To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 21 December 2014
News updated: Saturday December 20 2014 02:58 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

tZiob AhmÀUv: ImkÀtIm-Sn\v A`n-am\w
ImkÀtImSv: tZiob Ne-¨n{X AhmÀUnð ae-bm-f-¯n\v \nc-h[n ]pc-kvIm-c-§Ä e`n-¨-t¸mÄ AXv ImkÀtIm-Sn\pw A`n-am\ \nan-j-am-bn. anI-¨-Nn{Xw, anI¨ \S³, anI¨ Ombm-{K-l-I³, anI¨ ]Ým-¯e kwKoXw Fón-§s\ \mev ]pc-kvIm-c-§Ä t\Snb BZm-ansâ aI³ A_p \nÀ½n-¨Xv ImkÀtImSv \mbòmÀaqe kztZin Ajvd^v s_Un-bm-Wv. Nn{X-¯nsâ kwhn-[m-b-I\pw a«-óqÀ kztZ-in-bp-amb ]n.]n. keow Al-½-Zp-ambn tNÀómWv kn\na \nÀ½n-¨-Xv. IY tI«-t¸mÄ Xsó {i²n-¡...

News Submitted:1310 days and 19.10 hours ago.


I®q-cnð Imdn-se-¯nb kwLw am[y-a-{]-hÀ¯-Isc A{I-an¨p: Aôv t]À¡v ]cn-¡v; Hcm-fpsS \ne Kpcp-Xcw
I®qÀ: am[ya {]hÀ¯-Isc Imdn-se-¯nb kwLw A{I-an-¨p. Aôvt]À¡v ]cn-t¡-äp. am[yaw I®qÀ bqWn-änse k_v FUn-äÀ ]n.hn. k\ðIp-am-dn (24) \v Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡-äp. k_v FUn-äÀam-cmb sI.hn. apl-½Zv (28), Sn.sI. apl-½-Zen (24), Hm^okv Poh-\-¡m-cmb k\ojv (25), k^vhm³ (21) Fón-hÀ¡pw ]cn-t¡-äp. Chsc F.sI.-Pn. sat½m-dn-bð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóv ]peÀs¨ Hóc aWn-tbm-sS-bmWv kw`-hw. k\ð Hgn-sI-bp-Å-hÀ tPmen Ignªv ]pd...

News Submitted:1310 days and 19.13 hours ago.


KXmK-X-¯n\v ap³Xq¡wþsI. Ipªn-cm-a³
Imª-§mSv: KXm-K-X-cw-K¯v ap³ kÀ¡mÀ XpS-§n-sh¨ \nc-h[n ]²-Xn-IÄ ]qÀ¯o-I-cn-¡p-I-sb-ó-XmWv Xsâ {][m\ e£ysaóv Xr¡-cn-¸qÀ Fw.Fð.-F. sI. Ipªn-cm-a³ ]d-ªp. ae-tbm-c-þ-Xo-c-tZi taJ-e-I-fnð XpS-§n-sh-¨Xpw XpS-t§-ï-Xp-amb H«-\-h[n ]me-§fpw tdmUp-Ifpw ]qÀ¯o-I-cn-¡-Ww. CuÌv Ftf-cn-þ-sN-dp-]pg ]ôm-b-¯p-Isf _Ôn-¸n-¡pó t{Imkv _mÀ Iw {_nUvPnsð sSïÀ hsc ]qÀ¯n-bmbn. C\n ]Wn XpS-§-Ww. Bdp-tIm-Sn-bmWv sNe-hv. 11 tImS...

News Submitted:1310 days and 19.13 hours ago.


BZm-ansâ aI³ A_p-hn-\pÅ ]pc-kvImcw \ñ Nn{X-§Ä \nÀ½n-¡m³ {]tNm-Z-\-am-Ipw-þ-A-jvd^v s_Un
ImkÀtImSv: BZm-ansâ aI³ A_phn\pÅ tZiob AwKo-Imcw C\nbpw C¯-c-¯n-epÅ \ñ Nn{X-§Ä \nÀ½n-¡m-³ {]tNm-Z-am-Ip-saóv Nn{X-¯nsâ \nÀ½m-Xm¡fn-sem-cm-fmb \mbòmÀaqe kztZin Ajvd^v s_Un D¯-c-tZ-i-t¯mSv ]d-ªp.Cóse D¨¡v AhmÀUv In«nb hnhcw t^mWnðhn-fn-¨-dn-bn-¨-t¸m-gmWv Ajvd^v C§s\ {]Xn-I-cn-¨-Xv. \mev ]pc-kvIm-c-§Ä e`n¨Xv Cu sNdnb Nn{X-¯n-\pÅ AwKo-Im-c-am-bn-«mWv hne-bn-cp-¯p-ó-Xv. ae-bmf kn\n-abv¡v \nc-h[n tZiob AwKo-Imc...

News Submitted:1310 days and 19.27 hours ago.


kÀ¡mÀ \ntcm[n¨ ]mbv¡äv ]mepIÄ t]cpamän hn]Wnbnð
Hä¸mew: kwØm\ kÀ¡mÀ \ntcm[\w GÀs¸Sp¯nb ]mbv¡äv ]mepIÄ t]cpIÄ amän hn]Wnbnð kPohw. KpWta· ]cntim[\bnð \nÝnX \nehmcansñó ImcW¯mð kÀ¡mÀ \ntcm[n¨ ]mbv¡äv ]mepIfmWv t]cpamän hn]Wnbnð Ct¸mgpw hnekpóXv.hn.Fkv kÀ¡mÀ A[nImc¯nð hóbpSt\ Hcp Uk³ ]mepIfmWv \ntcm[n¨Xv. Ch DÄs¸sSbpÅ ]pXnb {_mðpIfmWv hn]Wnbnð Ct¸mgpw hnev¡s¸SpóXv. tIcf¯nð Adp]tXmfw {_mâv ]mepIÄ hnev¡póp. CXnð _lp`qcn]£hpw hcpóXv Xangv\m«nð\...

News Submitted:1310 days and 22.24 hours ago.


