To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 29 November 2014
News updated: Friday November 28 2014 02:56 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php</em> on line <em>634</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/more_news&page=484&news_type=', '', '54.234.0.85', 1417230993) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172

Jkv-dPn \ðIn-bXv B[p-\nI sSIvt\m-fPnD]-tbm-Kn¨v Dïm-¡nb apSn-\m-scóv ktlm-Z-c³
ae-¸pdw: X§-fpsS IpSpw-_-¯nð ]c-¼-cm-K-X-ambn {]hm-NI tIiw kq£n-¸p-­m-bn-cp-ón-sñópw AlvaZv JkvdPn tImgn-t¡ms« aÀ¡-kn-te¡v \ðIn-bXv B[p-\nI kmt¦-XnI hnZy-I-fp-]-tbm-Kn¨v Ir{Xna \mcp-IÄsImï­p-ï­m-¡n-b- apSn-IfmsWópw Al-½-Znsâ ktlm-Z-c³ lk³ apl-½Zv JkvdPn X\n-s¡-gp-Xnb I¯nð hyà-am-¡n-bn-«p-sï­óv Zmdpð lpZm CkvemanIv bqWn-th-gvknän sshkv Nm³k-edpw A´m-cmjv{S apkvenw ]ÞnX-k`mAwKhpamb tUm. _lm-D-±o³ apl-½Z...

News Submitted:1298 days and 17.46 hours ago.


_me-IrjvW ]nÅbpsS ]tcmÄ hnhm-Z-¯n-te¡v; Pbnð ta[m-hnsb amän
Xncp-h-\-´-]pcw: F.Un.-Pn.-]n. Ae-Ivkm-­À tP¡-ºns\ Pbnðta-[mhn Øm\-¯p-\nóv \o¡n. ]Icw Un.Pn.-]n. sI.F-kv. PKv]mw-Knsb \nb-an-¨p. tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhv BÀ. _me-IrjvW ]nÅ¡v ]tcmÄ A\p-h-Zn-¨Xv kw_-Ôn¨ hnhm-Z-§-fmWv Øm\Ne-\-¯n\v hgn-sh-¨-sXóv kwi-bn-¡p-óp. _me-IrjvW ]nÅ ]tcm-fn\v At]£ kaÀ¸n-¨-t¸m-sgms¡ B`y-´c hIp-¸ns\ adn-I-Sóv A\p-aXn \ðIn-sbó Btcm-]Ww DbÀón-cp-óp. BZy-X-hW A\p-aXn \ðIn-b-t¸mÄ B`y-´-c-h-Ip¸v ...

News Submitted:1298 days and 17.50 hours ago.


atô-izcw afvldn\p Iognð h\n-Xm-tIm-tfPv XpS-§póp
atô-izcw: afvlÀ Øm]\ kap-Ñ-b-¯n\p Iognð ]pXp-Xmbn h\nXm tImtfPv XpS-§m\pw \ne-hn-epÅ Øm]-\-§Ä 700 tesd t]À¡v Xmak kuIcyw \ðIpó \ne-bnð hn]p-e-s¸-Sp-¯m\pw afvlÀ sNbÀam³ k¿nZv apl-½Zv Da-dpð ^mdqJv Að_p-Jm-cn-bpsS A[y-£-X-bnð tNÀó Zi-hmÀjnI kzmKX kwLw kam-]\ kwKaw Xocp-am-\n-¨p. {]-t_m-[\ Poh-Im-cpWy cwK-§-fnð {Inbm-ßI CS-s]-S-ep-IÄ e£yw sh¨v afvl-dn\p Iognð Øncw dneo^v kwcw-`-ap-­m-¡m\pw kt½-f\ hf-­n-bÀ hnw...

News Submitted:1298 days and 17.54 hours ago.


P\o-h-bnse A´À\mS-I-§Ä C´ysb \mWw- sI-Sp¯nþP-b-Ip-amÀ
ImkÀtImSv: P\o-h-bnð \Só tÌm¡v tlmw I¬sh³j-\nð C´y-bpsS HutZym-KnI {]Xn-\n-[n-IÄ ]Xn-ämï-­p-I-tfmfw P\-§sf sImñm-s¡me sNbvX, Ct¸mgpw Zpcn-X-§Ä¡n-c-bm¡pó amcI IoS-\m-in-\n¡p th­n hmZn-¡pI am{X-a-ñ, aäp cmPy-§sf {]tem-`n-¸n¨v hi-¯m-¡m\pw {ian-¡póXp ImWp-t¼mÄ \mWw tXmón-sbóv I¬sh³j-\nð \nco-£-I-\mbn ]s¦-Sp¯ kn. Pb-Ip-amÀ ]d-ªp. IoS-\m-in\n \nÀ½mW I¼-\n-I-fpsS ta[m-hn-I-fm-bn-cpóp {]Xn-\n[n kwL-¯n\p th...

News Submitted:1298 days and 17.55 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³ \ntcm-[\w:\S-]-Sn-IÄ Xz-cn-X-s¸-Sp-¯Ww
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ IoS-\m-in-\n-bpsS Dð¸m-Z-\hpw D]-tbm-Khpw \ntcm-[n-¡p-ó-Xn-\m-h-i-y-amb \S-]-Sn-IÄ tI{µ-kÀ¡mÀ Xz-cn-X-s¸-Sp-¯-W-saóv P\ohbnse tÌm¡vtlmw I¬sh³j-\nse kz-X{´ {]Xn-\n[n kn. Pb-Ip-amÀ Bh-i-y-s¸-«p. I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp¯ kz-X{´ {]Xn-\n-[n-I-fmb kn. Pb-Ip-amÀ, tUm. apl-½Zv Ajoð Fón-hÀ¡v Pnñm ]ôm-b¯v \ðInb A\p-tam-Z\ NS-§n-ð A\p-`-h-§Ä ]¦p-sh-¡p-I-bm-bn-cpóp At±lw. tÌm¡vtlmw A´m-cmjv{S I...

News Submitted:1298 days and 17.57 hours ago.


\mepNph-cp-IÄ¡p-Ånð \S-¡pó kv{Xo]oU\w ]pdwtemIw Adn-bp-ónñ þKn-cnPm kptc-{µ³
ImkÀtImSv: hoSp-I-fnse \mepNphcp-IÄ¡p-Ånð \S-¡pó kv{Xo]oU\w ]pdw-temIw Adn-bp-ónsñóv kmaq-l-y-t£a t_mÀUv sNbÀt]-gvk¬ KncnPm kptc-{µ³ ]d-ªp. KmÀlnI ]oU\ \nb-a-§Ä kw_-Ôn¨p Ie-IvS-td-änð t_mÀUv kwL-Sn-¸n¨ t_m[-hð¡-cW ]cn-]mSn DZvLm-S\w sNbvXp kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp AhÀ.hoSp-I-fnð kv{XoIÄ¡v t\sc \S-¡pó ]oU-\-§Ä ]pd¯v sIm­p-h-cm³ am[y-a-§Ät¡m, kmaq-ly {]hÀ¯-IÀt¡m Ign-bp-ón-ñ. kv{XoIÄ km¼-¯n-I, sshIm-...

