To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Wednesday, 26 November 2014
News updated: Wednesday November 26 2014 02:36 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

BÀ.-Un. A¡u-ïnð tNÀ¯v hôn-¨-Xmbn ]cmXn
_Zn-b-Up¡: BÀ.-Un. A¡uïnð tNÀ¯v 15,600 cq] hm§n hôn-¨p-shó ]cm--Xn-bnð _Zn-b-Up¡ s]meokv tIsk-Sp-¯p. a[qÀ jndn-_m-Kn-ep-hnse ]n.Fw. A_vZp-ñ- (30) bpsS ]cm-Xn-bnð ImkÀtImSv Xmeq¡v A¬-F-bvUUv kvIqÄ Sot¨gvkv shðs^-bÀ skmsskän `mc-hm-ln-IÄs¡-XnscbmWv tIkv. CtX- coXn-bnð 300 tesd t]À hôn-¡-s¸-«-Xmbpw ]cm-Xn-bnð ]d-bpóp. kw`hw _Zn-b-Up¡ s]meokv At\z-jn-¡póp.

News Submitted:1216 days and 12.48 hours ago.


]Ww-hm§n hôn-¨-Xn\v tIkv
Imª-§mSv: kz¯v hnð¡m-\p-sïóv ]dªv e£w cq] AUzm³kv hm§n hôn-¨p-shó ]cm-Xn-bnð Z¼-Xn-IÄs¡-Xnsc slmkvZpÀKv s]meokv tIsk-Sp-¯p. IÅmÀ kztZin kndn-bIv amth-en, `mcy tamfn Fón-hÀs¡-XnscbmWv tIkv. XrÈqÀ sN¼q-¡m-hnse taml³cmPv BWv ]cm-Xn-¡m-c³. IpS-Inse ]t¯-¡À 18skâv Øe-amWv Hcp-tImSn cq]¡v hnð¡m³ [mc-W-bp-ïm-¡n-b-Xv. Fómð tcJ-IÄ ]cn-tim-[n-¨-t¸m-gmWv \nb-a-¡p-cp-¡nðs]-«-Xm-sWóv a\-Ên-em-b-Xv. XpSÀómWv t...

News Submitted:1216 days and 12.49 hours ago.


Xf-¦-c-bnð A\-[n-IrX aWð IS¯v; 17 tXmWn-IÄ ]nSn-IqSn
ImkÀtImSv: Xf-¦c IS-hnð \nópw A\-[n-Ir-X-ambn IS-¯p-I-bm-bn-cpó 17 tXmWn- aWð s]meokv ]nSn-Iq-Sn. Cóse D¨-tbm-sS-bmWv tXmWn-IÄ ]nSn-¨-Xv. tXmWn-bn-ep-ïm-bn-cp-ó-hÀ HmSn c£-s¸-«p. Xf¦c IS-hnð \nópw cm{Xnbpw ]I-ep-ambn \qdp-I-W-¡n\v hml-\-§-fn-emWv aWð IS-¯p-ó-Xv. clky hnh-c-s¯-¯p-SÀómWv s]meokv aWð IS¯v ]nSn-¨-Xv. tXmWn-bp-S-a-IÄs¡-Xnsc tIsk-Sp-¡p-saóv s]meokv Adn-bn-¨p.

News Submitted:1216 days and 12.49 hours ago.


Ip¼-f-bnð A{I-a-§Ä s]cp-Ipóp; \S-]-Sn-bnñ
Ip¼f: Ip¼f s]meokv tÌj³ ]cn-[n-bnð A{Ia kw`-h-§Ä Gdp-t¼mÄ s]meokv IÀi\ \S-]Sn FSp-¡p-ón-sñó ]cm-Xn-bp-b-cp-óp. Ignª Znhkw Bcn-¡m-Sn-bnepw Ip¼f _kvÌmânepw _kvss{UhÀamsc aÀ±n-¨n-cp-óp. Cóse D¨¡v s]Àhm-Unð sh¨v _kv XS-ªp-\nÀ¯n Poh-\-¡msc aÀ±n-¨p. GXm\pw Znhkw ap¼v Ip¼fþ_-Zn-bUp¡ tdmUnð sh¨v s]Àhm-Unse A_vZpð e¯o-^ns\ h[n-¡m³ {ian-¨p. ]e {Inan-\ð tIkp-I--fnepws]« {]Xn-I-fmWv Fñm kw`-h-§Ä¡pw ]nón-se...

News Submitted:1216 days and 12.49 hours ago.


amen-\y-{]iv\w: \K-c-k`m tbmK-¯nð `cWþ{]Xn-]£ AwK-§Ä X½nð hmt¡-äw
ImkÀtImSv: amen-\y-{]-iv\s¯s¨mñn \K-c-k`m Iu¬knð tbmK-¯nð `cWþ{]Xn-]£ AwK-§Ä X½nð hmt¡äw \S-óp. `cW]-£s¯ F. A_vZpð dlvam\pw {]Xn-]-£s¯ ]n. ctaipw X½nemWv I\¯ hmtKzZ-amWv \S-ó-Xv. sNbÀam³ Sn.C. A_vZp-ñ CS-s]«v cwKw im´-am-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tIfp-Kp-sÍ-bnse amen-\y-\n-t£] {]tZ-is¯ P\-§Ä 42 Znh-k-ambn kacw \S-¯p-I-bm-sWópw CXn\v C\nbpw Xocp-am\w Dïm-¡m-¯Xv `c-W-k-an-Xn-bpsS t]mcmbva sImïm-sWópw _n.sP.-]n. AwKw...

News Submitted:1216 days and 12.58 hours ago.


apJw-aqSn kwLw ss_¡v XSªv aÕy-s¯m-gn-em-fn-Isf A{I-an¨p; HcmÄ¡v Kpcp-Xcw
Imª-§mSv: apJw-aqSn kwLw ss_¡v XSªv aÕy-s¯m-gn-em-fn-Isf A{I-an-¨p. cïp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. Imep-IÄ XIÀó Hcmsf awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. slmkvZpÀKv IS-¸p-ds¯ jmPn (36), kp\nð (31) Fón-h-sc-bmWv Cóp-cm-hnse Gg-c-a-Wn¡v A{I-an-¨-Xv. aÕy-_-Ô-\-¯n-\mbn Ccp-hcpw tNäp-Ip-ïn-te¡v ss_¡nð t]mhp-I-bm-bn-cpóp. ao\m-¸okv IS-¸p-d¯v sh¨mWv CS-h-gn-bnð \nsó-¯nb Aôw-K-kwLw Ccp-¼p-hSn DÄs¸-sS-bpÅ amc-Im-bp-[-...

