To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 29 August 2014
News updated: Thursday August 28 2014 03:47 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

XriqÀ ]qcw: km¼nÄ shSns¡«v Cóv
XriqÀ: Xriqcnsâ ]qcmImi¯v Cópcmhnð Aán¸q¡f§Ä hncnbpw. {]ikvXamb XriqÀ ]qc¯nsâ km¼nÄ shSns¡«v CómWv. cm{Xn GgctbmsS Xncph¼mSn hn`mKw BZyw shSns¡«n\p XncnsImfp¯pw. XpSÀóp ]mdta¡mhv hn`mKhpw. ]mdta¡mhv hn`mK¯nsâ Nab {]ZÀi\hpw CópXpS§pw. Xncph¼mSnbptSXp \msf cmhnse Bcw`n¡pw. KÄ^v shSns¡«nsâbpw Atacn¡³ shSns¡«nsâbpw ssN\okv C\§fptSbpw hÀWhnkvab§Ä C¯hW ]qcw shSns¡«nsâ khntijXbmIpw. hÀWi_famb ASbv¡ms¸«nI...

News Submitted:1207 days and 0.25 hours ago.


]mðhne Iq«póXp tÌ sNbvXp
Xncph\´]pcw: anða ]mð hne Iq«póXp £ochnIk\ cPnkv{SmÀ tÌ sNbvXp. CXns\Xntc tImSXnsb kao]n¡psaóp anða A[nIrXÀ hyàam¡n. 1966þse £ockw Lw cPnkvt{Sj³ \nba{]Imcw anðabv¡p kz´w \nebnð ]mð hne hÀ[n¸n¡m\mInsñóp cPnkv{SmÀ hyàam¡n.kÀ¡mcnsâ A\paXntbmsSbmWp t\ct¯ ]mðhne hÀ[n¸n¨ncpóXv.klIcW \nba{]Imcw {]hÀ¯n¡pó anðabv¡p kz´ambn ]mðhne Iq«m\mInsñóp a{´n kn. ZnhmIc³ tNmZy¯n\v D¯cambn ]dªp. ]mðhne hÀ[n¸n¡p...

News Submitted:1207 days and 0.26 hours ago.


\gvkv hmcm-tLmjw
ImkÀtImSv: A´m-cmjv{S \gvkv hmcm-tLm-j-¯n\v XpS-¡-am-bn. Pnñm Bkv]{Xn ]cn-k-c¯v tUm. kndn-bIv Bâ-Wn ]XmI DbÀ¯n. DðLm-S\ kt½-f-\-¯nð Pnñm saUn-¡ð Hm^o-kÀ tUm. tPmkv Pn. Un-{Iqkv DðLm-S\w sNbvXp. Pq\n-bÀ ]»nIv slð¯v kvIqÄ {]n³kn-¸mÄ sI.sP. tXmakv A[y-£X hln-¨p. tUm. kndn-bIv Bâ-Wn, sI.F³. Aen, t{Xkym½ C.kn. {]kw-Kn-¨p. kosaäv tImtfPv Hm^v \gvkn-§nsâ B`n-ap-Jy-¯nð skan-\mÀ \S-¯n. hmcm-tLmj¯nsâ `mK-ambn 10\v BÀS...

News Submitted:1207 days and 18.50 hours ago.


saUn-¡ð tImtfPv Pnñ-bnð Øm]n-¡Ww
ImkÀtImSv: Fkv.-F³.-Un.-]n. tbmKw IkÀtImSv bqWn-b³ Iu¬knð tbmKw bqWn-b³ {]kn-U­v sI. \mcm-b-Wsâ A[y-£-X-bnð Fkv.-F³.-Un.-]n. tbmKw Ub-d-IvSÀ AUz: ]n.sI. hnP-b³ DðL-S\w sNbvXp. tI{µ bqWn-th-gvkn-än-bpsS Iogn-epÅ saUn-¡ð tImtfPv ImkÀtImSv Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡-W-saópw F³tUm-kÄ^m³ tcmK-_m-[n-XÀ¡v AXym-[p-\nI NnInÕ kuI-cy-apÅ tlmkv]n-äð kwhn-[m\w GÀs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. 29\v shÅm-¸Ån \tS-i\v kzoIcWw \ð...

News Submitted:1207 days and 18.50 hours ago.


sIsk-^n\v ]pXnb kmc-Yn-IÄ; Fkv.-sI. A_vZpñ sNbÀam³
jmÀP: bp.F.-C-bnse ImkÀtIm-«p-ImcpsS Iq«m-bva-bmb sIsk-^n\v ]pXnb kmc-Yn-Isf Xnc-sª-Sp¯p. _n.F. alvaqZnsâ A[y-£-X-bnð jmÀP KÄ^v Gjy³ kvIqfnð tNÀó P\-dð t_mUn tbmK-¯n-emWv AUz: Fkv.-sI. A_vZpñ sNbÀam-\mbn ]pXnb I½n-än Xnc-sª-Sp-¯-Xv. sI. thWp-hmWv sk{I-«dn P\-dð. AÉw ]Sn-ªm-dns\ {Sj-d-dmbpw Xnc-sª-Sp-¯p. aäp `mc-hm-ln-IÄ: Fw.F. e¯o-^v, \mcm-b-W³ \mbÀ, am[-h³ AWn-ª, Ajvd^v {_n«o-jv, a[p-kq-Z-\³ (sshkv sN-bÀ.), Aao...

News Submitted:1207 days and 19.03 hours ago.


Cþ-{Kmâvkv At]-£-IÄ A£b tI{µ-§Ä hgn \ðIWw
ImkÀtImSv: t]mÌv sa{SnIvXe-¯nð ]Tn-¡pó ]«n-I-PmXn aäÀl hn`mKw hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v hnZ-ym-`-ym-km-\p-Iq-e-y-§Ä Cþ-{Kmâvkv hgn \ðIpó kwhn-[m\w IqSp-Xð hn]p-e-s¸-Sp-¯p-óp. AUvan-j³ ka-b¯v hnZ-ymÀ°n Hm¬sse-\mbn \ðtI­ At]-£-IÄ Cu A[-yb\ hÀjw apXð A£b tI{µ-§Ä Umäm F³{Sn hcp-¯pw. Øm]\ ta[m-hn-IÄ¡v IqSp-Xð At]-£-IÄ ssIIm-cyw sN¿p-t¼mÄ t\cn-Spó {]bm-k-§Ä CtXmsS Hgn-hm-Ipw. ]pXnb {]th-i\w \S-¡pó ka-b¯v A£b t...