{Kq¸v hoXwhbv]neqsS a{´nØm\w thWvS: sI. apcfo[c³
Xncph\´]pcw: {Kq¸v ASnØm\¯nepÅ hoXwhbv]neqsS X\n¡p a{´nØm\w Bhiyansñópw tIm¬{Kkv ]mÀ«n¡p henb Ne\w \ðInb sI]nknkn ap³ {]knUâv F ó \nebnð a{´nØm\w \evInbmð kzoIcn¡psaópw ssl¡am³Uns\ Adnbn¨Xmbn sI. apcfo[c³. Ct¸mÄ apJya{´n D½³NmWvSn ssl¡am³Un\p ssIamdnb ]«nIbnð t]cnñmXncpóXns\¡pdn¨p Zo]nItbmSp {]XnIcn¡pIbmbncpóp At±lw. a{´nØm\w e`n¡Wsa¦nð Hcp {Kq¸nsâ `mKambn«p \nðt¡WvS AhØbmWv. a{´nØm\w e`n¨nsñ...

News Submitted:1310 days and 22.30 hours ago.


kp\man ]p\c[nhmkw ]qÀ¯nbm¡nsbó FðUnF^v kÀ¡mÀ AhImihmZw sXävv
Xncph\´]pcw: kp\man ]p\c[nhmk ]²XnIsfñmw ]qÀ¯nbm¡nbtijamWp `cWsamgnbpósXó FðUnF^v kÀ¡mcnsâbpw a{´namcpsSbpw AhImihmZ§Ä s]mÅbmsWóp IW¡pIÄ sXfnhp\ðIpóp. GItZiw 148 tImSn cq] kp\man ]p\c[nhmkhpambn _Ôs¸«v C\nbpw sNehnSm\pWvSv. 2004 Unkw_À 26 \p tIcf Xoc¯p BªSn¨ kp\manbnð Be¸pg, sImñw, Xncph\´]pcw, FdWmIpfw PnñIfnemWp I\¯ \miw DWvSmbXv. kp\man ASnb´c ]p\c[nhmk]²Xn¡p 245.46 tImSnbpÄs¸sS 1141 tImSn cq]bmWv tI{µ kÀ¡...

News Submitted:1310 days and 22.32 hours ago.


a{´nØm\w: ap\oÀ Nm\ð sNbÀam³Øm\w Hgnbpw
sIm¨n: a{´nØm\w \evIWsa¦nð C´ymhnj³ sNbÀam³Øm\w HgnbWsaó apkvenw eoKnse {]_ehn`mK¯nsâ k½ÀZ¯n\p apónð Fw.sI. ap\oÀ hg§póp. AtXkabw, sNbÀam³Øm\w Xm³ Hgnªmepw hfªhgnbneqsS Bsc¦nepw Nm\ð ]nSn¡m³ {ian¨mð A\phZn¡nsñó IÀi\ \ne]mSpw ap\oÀ hyàam ¡n. ]mÀ«n A[y£³ sslZcen inlm_v X§sf t\cn«p IWvSmWp ap\oÀ Xsâ A`n{]mbw Adnbn¨Xv. CXp X¯z¯nð At±lw AwKoIcn¨XmbmWp hnhcw. a{´nØm\w thWsaóp \nÀ_Ôsamópanñ.]mÀ«...

News Submitted:1310 days and 22.50 hours ago.


tZiob Ne¨n{X AhmÀUv: aebmfw Xnf§n
\yqUðln: tZiob Ne ¨n{X AhmÀUpIÄ {]Jym]n¨t¸mÄ aebmf kn\nabv¡v A`qX]qÀhamb Xnf¡w. BZmansâ aI³ A_p Fó kn\nabneqsSbmWv 2010se Ne¨n{X]pckvImc§fnð aebmfw B[n]Xyw t\SnbXv. ]pXpapJ kwhn[mbI\mb kenw Al½Znsâ BZmansâ aI³ A_p anI¨ Nn{X¯n\pÅ kphÀW Iaew DÄs¸sS \mev AhmÀUpIÄ t\Sn. Cu Nn{X¯nse A`n\b¯n\p kenw IpamÀ anI¨ \S\mbn sXcsªSp¡s¸«p. BSpIfw Fó kn\nabnse A`n\b¯n\p Xangv \S³ [\pjns\bpw anI¨ \S\mbn sXcsªSp¯n«pWvSv.aebmfn...

News Submitted:1311 days and 0.01 hours ago.


a[p-kq-Z-\³
\ote-izcw: aSnss¡ I¡ms« I¡mWw ho«nð a[p-kq-Z-\³ (31) A´-cn-¨p. ]nXmhv: ]tc-X-\mb Bïn. amXmhv: Ieym-Wn. ktlm-Z-c-§Ä: at\m-Pv, atljv (KÄ^v).

News Submitted:1311 days and 18.25 hours ago.


hml-\m-]-I-S-¯nð ]cn-t¡ä bphmhv acn¨p
\ote-izcw: ss_¡nð temdn-bn-Sn¨v NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó Nmt¿mw \cn-am-fs¯ ]n.]n. cXo-jv (27) acn-¨p. sNmÆmgvN cmhnse ]mem-¯-S-¯mWv A]-I-S-apïm-b-Xv. aSnss¡ aW-¡Shnse ]tc-X-\mb A¸ BNm-cn-bp-sSbpw ]ßm-h-Xn-bp-sS-bpwa I\m-Wv. ktlm-Z-c-§Ä: _m_p, cmtIjv.

News Submitted:1311 days and 18.26 hours ago.


temdn X«n-a-cn-¨-bmsf Xncn-¨-dn-ªnñ
sNÀ¡f: sNÀ¡f DUp¸n tlm«-en\v kao]w hml\w X«n-a-cn¨ bphm-hns\ Xncn-¨-dn-ªnñ. 40 hbÊv tXmón-¡pw. saenª ico-cw, he-Xp-ssI-¯ï-bnð l\p-am³ cq]w ]¨-Ip-¯n-bn-«pïv.

