To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 30 January 2015
News updated: Thursday January 29 2015 03:24 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

Ip¼f shð^-bÀ skmssk-än tbmK¯nð hmKzm-Zhpw tÌPv It¿-depw
Ip¼f: A\-[n-Ir-X-ambn hmbv] A\p-h-Zn-¨p-sh-óm-tcm-]n¨v Ip¼f shðs^-bÀ skmsskän tbmK-¯nð Ub-d-IvSÀ t_mÀUn-s\-Xnsc AwK-§-fpsS cq£ hnaÀi-\w. Ignª Znhkw Ip¼-f-bnð tNÀó skmssk-än-bpsS P\-dðt_mUn tbmK-amWv _l-f-¯nð Iem-in-¨-Xv. 2009 G{]n-enð cïv e£hpw Hóc e£hpw hoXw cïv hyàn-IÄ¡v hmbv] A\p-h-Zn-¨Xv {Ia-hn-cp-²-am-bm-sWóv Nne AwK-§Ä Btcm-]n-¨Xv hmKzm-Z-¯n-\n-S-bm-¡n. Btcm-]W {]Xym-tcm-]-W-§Ä¡n-S-bnð Nne AwK-§Ä ...

News Submitted:1232 days and 0.22 hours ago.


am§m«v apÉnw-eoKv {]hÀ¯-Isc A{I-an¨p; kn.]n.-Fw. {_môv sk{I-«-dn-bpsS hoSv XIÀ¯p
am§mSv: ^pSvt_mÄ Ifn Ignªv Hmt«m-bnð aS-§p-I-bm-bn-cpó cïv apÉnw-eoKv {]hÀ¯-Isc kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-IÀ A{I-an-¨-Xmbn ]cm-Xn. am§ms« dmjnZv (20), JmenZv (21) Fón-h-sc-bmWv A{I-an-¨-Xv. sN¦f C.sI. \mb-\mÀ sat½m-dn-bð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Hmt«m-bn-ep-ïm-bn-cpó am§ms« lʳ, A\-kv, ^¯mlv Fón-hÀ HmSn c£-s¸-«p. Cóse cm{Xn Gg-c-tbmsS am§mSv hntñ-tPm^o-kn\v kao]w sh¨mWv kw`-hw. am§ms« kn.]n.-Fw. {_môv sk{I-«...

News Submitted:1232 days and 2.14 hours ago.


9 cq]-bnð \nóv 70 cq]-bn-se-¯n-bXv 22 hÀjw sImïv
ImkÀtImSv: 9 cq]-bp-ïm-bn-cpó s]t{SmÄ hne 22 hÀjw sImïmWv 70 cq]-bn-se-¯n-b-Xv. 1989 ð 9 cq]-bm-bn-cpóp Hcp enäÀ s]t{Sm-fnsâ hne. 1994 Bb-t¸m-tg¡pw CXv 17 cq]-bm-bn. Aóm-Is« Uokðhne 7 cq]-bm-bn-cp-óp. 2005 ð s]t{SmÄ hne 44 cq]-bmbn DbÀó-t¸mÄ cmPy-hym-]-I-ambn {]Xn-tj-[-¯nsâ sImSp-¦m-ä-Sn-¨p-Xp-S-§n. ]nsó¸nsó Hcp hÀjw Xsó cïpw-aqópw XhW s]t{SmÄ hne IqSpó AhØ hóp. 2010 PqWnð hne \nb-{´Ww FSp-¯p-I-f-ª-tXmsS F...

News Submitted:1232 days and 2.15 hours ago.


skIyq-cnän Poh-\-¡m-cs\ Xe-¡-Sn¨v sImñm³ {ian¨ tIkv sXfn-bpóp
ImkÀtImSv: ]pXnb _kvÌmâv KÄ^v _km-dnse skIyq-cnän Poh-\-¡m-c³ Nqcn-bnse apl-½-ZvIp-ªnsb (53) Xe-¡-Sn¨v hogv¯n IS-IÄ sImÅ-b-Sn-¡m³ {ian¨ kwL-s¯-¡p-dn¨v s]meo-kn\v kqN-\-IÄ e`n-¨p. ImkÀtIm-s«bpw Ip¼-f-bn-sebpw samss_ð t^m¬ IS-I-fnse IhÀ¨-IÄ¡v ]nónepw CtX kwL-am-sW-ómWv kqN-\. ]pXnb _kvÌmânse hnIvtSm-dnb tImw¹-Ivknse kamkv Ce-Ivt{Sm-WnIvkv Bâv samss_ð t^m¬ IS-bnð IhÀ¨ \S-¯nb tIknð kpÅy ]ô-sIaq-dnse A_vZpð I...

News Submitted:1232 days and 2.15 hours ago.


A¼-e-¯-d-bnð _kp-IÄ Iq«n-bn-Sn¨v 40t]À¡v ]cn¡v
Imª-§mSv: kzImcy _kp-IÄ Iq«n-bn-Sn¨v 40tesd bm{X-¡mÀ¡v ]cn-t¡-äp. Cóp-cm-hnse A¼-e-¯d aqómw ssaen\pw t]cq-cn\pw CS-bn-emWv A]-ISw \S-ó-Xv. Imª-§m-«p-\nóv sImó-¡m-t«¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó ARvPen _kpw ]mW-¯q-cnð\nópw Imª-§m-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpó eoUÀ _kp-amWv Iq«n-bn-Sn-¨-Xv. ]cn-t¡-ä-hsc amhp-¦m-ense Inwkv Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.am\-Sp-¡s¯ Znt\i³ (20), amtems¯ tPm¬ amXyp (26), {]m´ÀIm-hnse kPn¯v (22), ...

News Submitted:1232 days and 2.17 hours ago.


apJy-a-{´n¡v Icn-s¦mSn; ImÀ XS-bm³ {iaw
Ið¸ä: hb-\mSv ssh¯n-cn-bnð apJy-a{´n D½³Nmïn¡v t\sc Fð.-Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ Icn-s¦mSn ImWn-¨p. Ið¸-ä-bnepw Fð.-Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ Icn-s¦m-Sn-tb´n {]Xn-tj[ {]I-S\w \S-¯n. ssh¯n-cn-bnð apJy-a{´n kô-cn¨ hml\w IS-óp-t]m-Ip-t¼mÄ Icn-s¦mSn DbÀ¯n ImWn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. apJy-a-{´n-bpsS hml\w XS-bm\pw {ia-ap-ïm-bn. Ið¸-ä-bnð kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-«dn iio-{µsâ t\Xr-Xz-¯n-em-bn-cpóp {]I-S-\w. IrjvW-Kncn `qan k...

