amXmhv t_¡ð s]meo-knð ]cmXn \ðIn-bn-cp-óp. CXn-s\-¯p-SÀóv \S-¯nb At\z-j-W-¯n-emWv AdÌv.

News Submitted:1232 days and 14.44 hours ago.


KÌv luknse acw apdn; t^md-Ìv A[n-Ir-XÀ At\z-jWw \S¯n
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv Kh. KÌvluknð A\-[n-Ir-X-ambn \mev tX¡pa-c-§-Ä apdn¨ kw`-h-¯nð t^mdÌv ^vfbnwKv kvIzmUv A[n-Ir-XÀ Cóse KÌvlu-kn-se¯n At\z-jWw \S-¯n. l_o_v s_ïn-¨mð \ðInb ]cm-Xn-sb-Xp-SÀómWv At\z-jWw. KÌvlu-kn\v tamSn ]nSn-¸n-¡p-ó-Xn-\mbn ssSðkpw CâÀtem¡pw ]mIn-b-Xnð Agn-a-Xn-bp-sï-óm-tcm-]n¨v l_o_v \ðInb ]cm-Xn-bnð Ign-ª-bmgvN hnPn-e³kv kwLw At\z-jWw \S-¯n-bn-cp-óp.

News Submitted:1232 days and 14.44 hours ago.


ao¸p-Kpcn-bnð hoSp-IÄ¡v t\sc Itñ-dv, cïv ss_¡p-IÄ I¯n¨p
Nqcn: ao¸p-Kp-cn-bnð Cóse cm{Xn- cïv hoSp-IÄ¡pw Hcp IzmÀt«-gvkn\pw t\sc Itñ-dp-ïm-bn. cïv ss_¡p-IÄ Xobn«v \in-¸n-¨p. Hcp Hmt«mbv¡v t\scbpw Itñ-dp-ïm-bn. Aôv t]À¡v ]cn-t¡-äp. kw`-h-s¯-¯p-SÀóv Su¬ s]meokv \nc-h[n t]sc IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. ao¸p-Kpcn PK-Zmw_ tImf-\n-bnse Hcp hnZymÀ°nsb Cóse sshIn«v Hcp kwLw `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp-h-s{X. CXn-s\-¯p-SÀómWv A{I-a-saóv s]meokv ]d-ªp. cm{Xn 10 aWn-tbmsS Nqcn- ssX...

News Submitted:1232 days and 15.10 hours ago.


Imª-§mSv im´-am-Ipóp; eoK-S-¡-apÅ t\Xm-¡Ä kam-[m-\-¡-½n-än-s¡-¯n, t\Xm-¡Ä Iq«-ambn KmÔn {]Xn-a-bnð ]pjv]mÀ¨\ \S¯n
Imª-§mSv: Imª-§mSv kam-[m-\-¯n-te-¡v. Cóv cmhnse KÌv luknð \Só kam-[m-\-I-½nän tbmK-¯nð eoKv t\Xm-¡-f-S¡w ]s¦-Sp-¡p-Ibpw A{I-an-Isf Hä-s¸-Sp-¯m³ Fñm cmjv{Sob ]mÀ«n-Ifpw kwbp-à-ambn Blzm\w sN¿p-I-bp-ap-ïm-bn. ]nóoSv KmÔn ]okv ]mÀ¡v, KmÔn kvarXn-aÞ]w Fón-hn-S-§-fn-te¡v Fñm cmjv{So-b-]mÀ«n t\Xm-¡fpw P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw Iq«-ambn \o§n. KmÔn {]Xn-a-bnð ]pjv]mÀ¨\ \S¯n. \msf Imª-§m-s«-¯pó a{´n sI.]n. taml...

News Submitted:1232 days and 14.49 hours ago.


]c-h-\-Sp-¡¯v hoSn\v t\sc ]S-¡-tadv
]c-h-\-Sp¡w: ssI´m-dnð hoSn-\p-t\sc ]S-¡-sa-dn-ªv `oI-cm-´-co£w krjvSn-¨p. s\¨n-¸-Sp-¸n-\-Sp¯ ssI´m-dnse Nmf-¡mð cmasâ hoSn-\p-t\-sc-bmWv ]S-¡-sa-dn-ª-Xv. Cóp-]p-eÀs¨ 4aWn-¡mWv kw`-hw. aqóp-X-hW s]m«n-s¯-dn-bp-ïm-b-Xmbn ho«p-ImÀ ]d-ªp. hoSnsâ apä¯v I¯n, apf-Ip-s]m-Sn, IbÀ Fónh Dt]-£n-¨-\n-e-bn-ep-ïv. ho«p-ImÀ DWÀóv \ne-hn-fn-¨-t¸mÄ A{I-an-IÄ HmSn-c-£-s¸-«-Xm-bmWv kwi-bw. BÀ.-F-kv.-F-kv. IpSpw-_-amWv ...

News Submitted:1232 days and 14.51 hours ago.