News Submitted:1207 days and 19.18 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³ _m[n-¨-hÀ¡v {]tX-yI hmÀUv kuI-cyw
ImkÀtImSv: Pnñm Bkv]-{Xn, ImkÀtImSv P\-dð Bkv-]-{Xn, Pnñ-bnse aäp-{]-[m-\-s¸« Bkv-]-{Xn-I-fnð F³tUm-kÄ^m³ _m[n¨ tcmKn-Isf NnInÕn-¡m³ {]tX-yI hmÀUv kuI-cyw Hcp-¡p-ó-XmWv. Hmtcm Bkv]-{Xn-bnepw ]¯v s_Íp-IÄ CXn-\mbn \o¡n-sh-¡pw. C¯cw tcmKn-Isf NnInÕn-¡m³ Bh-i-y-amb Fñm kuI-c-y-§fpw Hcp-¡pw.F³tUm-kÄ^m³ _m[n¨ 11 ]ôm-b-¯p-I-fnse Btcm-Ky tI{µ-§-fnð ^nkntbm sXdm¸n hn`mKw {]hÀ¯n-¨p-h-cp-óp-­v. ^nkntbm sXdm¸n D]-...

News Submitted:1207 days and 19.33 hours ago.


]T-\-¯n\v ]Ww Is­-¯m³ \n[phpw {]ntbjpw Xnc-¡nð
apómSv: Iq«p-ImÀ Ah-[n-¡mew ASn-¨p-s]m-fn-¡m³ kabw Is­-¯p-t¼mÄ \n[n³Ip-amdn\pw {]ntb-jn\pw Xnc¡v Xsó. Ah-[n-¡mew BtLm-jn-¡m-\pÅ Xnc-¡-ñ, tPmen sNbvXv ]T-\-¯n-\m-h-iy-amb ]Ww I-s­-¯m-\pÅ Xnc-¡v. Ip­w-Ipgn Kh. lbÀsk-¡-­dn kvIqfnse hnZymÀ°n-I-fmb Ccp-hcpw Ah-[n-¡m-ehpw, kvIqÄ {]hÀ¯n Znh-k§Ä¡n-S-bnð In«pó Ah[n Zn\hpw tPmen sN¿m-\mbn \o¡n-sh-¡p-I-bm-Wv. \n[n³Ip-amÀ ¹kvSp sImta-gvkn\pw, {]ntbjv ]¯mw-¢mknte...

News Submitted:1207 days and 19.33 hours ago.


{]`m-X-k-hm-cn-¡n-d-§nb c­v kv{XoIÄ temdn-bn-Sn¨p acn¨p
XriqÀ: {]`m-X-k-hm-cn-¡n-d-§nb c­v kv{XoIÄ Xriq-cnse Imf-¯q-cnð temdn-bn-Sn¨v acn-¨p. Imf-t¯mSv kztZ-in-\n-I-fmb hnP-b-Ip-amcn (40), {ioe£van (25) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. hnP-b-Ip-amcn A]-ISØe ¯pw {ioe£van Bkv]-{Xn-bn-ep-amWv acn-¨-Xv. ss{U hÀ DÄs¸sS temdn-bn-ep-­m-bn-cp-ó-hÀ HmSn c£-s¸-«p. ChÀ¡m bn Xnc-¨nð \S¯n hcp-óp. temdn IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. {ioe-£van-bpsS hnhmlw Cu amkw 22\v \S-t¡-­-Xm-bn-cp-óp.

News Submitted:1207 days and 19.36 hours ago.


C´y³ hnam\w t_mw_n«v XIÀ¡m³ AðJzbvZ ]²-Xn-bn«p
\yqUðln: C´y³ hnam\w t_mw_n«v XIÀ¡m³ AðJzbvZ ]²-Xn-bn-«-Xmbn hn¡o-enIvkv shfn-s¸-Sp-¯ð. ]Sn-ªm-d³ cmPy-§-fn-te¡v C´y-bnð \nóv Xo{h-hm-Zn-Isf Ab-¡m\pw kwL-S\ {ian-¨n-cpóp. Kzm­-\mtam Pbn-ense XS-hp-Im-cmWv Ata-cn-¡³ A[n-Ir-X-tcmSv C¡mcyw shfn-s¸-Sp-¯n-b-Xv. ]m¡n-kvXm-\nse C´ym-hn-cp² `oI-c-{]-hÀ¯-\-¯nsâ tI{µ-s¯bpw {]hÀ¯-\-co-Xn-sbbpw Ipdn¨v bp.F-kn\v hyà-amb hnh-c-ap-­m-bn-cp-ó-Xmbn bp.F-kv. tcJ-IÄ D²-cn...

News Submitted:1207 days and 19.37 hours ago.


\msf sshZypXn apS§pw
ImkÀtImSv: 11 sI.hn. sse\nð Aä-Ip-ä-¸Wn \S-¡p-ó-Xn-\mð Ie-IvS-td-äv, sF.Sn.-sF. {Sm³ kvt^mÀaÀ ]-cn-[n-bnð \msf cmhnse 9 apXð sshIn«v 5aWn-hsc sshZyp-Xn-hn-X-cWw XS-Ê-s¸-Spw.

News Submitted:1207 days and 19.38 hours ago.


Npa-cn-\n-Sn¨v Xe¡v ]cn-t¡ð¸n¨p
ImkÀtImSv: aZy-]n-s¨-¯nb `À¯mhv aÀ±n-¨-Xn\v tijw Xe Npa-cn-\n-Sn¨v ]cn-t¡ð¸n-N-Xmbn ]cm-Xn. Ip¼-UmsP ]pXn-b-¦-e-bnse tim` (32) bv¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1207 days and 19.42 hours ago.


hoSn\v t\sc B{I-aWw: sF.Fw.-F. {]Xn-tj-[n¨p
ImkÀtImSv: inip-tcmK hnZ-Kv[³ \mcm-bW \mb¡nsâ hoSm-{I-an-¨-hÀs¡-Xnsc \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saóv sF.Fw.-F. Bh-iy-s¸-«p. Imcy-§-fpsS \nP-ØnXn t_m[y-s¸-SpóXn\p apt¼ Ipä-¡msc {]Jym-]n-¡pó coXn A]-e-]-\o-b-am-Wv. Kh. Bkv]-{Xn-I-fnse Cñm-bva-IÄ¡v Poh-\-¡msc _en-bm-Sm-¡-cp-Xv. tUmIvS-dpsS t\sc \Só Incm-X-amb B{I-a-W-¯nð {]Xn-tj-[n¨v Cóv sF.Fw.-F. {]Xn-tj[ Zn\-am-N-cn-¡pw. F³tUm-kÄ^m³ taJ-e-bnepw ]p\-c-[n-hmk {]hÀ¯-\-§-fne...