News Submitted:1216 days and 12.57 hours ago.


ImkÀtImSv \K-c-¯nð ]«m-¸-Ið ]nSn-¨p-]dn; FS-\oÀ kztZ-insb s]meokv Naªv ss_¡nð sImïp-t]mbn 5700 cq] IhÀóp
ImkÀtImSv: \K-c-¯n-se-¯nb FS-\oÀ kztZ-insb s]meoskóv sXän-²-cn-¸n¨ bphmhv ss_¡nð Ibän hnP-\-amb Øe¯v sImïp-t]mbn ]Ww IhÀó-Xmbn ]cm-Xn. FS-\oÀ _mWn-bw-aq-e-bnse Ipª¸ \mb¡n (65) sâ 5700 cq]-bmWv ss_¡n-se-¯nb AÚm-X³ IhÀóv IS-óp-I-f-ª-Xv. Ipª-¸-\m-bIv kw`hw hnh-cn-¡p-óXv C§-s\. Cóse D¨¡v `mcy Kncn-P-bp-ambn \K-c-¯n-se-¯n-b-Xm-bn-cp-óp. ImkÀtImSv amth-en-tÌm-dn\v kao]w F¯n-b-t¸mÄ Ch-cpsS kao-]¯v ss_¡n-se-¯...

News Submitted:1216 days and 12.58 hours ago.


hoïpw dmKnwKv: hnZymÀ°n Bkv]-{Xn-bnð
ImkÀtImSv: dmKnw-Kns\ XpSÀóv aÀ±-\-taä hnZymÀ°nsb kzImcy Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. N«-ômð lbÀ sk¡-ïdn ¹kvh¬ hnZymÀ°nbpw sN¦f Cµn-cm-\-K-dnse apl-½Zv ^mdq-Jnsâ aI-\p-amb ss^Pmkv Im¸nen (16) \mWv aÀ±-\-ta-äXv. Cóse sshIn«v \me-c-tbmsS kvIqÄ ]cn-k-c¯v sh¨v ¹kvSp hnZymÀ°n-IÄ dmKnwKv sN¿p-I-bm-bn-cp-óp-shóv ss^Pmkv ]cm-Xn-s¸-«p. HcmgvN ap¼v CtX hnZymÀ°n-IÄ dmKv sN¿p-Ibpw ]pkvX-I-§fpw IpSbpw \in-¸n-¡p-I...

News Submitted:1216 days and 12.56 hours ago.


bphm-hnsâ ac-W-¯nð kwibw; arX-tZlw ]cn-bm-c-t¯¡v sImïp-t]mbn
Imª-§mSv: Xq§n-a-cn¨ \ne-bnð Isï-¯nb bphm-hnsâ arX-tZlw ]cn-bm-c-t¯¡v sImïp-t]m-bn. \m«p-ImÀ kwibw {]I-Sn-¸n-¨-Xn-s\-¯p-SÀóm-Wn-Xv. \nte-izcw ht«-\-bnse ]tc-X-\mb Ipªn-¡-®sâ aI³ _m-e-Ir-jvWs\ (32) bmWv ho«n-\-Sps¯ CS-h-gn-bnð Xq§n-an-cn¨ \ne-bnð Iï-Xv. apJ¯v s]mÅ-teä ]mSp-ïm-bn-cp-óp. sN¼Iac-¯n-emWv Xq§n-b-Xv. I¿m-e-tbmSv tNÀó \ne-bn-emWv arX-tZlw Iï-Xv. CtX XpSÀómWv \m«p-ImÀ kwibw {]I-Sn-¸n-¨-Xv. sX§...

News Submitted:1216 days and 12.50 hours ago.


Sn. IrjvW³ I¡ïw
tImfn-b-Sp¡w: tImfn-b-Sp¡w I¡-ïs¯ Sn. IrjvW³ I¡ïw (74) A´-cn-¨p. `mcy: am[-hn. a¡Ä: cpKvanWn, iIp-´-f, _nµp, A\n-X, hnt\m-Zv (KÄ^v), ]tc-X-bmb hna-e. acp-a-¡Ä: {]`m-I-c³ cmh-tW-iz-cw, Znt\-i³ tImfn-b-Sp-¡w, Znt\-i³ I®qÀ, dntPjv t]cn-b.

News Submitted:1217 days and 12.57 hours ago.


Ifcnt]m¡À
FXnÀtXmSv: FXnÀtXms« ]g-b-Ime IÀj-I\pw ssIap«v Kmb-\p-amb Ifcnt]m¡À (90) A´-cn-¨p. `mcy: _o^m-¯n-a. a¡Ä: apl-½Zv (kuZn), C{_mlnw, JmZÀ, bqk^v (kuZn), Bbn-j, Akva, JZo-P. acp-a-¡Ä: A_vZpñ apKp, A_vZpñ s\{Im-sP, l\o^v Nqcn, kplvd, _o^m-¯n-a, ^ukn-b, A^vk. ktlm-Z-c-§Ä: C{_mlnw NÅ-¦-bw, A´pªn ]q¡-fw, ]tc-X-cmb _o^m-¯n-a, C±o³Ipªn.

News Submitted:1217 days and 13.10 hours ago.


XpW-bm-tIï cïv B¬a-¡fpw Bß-lXy sNbvXp; amXyphpw enñnbpw Ic-ªp-X-fcpóp
_´-Sp¡: Cf-b-a-I\v ]nómse aq¯ aI\pw hnS-]-d-ªXv Xm§m-\m-hmsX XfÀón-cn-¡p-I-bmWv _´-Sp¡ aemw-Ip-ïnse IÀjI Z¼-Xn-I-fmb amXyphpw enñn-bpw. aq¯-a-Isâ thÀ]m-Snsâ s\m¼cw Xocpw apt¼ CfbaI³ hn«p-t]m-b-sX-´n-s\-ó-dn-bmsX hnj-an-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv ChÀ._´Sp¡ SuWnse SqdnÌv SmIvkn ss{Uh-dmb ]Sn-ªmsd ho«nð t_m_n (33)bmWv Ignª Znhkw Bß-lXy sNbvX-Xv. CtXmsS amXyphpw enñnbpw X\n-¨m-bn. cm{Xn `£Ww Ign¨v Dd-§m³ InSó t_m_n cmhnse...