News Submitted:1311 days and 18.42 hours ago.


kmaq-lnI Xn·-IÄs¡-Xnsc ]ÞnX Iq«mbva ià-am-h-Ww-þ-k-Jm^n
Ip¼-UmsP: apÉnw kaq-l-¯nð \mÄ¡p-\mÄ hÀ[n-¨p-sImïn-cn-¡pó hnhml ZqÀ¯v, samss_ð AÇo-ew, kv{Xo[\ ]oU\w XpS-§nb kmaq-lnI Xn·-IÄs¡-Xnsc kaq-l-¯nð ià-amb t_m[hð¡-cWw \S-¯m³ al-ñp-X-e-¯nð kpóo ]ÞnX Iq«mbva ià-am-¡-W-sa-ópw, C¯cw Xn·-IÄs¡-Xnsc hn`m-Ko-b-X adóv ]Þn-Xcpw {]hÀ¯-Icpw ssItImÀ¡-W-saópw Fkv.-F-kv.-F-^v. ImkÀtImSv Pnñm sk{I-«dn dkmJv kJm^n tIm«-¡póv {]kvXm-hn-¨p. Pnñm t\Xr-kw-K-a-¯nsâ `mK-ambn...

News Submitted:1311 days and 18.46 hours ago.


Imª-§mSv apÉnw bXow-Jm\ `mc-hm-ln-IÄ
A_p-Zm_n: Imª-§mSv apÉnw bXow-Jm\ I½n-än¡v ]pXnb `mc-hm-ln-Isf Xnc-sª-Sp-¯p. ]n.sI. Al½Zv _ñm IS-¸pdw ({]kn.), ]n.]n. Ipª-_vZp-ñ, C.sI. sambvXo³ Ipªn, Fw.sI. apl-½Zv (ssh.{]-kn.), _n.Fw. Ipª-_vZpñ Iñq-cmhn (P\. sk{I.), aïy³ A_vZpð dlvam³, kn.F-¨v. Ajvd^v, kn.sI. A_vZpð kemw (tPm. sk{I.), ]n.Fw. lssk-\mÀ sXt¡-¸pdw ({Sj.). kn.sI. dlva¯p-Å A[y-£X hln-¨p. Sn.Fw. A_vZpñ lmPn DðLm-S\w sNbvXp. dnt«-WnwKv Hm^o-kÀ kn.F-¨...

News Submitted:1311 days and 18.49 hours ago.


"{]hm-N-Isâ ImÀ«q¬ hc¨v A]-IoÀ¯n-s¸-Sp-¯m-\pÅ {iaw A]-e-]-\o-bw-'
ImkÀtImSv: Uðln-bnð \nópw ]pd-¯n-d-§pó tImanIv thÄUv ssUPÌv Fó lnµn amkn-I-bnð temIw BZ-cn-¡p-Ibpw _lp-am-\n-¡p-Ibpw sN¿pó A´y-{]-hm-N-I³ apl-½Zv \_n (k) bpsS ImÀ«q¬ hc¨v {]mh-N-I-s\bpw AXp-hgn CÉm-an-s\bpw A]-IoÀ¯n-s¸-Sp-¯m-\pÅ {iaw A]-e-]-\o-b-am-sWóv Fkv.sI.F-kv.-F-kv.-F-^v. Pnñm {]kn-Uïv C{_mlnw ss^kn sPUn-bmÀ, P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fnôw FónhÀ kwbpà {]kvXm-h-\-bnð ]d-ªp. amkn-I-bpsS {]kn-²o-I-cWw XS-b-W-...

News Submitted:1311 days and 18.57 hours ago.


P\-dð Bkv]-{Xn¡v ap¼nð ^q«v HmhÀ {_nUvPv thW-saóv hym]m-cn-IÄ
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn¡v apónð tdmUv apdn¨v IS-¡p-ó-Xn\v ^q«v HmhÀ {_nUvPv ]Wn-b-W-saóv ImkÀtImSv aÀ¨âvkv Atkm-kn-tb-j³ `mc-hm-ln-IÄ Bh-iy-s¸-«p. hml-\-§Ä s]cpIn hcpó kml-N-cy-¯nð tcmKn-IÄ¡pw hr²-·mÀ¡pw tdmUv apdn¨v IS-¡m³ {]bm-khpw A]-IS km[y-X-bp-apïm-hp-I-bm-sWóv tbmKw A`n-{]m-b-s¸-«p. ]gb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v aq{X-¸pc Øm]n-¡-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. s]t{Sm-fnsâ hne hÀ[-\-hnð {]Xn-tj-[n-¨p.{]kn-Uïv F...

News Submitted:1311 days and 18.58 hours ago.


Btcm-Ky-h-Ip¸v Poh-\-¡mÀ Pq¬ 15 apXð A\n-Ýn-X-Ime ka-c-¯n-te¡v
ImkÀtImSv: Btcm-Ky-h-Ip-¸nse ^oðUv hn`mKw Poh-\-¡m-cmb slð¯v C³kvs]-IvSÀamcpw ]»nIv slð¯v \gvkp-amcpw \S-¯nhcpó kacw Pq¬ 15 apXð A\n-Ýn-X-Ime ]Wn-ap-S-¡n-te-¡v. i¼f ]cn-jv¡-c-W-¯nð Cu hn`m-K-t¯mSv ImWn¨ Ah-K-W\ Ah-km-\n-¸n-¡-Wsa-óm-h-iy-s¸«v P\p-hcn 27\v Bcw-`n¨ ka-c-¯nsð `mK-ambn \ne-hnð {]Xn-Zn\ dnt¸mÀ«p-Ifpw {]Xn-amk dnt¸mÀ«p-Ifpw \ðIp-ón-ñ. Ah-tem-I\ tbmK-§-fpw -ap-S-§n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. kam\ XkvXn-I-b...

News Submitted:1311 days and 18.58 hours ago.


tamt«mÀ sXmgn-emfn ]Wn-ap-S¡v \msf; hml-\-K-Xm-KXw kvXw`n¡pw
ImkÀtImSv: s]t{SmÄ hne-hÀ[-\-hnð {]Xn-tj-[n¨v kwbpà sXmgn-emfn bqWn-b³ \S-¯pó hml\]Wn-ap-S¡v shÅn-bmgvN tIc-fs¯ \nÝ-e-am-¡pw. sF.F³.-Sn.-bp.-kn., kn.sF.-Sn.-bp., F.sF.-Sn.-bp.-kn., _n.Fw.-F-kv. XpS§nb kwL-S-\-I-fmWv ]Wn-ap-S-¡n\v Blzm\w sNbvX-Xv. _kv sXmgn-em-fn-IÄ ]Wn-ap-S-¡nð ]s¦-Sp-¡p-ó-Xn-\mð _tÊm«w \ne-bv¡pw. Hmt«m-dn-£-Ifpw SmIvkn-Ifpw HmSn-ñ. ]Wn-ap-S¡v _µnsâ {]XoXn Dïm-¡n-tb¡pw. s]t{Sm-fnsâ hne-¡-bäw hne...