News Submitted:1207 days and 19.42 hours ago.


aqóv temdn aWð ]nSn¨p
Ip¼f: Ip¼-f-bnð \nóv A\-[n-Ir-X-ambn IS-¯p-I-bm-bn-cpó aqóv temdn aWð Ip¼f s]meokv ]nSn-¨p

News Submitted:1207 days and 19.43 hours ago.


¹kvSp ^ew 20\v
Xncp-h-\-´-]pcw: CuhÀjs¯ ¹kvSp-]-co-£m-^ew 20\v {]kn-²o-I-cn-¡p-saóv s]mXp-hn-Zym-`ym-k-h-Ip¸v Ub-c-IvSÀ Adn-bn-¨p. ¹kvh¬ ]co-£-bnð ^nknIvkv tNmZy-t]-¸À tNmÀóp-shó Btcm-]Ww At\z-jn-¡pw. kwi-b-apÅ \qtdmfw D¯-c-¡-S-em-kp-IÄ ho­pw ]cn-tim-[n¡pw þUn.-]n.-sF. ]d-ªp.

News Submitted:1207 days and 19.43 hours ago.


"P\o-h-bnse A´À \mS-I-§Ä':apJm-apJw XpS§n
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ hncp² kan-Xn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð F³tUmkÄ^m³ \ntcm-[\w NÀ¨-sNbvX P\oh I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp¯ kn. Pb-Ip-amÀ, tUm: apl-½Zv Ajoð Fón-h-cpam-bpÅ P\o-h-bnse A´À\m-S-I-§-sf-¡p-dn-¨pÅ apJm-apJw KÌv luknð Cóp-¨¡v \Sóp.\mcm-b-W³ t]cn-b A[y-£X hln-¨p. tUm: ssh.Fkv. taml³Ip-amÀ, kp[oÀIp-amÀ Fón-hÀ kw_-Ôn-¨p.

News Submitted:1207 days and 19.44 hours ago.


temIta ImWpI; I®p-I-fn-ñmsX, ssIIm-ep-IÄ hnIr-X-ambn Cóse ]ndó Cu Ipªns\
ImkÀtImSv: temIta I¬Xp-d-óp-Im-Wp-I, F³tUm-kÄ^m³ Xfn¨ `qan-bnð I®p-I-fn-ñm-sX, ssIIm-ep-IÄ hnIr-X-ambn amwk-]nÞw t]mse Hcp Ipªp-IqSn Cóse ]nd-óp. B¬Ip-ªm-bn-cp-óp. ]s£, {]k-hn-¨-bp-Ss\ Poh³ shSn-ªp.BZqÀ ssIt¯m-Snse 30Imcn-bmWv Cóse sshIn«v ImkÀtImSv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]k-hn-¨-Xv. bph-Xn¡v H¼Xv hbÊpÅ Hcp B¬Ip-«n-bp-s­-¦nepw Ah\pw tcmK-_m-[n-X-\mbn InS-¸n-em-Wv.c­m-as¯ aI\v \mep-h-b-Êp-s­-¦nepw _p²n-am-µy-...

News Submitted:1207 days and 19.45 hours ago.


sI.Fw. AlvaZn\v ac-Wm-\-´c _lp-aXn;AhmÀUv Zm\w Cóv
]¿-óqÀ: {]ikvX Fgp-¯p-Im-c\pw {]`m-j-I\pw ]{X-{]-hÀ¯-I-\p-ambncpó kn.]n. {io[-csâ A\p-kva-cW kt½-f-\hpw AhmÀUv Zm\hpw Cóv sshIn«v 3 aWn¡v ]¿-óqÀ KmÔn-]mÀ¡nð \S-¡pw. {]ikvX ]{X{]hÀ¯-I³ sI.Fw. AlvaZn-\mWv C¯-hW kn.]n. {io[-c³ ]pc-kvIm-cw. CXv ac-Wm-\-´c _lp-aXnbmbn hn.Fw. kp[o-c³ k½m-\n-¡pw. ^ut­-j³ sNbÀam³ Fw.sI. cmL-h³ Fw.]n. A[y-£X hln-¡pw. s{]m^. _n. apl-½ZvAl-½Zv {]`m-jWw \S-¯pw. sI.]n. \qdp-±o³ kn.]n. {io...

News Submitted:1207 days and 19.50 hours ago.


Ip¼f sImSn-b-½-bnð ]pen-bn-d§n; Imð]m-Sp-IÄ Is­¯n
Ip¼f: Ip¼-f-bnse sImSn-b-½-bnð ]pen-bn-d§n. \m«p-Imcpw s]meokpw hym]-I-ambn Xnc-¨nð \S-¯n-h-cn-I-bm-Wv. ]pen-bptSsXóv Icp-Xpó Imð]m-Sp-Ifpw Is­-¯n. sImSn-b½ ]q¡-«-bnð Cóp-cm-hn-se-bmWv _w{_m-W-bnse aPo-Zn\v ]pensb I­-Xv. 6aWn¡v \S-¡m-\n-d-§nb aPoZv tdmUn\v IpdpsI ]pensb I­p. tdmUnð\nópw l\o-^-bpsS ]d-¼n-te¡v NmSp-I-bm-bn-cp-óp. aPoZv hnhcw \m«p-Imscbpw Ip¼f s]meo-kn-s\bpw Adn-bn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.Ip¼f F.F-kv.-sF. Sn.F...

News Submitted:1207 days and 19.54 hours ago.


ao³ temdnbpw Hmw\n- hm\pw Iq«n-bn-Sn¨v Ggv t]À¡v ]cn¡v
atô-izcw: atô-izcw amS-bnð ao³ temdnbpw Hmw\n hm\pw Iq«n-bn-Sn¨v Hcp IpSpw-_-¯nse Ggv t]À¡v ]cn-t¡-äp.\bm-_-kmÀ sFe ssaXm-\-n-¡Sp¯ lÀjm\ (9), dlne (17), Kpðkm\ (52), aIÄ ankv_ (9), ss{UhÀ kpsslð (35), tahnjv (11), adnbw (7) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Chsc Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse D¨-Xn-cnªv 3 aWn-¡mWv A]-I-Sw.IeymW NS-§nð ]s¦-Sp¯v D¸-f-bn-te¡v aS-§p-t¼m-gmWv hm\pw awK-em-]p-c-t¯¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó temdn...

