To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 19 September 2014
News updated: Thursday September 18 2014 03:37 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

CS-Xp-Øm-\mÀ°n: ]n._n. Alv½Zns\ kn.]n.-Fw. t\Xm-¡Ä _Ô-s¸«p
ImkÀtImSv: ImkÀtIm«v CS-Xp-kz-X-{´-\mbn sN¦f ap³ ]ôm-b¯v {]kn-Uïv ]n._n. Al-½-Znsâ t]cv CS-Xp-ap-óWn kPo-h-ambn ]cn-K-Wn-¡p-óp. kn.]n.-Fw. Pnñm-sk-{I-«dn sI.]n. kXojv N{µ³, ap³ Fw.Fð.-F. ]n. cmL-h³ XpS-§n-b t\Xm-¡Ä ]n._n. Alv-½-Zp-ambn _Ô-s¸«v Øm\mÀ°n-bmhm³ Xmð]-cy-ap-tïm-sbóv Bcm-ª--Xmbn Adn-bp-óp. GXm\pw Znh-k-§Ä¡Iw adp-]Sn \ðIm-sa-óv Alv½Zv Adn-bn-¨n«pïv. FXnÀ Øm\mÀ°nbmbn ktlm-Z-c³ ]n._n. A_vZpð ...

News Submitted:1286 days and 21.46 hours ago.


F³.-F-bpsS t]cn-tñ-sbóv Ipªm-en-¡p«n
ae-¸pdw: Øm\mÀ°n-Xz-¯n\v F³.-F.-bpsS t]cntñ?þap-Énw-eoKv kwØm\ P\-dð sk{I-«dn ]n.sI. Ipªm-en-¡p-«n-bp-tS-Xm-bn-cpóp tNmZyw. Cóse ae-¸p-d¯v atô-izcw aÞ-e-¯nð \nópÅ apÉnw-eoKv t\Xm-¡fpambn Øm\mÀ°n \nÀWbw kw_-Ôn¨v NÀ¨ \S-¯p-ó-Xn-\n-S-bn-embncpóp Ipªm-en-¡p-«n-bpsS Cu tNmZyw. aÞ-e-¯nð \nópÅ Hcmsf \nÀ¯p-I-bm-sW-¦nð tKmÄU³ A_vZpðJm-Z-dn-s\bpw ]pd-¯p-\nópÅ Hcm-fm-sW-¦nð kn.Sn-sbbpw aÕ-cn-¸n-¡-W-s...

News Submitted:1286 days and 21.40 hours ago.


P¸m\nð `qI¼w, kp\man; \nKqVXbpambn kq¸À aq¬
tSm¡ntbm: P¸m\nð Hóc ]Xnämïn\nsSbpïmb Gähpw henb `qI¼¯n\pw kp\manbv¡pw ]nónð kq¸À aq¬ Fó A]qÀh {]Xn`mkamsWóv kwibw. amÀ¨v 19 \mWp N{µ³ `qantbmSS¯phcpó kq¸À aq¬ Fó {]Xn`mkw kw`hn¡pI. Cu {]Xn`mkhpambn _Ôs¸«p {]IrXn Zpc´§Ä¡p km[yXbpsïóp imkv{XÚÀ apódnbn¸p \evInbncpóp. Fómð CXn\p ASnØm\ansñóv Hcp hn`mKw imkv{XÚÀ hmZn¨ncpóp. CXn\nsSbmWv P¸m\nð AXniàamb `qNe\hpw kp\manbpw BªSn¨ncn¡póXv. AtXmsSm¸w...

News Submitted:1287 days and 2.02 hours ago.


tIm¬{Kkn\v 62 koänð IqSpXð \ðIm\mhnsñóv aaX
\yqUðln: ]Ýna _wKmÄ \nbak`m sXcsªSp¸nð tIm¬{Kkn\v ]camh[n 60 apXð 62hscsb \ðIm\mhqshóv XrWaqð tIm¬{Kkv. tIm¬{Kkns\ {]Xn\n[oIcn¨v tI{µa{´n {]W_v apJÀPnbpw _wKmfnsâ NpaXebpÅ j¡oð Al½Zpw Cóv aaXbpambn NÀ¨\S¯m\ncns¡bmWv XrWaqð \ne]mSv hyàam¡nbXv. aaX Xsâ \ne]mSv hyàam¡nb kmlNcy¯nð tIm¬{Kkv sXcsªSp¸v I½nän ASnb´nc tbmKw Uðlnbnð hnfn¨ptNÀ¯v XpSÀ\S]Sn Xocpam\nt¨¡psaómWv kqN\IÄ.