News Submitted:1311 days and 18.59 hours ago.


temdn X«n-a-cn-¨-bmsf Xncn-¨-dn-ªnñ
sNÀ¡f: sNÀ¡f DUp¸n tlm«-en\v kao]w hml\w X«n-a-cn¨ bphm-hns\ Xncn-¨-dn-ªnñ. 40 hbÊv tXmón-¡pw. saenª ico-cw, he-Xp-ssI-¯ï-bnð l\p-am³ cq]w ]¨-Ip-¯n-bn-«pïv.

News Submitted:1311 days and 19.00 hours ago.


tIm¬{K-kv a{´n-am-cpsS IcSv ]«n-I-bp-ambn;D½³Nmïn Uðln-bnð
\yqUðln: apJy-a{´n D½³Nmïn Cóv cmhnse Uðln-bn-se-¯n. tIm¬{K-kva-{´n-am-cpsS IcSv enÌn\v tkmWn-bm-Km-Ôn-bpsS AwKo-Imcw t\Sp-ó-Xn\pw F³tUmkÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-XÀ¡mbn tI{µ-¯nð \nóv 375 tImSn cq]-bpsS ]mt¡Pv A\p-h-Zn-¨p-In«p-ó-Xn-\p-amWv Uðln-bn-se-¯n-b-Xv. {][m-\-a-{´nsb Cóp-¨-tbmsS Iïv klmbw A`yÀ°n-¡pw. tkmWn-bm-KmÔnsb \msfbmWv ImWp-I.F.sI. Bâ-Wn, hb-emÀ chn, tIc-f-¯nsâ Npa-X-e-bpÅ F.sF.-kn.-kn. sk{I-«dn a[p-kq-Z...

News Submitted:1311 days and 19.04 hours ago.


CS-Xn\v koäv Ipd-ªXv PmXn-aX iàn-I-fpsS CS-s]-Sð aqew-þ-]n-W-dmbn
I®qÀ: CS-Xp-ap-ó-Wn¡v koäv Ipd-bm³ ImcWw PmXn-aX iàn-I-fpsS CS-s]-Sð aqe-am-sWóv kn.]n.-Fw. kwØm\ sk{I-«dn ]nW-dmbn hnP-b³ ]d-ªp. I®q-cnð hmÀ¯m-te-J-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. PmXn-aX iàn-IÄ kzbw ]p\-¸-cn-tim-[\ \S-¯-Ww. PmXn-aX kwL-S-\-IÄ¡v kn.]n.Fw. FXn-c-ñ. Ah-cpsS Nne \S-]-Sn-I-tfmSv am{Xta hntbm-Pn-¸p-Åqshópw ]nW-dmbn hnP-b³ ]d-ªp. CS-Xp-ap-óWn kÀ¡m-dnsâ t£a {]hÀ¯-\-§Ä A«n-a-dn-¡m³ {ian-¨...

News Submitted:1311 days and 19.06 hours ago.


kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-IÀ X½nð kwLÀjw; hoSn\v t\sc A{Iaw
Imª-§mSv: kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-IÀ tNcn-Xn-cn-ª-Xns\ XpSÀóv AXn-bm-¼q-cnð {]hÀ¯-I-bpsS hoSn\v t\sc A{I-aw. ]mÀt¡m ¢_n-\-Sp¯v Xma-kn-¡pó Hma-\-bpsS hoSn\v t\sc-bmWv A{I-aw. Itñ-dnð P\ð¥m-kp-IÄ XIÀón-«p-ïv. Ignª cm{Xn-bmWv kw`-hw.{]hÀ¯-IÀ X½n-ep-ïmb kwL-«-\s¯ XpSÀóv Pbn-enð Ign-bpó kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-Isc klm-bn-¨p-shómtcm-]n-¨mWv Hcp kwLw Isñdn-ª-sXóv ]d-b-s¸-Sp-óp.

News Submitted:1311 days and 19.07 hours ago.


Izmdn Zpc´w; DS-a-IÄ¡v Pmayw
Imª-§mSv: ]\-bmÀ¡póv Izmdn-bnð ]md-bn-Snªv aqóv sXmgn-em-fn-IÄ acn-¡m\n-S-bmb kw`-h-¯nð {]Xn-I-fmb DS-a-IÄ¡v tImSXn Pmayw \ðIn. {ioinh {Kmss\äv I¼\n ]mÀSvWÀamcmb `mkvI-c³, kmhn{Xn X¼m³ Fón-hÀ¡mWv slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw-¢mkv aPn-kvt{S«v tImSXn (Hóv) Pmaya\p-h-Zn-¨-Xv. CtX tIknð dnamïnð Ign-bpó Izmdn \S-¯n-¸p-Im-c³ X-¼m³ \mbÀ¡v Pmayw e`n-¨n-«n-ñ.

News Submitted:1311 days and 19.09 hours ago.


A]-ISw: ac-W-s¸-«-h-cpsS hoSv Fw.Fð.-F. kµÀin¡pw
ImkÀtImSv: sXmt¡m«v Ignª Znhkw _kpw Imdpw Iq«n-bn-Sn¨v ac-W-s¸« atô-iz-cs¯ sambvXo³ Aº-bp-sSbpw aqk-¡p-ªn-bp-sSbpw hoSv \nbpà Fw.Fð.-F. ]n._n. A_vZpðd-kmJv Cóv kµÀin¡pw.