N«-ôm-enð sI«n-S-ap-Sa Zpcql kml-N-cy-¯nð acn¨p
N«-ômð: Xma-k-Ø-e-¯n\v sXm«-Sp¯v hoWv InS-¡p-I-bm-bn-cpó BÄ Bkv]-{Xn-bnð acn-¨p. N«-ôm-enð Xma-kn-¡pó sX¡nð kztZin D½dm (43)Wv Cóse cm{Xn ImkÀtImSv kzImcymkv]-{Xn-bnð acn-¨-Xv. ac-W-¯nð _Ôp-¡Ä kwibw {]I-Sn-¸n-¨-Xns\ XpSÀóv hnZKv[ t]mÌp--tamÀ«-¯n-\mbn arX-tZlw ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtf-Pnte¡v sImïpt]m-bn. Cóse cmhn-se-bmWv D½-dns\ N«-ôm-ð ]Ån¡v kao-]s¯ kz´w sI«n-S-¯n\v apónð hoWp-In-S-¡p-óXv Iï-Xv...

News Submitted:1232 days and 14.51 hours ago.


\nc-]-cm-[n-Isf tIknð IpSp-¡p-óp- shómtcm-]n¨v N«ôm-enð lÀ¯mð
N«-ômð: N«-ôm-enð Cóv lÀ¯mð BN-cn-¡p-I-bmWv. N«-ôm-enð IS-IÄ AS-ªp-In-S-¡p-óp. kzImcy hml-\-§Ä HmSn-bn-ñ. N«-ôm-enð hmWn-Py-\n-IpXn DtZym-K-ØÀ ]n´p-SÀó tImgn hml\w Hmt«m-bn-en-Sn-¨v Hmt«m bm{X-¡m-c³ acn-¡p-Ibpw ss{UhÀ¡v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡ð¡p-Ibpw sNbvX-Xn-s\-¯p-SÀóv {]tIm-]n-X-cmb \m«p-Im-cnð NneÀ hmWn-Py-\n-IpXn DtZym-K-Øsc A{I-an¨ kw`-h-¯nð \nc-]-cm-[n-Isf s]meokv th«-bm-Spóp Fóm-tcm-]n-¨mWv ...

News Submitted:1232 days and 14.50 hours ago.


F.sI. A_vZpñ
t_hnô: t_hn-ô-bnse BZy-Ime tIm¬{Kkv {]hÀ¯-I-³ Iñp-¦q-«s¯ F.sI. A_vZpñ (74) A´-cn-¨p. sN¦f aÞew tIm¬{Kkv I½n-än- {]kn-U-ïm-bn-cp-óp. Iñp-¦q«w Pn.Fð.-]n. kvIqÄ \nÀ½mW I½n-än, t_hnô Pam-A¯v sshkv {]kn-Uïv Fóo \ne-I-fnepw {]hÀ¯n-¨n-cp-óp. `mcy: k^n-b. a¡Ä: apl-½Zv jco^v (A_p-Zm-_n), \ko-a, ankv\, kao-d, _pjvd (`qPe hIp¸v ImkÀtIm-Sv), Pko-e. acp-a-¡Ä: \qcn-b, A_q-_-¡À l±mZv \KÀ, A_vZpð \mkÀ Dfn-b-¯-Sp¡ ...

News Submitted:1233 days and 14.00 hours ago.


e£van-b½
IqUvep: IqUvep-hnse e£van-b½ A´-cn-¨p. GI-a-I³ \mcm-b-W³. acp-a-IÄ {ioP.

News Submitted:1233 days and 14.00 hours ago.


tKmhnµv
\ote-izcw: hnap-à-`-S³ ]t«\ kphÀW-h-ñn-bnse ]n.hn. tKmhnµv (72) A´-cn-¨p. `mcy: C. hnem-kn-\n. a¡-Ä: C. taml³ {]Imiv (tIm¬{Kkv tkhm-ZÄ Xr¡-cn-¸qÀ t»m¡v sNbÀam³), an\n, {ioP, {]Zo-]v, ssj\n. acp-a-¡Ä: Zo], {]ho-W, cho-{µ³ (\ote-iz-cw), IrjvW³Ip-«n, cho-{µ³ (Ccp-hcpw hS-I-c). ktlm-Z-c³: IrjvW³ Kpcp-¡Ä.

News Submitted:1233 days and 14.01 hours ago.


am[hn
Imª-§mSv: `oa\Sn Xe-tbm-e-s¸m-bn-ense ]tc-X-\mb th§-bnð Ipª-¼p-\m-b-cpsS `mcy am[hn (85) A´-cn-¨p. a¡Ä: Ipªn-cm-a³, \mcm-b-W³, Hma-\, X¦-a-Wn, `mÀK-hn, ]tc-X-\mb _me³. acp-a-¡Ä: X¼m-bn, ]ßm-h-Xn, Zm£m-b-Wn, Ipª-¼p, A¸-¡p-ªn, IrjvW³, {]`m-I-c³, KoX.

