To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 23 November 2014
News updated: Sunday November 23 2014 02:13 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

ap«w kztZ-in\n apwss_-bnð acn¨p
_´n-tbmSv: ap«w sdbnðsh sKbvän-\-Sp¯v Xma-kn-¡pó iin-Ie(35)apwss_-bnð acn¨p. `À¯mhv awK-em-]p-cs¯ Atim-I³. 10 hÀj-ambn apwss_-bnð Xma-kn-¨p-h-cn-I-bm-bn-cp-óp. ap«s¯ [qa _¦-c-bp-sSbpw t__n-bp-sSbpw aI-fm-Wv. a¡Ä: hwin-I, hµn-I, {]Pzð.

News Submitted:1217 days and 15.28 hours ago.


sNssó-bnepw Hä-¸m-e¯pw hml-\m-]-ISw; tPmjn-bpsS aI-f-S¡w Bdp-t]À acn¨p
sNssó/Hä-¸mew: Cóv ]peÀs¨ sNssó-bnepw Hä-¸m-e-¯n-\-Sp¯ e¡n-Sn-bn-epap-ïmb cïv hml-\m-]I-S-§-fnð Bdp-t]À acn-¨p. sNssó-bnð alm-_en ]pc-¯n-\-Sp¯v ]peÀs¨ Hó-c-bv¡p-ïmb hml-\m-]-I-S-¯nð Ne-¨n{X kwhn-[m-b-I³ tPmjn-bpsS aIÄ sFizcy (24) bS¡w aqóv t]À acn-¨p. cïp-t]sc Kpcp-X-c-amb ]cn-¡p-I-tfmsS sNssó At¸mtfm Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Xr¸q-Wn-¯pd kztZ-in\n cm[n-I, XriqÀ kztZin AÀPp³ Fó-h-cmWv acn¨ aäp cïp...

News Submitted:1217 days and 15.26 hours ago.


Ncn-{X-sa-gpXn: DdpKzmbv¡v tIm¸ Ata-cn¡ IncoSw
_yq\kv sFdnkv: temI-I-¸nð t\Sm³ Ign-bmsX t]mbXp Z£nW Ata-cn-¡³ t]mcm-«-th-Zn-I-bnð ]qÀ¯n-bm¡n UnbtKm t^mÀem³ DdpKzm-bpsS hoc-]p-cp-j-\m-bn. tIm¸ Ata-cn¡ ^pSvt_mÄ ss^\-enð ]mc-Kzmsb 3þ0 \v tXmð¸n¨v Ddp-Kzmbv Ncn-{X-¯n-te-¡v. Ddp-Kzmbv¡v CXv 15þmw Ioco-Sw. 14 Inco-S-§-fp-ambn sdt¡mÀUv Ncn-{X-¯nð H¸-ap-ïm-bn-cpó AÀPâo-\sb ]nón-em¡n Ddp-Kzmbv Z£nW Ata-cn-¡-bnse ^pSvt_mÄ Aiz-ta-[-¯nð AP-¿-cm-bn. 11þmw an\n-änð...

News Submitted:1217 days and 15.24 hours ago.


]Ån-¡-c-bnð tXmWn adnªv aqóv t]À¡v ]cn-t¡äp
t_¡ð: ]Ån-¡-c-bnð tXmWn adnªv aqóv t]À¡v ]cn-t¡-äp. kXo-i³, aWn, _m_p Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Cóv cmhnse Bdp-a-Wn-¡mWv A]-I-Sw. ao³]n-Sn-¡m³ ]pd-s¸-«-t¸mÄ tXmWn ià-amb Xnc-am-e-bnðs¸-Sp-I-bm-bn-cpóp.

News Submitted:1218 days and 13.09 hours ago.


sI.F-kv.-Sn.-F. Un.Un.-C. Hm^okv amÀ¨v \S¯n
ImkÀtImSv: s]mXp hnZym-`ymk taJe XIÀ¡m-\pÅ \o¡w sNdp-¡p-I, hnZym-e-b-§Ä tImÀ¸-td-äp-IÄ¡v Xosd-gp-Xm-\pÅ \o¡-¯nð \nópw ]n´n-cn-bp-I, kmap-Zm-bnI iàn-I-fpsS k½À±-§Ä¡v hg§n ]mTy-]-²-Xn-bpw, ]mT-]p-kvX-Ihpw A«n-a-dn-¡m-\pÅ \S-]-Sn-IÄ ]n³h-en-¡pI XpS-§nb Bh-iy-§Ä Dó-bn¨v sI.F-kv.-Sn.-F. Pnñm I½nän Un.Un.-C. Hm^o-kn-te¡v amÀ¨v \S-¯n. Znh-k-th-X\ A[ym-]-I-cpsS thX\w hÀ[n-¸n-¡-W-saópw A[ym-]-I-cpsS tPmen kwc-...

News Submitted:1218 days and 13.10 hours ago.


Jmkn-bpsS acWw: tI{µ-kÀ¡mÀ Hm^o-kp-I-fn-te¡v amÀ¨v \S¯n
ImkÀtImSv: Jmkn kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS acWw kw_-Ôn¨ At\z-jWw {]tXyI kn._n.-sF. kwLs¯ Gð¸n¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. ImkÀtImSv Pnñm I½n-än-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð Pnñ-bnse ]¯v tI{µkÀ¡mÀ Hm^o-kp-I-fn-te¡v amÀ¨v \S-¯n. at©-izcw sSe-t^m¬ `h³ amÀ¨v k¿nZv Da-dpð ^mdqJv X§Ä DðLm-S\w sNbvXp. apl-½Zv ss^kn IP, kn±nJv Akvlcn kw_-Ôn-¨p. D¸f t]mtÌm-^okv amÀ¨v Fw.F. Jmknw apÉymÀ DðLm-S\w sNbvXp. A_...

News Submitted:1218 days and 13.11 hours ago.