News Submitted:1287 days and 0.08 hours ago.


P¸m\p ]nómse ]m¡nØm\nepw `qNe\w
Idm¨n: P¸m\nð kq\man¡p ImcWamb `qI¼apïmbXn\p ]nómse ]m¡nØm\nepw `qNe\w DïmbXmbn dnt¸mÀ«v. A^vKm³ AXnÀ¯nbnepÅ hS¡p ]Snªmd³ taJebnemWv Cóse sshIn«v `qNe\w A\p`hs¸«Xv. dnIvSÀ kvsIbnenð 4.8 Xo{hX tcJs¸Sp¯nb `qNe\¯nð \mi\jvS§sfmópw dnt¸mÀ«p sNbvXn«nñ. CXnsâ {]I¼\w s]jhmÀ hsc A\p`hs¸«XmbmWv dnt¸mÀ«v. lnµpIpjv ae\ncIfmWv `qNe\¯nsâ {]`htI{µsaóv Atacn¡³ PntbmfPn¡ð kÀsh Adnbn¨p. P¸m\nð `qI¼apïmbn aWn...

News Submitted:1286 days and 23.43 hours ago.


klmb ]²Xn: _lvssd\pw Ham\pw 1,000 tImSn tUmfÀ
dnbmZv: _lvssd\pw Ham\pw thïn KÄ^v klIcW Iu¬knensâ (Pnknkn) 2,000 tImSn tUmfÀ (GItZiw 89,000 tImSn cq]) klmb ]²Xn. ASp¯ ]¯v hÀjt¯¡v ASnØm\ kuIcy hnIk\w, ]mÀ¸nS \nÀ½mWw XpS§nb taJeIfnembn Ccp cmPy§Ä¡pw 1,000 tImSn tUmfÀ (GItZiw 44,500 tImSn cq]) hoXamIpw \ðIpI. `cW ]cnjvImchpw sXmgnehkc§fpw tXSn Ccp cmPy§fnepw {]Xntj[§Ä \S¡pó kmlNcy¯nemWnXv. klmb ]²Xn hgn PohnX \nehmcw sa¨s¸Sp¯msaópw IqSpXð sXmgnehkc§Ä Dd¸m¡msaó...

News Submitted:1287 days and 0.35 hours ago.


Ip¼f kw`hw: \cknwl\mbn¡n\v FXnsc hoïpw s]meokv tIkv
ImkÀtImSv: kvIqÄ hnZymÀ°n\nIsf ]oUn¸n¨ tIknse {]Xn Ip¼fbnse tem«dn ÌmÄ DSa Ipï¦mcSp¡bnse \cknwl\mbn¡ns\ (49)s\Xnsc s]meokv hoïpw tIskSp¯p. am\`wKs¸Sp¯nsbó aqóp hnZymÀ°n\nIfpsS ]cmXnbnemWv tIskSp¯Xv. ]¯ntesd Ip«nIsf CbmÄ ]oUn¸n¨Xmbn«mWv s]meokn\v e`n¨ hnhcw. Ignª Znhkw AdÌnemb \cknwl\mbn¡ns\ ImkÀtImSv ^dÌv ¢mkv aPn{kt{S«v tImSXn cïmgvNt¯¡v dnam³Uv sNbvXp. ImkÀtImSv UnsshFkv]n ]n. hn{Ia³, Ip¼f knsF bp. t{]a³...

News Submitted:1287 days and 1.02 hours ago.


s]cnb _m¦v IhÀ¨ hn[n: s]meokv DtZymKØsâ _ncnbmWn hnXcWw hnhmZ¯nð
ImkÀtImSv: s]cnb _m¦v IhÀ¨bpsS hn[n hó Znhkw Imª§mSv dÌv lukv tI{µoIcn¨v Hcp DóX DtZymKس \S¯nb _ncnbmWn hnXcWw hnhmZamIpóp. s]cnb _m¦v IhÀ¨bpsS At\zjWhpambn _Ôs¸« {Iat¡SpIÄ ad¨phbv¡m\mWnsXóv Bt£]apbÀóXns\ XpSÀóv kw`hs¯¡pdn¨v s]meokv At\zjWw Bcw`n¨p. Imª§ms« Nne {]apJÀ¡pw am[ya{]lhÀ¯IÀ¡pambmbncpóp DóX DtZymKØsâ _ncnbmWn hnXcWw. hn[n hóbpS³ GXm\pw am[ya{]hÀ¯Isc dÌv luknte¡v hnfn¨psImïp t]mb tijam...