News Submitted:1233 days and 14.02 hours ago.


tKm]m-e-Ir-jvW-`«v hb-\mSv Pnñm Ie-IvSÀ
ImkÀtImSv: FS-\oÀ kztZin sI. tKm]m-e-Ir-jvW-`-«ns\ hb-\mSv Ie-IvS-dmbn \nb-an-¨p. \ne-hnð tImtfPv hnZym-`ymk Ub-d-IvS-dmb tKm]m-e-Ir-jvW-`«v Gsd-¡mew ImkÀtImSv F.Un.-Fw. Bbn {]hÀ¯n-¨p-hóncp-óp. Cóse tNÀó a{´n-k-`m-tbm-K-amWv tKm]m-e-Ir-jvW-`-«ns\ hb-\mSv Pnñm Ie-IvS-dmbn \nb-an-¡m³ Xocp-am-\n-¨-Xv.

News Submitted:1233 days and 14.03 hours ago.


kXy-{Kl kacw \memw- Zn-h-k-¯n-te¡v
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse tdmUp-I-fpsS timN-\o-bm-hØ ]cn-l-cn-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v P\-Iob \oXn-thZn Pnñm I½nän ]pen-¡p-ónse s]mXp-a-cm-a¯v Hm^okv ]cn-k-c¯v \S-¯nhcpó A\n-Ýn-X-Ime kXy{Klw \memw-Zn-h-k-¯n-te¡v ISóp. Cóse kXy-{Klw \mcm-b-W³ t]cnb DðLm-S\w sNbvXp. Dkvam³ IS-h¯v A[y-£X hln-¨p. sj^oJv \kvdp-ñ, _n. Ajvd-^v, hnP-b-e£van IS-¼-ômð, Aºmkv apX-e-¸m-d, A_vZp-dlow Iqh-s¯m-«n, akqZv t_mhn-¡m-\w, sI.Sn. kp`mjv \mcm-b-W...

News Submitted:1233 days and 14.08 hours ago.


amen-\y-\n-t£]w: sUÌv_nóp-IÄ ]p\x-Øm-]n-¡p-Itbm ]Icw kwhn-[m\w Dïm-¡p-Itbm thWw þhym-]m-cn-IÄ
ImkÀtImSv: agbpw Kpcp-X-c-amb BtcmKy {]iv\-§-fp-sSbpw ]Ým-¯-e-¯nð ImkÀtImSv \K-c-¯nð amen\yw \nt£-]n-¡p-óXv \nbaw sImïv XSª Pnñm Ie-IvSÀ {]kvXpX D¯-chv ]n³h-en¨v \K-c-¯nse sUÌv _nóp-IÄ ]p\x-Øm-]n-¡p-ó-Xn\v \S-]-Sn-sb-Sp-¡p-Itbm Asñ-¦nð ]Icw kwhn-[m\w Dïm-¡p-Itbm sN¿-W-saóv ImkÀtImSv aÀ¨âvkv Atkm-kn-tb-j³ {]kn-Uïv F³.-Fw. kpss_À, P\-dð sk{I-«dn ]n.sI. cmP³, {Sj-dÀ F.Fw.-F. dlow, ap³ {]kn-U-ïp-am-cmb F.sI...

News Submitted:1233 days and 14.07 hours ago.


dokÀsh Hm^o-kp-IÄ Imcy-£-a-ambn {]hÀ¯n-¡p-ón-sñóv hnPn-e³kv
ImkÀtImSv: dokÀsh hn`m-K-¯nsâ hnhn[ Hm^o-kp-IÄ Imcy-£-a-ambn {]hÀ¯n-¡p-ón-sñóv hnPn-e³kv Isï-¯ð. hnhn[ Øe-§-fnð \nóv CXp-kw-_-Ôn¨v ]cm-Xn-I-fp-bÀón«pw ]cn-lmcw ImWp-ó-Xnð ISp¯ A\m-Ø-bmWv _Ô-s¸-«-h-cpsS `mK-¯p-\n-óp-ïm-bXv FómWv hnPn-e³kv Isï-¯n-b-Xv. AZm-e-¯p-I-fnð \ðInb ]cm-Xn-I-fnð t]mepw _Ô-s¸-«-hÀ¡v hyà-amb adp-]-Sntbm Bh-iy-amb tcJ-Itfm \ðIm³ Ign-ªn-«n-ñ. Ie-IvS-td-änepw Ip¼-f-bn-sebpw Imk...

News Submitted:1233 days and 14.05 hours ago.


Bcm-[-\meb-§Ä¡v t\sc-bpÅ A{Iaw Ah-km-\n-¸n-¡-Ww-þ-F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v.
ImkÀtImSv: Imª-§ms« cmjv{Sob kwL-«-\-§-fpsS ad-hnð Bcm-[-\m-e-b-§Ä¡v t\sc \S-¯n-s¡m-ïn-cn-¡pó A{Iaw Ah-km-\n-¸n-¡-W-saópw AXn\v H¯mi sNbvXp-sIm-Sp-¡pó cmjv{Sob ]mÀ«n-IÄ A¯cw {]hÀ¯-\-§-fnð \nóv ]n´n-cn-b-W-saópw Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fnôw Fón-hÀ kwbpà {]kvXm-h-\-bnð Bh-iy-s¸-«p. A{I-ahpw Iem-]hpw Dïm-Ip-t¼mÄ s]meo-kp-tZym-K-ØÀ \njv{In-b-am...