[m\yw-s]m-Sn-¡pó b{´-¯nð IpSp§n DS-a-bpsS acWw: \mSv hnd-§-en¨p
Xr¡-cn-¸qÀ: [m\y-§Ä s]mSn-¡pó anñnse b{´-¯nð IpSp§n DSa ]Só FS-¨mss¡ ]me-¯-d-bnse H.sI. alvaqZv (70) acn¨ hnh-c-a-dnªv \mSv hnd-§-en¨p. Cóse sshIn-«mWv ]me-¯-d-bnse k^nb ssdkv anñnð A]-ISw \S-ó-Xv. DSp-apïv b{´-¯nsâ s_ðänð IpSp-§n-bmWv A]-I-Sw. DSp-apïv s_ðäv hen-¨p-sIm-ïp-t]m-b-t¸mÄ AtXm-sSm¸w alvaqZpw ASn-sX-än-ho-Wp. s_ðänð IpSp-§nb alvaqZv b{´-¯n-\-Sn-bnðs]«v sRcn-ª-aÀóp. ]e-X-hW N{I-§Ä¡n-...

News Submitted:1218 days and 13.17 hours ago.


bq¯veoKv Pnñm kt½-f\w kam-]n¨p
ImkÀtImSv: cmjv{Sob {]hÀ¯\w Gsd ]hn-{XX \ndª Hóm-sWópw AXn\v ]pXnb ImgvN-¸m-Sp-Ifn-eqsS IqSp-Xð [\yX \nd-ª-Xm¡n amäm³ bphXzw X¿m-dm-h-W-saópw apkvenw eoKv kwØm\ {Sj-dÀ lao-Zen jw\mSv ]dªp. cïv Znh-k-ambn ]p-Xn-b-_kvÌmâv ]cn-k-cs¯ apl-½Zv sj^o-Jv-þ-A-kvlÀ \K-dnð \S-óp-h-ó apkvenw bq¯veoKv Pnñm kt½-f-\-¯nsâ kam]\ kt½-f\w DZvLm-S\w sN¿pI-bm-bn-cpóp At±-lw. bq¯veoKv Pnñm {]kn-Uïv A_vZp-ñ-¡pªn sNÀ¡f A[y-£X hl...

News Submitted:1218 days and 13.09 hours ago.


kzImcy kvIqfnse aqóv skIyq-cnän Poh-\-¡mÀ¡v aÀ±-\-¯nð ]cn¡v
ImkÀtImSv: kzImcy kvIqfnse aqóv skIyq-cnän Poh-\-¡m-cmb ktlm-Z-c-§sf ss_¡n-se-¯nb kwLw A{I-an¨v ]cn-t¡ð]n-¨p. t\¸mÄ _km³ kztZ-inbpw ap«w Ip\nð kvIqfnse skIyq-cnän Poh-\-¡m-c\p-amb an¯p _l-ZqÀ (30), ktlm-Z-c-§-fmb chn (25), cmtPjv (22) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse cm{Xn H¼-X-c-tbmsS D¸-f-bnð sh¨mWv kw`-h-saóv ]cn-t¡-ä-hÀ ]d-ªp. ]¯p-Zn-hkw ap¼v kvIqÄ hnZymÀ°n\n-I-fpsS tlm...

News Submitted:1218 days and 13.12 hours ago.


DZn-\qÀ IhÀ¨: At\z-jWw Ip{]-kn² Ipä-hm-fnsb tI{µo-I-cn¨v
Imª-§mSv: DZn-\qÀ IhÀ¨mtIknð At\z-jWw Ip{]-kn² Ipä-hm-fnsb tI{µo-I-cn-¨v. {]Xn-I-fpsS cïv tcJm Nn{X-§Ä s]meokv CXn-\Iw X¿m-dm-¡n-bn-«p-ïv. CXn-semóv Ip{]-kn² Ipä-hm-fn-bpsS t^mt«m-bp-ambn kmay-ap-sïóv s]meokv ]d-ªp. DZn-\q-dnse s{]m^. at\m-l-c-s\bpw ho«p-Im-scbpw I¯n-ap-\-bnð \nÀ¯n-bmWv ]Whpw B`-c-W-§fpw Imdpw IhÀóXv. ImÀ ]nóoSv ]¿-óq-cnð \nópw Isï-¯n-bn-cp-óp.

News Submitted:1218 days and 13.13 hours ago.


hnZymÀ°nsb aÀ±n-¨- kw`-h-¯nð Bdv t]Às¡-Xnsc tIsk-Sp¯p
ImkÀtImSv: N«-ômð Fw.sF.kn-bnse cïmw-hÀj hnZymÀ°n sNa-\mSv IS-hs¯ sI.F. db^n (21) s\ aÀ±n¨ kw`-h-¯nð Su¬ s]meokv Bdv t]Às¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. Xf-¦c ]Sn-ªm-dnse Aao³, Xmb-e-§m-Sn-bnse C¨p, 30þmw ssaense dnkvhm³ Fón-hÀ¡pw Iïm-e-dn-bm-hpó aqóv t]À¡psa-Xn-sc-bmWv tIkv. 22\v sshIn«v Xf-¦c Ipónð sh¨mWv kw`-hw. tImtf-Pnð \nóv Xf-¦-c-bnse ktlm-Z-cn-bpsS ho«nte¡v _kn-d§n \S-óp-t]m-Ip-ó-Xn-\n-S-bn-emWv aÀ±-\w. <...

News Submitted:1218 days and 13.13 hours ago.


Xoh-ïn-bnð \nóv hoWv tlm«ðamt\-PÀ¡v ]cn¡v
atô-izcw: HmSn-s¡m-ïn-cpó Xoh-ïn-bnð \nópw sXdn¨v hoWv tlm«ð amt\-PÀ¡v kmc-ambn ]cn-t¡-äp. awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨ Cbm-fpsS Imð Hm¸td-j³ sNbvXv apdn¨v \o¡n. awK-em-]pcw ]mtÞ-izcw kztZ-inbpw awK-em-]p-ct¯ kzImcy tlm«-ense amt\-P-cp-amb cmL-th{µ InWn (31) ¡mWv kmc-ambn ]cn-t¡-ä-Xv. Cóv cmhnse F«v aWn-tbmsS atôiz-c¯v sh¨mWv A]-I-Sw. sNdp-h-¯qÀ ]mkô-dnð \nómWv hoW-Xv.

News Submitted:1218 days and 13.14 hours ago.