News Submitted:1287 days and 1.41 hours ago.


FdWmIpfw UnknknbpsS Øm\mÀYn ]«nIbnð X¦¨\pw ssl_n CuU\pw
sIm¨n: \nbak`m sXcsªSp¸nð FdWmIpfw Pnñbnð \nóv aÕcnt¡ï tIm¬{Kkv Øm\mÀYnIfpsS ]«nI Pnñm tIm¬{Kkv t\XrXzw sI]nknknbv¡v ssIamdn. bpUnF^v I¬ho\À ]n.]n.X¦¨³, F³Fkvbp tZiob {]knUâv ssl_n CuU³ FónhÀ ]«nIbnð CSw]nSn¨p. aqóv knänwKv FwFðFamcpw ]«nIbnepïv.

News Submitted:1287 days and 0.11 hours ago.


cm[nI X³hmdnsâ sIme]mXInsb t]meokv AdÌp sNbvXp
\yqUðln: h\nXmZn\¯nð Uðlnbnð A{IanbpsS shSntbäv acn¨ cmwemeð B\µv tImfPv hnZymÀYn\n cm[nIm X³hmdnsâ sIme]mXInsb t]meokv apwss_bnð AdÌv sNbvXp. hnPbv Fó cmw knwKns\bmWv t]meokv AdÌpsNbvXXv. Cu amkw F«n\mWv cm[nI X³hmÀ A{IanbpsS shSntbäv acn¨Xv. CbmfpsS cïp Iq«mfnIfmb Ajvd^v, S_vsdkv Fónhsc bp]nbnse knXm]qcnð \nóv Cóse t]meokv AdÌpsNbvXncpóp. cmw knwKns\ KpUvKmhnse¯n¨Xpw sIme]mXI¯n\v tijw c£s¸Sm³ klmbn¨Xpw ChcmsWóv ...

News Submitted:1286 days and 23.48 hours ago.


_kvX«n ]cn-t¡ä hnZymÀ°n-\n¡v ]co£ Fgp-Xm-\m-hnñ
Ip¼f: s^{_p-hcn 28 \v Ip¼fþ_ZnbUp¡ _kvtÌm¸nð kvIqÄ hn«v _kv Im¯p-\nð¡pt¼mÄ ]ndtIms«Sp¡p-I-bm-bn-cpó _kv X«n Imð]mZ-¯n\v NXhv ]än kmc-ambn ]cn-t¡ä Ip¼f Kh. sslkvIq-fnse F«mw-¢mkv hnZymÀ°n\n adn-b-½¯v \kod (13) hmÀjnI ]co-£ FgpXm\m-Im¯ hnja¯nð tX§p-óp. Hcp amks¯ hn{iaw tUmIvSÀamÀ \nÀt±in¨n«pïv. Imð]m-Z-¯nse Rc¼pIÄ¡v s]m«epI-fp-Å-Xn-\memWv Hcp amks¯ hn{iaw Bhiyambn hósXóv tUmIvSÀamÀ ]d-bpóp. _k...

News Submitted:1287 days and 21.06 hours ago.


sNa-\mSv {Kma-]-ômb¯nð s]mXp-In-WÀ Ipgn¨Xnð 10 e£-¯nsâ AgnaXn
ImkÀtImSv: sNa-\mSv ]ôm-b-¯nð cïv km¼-¯nI hÀj-§-fnð 129 s]mXp-In-WÀ Ipgn¨hI-bnð 10 e£-¯nð]cw cq]bpsS AgnaXn \S-ó-Xmbn ]pd-¯p-h-óp. KpW-t`màr hnlnXw Fó t]cnð 8,000 cq]bmWv InWÀ Ipgn¨ ]d-¼nse DS-a-I-fnð \nópw hm§n-bXv. 129 InW-dp-IÄ Ipgn¨hI-bnð 10,32,000 cq]bmWv ]ncns¨Sp-¯Xv. Fómð KpW-t`màrhnlnXw \ðtIïXnsñópw Hcp Xmð¡m-enI Fôn\obdmWv sXän-²-cn-¸n¨v ]Ww ]ncn-¡m³ t\XrXzw \ðIn-b-sXópw Btcm-]Wapïv. alm-ß...