News Submitted:1217 days and 14.33 hours ago.


sImt«m-Sn-bnð Xq¡p-]mew s]m«n-hoWp: \mev hnZymÀ°n-IÄ¡v ]cn¡v; h³ Zpc´w Hgn-hmbn
Ipän-t¡mð: ]pg-bn-te-¡pÅ Xq¡p-]mew s]m«n-hoWv \mep-kvIqÄ hnZymÀ°n-IÄ¡v ]cn-t¡äp. `mKyw sImïv h³ Zpc´w Hgn-hm-bn. sImt«mSn ]pg¡v IpdpsI Øm]n-¨n-cpó Xq¡p-]m-e-amWv Cóse D¨¡v s]m«n hoW-Xv. D¨-`-£-W-¯n\v tijw sImt«mSn Kh. lbÀ sk¡-ïdn kvIqfnse ]t¯mfw hnZymÀ°n-IÄ Xq¡p-]m-e-¯n\v apI-fnð Ib-dn-b-t¸m-gmWv A]-I-S-ap-ïm-b-Xv. Ip«n-IÄ Ib-dn-b-t¸m-Ä `mcw ImcWw Hcp `mKw s]m«n ]pg-bn-te¡v hogp-bm-bn-cp-óp. ag Ipd...

News Submitted:1217 days and 14.20 hours ago.


Imew CþI¯p-IÄ¡v ]nómse; X]mð s]«n-IÄ ]Sn-bn-d-§póp
ImkÀtImSv: Cþ-I-¯p-IÄ \m«n³]pd-§-fnepw hym]-I-ambn {]m_-ey-¯nð hó-tXmsS Hcp Ime¯v Bib hn\n-a-b-¯n\v Gähpw IqSp-Xð D]-tbm-Kn¨p hón-cpó X]mð s]«n-IÄ D]-tbmKy iq\y-am-Ip-óp. I¯n-S-]m-Sp-IÄ \S-¯m³ Bfn-ñm-¯Xv ImcWw X]mðs]«n-IÄ {Kma-{]-tZ-i§-fnð t]mepw t\m¡p-Ip¯n am{X-am-Ip-óp.]pXp-X-e-apd Hm¬sse³ Nmän-§n\pw Cþ-sa-bnð kuI-cy-¯n\pw Ah-kcw Isï-¯n-b-tXmsS C¯cw X]mðs]-«n-IÄ hgn-b-cn-Inð Xpcp-s¼-Sp-¡p-óp. hnt...

News Submitted:1217 days and 14.21 hours ago.


sshZypXn {]Xn-k-Ôn¡v ]cn-lm-c-ap-ïm-¡-Ww-þ-tIm¬{Kkv
sN¦f: sNÀ¡f Ce-Iv{Sn-knän ]cn-[n-bnð ASn-¡-Sn-bp-ïm-Ipó sshZyp-Xn-ap-S-¡-¯n\v ]cn-lm-c-ap-ïm-¡-W-saóv sN¦f aÞew tIm¬{Kkv `mc-hm-ln-I-fp-sSbpw t»m¡v Pnñm t\Xm-¡-fp-sSbpw tbmKw Bh-iy-s¸-«p. _me-IrjvW shmÀ¡pUvep DðLm-S\w sNbvXp. aÞew tIm¬{Kkv {]kn-Uïv Fw. ]pcp-tjm-¯-a³ A[y-£X hln-¨p. t»m¡v tIm¬{Kkv {]kn-Uïv BÀ. KwKm-[-c³, kn.hn. sPbnw-kv, _n.F. Ckvam-bnð, sambvXo³Ipªn ss]¡, Ipªn-Ir-jvW³ \mbÀ, _n. Ipam-c³, Ip...

News Submitted:1217 days and 14.22 hours ago.


hne-¡-bäw \nb-{´n-¡-Ww sF.F³.-Fð.
D¸f: Uokð, s]t{SmÄ, as®®, ]mN-I-hm-XIw Fónhbv¡v hne hÀ[n-¸n¨v tI{µ kÀ¡mcpw kss¹sIm hgn hnX-cWw sN¿pó Acn¡v dwkm\pw HmWhpw apónð Iïv Intembv¡v \mev cq] Iq«n tIcf kÀ¡mcpw P\-§sf _p²n-ap-«n-¡p-I-bm-sWóv sF.F³.-Fð. at©-izcw aÞew I¬sh³j³ Ipä-s¸-Sp-¯n. hne \nb-{´Ww GÀs¸-Sp¯n tI{µ-þ-kw-Øm\ kÀ¡m-dp-IÄ P\-§Ä¡v Bizmkw ]I-c-W-saóv I¬sh³j³ {]tabw hgn Bh-iy-s¸-«p. aÞew {]kn-Uïv sI.F-kv. ^{Ip±o³ A[y-£...

News Submitted:1217 days and 14.22 hours ago.


hoSv XIÀóp-hoWp; IpSpw_w Xe-\m-cn-gbv¡v c£-s¸«p
Imª-§mSv: hoSv XIÀóp hoWp. IpSpw_w AÛp-X-I-c-ambn c£-s¸-«p. _ñ Iñym¬ tdmUnse Pm\-In-bpsS hoSmWv Cóv ]peÀs¨ XIÀó-Xv. Pm\-In-bpsS aIÄ Djbv¡v \nkmc ]cn-t¡-äp. ho«p-ImÀ Dd-§p-ó-Xn-\n-S-bn-emWv hoSp hoW-Xv. i_vZw-tI«v DWÀó ho«p-ImÀ Ip«n-I-sfbpw sImïv ]pd-t¯¡v HmSn-c-£-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp. CXn-\n-S-bn-emWv Dj¡v ]cn-t¡-ä-Xv.

News Submitted:1217 days and 14.24 hours ago.


bq¯veoKv Pnñm I½nän: sambvXo³ {]kn-U-ïv, Ajvd^v sk{I-«dn
ImkÀtImSv: apÉnw bq¯veoKv Pnñm {]kn-U-ïmbn sambvXo³ sImñ-¼m-Sn-sbbpw P\-dð sk{I-«-dn-bmbn F.sI.-Fw. Ajvd-^n-s\bpw {Sj-d-dmbn sI._n.-Fw. jco-^n-s\bpw Pnñm Iu¬knð tbmKw sFIy-I-WvtT\ Xnc-sª-Sp¯p. aäp`mc-hm-ln-IÄ: bqkp^v Dfp-hmÀ, apl-½ZvIpªn lnZm-b-¯v\-KÀ, Fw.]n. Pm^À (ssh.{]-kn.), \mkÀ Nmbnâ-Sn, Ajvd^v FS-\oÀ, Fw.Sn.-]n. ju¡-¯en (tPm.sk-{I.). Iu¬knð tbmK-¯nð A_vZp-ñ-Ipªn sNÀ¡f A[y-£X hln-¨p. ]n._n. A_vZpð dkmJv F...