AanX thmÄt«Pv: am\y-bnð sshZypXn D]-I-c-W-§Ä I¯n-\-in¨p
_Zn-b-Sp¡: am\y-bnð AanX thmÄt«-Pns\ XpSÀóv sshZypXn D]-I-c-W-§Ä I¯n-\-in-¨p. am\y ]Ån-¡-Sp¯ {Sm³kvt^mÀa-dnsâ ]cn-[n-bnð hcpó Kuknb\KÀ, kwkw \KÀ Fón-hn-S-§-fnse \nc-h[n hoSp-I-fnse tamt«m-dp-Ifpw {^nUvPpw Sn.hnbpw _Ä_p-I-fp-amWv I¯n-\-in-¨-Xv. cm{Xn 12aWn-tbm-sS-bmWv AanX thmÄt«Pv Dïm-b-Xv. Cu `mKs¯ sXcphv hnf-¡p-Ifpw I®-S-¨n-«p-ïv.

News Submitted:1218 days and 13.15 hours ago.


Ime-hÀjw; hoSv XIÀóp
s\ñn-¡póv: Ignª Znh-k-ap-ïmb ià-amb Imänepw ag-bnepw hoSn\v hnÅð hoWp. hoSnsâ tað¡q-c-bpsS Hcp `mKw XIÀóp. s\ñn-¡póv Nocpw_ tdmUnse alvaqZnsâ `mcy Ban-\-bpsS HmSn« hoSn\mWv hnÅð hoW-Xv. hoSnsâ ASp-¡-f, ap³h-is¯ dqap-IÄ Fón-h-bpsS Npa-cp-IÄ¡v henb hnÅð hoWn-«n-«p-ïv.hoSv \new-s]m-¯p-saó `b-¯n-emWv ho«p-ImÀ.

News Submitted:1218 days and 13.13 hours ago.


taml³em-en\v tImSn-I-fpsS ]pcm-hkvXp tiJcw: sdbvUn\v ]nónð \nÀ½m-Xm-¡-fpsS Nc-Sp-hen
sIm¨n: kq¸ÀXm-c-§-fmb a½q-«n-bp-sSbpw taml³em-en-sâbpw hoSp-I-fnð\nópw Hm^o-kp-I-fnð \nópw ]nSn-s¨-Sp¯ tImSn-I-fpsS CS-]m-Sp-IÄ kw_-Ôn¨ tcJ-IÄ BZm-b-h-Ip¸v A[n-Ir-XÀ ]cn-tim-[n-¨p-h-cp-óp. \msf sIm¨n-bn-se-¯pó taml³em-ens\ DtZym-K-ØÀ tXh-c-bnse ho«n-se¯n tNmZyw-sN-¿pw. taml³em-en\v am{Xw Xpd-¡m-\m-hpó _tbm-sa-{Sn¡v tem¡v D]-tbm-Kn¨v ]q«nb cïv apdn-IÄ Xpdóv ]cn-tim-[n-¡pw. Ne-¨n-{X-\nÀ½m-Ww, hnX-c-Ww, H...

News Submitted:1218 days and 13.17 hours ago.


tIm¬{Kkv _Ôw hnSm³ Un.Fw.-sI. Btem-N\
tImb-¼-¯qÀ: Un.Fw.-sIbpsS \nÀWm-bI Iu¬knð ChnsS Bcw-`n¨p. Un.Fw.-sI. {]kn-Uïv Fw. Icp-Wm-\n[n DÄs¸-sS-bpÅ apXnÀó t\Xm-¡Ä kw_-Ôn-¡p-óp-ïv. tIm¬{Kkv kJyw kw_-Ôn¨pw ]pXnb a{´n-amsc kw_-Ôn-¨p-apÅ {]iv\w ]mÀ«n-bnð `nóX cq£-am-¡n-bn-«p-ïv. P\-dð Iu¬kn-ensâ aptóm-Sn-bmbn Cóse ]mÀ«n \nÀÆm-lI kan-Xn-tbmKw tNÀón-cp-óp. tIm¬{K-kn-s\-Xnsc cq£-hn-aÀi-\-amWv `qcn-`mKw AwK-§fpw DbÀ¯n-b-Xv. tIm¬{K-kp-am-bpÅ _...

News Submitted:1218 days and 13.18 hours ago.


ImkÀtImSv an\n sshZypXn `h³ ]cn-K-W-\-bnð
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv an\n sshZypXn `h-\p-thïn ]pXp-¡nb cq]-tcJ X¿m-dm¡n FÌn-taäv FSp-¡m-\pÅ \nÀt±iw \ðIn-bn-«p-sïópw CXv e`n-¡pó apd¡v `c-Wm-\p-aXn \ðIn- \nÀ½mW {]hÀ¯\w Bcw-`n-¡p-saópw sshZypXn a{´n Bcym-S³ apl-½Zv F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F-bpsS tNmZy-¯n\v adp-]-Sn-bmbn \nb-a-k-`sb Adn-bn¨p. Ipdª \nc-¡nð sshZypXn Dð]m-Zn-¸n-¡pó sNdp-InS sshZypXn ]²-Xn-Isf t{]mÕm-ln-¸n-¡pó kao-]-\-¯ns...

News Submitted:1219 days and 14.01 hours ago.


hnZymÀ°n-I-fnð [mÀ½nI t_m[w hfÀ¯Ww
]p¯nsK: hnZymÀ°n-I-fnð [mÀanI t_m[w hfÀ¯p-ó-Xnð A[ym-]-IÀs¡m¸w c£n-Xm-¡Ä¡pw henb _m[y-X-bp-sïóv apln-½m¯v apZ-cnkv s_Ån-¸mSn A_vZpñ apÉymÀ A`n-{]m-b-s¸-«p. k¿nZv Xzmln-dpð AlvZð X§Ä Bïv t\À¨-bpsS `mK-ambn kwL-Sn-¸n¨ c£m IÀXr kt½-f\w DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Fw. A´pªn samKÀ A[y-£X hln-¨p. kpsse-am³ Icn-sh-ÅqÀ, A_vZpð JmZnÀ kJm^n sam{Kmð, A_vZpð dlvam³ Alvk-\n, aqk kJm^n If-¯qÀ ¢mkp-...

News Submitted:1219 days and 14.04 hours ago.