News Submitted:1311 days and 19.11 hours ago.


kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I\v sht«äp
Xe-tÈcn: kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I³ Im¸p-a-e-bnð Fcp-h«n kztZin Ajvd-^s\ sht«-äv Kpcp-Xc \ne-bnð Bkv]-{Xn-bð {]th-in-¸n¨p

News Submitted:1311 days and 19.11 hours ago.


sI.bp.-U-»yp.-sP.tÌäv sshkv {]kn-Uïv tPmbv hÀKokv A´-cn¨p
Be-¸pg: tIcf ]{X-{]-hÀ¯I bqWn-b³ kwØm\ sshkv {]kn-Uïpw amXr-`qan Be-¸pg _yqtdm No^p-amb tPmbv hÀKokv (52) A´-cn-¨p. {]apJ ]{X-{]-hÀ¯-I³ Fw.Fw. hÀKo-knsâ aI-\m-Wv. lrZ-bm-LmXw aqew Cóp cmhn-se-bm-bn-cpóp A´yw. `mcy AUz: Fen-k-_-¯v. a¡Ä: imen\n (amXr-`qan Be-¸p-g), ic-Xv. ImkÀtIm«v ASp-¯nsS \Só bqWn-b³ kwØm\ I½n-än- tbm-K-¯nð kPo-h-ambn cwK-¯pïm-bn-cp-óp. sI.bp.-U»yp.-sP. Pnñm {]kn-Uïv kn_n-tPm¬ Xqhð, sk{I-«dn S...

News Submitted:1311 days and 19.12 hours ago.


D½³Nmïn F³tUm-kÄ^m³ taJe kµÀin¡pw
Xncp-h-\-´-]pcw: apJy-a{´n D½³Nmïn ImkÀtImSv kµÀin-¡p-óp. F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-ta-Je kµÀin-¡m-\mWv D½³Nmïn ImkÀtImSv Pnñ-bn-se-¯p-I. Fómð kµÀi\w Fóm-sWóv hyà-am-¡n-bn-«n-ñ. apJy-a-{´n-bmbn kXy-{]-XnÚ sNbvX-bp-Ss\ Cu Bhiyw Dó-bn¨v ImkÀtImSv \nbpà Fw.Fð.-F. F³.-F. s\ñn-¡póv \ðInb \nth-Z-\-¯n\pÅ adp-]-Sn-bn-emWv D½³Nmïn Cu Dd¸v \ðIn-b-Xv. ]pXnb apJy-a-{´n¡v e`n¨ BZys¯ \nth-Z-\-am-bn-cp-óp F³.-F. s...

News Submitted:1311 days and 19.16 hours ago.


]n. KwKm-[-c³ \mbÀs¡-Xnsc tPmkpw
Imª-§mSv: Pnñ-bnð aqóv tIm¬{Kkv Øm\mÀ°n-Ifpw tXmð¡p-saóv tIm¬{Kkv t\Xmhv F.sI. BðWn XtómSv ]d-ª-Xm-bpÅ sI.]n.-kn.-kn. \nÀÆm-l-I-k-anXn AwKw ]n. KwKm-[-c³ \mb-cpsS shfn-s¸-Sp-¯-en-s\-Xnsc Imª-§ms« bp.Un.-F-^v. Øm\mÀ°n AUz: Fw.kn. tPmkpw {]Xn-I-cn-¨p. kÀÆ-cmepw BZ-cn-¡-s¸-Spó F.sI. Bâ-Wnsbt¸mse-bpÅ tZiob t\Xm-hns\ A\m-h-iy-hn-hm-Z-§-fnð hen-¨n-g-¡p-óXv ZuÀ`m-Ky-I-c-am-sWóv sI.]n.-kn.-kn. \nÀÆm-lI kanXn AwKw...

News Submitted:1311 days and 19.20 hours ago.


{]mapJyw s\ðIr-jn¡v þsI. Ipªn-cm-a³
ImkÀtImSv: Irjn¡v ap³Xq¡w \ðIn-s¡mïpÅ {]hÀ¯-\am-bn-cn¡pw BZyw \S-¯p-I-sbóv DZp-a-bnse \nbpà Fw.Fð.-F. sI. Ipªn-cm-a³ ]d-ªp. s\ðIr-jn-¡mWv {]m[m\yw \ðIp-I. Gähpw IqSpXð hnjaw A\p-`-hn-¡p-óXv s\ðIr-jn-¡m-cm-Wv. ]Wn¡v Bsf-In-«m-¯-Xp-ap-Xð Hcp]mSv Zpcn-X-§Ä Ah-c-\p-`-hn-¡p-óp. cïm-a-Xmbn P\-§Ä¡v IpSn-sh-Å-sa-n-¡p-ó-Xnð {i² tI{µo-I-cn-¡pw. cma-¦bw IpSn-sh-Å-]-²Xn ]qÀ¯n-bm¡pw. \nc-h[n ]²-Xn-IÄ Dsï-¦ne...

News Submitted:1311 days and 19.23 hours ago.


D½³Nmïn kÀ¡mÀ; bp.Un.-F-^v. tI{µ-§-fnð BËm-Z¯pSn¸v
ImkÀtImSv: D½³Nmïn-bpsS t\Xr-Xz-¯nð bp.Un.-F-^v. kÀ¡mÀ A[n-Im-c-¯n-te-dn-b-Xnsð BËm-Zm-chw Pnñ-bnepw XpSn-¨p-\n-óp. bq¯v eoKv, tIm¬{Kkv {]hÀ¯-IÀ \K-c-¯nð BËm-Z-{]-I-S\w \S-¯n. ]e-bn-S¯pw a[p-c-]-e-lm-chpw a[pc ]m\o-bhpw hnX-cWw sNbvXmWv bp.Un.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ ]pXnb kÀ¡m-dnsâ kXy-{]-XnÚm NS§ns\ hc-th-ä-Xv. ImkÀtIm«v apÉnw bq¯v eoKv \S-¯nb BËm-Z-{]-I-S-\-¯n\v Pnñm P\-dð sk{I-«dn sambvXo³Ipªn sImñ-¼m-Sn, a...