News Submitted:1298 days and 17.58 hours ago.


kuZ-\n-[n-bn-te¡v Ac e£w cq] \ðIn
sam{Kmð: kuZ NnInÕm \n[n-bn-te¡v sam{Kmð {Ko³ ÌmÀ {]hÀ¯-IÀ kzcq-]n¨ [\-k-lm-b-¯nsð cï­mw KUp-hmb 50,000 cq] kuZsb Gð¸n-¨p. {Ko³ ÌmÀ {]hÀ¯-I-cmb kn.F¨v. JmZÀ, bp.Fw. Aao³ Fón-h-cpsS kmón-[y-¯nð sI.Fw.-kn.-kn. t\Xmhv Fw.]n. apl-½Zv Ipªn XpI kuZ¡v ssIam-dn.

News Submitted:1298 days and 18.00 hours ago.


ss_¡nð Po¸n-Sn¨v bphm-hn\v ]cn¡v
Imª-§mSv: ss_¡nð Po¸n-Sn¨v bphm-hn\v ]cn-t¡-äp. \nÀ¯msX t]mIm³ {ian-¨ Po¸v \m«p-ImÀ XS-ªp. Cóse amhp-¦mð anða ¡v ap¼n-emWv kw`-hw. s\ñn-¯d ]pe-b-\-Sp¡s¯ hn]n-\n(23)-\mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ss_ ¡nð \nópw sXdn-¨p-hoW hn]ns\ Xncn-ªp-t\m-¡msX Po¸v HmSn-¨p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp. hn]n-\ns\ amhp-¦mð knwkv Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1298 days and 18.01 hours ago.


aIs\ At\z-jn-¨n-d-§nb AÑ\pw _Ôphpw hml-\m-]-I-S-¯nð acn¨p
Be-¸pg: ImWm-Xmb aIs\ At\z-jn¨v sImñq-cn-te¡v t]mbn Xncn¨p hcn-I-bm-bn-cpó kwLw A]-I-S-¯nð s]«p. aqópt]À acn-¨p. Aôpt]À¡p ]cn-t¡-äp. Xncp-h-\-´-]p-cw {ioImcyw kztZ-in-I-fmb Rmï­qÀt¡mWw ]qapJw ho«nð hnP-b³ (63), _Ôp- A\nð IpamÀ (40), ss{UhÀ Xncp-h-\-´-]pcw kztZin Zo]p (35) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. ]peÀs¨ tXm«-¸Ån¡Sp¯v Nc¡p temdnbpw hm\pw Iq«n-bn-Sn-¨mWv A]-I-Sw. hnP-bsâ aIs\ HcmgvN ap¼v ImWm-Xm-bn-cp-óp. sIm...

News Submitted:1298 days and 18.01 hours ago.


ImapI³ dnamï­nð; bphXn D½-bvs¡m¸w t]mbn
Imª-§mSv: HcmgvNap¼v ImWm-Xmhp-Ibpw ]nóoSv Xncp-h-\-´-]p-c¯v Is­-¯p-Ibpw sNbvX {]Xn-{ipX h[p-hns\ tImS-Xn-bnð lmP-cm-¡n. ]nóoSv bphXn D½-bvs¡m¸w t]mbn. bphXnsb Iq«n-s¡m­p t]mb ]Ån-¸pg kztZ-insb asämcp tIknð hmd-­p-Å-Xn-\mð tImSXn dnamï­v sNbvXp.AXn-ªm-ense 19Imcn-sb-bmWv Cuamkw c­v apXð ImWm-Xm-b-Xv. bph-Xnsb ImWm-\n-sñó ]cm-Xnsb¯pSÀóv s]meo-kv At\z-jn-¡p-ó-Xn-\n-S-bn-emWv ]Ån-¡c ]Ån-¸pgbnse A^vken-s\m¸w t]mb-...

News Submitted:1298 days and 18.03 hours ago.


ss_¡nð Po¸n-Sn¨v bphm-hn\v ]cn¡v
Imª-§mSv: ss_¡nð Po¸n-Sn¨v bphm-hn\v ]cn-t¡-äp. \nÀ¯msX t]mIm³ {ian-¨ Po¸v \m«p-ImÀ XS-ªp. Cóse amhp-¦mð anða ¡v ap¼n-emWv kw`-hw. s\ñn-¯d ]pe-b-\-Sp¡s¯ hn]n-\n(23)-\mWv ]cn-t¡-ä-Xv. ss_ ¡nð \nópw sXdn-¨p-hoW hn]ns\ Xncn-ªp-t\m-¡msX Po¸v HmSn-¨p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp. hn]n-\ns\ amhp-¦mð knwkv Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1298 days and 18.07 hours ago.


s]cn-b-bnð am{Xw 914 enäÀ:¹mtâ-j³ tImÀ]-td-j³ tKmUu-Wn-ep-ÅXv 1942.3 enäÀ
ImkÀtImSv: tKmUu-Wp-I-fnð kq£n¨ 1942.3 enäÀ F³tUm-kÄ^m³ \nÀho-cy-am-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v tI{µ kÀ¡m-dn\pw ^co-Zm-_m-Znse C³skIvSn-sskUv t_mÀUn\pw ¹mtâ-j³ tImÀ]-td-j³ I¯-b-¨p. s]cnb, cmP-]pcw, Nota-\n, a®mÀ¡mSv tKmUu-Wp-I-fn-emWv F³tUm-kÄ^m³ kq£n-¨n-«p-Å-Xv. s]cn-b-bnð am{Xw 914 enäÀ D­v. Ch \nÀho-cy-am-¡pI Ffp-¸-a-sñ-ómWv ¹mtâ-j³ tImÀ]-td-j³ Icp-Xp-ó-Xv.2001ð ]cn-ØnXn aen-\o-I-cW \nb-{´-W-t_mÀUpw ...