]IÀ¨-hym-[n-IÄ¡v {]Xn-tcm[ acpóv \ðIWw
Nu¡n: sam{Kmð]p-¯qÀ ]ôm-b-¯nð ]IÀ¨-hym-[n-IÄ ]SÀóv ]nSn-¡p-t¼mgpw ]ôm-b-¯-[n-Ir-Xcpw BtcmKy hIp¸v {]hÀ¯-Icpw \nkw-KX ]men-¡p-I-bm-sWóv sam{Kmð]p-¯qÀ aÞew tIm¬{Kkv tbmKw Ipä-s¸-Sp-¯n. ag-¡mew XpS-§p-ó-Xn\v ap¼v Xsó Hmhp-Nm-ep-IÄ hr¯n-bm-¡p-Ibpw ]cn-kc ipNo-I-cWw \S-¯p-Ibpw sNbvXn-cp-ópsh¦nð ]IÀ¨ hym[n-IÄ XS-bm³ Ign-bp-am-bn-cp-óp. Hmhp-Nm-ep-I-fnse D]-tbmK iq\y-amb hkvXp-¡Ä hen-s¨-dn-ª-Xp-aqew shÅw H-...

News Submitted:1219 days and 14.05 hours ago.


ae-tbm-c¯v _n.F-kv.-F³.Fð. emâv t^mWp-IÄ A{]-Xy-£-am-Ip-óp; A[n-Ir-XÀ¡v au\w
Ipän-t¡mð: XI-cm-dn-emb _n.F-kv.-F³.-Fð. emâv t^mWp-IÄ \óm-¡m³ A[n-Ir-XÀ Xmð]cyw ImWn-¡p-ónñ Fó ]cmXn hym]-I-am-b-tXmsS _n.F-kv.-F³.-Fð. _Ôw Dt]-£n-¡m³ D]-t`m-àm-¡Ä Btem-Nn¨p XpS-§n. ae-tbm-c¯v an¡ sSe-t^m¬ FIvkvtN-ôp-IÄ¡v Iognepw \nc-h[n emâv t^mWp-IÄ XI-cm-dn-em-bn«pw Ahsb \óm-¡pó Imcy-¯nð _Ô-s¸-«-hÀ ImWn-¡pó DZm-ko-\-X-s¡-Xn-sc-bmWv {]Xn-tj[w hym]-I-am-¡p-ó-Xv. amk-§-tfmfw t^mWp-IÄ "N¯n«pw' Poh...

News Submitted:1219 days and 14.10 hours ago.


bq¯veoKv Pnñm kt½-f-\-¯n\v Bth-i-I-c-amb XpS¡w
ImkÀtImSv: apÉnw bq¯veoKv Pnñm kt½-f-\-¯n\v Bh-ti-Ic XpS-¡w. Cóse ]pXnb _kvÌmân\v kao-]s¯ ane³ Xob-äÀ hf-¸nð Bcw-`n¨ kt½-f\w {]hÀ¯-Isc Bth-i-`-cn-X-am-¡n. bq¯v eoKv kwØm\ {]kn-Uïv sI.Fw. jmPn Fw.Fð.-F. cïv Znh-ks¯ kt½-f\w DðLm-S\w sNbvXp. Xo{h-hm-Z-¯n-s\-Xn-sc-bpÅ \ne-]m-Sv apÉnw eoKn\v Icp-t¯-In-sbópw tIcf \nb-a-k-`-bnð 20 AwK-§-fp-ambn apÉnw eoKv Xnf§n \nð¡p-óXv Cu \ne-]m-Sn-\pÅ AwKo-Im-c-am-sWópw jmPn ]d-...

News Submitted:1219 days and 14.11 hours ago.


sdbvUv XpS-cpóp; IW-¡nðs]Sm¯ kz¯v Isï¯n
sIm¨n: kq¸ÀXm-c-§-fmb a½q-«n-bp-sSbpw taml³em-en-sâbpw hoSp-I-fnepw Hm^o-kp-I-fnepw sdbvUv Cópw XpS-cp-óp. kz¯v kw_-Ôn¨ tcJ-Ifpw IqSp-Xð Id³knbpw Isï-Sp-¯n-«p-ïv. a½q-«n-bpsS ]\-¼nÅn \K-dnse ho«nð \nóv 22 e£w cq]-bmWv e`n-¨-Xv. Cóse cm{Xn F«-c-tbmsS ho«n-se-¯nb a½q-«n-bpsS kmón-[y-¯nð cïv apdn-IÄ Xpdóp ]cn-tim-[n-¨p. Hcp kn\n-abv¡v Hó-c-t¡mSn cq] {]Xn-^ew hm§n-b-Xn-\pÅ tcJ-IÄ Isï-Sp-¯p. BZmb \nIpXn hIp...

News Submitted:1219 days and 14.15 hours ago.


_n. IrjW Kpcpkzman
sImó-¡mSv: s]ÀfSp¡-bnse _n. IrjvW-Kp-cp-kzman (79) A´-cn-¨p. ]g-b-Ime tIm¬{Kkv {]hÀ¯-I-\m-Wv. Ph-lÀ sse{_dn Øm]-I AwKhpw Nqfn-bmÀ `K-h-Xn t£{X `c-W-k-anXn AwK-hp-am-bn-cp-óp. `mcy: shÅ-¨n. aI³: \mcm-b-W³ (t]mÌvam³, sX¡nð). acp-a-IÄ: \fn\n Ipän-t¡mð. ktlm-Zcn: ]tc-X-bmb Imcn-¨n. s]Àf-Sp¡ {io[À½-imkvX `P\aµncw Kpcpkzman _me-Ir-jvW³ A\p-tim-Nn-¨p.

News Submitted:1219 days and 14.18 hours ago.


F³tUm-kÄ^m-s\-Xnsc am[ya {]hÀ¯-IÀ bp²w XpS-cWw þSn.-sP.-F-kv. tPmÀÖv
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^ms\Xnsc am[ya {]hÀ¯-IÀ bp²w XpS-c-W-saóv {]apJ am[ya {]hÀ¯-I³ ]ß-`q-j¬ Sn.sP.-F-kv. tPmÀÖv ]d-ªp. F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-XÀ¡pÅ klmb hnX-c-W-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v F³hn-kmPv ap\n-kn--¸ð tIm¬^-d³kv lmfnð \S-¯nb ]{X-{]-hÀ¯I Iq«mbva DðLm-S-\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp At±-lw. hnj-I-¼-\n-I-fpambn `c-W-Iq-S-§Ä ASp-¡p-t¼mÄ AXn-s\-Xnsc am[y-a-§Ä i_vZn-¡-Wsaópw At±lw ]d-ªp. ¹m¨n-a-S, F...