News Submitted:1233 days and 14.08 hours ago.


thm«p-tNÀ¡ð \S-]Sn XpS§n
ImkÀtImSv: thm«À ]«n-I-bnð ]pXp-Xmbn t]cv tNÀ¡m\pw \o¡w sN¿m-\p-apÅ \S-]Sn Bcw-`n-¨p. _q¯v sehð Hm^o-kÀ (_n.Fð.-H.)amcpsS taðt\m-«-¯nemWv ]«nI ]pXp-¡p-óXv. CXn-\mbn ChÀ¡v ]cn-io-e-\hpw Ign-ªp. 2012 P\p-h-cnt¡m AXn\v apt¼m 18 hbkv ]qÀ¯n-bm-b-hÀ¡pw CXp-hsc thm«À]-«n-I-bnð t]cv tNÀ¡m-¯-hÀ¡pw At]-£n-¡mw. A\Àl-cmbhsc ]«n-I-bnð \nóv Hgn-hm-¡m-\pÅ At]-£-Ifpw kzoI-cn-¡pw. ]pXnb thm«À]-«nI Ignª Znhkw {]kn...

News Submitted:1233 days and 14.08 hours ago.


shSn-bp-XnÀ¯ Akn. I½o-j-WÀ CS-Xn\v thïn {]N-cWw \S-¯n-sbóv ]n.kn. tPmÀÖv
Xncp-h-\-´-]pcw: tImgn-t¡mSv Fôn-\o-b-dnwKv tImtf-Pnð kacw \S-¯nb Fkv.-F-^v.-sF. {]hÀ¯-IÀ¡v t\sc shSn-bp-XnÀ¯ s]meokv Akn.-I-½o-j-WÀ cm[m-Ir-jvW-]nÅ Ignª Xnc-sª-Sp-¸nð F³.-sI. t{]a-N-{µ\v thïn {]N-c-W-¯n-\n-d-§n-sb-óm-bn-cpóp No^v hn¸v ]n.kn. tPmÀÖnsâ Btcm-]-Ww. ]cm-aÀi-¯nð ZpÊq-N-\-bp-sïópw CXv ]n³h-en-¡-W-saópw Bh-iy-s¸«v {]Xn-]£w \Sp-¯-f-¯n-en-d-§n. Gsd kabw _lfw XpSÀóp. ]nóoSv ]cm-aÀiw ]n³h-en-¨-X...

News Submitted:1233 days and 14.10 hours ago.


CSn-an-ó-enð Aôp-ho-Sp-IÄ¡v \miw
Ipïw-Ipgn: CSn-an-ó-enð Aôp-ho-Sp-IÄ¡v tISp-]mSv kw`-hn-¨p. Cóse cm{Xn 11aWn¡v _ow_p-¦m-en-emWv kw`-hw. _ow_p-¦m-ense tX¿-½-bpsS hoSnsâ NpaÀ hnïp-Io-dn. kn. \mcm-b-W, _n.kn. am[-h³, Npa-«p-sXm-gn-emfn _me³, hmÀ¡ takv{Xn Ia-em-£³ Fón-h-cpsS hoSp-I-fnse hb-dn-§p-IÄ I¯n-\-in-¨p.

News Submitted:1233 days and 14.13 hours ago.


AS-¨n« ho«nð \nóv B`-cWw IhÀóp
ImkÀtImSv: AS-¨n« ho«nð \nóv cï-c-]-h³ kzÀWm-`-cWw tamjWw t]mb-Xmbn ]cm-Xn. sImd-t¡m-Snse {]km-Znsâ ho«n-emWv tamjWw. {]kmZv tPmen¡pw A½ ImkÀtIm«pw t]mb-Xm-bn-cp-óp. Xncn-s¨-¯n-b-t¸m-gmWv hoSnsâ ap³h-is¯ hmXn-ensâ ]q«v s]mfn¨ \ne-bnð Iï-Xv. InS-¸p-ap-dn-bpsS Ae-am-c-bnð kq£n-¨-Xm-bn-cpóp kzÀWm-`-cWw.

News Submitted:1233 days and 14.13 hours ago.


AUz: {]im´v `qjWv aÀ±\w; cïv {]Xn-Isf Isï-¯m-\m-bnñ
\yqUðln: apXnÀó A`n-`m-j-I\pw temIv]mð kwbpà kan-Xn-bnse s]mXp-k-aql {]Xn-\n-[n-bp-amb {]im´v `qjsW kp{]ow tImS-Xn-bnse tNw_-dnð Ibdn aÀ±n¨ tIknse cïv {]Xn-Isf C\nbpw ]nSn-Iq-Sm-\m-bn-ñ. ChÀ¡p-thïn Xnc-¨nð XpS-cp-I-bm-Wv. Uðln \mw t¥mbnð Xma-kn-¡pó tXPoµÀ `¤sb Cóse¯só s]meokv ]nSn-Iq-Sn-bn-cpóp.

News Submitted:1233 days and 14.15 hours ago.