News Submitted:1232 days and 2.18 hours ago.


Xn¦-fmgvN hml-\-]-Wn-ap-S¡v
Xncp-h-\-´-]pcw: s]t{SmÄ hne-hÀ[-\-bnð {]Xn-tj-[n¨v Xn¦-fmgvN kwØm-\¯v tamt«mÀ sXmgn-em-fn-IÄ ]Wn-ap-S-¡pw. tamt«mÀ hml\ sXmgn-emfn kwbpà kan-Xn-bmWv Cóp-¨bv¡v tbmKw tNÀóvXocp-am-\-sa-Sp-¯-Xv. s]t{Sm-fn\v ASn-¡-Sn¡v hne hÀ[n-¸n-¡pó kml-N-cy-¯nð Hmt«m SmIvkn, _kv \nc¡v hÀ[n-¸n-¡-W-saópw kanXn Bh-iy-s¸-«p.Ignª \mep-am-k-¯n-\p-Ånð cïm-as¯ h³ \nc¡v hÀ[-\-bmWv CXv. Ignª sabv 15\v 5 cq] Iq«n-bn-cp-óp.

News Submitted:1232 days and 2.18 hours ago.


]mNI hmX-I-¯n\v \nb-{´Ww hcpóp
\yqUðln: s]t{SmÄ hne-hÀ[-\-hn\v ]nómse ]mN-I-hm-X-I-¯n\v \nb-{´-W-taÀs¸-Sp-¯p-saóv GXm-ïp-d-¸m-bn. Cóp¨¡v tNcpó tI{µ-a-{´n-k`m D]-k-an-Xn-bnð Xocp-am-\-ap-ïm-hp-sa-óm-W-dn-bp-ó-Xv. Hcp IpSpw-_¯n\v k_vknUn \nc-¡n-epÅ knen-ïÀ hÀjw 4 apXð 6 hsc-bmbn \nP-s¸-Sp-¯m-\mWv Btem-Nn-¡p-ó-Xv. AXnð IqSp-Xð knen-ï-dp-IÄ thï-hÀ¡v k_vkn-Un- \ðIn-ñ. Uðln-bnð k_vknUn Cñms¯ ]mNIhmX-I-¯n\v knen-ï-dn\v 710 cq]-bmWv \ðtI-ï...

News Submitted:1232 days and 2.19 hours ago.


s]t{SmÄ enädn\v 70te¡v
\yqUðln: s]t{SmÄhne hoWvSpw Iq«n. enädn\v aqópcq] 14 ss]kbmWv I¼\nIÄ hÀ[n¸n¨Xv. ]pXp¡nb hne Cóse AÀ[cm{Xn \nehnðhóp. tIcf¯nse hnhn[ PnñIfnð enädn\v 69.26 cq] apXð 69.91 cq] hsc BIpw. tIcf¯nse s]t{SmÄhne Ct¸mÄ 65.95 apXð 66.59 hsc cq]bmWv. icmicn hÀ[\ 3.32 cq] apXð 3.33 cq] hscbmWv. ]mNIhmXI k_vknUn Ipdbv¡pó Imcyw Cóp tNcpó a{´nk`m D]kanXn NÀ¨sN ¿pw. D]kanXntbmKw _lnjvIcn¡m³ UnFwsIbpw XrWaqepw Xocpam\n¨n«pWvSv. H...

News Submitted:1232 days and 2.20 hours ago.


s]mXp-I-¡q-knse aen-\-Pew tdmUn-te-s¡m-gp-Ip¡p; aq¡pw-s]m¯n bm{X-¡mÀ
D¸f: D¸f _kvÌmðnse s]mXp I¡qkv \nd-ªp-I-hn-ªXv ImcWw aen-\-Pew kao-]s¯ tdmUn-te-s¡m-gp-Ip-óp. hml-\-§Ä CXp-hgn t]mIp-t¼mÄ ]e-t¸mgpw hgn-bm-{X-¡m-cpsS tZl-t¯¡v aen-\-Pew sXdn-¡p-óXv \m«p-Imsc Zpcn-X-¯n-em-¡p-óp.]e-{]m-hiyw C¡mcyw _Ô-s¸-«-h-cpsS {i²-bnð s]Sp-¯n-sb-¦nepw \S-]-Sn-sb-Sp-¯n-sñóv \m«p-ImÀ ]cm-Xn-s¸-Sp-óp.

News Submitted:1232 days and 23.23 hours ago.


kuP\y lrt{ZmK \nÀWb Iym¼v 18\v
ImkÀtImSv: awK-em-]pcw tb\-t¸mb kvs]jym-enän Bkv]-{Xnbpw ImkÀtImSv eb¬kv ¢_pw kwL-Sn-¸n-¡p¡ kuP\y lrt{Zm-K-þ-a-[p-ta-l-þ-aq-{X-tcmK \nÀWb Iym¼v 18\v IqUvep tKm]m-e-IrjvW sslkvIq-fnð kwL-Sn-¸n-¡pw. cmhnse 9 aWn apXð D¨¡v 1 aWn hsc \S-¡p¡ Iym¼v Pnñm Ie-IvSÀ sI.F³. kXojv DðLm-S\w sN¿pw. ImkÀtImSv eb¬kv ¢_v {]kn-Uïv AUz: ]ß-\m-`³ A[y-£X hln-¡pw. lrt{ZmK hnZ-Kv[-cmb tUm: _me-IrjvW ss], tUm: lcojv BÀ. \mbÀ, tUm: Að¯m^...

News Submitted:1232 days and 23.30 hours ago.


Fan-t{K-j³ \nbaw DZm-c-am-¡Ww
ImkÀtImSv: tI{µ kÀ¡mÀ Fan-t{K-j³ \nbaw IqSp-Xð IÀi-\-am-¡n-b-Xp-Im-cWw hntZ-i-§-fn-te¡v t]mIm-\m-ImsX \nc-h-[n-t]À IpSp-§n-¡n-S-¡p-I-bm-sW¡pw Fan-t{K-j³ \nbaw DZm-c-hð¡-cn-¡p-Ibpw eLq-I-cn-¡p-Ibpw sN¿p-¡-Xn-\pÅ kXzc \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa¡pw C³tUm-þ-A-d_v tIm¬^-U-td-j³ Iu¬knð sNbÀam³ Bä-t¡mb ]Ån-¡-ïn, P\-dð sk{I-«dn lssk-\mÀ Xf-¦c F¡n-hÀ tI{µ kÀ¡m-dn-t\m-S-`yÀ°n-¨p. KÄ^v \mSp-I-fn-te¡p tPmen tXSn-t...