News Submitted:1298 days and 18.11 hours ago.


apJy-a-{´n-bpsS _Ôp-hn\v `qanZm\w: bq¯v eoKv tjWn hntñPv Hm^o-kn-te¡v amÀ¨v \S¯n
s]Àf: apJy-a{´n hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µsâ _Ôphn\v `qan A\-[n-Ir-X-ambn Zm\w sNbvXp-shóv Btcm-]n¨v bq¯v eoKv F¬a-IsP ]©m-b¯v tjWn hntñPv Hm^o-kn-te¡v amÀ¨v \S¯n. amln³ tItfm«v DZvLm-S\w sNbvXp. A_vZp-ñ-¡pªn sNÀ¡f A[y-£X hln-¨p. C{_mlnw s]Àf, kn±oJv IpZvh, A_q-_-¡À s]ÀZ\ XpS-§n-b-hÀ t\XrXzw \ðIn.tjWn kvIqfn\v apón\n-ómWv {]I-S\w Bcw-`n-¨-Xv. \qdp-I-W-¡n-\m-fp-IÄ amÀ¨nð ]s¦-Sp-¯p. tjWn hntñ-tPm-^o-kn\v apónð ...

News Submitted:1298 days and 18.13 hours ago.


IS ]-cn-tim-[-\-¡nsS bph-Xnsb ieyw sNbvX ss{Uhsd ssIImcyw sNbvXp
D¸f: eoKð sat{Sm-fPn DtZym-K-ØÀ D¸-f-bnse IS-I-fnð ]cn-tim-[\ \S-¯p-ó-Xn-\nsS asämcp IS-bnð Ibdn skbnðkvtK-fns\ iey-s¸-Sp-¯nb ss{Uhsd \m«p-ImÀ ssIImcyw sNbvXp. Cóse D¨¡v D¸-f-bn-emWv kw`-hw. DtZym-K-ØÀ IS-IÄ Ib-dn-bn-d§n ]cn-tim-[\ \S-¯p-ó-Xn-\n-S-bn-emWv AhÀ hó hml-\-¯nsâ ss{UhÀ Hcp bphXn am{Xw Dï­m-bn-cpó IS-bnð Ibdn iey-s¸-Sp-¯n-b-Xv. bphXn s]m«n-¡cªt¸mÄ ss{UhÀ Cd-§n-t¸m-sb-¦nepw Að]w Ign-ªv ho­pw Xn...

News Submitted:1298 days and 18.15 hours ago.


Atbm[ym hn[n¡p tÌ
\yqUðln: Atbm[ybnse XÀ¡`qan aqómbn hn`Pn¡Wsaó Aemlm_mZv sslt¡mSXn hn[n kp{]owtImSXn kvtä sNbvXp. XÀ¡`qan hn`Pn¡m\pÅ sslt¡mSXn hn[n hnNn{Xsaópw AZv`pXIcsaópw hntijn¸n¨ ]ctamóX tImSXn, tIknse Hcp I£n t]mepw Bhiys¸Sm¯ Xocpam\amWv Aemlm_mZv sslt¡mSXn FSp¯sXópw \nco£n¨p. 1993þð kp{]owtImSXn CS¡me D¯chneqsS \S¸nem¡nb XXvØnXn XpScm\pw tImSXn \nÀtZin¨p.Atbm[ybnse XÀ¡{]tZiw DÄs¸Spó 2.77 G¡À `qan bp]n tI{µ kpón hJ^v ...

News Submitted:1298 days and 21.23 hours ago.


sXcsªSp¸v ^ew XÕbw
P\hn[n¡v aqóp\mÄ am{Xw _m¡n \nðs¡ sXcsªSp¸v ^ew P\§fnse¯n¡m³ sXcsªSp¸v I½nj³ hn]peamb kuIcy§Ä Hcp¡n. sh_vsskäv hgn ^ew Adnbn¡m³ \mjWð C³^ÀamänIv skâÀ hnIkn¸ns¨Sp¯ s{S³Uv Fó tkm^väv thÀ BWv D]tbmKn¡póXv. ]Xnómev tI{µ§fnse thms«®ð hoUntbmbnð ]IÀ¯n Xðkabw thms«®ð tI{µ¯n\p apónð {]ZÀin¸n¡pw. thms«®ð Hmtcm duïv ]qÀ¯nbmIpt¼mgpw eoUv \ne sXcsªSp¸v I½ojsâ sh_vsskänð e`yam¡pw. Zriy,]{Xam...

News Submitted:1298 days and 21.33 hours ago.


Ccn«nbnð Ipgð]W th«: Bdpe£hpambn cWvSpt]À ]nSnbnð
Ccn«n: Ccn«nbnð Bdpe£w cq]bpsS Ipgð]Whpambn cWvSpt]À AdÌnembn. s\Spws]mbnense kn.Un _m_p (38), ]qf¡pänbnse tdman (34) FónhscbmWv ]nSnIqSnbXv. t]cmhqcnte¡p sImWvSpt]mIpIbmbncpóp ]Ww. Cósecm{Xn 10.30 HmsSbmWv ChÀ ]nSnbnembXv. tIm«bw ]membnð \nópw XpSÀ¨bmbn Ipgð]Ww IS¯pópshó hnhcw Fkv]n sZt_jvIpamÀ _lvdbv¡v e`n¨Xns\XpSÀómWv t]meokv ]cntim[\ \S¯nbXv. ChÀ k©cn¨ncpó Ctómh Imdpw ]nSnIqSnbn«pWvSv. {]XnItfbpw ]Whpw F³t^mgvk...

News Submitted:1298 days and 20.56 hours ago.


XriqÀ ]qcw: km¼nÄ shSns¡«v Cóv
XriqÀ: Xriqcnsâ ]qcmImi¯v Cópcmhnð Aán¸q¡f§Ä hncnbpw. {]ikvXamb XriqÀ ]qc¯nsâ km¼nÄ shSns¡«v CómWv. cm{Xn GgctbmsS Xncph¼mSn hn`mKw BZyw shSns¡«n\p XncnsImfp¯pw. XpSÀóp ]mdta¡mhv hn`mKhpw. ]mdta¡mhv hn`mK¯nsâ Nab {]ZÀi\hpw CópXpS§pw. Xncph¼mSnbptSXp \msf cmhnse Bcw`n¡pw. KÄ^v shSns¡«nsâbpw Atacn¡³ shSns¡«nsâbpw ssN\okv C\§fptSbpw hÀWhnkvab§Ä C¯hW ]qcw shSns¡«nsâ khntijXbmIpw. hÀWi_famb ASbv¡ms¸«nI...

News Submitted:1298 days and 22.26 hours ago.