News Submitted:1207 days and 19.55 hours ago.


]{X-{]-hÀ¯I IpSpw_taf: ]ô-Kp-kvXn-bnð hoïpw kn_n; I¼-h-en-bnð hnjzð aoUnb
ImkÀtImSv: tIcf ]{X-{]-hÀ¯I bqWn-b³ Pnñm I½nän {]kv ¢ºnð kwL-Sn-¸n¨ ]{X {]hÀ¯I IpSpw-_-taf BËmZw XpSn-¡p-ó-Xmbn. {]kv ¢ºv {]kn-Uïv kn_n tPm¬ Xqhð DðLm-S\w sNbvXp. sk{I-«dn Sn.F. jm^n kzmKXw ]d-ªp. I¼-h-en, ]ô-Kp-kvXn, Imcw-kv, kpµ-cn¡v s]m«psXmSð, a\s¸mcp¯w, HmÀ½ ]cn-tim-[-\ XpS§n hnhn[ aÕ-c-bn-\-§fpw IpSpw-_-ta-f-bpsS `mK-ambn \S-óp. ]ô-KpkvXn aÕ-c-¯nð XpSÀ¨-bmb \memw Xh-Wbpw kn_n tPm¬ tPXm-hm-bn. {]nâv...

News Submitted:1207 days and 20.05 hours ago.


apJy-a-{´n-bpsS _Ôp-hn\v A\-[n-Ir-X-ambn `qan A\p-h-Zn¨pshó hmÀ¯ NÀ¨-bm-hpóp
ImkÀtImSv: apJy-a-{´n-bpsS ASp¯ _Ôp-hmb hnapà`S\v ImkÀtImSv Pnñ-bnð 2.33 G¡À `qan A\-[n-Ir-X-ambn ]Xn-¨p-\ðIn-sbó hmÀ¯ cmjv{So b {]hÀ¯-IÀ¡n-S-bnð NqtS-dnb NÀ¨m hnj-b-am-Ip-óp. ImkÀtImSv tjWn hntñ-Pnð DóX DtZym-K-Ø-cpsS FXnÀ¸v Ah-K-Wn-¨mWv apJy-a-{´n-bp-sSbpw dh-\yq hIp-¸n-sâbpw Hm^okv CS-s]«v A\-[n-IrX `qan Zm\w \S-¯n-b-sXóv Hcp {]apJ ]{Xw tSm¸v tÌmdn-bmbn {]kn-²o-I-cn¨ hmÀ¯-bnð ]d-bp-óp. hnhn[ kwL-S-\-IÄ...

News Submitted:1207 days and 20.07 hours ago.


ss_¡n-Sn¨v ]cn-t¡ä aÕy-hym-]mcn acn¨p
s]mÆð: tdmUv apdn-¨p-I-S-¡pó-Xn-\n-S-bnð ss_¡n-Sn¨v ]cn-t¡äv awK-em-]pcw kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨n-cpó aÕy-hym-]mcn acn-¨p. s]mÆð s_ôv tImÀ«n\v kao-]s¯ Im¡-¡póv luknse A_q-_-¡À (75) BWv Cóse sshIn«v acn-¨-Xv. aqóp-Zn-hkw ap¼mWv s]mÆð s_ôv tImÀ«n\v kao]¯psh¨v ImkÀtIm-«p-\nóv s]mÆð `mK-t¯¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó ss_¡v CSn-¨-Xv. kmc-ambn ]cn-t¡ä A_q-_-¡-dns\ ImkÀtIms« kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð sImï...

News Submitted:1207 days and 21.46 hours ago.


kn.Sn¡v BZcw 10\v; sam{Kmð]p-¯qÀ BËmZ el-cn-bn-ð
sam{Kmð]p-¯qÀ: \nb-a-k-`-bnð aqóv ]Xn-äm­v ]nón« kn.Sn. Al½Zen Fw.Fð.Fsb sam{Kmð]p¯qÀ ]ôm-b¯v apÉnw bq¯v eoKv I½nänbpsS B`n-ap-Jy-¯nð 10\v BZ-cn-¡pw. D¨¡v 2 aWn¡v Fcn-bm-enð \nópw Xpdó hml-\-¯nð tLmj-bm-{XtbmsS ]ôm-b-¯n-eqsS B\-bn¨v IS-h¯v \nóv ap¯p-¡p-S-I-fp-sSbpw hmZy-ta-f-§-fp-sSbpw AI-¼-Sn-tbmsS Nu¡n-bnð F¯n-t¨-cpw. kzoI-cW kt½-f\w Nu¡n ]n.sI. amln³ lmPn \K-dnð PnÃm apÉnw eoKv {]kn-U­v sNÀ¡f A_...

News Submitted:1207 days and 21.59 hours ago.


aÀ¡-knse Xncp-tIiw: Im´-]pcw kpón-Isf hôn-¡pópþF-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v.
ImkÀtImSv: aÀ¡-knð D­v Fóv ]d-bp-ó- {]-hm-NI Xncp-tI-i-¯nsâ sXfnhp-IÄ ]d-bmsX Im´-]pcw kpón-Isf hôn-¡p-I-bm-sWóv Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. e£-¡-W-¡n\v P\-§-fpsS ap¼nð \nómWv Rm³ Xncp-tIiw kzoI-cn-¨-Xv Fóv ]dª Im´-]pcw HgnªpamdmsX X\n¡v Xncp-tIiw \ðInb hyàn¡v Bcnð \nóv e`n¨p Fópw AXnsâ ]c-¼-c GXm-sWópw P\-§Ä¡v ap¼nð hyà-am-¡msX At±lw Ccp-«nð X¸p-I-bm-Wv. aWn-¡q-dp-IÄ \o­p \nð¡pó kt½-f\w \S-¯p-...

News Submitted:1207 days and 22.02 hours ago.


AanX sshZypXn {]hmlw; 30 hoSp-I-fnse D]Ic-W-§Ä \in¨p
atô-izcw: AanX sshZypXn {]hm-ls¯ XpSÀóv ap¸-tXmfw hoSp-I-fnse Ce-Ivt{Sm-WnIv kma-{Kn-Ifpw Krtlm-]-I-c-W-§fpw XI-cm-dn-em-bn. KmUn IS-¼mÀ CSn-b-bnse A_vZpðd-lvam-³, apl-½Zv Ckva-bnð, bqkp-^v, alvaq-Zv, sambvXo³Ip-ªn, l\o-^, Ckva-bnð, ctajv BNmcy XpS-§n-b-h-cpsS hoSp-I-fnse D]-I-c-W-§-fmWv XI-cm-dn-em-b-Xv. {^nUvPv, hmjn§v sajo³, Sn.hn., Ip¡À, sabn³ kzn¨v XpS-§n-b-h¡v tISp-]m-Sp-IÄ kw`-hn-¨p. Cóse D¨¡v 2aWn-tbm-sS-bmWv kw`...