ImkÀtImSv: shÅw tImcp-ó-Xn-\n-S-bnð ho«½ InW-änð hoWv acn-¨p.
sImd-t¡mSv \mKÀ¡-«-bnse ]tc-X-\mb Xn½¸ ]qPm-cn-bpsS `mcy ktcm-Pn\n (52) bmWv acn-¨-Xv. Cóse sshIn«mWv kw`-hw. hoSn\v kao-]s¯ InW-änð \nóv shÅw tImcp-ó-Xn-\n-S-bnð A_-²-¯nð hogp-I-bm-bn-cp-óp. ^bÀt^mgvkv F¯n P\-dð Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-¨p-sh-¦nepw c£n-¡m-\m-bn-ñ. hnZym-\-KÀ s]meokv tÌj-\nð kzo¸À Poh-\-¡m-cn-bm-bn-cp-óp. a¡Ä: hnt\m-ZvIp-amÀ (Hmt«m ss{UhÀ), hn\-b, hnZy, hn\o-X. acp-a-¡Ä: kp\n-X, cLp, cmtPjv, hk´. ...

News Submitted:1233 days and 14.15 hours ago.


XpSÀ¨-bmbn aqóv cm{Xn-I-fnð sshZypXn apS§n; DZpa sshZypXn Hm^o-kn-s\-Xnsc P\-tcm-jap-b-cpóp
DZpa: DZpa sshZypXn Hm^o-kn\v Iognð hcpó Nne {]tZ-i-§-fnð XpSÀ¨-bmbn aqóv cm{Xn-I-fnð sshZypXn XSÊs¸-«p. Xn¦-fmgvN sshIn«v apS-§nb sshZypXn sNmÆmgvN D¨-tbm-sS-bmWv ]p\-Øm-]n-¨-Xv. sNmÆmgvN kÔy-tbmsS hoïpw sshZypXn apS-§n. anó-enð C³kp-te-äÀ I¯n-b-Xm-sW-ómWv DtZym-K-ØÀ ]d-ª-Xv. _p[-\mgvN sshIn-t«m-sS- sshZyp-Xn- ]p\-Øm-]n-¨p. _p[-\mgvN cm{Xn ]e-h«w sshZypXn t]mbpw hópw sImïn-cp-óp. ]peÀs¨ \mep-a-Wn-tbm-sS hoïp...

News Submitted:1233 days and 14.12 hours ago.


]cn-t¡-ä-hsc Fw.Fð.-F. kµÀin¨p; Cóv hoïpw kam-[m\ I½nän tbmKw
Imª-§mSv: Imª-§m«v A{Ia kw`-h-§Ä XpS-cpó ]Ým-¯-e-¯nð hoïpw kam-[m\ I½nän tNcp-óp. Cóv sshIn«v 3 aWn¡v Imª-§mSv dÌv lukn-emWv tbmKw. Imª-§m«v kwLÀjw \ne-\nð¡p-ó-Xn-\mð \nb-a-k-`-bnð ]s¦-Sp-¡msX Imª-§m-s«-¯nb C. N{µ-ti-J-c³ Fw.Fð.-F-bmWv kam-[m\ I½nän hnfn-¨p-tNÀ¡m³ Pnñm Ie-IvS-tdmSv Bh-iy-s¸-«-Xv. A{I-a-¯nð ]cn-t¡äv ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtf-Pnð NnIn-Õ-bnð Ign-bp-ó-hsc C. N{µ-ti-J-c³ Fw.Fð-F. ...

News Submitted:1233 days and 14.26 hours ago.


Imª-§m«v s]meokv hml\hyqls¯ kv{XoIÄ XSªpsh¨p
Imª-§mSv: kwLÀj-¯nsâ ]Ým¯e-¯nð hnZymÀ°n-I-fpÄs¸sS \nc-]-cm-[n-Isf IÌ-Un-bn-se-Sp¯v ]oUn-¸n-¡p-ó-sh-óm-tcm-]n¨v sImf-h-b-en-ð 200tesd kv{XoIÄ s]meokv hml-\-hyqlw XS-ªp-sh-¨p. Cóv cmhn-se-bmWv kw`-hw. s]meokv `oIcX krjvSn-¡p-I-bm-sWópw Cóse cm{Xn A{I-an-Isf tXSn hoSp-I-fn-se-¯nb s]meokv hnZymÀ°n-I-sf-b-S¡w IÌ-Un-bn-se-Sp¯v sImïp-t]m-sbópw kv{XoIÄ ]d-ªp. CXn-semcp 14Imc³ s]meo-kns\ `b-tómSn ]pg-bnð NmSp-I-bp-ïm-...

News Submitted:1233 days and 15.23 hours ago.


Fð.-_n.-F-kv. tImtf-Pnð kwLÀjw; s]mÆ-ense Xma-k -Ø-e¯pw ImkÀtImSv \K-c-¯nepw hnZymÀ°n-Isf A{I-an¨p
ImkÀtImSv: Fð.-_n.-F-kv. Fôn-\o-b-dnwKv tImtf-Pnð kwLÀjw. tImtfPv aqóv Znh-k-t¯¡v AS-¨p. Cóse s]mÆ-ense Xmak Øe¯v sh¨v cïv Fw.F-kv.-F-^v. hnZymÀ°n-IÄ¡v aÀ±-\-ta-äp. cmhnse ho«n-te¡v t]mIm³ ImkÀtImSv sdbnðsh-tÌ-j-\n-te¡v Hmt«m-bnð kô-cn-¡p-t¼mÄ Fkv.-F-^v.sF hnZymÀ°nsb Fw.Pn. tdmUnð sh¨pw Xmb-e-§mSn ShÀ t¢m¡n-\-Sp-¯p-sh¨pw ss_¡n-se¯nb kwLw A{I-an-¨p. apJ¯v kmc-ambn ]cn-t¡ä Fkv.-F-^v.-sF. hnZymÀ°n hS-...