]mðhne Iq«póXp tÌ sNbvXp
Xncph\´]pcw: anða ]mð hne Iq«póXp £ochnIk\ cPnkv{SmÀ tÌ sNbvXp. CXns\Xntc tImSXnsb kao]n¡psaóp anða A[nIrXÀ hyàam¡n. 1966þse £ockw Lw cPnkvt{Sj³ \nba{]Imcw anðabv¡p kz´w \nebnð ]mð hne hÀ[n¸n¡m\mInsñóp cPnkv{SmÀ hyàam¡n.kÀ¡mcnsâ A\paXntbmsSbmWp t\ct¯ ]mðhne hÀ[n¸n¨ncpóXv.klIcW \nba{]Imcw {]hÀ¯n¡pó anðabv¡p kz´ambn ]mðhne Iq«m\mInsñóp a{´n kn. ZnhmIc³ tNmZy¯n\v D¯cambn ]dªp. ]mðhne hÀ[n¸n¡p...

News Submitted:1298 days and 22.27 hours ago.


\gvkv hmcm-tLmjw
ImkÀtImSv: A´m-cmjv{S \gvkv hmcm-tLm-j-¯n\v XpS-¡-am-bn. Pnñm Bkv]{Xn ]cn-k-c¯v tUm. kndn-bIv Bâ-Wn ]XmI DbÀ¯n. DðLm-S\ kt½-f-\-¯nð Pnñm saUn-¡ð Hm^o-kÀ tUm. tPmkv Pn. Un-{Iqkv DðLm-S\w sNbvXp. Pq\n-bÀ ]»nIv slð¯v kvIqÄ {]n³kn-¸mÄ sI.sP. tXmakv A[y-£X hln-¨p. tUm. kndn-bIv Bâ-Wn, sI.F³. Aen, t{Xkym½ C.kn. {]kw-Kn-¨p. kosaäv tImtfPv Hm^v \gvkn-§nsâ B`n-ap-Jy-¯nð skan-\mÀ \S-¯n. hmcm-tLmj¯nsâ `mK-ambn 10\v BÀS...

News Submitted:1299 days and 16.51 hours ago.


saUn-¡ð tImtfPv Pnñ-bnð Øm]n-¡Ww
ImkÀtImSv: Fkv.-F³.-Un.-]n. tbmKw IkÀtImSv bqWn-b³ Iu¬knð tbmKw bqWn-b³ {]kn-U­v sI. \mcm-b-Wsâ A[y-£-X-bnð Fkv.-F³.-Un.-]n. tbmKw Ub-d-IvSÀ AUz: ]n.sI. hnP-b³ DðL-S\w sNbvXp. tI{µ bqWn-th-gvkn-än-bpsS Iogn-epÅ saUn-¡ð tImtfPv ImkÀtImSv Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡-W-saópw F³tUm-kÄ^m³ tcmK-_m-[n-XÀ¡v AXym-[p-\nI NnInÕ kuI-cy-apÅ tlmkv]n-äð kwhn-[m\w GÀs¸-Sp-¯-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. 29\v shÅm-¸Ån \tS-i\v kzoIcWw \ð...

News Submitted:1299 days and 16.51 hours ago.


sIsk-^n\v ]pXnb kmc-Yn-IÄ; Fkv.-sI. A_vZpñ sNbÀam³
jmÀP: bp.F.-C-bnse ImkÀtIm-«p-ImcpsS Iq«m-bva-bmb sIsk-^n\v ]pXnb kmc-Yn-Isf Xnc-sª-Sp¯p. _n.F. alvaqZnsâ A[y-£-X-bnð jmÀP KÄ^v Gjy³ kvIqfnð tNÀó P\-dð t_mUn tbmK-¯n-emWv AUz: Fkv.-sI. A_vZpñ sNbÀam-\mbn ]pXnb I½n-än Xnc-sª-Sp-¯-Xv. sI. thWp-hmWv sk{I-«dn P\-dð. AÉw ]Sn-ªm-dns\ {Sj-d-dmbpw Xnc-sª-Sp-¯p. aäp `mc-hm-ln-IÄ: Fw.F. e¯o-^v, \mcm-b-W³ \mbÀ, am[-h³ AWn-ª, Ajvd^v {_n«o-jv, a[p-kq-Z-\³ (sshkv sN-bÀ.), Aao...

News Submitted:1299 days and 17.05 hours ago.


Cþ-{Kmâvkv At]-£-IÄ A£b tI{µ-§Ä hgn \ðIWw
ImkÀtImSv: t]mÌv sa{SnIvXe-¯nð ]Tn-¡pó ]«n-I-PmXn aäÀl hn`mKw hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v hnZ-ym-`-ym-km-\p-Iq-e-y-§Ä Cþ-{Kmâvkv hgn \ðIpó kwhn-[m\w IqSp-Xð hn]p-e-s¸-Sp-¯p-óp. AUvan-j³ ka-b¯v hnZ-ymÀ°n Hm¬sse-\mbn \ðtI­ At]-£-IÄ Cu A[-yb\ hÀjw apXð A£b tI{µ-§Ä Umäm F³{Sn hcp-¯pw. Øm]\ ta[m-hn-IÄ¡v IqSp-Xð At]-£-IÄ ssIIm-cyw sN¿p-t¼mÄ t\cn-Spó {]bm-k-§Ä CtXmsS Hgn-hm-Ipw. ]pXnb {]th-i\w \S-¡pó ka-b¯v A£b t...

News Submitted:1299 days and 17.19 hours ago.


F³tUm-kÄ^m³ _m[n-¨-hÀ¡v {]tX-yI hmÀUv kuI-cyw
ImkÀtImSv: Pnñm Bkv]-{Xn, ImkÀtImSv P\-dð Bkv-]-{Xn, Pnñ-bnse aäp-{]-[m-\-s¸« Bkv-]-{Xn-I-fnð F³tUm-kÄ^m³ _m[n¨ tcmKn-Isf NnInÕn-¡m³ {]tX-yI hmÀUv kuI-cyw Hcp-¡p-ó-XmWv. Hmtcm Bkv]-{Xn-bnepw ]¯v s_Íp-IÄ CXn-\mbn \o¡n-sh-¡pw. C¯cw tcmKn-Isf NnInÕn-¡m³ Bh-i-y-amb Fñm kuI-c-y-§fpw Hcp-¡pw.F³tUm-kÄ^m³ _m[n¨ 11 ]ôm-b-¯p-I-fnse Btcm-Ky tI{µ-§-fnð ^nkntbm sXdm¸n hn`mKw {]hÀ¯n-¨p-h-cp-óp-­v. ^nkntbm sXdm¸n D]-...

News Submitted:1299 days and 17.34 hours ago.