News Submitted:1232 days and 23.40 hours ago.


\m«p-ImÀ tdmUv D]-tcm-[n¨p
APm-\qÀ: tdmUnsâ timN-\o-bm-h-Ø-bnð {]Xn-tj-[n¨v \m«p-ImÀ tdmUv D]-tcm-[n-¨p. CtX XpSÀ¡v kwØm\ ]mX-bnð Gsd t\cw KXm-KXw kvXw`n-¨p. Imª-§m-Sv-þ-N-{µ-Kn-cn-]m-X-bnð AXn-ªmð tdmUmWv \m«p-ImÀ D]-tcm-[n-¨-Xv. AXn-ªmð, sXt¡-¸pdw `mK¯v tdmUp-IÄ Ipïpw-Ip-gnbpw \ndªv bm{Xm-Zp-cnXw krjvSn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. \m«p-Im-cpsS k½À±-s¯-Xp-SÀ¡v GXm\pw Ipgn-IÄ Iñn«v \nI-¯n-sb-¦nepw CXv ^e-{]-Z-am-bn-ñ. CtX XpSÀ¡mWv \m«p-Im...

News Submitted:1232 days and 23.52 hours ago.


_mhn-¡cþ apX-e-¸md tdmUnsâ timN-\o-bm-hØ: \m«p-ImÀ {]t£m-`-¯n-te¡v
t_mhn-¡m\w: XIÀ¡p-In-S-¡p¡ apX-e-¸md _mhn-¡c tdmUnsâ timN-\o-bm-h-Ø-s¡-Xnsc A[n-Ir-XÀ apJw Xncn-¡p-¡-Xnð {]Xn-tj-[n¨v \m«p-ImÀ {]t£m-`-¯n-s\m-cp-§p-¡p. CXnsâ `mK-ambn ]n.-U»yp.Un Hm^o-kn-\p-ap-¡nð Ip¯n-bn-cn¸v kacw \S-¯m³ \p{k-¯pð Ckvemw bph-P\ kwLw tbmKw Xocp-am-\n-¨p. tdmUv XI-cm-dm-bn«v Ime-§-fm-bn. \¡m-¡m³ A[n-Ir-XÀ Iq«m-¡nbn«n-ñ. s]m«n-s]m-fnª tdmUv ag-¡m-e-am-b-tXmsS sNfn-\n-dªv Xmdp-am-dm-bn-cn-¡p...

News Submitted:1232 days and 23.54 hours ago.


DZpa A{Iaw: bq¯v eoKv amÀ¨v \S¯pw
ImkÀtImSv: P\-§-fpsS kam-[m\ PohnXw Ah-Xm-f-¯n-em¡n \m«nð Aim´n krjvSn¨v sXcp-hnð Agn-ªm«w \S-¯p¡ kn.]n.-Fw. AWn-Isf \ne-¡p-\nÀ¯m³ t\XrXzw X¿m-dm-I-W-sa¡pw DZp-a-bpsS ]cn-k-c-{]-tZ-i-§-fnð apÉnw eoKv {]hÀ¯-Isc aÀ±n-¡pIbpw ]ôm-b¯v apÉnw eoKv sk{I-«dn Sn.sI. aqk-bptSX-S¡w \nc-h[n hoSp-IÄ XIÀ¡p-Ibpw sNbvX {Inan-\-ep-IÄs¡-Xnsc ià-amb \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa¡pw DZpa aÞew apÉnw eoKv {]kn-Uïv Fw.F-kv. apl-½-ZvIp-ªn...

News Submitted:1232 days and 23.55 hours ago.


Ata-cn-¡-bnð Bdn-sem-cmÄ Zcn-{Z³
hmjnw-KvS¬: Ata-cn-¡-bnð Bdnð HcmÄ Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bm-sW¡v sk³kkv dnt¸mÀ«v. cmPyw t\cn-Sp¡ ISp¯ km¼-¯nI {]Xn-kÔn km[m-c-W-¡m-csâ PohnXw Zpcn-X-]qÀW-am-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-sW¡pw sk³kkv dnt¸mÀ«v hyà-am-¡p-¡p. Ignª Hcp hÀjw sImïv Ata-cn-¡-bnð 26e£w t]cmWv Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmtg¡v h¡-Xv. cmPy¯v sam¯w 4 tImSn 62 e£w-t]À Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bm-sW¡v dnt¸mÀ«nð ]d-bp-¡p. Ignª Ac-\q-äm-ïn-\n-S-bnð BZy...

News Submitted:1233 days and 0.51 hours ago.


Iômhv Isï-¯n-bXv Nmcmb sdbvUn-\n-S-bnð
Ip¼f: FIvsskkv kwLw C¡se ]nSn-s¨-Sp¯ 980 {Kmw Iômhv Isï-¯n-b-Xv. Nmcmb sdbvUn-\n-S-bnð Ipän-¡m-«nðsh-¨v.D¸f ssI¡¼ _mbn¡« tdmUn\v kao]w Nmcmb th«-¡n-d§nb FIvsskkv kwLw Ipän-¡m-«nð \oe-¡-h-dnð Hcp s]mXn Isï-¯p-I-bm-bn-cp-¡p. CXv Xpd-¡p-t\m¡n ]cn-tim-[n-¨-t¸m-gmWv Iôm-hm-sW¡v a\-Ên-em-b-Xv.Cu`mK¯v Nmcmb hnð]\ \S-¡p-¡Xmbn t\cs¯ ]cm-Xn-bp-ïm-bn-cp-¡p. CX-\p-k-cn¨v FIvsskkv kwLw \S-¯nb sdbvUn-emWv Iômhv Isï-...

News Submitted:1233 days and 0.56 hours ago.


Xohïn X«n skð-dnwKv sXmgn-emfn acn¨p
Ip¼f: \oÀ¨mð-þ-ap-Pp¦mhv tdmUnse skð-dnwKv sXmgn-emfn ctaiv (42) Xoh-ïn-X«n acn-¨p. C¡se Bcn-¡mSn cïmw tKän-\-Sp-¯mWv kw`-hw. ]Xn-hp-t]mse tPmen¡v t]mb ctaiv Xncn-s¨-¯m-¯Xn-s\-Xp-SÀ¡v At\z-jn-¨-t¸m-gmWv acn¨ \ne-bnð Isï-¯n-b-Xv. i¦À ]m«m-hn-sâbpw A½n-Wn-bp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy: Ipkp-a. a¡Ä: Aiz-Xn, cmtK-jv.