News Submitted:1233 days and 14.59 hours ago.


P\-dð Bkv]-{Xn-bnð tcmKn¡v Imem-h[n Ignª KpfnI \ðIn
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð NnInÕ tXSn-sb-¯nb tcmKn¡v Imem-h[n Ignª ]g-Inb KpfnI \ðIn-b-Xmbn ]cm-Xn. sN«pw-Ipgn Cʯv\KÀ lukn§v tImf-\n-bnse \^ok C{_mlnw s\ôp-th-Z-\-sb-Xp-SÀómWv Cóse D¨-tbmsS P\-dð Bkv]-{Xn-bn-se¯n tUmIvSÀ IrjvW \mb¡ns\ kao-]n-¨-Xv. tUmIvSÀ Ipdn-¨p-\ðInb {Sa-tUmÄ sslt{Um-t¢m-ssdUv Fó KpfnI Bkv]-{Xn-bnð {]hÀ¯n-¡pó ^mÀa-kn-bnð \nóv hm§n. ho«n-se¯n KpfnI Ign-¡m³ Xp\n-b-sh-bmWv Kpfn-IbpsS Imem-...

News Submitted:1233 days and 14.57 hours ago.


\K-c-k`m Iu¬kn-esd A{I-an¨p
ImkÀtImSv: kplr-¯p-¡-tfm-sSm¸w Imdnð kô-cn-¡p-I-bm-bn-cpó \K-c-k`m Iu¬kn-esd Hcp kwLw A{I-an-¨p. ImkÀtImSv \K-c-k-`-bnse tNcss¦ Hómw hmÀUv Iu¬kn-eÀ tNc-ss¦-bnse apl-½Zv apkvXm¡n (28) s\bmWv A{I-an-¨-Xv. Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse cm{Xn 11 aWntbmsS s\ñn-¡póv IS-¸pdw PwKvj-\nðsh-¨mWv kw`-hsaóv apkvXm¡v ]d-ªp. kplr-¯p-¡-fmb kaoÀ, Aºmkv Fón-hÀs¡m¸w ho«nð \nóv Imdnð ImkÀtImSv sdbnðsh-tÌ-j-\nð t]mIp...

News Submitted:1233 days and 14.56 hours ago.


shmÀ¡mSn kztZ-in-bmb ssk\n-I³ s_ðKm-anð acn¨p
shmÀ¡mSn: shmÀ¡mSn kztZ-in-bmb ssk\n-I³ lrZ-bm-Lm-Xs¯ XpSÀóv s_ðKm-anð A´-cn-¨p. shmÀ¡mSn ]mS-bnse \tSjv \mb¡m (47)Wv A´-cn-¨-Xv. 20 hÀj-ambn ssk\y-¯nð tPmen sNbvXphcn-I-bm-bn-cp-óp. cïv hÀj-ambn s_ðKmw anen-«dn Bkv]-{Xn-bnð ^mÀa-kn-Ìmbn tPmen sNbvXph-cn-I-bm-bn-cp-óp. s\ôp-th-Z-\-sb-Xp-SÀóv NnIn-Õ-bn-emb \tSjv \mbIv Cóse cm{Xn 12 aWn¡v s_ðKmw Bkv]-{Xn-bn-emWv acn-¨-Xv. P½p-Im-ivaoÀ, lnam-Nð {]tZ-iv, Bkmw, aWn-...

News Submitted:1233 days and 14.55 hours ago.


J¯ÀþImkÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn. "kvt\l-kw-Kaw' 21\v
tZml: J¯ÀþIm-kÀtImSv aÞew sI.Fw.-kn.-kn-bpsS kvt\l kwKaw 21\v sshIn«v 6 aWn¡v t{Ikn knáensâ ASp-¯pÅ sI.Fw.-kn.-kn. lmfnð \S-¡pw. Fkv.-Sn.-bp. ImkÀtImSv Pnñm {]kn-Uïv F. A_vZpð dlvam³ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-¡pw. Fkv.F.Fw. _joÀ "\mw Ft§m-«v...?' Fó hnj-b-¯nð {]`m-jWw \S-¯pw. ]n.F-kv.-F-¨v. X§Ä kwKaw DðLm-S\w sN¿pw. tZmlbnse {]apJ Kmb-IÀ \bn-¡pó Kma-\-taf Act§dpw. {]kn-Uïv epIvam³ Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. sk{I-t«-dn-b...

News Submitted:1234 days and 14.14 hours ago.