News Submitted:1287 days and 21.25 hours ago.


am[ya {]hÀ¯-Isc It¿äw sNbvX-Xnð {]kv¢ºv {]Xn-tj-[n-¨p
ImkÀtImSv: Ip¼-f-bnse kwLÀjw dnt¸mÀ«v sN¿m-s\-¯nb am[ya {]hÀ¯-Isc It¿äw sNbvX Ip¼f s]meo-knsâ \S-]-Sn-bnð {]kv¢ºnð tNÀó ]{X-{]-hÀ¯IcpsS tbmKw {]Xn-tj-[n-¨p. Ipä-¡m-cmb Fkv.-sF. cmPohv, F.F-kv.-sF. tXmakv Fón-hsc amXr-Im-]-c-ambn in£n-¡-W-saóv {]ta-b-¯n-eqsS Bh-iy-s¸-«p. \S-]Snbpïm-Im¯ ]£w IqSp-Xð {]t£m` ]cn-]m-Sn-IÄ kwL-Sn¸n¡m\pw Xocp-am-\n-¨p. {]kn-Uïv kn_n tPm¬ Xqhð A[y-£X hln-¨p. hn.hn. {]`m-I-c³ {]Xn...

News Submitted:1287 days and 21.26 hours ago.


Øm\mÀ°n \nÀWbw: ]pXp-ap-J-§sfbpw Pb-km[yXbpw IW¡nseSp-¡WwþH.-sF.-kn.-kn.
Zp_mbv: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð ImkÀtImSv Pnñ-bnð \nópÅ tIm¬{Kkv Øm\mÀ°nIsf Xnc-sªSp¡pt¼mÄ Pb-km-[yXbpw ]pXp-apJ§sfbpw ]cn-K-Wn-¡-W-saóv Zp_mbv H.sF.kn.-kn. ImkÀtImSv Pnñm I½nän Bh-iy-s¸-«p. Ignª Xt±i kzbw`cW Xnc-sª-Sp-¸nð bp.Un.-F^n\pïmb hnPbw hoïpw BhÀ¯n¡psaóv tbmKw hne-bn-cp-¯n. Aôp-hÀjw tIc-fs¯ hnI-k\ apc-Sn¸v kwØm\am¡nb hn.Fkv. kÀ¡mÀ Ct¸mÄ cmjv{Sob ]I-t]m-¡ð \S-¯p-I-bmWv. bp.Un.-F^v. t\Xm-¡sf I...

News Submitted:1287 days and 21.12 hours ago.


\mcm-b-W³ \mbÀ
Imª-§mSv: _m\w sNó-t¡ms« aT-¯nð \mcm-b-W³ \mbÀ (87) A´-cn-¨p. `mcy: ]mÀÆ-Xnb½. a¡Ä: ]ß-\m-`³, _mem-a-Wn, ImÀXym-b-\n, cma-N-{µ³, `mÀK-hn, cho-{µ³, kptcjv acp-a-¡Ä: Fw. X¦-a-Wn, aT-¯nð IrjvW³, kn. IrjvW³, sI.hn. tim`-\, N{µ³, tPymXn-e-£van, C.hn. _nµp.

News Submitted:1287 days and 21.22 hours ago.


]n.kn. sambvXo³Ip«n
sX¡nð: sF.F³.-Fð. sX¡nð imJm I½nän sshkv {]kn-Uïv sX¡n-ense ]n.kn. sambvXo³Ip«n (78) A´-cn-¨p. `mcy: ssZ\-_n. a¡Ä: ]n.kn. apl-½Zv jco^v (sF.Fw.-kn.-kn ImkÀtImSv Pnñm I½nän sshkv {]kn.), A_vZpð dlvam³ (sI.Fw.-kn.-kn. DZpa aÞew I½nän {]kn.), ap\oÀ, Al-½-Z-en, Peoð, Pao-e, \kvdnb. acp-a-¡Ä: sI.F-kv. amln³, A_vZpñ ss]¡. ktlm-Z-c-§Ä: Al-½-Zv, _o^m-¯n-a, D½m-en, ]tc-X-cmb apl-½-ZvIp- tbmKw \S-¡pw.