News Submitted:1233 days and 0.56 hours ago.


bphm-¡sf A{I-an¨ tIknð Bdp-t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: hnZymÀ°n-b-S¡w aq¡v bphm-¡sf A{I-an¨ kwL-¯nðs]« Bdp-t]sc Su¬ s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. IqUvep cmwZmkv \KÀ {]tZ-is¯ Xma-k-¡m-cmb Znt\jv (20), lcojv (22), _nPn¯v (22), AÀ^nd (22), {]im´v (25), hnizmkv (24) F¡n-h-sc-bmWv C¡se Ad-Ìp-sN-bvX-Xv. Cuamkw 12\v sshIn«v 6aWn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. ImkÀtIm-«p-\n¡pw kzImcy _Ênð ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cp¡ Nu¡n Bkm-Zv\-K-dnse Aw\mkv (17), sam{Kmð]p-¯qÀ lbÀsk-¡-ïdn ¹kvh¬ ...

News Submitted:1233 days and 0.58 hours ago.


_oUn-s¯m-gn-em-fn-bmb bph-Xnsb ImWm-Xmbn
ImkÀtImSv: _oUn-s¯m-gn-em-fn-bmb bph-Xnsb ImWm-Xm-b-Xmbn _Ôp-¡Ä Su¬ s]meo-knð ]cm-Xn-\ðIn.s]cn-b-Sp-¡s¯ {ioPn\ (18)sbbmWv Cuamkw 10\v ImWm-Xm-b-Xv. hoSn\v kao-]s¯ Hcp bphm-hn-s\bpw ImWm-Xm-bn-«p-ïv. s]meokv At\z-jn-¡p¡p.

News Submitted:1233 days and 1.00 hours ago.


Xf-¦c ]Ån-¡m-enð aª-¸n¯w ]S-cpóp
Xf-¦c: ]Ån-¡mð `mK¯v aª-¸n¯w ]S-cp-¡p. Ggv IpSpw-_-§-fnse Ip«n-I-f-S¡w 15e[nIw t]À NnIn-Õ-bn-em-Wv.C¡se \K-c-k`m Btcm-Ky-h-Ip¸v A[n-Ir-XÀ ]Ån-¡m-ense InW-dp-I-fn-epw hoSp-I-fn-ep-sa¯n ]cn-tim-[\ \S-¯p-Ibpw InW-dnð acp¡v Xfn-¡p-Ibpw sNbvXp. ]\nbpw hb-dn-f¡pw A\p-`-h-s¸-«-hÀ Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-tX-Sn-b-t¸m-gmWv aª-¸n-¯-e-£Ww Iï-Xv.Xnf-¸n-¨m-änb shÅw am{Xta IpSn-¡mhq F¡pw XWp¯ `£W ]ZmÀ°-§Ä Hgn-hm-¡-W-sa...

News Submitted:1233 days and 1.01 hours ago.


tIkv \S-¯m³ hn.F-kn\v FhnsS \nóv ]Ww In«n- þ]n.kn. tPmÀPv
ImkÀtImSv: Aôv hÀj-ambn kp{]ow tImS-Xn-bnepw sslt¡m-S-Xn-bnepw tIkv \S-¯pó hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µ\v CXn-\pÅ ]Ww FhnsS \nóv In«nsbóv P\-§-tfmSv hyà-am-¡-W-saóv No^v hn¸v ]n.kn. tPmÀPv ]d-ªp. {]kv ¢_nð aoäv Z {]kv sâ ]cn-]m-Sn-bnð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw.P\-§-fnð \n¡v ]Ww ]ncn-¨mWv tIkv \S-¯p-ó-sX-ómWv ANyp-Xm-\-µ³ ]d-bp-ó-Xv. CXv kn.]n.-F-½nsâb-tc-Jbv¡v hncp-²-am-Wv. \ne-hn-epÅ tIkp-IÄ \S-¯p-ó-Xn\v 50 e...

News Submitted:1233 days and 1.03 hours ago.


samss_ð IS-bnse IhÀ¨:{]Xn Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ]pXnb _kvÌmðnse samss_ð IS Ip¯n-¯p-d¡v IhÀ¨-sNbvX kw`-h-¯nð Hcmsf tIk-t\z-jn-¡p¡ Ip¼f kn.sF. Sn.]n. cRvPn¯pw kwLhpw Ad-Ìp-sN-bvXp. IÀWm-SI kpÅy- ]ô sI½qÀ luknse A_vZpðI-co-an-s\-(41)bmWv C¡se cm{Xn kpÅy-bnse ho«nðsh¨v Ad-Ìp-sN-bvX-Xv. Cbm-fnð\n¡v IhÀ¨-sNbvX Bdv samss_ð t^mWp-IÄ ]nSn-s¨-Sp-¯p.Cuamkw 2\v ]pXnb _kvÌmðnse hnIvtSm-dnb tImw¹-Ivknse kamkv Ce-Ivt{Sm-WnIv Bðv samss_ð IS Ip¯n-¯p-d¡v 1,08,0...

News Submitted:1233 days and 1.06 hours ago.


bphm-hns\ Izt«-j³ kwLw Imdn-Sn¨v A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian¨p
ImkÀtImSv: ho«nð \n¡p-an-d-§nb bphm-hns\ Izt«-j³ kwLs¯ sImïv Imdn-Sn¸n¨v A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian-¨-Xmbn ]cm-Xn. AUqÀ ]Å-t¦mSv Nmð¡c luknse kn.sI bqkp-^nsâ aI³ ]Sn-b-¯-Sp-¡-bnse kn.sI. \nbmkv Aen (32)sbbmWv _Ôp-¡-fmb cïp-t]-cpsS t\Xr-Xz-¯nð Imdn-Sn¸n¨v A]m-b-s¸-Sp-¯m³ {ian-¨-Xv. Imen\pw ssI¡pw ]cn-t¡ä \nbmkvAensb ImkÀtImSv kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.\nbmkv Aen kw`hw hnh-cn-¡p-¡Xv C§-s\:sNmÆmgvN ]peÀ...

News Submitted:1233 days and 1.13 hours ago.