]T-\-¯n\v ]Ww Is­-¯m³ \n[phpw {]ntbjpw Xnc-¡nð
apómSv: Iq«p-ImÀ Ah-[n-¡mew ASn-¨p-s]m-fn-¡m³ kabw Is­-¯p-t¼mÄ \n[n³Ip-amdn\pw {]ntb-jn\pw Xnc¡v Xsó. Ah-[n-¡mew BtLm-jn-¡m-\pÅ Xnc-¡-ñ, tPmen sNbvXv ]T-\-¯n-\m-h-iy-amb ]Ww I-s­-¯m-\pÅ Xnc-¡v. Ip­w-Ipgn Kh. lbÀsk-¡-­dn kvIqfnse hnZymÀ°n-I-fmb Ccp-hcpw Ah-[n-¡m-ehpw, kvIqÄ {]hÀ¯n Znh-k§Ä¡n-S-bnð In«pó Ah[n Zn\hpw tPmen sN¿m-\mbn \o¡n-sh-¡p-I-bm-Wv. \n[n³Ip-amÀ ¹kvSp sImta-gvkn\pw, {]ntbjv ]¯mw-¢mknte...

News Submitted:1299 days and 17.35 hours ago.


{]`m-X-k-hm-cn-¡n-d-§nb c­v kv{XoIÄ temdn-bn-Sn¨p acn¨p
XriqÀ: {]`m-X-k-hm-cn-¡n-d-§nb c­v kv{XoIÄ Xriq-cnse Imf-¯q-cnð temdn-bn-Sn¨v acn-¨p. Imf-t¯mSv kztZ-in-\n-I-fmb hnP-b-Ip-amcn (40), {ioe£van (25) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. hnP-b-Ip-amcn A]-ISØe ¯pw {ioe£van Bkv]-{Xn-bn-ep-amWv acn-¨-Xv. ss{U hÀ DÄs¸sS temdn-bn-ep-­m-bn-cp-ó-hÀ HmSn c£-s¸-«p. ChÀ¡m bn Xnc-¨nð \S¯n hcp-óp. temdn IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. {ioe-£van-bpsS hnhmlw Cu amkw 22\v \S-t¡-­-Xm-bn-cp-óp.

News Submitted:1299 days and 17.37 hours ago.


C´y³ hnam\w t_mw_n«v XIÀ¡m³ AðJzbvZ ]²-Xn-bn«p
\yqUðln: C´y³ hnam\w t_mw_n«v XIÀ¡m³ AðJzbvZ ]²-Xn-bn-«-Xmbn hn¡o-enIvkv shfn-s¸-Sp-¯ð. ]Sn-ªm-d³ cmPy-§-fn-te¡v C´y-bnð \nóv Xo{h-hm-Zn-Isf Ab-¡m\pw kwL-S\ {ian-¨n-cpóp. Kzm­-\mtam Pbn-ense XS-hp-Im-cmWv Ata-cn-¡³ A[n-Ir-X-tcmSv C¡mcyw shfn-s¸-Sp-¯n-b-Xv. ]m¡n-kvXm-\nse C´ym-hn-cp² `oI-c-{]-hÀ¯-\-¯nsâ tI{µ-s¯bpw {]hÀ¯-\-co-Xn-sbbpw Ipdn¨v bp.F-kn\v hyà-amb hnh-c-ap-­m-bn-cp-ó-Xmbn bp.F-kv. tcJ-IÄ D²-cn...

News Submitted:1299 days and 17.38 hours ago.


\msf sshZypXn apS§pw
ImkÀtImSv: 11 sI.hn. sse\nð Aä-Ip-ä-¸Wn \S-¡p-ó-Xn-\mð Ie-IvS-td-äv, sF.Sn.-sF. {Sm³ kvt^mÀaÀ ]-cn-[n-bnð \msf cmhnse 9 apXð sshIn«v 5aWn-hsc sshZyp-Xn-hn-X-cWw XS-Ê-s¸-Spw.

News Submitted:1299 days and 17.39 hours ago.


Npa-cn-\n-Sn¨v Xe¡v ]cn-t¡ð¸n¨p
ImkÀtImSv: aZy-]n-s¨-¯nb `À¯mhv aÀ±n-¨-Xn\v tijw Xe Npa-cn-\n-Sn¨v ]cn-t¡ð¸n-N-Xmbn ]cm-Xn. Ip¼-UmsP ]pXn-b-¦-e-bnse tim` (32) bv¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1299 days and 17.43 hours ago.


hoSn\v t\sc B{I-aWw: sF.Fw.-F. {]Xn-tj-[n¨p
ImkÀtImSv: inip-tcmK hnZ-Kv[³ \mcm-bW \mb¡nsâ hoSm-{I-an-¨-hÀs¡-Xnsc \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saóv sF.Fw.-F. Bh-iy-s¸-«p. Imcy-§-fpsS \nP-ØnXn t_m[y-s¸-SpóXn\p apt¼ Ipä-¡msc {]Jym-]n-¡pó coXn A]-e-]-\o-b-am-Wv. Kh. Bkv]-{Xn-I-fnse Cñm-bva-IÄ¡v Poh-\-¡msc _en-bm-Sm-¡-cp-Xv. tUmIvS-dpsS t\sc \Só Incm-X-amb B{I-a-W-¯nð {]Xn-tj-[n¨v Cóv sF.Fw.-F. {]Xn-tj[ Zn\-am-N-cn-¡pw. F³tUm-kÄ^m³ taJ-e-bnepw ]p\-c-[n-hmk {]hÀ¯-\-§-fne...

News Submitted:1299 days and 17.43 hours ago.


aqóv temdn aWð ]nSn¨p
Ip¼f: Ip¼-f-bnð \nóv A\-[n-Ir-X-ambn IS-¯p-I-bm-bn-cpó aqóv temdn aWð Ip¼f s]meokv ]nSn-¨p

News Submitted:1299 days and 17.44 hours ago.


¹kvSp ^ew 20\v
Xncp-h-\-´-]pcw: CuhÀjs¯ ¹kvSp-]-co-£m-^ew 20\v {]kn-²o-I-cn-¡p-saóv s]mXp-hn-Zym-`ym-k-h-Ip¸v Ub-c-IvSÀ Adn-bn-¨p. ¹kvh¬ ]co-£-bnð ^nknIvkv tNmZy-t]-¸À tNmÀóp-shó Btcm-]Ww At\z-jn-¡pw. kwi-b-apÅ \qtdmfw D¯-c-¡-S-em-kp-IÄ ho­pw ]cn-tim-[n¡pw þUn.-]n.-sF. ]d-ªp.

News Submitted:1299 days and 17.44 hours ago.