News Submitted:1217 days and 14.25 hours ago.


ho«-½-bpsS kzÀW-ame IhÀóp
]Ån-¡c: ho«-½-bpsS Igp-¯nð \nópw kzÀW-ame IhÀóp. ]Ån-¡c aemw-Ip-ónse \mcm-b-Wn-bpsS (66) cï-c-¸-h³ ame-bmWv IhÀó-Xv. Cóv ]peÀs¨ \mep-a-Wn-¡mWv kw`-hw. Dd-§p-t¼mÄ P\m-e-bn-eqsS ssII-S-¯n-bmWv ame IhÀó-Xv.aI³ Sn.sI. _me-IrjvWsâ ]cm-Xn-bnð t_¡ð s]meokv At\z-jn-¡p-óp.

News Submitted:1217 days and 14.26 hours ago.


tamjvSmhv s]meokv IÌ-Un-bnð \nóv c£-s¸«p
ImkÀtImSv: \nc-h[n tamj-W-t¡-knse {]Xn s]meokv IÌ-Un-bnð \nóv c£-s¸-«p. Ip¼f Gd-\m-Snse temtK-jmWv c£-s¸-«-Xv. Cóse ImkÀtImSv tImS-Xn-bnð lmP-cm-¡nb tijw ]qP-¸pc sk³{Sð Pbn-en-te¡v sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-\n-S-bnð s{Sbn-\nð sh¨v s]meo-kns\ sh«n¨v c£-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1217 days and 14.26 hours ago.


Po¸v adnªv IÀWm-SI kztZin acn¨p
ImkÀtImSv: Po¸v adn-ªv bm{X-¡m-c-\mb IÀWm-SI kztZin acn-¨p. HcmÄ¡v ]cn-t¡-äp. aSn-t¡cn kn²m-¸q-cnse kPo-h- \m-b-¡m (72) Wv acn-¨-Xv. `mcym-k-tlm-Z-c³ a[q-cnse IrjvW-\m-b¡n (58)\v ]cn-t¡-äp. Cóse D¨bv¡v \oÀ¨mð tIm«-¡-®n¡v kao-]-amWv A]-I-Sw. ImkÀtIm«v \nópw Po¸nð t]mIp-t¼mÄ FXnsc hó temdn-bnð CSn-¡m-Xn-cn-¡m-\pÅ {ia-¯n-\n-S-bnð Po¸v \nb-{´Ww hn«v tdmUn\v sXm«-Sp¯ ]d-¼n-te¡v adn-bp-I-bm-bn-cpóp.

News Submitted:1217 days and 14.28 hours ago.


Imdn-Sn¨v ]cn-t¡ä AXn-ªmð kztZin acn¨p
Imª-§mSv: Imdn-Sn¨v awK-em-]p-c¯p NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó AXn-ªmð kztZin acn-¨p. s]móp-Im-c³ apl-½-ZvIpªn (70) bmWv Cóse cm{Xn acn-¨-Xv. 14\v AXn-ªmð tImb-¸-Ån¡v kao-]-¯mWv A]-I-Sw. ]Ån-bn-te¡v \S-óp-t]m-Ip-t¼m-gmWv Imdn-Sn-¨-Xv. `mcy: Bky. a¡Ä: Bbn-j, ^m¯n-a, kpss_-Z, Xmln-d, k¡o-\, sambvXo³Ip-ªn, Ipªm-a-Zv.

News Submitted:1217 days and 14.28 hours ago.


ss{Uhsd A{I-an¨ kw`-h-¯nð cïv t]À Ad-Ìnð; ImkÀtImSvþX-e-¸mSn dq«nð Cópw _tÊm«w \ne¨p
Ip¼f: Ip¼-fbnð cïv _kv ss{UhÀamsc aÀ±n¨ kw`-h-¯nð apgp-h³ {]Xn-I-sfbpw AdÌv sN¿m-¯-Xnð {]Xn-tj-[n¨v ImkÀtImSvþXe-¸mSn dq«nð Cópw _tÊm«w \ne-¨p. ka-c-¯n\v A\p-`mhw {]I-Sn-¸n¨v Ip¼-f-þ-_-Zn-b-Up¡ dq«nse _kp-Ifpw ]WnapS-¡p-I-bm-Wv. Cóse cmhnse Bcn-¡m-Sn-bnepw Ip¼f _kv Ìmânepw cïv ss{UhÀamsc aÀ±n¨ kw`-hs¯ XpSÀómWv ImkÀtIm-Sv-þ-X-e-¸mSn dq«nð tem¡ð _kp-IÄ anóð ]Wn-ap-S¡v Bcw-`n-¨-Xv. AXn-\nsS salv...

News Submitted:1217 days and 14.31 hours ago.


saUn-¡ðtIm-tfPv: H¸pbm{X XpS§n
s]Àf: saUn-¡ð tImtfPv F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[nX {]tZ-i¯v Øm]n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v apÉnw bq¯v eoKv ka-c-k-anXn \S-¯pó H¸vbm{X s]Àf-bnð XpS-§n. bq¯veoKv Pnñm ssh.{]-kn-Uïv amln³ tItfm«v DðLm-S\w sNbvXp. F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-X-cnð \nópw s]mXp-P-\-§-fnð \nópw H¸p-IÄ tiJ-cn-¨p. lk³ IpZp-h, A³hÀ Hmtkm¬, d^oJv tItfm-«v, jaoð s]Àf, C{_mlnw s]Àf, DaÀ jm^n, laoZv D¡n-\-Sp-¡, A_vZpñ _nP-´-Sp-¡, Ako_v sNtS-...

News Submitted:1217 days and 14.20 hours ago.