]m¼p-I-Sn-tbäv ho«-½-bpsS acWw shÅn-t¡m-¯ns\ I®o-cnemgv¯n
Imª-§mSv: ]m¼v ISn-tbäv acn¨ ho«-½-bpsS arX-tZlw D¨bv¡v tijw kwkvIcn-¡pw. DZpa kztZ-in-\nbpw shÅn-t¡m¯v shÅn-¡p-¡¯v `K-hXn Imhn-\-Sp¯v IpXn-cp-½ð ho«nð Sn. KW-]-Xn-bpsS `mcy-bp-amb Xpf-ko-`mbn (43)bmWv acn-¨-Xv. C¡se sshIn«v _Ôp-ho-«nð t]mbn aS-§p-t¼mÄ hbðh-c-¼nðsh-¨mWv ]m¼v ISn-tb-ä-Xv. ISn-tbä DS³ kao-]s¯ tdmU-cn-Inð Ipg-ªp-ho-gp-I-bm-bn-cp-¡p. AXp-hgn h¡ Hmt«m ss{UhÀ DS³ Xs¡ \ote-iz-c-t¯¡v sImïpt]...

News Submitted:1233 days and 1.15 hours ago.


skIyq-cnän Poh-\-¡m-cs\ Xe-¡-Sn¨v hogv¯nb kwLw kô-cn¨ ss_¡v Dt]-£n¨ \ne-bnð
ImkÀtImSv: ]pXnb _kv Ìmðn\v kao-]s¯ KÄ^v _km-dnse skIyq-cnän Poh-\-¡m-cs\ Xe-¡-Sn¨v hogv¯n IhÀ¨ sN¿m³ {ian¨ kwLw kô-cn¨ ss_¡v Dt]-£n¨ \ne-bnð Isï-¯n.sI.F. 19 Fð 4330 \¼À ss_¡mWv C¡se sshIn«v \mbIvkv tdmUnse Hcp hÀ¡v tjm¸n\v ap¡nð Dt]-£n¨ \ne-bnð IïXv. \m«p-ImÀ hnh-c-a-dn-bn-¨-Xn-s\-Xp-SÀ¡v s]meo-sk¯n ss_¡v IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p.ss_¡nsâ tcJ-IÄ ]cn-tim-[n-¨-t¸mÄ DÅmÄ sXmt¡m«v ap¡q-cnse F.sI. A_vZp-...

News Submitted:1233 days and 1.16 hours ago.


awK-em-]p-c¯v aÕy-_Ô\ t_m«v ap§n 6 t]sc ImWm-Xmbn
awK-em-]pcw: aÕy-_-Ô-\-¯n\v t]mb t_m«v IS-en-ð ap§n Bdp t]sc ImWm-Xm-bn. HcmÄ AÛp-X-I-c-ambn c£-s¸-«p. awK-em-]pcw X®oÀ_m-hn-bnð \n¡v HcmgvN ap¼v aÕy-_-Ô-\-¯n\v t]mb Hmjy³-^n-jÀþ2 F¡ t_m«mWv A]-I-S-¯nðs¸-«-Xv. t_m«nð sam¯w Ggp-t]-cm-Wp-ïm-bn-cp-¡-Xv. C¡v Xncn-s¨-¯p-sa¡v IcpXn Im¯n-cn-s¡-bmWv ]peÀs¨ t_m«v A]-I-S-¯nðs¸« hnhcw e`n-¨-Xv. t_m«v ap§p-I-bm-sW¡pw DS³ GsX-¦nepw t_m«v Ab-¨p-X-c-W-sa¡pw t^m...

News Submitted:1233 days and 1.19 hours ago.


kzÀWhnebnð CSnhv; ]h\v 250 cq] Ipªv 21,040 cq]bmbn
sIm¨n: kzÀWhnebnð CSnhv. ]h\v 250 cq] Ipdªv 21,040 cq]bmbn. {Kman\v 35 cq] Ipdªv 2,630 cq]sbó \nc¡nemWv Cóv hn]Wnbnð hym]mcw \S¡póXv. cmPym´c hn]Wnbnð hne IpdªXmWv B`y´c hn]Wnbnepw {]Xn^en¨Xv. Cóse kzÀWhne ]h\v 320 cq] IqSn 21,320 cq]bnse¯nbncpóp.

News Submitted:1233 days and 3.27 hours ago.


awKem]pc¯v aÕy_Ô\ t_m«v ImWmXmbn
awKem]pcw: awKem]pc¯v aÕy_Ô\¯n\v t]mb t_m«v ImWmXmbXmbn kqN\. Cóp cmhnse apXemWv Hmjy³ ^njÀþ2 Fó t_m«v ImWmXmbXv. H¼Xp t]cmWv t_m«nepWvSmbncpóXv. HcmgvN ap¼mWv ao³ ]nSn¯¯n\mbn t_m«v ISenð t]mbXv.

News Submitted:1233 days and 3.28 hours ago.


No^v hn¸n\p Im_n\äv ]Zhn \nba]cw: apJya{´n
Xncph\´]pcw: No^v hn¸v Im_n\äv ]ZhnbmsWópw B \neb¡v ]n.kn. tPmÀPv kÀ¡mÀ B\pIqeyw ]äpóXnð \nba]cambn sXänsñópw apJya{´n D½³ NmWvSn. No^v hn¸v Cc« ]Zhnbñ. \nbak`Xsó ]mkm¡nb \nba¯nsâ ASnØm\¯nemWv {]Xn]£ t\Xmhn\pw No^v hn¸n\pw Im_n\äv ]ZhntbmsS kÀ¡mÀ B\pIqey§Ä \evIpóXv. hÀj§fmbn kwØm\¯v \ne\nð¡pó Hcp ]mtäWmWnXv. ap³ Fw]n tUm.sk_mkväy³ t]mÄ \evInb ]cmXnbpsS ASnØm\¯nð KhÀWÀ kÀ¡mcnt\mSv hniZoIcWw tXSnbt...

News Submitted:1233 days and 3.35 hours ago.


kwØm\ hnZym`ymk ]mt¡Pv: amÀ¨v 31 hscbpÅ \nba\w AwKoIcn¡pw
Xncph\´]pcw: kwØm\s¯ hnZym`ymktaJebpsS ka{K ]cnjvIcWw e£yam¡n {]Jym]n¨ hnZym`ymk ]mt¡Pnð amäw hcp¯pw. t`ZKXn hcp¯n AhXcn¸n¡pó ]mt¡Pn\v ASp¯ a{´nk`m tbmKw A´na AwKoImcw \evIpw. Cóse hnZym`ymk Imcy§Ä¡mbpÅ a{´nk`m D]kanXn FbvUUv kvIqÄ amt\PvsaâpIfpambpw A[ym]I kwLS\m t\Xm¡fpam bpw \S¯nb NÀ¨bnse \nÀtZi§fpsS ASnØm\¯nemWv A[ym]I \nba\w DÄs¸sSbpÅ Imcy§fnð amäw hcp¯póXv. A[ym]Iþ hnZymÀYn A\p]mXw 1:30 BIpt¼mÄ Fbv...