News Submitted:1311 days and 19.25 hours ago.


apJya{´n D½³ NmWvSnbS¡w Ggpt]À kXy{]XnÚ sNbvXp
Xncph\´]pcw: s]t{Smfnsð hÀ[n¸n¨ hnebnð kwØm\ kÀ¡mcn\pÅ \nIpXn hnlnXw Hgnhm¡nbpw F³tUmkÄ^m³ Zpc´¯n\ncbmbn acWaSªhcpsS IpSpw_§Ä¡v Hcp e£w cq]bpsS ASnb´c [\klmbw \evIm³ Xocpam\saSp¯pw D½³NmWvSn kÀ¡mcnsð BZya{´nk`m tbmK¯nð \nch[n P\{]nb Xocpam\§Ä. \nIpXn Hgnhm¡nbXphgn s]t{SmÄ enädn\v 1.22 cq]bpsS Ipdhv tIcf¯nse D]tbmàm¡Ä¡p e`n¡pw. \nIpXn DÄs¸sS enädn\v 5.39 cq]bpsS hÀ[\bmWv ASp¯bnsS DWvSmbXv. kwØm\ kÀ¡mc...

News Submitted:1312 days and 0.02 hours ago.


_meIrjvW]nÅ ]tcmfnð ]pd¯nd§n
Xncph\´]pcw: CSaebmÀ tIknð in£n¡s¸« tIcfm tIm¬{Kkvþ_n t\Xmhv BÀ._meIrjvW]nÅ ]tcmfnð ]pd¯nd§n. 10 Znhks¯ ]tcmfnemWv _meIrjvW]nÅ ]pd¯nd§nbXv. CósebmWv _meIrjvW]nÅbv¡v D]m[nIfnñmsX ]tcmÄ A\phZn¨Xv.

News Submitted:1312 days and 0.14 hours ago.


apJya{´nbmbn D½³NmWvSn kXy{]XnÚ sNbvXp
Xncph\´]pcw: tIcf¯nsâ Ccp]¯nsbmómw apJya{´nbmbn D½³NmWvSn kXy{]XnÚ sNbvXv A[nImctaäp. cmPv`h\nð \Só {]uVKw`ocamb NS§nð P\{]Xn\n[nIfpw ]mÀ«n t\Xm¡fpw AWnIfpw AS¡w \qdp IW¡n\mfpIsf km£n \nÀ¯n ssZh\ma¯nembncpóp kXy{]XnÚ. KhÀWÀ BÀ.Fkv. KhmbnbmWv kXyhmNIw sNmÃns¡mSp¯Xv. D½³NmWvSn¡v ]nómse LSII£n t\Xm¡fmb ]n.sI. Ipªmen¡p«n (apÉnweoKv), sI.Fw. amWn (tIcf tIm¬{Kkv -þFw), sI.]n. taml\³ (tkmjyenkväv P\X), Sn.Fw. tP...

News Submitted:1312 days and 17.48 hours ago.


Fkv.-Fw.-F. Pnñm I½nän: Im«n-¸md kJm^n ({]kn.), laoZv (P\.-sk-{I.)
ImkÀtImSv: kpón amt\-Pvsaâv Atkm-kn-tb-j³ ImkÀtImSv Pnñm {]kn-U-ïmbn Im«n-¸md A_vZpðJm-ZÀ kJm-^n-sbbpw P\-dð sk{I-«-dn-bmbn laoZv ]c-¸-sbbpw {Sj-ddmbn A´pªn samK-dn-s\bpw Xnc-sª-Sp-¯p. `mc-hm-ln-IÄ: Be-¼mSn A_vZpðl-aoZv aue-hn, C¯n-lmZv apl-½-Zvlm-Pn, apl-½-ZvIpªn auehn atô-izcw (sshkv.-{]-kn.), \mkÀ _´m-Sv, Aºmkv A³h-cn, e¯o^v If-¯qÀ (sk{I.).tÌäv Iu¬kn-en-te¡v A_vZpðJm-ZÀ kJm^n Im«n-¸m-d, laoZv ]c-¸, F.sI....

News Submitted:1312 days and 18.01 hours ago.


Ipä-Ir-Xy-§-fnð \nóv hn«p \nð¡-emWv XymKw-þ-F-kv.-F-kv.-F-^v.
If-¯qÀ: ka-Im-enI PohnX kml-N-cy-¯nð Ipä-Ir-Xy-§-fnð \nópw Acp-Xm-bva-I-fnð \nópw hn«p-\nð¡-emWv Gähpw henb XymK-saóv Fkv.-F-kv.-F-^v. Pnñm apX-Añnw kanXn I¬ho-\À apl-½Zv d^oJv kJm^n tNSn-¡pïv A`n-{]m-b-s¸-«p. Fkv.-F-kv.-F-^v. Pnñm t\Xm-¡-fpsS skIvSÀ ]cy-S-\-¯nsâ `mK-ambn If-¯qÀ kpón skâ-dnð AwK-Un-ap-KÀ skIvSÀ I½nän \ðInb kzoI-cW tbmK-¯nð hnj-bm-h-X-cWw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. kaq-l-¯nsð \·bv¡pw Db...

News Submitted:1312 days and 18.07 hours ago.


XmPpð De-abpw \qdpð De-abpw \bw hyà-am-¡WwþF-kv.-ssh.-F-kv.
Ip¼f: hyà-amb sXfnhv lmP-cm-¡m³ Ign-bmsX {]hm-N-Isð tIi-s¯-¡p-dn¨v sXämb {]N-c-Ww \S¯n km¼-¯nI t\«w Dïm-¡m³ \S-¯pó Im´-]pcw apÉym-cpsS \S-]-Sn-sb-¡p-dn¨v XmPpð Dea DÅmÄ X§fpw \qdpð Dea Fw.F. A_vZpð JmZnÀ apÉymcpw I³kpð Dea Nn¯mcn lwk apÉymcpw au\w ssIsh-Snªp C¯cw Øm\-t¸-cp-IÄ shdpw Be-¦m-cnI hkvXp-hmbn ImWmsX \bw hyà-am-¡m³ aptóm«p hc-W-saópw k\Zv hyà-am-¡m³ Ign-bm¯ Im´-]pcw apÉymÀ Dcpïv Ifn Ah-k...

News Submitted:1312 days and 18.12 hours ago.


APnXv BNmcy
Ip¼f: tNSn-¡m-hnse tKm]m-e-IrjvW BNm-cn-bpsS aI³ APnXv BNmcy (21) AkpJw aqew A´-cn-¨p. Ignª hÀj-amWv _n._n.-F-½nsâ ]co-£-sb-gp-Xn-b-Xv. A½: ]pjv]. ktlm-Z-c-§Ä: `c-Xv, ]ß-{io.