]ntóm¡w \nð¡pó {]hmkn IpSpw-_-§sf _n.]n.-Fð. enÌnð DÄs¸-Sp-¯Ww þsI.-Fw.-kn.-kn.
Zp_mbv: km¼-¯n-I-ambn ]ntóm¡w \nð¡pó {]hmkn IpSpw-_-§sf _n.]n.-Fð. enÌnð DÄs¸-Sp-¯m³ \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saóv Zp_mbv sI.Fw.-kn.-kn. ImkÀtImSv aÞew I½nän Bh-iy-s¸-«p. Cu hÀjw _n.]n.-Fð. enÌv ]pXp-¡m³ Kh¬saâv Xocp-am-\n¨ kml-N-cy-¯nð Zmcn-{Zy-tcJ \nÝ-bn¨ am\-ZÞ§fnð amäw hcp¯n AÀl-amb {]hmkn IpSpw-_-§sf enÌnð DÄs¸-Sp¯n \oXn ImWn-¡-W-saópw KÄ^nð I^v-Xo-cn-b-I-fnepw t{Kmk-dn-I-fnepw kztZin hoSp-I-fnepw Ipd...

News Submitted:1234 days and 14.14 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: 15Imcn I\nhv tXSpóp
apfn-bmÀ: F³tUm-kÄ^m³ _m[n-X-bmb 15Imcn-ImcpWyw tXSp-óp. apfn-bmÀ s]mÆ-ense A_q-_-¡-dnsâbpw _o^m-¯n-a-bp-sSbpw aIÄ kmZn-b-bpsS IpSpw-_-amWv I\n-hp-Å-h-cpsS ImcpWyw tXSp-ó-Xv. \nÀ[\ IpSpw-_-¯nðs¸« A_q-_-¡-dn\v aqóv a¡-fmWpÅ-Xv. Ch-cpsS IpSpw_w hmSIho«n-emWv Ct¸mÄ Xma-kn-¡p-ó-Xv. ChÀ¡v kz´-ambn `qantbm hotSm Cñm-¯-Xn-\mð IjvS-s¸-Sp-I-bm-Wv. hoSv A\p-h-Zn-¡-sa-óm-h-iys¸«v Pnñm ]ôm-b¯v A[n-Ir-XÀ¡v A_q-_-¡À At]...

News Submitted:1234 days and 14.38 hours ago.


efnX
ImkÀtImSv: Ik_ IS-¸p-d¯v IrjvWsâ `mcy efnX (enñn þ40) A´-cn-¨p. kn. Ipªn-cm-a-sâbpw e£van-bp-sSbpw aI-fm-Wv. a¡Ä: A`n-\-hv, A`n-\-µ-\. ktlm-Z-c-§Ä: _me-Ir-jvW³, eX, cLp, _me-N-{µ³, teJ, ]tc-X-bmb eo\.

News Submitted:1234 days and 14.38 hours ago.


Hmt«m ss{Uhsd A{I-an¨p; {]Xn-tj[ {]I-S\w \S-¯nb bqWn-b³ t\Xm-hn\v `ojWn
]Å-¯n-¦mð: bm{Xm XS-k-ap-ïm-¡pó Xc-¯nð tdmUnð hml\w \nÀ¯n-bn-«-Xns\ tNmZyw sNbvX Hmt«m ss{Uhsd aqówK kwLw Imdnð ]n´p-SÀóv A{I-an¨v ]cn-t¡ð¸n-¨p. aÀ±-\-¯nð {]Xn-tj-[n¨v SuWnð {]Xn-tj[ {]I-S\w \S-¯n-b-Xn\v bqWn-b³ t\Xm-hns\ t^mWnð `oj-Wn-s¸-Sp-¯n. Ignª Znhkw ]Å-¯n-¦m-en-emWv kw`-hw. bm{Xm XS-k-ap-ïm-¡pó Xc-¯nð tdmUnð ImÀ \nÀ¯n-bn-«-Xns\ tNmZyw sNbvX-Xns\ SuWnse Hmt«m ss{Uh-dmb apóms« kn. am[-h³ \mbs...

News Submitted:1234 days and 14.37 hours ago.


hym]mc Øm]-\-§sf A{I-an-¨-hÀs¡-Xnsc \S-]Sn thWw
ImkÀtImSv: Imª-§mSv cmjv{Sob kwL-«-\-¯nsâ t]cnð hym]mc Øm]-\-§Ä A{I-an¨ kmaq-ly-t{Zm-ln-IÄs¡-Xnsc \S-]-Sn-th-W-saóv tIcf hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kanXn ImkÀtImSv Pnñm I½nän Bh-iy-s¸-«p. hym]m-cn-IÄ¡v kam-[m-\-t¯msS I¨-hSw sN¿m-\pÅ A´-co£w s]meokv A[n-Im-cn-IÄ krjvSn-¡-W-saópw hym]mc Øm]-\-§Ä A{I-an-¡pó {]h-WX Ah-km-\n-¸n-¡-W-saópw tbmKw A`yÀ°n-¨p. Pnñm {]kn-Uïv sI. Al-½Zv jco^v A[y-£X hln-¨p. _n. A_vZp...