News Submitted:1233 days and 3.36 hours ago.


BÀt¡mWw s{Sbn³ Zpc´w: acWw 10
sNssó: sNssó¡p kao]w BÀt¡mW¯n\Sp¯v Nnt¯cn tÌj\nepWvSmb s{Sbn\]IS¯nð acn¨hcpsS F®w ]¯mbn. 86 t]À¡p ]cnt¡äp. knáð Im¯p \nÀ¯nbn«ncpó BÀt¡mWwþ ImSv]mSn ]mkôÀ s{Sbn\n\p ]nónð sNssó _o¨vþ shñqÀ ]mkôÀ s{Sbn³ CSn¨pIbdpIbmbncpóp. sNmÆmgvN cm{Xn 9.30HmsSbmbncpóp A]ISw. knáð {i²n¡msX s{Sbn³ AanXthK¯nð HmSn¨XmWv A]ISImcWsaóp IsWvS¯nbn«pWvSv. Iq«nbnSn¡póXn\p ap¼v Cu s{Sbn\nsð ss{UhÀ NmSn c£s¸«ncpóp....

News Submitted:1233 days and 3.38 hours ago.


cïmw hnhmlw; `À¯m-hn\pw `mcy-bv¡p-sa-Xnsc tIkv
slmk-¦Sn: `mcybv¡v N´-an-sñóv ]dªv cïmw hnhmlw sNbvX-Xn\v BZy-`mcybpsS ]cm-Xn-bnð `À¯m-hn\pw AÑ\pw cïmw `mcy-bv¡p-sa-Xnsc tIsk-Sp-¯p.D¸f tKänse {]aof (26)bpsS ]cm-Xn-bn-emWv `À¯mhv slmk-¦-Sn-bnse Inc¬Ip-amÀ, Aѳ cma-N-{µ³, cïmw `mcy IÀWm-SI _ïzmÄ kztZ-in\n cmtP-izcn Fón-hÀs¡-Xn-sc atô-izcw s]meokv tIsk-Sp-¯-Xv.

News Submitted:1233 days and 23.54 hours ago.


apñ-t¨cn \mcm-bWn
Ignª Znhkw A´-cn¨ tImfn-b-Sp¡w sXt¡-¡-c-bnse tae¯v Ipª¼p \mb-cpsS `mcy

News Submitted:1233 days and 23.57 hours ago.


Nu¡nbnð tXmópón-S-s¯ñmw _kv \nð¡pw; bm{X-¡mÀ¡v ZpcnXw
Nu¡n: _kp-IÄ tÌm¸nð \nÀ¯msX tXmópón--S-s¯ñmw \nÀ¯p-óXv ImcWw Nu¡n-bnð hml-\m-]-ISw ]Xn-hm-Ipóp. tdmUv t{ImknwKv sse\n-epw, PwKvj-\nepw _kp-IÄ Bsf Ib-äm³ \nÀ¯p-ó-XmWv ]e-t¸mgpw A]-I-S-¯n\v Imc-W-am-Ip-ó-Xv. Bsf Iïmð s]s«óv _kv \nÀ¯p-óXv ImcWw ]nómse hcpó hml-\-§Ä A]-I-S-¯nðs¸-Sp-óp. {]apJ hyhkmb Øm]-\-amb s`ð, sam{Kmð]p-¯qÀ Kh. sSIv\n-¡ð kvIqÄ XpS-§nbh ØnXn sN¿pó I¼mÀ-þ-s_-{Z-Up-¡-bn-te¡v Znt\...

News Submitted:1234 days and 0.04 hours ago.


Jmkn tIkv: {][m-\-a-{´n-bpsS {i²-bnð s]Sp¯pw þC. Al-½Zv
ImkÀtImSv: kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS Zpcq-l-a-c-W-s¯-¡p-dn-¨pÅ At\z-jWw kn._n.-sFbpsS {]tXyI hnwKns\ Gð¸n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm I½nän tI{µ-a{´n C. Al-½-Zn\v \nth-Z\w \ðIn. Pnñm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ, P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fn-ôw, {Sj-dÀ lmcnkv Zmcnan s_Zn-c, HmÀK-ss\-knwKv sk{I-«dn sambvXp sNÀ¡f kw_-Ôn-¨p. Ct¸m-gs¯ At\z-jW kwLs¯ amän ]pXnb kn._n.-sFbpsS {]tXyI At\z-jW kwLs¯ ...

News Submitted:1234 days and 1.19 hours ago.


Ipª¼p \mbÀ
tImfn-b-Sp¡w: BZy-Ime tIm¬{Kkv {]hÀ¯-I\pw AÅw-Ipfw s]mfn-b{]w Xd-hm«v Imc-W-h-cp-amb s]mfn-b{]w Ipª-¼p-\m-bÀ (87) A´-cn-¨p. `mcy: \mc-´« N{µ-a-Xn. a¡Ä: ]ßn-\n, hÕ-e, Kncn-P, _me-N-{µ³, taml-\³, tKm]n-\m-Y³. acp-a-¡Ä: Ipªp-ï³, IrjvW³, hnP-b³, cXn, kuay, {]ko-X. ktlm-Z-c-§Ä: KwKm-[-c³ \mbÀ, am[-hn-b-½, ]tc-X-cmb ]mdq-«n-b-½, tKm]m-e³ \mbÀ, eoe.

News Submitted:1234 days and 1.20 hours ago.


APm-\qÀ-þ-Nn-¯mcn Agn-apJw KXn-amdn; ^njvemân§v skâÀ A]-I-S-\n-e-bnð
Imª-§mSv: APm-\qÀ IS-¸p-dw-þ-Nn-¯mcn Agn-apJw \o§p-óp. ISðt£m-`s¯ XpSÀómWv ISepw ]pgbpw Hón-¡pó `mKw sXt¡m«v \o§n-b-Xv. ]Wn ]qÀ¯n-bmb ^njv emân§v skâ-dnsâ 15 aoäÀ AI-se-hsc IS-se-¯n-bn-«p-ïv. 40 e£w cq]-sN-e-hn«v \nÀ½n¨ ^njvemân§v skâÀ A]-I-S-\n-e-bn-em-Wv. Nn¯mcn IS-¸p-d-t¯m-Sp-tNÀóv 400 aoäÀ AI-se-bp-ïm-bn-cpó Agn-ap-J-amWv Cóse D¨-tbmsS KXn-am-dn-b-Xv. ]qgn-¨m¡v \nd-¨p-sh¨v ISðt£m`w XS-bm-\mW...