News Submitted:1207 days and 22.03 hours ago.


^yqdUm\p ]Icw ]¨ te_ð IoS\min\n; Ihdnsâ \ndwamänbpÅ X«ns¸óv Btcm]Ww
Xncph\´]pcw: kwØm\¯p \ntcm[n¨ ^yqdUm³ DÄs¸sSbpÅ Nph¸p te_ð IoS\min\nIÄ¡p ]Icw hnjmiw Ipdª ]¨ te_ð IoS\min\n D]tbmKn¡msaóp ImÀjnI kÀhIemime in]mÀi. IrjnbnS§fnse IoS§sf \in¸n¡m³ IoS\min\nIÄ A\nhmcyambXn\mð a\pjys\ KpcpXcambn _m[n¡nsñóp IsWvS¯nb ]¨ te_enepÅ IoS\min\nIÄ D]tbmKn¡msaópÅ ImÀjnI kÀhIemimebpsS in]mÀi Irjn hIp¸p kwØm\¯p \S¸m¡m³ km[yXbpsWvSómWp kqN\. Fómð, Nphó te_enð hnägn¨ncpó IoS\min\n Xs...

News Submitted:1207 days and 22.48 hours ago.


IÀjI{]t£m`w hym]n¡póp
\yqUðln: `qan GsäSp¡ens\Xntc D¯À{]tZinse t\mbnUbnð IÀjIÀ \S¯nhó {]t£m`w bp]nbnse hnhn[ Øe§fnte¡pw Uðlnbnte¡pw hym]n¡póp. t\mbnUbnse IÀjIÀ¡p ]n´pWbpambn B{Kbnsebpw AenKUnsebpw IÀjIÀ \S¯nb {]t£m`¯n\nSbnepw kwLÀjapWvSmbn.Cóes¯ {]t£m`§fnð ]¯ntesd t]À¡p ]cpt¡äXmbn dnt¸mÀ«pWvSv. AtXkabw, i\nbmgvN t{KäÀ t\mbnUbnð t]meokpw IÀjIcpw X½nepWvSmb Gäpap«enð ]cnt¡ä Hcp IÀjI³ IqSn Cóse acWaSªp.bp]n kÀ¡mÀ \nÀ...

News Submitted:1207 days and 22.49 hours ago.


Xncp-tI-is¯ \nµn¨v Cuam³ If-bï-þ-Im-´-]pcw
]m\qÀ: Ip{]-N-c-W-§Ä sImïv kXys¯ aqSn-sh-¡m³ Ign-bn-sñópw Xncp-tI-is¯ XÀ¡ hnj-b-am¡n Bcpw Cuam³ \jvS-s¸-Sp-¯-cp-sXópw Im´-]pcw F.]n. A_q-_-¡À apÉymÀ ]d-ªp. ]m\q-cnð Peqsk apPvX_ ]cn-]m-Sn-bnð {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. C´ym-cm-Pys¯ apgp-h³ \nbahpw ]men-¨p-sIm-­mWv ]Ån \nÀ½n-¡p-óXv. FXn-À-¸ns\ `b-s¸-Sp-ón-ñ. {]hm-NI Xncp-ta-\n-bpsS Xncp-tI-ihpw sNcp¸pw ]pkvX-I-§fpw kq£n-¡p-ó-Xn\v Imivao-cnse l{k¯v...

News Submitted:1207 days and 23.14 hours ago.


At\z-jWw kmaqly hncp-²sc tI{µoI-cn¨v; Nu¡n-bnse Xosh¸v ]c-¼c Un.ssh.F-kv.-]n-bpsS kvs]jð kvIzmUv At\z-jn¡pw
Nu¡n: Nu¡n-bnse Xosh¸v ]c-¼c Un.ssh.-F-kv.-]n. ]n. hn{I-asâ t\Xr-Xz-¯nð {]tXyI kvIzmUv At\z-jn-¡pw. hoSn\v Xosh¨ tIkpw c­v tamt«mÀ ssk¡n-fp-IÄ I¯n¨Xpw ISbv¡v Xobn-«Xpw tImgn-¡-S-bnse tamj-Whpw {]tXyI kvIzmUv At\z-jn-¡pw. {]Xn-Isf DS³ ]nSn-¡m³ Ign-bpsaóv Un.ssh.-F-kv.]n. ]d-ªp.Xosh-¸n\v ]nónð {]tXyI kwL-S-\-Itfm hÀKob hntZz-j-Itcm BsWóv Icp-Xp-ón-sñóv Un.ssh.-F-kv.-]n. ]d-ªp. Øes¯ Nne kmaqly hncp² kwLs¯ Npän-¸-...

News Submitted:1207 days and 23.20 hours ago.


Xncp-tI-iw: kpóo t\Xm-¡Ä Gäp-ap-«póp;JkvdPn IpSpw-_-¯nsâ I¯p-ambn tUm. _lm-hp-±o³; {]hm-N-Is\ \nµn-¡-cp-sXóv Im´]pcw
Xncp-tI-iw: kpóo t\Xm-¡Ä Gäp-ap-«póp;JkvdPn IpSpw-_-¯nsâ I¯p-ambn tUm. _lm-hp-±o³; {]hm-N-Is\ \nµn-¡-cp-sXóv Im´]pcw ImkÀtImSv: {]hm-N-Isâ Xncp-tI-is¯s¨mñn C.sIþ F.]n hn`mKw kpón- t\Xm-¡Ä ]c-ky-amb Gäp-ap-«ente¡v. aÀ¡-kn-te¡v _d-Im¯o k¿n-Zp-am-cn-eq-sSbpw A_p-Zm-_n-bnse Al-½Zv JkvdPn-bn-eq-sSbpw e`n¨ {]hm-N-Isâ Xncp-tI-i-§Ä Hdn-Pn-\ð Xsó-bm-sWóv kakvX tIcf PwC-¿-¯pð Dea P\-dð sk{I-«dn Im´-]pcw F.]n. A_q-...

News Submitted:1207 days and 22.51 hours ago.