News Submitted:1287 days and 21.23 hours ago.


saUn-¡ð tImtfPv ImkÀtIm-Sn\v \jvS-s¸-Sm-\nShc-cpXvþl-ao-Zen jw\mSv
ImkÀtImSv: tI{µ kÀh-I-em-im-e-tbm-S-\p-_-Ôn¨v A\p-h-Zn¨ saUn-¡ð tImtfPv ImkÀtImSv Pnñ-bnð Xsó A\p-h-Zn-¡-W-saóv apXnÀó apÉnw eoKv t\Xmhpw ap³ Fw.]n. bpamb lao-Zen jw\mSv Bh-iy-s¸-«p. Imð\q-äm-ïn-tesd hnI-k\w Im¯p-In-S-¡pó Pnñ¡v F´p-sImïpw saUn-¡ð tImtfPv A\n-hm-cy-amWv. PmXn-þ-aX t`Z-an-ñmsX Fñm kap-Zmb kmaq-lnI kwL-S-\-Ifpw saUn-¡ð tImtf-Pn\v thïn cwK-¯n-d-§-W-saóv At±lw A`yÀ°n-¨p. s]cn-b-bnð tI{µ kÀh-...

News Submitted:1287 days and 21.05 hours ago.


Fcn-ªn-¸p-g, sImt«mSn DÄs¸sS 11 ]me-§-fpsS Np¦w ]ncnhv Hgn-hm-¡póp
Ipän-t¡mð: ae-tbm-cs¯ cïv {][m\ ]me-§-fmb Fcn-ªn-¸p-g, sImt«m-Sn ]me-§-fpsS Np¦w ]ncnhv Hgn-hm-¡p-óp. Pnñ-bnse 11 ]me-§-fnð DÄs¸-Sp¯nbmWv Ch-bpsS Np¦w ]ncnhv Hgn-hm-¡p-ó-Xv. aqóv tImSn-bnð Xmsg \nÀ½mW sNehv hcpó ]me-§-fpsS Np¦w ]ncnhv Hgn-hm-¡m-\pÅ kÀ¡mÀ Xocp-am-\-¯nsâ `mK-am-bmWv Chsb Hgn-hm-¡n-b-Xv. t_U-Up-¡-þ-ap-fn-bmÀ ]ôm-b-¯p-Isf _Ôn-¸n-¡pó Fcn-ªn-¸pg ]mew 1997 emWv KXm-K-X-¯n\v Xpdóv sImSp-¯Xv....

News Submitted:1287 days and 21.05 hours ago.


Ah-K-W-\-: \m«p-ImÀ IÄhÀ«v ]WnXp
a[qÀ: ]ôm-b-¯-[n-Ir-X-cpsS Ah-K-W-\-bnð {]Xn-tj-[n¨v \m«p-ImÀ ]ncn-sh-Sp¯v IÄhÀ«v ]WnXv amXrI-Im-«n. ]ón-¸md Fw.Pn. \KÀ Fkv.-kn. tImf\n tdmUn-emWv \m«p-ImÀ IÄhÀ«v ]Wn-X-Xv. kn.]n.-Fw. {]hÀ¯-I-cpsS t\Xr-Xz-¯nð \S-¯nb ]ncn-hnð 37000 cq] kzcq-]n-¨p. IÄhÀ«nsâ DðLm-S\w A_vZpñ Xmjv¡âv \nÀh-ln-¨p. Sn.Fw. \-µ-\³ A[y-£X hln-¨p. ]ón-¸md taml-\³, l\o^v ap_m-d-Iv, A_q-_-¡À aÀ±-fn, cta-i³ ]ón-¸m-d Fón-hÀ {]kw-K...

News Submitted:1287 days and 21.23 hours ago.


hoïpw kn.]n.-Fw. kwØm\ I½n-än-tbmKw tNcpóp; hn.F-knsâ Imcyw \msf Adnbmw
Xncp-h-\-´-]pcw: ]me-¡m«pw Be-¸p-g-bnepw I®q-cnepw hn.F-kns\ aÕ-cn-¸n-t¡-ï-Xn-sñó Pnñm I½n-än-I-fpsS Xocp-am-\-¯n\v ]nómse hb-\m-Sv, ImkÀtIm-Sv, ]¯-\w-Xn« Pnñm I½n-än-IÄ hn.F-kn-\p-thïn cwK-¯p-h-ó-tXmsS hn.F-kv. {]iv\w NÀ¨-sN-¿p-ó-Xn\v \msf kwØm\ I½n-än-tbmKw hnfn-¨p-tNÀ¯n-cn-¡p-I-bm-Wv. apó-Wnsb Bcv \bn-¡-W-sa-óXv kw_-Ôn¨Imcyw \msf Xocp-am-\n-¡pw. hn.FtÊm, tImSn-tb-cntbm BcmWv apónð \nðt¡-ï-sX-óXv kw...