"P\o-h-bnse A´À \mS-I-§Ä':apJm-apJw XpS§n
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ hncp² kan-Xn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð F³tUmkÄ^m³ \ntcm-[\w NÀ¨-sNbvX P\oh I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp¯ kn. Pb-Ip-amÀ, tUm: apl-½Zv Ajoð Fón-h-cpam-bpÅ P\o-h-bnse A´À\m-S-I-§-sf-¡p-dn-¨pÅ apJm-apJw KÌv luknð Cóp-¨¡v \Sóp.\mcm-b-W³ t]cn-b A[y-£X hln-¨p. tUm: ssh.Fkv. taml³Ip-amÀ, kp[oÀIp-amÀ Fón-hÀ kw_-Ôn-¨p.

News Submitted:1299 days and 17.45 hours ago.


temIta ImWpI; I®p-I-fn-ñmsX, ssIIm-ep-IÄ hnIr-X-ambn Cóse ]ndó Cu Ipªns\
ImkÀtImSv: temIta I¬Xp-d-óp-Im-Wp-I, F³tUm-kÄ^m³ Xfn¨ `qan-bnð I®p-I-fn-ñm-sX, ssIIm-ep-IÄ hnIr-X-ambn amwk-]nÞw t]mse Hcp Ipªp-IqSn Cóse ]nd-óp. B¬Ip-ªm-bn-cp-óp. ]s£, {]k-hn-¨-bp-Ss\ Poh³ shSn-ªp.BZqÀ ssIt¯m-Snse 30Imcn-bmWv Cóse sshIn«v ImkÀtImSv P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]k-hn-¨-Xv. bph-Xn¡v H¼Xv hbÊpÅ Hcp B¬Ip-«n-bp-s­-¦nepw Ah\pw tcmK-_m-[n-X-\mbn InS-¸n-em-Wv.c­m-as¯ aI\v \mep-h-b-Êp-s­-¦nepw _p²n-am-µy-...

News Submitted:1299 days and 17.47 hours ago.


sI.Fw. AlvaZn\v ac-Wm-\-´c _lp-aXn;AhmÀUv Zm\w Cóv
]¿-óqÀ: {]ikvX Fgp-¯p-Im-c\pw {]`m-j-I\pw ]{X-{]-hÀ¯-I-\p-ambncpó kn.]n. {io[-csâ A\p-kva-cW kt½-f-\hpw AhmÀUv Zm\hpw Cóv sshIn«v 3 aWn¡v ]¿-óqÀ KmÔn-]mÀ¡nð \S-¡pw. {]ikvX ]{X{]hÀ¯-I³ sI.Fw. AlvaZn-\mWv C¯-hW kn.]n. {io[-c³ ]pc-kvIm-cw. CXv ac-Wm-\-´c _lp-aXnbmbn hn.Fw. kp[o-c³ k½m-\n-¡pw. ^ut­-j³ sNbÀam³ Fw.sI. cmL-h³ Fw.]n. A[y-£X hln-¡pw. s{]m^. _n. apl-½ZvAl-½Zv {]`m-jWw \S-¯pw. sI.]n. \qdp-±o³ kn.]n. {io...

News Submitted:1299 days and 17.51 hours ago.


Ip¼f sImSn-b-½-bnð ]pen-bn-d§n; Imð]m-Sp-IÄ Is­¯n
Ip¼f: Ip¼-f-bnse sImSn-b-½-bnð ]pen-bn-d§n. \m«p-Imcpw s]meokpw hym]-I-ambn Xnc-¨nð \S-¯n-h-cn-I-bm-Wv. ]pen-bptSsXóv Icp-Xpó Imð]m-Sp-Ifpw Is­-¯n. sImSn-b½ ]q¡-«-bnð Cóp-cm-hn-se-bmWv _w{_m-W-bnse aPo-Zn\v ]pensb I­-Xv. 6aWn¡v \S-¡m-\n-d-§nb aPoZv tdmUn\v IpdpsI ]pensb I­p. tdmUnð\nópw l\o-^-bpsS ]d-¼n-te¡v NmSp-I-bm-bn-cp-óp. aPoZv hnhcw \m«p-Imscbpw Ip¼f s]meo-kn-s\bpw Adn-bn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.Ip¼f F.F-kv.-sF. Sn.F...

News Submitted:1299 days and 17.55 hours ago.


ao³ temdnbpw Hmw\n- hm\pw Iq«n-bn-Sn¨v Ggv t]À¡v ]cn¡v
atô-izcw: atô-izcw amS-bnð ao³ temdnbpw Hmw\n hm\pw Iq«n-bn-Sn¨v Hcp IpSpw-_-¯nse Ggv t]À¡v ]cn-t¡-äp.\bm-_-kmÀ sFe ssaXm-\-n-¡Sp¯ lÀjm\ (9), dlne (17), Kpðkm\ (52), aIÄ ankv_ (9), ss{UhÀ kpsslð (35), tahnjv (11), adnbw (7) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Chsc Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse D¨-Xn-cnªv 3 aWn-¡mWv A]-I-Sw.IeymW NS-§nð ]s¦-Sp¯v D¸-f-bn-te¡v aS-§p-t¼m-gmWv hm\pw awK-em-]p-c-t¯¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó temdn...

News Submitted:1299 days and 17.56 hours ago.


]{X-{]-hÀ¯I IpSpw_taf: ]ô-Kp-kvXn-bnð hoïpw kn_n; I¼-h-en-bnð hnjzð aoUnb
ImkÀtImSv: tIcf ]{X-{]-hÀ¯I bqWn-b³ Pnñm I½nän {]kv ¢ºnð kwL-Sn-¸n¨ ]{X {]hÀ¯I IpSpw-_-taf BËmZw XpSn-¡p-ó-Xmbn. {]kv ¢ºv {]kn-Uïv kn_n tPm¬ Xqhð DðLm-S\w sNbvXp. sk{I-«dn Sn.F. jm^n kzmKXw ]d-ªp. I¼-h-en, ]ô-Kp-kvXn, Imcw-kv, kpµ-cn¡v s]m«psXmSð, a\s¸mcp¯w, HmÀ½ ]cn-tim-[-\ XpS§n hnhn[ aÕ-c-bn-\-§fpw IpSpw-_-ta-f-bpsS `mK-ambn \S-óp. ]ô-KpkvXn aÕ-c-¯nð XpSÀ¨-bmb \memw Xh-Wbpw kn_n tPm¬ tPXm-hm-bn. {]nâv...