News Submitted:1312 days and 18.16 hours ago.


F.hn. KwKm-[-c³
s]mbn-\m¨n: abn-em«n ASp-¡-¯vh-bð hb-\m-«p-Ip-e-h³ Xd-hmSv hoSv Imc-W-hÀ F.hn. KwKm-[-c³ (76) A´-cn-¨p. `mcy: _n. Ipªm-Wn. a¡Ä: _n. N{µ³ (Ipssh-¯v), Ia-em-£³ (kuZn Atd_ym), Pb³ (apwss_), kp\n-X, khn-X. acp-a-¡Ä: kn. Bim-e-X (FSm-«v), kpa (amhp-¦mð), {]Zoj (ssI´mÀ), sI. hnP-b³ (]gw, ]¨-¡dn I¨-h-Sw, ImkÀtIm-Sv), _me-tKm-]m-e³ (Zp_m-bv). ktlm-Z-c-§Ä: tKm]m-e³, _me-Ir-jvW³ (Ccp-hcpw apwss_), Icp-Wm-I-c³ (skbnðkvam³...

News Submitted:1312 days and 18.13 hours ago.


]Ån-¡mð A_vZpñ
s\Ãn-¡póv: _¦-c-¡póv Ip±qÀ tdmUnse ]Ån-¡mð A_vZpñ (A´-¨þ68) A´-cn-¨p.{]kv¢ºv PwKvj\v kao-]¯v Imâo³ \S¯n hcn-I-bm-bn-cp-¶p. ap³ Fw.Fð.-F. ]tc-X-\mb _n.Fw. A_vZpð dlvamsâ ktlmZcn ]p{X-\m-Wv. `mcy: Akva. a¡Ä: d^o-Jv (kuZn), ap\m-kv, skao-a, ^ko-e. acp-a-¡Ä: ^ukn-b, A_vZpð dlvam³ _¦-c-¡p¶v (kuZn), sambvXp sN¦f (Zp_m-bv), JmZÀ _mt¦mSv (J¯À).ktlm-Zcn: Bbn-jm-_n. a¿¯v s\Ãn-¡póv aplvbp±o³ Ppam-a-kvPnZv A¦-W-...

News Submitted:1312 days and 18.13 hours ago.


Bßob hnZym-`ym-k-¯n\v IqSp-Xð {]m[m\yw \ðI-Ww-þ-^m-dqJv \Cuan sImñw
If-¯qÀ: cmPy¯v \jvS-s¸-«p-sIm-ïn-cn-¡pó im´nbpw kam-[m-\hpw Xncn¨p ]nSn-¡m³ Bßob hnZym-`ym-k-¯n\p IqSp-Xð {]m[m\yw \ðI-W-saóv {]apJ ]Þn-X\pw Fkv.-F-kv.-F-^v. kwØm\ D]m-[y-£-\p-amb apl-½Zv ^mdqJv \Cuan Að_p-Jmcn sImñw A`n-{]m-b-s¸«p. If-¯qÀ kpón skâ-dnsâ ZnJvdv lðJm hmÀjn-I-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v \Só aX-{]-`m-jW¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. aXXo{h-hm-Zhpw `oI-c-hm-Z-hpw hÀ[n-¨p hcp-óXv Bßo-b-X-bpsS A`mhw a...

News Submitted:1312 days and 18.21 hours ago.


s]cp-¼f \oÀ¯S {]tZ-i¯v a®v Pe kwc-£W {]hÀ¯-\-apÄs¸sS hnI-k\ ]²-Xn¡v \_mÀUnsâ AwKo-Imcw
ImkÀtImSv: sNa-\mSv ]ôm-b-¯nse 1070 slIvSÀ hcpó s]cp-¼f \oÀ¯S {]tZ-is¯ hnI-k\ {]hÀ¯-\-§Ä¡v \_mÀUv 1,34,94,100 (Hcp-tImSn ap¸-¯n-\mev e£¯n sXm®qän \mem-bn-c¯n Hcp-\q-dv) cq]-bpsS ]²Xn {]hÀ¯-\-§Ä¡v AwKo-Imcw \ðIn. hnhn[ a®v Pe kwc-£W {]hÀ¯-\-§-fpw, hcp-am\ ZmbI {]hÀ¯-\-§fpw DÄs¸-Sp-ó-XmWv ]²Xn. s]cp-¼f \oÀ¯S Atkm-kn-tb-j³ ]²Xn t{]mÕm-l\ GP³kn-bmb ¹m\äv tIc-f-bpsS klm-b-t¯m-sS-bmWv ]²Xn \S-¸nð hcp-¯...

News Submitted:1312 days and 18.21 hours ago.


acWw X«n-sb-Sp-¯Xv Bß-kp-lr-¯p-¡sf
atô-izcw: ac-W-¯nepw Bß-kp-lr-¯p-¡Ä Hón¨p. aqk-¡p-ªnbpw sambvXo³ _mhbpw ]Tn-¡p-t¼mtg kplr-¯p-¡-fm-bn-cp-óp. sambvXo³ _mh awK-em-]p-c¯v _nkn-\-knð {i² tI{µo-I-cn-¨-t¸mÄ aqk-¡p-ªn-bpsS _nkn-\kv KÄ^n-em-bn-cp-óp. Hó-c-amkw ap¼v \m«n-se-¯n-b-tXmsS Ccp-hcpw Hón-¨m-bn. kabw In«p-t¼m-sgñmw sambvXo³ _mh-bpsS awK-em-]p-cs¯ knän tNmbvknembn-cpóp Ccp-h-cpw. AIó _Ôp-¡Ä IqSn-bmb cïp-t]À¡pw Hmtcm s]¬Ip-«n-IÄ.

News Submitted:1312 days and 18.37 hours ago.


t£{X `Þmcw IhÀóp
Imª-§mSv: Iñymð ap¨n-tem«v `K-hXn t£{X-¯nse `Þmcw IhÀóp. t£{X-¯nsâ ]Sn-¸p-c-bnð N-§-e-bnð kwc-£n¨ `Þmc-amWv IhÀó-Xv. Cóv cmhn-se-bmWv kw`hw {i²-bnðs¸«-Xv.

News Submitted:1312 days and 18.51 hours ago.