News Submitted:1219 days and 14.26 hours ago.


BZy-`mcy cïmw-`m-cysb ho«nð\nóv ]pd-¯m¡n
Imª-§mSv: Imap-I³ Dt]-£n¨ bph-Xn, `À¯m-hn-s\bpw cïmw `mcy-sbbpw ]pd-¯m¡n ho«nð Xmakw XpS-§n. C«-½ð kztZ-in-\n-bmWv X\n-¡p-IqSn Ah-Im-i-s¸« ho«nð Cóse Xmakw XpS-§n-bXv. CtXmsS bph-Xn-bpsS `À¯mhpw cïmw- `m-cybpw hoSp-hn«v _Ôp-ho-«n-te¡v Xma-kw-am-än.

News Submitted:1219 days and 14.21 hours ago.


_kn-d-§nb hnZymÀ°nsb HcpkwLw A{I-an¨p
ImkÀtImSv: _kn-d§n ktlm-Z-cn-bpsS ho«n-te¡v \S-óp-t]m-hp-I-bm-bn-cpó kzImcy tImtfPn-se hnZymÀ°nsb HcpkwLw A{I-an-¨v ]cn-t¡ð¸n-¨p. N«-ômð Fw.sF.-kn-bnse cïmw-hÀj _n._n.-Fw. hnZymÀ°n sN½\mSv IS-hs¯ sI.F. dbn^n (21) s\bmWv A{I-an-¨-Xv. P\-dð Bkv]-{Xnbnð {]th-in-¸n¨p. Cóse sshIn«v Xf-¦c Ipónð sh¨mWv kw`-hw.

News Submitted:1219 days and 14.22 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: HcmÄ IqSn acn¨p
Imª-§mSv: F³tUm-kÄ^m³ tcmK-_m-[n-X-\m-bn-cpó cmh-tW-izcw ]md-t¯ms« Fw. Ip«y³ (63) A´-cn-¨p. `mcy: e£van. a¡Ä: kpa-Xn, kptc-jv, kpP, kpPn-X, kpIp-am-c³. acp-a-¡Ä: A\nð, joP, ]tc-jv, kpIp-am-c³.

News Submitted:1219 days and 14.24 hours ago.


tdmUv \óm-¡n-bn-sñ-¦nð _tÊm«w \nÀ¯pw þDS-aØ kwLw
ImkÀtImSv: XIÀópInS-¡pó tdmUp-IÄ ASn-b-´n-c-ambn dn¸-bÀ sNbvXn-sñ-¦nð _kvkÀhokpIÄ \nÀ¯n-sh-¡p-saóv _kv HmtWÀkv Atkm-kn-tb-j³ ImkÀtImSv Xmeq¡v I½nän apó-dn-bn¸v \ðIn. ImkÀtImSv Xe-¸mSn dq«nð s]ÀhmSv apXð D¸f hsc \mj-Wð sslth s]m«n-s¸m-fnªv KXm-KX tbmKy-a-ñm-Xm-bn-cn-¡-bm-Wv. Cu tdmUnð IqSn-bpÅ _kv kÀhokv aqew kvs]bÀ]mÀSvkp-IÄ \jvSs¸«v ]e-t¸mgpw {Sn¸p-IÄ apS-§p-óp-ïv. Uokð hne-hÀ[-\hv aqew s]mdp-X...

News Submitted:1219 days and 14.18 hours ago.


Im¼-knð Ib-dn hnZymÀ°nsb A{I-an¨p
sNÀ¡f: tImtfPv Im¼-knð Ib-dnb kwLw hnZymÀ°nsb A{I-an-¨p. sN¦f Cµn-cm-\-KÀ hnth-Im-\µ tImtf-Pnse _n.tImw. Ah-km\hÀj hnZymÀ°n Nqcn ao¸pKpcn-bnse C.Fw. apl-½Zv CÀ^ms\ (20)bmWv A{I-an-¨-Xv. t»UvsImïv ssIbnepw apJ¯pw ]cn-t¡ä \ne-bnð P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.Cóse D¨-tbmsS ss_¡nepw Imdn-ep-sa-¯nb kwL-amWv A{I-an-¨-sXóv CÀ^m³ ]cm-Xn-s¸-«p.

News Submitted:1219 days and 14.34 hours ago.


t_¡ð doUv Nmcn-ä-_nÄ {SÌvP\-dð sk{I-«-dn-bpsS ImÀ XIÀ¯p
t_¡ð: t_¡ð doUv Nmcn-ä-_nÄ {SÌv P\-dð sk{I-«-dn-bpsS ImÀ ASn¨p XIÀ¯p. _n.Fw. kmZn-Jnsâ ]n.ssh. 3 7314 ^nbäv ]pïm ImdmWv XIÀ¯-Xv. Iñn«v Nnñp-IÄ XIÀ¯ \ne-bn-em-Wv. hoSn\v apón-emWv ImÀ ]mÀ¡v sNbvXn-cp-ó-Xv. kw`hs¯¡pdn¨v t_¡ð s]meokv {]mY-anImt\z-jWw \S-¯n. Hcp Nm\-enð hó ]cn-]m-Sn-bnð hnaÀi-\-]-c-amb \ne-]mSv _n.Fw. kmZnJv hyà-am-¡n-bn-cp-óp. CXmtWm ImÀ XIÀ¯-Xn\v ]nón-seóv At\z-jn-¡p-óp-ïv. Cóv D¨-hs...