News Submitted:1287 days and 21.33 hours ago.


Cd-¡p-a-Xn-IÄ thsïóv Bh-iy-s¸«v t]mÌ-dp-IÄ
ImkÀtImSv: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð ImkÀtImSv aÞ-e-¯nð apÉnw eoKv Øm\mÀ°n-bmbn aÞ-e-¯nð \nópÅhsc-¯só \nÀ¯-W-saóv Bh-iy-s¸«v Pnñm eoKv Hm^o-kn\v ap¼ne-S¡w t]mÌ-dp-IÄ {]Xy-£-s¸-«p. apÉnw eoKv Pnñm Hm^o-kn\v ap³h-is¯ Hcp ^vfIvkv t_mÀUnepw ^nÀZukv tdmUn-epÅ N{µnIm Hm^o-kn\v kao-]s¯ Ihm-S-¯n-ep-amWv Cóv cmhnse t]mÌ-dp-IÄ {]Xy-£-s¸-«-Xv. ImkÀtImSv aÞ-e-¯nð ]pXp-ap-J-§Ä¡v Ah-kcw \ðIp-I, aÞ-e-¯nse B...

News Submitted:1287 days and 21.35 hours ago.


Hmt«m-bnð Ipgªv hoWv ss{UhÀ acn¨p
ImkÀtImSv: IS-¸pdw kztZin Hmt«m HmSn¨v `mcy ho«n-te¡v t]mIp-t¼mÄ lrZ-bm-LmXw aqew acn-¨p. ImkÀtImSv s\ñn-¡póv Ipdpw_m `K-hXn t£{X `cW kanXn AwKhpw ]g-b-Ime ^pSvt_mÄ Ifn-¡m-c-\p-amb kXo-i\m (50) Wv acn-¨-Xv. Cóse cm{Xn 7.30 aWn¡v tIm«-t¨cn s]t{SmÄ ]¼n\v apón-emWv kw`-hw. s]t{SmÄ ASn¨v Imª-§mSv IS-¸p-ds¯ `mcy ho«n-te¡v t]mIp-t¼mÄ Hmt«m-bnð Ipgªv hogp-I-bm-bn-cp-óp. kzIm-cym-kv]-{Xn-bnð F¯n-s¨-¦nepw c£n-¡m-\m-...

News Submitted:1287 days and 21.39 hours ago.


\mKv]qÀ kztZin¡v ]cn-t¡äp
ImkÀtImSv: hoWv ]cn-t¡ä \ne-bnð \mKv]qÀ kztZin cmPp-hn (32) s\ P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. 22\v cm{XnbmWv Cbmsf tdmUnð ]cn-t¡ä \ne-bnð Isï-¯nbXv.

News Submitted:1287 days and 21.40 hours ago.


AKð¸m-Sn-bnð _kv adnªv \nc-h[n t]À¡v ]cn¡v
_Zn-b-Up¡: ImkÀtIm«v \nópw s_fn-ô-bn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó _nemð _kv \nb-{´Ww hn«v tdmU-cn-In-te¡v adnªv \nc-h[n t]À¡v ]cn-t¡-äp. Cóv cmhnse AKð¸m-Sn-bn-emWv A]-ISw \S-ó-Xv. ¢o\À s_fn-ô-bnse cmP³ (25), Ip¼-Um-sP-bnse sambvXo³Ip«n (40), AKð¸m-Sn-bnse taml-\³ (45), C{_mlnw apÉymÀ ]pt{XmSn (40), {io[-c³ (38), _me-N-{µ³ (29), {ioP (25), {io[-c³ (65), APnX (25), A\´ (45), ko\ (25), {io[-c³ (48) XpS§n 10 tesd t]À¡...

News Submitted:1287 days and 21.43 hours ago.


Xqan-\mSv ImfnIm tZh-Øm-\¯v IhÀ¨
atô-izcw: Ipô-¯qÀ Xqan-\mSv alm-Imfn tZh-Øm-\¯v IhÀ¨. 700 {Kmw Xq¡-apÅ \mco-hn-{K-lw, aqóp-]-h³ Xq¡w-h-cpó cïv Icn-a-Wn-ame Fón-h-bmWv IhÀ¨ sNbvX-Xv. Hcp tZho-hn-{K-lhpw shÅn-bpsS A¼pw hnñpw ]pd¯v hen-s¨-dnª \ne-bn-em-Wv.