]Ån-¡c kztZin Xohïnbnð \nóv hoWv acn¨p
ImkÀtImSv: ]Ån-¡c Xmb-s¯mSn A_vZpð Ako-knsâ aI³ BkmZn (18) s\ Xohïnbnð \nóv hoWv acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. sjmÀWqcnð s]bnânwKv tPmen¡v t]mb-Xm-bn-cp-óp. Cóse cmhnse ae-¸pdw ]Ån-¸p-d¯v sdbnð ]mf-¯n-emWv arX-tZlw Iï-Xv. D½: adnbw.

News Submitted:1312 days and 18.52 hours ago.


kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-Isc A{I-an¨p
Imª-§mSv: ^pSvt_mÄ SqÀW-saâv Ignªv aS-§p-I-bm-bn-cpó kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-Isc Hcp kwLw A{I-an-¨p. ]q¨-¡mSv sX¡p-]p-ds¯ cXojv (28), cmtPjv (28) Fón-h-sc-bmWv A{I-an-¨-Xv. Cóse cm{Xn Ggn\v Imen-¡-Shv ]pg-tbm-c¯v sh¨mWv kw`-hw. _n.sP.-]n. {]hÀ¯-I-cmWv A{I-an-¨-sXóv Pnñm Bkv]-{Xn-bnð Ignbpó Ccp-hcpw ]d-ªp.

News Submitted:1312 days and 18.52 hours ago.


ASp-¡¯v _b-enð acwhoWv hoSv XIÀóp
ImkÀtImSv: ASp-¡¯v _b-enð acWw hoWv hoSvXIÀóp. A_q-_-¡À, laoZv Fón-h-cpsS DS-a-Ø-X-bn-epÅ hoSmWv XIÀó-Xv. tdmUn\v Ipdp-sI-bmWv acw hoW-Xv. Gsd-t\sc KXm-KXw XS-Ê-s¸-«p.

News Submitted:1312 days and 19.05 hours ago.


sXmt¡m«v Imdpw _kpw Iq«n-bn-Sn¨v atô-izcw kztZ-in-bmb hym]m-cnbpw kplr¯pw acn¨p
atô-izcw: sXmt¡m«v Iñm-¸nð Cóv cmhnse Imdpw IÀWm-SI {Sm³kvt]mÀ«v _kpw Iq«n-bn-Sn¨v hym]m-cnbpw kplr¯pw acn-¨p. atô-izcw Ipónð kztZin sambvXo³ _mh (35), _Ôphpw KÄ^p-Im-c-\p-amb aqk-¡pªn (34) Fón-h-cmWv acn-¨-Xv. cïp-t]cpw kw`h Øe-¯p-Xsó acn-¨p. awK-em-]p-c-¯p-\nóv ImkÀtIm-t«¡v t]mhpI-bm-bn-cpóp _kv. ImÀ awK-em-]p-c-t¯¡v t]mhp-I-bm-bn-cp-óp. sambvXo³_mh awK-em-]p-c¯v knän tNmbvkv tjm¸v \S¯n hcn-I-bm-bn-cp-ó...

News Submitted:1312 days and 19.15 hours ago.


C. Al-½-Zn\v Iym_n-\äv ]Zhn\ðIn-tb¡pw
Xncp-h-\-´-]pcw: hntZ-i-Imcy kla{´n C. Al-½-Zv Iym_n-\äv ]Z-hn-bn-te-¡v. CXp-ambn _Ô-s¸«v Uðln-bnse¯m³ tIm¬{Kkv t\XrXzw \nÀt±iw \ðIn-b-Xmbn Adn-bp-óp. GXv hIp-¸m-bn-cn¡pw \ðIp-I-sbóv hyà-am-¡n-bn-«n-ñ. Ctóm \msfsb Al-½Zv Zðln¡v Xncn-¡pw.

News Submitted:1312 days and 19.18 hours ago.


Imäpw a-gbpw \nc-h[n hoSp-IÄ XIÀóp; Ip¼-f-bnepw shÅn-t¡m¯pw I\-¯-\miw
D¸f: D¸f aptkmSn AZo¡ IS-¸p-d¯v cm{Xnbpïmb Imänð Aôv hoSp-IÄ XIÀóp. aqóp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. AZo¡bnse _o^m-¯n-a, lssk-\mÀ, A_vZpðJm-ZÀ, e¯o^v, ^mdq-Jv Fón-h-cpsS hoSp-I-fmWv XIÀó-Xv. _o^m-¯n-a-bpsS _Ôp-¡-fmb ap\oÀ (24), Akva (21) sjao\ (18) Fón-hÀ¡v ]cn-t¡-äp. atô-iz-c¯v ^njvemân§v skâ-dnsâ sI«n-Shpw slmk-s_«p IS-¸p-d¯v aÕyw kq£n-¡m³ sXmgn-em-fn-IÄ \nÀ½n¨ aÕy-sjUpw Imänð XIÀóp. D¸f aptkm-Sn-bnse...

News Submitted:1312 days and 19.19 hours ago.


BZy ]cn-K-W\ Izmdn sXmgn-em-fn-I-fpsS kpc-£n-X-Xz-¯n\v thïnþC. N{µ-ti-J-c³
Imª-§mSv: Poh\pw ac-W-¯n-\p-an-S-bn-se \qð¸m-e-¯nð Pohn-¡pó Pnñ-bnse Bbn-c-¡-W-¡n\v hcpó Izmdn sXmgn-em-fn-I-fpsS kpc-£n-XXzw Dd-¸m-¡p-ó-Xn\v thïn-bm-bn-cn¡pw Fw.Fð.-F. Fó \ne-bnð {]Ya ]cn-K-W\ \ðIp-I-sbóv Imª-§mSv \nóv hnP-bn¨ kn.]n.-sF. t\Xmhv C. N{µ-ti-J-c³ D¯-c-tZ-i-t¯mSv ]d-ªp. Xnc-sª-Sp¸v {]N-c-W-¯nsâ ka-b-¯mWv tImf-bmSv Izmdn Zpc´w Dïm-b-Xv. Izmdn sXmgn-em-fn-IÄ A\p-`-hn-¡pó Zpcn-Xhpw acWw apónð I...

News Submitted:1312 days and 19.23 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036