\nt£] X«n¸v: ImkÀtIm«pw At\z-jWw
ImkÀtImSv: ]¿-óq-cnse tImSn-I-fpsS \nt£-]-¯-«n¸v ]pd-¯p-h-ó-tXmsS ImkÀtIm«v tI{µo-I-cn¨v Cu coXn-bnð {]hÀ¯n-¡pó kwL-§sf Npän-¸än At\z-jWw XpS-§n. tSm«ð t^mÀ bp amXr-I-bnð ]¿-óqÀ, Xe-tÈ-cn, [À½Sw Fón-h-Sn-§-fnð \Só \nt£] X«n-¸p-ambn _Ô-s¸«v [À½-Ss¯ _me-Ir-jvWs\ (46) Cóse s]meokv AdÌv sNbvXn-cp-óp. {][m\ kq{X-[m-c-\mb _m_q-cm-Pns\ s]meokv Xnc-bp-óp.Id³kn t{SUn§v Fó t]cnð C¯cw thsdbpw kwL-§Ä Pnñ-...

News Submitted:1207 days and 23.24 hours ago.


sI. apc-fo-[-c³ DZvLm-S\w sNt¿­ ¢_v sI«n-S-¯n\v t\sc Icn-Hm-bnð A`n-tjIw
Imª-§mSv: Cóv sI. apc-fo-[-c³ DðLm-S\w sNt¿­ ¢_v sI«nSw Icn-Hm-bnð Hgn¨v hnIr-X-am-¡n. Hcp `mKw Npa-cnð Icn-Hmbnð Xfn-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð Xsó ¢_v {]hÀ¯-IcpsS {i²-bnð s]«p. ss_¡n-se-¯nb c­p-t]-cmWv Icn-Hm-bnð Xfn-¨-Xv. Chsc ]nSn-¡m³ ¢_v {]hÀ¯-IÀ {ian-s¨-¦nepw \S-ón-ñ. Cóv ]peÀs¨ \me-c-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. amhp-¦mð aqe-¡-­s¯ tIm¬{Kkv t\Xr-Xz-¯n-epÅ {]`mXv BÀSvkv Bðv kvt]mÀSvkv ¢ºn\v th­n \nÀ½n...

News Submitted:1207 days and 23.25 hours ago.


{]mÀ°-\-bpSw {]Xo-£-bp-ambn A_vZpð dkmJv ]pWy-\-K-cn-bnð
a¡: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp¸v ^ew Adn-bm-\pÅ Im¯n-cn-¸n-\nS-bnð Xsâ hnPbw kp\n-Ýn-X-am-sWó Dd¨ hnizm-k-hp-ambn atô-iz-cs¯ bp.Un.-F^v. Øm\mÀ°nbpw apÉnw eoKv Pnñm sshkv {]kn-U­pw kwØm\ Iu¬knð AwK-hp-amb ]n._n. A_vZpð dkmJv a¡m ]pWy-\-K-cn-bnð. thms«-®-en\v ap¼pÅ BImw-£-bpsS \mfp-IÄ¡v Xmð¡m-enI hnS \ðIn-bmWv A_vZpð dkmJv hnip² \K-cn-bn-se-¯n-b-Xv. IpSpw_ ktaXw {]mÀ°-\-I-fp-ambn a¡-bnse akvPnZpð ld-anð Ign-bpó ]n._...

News Submitted:1209 days and 18.59 hours ago.


Pb-Ir-jvW³ {]kn-U­v, \mK-cmPv `«v sk{I-«dn
ImkÀtImSv: sI.F-kv.-C.-_n. F©n-\o-tbÀkv Atkm-kn-tb-j³ Pnñm {]kn-U-­mbn ]n. Pb-Ir-jvW-s\bpw sk{I-«-dn-bmbn sI. \mK-cmP `«n-s\-bpw Xnc-sª-Sp¯p. sI. kPnXv Ipam-dmWv {Sj-dÀ. P\oh DS-¼Sn {]Imcw F³tUm-kÄ^m³ F{Xbpw s]«óv \ntcm-[n-¡-W-saóv P\-dð t_mUn Bh-iy-s¸«p.

News Submitted:1209 days and 19.04 hours ago.


A_vZpð dkmJv
kt´m-jv\-KÀ: kt´mjv \K-dnse A_vZpð dkmJv (40) A´-cn-¨p. `mcy: ^ukn-b. aI³: Ad-^m-¯v. apl-½Zv ]mjbpsSbpw adn-bw-_n-bpsSbpw aI-\m-Wv. ktlm-Z-c-§Ä: d^o-Jv, kmln-d, sNÀf-Sp¡ akvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S-¡pw.

News Submitted:1209 days and 19.19 hours ago.


X¦-¸³
Imª-§mSv: ]c¸ Acn-¦ñv Iptóð F.sI. X¦-¸³ (65) A´-cn-¨p. `mcy: efn-X. a¡Ä: kPn-\n, kt´m-jv. acp-a-¡Ä: P\m-À±\³, A\n-X.

News Submitted:1209 days and 19.18 hours ago.


Xf-¦cbnse aX-{]-`m-j-W-¯n\v hnizm-kn-I-fpsS {]hmlw
Xf-¦c: Zo\mÀ {_tZ-gvknsð B`n-ap-Jy-¯nð apÉnw sslkvIqÄ {Ku­nð kÖ-am-¡nb sI.F-kv.- A_vZpñ \K-dnð \Sóp hcpó aX-{]-`m-j-W-hpw ZnIvÀ ZpB kZkpw P\-{i-²-bm-IÀjn-¡p-óp. Cóse apl-½-Zen kJm^n apÅqÀ¡-c-bpsS {]`m-jWw tIÄ¡m³ kv{XoI-f-S¡w \nc-h-[n-t]-sc-¯n. Ignª Znhkw ]mXncm t\c¯v \Só k¿nZv C{_mlnw Jeo-epð _pJmcn IS-ep-­n-bpsS t\Xr-Xz-¯n-epÅ kzem¯v aPven-kn\pw h³ P\-¡q-«-ap-­m-bn-cp-óp. Cóv cm{Xn 7 aWn¡v A¿q_v Jm³ ...

News Submitted:1209 days and 19.34 hours ago.