NqSv Nmb tZl¯v adnªv s]mÅ-teä Ipªv acn¨p
Imª-§mSv: Nmb tZl¯v adnªv s]Å-te-äv awK-em-]p-c¯v NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó \mev hb-kp-Imcn acn-¨p. _ñ IS-¸p-ds¯ F.hn. lao-Zv-þ-Xm-lnd Z¼-Xn-I-fpsS aIÄ ^m¯n-a-bmWv Cóv cmhnse acn-¨-Xv. _ñ IS-¸pdw Fw.kn.-_n.-Fw. F.Fð.-]n. kvIqfnse {]oss{]-adn hnZymÀ°n-\n-bm-Wv. i\n-bmgvN cmhnsebmWv s]mÅ-te-ä-Xv. lao-Znsâ hoSp-]Wn \S-¡pó Øe¯v sXmgn-em-fn-IÄ¡v Nmb \ðIm³ t]mIp-t¼m-gmWv ^m¯n-a-bpsS tZl¯v adn-ª-Xv.

News Submitted:1217 days and 14.38 hours ago.


tdmUv \nÀ½m-W-¯nse A]m-I-X-IÄ ]cn-tim-[n-¡pw-þ-a{´n
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse tdmUv \nÀ½m-W-¯nse A]m-I-X-IÄ hni-Z-ambn ]cn-tim-[n-¡p-saópw Ir{Xnaw \S-ó-Xmbn sXfn-ªmð \S-]-Sn-sb-Sp-¡p-saópw s]mXp-a-cm-a¯v a{´n hn.sI. C{_mlnwIpªv Adn-bn-¨p. ImkÀtImSv hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-fnð kw_-Ôn-¡m-s\-¯nb a{´n KÌvlukn-se-¯nb ]{X-{]-hÀ¯-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. kwØm-\¯pw Pnñ-bnepw ]e tdmUp-Ifpw XIÀóXv {i²-bnðs¸-«n-«p-ïv. A[n-Im-c-ta-än«v cïpamk-amb a{´n-k` C¡m-cy-¯nð th...

News Submitted:1217 days and 14.39 hours ago.


amen\yw s]mXp-Ø-e¯v hen-s¨-dnª cïv t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ss_¡nð F¯n amen\yw s]mXp Øe¯v hen-s¨-dnª cïv t]À Ad-Ìnð.Nfn-b-t¦ms« d^oJn (30) s\bpw 15 Imc-s\bpamWv AdÌv sNvX-Xv. Cóv cmhnse Nfn-b-t¦m«v kÀ¡n-fn-\-Sp-¯mWv kw`-hw. ImkÀtIm-Sn\pw tað¸-d-¼n-\p-an-S-bnð tdmU-cn-Inð amen\yw XÅp-óXv ]Xn-hm-bn-cp-óp. \m«p-ImÀ ]e-X-hW s]meo-knepw Hcp XhW Ie-IvSÀ¡pw ]cmXn \ðIn-sb-¦nepw \S-]-Sn-sbmópw Dïm-bn-ñ. Cóv ]peÀs¨ amen\yw XÅp-ó-Xn-\n-S-bnð \m«p-ImÀ Iïp. ss_¡...

News Submitted:1217 days and 14.39 hours ago.


tIcf¯n\v 12,010 tImSnbpsS hmÀjnI ]²Xn
\yqUðln: tNmZn¨Xnepw IqSpXð tIcf¯n\v A\phZn¨psImWvSp tI{µ¯nsâ A\p`mhw. 2011þ12 km¼¯nI hÀjt¯¡p kwØm\¯n\p 12,010 tImSn cq]bpsS hmÀjnI ]²Xn¡p tI{µ Bkq{XW I½oj³ A\paXn \ðIn. \S¸p hmÀjnI ]²Xntb¡mÄ 20 iXam\w (1985 tImSn) IqSpXemWnXv. DtZymKØÀ Xbmdm¡nbX\pkcn¨p 11,030 tImSnbpsS ]²Xn¡v A\paXn tXSnbmWp Uðlnbnse¯nbsX¦nepw kwØm\¯nsâ {]tXyIXIÄ AwKoIcn¨psImWvSp tNmZn¨Xnepw 980 tImSntbmfw cq] IqSpXð A\phZn¡pIbmbncpópsh...

News Submitted:1217 days and 16.45 hours ago.


_kv NmÀPv hÀ[\: A´na Xocpam\w Aôn\v
Xncph\´]pcw: kwØm\¯v _kv bm{Xm\nc¡v hÀ[n¸n¡póXv kw_Ôn¨v ASp¯ amkw Aôn\v A´naXocpam\saSp¡psaóv KXmKXa{´n hn.Fkv inhIpamÀ ]dªp. Xncph\´]pc¯v _kpSam kwLS\m {]Xn\n[nIfpambn \S¯nb NÀ¨bv¡v tijamWv a{´n C¡mcyw hyàam¡nbXv. bm{Xm\nc¡v hÀ[n¸n¡póXns\¡pdn¨v kÀ¡mÀ CXphsc Xocpam\saSp¯n«nsñóv a{´n ]dªp. _kpSaIÄ Dóbn¨ Bhiy§Ä ASp¯ a{´nk`mtbmKw NÀ¨ sN¿pw. CXn\ptijamIpw Xocpam\saSp¡pI. hnZymÀYnIfpsS bm{Xm\nc¡v ...

News Submitted:1217 days and 16.50 hours ago.


_m_m {InkvXpZmkv A´cn¨p
tIm«bw: IpjvTtcmKnIfpsS ip{iqjbv¡p PohnXw kaÀ¸n¨ anj\dn _m_m {InkvXpZmkv (hn.kn. Ipcy³ thewamcpIpSnbnð, 74) A´cn¨p. \yptamWnbbpw izmkXSkhpw aqew NnInÕbnembncpó {InkvXpZmknsâ A´yw Cóse sshIptócw \men\p _nlmdnse kpµÀ]qcnembncpóp. kwkvImcw Cóv D¨bv¡v Hón\v kpµÀ]qÀ enänð ^vfhÀ B{ia¯nð \S¡pw. ]membv¡p kao]w CSadpIv kztZinbmb Ct±lw IpjvTtcmKnIfmb ap¸Xn\mbnct¯mfw `n£mSIsc NnIn Õn¨p kpJs¸Sp¯nbn«pWvSv. _nlmdnse dIvtkm...