News Submitted:1299 days and 18.06 hours ago.


apJy-a-{´n-bpsS _Ôp-hn\v A\-[n-Ir-X-ambn `qan A\p-h-Zn¨pshó hmÀ¯ NÀ¨-bm-hpóp
ImkÀtImSv: apJy-a-{´n-bpsS ASp¯ _Ôp-hmb hnapà`S\v ImkÀtImSv Pnñ-bnð 2.33 G¡À `qan A\-[n-Ir-X-ambn ]Xn-¨p-\ðIn-sbó hmÀ¯ cmjv{So b {]hÀ¯-IÀ¡n-S-bnð NqtS-dnb NÀ¨m hnj-b-am-Ip-óp. ImkÀtImSv tjWn hntñ-Pnð DóX DtZym-K-Ø-cpsS FXnÀ¸v Ah-K-Wn-¨mWv apJy-a-{´n-bp-sSbpw dh-\yq hIp-¸n-sâbpw Hm^okv CS-s]«v A\-[n-IrX `qan Zm\w \S-¯n-b-sXóv Hcp {]apJ ]{Xw tSm¸v tÌmdn-bmbn {]kn-²o-I-cn¨ hmÀ¯-bnð ]d-bp-óp. hnhn[ kwL-S-\-IÄ...

News Submitted:1299 days and 18.08 hours ago.


ss_¡n-Sn¨v ]cn-t¡ä aÕy-hym-]mcn acn¨p
s]mÆð: tdmUv apdn-¨p-I-S-¡pó-Xn-\n-S-bnð ss_¡n-Sn¨v ]cn-t¡äv awK-em-]pcw kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨n-cpó aÕy-hym-]mcn acn-¨p. s]mÆð s_ôv tImÀ«n\v kao-]s¯ Im¡-¡póv luknse A_q-_-¡À (75) BWv Cóse sshIn«v acn-¨-Xv. aqóp-Zn-hkw ap¼mWv s]mÆð s_ôv tImÀ«n\v kao]¯psh¨v ImkÀtIm-«p-\nóv s]mÆð `mK-t¯¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó ss_¡v CSn-¨-Xv. kmc-ambn ]cn-t¡ä A_q-_-¡-dns\ ImkÀtIms« kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð sImï...

News Submitted:1299 days and 19.48 hours ago.


kn.Sn¡v BZcw 10\v; sam{Kmð]p-¯qÀ BËmZ el-cn-bn-ð
sam{Kmð]p-¯qÀ: \nb-a-k-`-bnð aqóv ]Xn-äm­v ]nón« kn.Sn. Al½Zen Fw.Fð.Fsb sam{Kmð]p¯qÀ ]ôm-b¯v apÉnw bq¯v eoKv I½nänbpsS B`n-ap-Jy-¯nð 10\v BZ-cn-¡pw. D¨¡v 2 aWn¡v Fcn-bm-enð \nópw Xpdó hml-\-¯nð tLmj-bm-{XtbmsS ]ôm-b-¯n-eqsS B\-bn¨v IS-h¯v \nóv ap¯p-¡p-S-I-fp-sSbpw hmZy-ta-f-§-fp-sSbpw AI-¼-Sn-tbmsS Nu¡n-bnð F¯n-t¨-cpw. kzoI-cW kt½-f\w Nu¡n ]n.sI. amln³ lmPn \K-dnð PnÃm apÉnw eoKv {]kn-U­v sNÀ¡f A_...

News Submitted:1299 days and 20.00 hours ago.


aÀ¡-knse Xncp-tIiw: Im´-]pcw kpón-Isf hôn-¡pópþF-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v.
ImkÀtImSv: aÀ¡-knð D­v Fóv ]d-bp-ó- {]-hm-NI Xncp-tI-i-¯nsâ sXfnhp-IÄ ]d-bmsX Im´-]pcw kpón-Isf hôn-¡p-I-bm-sWóv Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. e£-¡-W-¡n\v P\-§-fpsS ap¼nð \nómWv Rm³ Xncp-tIiw kzoI-cn-¨-Xv Fóv ]dª Im´-]pcw HgnªpamdmsX X\n¡v Xncp-tIiw \ðInb hyàn¡v Bcnð \nóv e`n¨p Fópw AXnsâ ]c-¼-c GXm-sWópw P\-§Ä¡v ap¼nð hyà-am-¡msX At±lw Ccp-«nð X¸p-I-bm-Wv. aWn-¡q-dp-IÄ \o­p \nð¡pó kt½-f\w \S-¯p-...

News Submitted:1299 days and 20.03 hours ago.


AanX sshZypXn {]hmlw; 30 hoSp-I-fnse D]Ic-W-§Ä \in¨p
atô-izcw: AanX sshZypXn {]hm-ls¯ XpSÀóv ap¸-tXmfw hoSp-I-fnse Ce-Ivt{Sm-WnIv kma-{Kn-Ifpw Krtlm-]-I-c-W-§fpw XI-cm-dn-em-bn. KmUn IS-¼mÀ CSn-b-bnse A_vZpðd-lvam-³, apl-½Zv Ckva-bnð, bqkp-^v, alvaq-Zv, sambvXo³Ip-ªn, l\o-^, Ckva-bnð, ctajv BNmcy XpS-§n-b-h-cpsS hoSp-I-fnse D]-I-c-W-§-fmWv XI-cm-dn-em-b-Xv. {^nUvPv, hmjn§v sajo³, Sn.hn., Ip¡À, sabn³ kzn¨v XpS-§n-b-h¡v tISp-]m-Sp-IÄ kw`-hn-¨p. Cóse D¨¡v 2aWn-tbm-sS-bmWv kw`...

News Submitted:1299 days and 20.04 hours ago.


^yqdUm\p ]Icw ]¨ te_ð IoS\min\n; Ihdnsâ \ndwamänbpÅ X«ns¸óv Btcm]Ww
Xncph\´]pcw: kwØm\¯p \ntcm[n¨ ^yqdUm³ DÄs¸sSbpÅ Nph¸p te_ð IoS\min\nIÄ¡p ]Icw hnjmiw Ipdª ]¨ te_ð IoS\min\n D]tbmKn¡msaóp ImÀjnI kÀhIemime in]mÀi. IrjnbnS§fnse IoS§sf \in¸n¡m³ IoS\min\nIÄ A\nhmcyambXn\mð a\pjys\ KpcpXcambn _m[n¡nsñóp IsWvS¯nb ]¨ te_enepÅ IoS\min\nIÄ D]tbmKn¡msaópÅ ImÀjnI kÀhIemimebpsS in]mÀi Irjn hIp¸p kwØm\¯p \S¸m¡m³ km[yXbpsWvSómWp kqN\. Fómð, Nphó te_enð hnägn¨ncpó IoS\min\n Xs...

News Submitted:1299 days and 20.50 hours ago.