News Submitted:1287 days and 21.38 hours ago.


ImkÀtImSv, atô-izcw koäpIfnð [mcWbmbnñ; apÉnw-eoKv t\Xm-¡sf ]mW-¡m-t«¡v hnfn-¸n¨p
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv, atô-izcw aÞe§fnse apÉnw-eoKv Øm\mÀ°n-I-fm-sc-ó-Xnð CXp-hsc [mcWbmbnñ. kn.Sn. Al-½-Zen Fw.Fð.-F, sNÀ¡fw A_vZpÅ, Fw.kn. Ja-dp-±o³, tKmÄU³ A_vZpð JmZÀ, ]n._n. A_vZpð dkmJv, Sn.C. A_vZpÅ, F³.-F. s\ñn-¡póv XpS§n Ht«sd t]cp-IÄ kPo-h-ambn NÀ¨sNbvXpsh¦nepw CXp-hsc [mcWbnse-¯m³ Ign-ªn-«nñ. {]iv\w NÀ¨ sN¿p-ó-Xn\v ImkÀtImSv Pnñm I½nän `mc-hmlnIfmb sNÀ¡fw A_vZpÅ, Fw.kn. Ja-dp-±o³, kn.Sn....

News Submitted:1287 days and 22.21 hours ago.


Ip¼f ]oU\t¡kv {]Xnsb sshZy ]cn-tim-[\¡v hnt[-b-am¡n
ImkÀtImSv: Ip¼f kvIqfnse 20 Hmfw hnZymÀ°n-\n-Isf ]oUn-¸n¨ tIknð AdÌv sNbvX {]Xnsb Cóv cmhnse P\-dð Bkv]-{Xn-bnð sImïp-hóv sshZy-]-cn-tim-[\ \S-¯n.Ip¼f Ipï-¦m-c-Sp-¡-bnse \c-knwl \mbv¡n (49) s\bmWv s]meokv kwLw Bkv]-{Xn-bnð sImïp-h-ó-Xv. Cóse D¨¡v \c-knwl \mbv¡ns\ awK-em-]pcw sXmt¡m«v sh¨v Ip¼f kn.sF. bp. t{]asâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ s]meokv kwLw AdÌv sNbvXn-cp-óp. _Ôp-ho-«nð t]mIp-óp-sïó clky hnh-c-¯nsâ ASn-Øm-\-...

News Submitted:1287 days and 22.22 hours ago.


DZp-a-bnð Øm\mÀ°n \nÀWbw hoïpw XÀ¡-¯nð; F.sI. \mcm-b-Ws\ Pnñm sk{I-t«-dn-bäv ]n´p-W-¨nñ
ImkÀtImSv: DZpabnse kn.]n.-Fw. Øm\mÀ°n \nÀWbw Iodmap«n-bm-Ip-óp. kwØm\ I½n-än F.sI. \mcm-b-Wsâ t]cv \nÀt±-in-¨n-cp-óp-sh-¦nepw Cóv \Só kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«-dn-bäv Cu \nÀt±iw XÅn. F.sI. \mcm-b-W-s\ ]n´p-W-¡m³ Bcpw cwK-¯p-h-ónñ. Pnñm-sk-{I-t«-dn-b-äwKw Fw.cmP-tKm-]m-es\ aÕ-cn-¸n-¡-W-sa-ómWv Pnñm sk{I-«dn sI.]n. kXojv N{µ³ Bh-iy-s¸-«Xv. DZpa t]mepÅ aÞew \ne-\nÀ¯-W-sa-¦nð cmP-tKm-]m-ens\ t]mep-Å-h-cps...

News Submitted:1287 days and 22.16 hours ago.


]n.C. Al-½Zv Kpcp-¡Ä A´-cn¨p
ImkÀtImSv: ]Ås¯ Ifcn kwLw Øm]-I\pw Ifcn hnZ-Kv[-\p-amb ]n.C. Al-½-Zv Kpcp-¡Ä (80) A´-cn-¨p. Xf-¦-c, sam{Kmð, Fcn-bmð XpS-§nb Øe-§-fnð Ifcn kwLw \S-¯n-bn-cp-óp. tIm¸-bn-epÅ ho«nð hn{i-a-Po-hnXw \bn¨p hcn-I-bm-bn-cp-óp. apÉnw eoKv {]hÀ¯-I-\m-bn-cp-óp. `mcy: ]tc-Xbmb adn-bw. a¡Ä: kpsse-am³, ap\oÀ (kuZn), Ckvam-bnð, C{_m-lnw, ^ukn-b, \kn-b. acp-a-¡Ä: keow Xf-¦-c, A_vZpð dln-am³ IogqÀ, Bbnj ]Åw, ssee atô-iz-cw, Xkv...