News Submitted:1217 days and 16.52 hours ago.


sbZnbqc¸ DS³ cmPnshbv¡Wsaóv _nsP]n tI{µt\XrXzw
\yqUðln: J\\ Ipw`tImWs¯¡pdn¨pÅ temImbpà dnt¸mÀ«nsâ ]Ým¯e¯nð IÀWmSI apJya{´n _n.Fkv.sbZnbqc¸ cmPnshbv¡Wsaóv _nsP]n tI{µt\XrXzw Bhiys¸«p. sbZnbqc¸ DS³ cmPn¡¯v \ðIWsaópw Cóv ]mÀ«n A[y£³ \nYn³ KUvIcnbpsS t\XrXz¯nð Uðlnbnð tNÀó _nsP]n ]mÀesaâdn t_mÀUv tbmKw Bhiys¸«p. IÀWmSI¯nð t\Xramäw A\nhmcyamsWóv ]mÀesaâdn ]mÀ«n tbmK¯n\ptijw _nsP]n hàmhv chni¦À {]kmZv ]dªp. ]pXnb apJya{´nsb sXcsªSp¡m³ \msf ...

News Submitted:1217 days and 16.54 hours ago.


sbZyq-c-¸- Hgn-tª¡pw
_mw¥qÀ: IÀWm-SI apJy-a{´n bZyq-c-¸-bpsS `mhn Có-dn-bmw. J\n hnhmZw kw_-Ôn¨v temIm-bpà A[y-£³ kt´mjv slKvsU-bpsS dnt¸mÀ«v Cóv sshIn«v No^v sk{I-«-dn¡v \ðIpw. dnt¸mÀ«nð apJy-a-{´n-b-S-¡-apÅ cmjv{So-b-¡mÀs¡-Xnsc cq£-amb hnaÀi-\-am-Ws{X dnt¸mÀ«n-ep-Å-Xv. 11000 t]PpÅ dnt¸mÀ«nð bZyq-c-¸sb t{]mkn-Iyq«v sN¿-W-saóv Bh-iy-s¸-Sp-ó-Xm-bmWv kqN-\. Ipamc kzman DÄs¸-sS-bp-Å-h-cpsS t]cp-Ifpw Nne a{´n-am-cpsS t]cp-I...

News Submitted:1218 days and 15.32 hours ago.


_kp-S-a-I-fp-ambn NÀ¨ XpS§n
Xncp-h-\-´-]pcw: _kv NmÀÖv hÀ[\ kw_-Ôn¨v DS-a-I-fp-ambn KXm-KX a{´n hn.F-kv. inh-Ip-amÀ NÀ¨ Bcw-`n-¨p. an\naw NmÀÖv 4 cq]-bnð \nóv 5 cq]-bmbn DbÀ¯p-saóv GXmïp-d-¸m-bn-«pïv. kwL-S\m t\Xm-¡-fp-ambn kwkm-cn-¨-Xn-\p-ti-jta hnZymÀ°n-I-fpsS I¬sk-j³ kw_-Ôn¨ Xocp-am-\-ap-ïm-hq.

News Submitted:1218 days and 15.34 hours ago.


ImÀ ]pg-bn-te¡v adnªp; bm{X-¡mÀ c£-s¸«p
tZew-]mSn: ]c¸ t^mdÌv Unt¸m-bv¡-Sp¯v ImÀ ]pg-bn-te¡v hoWv aqóp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. Cóv cmhnse 9 aWn-¡mWv A]-ISw \S-ó-Xv. \nb-{´Ww hn«v amcpXn ImÀ tdmUnð \nópw sXón ]pg-bn-te¡v adn-bp-I-bm-bn-cp-óp. Imdn-ep-Å-hsc \m«p-ImÀ Bkv]-{Xn-bnse¯n-¨p. ImÀ Hen¨pt]mIm-Xn-cn-¡m³ \m«p-ImÀ ac-¯nð sI«n-bn-«n-cp-óp.

News Submitted:1218 days and 15.35 hours ago.


AdÌv sNbvXp
Imª-§mSv: A`n-`m-j-Is\ ImÀ XSªv \nÀ¯n aÀ±n¨ kw`-h-¯nð Hcmsf AdÌv sNbvXp. s\ñn-¡ms« Pbnwkn (23) s\bmWv slmkvZpÀKv s]meokv AdÌv sNbvX-Xv. AXn-ªm-ense AUz: sI.]n. _jo-dn-s\-bmWv Rmb-dmgvN aÀ±n-¨-Xv.

News Submitted:1218 days and 15.36 hours ago.


_knð \nóv sXdn¨phoWv bm{X-¡m-c\v ]cn¡v
ImkÀtImSv: _knð \nóv sXdn¨v hoWv bm{X-¡m-c\v ]cn-t¡-äp. s]cp-¼-f- ]men-¨n-b-Sp-¡s¯ tPymXnj³ sI. kpPn-¯n(27) -\mWv ]cn-t¡-ä-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. t_mhn-¡m\w tPymÕym-e-b-¯nð t]mIp-I-bm-bn-cpóp kpPn-¯v. Imª-§mSv `mK-¯p-\nópw ImkÀtImSv `mK-t¯¡v hcn-I-bm-bn-cpó sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _knð sh¨v Cóv cmhnse ]c-h-\-Sp-¡¯v sh¨mWv A]-I-Sw.

News Submitted:1218 days and 15.36 hours ago.


ImkÀtImSv Un.ssh.-F-kv.-]n. lcn-Ý-{µ-\m-bIns\ amän
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv Un.ssh.-F-kv.-]n. lcn-Ý-{µ-\m-b-Ins\ amän. kvs]jyð {_môn-te-¡mWv amän-b-Xv. GXm\pw Znhkw ap¼mWv Un.ssh.-F-kv.-]n-bmbn \nb-an-¨-Xv. lcn-Ý-{µ-\m-b-Ins\ \nb-an-¨Xv bp.Un.-F-^nð XÀ¡-¯n\v hgn-sh-¨n-cp-óp-h-s{X. CXmWv Øew amä-¯n\v Imc-W-saóv Icp-Xp-óp. tIm¬{K-knse Nne t\Xm-¡Ä CS-s]-«mWv lcn-Ý-{µ-\m-b-Ins\ ImkÀtImSv Un.ssh.-F-kv.-]n-bmbn \nb-an-¨-Xv. Fómð apÉnw-eoKv CXnð AXr]vXn {]I-Sn-¸n-¨n-cp-ó...

News Submitted:1218 days and 15.36 hours ago.