IÀjI{]t£m`w hym]n¡póp
\yqUðln: `qan GsäSp¡ens\Xntc D¯À{]tZinse t\mbnUbnð IÀjIÀ \S¯nhó {]t£m`w bp]nbnse hnhn[ Øe§fnte¡pw Uðlnbnte¡pw hym]n¡póp. t\mbnUbnse IÀjIÀ¡p ]n´pWbpambn B{Kbnsebpw AenKUnsebpw IÀjIÀ \S¯nb {]t£m`¯n\nSbnepw kwLÀjapWvSmbn.Cóes¯ {]t£m`§fnð ]¯ntesd t]À¡p ]cpt¡äXmbn dnt¸mÀ«pWvSv. AtXkabw, i\nbmgvN t{KäÀ t\mbnUbnð t]meokpw IÀjIcpw X½nepWvSmb Gäpap«enð ]cnt¡ä Hcp IÀjI³ IqSn Cóse acWaSªp.bp]n kÀ¡mÀ \nÀ...

News Submitted:1299 days and 20.51 hours ago.


Xncp-tI-is¯ \nµn¨v Cuam³ If-bï-þ-Im-´-]pcw
]m\qÀ: Ip{]-N-c-W-§Ä sImïv kXys¯ aqSn-sh-¡m³ Ign-bn-sñópw Xncp-tI-is¯ XÀ¡ hnj-b-am¡n Bcpw Cuam³ \jvS-s¸-Sp-¯-cp-sXópw Im´-]pcw F.]n. A_q-_-¡À apÉymÀ ]d-ªp. ]m\q-cnð Peqsk apPvX_ ]cn-]m-Sn-bnð {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. C´ym-cm-Pys¯ apgp-h³ \nbahpw ]men-¨p-sIm-­mWv ]Ån \nÀ½n-¡p-óXv. FXn-À-¸ns\ `b-s¸-Sp-ón-ñ. {]hm-NI Xncp-ta-\n-bpsS Xncp-tI-ihpw sNcp¸pw ]pkvX-I-§fpw kq£n-¡p-ó-Xn\v Imivao-cnse l{k¯v...

News Submitted:1299 days and 21.15 hours ago.


At\z-jWw kmaqly hncp-²sc tI{µoI-cn¨v; Nu¡n-bnse Xosh¸v ]c-¼c Un.ssh.F-kv.-]n-bpsS kvs]jð kvIzmUv At\z-jn¡pw
Nu¡n: Nu¡n-bnse Xosh¸v ]c-¼c Un.ssh.-F-kv.-]n. ]n. hn{I-asâ t\Xr-Xz-¯nð {]tXyI kvIzmUv At\z-jn-¡pw. hoSn\v Xosh¨ tIkpw c­v tamt«mÀ ssk¡n-fp-IÄ I¯n¨Xpw ISbv¡v Xobn-«Xpw tImgn-¡-S-bnse tamj-Whpw {]tXyI kvIzmUv At\z-jn-¡pw. {]Xn-Isf DS³ ]nSn-¡m³ Ign-bpsaóv Un.ssh.-F-kv.]n. ]d-ªp.Xosh-¸n\v ]nónð {]tXyI kwL-S-\-Itfm hÀKob hntZz-j-Itcm BsWóv Icp-Xp-ón-sñóv Un.ssh.-F-kv.-]n. ]d-ªp. Øes¯ Nne kmaqly hncp² kwLs¯ Npän-¸-...

News Submitted:1299 days and 21.21 hours ago.


Xncp-tI-iw: kpóo t\Xm-¡Ä Gäp-ap-«póp;JkvdPn IpSpw-_-¯nsâ I¯p-ambn tUm. _lm-hp-±o³; {]hm-N-Is\ \nµn-¡-cp-sXóv Im´]pcw
Xncp-tI-iw: kpóo t\Xm-¡Ä Gäp-ap-«póp;JkvdPn IpSpw-_-¯nsâ I¯p-ambn tUm. _lm-hp-±o³; {]hm-N-Is\ \nµn-¡-cp-sXóv Im´]pcw ImkÀtImSv: {]hm-N-Isâ Xncp-tI-is¯s¨mñn C.sIþ F.]n hn`mKw kpón- t\Xm-¡Ä ]c-ky-amb Gäp-ap-«ente¡v. aÀ¡-kn-te¡v _d-Im¯o k¿n-Zp-am-cn-eq-sSbpw A_p-Zm-_n-bnse Al-½Zv JkvdPn-bn-eq-sSbpw e`n¨ {]hm-N-Isâ Xncp-tI-i-§Ä Hdn-Pn-\ð Xsó-bm-sWóv kakvX tIcf PwC-¿-¯pð Dea P\-dð sk{I-«dn Im´-]pcw F.]n. A_q-...

News Submitted:1299 days and 20.53 hours ago.


\nt£] X«n¸v: ImkÀtIm«pw At\z-jWw
ImkÀtImSv: ]¿-óq-cnse tImSn-I-fpsS \nt£-]-¯-«n¸v ]pd-¯p-h-ó-tXmsS ImkÀtIm«v tI{µo-I-cn¨v Cu coXn-bnð {]hÀ¯n-¡pó kwL-§sf Npän-¸än At\z-jWw XpS-§n. tSm«ð t^mÀ bp amXr-I-bnð ]¿-óqÀ, Xe-tÈ-cn, [À½Sw Fón-h-Sn-§-fnð \Só \nt£] X«n-¸p-ambn _Ô-s¸«v [À½-Ss¯ _me-Ir-jvWs\ (46) Cóse s]meokv AdÌv sNbvXn-cp-óp. {][m\ kq{X-[m-c-\mb _m_q-cm-Pns\ s]meokv Xnc-bp-óp.Id³kn t{SUn§v Fó t]cnð C¯cw thsdbpw kwL-§Ä Pnñ-...

News Submitted:1299 days and 21.26 hours ago.


sI. apc-fo-[-c³ DZvLm-S\w sNt¿­ ¢_v sI«n-S-¯n\v t\sc Icn-Hm-bnð A`n-tjIw
Imª-§mSv: Cóv sI. apc-fo-[-c³ DðLm-S\w sNt¿­ ¢_v sI«nSw Icn-Hm-bnð Hgn¨v hnIr-X-am-¡n. Hcp `mKw Npa-cnð Icn-Hmbnð Xfn-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð Xsó ¢_v {]hÀ¯-IcpsS {i²-bnð s]«p. ss_¡n-se-¯nb c­p-t]-cmWv Icn-Hm-bnð Xfn-¨-Xv. Chsc ]nSn-¡m³ ¢_v {]hÀ¯-IÀ {ian-s¨-¦nepw \S-ón-ñ. Cóv ]peÀs¨ \me-c-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. amhp-¦mð aqe-¡-­s¯ tIm¬{Kkv t\Xr-Xz-¯n-epÅ {]`mXv BÀSvkv Bðv kvt]mÀSvkv ¢ºn\v th­n \nÀ½n...

News Submitted:1299 days and 21.26 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036