News Submitted:1234 days and 14.40 hours ago.


aÕy-s^Uv sXmgn-em-fn-IÄ¡v hmbv] \ntj-[n-¡p-ó-Xmbn ]cmXn
IogqÀ: aÕy-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡v aÕy-s^Uv hmbv] \ntj-[n-¡pó-Xmbn ]cm-Xn. Iogq-cnse 22 aÕy-s¯m-gn-emfn kv{XoI-fmWv CXp-kw-_-Ôn¨v ]cm-Xn-bp-ambn cwK-¯p-h-ón-cn-¡p-ó-Xv. IogqÀ, ImkÀtImSv skmssk-än-IÄ hgn-bmWv 10000, 15000 cq] hoX-apÅ hmbv] \ðIp-ó-Xv. hmbv]m-XpI BgvN tXmdpw skmsskän Poh-\-¡m-c³ F¯n ]ncn-s¨-Sp-¡p-I-bm-Wv sNbvXn-cp-ó-Xv. Fómð Poh-\-¡m-c³ hmbv]m-XpI ]ncn-s¨-Sp-¡p-óXv \nÀ¯nb-tXmsS AShv apS-§n. ]nóoSv Xp...

News Submitted:1234 days and 14.39 hours ago.


Imª-§m«v kam-[m-\m-´-co£w \ne-\nÀ¯m³ Iq«mb kl-I-cWw thWw-þ-C. N{µ-ti-J-c³ Fw.Fð.-F.
Imª-§mSv: Imª-§m«pw ]cn-k-c-{]-tZ-i-§-fnepw kam-[m-\m-´-co-£Ww ]pe-cm³ Iq«mb kl-I-cWw thW-saóv Imª-§mSv Fw.Fð.-F. C. N{µ-ti-J-c³ ]d-ªp. IS-IÄ A{I-an-¡-s¸«Xpw hml-\-§Ä XIÀ¯Xpw \nc-]-cm-[n-IÄ A{I-an-¡-s¸-«Xpw A]-e-]-\o-b-am-Wv. hoSp-IÄ¡v t\sc \Só A{Iaw P\-§sf `oXn-bn-em-gv¯n-bn-cn-¡-bm-Wv. Imª-§m«v kwLÀjw hym]n-¡p-ó-X-dnª DSs\ apJy-a{´n D½³Nm-ïnsb t\cn«v Iïv {ZpX-IÀ½ tk\sb Ab-¡-W-saópw kam-[m-\m-´-co...

News Submitted:1234 days and 14.41 hours ago.


s]cp-¼m-hqÀ kw`hhpw tImgn-t¡mSv shSn-sh¸pw: {]Xn-]£w Cd-§n-t¸mbn
Xncp-h-\-´-]pcw: {]Xn-]£w Cóv cïv XhW \nb-a-k-`-bnð \nóv Cd-§n-t¸m-bn. tamj-W-¡päw Btcm-]n¨v _kv bm{X-¡m-cs\ Xñn-s¡mó kw`h¯nð ASn-b-´nc {]ta-b-¯n\v A\p-aXn \ntj-[n-¨-Xnð {]Xn-tj-[n-¨m-bn-cpóp BZys¯ Cd-§n-t¸m-¡v. tImgn-t¡m«v hnZymÀ°n-IÄ¡v t\sc shSn-sh¨ Akn-Ìâv I½o-j-WÀs¡-Xn-cmb \S-]Sn sshIp-óp-sh-óm-tcm-]n-¨mWv cïm-as¯ Cd-§n-t¸m-¡v. s]cp-¼m-hq-cnð\-SóXv a\p-jy-¡p-cp-Xn-bmsWópw cLp-hnsâ IpSpw-_-¯n\v...

News Submitted:1234 days and 14.41 hours ago.


_me-Ir-jvW-]n-Å- P-bn-enepw t^m¬ D]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xmbn F.Un.-Pn.-]n.
Xncp-h-\-´-]pcw: ap³a{´n BÀ. _me-Ir-jvW-]nÅ Pbn-enepw t^m¬ D]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xmbn kÀ¡m-dns\ Adn-bn-¨n-cp-óp-shóv Pbnð F.Un.-Pn.-]n-bpsS shfn-s¸-Sp-¯ð. Pbn-enð Ign-bsh _me-Ir-jvW-]nÅ t^mWp-IÄ D]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xmbn sabv 16, 18 Xnb-Xn-I-fn-emWv Xm³ dnt¸mÀ«v \ðIn-b-sXóv F.Un.-Pn.-]n. Ae-Ivkm-ïÀ tP¡_v shfn-s¸-Sp¯n.

News Submitted:1234 days and 14.42 hours ago.


tImX-aw-K-e¯v ]oU-\-¯n-\n-c-bmb ]Xn-\m-ep-Imcn {]k-hn¨p
sIm¨n: tImX-aw-K-e¯v ]oU-\-¯n-\n-c-bmb ]Xn-\m-ep-h-b-kp-Imcn s]¬Ip-ªn\v Pòw \ðIn. A½bpw Ipªpw Ct¸mÄ Fd-Wm-Ipfw P\-dð Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-em-Wv. Ipªnsâ ]nXm-hm-scóv Adn-bm³ Un.F³.-F. ]cn-tim-[\ \S-¯pw.

News Submitted:1234 days and 14.42 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036