_kvss{UhÀamsc aÀ±n¨p; ImkÀtIm-Sv-þ-X-e-¸mSn dq«nð anóð ]Wn-ap-S¡v
Ip¼f: cïv kzImcy _kvss{UhÀamsc aÀ±n-¨Xn-s\-¯p-SÀóv ImkÀtIm-Sv-þ-X-e-¸mSn dq«nð _tÊm«w \ne-¨p. Cóv cmhn-se-bmWv Ip¼-f-bnð sh¨v Xe-¸mSnþIm-kÀtImSv dq«n-tem-Spó l\p-am³ _kvss{UhÀ D¸-f-bnse \tc-jv, sal-_q_v _kvss{UhÀ Nqcn-bnse A_vZpð \nkmÀ Fón-hÀ¡v aÀ±-\-ta-ä-Xv. Ccp-h-scbpw Ip¼f Kh. Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p. cmhnse 9.30 HmsS Bcn-¡m-Sn-bnð sh¨mWv Hcp kwLw hnZymÀ°n-IÄ \tc-jns\ aÀ±n-¨-Xv. hnZymÀ°n-Isf ...

News Submitted:1218 days and 15.56 hours ago.


sN§d ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯nð A{Iaw; IpSnð XIÀ¯p
Imª-§mSv: s]cn-b-bnse sN§d ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯nð A{I-aw. IpSnð XIÀ¯p. AXn-\-Is¯ Bcm-[\m kma-{Kn-IÄ hen-s¨-dn-ªp. Itk-c-Ifpw kwL-S-\-bpsS ]Xm-Ibpw \in-¸n¨ \ne-bn-emWv. Cóv ]peÀs¨ Hócbv¡v tij-amWv A{I-aw. s]cnb Imen-b-Sp-¡s¯ tI{µ-¯n-emWv A{I-aw. BcmWv A{I-a-¯n\v ]nón-seóv hyà-am-bn-«n-ñ. km[p-P\ kwc-£W kan-Xn-bpsS ]Xm-I-bmWv \in-¸n-¨-Xv. sXm«-Sp¯ IpSn-epw `mKn-I-ambn XIÀ¯ \nebn-emWp-Å-Xv. ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯n-\-I...

News Submitted:1218 days and 15.46 hours ago.


\memw ¢mkp-Im-cnsb ]oUn-¸n¨ Hmt«m ss{UhÀ Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: kvIqÄ hn«v ho«n-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó \memw ¢mkv hnZymÀ°n-\n-bmb H¼Xv hb-Êp-Im-cnsb ]oUn-¸n¨ Hmt«m ss{Uhsd s]meokv AdÌv sNbvXp. sNa-\mSv IS-hs¯ hmSI IzmÀt«-gvknð Xma-k-¡m-c-\mb \nkmdn (40) s\bmWv AdÌv sNbvX-Xv. ]oU-\-¯n-\n-c-bmb hnZymÀ°n-\nsb P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨p. sNmÆmgvN kvIqfn-se-¯nb hnZymÀ°n-\n-bmWv ]oU\ hnhcw A[ym-]n-Isb Adn-bn-¨-Xv. ]nóoSv ho«p-Im-cp-sSbpw \m«p-Im-cp-sSbpw klm-b-t¯msS ...

News Submitted:1218 days and 15.44 hours ago.


_kv NmÀPv hÀ[-\hv Hgn-hm-¡Ww þhnjvWp-\mYv
Imª-§mSv: _kvNmÀPv hÀ[-\hv Hgn-hm-t¡ïXm-sWóv bq¯v tIm¬{Kkv kwØm\ {]kn-Uïv ]n.kn. hnjvWp-\mYv Fw.Fð.-F. A`n-{]m-b-s¸-«p. hnZymÀ°n-I-fpsS _kv NmÀPv hÀ[n-¸n-¡p-ó-Xn-s\-Xnsc A`n-{]mbw ]d-tbïXv sI.F-kv.-bp. BsW-ópw Cu Xocp-am-\w A\p-Iq-en-¡m³ Ign-bn-sñópw At±lw ]d-ªp. bq¯v tIm¬{Kkv Akw»n aÞewXe Iym¼p-I-fnð ]s¦-Sp-¡m³ F¯nb hnjvWp-\mYv dÌv luknð am[y-a-{]-hÀ¯-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. sF.kn.Sn. A¡m-Zanb...

News Submitted:1218 days and 15.42 hours ago.


A\p-P\v ]ndsI tPyjvT\pw hnjw Ign¨v acn¨p
_´-Sp¡: A\p-P³ hnjw Ign¨v Bß-lXy sNbvX-Xn\v ]ndsI tPyjvT\pw hnjw Ign¨v acn-¨p. _´-Sp-¡-bnse kvtImÀ¸ntbm SmIvkn ss{UhÀ ]qSw-¦ñv ]Sn-ªmsd ho«nð t_m_n (30) BWv acn-¨-Xv. ]qSw-¦-ense amXyphnsâbpw enñn Fó Gen-bm½bpsSbpw aI-\m-Wv. Cóv cmhnse Dd-¡-ap-W-cm-¯-Xn-\mð t\m¡n-b-t¸m-gmWv acn¨ \ne-bnð Iï-Xv. ^yqcn-Um³ Ign-¨-Xm-sWóv kwi-bn-¡p-óp. A\p-P³ hn]n³ Hcp hÀjw ap¼v hnjw Ign¨v acn-¨n-cp-óp. BsI-bp-ïm-bn-cpó cïv a...

News Submitted:1218 days and 15.44 hours ago.


ImkÀtImSv shSn-sh¸v:At\z-jW GP³knsb amän:j^o-Jnsâ IpSpw-_-¯n\v 5 e£w cq]
Xncp-h-\-´-]pcw: 2009 \hw-_À 15\v ImkÀtImSv ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c-¯p-ïmb s]meokv shSn-sh-¸nð apÉnw eoKv {]hÀ¯-I³ apl-½Zv j^oJv sImñ-s¸-«-Xp-ambn _Ô-s¸« tIkv At\z-jn-¡pó PÌokv Fw.F. \nkmÀ I½o-js\ kÀ¡mÀ ]n³h-en-¨p. Cóv cmhnse tNÀó a{´n-k`m tbmK-¯n-emWv Xocp-am-\-ap-ïm-b-Xv. sImñ-s¸« apl-½Zv j^o-Jnsâ IpSpw-_-¯n\v sslt¡m-SXn \nÀt±-in¨ 5 e£w cq] \ðIm\pw Xocp-am-\n-¨-Xmbn apJy-a{´n D½³Nmïn hmÀ¯m-te-J-I...