News Submitted:1234 days and 1.21 hours ago.


Imdn-Sn¨v Ihn _nPp Imª-§mSn\v kmc-ambn ]cnt¡äp
Imª-§mSv: Imdn-Sn¨v awK-em-]pcw tXP-kzn\n Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bnð Ign-bpó Ihn _nPp Imª-§mSv (36) kpJw {]m]n-¨p-h-cp-óp. Imseñv XIÀó-Xns\ XpSÀóv _nPp-hns\ ikv{X-{In-b¡v hnt[-b-\m-¡n. Cóse cmhnse tZiob ]mX-bnð aqe-¡-ï-¯mWv A]-I-Sw. s]cnb Kh. lbÀsk-¡-ïdn kvIqÄ A[ym-]-I³ IqSn-bmb _nPp kvIqfn-te¡v t]mIm-\mbn aqe-¡ïw _kv tÌm¸n-se-¯n-b-Xm-bn-cp-óp. Cu ka-b¯v kplr-¯p-¡Ä Imdnð Ib-dm-\mbn _nPp-hns\ hnfn-¨p. Imdnð Ib-...

News Submitted:1234 days and 1.25 hours ago.


bm{X-¡nsS sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _knsâ SbÀ Ducn-s¯-dn¨p
ImkÀtImSv: \ndsb bm{X-¡m-cp-ambn awK-em-]p-c¯v \nópw ImkÀtImt«¡v hcn-I-bm-bn-cpó IÀWm-SI {Sm³kvt]mÀ«v _knsâ SbÀ Ducn-s¯-dn-¨p. Zpc´w Hgn-hm-bn. Cóse D¨¡v 12 aWn-tbmsS tZiob ]mX-bmb ASp¡-¯v_-b-enð sh¨mWv kw`-hw. _knsâ ]n³`m-Ks¯ Sb-dmWv Ducn-s¯-dn-¨-Xv. ss{UhÀ DS³ _kv \nÀ¯n-b-Xn-\mð Zpc´w Hgn-hm-bn.

News Submitted:1234 days and 1.26 hours ago.


sNfn-shÅw sXdn-¸n-¨-Xn\v aqóp-t]Às¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: Imð\S bm{X-¡m-cmb bphm-hns\bpw kplr-¯ns\bpw sNfn-shÅw sXdn-¸n-¨p-shó ]cm-Xn-bnð ss_¡v bm{X-¡m-cmb aqóp-t]Às¡-Xnsc Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯p. AUq-cnse cta-jv, kplr¯v N{µ³ Fón-h-cpsS ]cm-Xn-bnð ss_¡v bm{X-¡m-cmb jm Fóphn-fn-¡p-ó-bmÄ¡pw Iïm-e-dn-bm-hpó aäp-c-ïp-t]À¡p-sa-Xn-sc-bmWv tIkv. Iqh-s¯m-«n-bn-emWv kw`-h-saóv ]cm-Xn-bnð ]d-bpóp.

News Submitted:1234 days and 1.26 hours ago.


\o¡w sN¿m¯ amen\yw D¸f aÕy-amÀ¡-änð ZpcnXw hnX-bv¡póp
D¸f: Hó-c-am-k-am-bn«pw \o¡w sN¿m¯ amen\yw P\-§Ä¡v sImSnb Zpcn-X-am-Ip-óp. D¸f ao³amÀ¡-än-\-Sp¯v Iq«n-¡n-S-¡pó amen-\y-amWv Noªp-\mdn P\-§Ä¡v Zpcn-X-ambn XoÀó-Xv. aÕyw hm§m-s\-¯p-ó-hÀ aq¡p-s]m¯n-bmWv CXp-hgn IS-óp-t]m-Ip-ó-Xv. cm{Xn Ime¯v cl-ky-am-bmWv ChnsS amen\yw XÅp-óX-s{X. ]ôm-b¯v A[n-Ir-Xsc ]e-X-hW hnhcw Adn-bn-¨n«pw ^e-ap-ïm-bn-sñóv amÀ¡änð I¨-hSw sN¿póhcpw \m«p-Imcpw ]d-bp-óp.

News Submitted:1234 days and 1.27 hours ago.


[mÀ½nI hnZym-`ym-k-¯n\v {]mapJyw \ðIWw þFw.-Fð.-F.
ImkÀtImSv: hÀ[n-¨p-h-cpó PoÀW-X-Isf sNdp-¡m³ B[p-\nI hnZym-`ym-k-t¯m-sSm¸w aXþ[mÀ½nI hnÚm-\-¯n\v kaqlw IqSp-Xð {i² ]Xn-¸n-¡-W-saóv F³.-F. s\ñn-¡póv Fw.Fð.-F. A`n-{]m-b-s¸-«p. bp.F.-C. ImkÀtImSv ]Åw apÉnw Pam-A-¯nsâ B`n-ap-Jy-¯nð ]Åw X³ho-dpð CÉmw a{Zk-bnð {]th-i-t\m-Õ-hhpw kuP\y ]mT]p-kvXI hnX-cW kwK-ahpw DðLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw.bp.F.-C. ImkÀtImSv ]Åw apÉnw Pam-A-¯nsâ kuP\y ]mT-]p...

News Submitted:1234 days and 1.27 hours ago.


kzÀW-¯n\v 320 cq] hÀ[n¨p
sIm¨n: kzÀW-¯n\v sdt¡mÀUv hne. ]h\v 320 cq] IqSn 21,320 cq]-bm-bn. {Kman\v 40 cq]-bmWv IqSn-b-Xv. {Kman\v 2665 cq]-bmWv Cós¯ hne. cmPym-´c hn]-Wn-bnse hne-¡-b-ä-amWv B`y-´c hn]-Wn-bnepw {]Xn-^-en-¡p-ó-Xv. Ncn-{X-¯nð BZy-am-bmWv kzÀW-hn-e Hcp ]h\v 21,320 cq]-bn-se-¯p-ó-Xv. 21,280 cq]-bm-bn-cpóp CXp-hsc tcJ-s¸-Sp-¯nb Gähpw DbÀó \nc-¡v. Cóse kzÀW-¯n\v 120 cq] Ipdªv 21,000 Bbn-cp-óp.

News Submitted:1234 days and 1.28 hours ago.