News Submitted:1219 days and 14.35 hours ago.


t]ma-td-\n-bs\óv ]dªv\ðIn-bXv \mS³]-«nsb: D]-t`m-àmhv tImS-Xnbnð
ImkÀtImSv: t]ma-td-\n-b³ ]«n-¡p-«n-sbóv [cn-¸n¨v \mS³ ]«n-¡p-«nsb \ðInb IS-bp-S-a-s¡-Xnsc \jvS-]-cn-lmcw Bh-iy-s¸«v aÀ¨âv t\hn-¡m-c³ D]-t`màr XÀ¡-]-cn-lmc tImS-Xnsb kao-]n-¨p. Imen-¨m-\-Sp-¡s¯ X¼m³ \mb-cpsS aI\pw aÀ¨âv t\hn Poh-\-¡m-c-\p-amb ]n. ic-XvIp-am-dmWv 75,000 cq] \jvS-]-cn-lmcw Bh-iy-s¸«v t^mds¯ kao-]n-¨-Xv. 2009 \hw-_-dnð Ah-[n-bnð \m«n-se-¯nb ic-XvIp-am-dn\v \ñ-bn\w t]ma-td-\n-b³ ]«n-sbóv sXän...

News Submitted:1219 days and 14.37 hours ago.


{]oPbv¡v AÀPp\, KK³ \cwKn\v tJð cXv\
\yqUðln: C´ybpsS ZoÀLZqc Hm«¡mcnbpw aebmfnbpamb {]oPm {io[c³ DÄs¸sS 19 ImbnI Xmc§Ä¡v AÀPp\ AhmÀUv. C´y³ {In¡äv Xmcw kloÀ Jm\pw AÀPp\ AhmÀUn\pÅ ]«nIbnð CSw t\Sn. cmPys¯ ]ctamóX ImbnI _lpaXnbmb tJð cXv\ ]pckvImc¯n\p jq«nwKv Xmcw KK³ \cwKpw AÀl\mbn. kv{]nâv Xmcw ]n.Sn. Dj A[y£bmb ]pckvImc \nÀWb kanXnbpsS Cóse tNÀó tbmK¯nemWv A´na Xocpam\ambXv. cmlpð _m\ÀPn (As¼bv¯v), Pzme Kp« (_mävanâ¬), kc¬tPmbv knwKv (t_m...

News Submitted:1219 days and 18.03 hours ago.


a½q«nbpsSbpw taml³emensâbpw hoSpIfnð BZmb\nIpXn ]cntim[\
kz´w teJI³ sIm¨n: IW¡nðs¸Sm¯ kz¯v k¼mZns¨ó ]cmXnbnð \Sòmcmb taml³emensâbpw a½q«nbpsSbpw hoSpIfnepw Hm^okpIfnepw hnXcW I¼\nIfnepw BZmb \nIpXn hIp¸v sdbvUv \S¯n. Cóse cmhnse Bdcbv¡v Bcw`n¨ sdbvUv cm{Xnhsc \oWvSp. sdbvUv hcpwZnhk§fnepw XpScpw. CcphcpsSbpw Xangv\m«nepw IÀWmSIbnepapÅ Hm^okpIfnepw hoSpIfnepw ]cntim[\ \Sóp. sdbvUv \S¡pt¼mÄ taml³emð kn\nam skänepw a½q«n sNssóbnse ho«nepambncpóp.taml³emepambn _nkn\kv ]...

News Submitted:1219 days and 18.13 hours ago.


bqWnsämón\v 25 ss]k sshZypXn kÀ¨mÀPv
Xncph\´]pcw: KmÀlnI D]tbmàm¡fnð \nóp bqWnsämón\v 25 ss]k kÀ¨mÀPv CuSm¡m³ sshZypXn t_mÀUn\p sshZypXn sdKpteädn I½oj³ A\paXn \evIn. HmKÌv Hóp apXð Bdp amkt¯¡pÅ D]tbmK¯n\mWv CXv CuSm¡pI. Ccp]Xp bqWnän\p Xmsg {]Xnamk D]tbmKapÅ, 500 hm«nð Xmsg IWIvSUv temUv DÅ KmÀlnI D]tbmàm¡sf kÀNmÀPnð \nóvHgnhm¡nbn«pWvSv. asäñm hn`mK¡mÀ¡pw kÀ¨mÀPv _m[IamWv. 2010 HtÎm_À apXð 2011 amÀ¨v hscbpÅ A[nI _m[yXbmb 161.23 tImSn...

News Submitted:1219 days and 18.18 hours ago.


"hnam\ I¼-\n-IÄ {]hmkn C´y-¡msc NqjWw sN¿póp'
Zp_mbv: kok¬ hcp-t¼mÄ IqSp-Xð hnam\ kÀho-kp-IÄ Bcw-`n-¡p-ó-Xn\p]Icw A\n-b-{´n-X-ambn \nc¡v hÀ[n-¸n¨v {]hmkn C´y-¡msc hnam\ I¼-\n-IÄ NqjWw sN¿p-I-bm-sWóv Zp_mbv sI.Fw.-kn.-kn. mkÀtImSv aÞew I½nän `mc-hm-ln-I-fmb {]kn-Uïv alvaqZv Ipf-§-c, P\-dð sk{I-«dn kemw I\ym-¸mSn Fón-hÀ Btcm-]n-¨p. Npcp-§nb sNehnð hnam-\-bm{X hmKvZm\w \ðIn cwK¯v hó FbÀC´y- FIvkv{]kv t]mepw Cc-«n-bmbn \nc¡v hÀ[n-¸n¨v {]hmkn C´y-¡msc NqjW...

News Submitted:1220 days and 12.27 hours ago.


tamXnc
Ignª Znhkw A´-cn¨ Icn-th-S-Is¯

News Submitted:1220 days and 12.52 hours ago.


sI ]n ImÀ¯ym-b\n
Ignª Znhkw A´-cn¨ sImf-¯q-cnse sI ]n ImÀ¯ym-b\n

News Submitted:1220 days and 12.53 hours ago.


tim`\
h«w-X«: Ing-t¡-aTw tim`\ (55) A´-cn-¨p. `À¯mhv ]tc-X-\mb C½m\phð amÌÀ. aIÄ {ioP. acp-a-I³ Ipam-c³ AUqÀ.

News Submitted:1220 days and 12.54 hours ago.