Að-þ-a-Zo-\-bpsS XW-enð Aôv s]¬Ip-«n-IÄ¡v IqSn awK-ey-ku-`mKyw
aª-\mSn: Z£nW Ió-S-bnse hnZym-`ymk Poh Imcp-Wy-ta-J-e-I-fnð kvXpXyÀl {]hÀ¯-\-§-fp-ambn aptó-dpó Að-þ-a-Zo\ CÉm-anIv tImw¹-Ivkn\v Iognð ]mh-s¸« Aôv s]¬Ip-«n-IÄIqSn kpawK-en-I-fm-bn.]¯v hÀjw ap¼v Að-þ-a-Zo-\-bpsS kmcYn ssiJp\m ]n.Fw. Aºmkv apÉymÀ XpS¡w Ipdn¨ kaq-l-hn-hml kwcw-`-¯n-eqsS 142 s]¬Ip-«n-I-fmWv CtXmsS hnhm-ln-X-cm-b-Xv. \m«-¡-enð ØnXnsN¿pó Að-þ-a-Zo\ Iayq-Wnän lmfnð \Só \n¡m-lp-IÄ¡v kq^o-h-cy-c...

News Submitted:1209 days and 19.30 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³: ]p\-c-[n-hmk B\p-Iq-e-y-§Ä e`-y-am¡pw þPnñm Ie-IvSÀ
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ _m[n-XÀ¡p-Å ]p\-c-[n-hmk ]²-Xn-I-fpsS B\p-Iq-e-y-§Ä AÀl-cmb Fñm-hÀ¡pw e`-y-am-¡m³ \S-]-Sn-IÄ Xz-cn-X-s¸-Sp-¯n-b-Xmbn Pnñm Ie-IvSÀ sI. F³. kXojv ]d-ªp. Ie-IvS-tdäv tIm¬^-d³kv lmfnð F³tUm-kÄ^m³ ]p\-c-[n-hmk ]²-Xn-I-fpsS Ah-tem-I\ tbmK-¯nð Ie-IvSÀ CXn-\m-h-i-y-amb \nÀt±-i-§Ä _Ô-s¸« DtZym-K-ØÀ¡v \ðIn. F³tUm-kÄ^m³ _m[n-Xscóv kÀtÆ aptJ\ Is­-¯nb 4,273 t]À¡pw AÀl-amb B\p-Iq-e-y-...

News Submitted:1209 days and 19.37 hours ago.


Ccp-fnsâ ad-hnð Xo¡-fn-bp-ambn Nu¡n-bpsS kzØX sISp-¯póXmcv?
ImkÀtImSv: Ccp-«nsâ ad-hnð hoSn-\pw hml-\-§Ä¡pw Xosh¨v Nu¡n _ZÀ\-K-dn-sâbpw BkmZv \K-dn-sâbpw kzØX sISp-¯p-ó-Xmcv? Ignª amkw 1\v tIm¬{Kkv {]hÀ¯-I³ Nu¡n BkmZv \K-dnse jmlpð lao-Znsâ ss_¡v I¯n-¨p-sImïvv XpS-§nb Cu sImSpw {Iqc-Xbv¡v ]nónse Idp¯ ssIIsf Xncn-¨-dn-bm-\m-hm-sX Bi-¦-bpsS apÄap-\-bnð Ign-bp-I-bmWv \m«p-ImÀ. s]meo-km-hs« icn¡pw Dd¡w \Sn-¡p-óp. kaql t{Zmln-Isf klm-bn-¡pó Xc-¯nð shdpw emL-h-t¯m-sS...

News Submitted:1209 days and 19.39 hours ago.


\ho-I-cn¨ aÕy-amÀ¡-änð sshZyp-Xn-bnñ
Ip¼f: c­mgvN ap¼v Aä-Ipä ]Wn \S¯n \ho-I-cn¨ Ip¼f aÕyamÀ¡-än-te¡v sshZypXn F¯n-bn-ñ. I¡qkpw Ipfn-ap-dn-bp-ap-s­-¦nepw Bh-iy-¯n\v shÅan-ñm¯Xv ImcWw aÕy-hnð¸-\-¡mÀ \«w Xncn-bp-óp. aÕy hnð¸-\-¡mÀ ]pd¯v \nómWv shÅw sIm­p-h-cp-ó-Xv. shÅw Cñm-¯Xv ImcWw amÀ¡äv Igp-Im³ ]äp-ón-ñ. ZpÀKÔw ]c-¯p-óp. Idâv Cñm¯Xv sIm­v cm{Xn-Im-e-§-fnð aÕy hnð¸\ \S-¯m³ ]äm¯ Ah-Ø-bmbn. Ip¼f ]ôm-b¯v c­v e£w cq]...

News Submitted:1209 days and 19.41 hours ago.


DZ-b-Kn-cn-bnð hym]Iamb IhÀ¨
hnZym-\-KÀ: DZ-b-Kn-cn-bnð \mep Znh-k-ambn hym]-I-amb IhÀ¨.DZ-b-Kn-cn-bnse cmP³, Ipª-¼p-\m-bÀ, {]`m-I-c³ \mbÀ XpS-§n-b-h-cpsS hoSp-I-fnð \nómWv ho«p-]-I-c-W-§fpw samss_ð t^mWpw ]Whpw IhÀón-cn-¡p-ó-Xv. hoSv ]Wn \S-¡pó Hcm-fpsS Øe¯v \nóv c­v Znhkw ap¼v tamt«mdpw tamjWw t]mbn. hoSnsâ P\-en-eqsS I¼n-bn«v Npa-cnð Xq¡n-bn« jÀ«nsâ t]m¡-änð \nómWv ]Ww tamjvSn-¨-Xv. ASn-¡-Sn-bp-­m-Ipó tamjWw kw_-Ôn¨v s]meo-knð ]...

News Submitted:1209 days and 19.44 hours ago.


¹mtâ-j³ tImÀ]-td-j³ 5 tImSn cq] ssIamdn
Xncp-h-\-´-]pcw: F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-X-cpsS klm-b-¯n-\mbn ¹mtâ-j³ tImÀ]-td-j³ {]Jym-]n¨ Aôp-tImSn cq] apJy-a-{´n¡v ssIam-dn.Irjn-a{´n apñ-¡c cXv\m-I-c³, ¹mtâ-j³ tImÀ]-td-j³ sNbÀam³ Sn.sP. Bô-temkv Fón-h-cpÄs¸« kwL-amWv apJy-a-{´n-bpsS Hm^o-kn-se¯n XpI ssIam-dn-b-Xv. F³tUm-kÄ^m³ ZpcnX-_m-[n-XÀ¡v kÀ¡m-dnsð `mK-¯p-\nóv Fñm-hn[ klm-b-§fpw D­m-hp-saóv apJy-a{´n ]d-ªp.