DZp-a-bnð hoSn\v t\sc Itñdv, HcmÄ¡v ]cn-t¡äp; am§mSv _kv shbvänwKv sjUpw sImSn-a-chpw XIÀ¯p
DZpa: am§m«pw DZpa ]ůpw kn.]n.-Fw-þ-ap-Énw-eoKv kwLÀjw. DZpa ]ův hoSv Fdn-ªp-X-IÀ¯p. InS-óp-d-§p-I-bm-bn-cpó s]¬Ip-«n¡v ]cn-t¡-äp. am§m«v Un.ssh.-F-^v.-sF. ]WnX _kv shbvänwKv sjUpw sImSn-a-chpw XIÀ¯p. t_hq-cn-bnð \Só cmjv{Sob kwLÀj-¯nsâ XpSÀ¨-bm-Wn-sXóv kwi-bn-¡p-óp.apÉnw-eoKv DZpa ]ôm-b¯v sk{I-«dn Sn.sI. aqk-bpsS hoSn\v t\sc-bmWv Cóv ]peÀs¨ 1.40\v Itñ-dp-ïm-b-Xv. sabn³kzn¨v Hm^v sNbvX tij-am-bn-cpóp A...

News Submitted:1234 days and 1.34 hours ago.


atô-iz-c¯v Fw.Fð.-F.-bpsS P\-k-¼À¡ ]cn-]mSn XpS§n
atô-izcw: ]n._n. A_vZpðd-kmJv Fw.Fð.-F-bpsS t\Xr-Xz-¯nð P\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw DtZym-K-Ø-cpw \S-¯nb P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bnð ]cm-Xn-I-fpsS {]f-bw. cmhnse 10 aWn¡v shmÀ¡mSn ]ôm-b¯v Iayq-Wnän lmfnð atô-izcw t»m¡v ]ôm-b¯v {]kn-Uïv apwXmkv jaod DðLm-S\w sNbvXp. ]ôm-b¯v {]kn-Uïv kp\nXm {]im´v A[y-£X hln¨p.s]mXp-P-\-§-fnð \nóv 104 ]cm-Xn-IÄ e`n-¨p. 21 ]cm-Xn-IÄ¡v ]cn-lm-c-ap-ïm-¡n. Pnñm ]ôm-b¯v ÌmânwKv I½nän sNbÀ...

News Submitted:1234 days and 1.32 hours ago.


`À¯mhv acn-¨-Xnsâ ]ntäóv `mcybpw acn¨p
]me-¡póv: `À¯mhv acn-¨-Xnsâ ]ntä-Zn-hkw `mcybpw acn-¨p.]\-bmð s\ñn-b-Sp¡w A¦-Sn-a-\-bnse _n. cma-N-{µ³ (83) Xn¦-fmgvN D¨¡v cï-c-tbmsSbmWv kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð acn-¨-Xv. Xn¦-fmgvN kwkvImcw \S-óp. Cóse cmhnse F«-c-tbmsSbmWv `mcy kmhn{Xn (75) acn-¨-Xv. a¡Ä: ]ßm-h-Xn, `hm-\n, \fn-\m-£n, Kncn-P, _me-Ir-jvW³, P\mÀ±-\³, Pb-e-£van, cP-\n, IkvXq-cn. acp-a-¡Ä: cmPo-hn, kpI-\y, `mkvI-c³, {io[-c³, kpµ-c³, \mcm-b-W³, Ia-e...

News Submitted:1234 days and 1.35 hours ago.


N´p-hnsâ sIme: {]Xnsb aqóv Znhkw s]meokv IÌ-Un-bnð hn«p
Imª-§mSv: ]pXn-b-I-ïs¯ N´p (70) hns\ sIme-s¸-Sp-¯nb tIknse {]Xnsb aqóv Znh-k-t¯¡v s]meokv IÌ-Un-bnðhn-«p.A¼-e-¯-d-bnse Aco-¡c Ipªn-cm-as\ (52) bmWv slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw ¢mkv aPn-kvt{Säv tImSXn slmkvZpÀKv s]meo-kn\v hn«p-sIm-Sp-¯-Xv. BKkvXv 30\v A¼-e-¯-d-bnse kz´w ]d-¼nðsh-¨mWv N´p-hn\v Ipt¯-ä-Xv. aqómw Znh-k-amWv acn-¨-Xv. awK-em-]p-c¯v sh¨m-bn-cpóp acWw. Ccp-hcpw X½nð t\cs¯ i{Xp-X-bn-em-bn-cp-óp. sIme-b...

News Submitted:1234 days and 1.38 hours ago.


tZio-b-]-XmI I¯n-¡m³ {ian¨ tIknð kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-IÀ dnam-ïnð
Imª-§mSv: \ote-izcw ]Ån-¡-c-bnse tIm¬{Kkv Hm^okv A{I-an-¡p-Ibpw Hm^o-knð kq£n¨ tZiob ]XmI Icn-Hm-bnð Hgn¨v I¯n-¡m³ {ian-¡p-Ibpw sNbvX tIknð Aôv kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-Isc \ote-izcw s]meokv AdÌv sNbvXp. ]Ån-¡c kztZ-in-I-fmb [t\jv (23), kPojv (26), A\nðIp-amÀ (30), kpPnXv (30), \h-\oXv (26) Fón-hsc AUo-j-Wð Fkv.-sF. kn. KtW-i-\mWv AdÌv sNbvX-Xv. sslt¡m-S-Xn-bnð ap³IqÀ Pmayw tXSn-t¸mb Ch-tcmSv At\z-jW DtZym-K-Ø-³ ap¼msI lmP-...

News Submitted:1234 days and 1.39 hours ago.


19 F³Pn\nbdnwKv tImfPpIÄ¡v A\paXn
Xncph\´]pcw: kÀ¡mcnsâ 100 Zn\ ]cn]mSn{]Imcw 19 ]pXnb F³Pn\nbdnwKv tImfPpIÄ¡v DóXhnZym`ymk hIp¸v A\paXn \evIn. 25 F³Pn\nbdnwKv tImfPpIfnð ]pXnb tImgvkpIÄ¡pw IqSpXð hnZymÀYnIsf {]thin¸n¡póXn\pw A\paXn \evInbn«pWvSv. ]pXnbXmbn A\paXn \evInb F³Pn\nbdnwKv tImfPpIÄ: tlmfns{Kbvkv A¡mZan Hm^v F³Pn\nbdnwKv t^mÀ hna³, amf, XriqÀ. {Sn\nän tImfPv Hm^v F³Pn\nbdnwKv, \cphmaqSv, Xncph\´]pcw. tImfPv Hm^v BÀ¡nsSIv¨À, Xncph\´]pcw. tlm...

News Submitted:1234 days and 3.16 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036