^bÀtÌ-j³ ASn-Øm\ kuIcyw DbÀ¯Ww
Ipän-t¡mð: Ipän-t¡mð ^bÀ tÌjsâ ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä hn]p-e-s¸-Sp-¯-W-saóv Un.ssh.F-^v.sF. Ipän-t¡mð taJem kt½-f\w Bh-i-y-s¸-«p. Ipän-t¡m-enð DóX hnZ-ym-`ymk tI{µw A\p-h-Zn-¡-W-saópw kt½-f\w Bh-i-y-s¸-«p. Pnñm sk{I-«dn km_p A{_lmw DðLm-S\w sNbvXp. kn. inip-]m-e³ A[-y-£-X hln¨p. ]n. hnt\mZv {]hÀ¯\ dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. Pnñm {]kn-Uïv knPn amX-yp, kn. _me³, kptcjv ]mbw, Sn. sI. at\m-Pv, F. \mcm-b-W³, F³.s...

News Submitted:1220 days and 12.56 hours ago.


sd-bnðsh kv-tä-j-\nð- A-Sn-Øm-\- ku-I-cy- GÀ-s¸Sp-¯-Ww-
]-Ån-¡-c-:- t_-¡ð- t^mÀ-«v- sd-bnð-sh kv-tä-j-\nð- B-[p-\n-I- ku-I-cy-§-tfm-sS- ¹m-äv-t^m-d-hpw- A-\p-_-Ô- ku-I-cy-§-fpw- GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-óv- Un-.ssh-.F-^v-.sF. ]-Ån-¡-c- hn-tñ-Pv- k-t½-f-\w- B-h-iy-s¸-«p.- sI.- Ip-ªn-cm-a-³ Fw-.Fð.-F-. Dð-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.- F-³. kp-tc-jv- A-[y-£-X hln¨p.- sI.- a-Wn-I-Wv-T³,- \m-cm-b-W-³ Ip-óq-¨n,- A-P-b-³ ]-\-bmð,- sI.hn.- `m-kv-I-c-³,- ]n.sI-. am-[-hn,- kp-[m-I-c-³,- sI.kn...

News Submitted:1220 days and 13.01 hours ago.


Imänepw ag-bnepw hoSv XIÀóp
t_UIw: I\¯ ag-bnepw Imänepw hoSv XIÀóp. t_UIw _ow_p-¦mð Ipdn-¨n-b-Sp¡w kn. Ieym-Wn-bpsS HmSp-taª hoSmWv IgnªZnhkw XIÀó-Xv. hnI-emw-Kbpw Ahn-hm-ln-X-bp-amb IeymWn Hä-bv¡mWv Xma-kw. A]-IS ka-b¯v IeymWn hoSn\v ]pd-¯m-bn-cp-ó-Xn-\mð Bf-]mbapïm-bn-ñ. hntñPv Hm^o-kÀ Øe-s¯¯n \mi-\jvSw hne-bn-cp-¯n. 75,000 cq]-bpsS \jvSw IW-¡m-¡p-óp.\meôp Znhkw XpSÀ¨-bmbn s]bvX ag Cóse sshIp-tó-c-t¯msS ian-¨Xv sNdn-sbm-cm-izmkw \ðIn-bn-...

News Submitted:1220 days and 13.08 hours ago.


bp.Un.-F-^v. kÀ¡mÀ hnZym-`ymk taJe-bnð \qX\ ]cn-jvIm-c-§Ä \S-¸m¡pwþ sNÀ¡fw A_vZpñ
ImkÀtImSv: sFIy-P-\m-[n-]Xy apóWn kÀ¡mÀ hnZym-`ymk taJ-e-bnð \qX\ ]cn-jvIm-c-§Ä \S-¸m-¡p-saóv ap³ a{´nbpw apÉnw-eoKv Pnñm {]kn-U-ïp-amb sNÀ¡fw A_vZpñ {]kvXm-hn-¨p.tIcf Ad-_nIv Sot¨gvkv s^U-td-j³ kÀ¡m-dn\v kaÀ¸n¨ Ah-Imi ]{Xn-I-bnse Bhiy§Ä AwKo-I-cn-¡-W-saóv Bh-iy-s¸«v Pnñm hnZym-`ymk U]yq«n Ub-d-IvSÀ Hm^o-kn\p apónð \S-¯nb [ÀW DðLm-S\w sNbvXp kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Pnñm {]knUïv ]n. aqk-¡p«n A[y-...

News Submitted:1220 days and 13.09 hours ago.


Jmkn-bpsS acWw: H¸v tiJcWw XpS§n, kn._n.-sF¡v Xm¡o-Xmbn ImkÀtIm«pw Imª-§m«pw {]Xn-tj[ {]I-S\w
ImkÀtImSv: Jmkn kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS ac-Ws¯ Ipdn¨v sXämb dnt¸mÀ«v \ðIm³ kn._n.-sF. XnSp¡w Im«p-óp-sh-óm-tcm-]n¨v Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm-I-½n-än-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð Cóse ImkÀtIm«pw Imª-§m«pw {]Xn-tj[ {]I-S\w \S-óp. kn._n.-sF. s¡Xnsc ap{Zm-hmIyw DbÀ¯n-s¡m-ïm-bn-cpóp {]I-S-\w. cïn-S¯pw \nc-h[n t]À {]I-S-\-¯nð AWn\nc-óp. ImkÀtIm«v \Só {]I-S-\-¯n\v Pnñm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ, P\-dð sk{I...

News Submitted:1220 days and 13.15 hours ago.


bq¯v eoKv Pnñm kt½-f-\-¯n\v Cóv XpS¡w
ImkÀtImSv: apÉnw bq¯v eoKv Pnñm kt½-f\w Cópw \msfbpw \S-¡pw. ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v D¨¡v 2 aWn¡v apÉnw eoKv kwØm\ {Sj-dÀ AUz: lao-Zen jw\mSv ]XmI DbÀ¯p-ó-tXmsS Bcw-`n-¡pw.kwØm\ bq¯v eoKv {]kn-Uïv sI.Fw. jmPn Fw.Fð.F. DðLm-S\w sN¿pw. Pnñm {]kn-Uïv A_vZp-ñ-¡pªn sNÀ¡f A[y-£X hln-¡pw. Bdv aWn¡v \S-¡pó inlm_v X§-fpsS atX-Xc ]cn-t{]£yw skan-\mÀ apÉnw-eoKv kwØm\ sk{I-«dn sI.]n.-F. aPoZv DðLm-S\w sN¿pw. dlvam³...