News Submitted:1219 days and 11.38 hours ago.


hoSp-IÄ XIÀóp; cïv IpSpw-_-§Ä Xe\mcn-g¡v c£-s¸«p
ImkÀtImSv: ag-I-\-¯-tXmsS A]-I-S-§fpw ]Xn-hm-bn. I\¯ ag-bnð Xf-¦-c-bnepw Fcn-bm-enepw cïv hoSp-IÄ XIÀóp. Fcn-bmð _Åo-dnse A³k-en-bpsS hoSmWv Cóse sshIn«v XIÀó-Xv. A³k-enbpw Ipªpw hoSn\v ]pd-¯v Abðhm-kn-I-tfmSv kwkm-cn-¨p-\nð¡pó-Xn-\n-sS-bmWv h³ iÐ-t¯msS hoSnsâ tað`mKw XIÀóp hoW-Xv. asämcp Ip«n a{Z-k-bn-te¡v t]mbn-cp-óp.Xf-¦c Kkmen \K-dnð apl-½-Znsâ hoSmWv XIÀó-Xv. apl-½Zpw `mcybpw aI³ jnlm_pw sXm«-Sp¯ ap...

News Submitted:1219 days and 13.28 hours ago.


Jmkn-bpsS acWw: amÀ¨nð {]Xn-tj-[-an-c¼n
ImkÀtImSv: Jmkn kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS Zpcqlac-W-s¯-¡p-dn¨pÅ At\z-jWw {]tXyI kn._n.-sF. kwLs¯ Gð¸n¡W-sa-óm-h-iy-s¸«v Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm I½nän slUv t]mtÌm-^o-kn-te¡v amÀ¨v \S-¯n. ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v \nóv Bcw-`n¨ amÀ¨nð \qdp-I-W-¡n\v {]hÀ¯-IÀ kw_-Ôn-¨p. amÀ¨n\v C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ, P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fn-ôw, A_q-_-¡À kmeqZv \nkm-an, lmcnkv Zmcnan s_Zn-c, kpsslÀ Akvlcn ]Å-t¦m-Sv, _j...

News Submitted:1219 days and 13.30 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-Xw-t]-dpó cïv Ip«n-IÄ ]\n _m[n¨v Bkv]-{Xn-bnð
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ ZpcnX _m[n-X-cmb cïv Ip«n-Isf ]\n-_m-[n¨v P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p._Zn-b-Up¡ tKmfn-b-Sp-¡s¯ apl-½Zv jm^n-bp-sSbpw dpJn-b-bp-sSbpw aIÄ ^m¯na in^ (cïv), BZqÀ h®-¯mw-]m-Sn-bnse A_q-_-¡-dn-sâbpw dpJn-b-bp-sSbpw aI³ A_vZpð dmkn¡v (Bdv) Fón-h-sc-bmWv Cóse P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨-Xv.{]k-hn-¨-Xn\v tijw in^ CXp-hsc Ic-ªn-«n-sñópw InSó InS-¸n-em-sWópw apl-½Zv jm^n ]d-ªp. F³tUm-...

News Submitted:1219 days and 13.35 hours ago.


tIm¬{Kkv t\Xm-hnsâ kvIq«À tXm«nð hen-s¨-dnª \ne-bnð
Imª-§mSv: amhp-¦m-enð tIm¬{Kkv t\Xm-hnsâ kvIq«À tXm«nð XÅn-bn« \ne-bnð Isï-¯n. APm-\qÀ aÞew tIm¬{Kkv sshkv {]kn-Uïv amhp-¦m-ense kn. cXv\m-I-csâ kvIq«-dmWv Cóp-]p-eÀs¨ amhp-¦mð tdmU-cn-Inse tXm«nð XÅn-bn-«-Xv. sI.Fð. 14 F. 1886 shkvh kvIq«À JmZn tI{µ-¯n\v kao-]s¯ ho«p-ap-ä¯v \nÀ¯n-bn-«-Xm-bn-cp-óp.kw`-h-¯n\v ]nónð cmjv{So-b-hn-tcm-[-ap-tïm-sbóv s]meokv ]cn-tim-[n-¨p-h-cp-óp. APm-\qÀ ]ôm-b¯v 11þmw...

News Submitted:1220 days and 15.24 hours ago.


tdj³ IS-I-fnð Acn-bnñ
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv Xmeq-¡nse an¡ tdj³ IS-I-fnepw Acn tÌm¡n-ñ. F^v.-kn.-sF. ka-cw-aqew cïm-gvN-tbmKw tdj³ hnX-cWw apS-§n-bn-cp-óp. Cuam-ks¯ tÌm¡v 20\v ap¼v FSp-t¡ï-Xm-bn-cp-óp. kacw ImcWw ]e tdj³I-S-IÄ¡pw ]IpXn Acn- am-{Xta e`n-¨p-Åq. _n.]n.-Fð., F.]n.-Fð. hn`m-K-§Ä¡v \ðIm-\pÅ cïp-cq] Acn hnX-c-Whpw \ne-¨n-cn-¡-bm-Wv.

News Submitted:1220 days and 15.25 hours ago.


_kv ss_¡n-en-Sn¨v hym]m-cn¡v ]cn¡v
t_UIw: sI.F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _kpw ss_¡pw Iq«n-bn-Sn¨v hym]m-cn¡v ]cn-t¡-äp. sImf-¯qÀ _tdm-«n-bnse {]im-´n (28) \mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Cóv cmhnse 11 aWn¡v t_UIw hf-hn-emWv A]-I-Sw. _´-Sp¡ `mK-t¯¡v t]mhp-I-bm-bn-cpóp _kv. {]im-´ns\ kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1220 days and 15.25 hours ago.


Xoh-ïn-bnð\nóv sXdn-¨p-hoWv ]cn-t¡äbphmhv acn¨p
atô-izcw: Xoh-ïn-bnð\nóv Cd-§p-t¼mÄ hoWv ]cn-t¡ä bphmhv acn-¨p. awK-em-]pcw ]mtÞizcs¯ cmL-th{µ In\n (35) BWv acn-¨-Xv. Cóse cmhnse sNdp-h-¯qÀ-þ-aw-Kem-]pcw ]mk-ô-dnð \nóv atô-iz-c¯v Cd-§-sh-bmWv A]-I-Sw. Cd-§p-t¼mÄ ImðsXón ¹mävt^m-an\nS-bnð IpSp-§p-I-bm-bn-cp-óp. Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡äv awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨ In\n-bpsS HcpImð ap-dn-¨p-am-än-bn-cp-óp. cm{Xn-tbmsS acn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. awK-em-]p...

News Submitted:1220 days and 15.25 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036