News Submitted:1209 days and 19.46 hours ago.


hml-\m-]-ISw: 4 t]À¡v ]cn¡v
Imª-§mSv: Hmt«m-bpw Imdpw Iq«n-bn-Sn¨v 4 t]À¡v ]cn-t¡äp. kmc-ambn ]cn-t¡ä c­v t]sc ]cn-bmcw saUn¡ð tImtfPv Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Ccnb hb-¼nse tKm]m-e³ (35) `mcy caWn (28) Fón-h-sc-bmWv ]cn-bm-c-t¯¡v sIm­pt]mb-Xv. Hmt«m ss{UhÀ A¼-e-¯-d-bnse hnPn-tam³ (35), A¼-e-¯-dn-bnse Atim-I³ (40) Fón-hsc Imª-§ms« Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. t]cqÀ hf- hnð Cóse cm{Xn-bmWv A]-I-Sw.

News Submitted:1209 days and 19.48 hours ago.


----tIm¬{Kkv Fkv {]Zo]v IpamÀ hn`mKw tIm¬{K-knð ebn-¡póp
ImkÀtImSv: a{´n IS-ó-¸Ån cma-N-{µ-\p-ambn sXän-¸n-cnªv thdn«v \nð¡pó {]Zo]v IpamÀ hn`mKw tIm¬{Kkv sFbn ebn-¡p-óp. sabv 9\v Xncp-h-\-´-]p-c¯v \S-¡pó eb\ kt½-f-\-¯nð ctaiv sNón-¯e t\Xm-¡sf ]mÀ«nbn-te¡v kzoI-cn-¡pw. tIcf cmjv{So-b-¯nð tIm¬{Kkv Fknsâ {]kàn \jvS-s¸-«-Xmbn Pnñm tIm¬{Kkv Fkv {]kn-U­v Dkvam³ IS-h¯v ]d-ªp. Xncp-h-\-´-]p-c¯v \S-¡pó eb-\-k-t½-f\w hnP-bn-¸n-¡m³ Dkvamsâ A[y-£-X-bnð tNÀ...

News Submitted:1209 days and 19.48 hours ago.


I\n-sam-gn¡pw ]¦v; Pmayw A\p-h-Zn-¡-cp-sXóv kn._n.sF
\yqUðln: 2Pn kvs]Iv{Sw CS-]m-Snð Icp-Wm-\n-[n-bpsS aIÄ I\n-sam-gn¡pw Isse-RvPÀ Sn.hn. Fw.Un. icXv Ipam-dn\pw ]¦p-s­óv kn._n.-sF. shfn-s¸-Sp-¯n. I\n-sam-gn-bpsS Pmaymt]-£-bnð hmZw tIÄ¡p-ó-Xn-\nsSbmWv tImS-Xn-bnð kn._n.-sF. C¡mcyadn-bn-¨-Xv. CXnð hmZw XpS-cp-I-bm-Wv. hymP tcJ Na-¨-Xnepw KqVm-tem-N\ \S-¯n-b-Xnepw I\n-sam-gn¡v ]¦p-­v. tcJ-I-fn-ñmsX Isse-RvPÀ Sn.hn-bpsS A¡u-­p-I-fn-te¡v ]Ww ssIam-dn-sbópw Nm\ð \nb-{´n-¡p-...

News Submitted:1209 days and 19.56 hours ago.


Nu¡n-bnð Xosh¸v ]c-¼c XpS-cpóp \nÀ½m-W-¯n-en-cn-¡pó hoSn\v Xosh¨p
Nu¡n: \nÀ½m-W-¯n-en-cn-¡pó Ccp-\ne hoSnsâ hmXnð XosIm-fp¯n \in-¸n-¨p. If-\mSv A_q-_-¡-dnsâ Nu¡n _ZÀ \KÀ _ZÀ Ppam-a-kvPn-Zn\v kao-]s¯ hoSn-\mWv Xosh-¨-Xv. Hcp-am-k-¯n-\Iw \S-¡pó A©m-as¯ Xosh¸v kw`-h-am-Wn-Xv. A_q-_-¡dpw IpSpw-_hpw Zp_m-bn-em-Wv. A_q-_-¡-dnsâ ktlm-Z-c³ A_vZpðd-lvam³ Cóp-cm-hnse kp_vln \nkvIm-c-¯n-\p-tijw aS-§p-t¼m-gmWv Xo I­-Xv. DS³ shÅ-sam-gn¨v XosI-Sp-¯n. F¦nepw hoSnsâ ap³`m-Ks¯ hmXnepw P\e...

News Submitted:1209 days and 19.57 hours ago.


{]Pn-X-bpsS acWw: IqSp-Xðt]Às¡-Xnsc \S-]-Sn-bp-­mhpw þa{´n
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð F³tUm-kÄ^m³ Cc {]PnX NnIn-Õ-In-«msX acn¨ kw`-h-¯nð At\z-jWw \S-¡p-óp-s­ópw IqSp-Xð t]Às¡-Xnsc \S-]-Sn-bp-­m-Ip-saópw Btcm-Ky-a{´n ]n.sI. {ioaXn So¨À am[y-a-{]-hÀ¯-I-tcmSv ]d-ªp. {]Pn-X-bpsS s_Åq-cnse hoSv kµÀin¨ a{´n AÑ-s\bpw A½-sbbpw km´z-\n-¸n-¨p. apJy-a-{´n-bpsS Zpcn-Xm-izmk ^­nð\nópw c­p-e£w cq] A\p-h-Zn¨ hnhcw a{´n Adn-bn-¨p. Xnc-sª-Sp¸v s]cp-am-ä-¨«w \ne-\nð¡p-...

News Submitted:1209 days and 19.59 hours ago.


Cu Xncp-tIiw Fsâ kz´-añ, {]hm-NI kvt\ln-IÄ¡v e`n¨ k½m\wþIm´-]pcw
ImkÀtImSv: {]hm-NI Pohn-X-hp-ambn _Ô-s¸« apgp-h³ hkvXp-¡-sfbpw _lp-am-\n-t¡-­Xv hnizm-kn-I-fpsS _m[y-X-bm-sWópw Xncp-ti-jn-¸p-Isf \nµn-¡p-óXv aX-¯nð\nóv ]pd-¯p-t]m-Im³ Imc-W-am-Ip-saópw kakvX tIcf PwC-¿-¯pð Dea P\-dð sk{I-«dn Im´-]pcw F ]n A_q-_-¡À apkvenbmÀ ]d-ªp.ImkÀtIm«v kwL-Sn-¸n¨ iAvtd ap_m-dIv kvt\l kwK-a-¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp Im´-]p-cw.aÀI-kn-t\mSpw kpón kaq-l-t¯m-Sp-apÅ Akqb Nnesc {]-hm-N-IÀs...

News Submitted:1209 days and 20.01 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036