News Submitted:1220 days and 13.19 hours ago.


s]meokv Atkm-kn-tb-j³ Xnc-sª-Sp¸v XpS§n
ImkÀtImSv: s]meokv Atkm-kn-tb-j³ Xnc-sª-Sp¸v Cóv cmhnse F«v aWn-tbmsS Bcw-`n-¡pw.31 koäp-I-fmWv sam¯w. CXnð aqóv koäp-Ifnð FXn-cn-ñmsX hnP-bn-¨n-cp-óp. F.BÀ. Iym¼v F«v h\n-Xm-skñnsebpw _m¡nbpÅ cïv s]meokv tÌj-\p-I-fnse koäp-I-fn-ep-amWv aÕ-cw. cmP-]pcw, ImkÀtImSv {Sm^nIv Fón-hn-S-§-fnð \nópw bp.Un.-F-^v. A\p-`-hn-I-fmb at\m-Pv, ]pcp-tjm-¯-a³ Fón-hcpw Nt´c tÌj-\nð \nópw Fð.-Un.-F-^v. A\p-`mhn kXo-i\pw t\cs¯ FXn-...

News Submitted:1220 days and 13.29 hours ago.


a¡ kabw da-Zm³ Hóv apXð
a¡: a¡-bnse akvPn-Zpð ld-an\p sXm«p-ap-ónse Iqä³ sI«n-S-amb a¡ t¢m¡v Sh-dnse t¢m¡p-IÄ da-Zm³ Hóp apXð ]qÀW-ambpw {]hÀ¯n¨p XpS-§pw. temI-¯nsâ kabkqNn-I-bnð Ncn-{X-]-c-amb amä-¯n\v XpS¡w Ipdn¨v t¢m¡v Sh-dnse \mep t¢m¡p-Ifpw ]qÀW-ambpw {]hÀ¯\w XpS-§p-ó-tXmsS temI-sa-§p-apÅ apÉo§Ä¡v X§-fpsS hm¨p-IÄ a¡ ka-b-¯n\v A\p-kr-X-ambn {Iao-I-cn-¡m\pÅ Ah-k-c-amWv ssIh-cp-ó-Xv. 2008ð tZml-bnð \Só apÉow ]Þn-X-c...

News Submitted:1220 days and 13.29 hours ago.


AXn-bm-¼qÀ kwLÀjw: ]cn-t¡ä kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I\v \jvS-]-cn-lmcw \ðIm³ [mcW
Imª-§mSv: AXn-bm-¼q-cnð kn.]n.-Fw. {]hÀ¯IÀ X½n-ep-ïmb kwLÀjs¯ XpSÀóp-ïmb {]iv\w, ]cn-t¡ä {]hÀ¯-I\v \jvS-]-cn-lmcw \ðIn Xmð¡m-en-I-ambn ]cn-l-cn-¨p. C¡-gnª hnjp-Zn-\-¯n-em-Wv Hcp ¢_v]cn-k-c¯v sh¨v kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I³ s\ñn-¡ms« kptc-jn\v Xe-¡-Sn-tbä-Xv. Cu tIknð {]Xn-I-fmb kn.]n.-Fw. kPoh {]hÀ¯-IÀ 32 Znhkw dam-ïnð Ign-ªn-cp-óp. 80,000 cq] ]cm-Xn-¡m-c\v {]Xn-IÄ \ðI-W-saó [mc-W-bn-emWv H¯p-XoÀ¯-Xv. Ignª...

News Submitted:1220 days and 13.30 hours ago.


10 Znhkw ap¼v KÄ^nð\nsó-¯nb Ipïw-Ipgn kztZinsb ImWm-Xmbn
t_¡ð: 10 Znhkw ap¼v KÄ^nð \nóp-sa-¯nb Bsf ImWm-Xm-bn. Ipïw-Ipgn Ima-ew-]Å Xte-¡p-ónse apl-½ZvIpªn-bpsS aI³ l\o^n (43) s\bmWv Cóse sshIn«v apXð ImWm-Xm-b-Xv. `mcy-tbm-sSm¸w IpWn-b-bn-emWv Xma-kw. Cóse Ipïw-Ip-gn-bnð \nópw `mcymo-«n-te-s¡óv ]dªv t]mb-Xm-bn-cp-ópshóv ho«p-ImÀ ]d-ªp. Fómð `mcym-ho-«n-se¯nbn-ñ.l\o-^-bpsS ktlm-Z-c³ Bcn^v Hcp amkw ap¼v KÄ^nðsh¨v s]mÅ-teäv acn-¨n-cp-óp.

News Submitted:1220 days and 13.31 hours ago.


sFkv{Iow IS-bnð el-cn-]-ZmÀ°-§Ä hnð¸\: IS-bp-Sa Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: sFkv{Iow IS-bnð elcn ]ZmÀ°-§Ä hnð¸\ \S-¯nb IS-bp-S-asb s]meokv AdÌv sNbvXp. tIm«-¡-®n-bnse sI. `mkvIc (51) s\bmWv AdÌv sNbvX-Xv.Cóse D¨¡v tIm«-¡-®n-bnse IS-bnð s]meokv Xnc-¨nð \S-¯p-t¼mÄ KpUv¡, lm³kv Fón-h-b-S-¡-apÅ el-cn-]-ZmÀ°-§Ä ]nSn-s¨-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1220 days and 13.33 hours ago.


dmKnwKv: cïv hnZymÀ°n-IÄ Bkv]-{Xn-bnð
ImkÀtImSv: kl-I-cW tImtf-Pnð ko\n-bÀ hnZymÀ°n-I-fpsS {Iqc-amb dmKnw-Kn\v hnt[-b-cmb cïv Pq\n-bÀ hnZymÀ°n-Isf ]cn-¡p-I-tfmsS P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p._Zn-b-Up¡ kl-I-cW tImtf-Pnse ¹kv h¬ hnZymÀ°n-Ifpw s]Àf, _³]-¯-Sp¡ kztZ-in-I-fp-amb _n. Zo£nIv IpamÀ (16), _n. apl-½Zv j_oÀ (16) Fón-h-cmWv dmKnw-Kn\v hnt[-b-cm-b-Xv. Cóse cmhnse 11.30 HmsS tImtfPv Iym¼-kn-\-I-¯mWv kw`-h-saóv hnZymÀ°n-IÄ ]d-ªp. ko\n-bÀ hnZymÀ...

News Submitted:1220 days and 13.54 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036