News Submitted:1287 days and 21.50 hours ago.


X_vkodsb Iotam-sX-dm-¸n-¡p-hn-t[-b-bm¡n; ImcpWylkvXw \ofpóp
Xncp-h-\-´-]pcw/ImkÀt ImSv: CS-Xp-I-®n\p Im³kÀ _m[n¨v Xncp-h-\-´-]pcw doPy-Wð Im³kÀ skâ-dnð Ign-bpó ]nôp X_vkodsb IotamsXdm-¸n¡p hnt[bbm¡n. Cu amkw 14 \v hoïpw IotamsXdm¸n thïn hcp-saóv tUmIvSÀamÀ Adn-bn-¨n-«pïv. Cóse cà ]cn-tim-[\bpw FIvktd ]cn-tim-[\bpw \S-¯n. Xn¦-fmgvN dnt¸mÀ«v e`n-¡pw. BZy L«saó \ne-bnð I®nsâ {hWw DW¡n ho¡w Ipd-t¡-ï-Xp-ïv. AXn\p tijta I®v amän sh¡ð ikv{X{Inb \S-¯m³ Ign-bp-I-bpÅq....

News Submitted:1287 days and 21.52 hours ago.


13 kosäó tIm¬{Kkv \ne]mSv A]am\Icw: sI.Fw. amWn
tIm«bw: 13 koäpIÄ \ðImsaó tIm¬{Kkv \ne]mSv A]am\IcamsWóv tIcf tIm¬{KkvþFw t\Xmhv sI.Fw. amWn. tIm«b¯v tNÀó ]mÀ«n ÌnbdnwKv I½än tbmK¯n\v tijw am[ya{]hÀ¯ItcmSv kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw. koäv XÀ¡¯nð Xocpam\saSp¡m³ tbmKw sI.Fw. amWnsb NpaXes¸Sp¯n. sFIy P\m[n]XyapóWn FñmhcptSXpamsWóv amWn ]dªp. AXpsImïpXsó _豈 hjfm¡pó Xocpam\§Ä Bcpw FSp¡m³ ]mSnñ. Ignª aqóv ]Xnämïmbn apóWnsb iàns¸Sp¯m³ \nÀWmbI kw`h...

News Submitted:1287 days and 23.55 hours ago.


hoïpw ]pen; hnSmsX `oXn
Imª§mSv: ]pen B{IaW `oXnbnemb {Kma§sf \Sp¡n hoïpw ]penbnd§n. BSns\ sImóp. Ignª Znhkw ]pen BSns\ sImó shÅqSbnse Sn.hn. inhcmasâ hoSn\Sp¯v \nóp Hcp tItemaoäÀ AIse Im\w XpWp¸nse Ipª¡®sâ hoSnt\mSp tNÀópÅ sjUnð sI«nb KÀ`nWnbmb BSns\bmWv ]pen sImóXv. \mb Ipcbv¡póXv tI« ho«pImÀ ]pd¯nd§pt¼mtg¡pw ]pen A{]Xy£ambn. F®¸md shädn\dn kÀP³ tUm. ss_Pp BSns\ t]mÌp tamÀ«w \S¯n. ]pensb sIWnbnð hogv¯póXn\pÅ IqSv Cóse D¨...

News Submitted:1287 days and 23.57 hours ago.


bpUnF^v koäp hn`P\w: LSII£nIÄ CSbpóp
Xncph\´]pcw: bpUnF^v koäv hn`P\ NÀ¨Ifnð tIm¬{Kkv AhKW\bvs¡Xntc LSII£nIÄ¡nSbnð AXr]vXnbpw AkzØXbpw ]pIbpóp. apóWnbnse ]IpXntbmfw I£nIÄ tIm¬{Kkv \ne]mSns\Xntc cwK¯phón«pïv. tIcf tIm¬{KkvþFw, tkmjyenÌv P\X, sPFkvFkv, tIcf tIm¬{KkvþtP¡_v, BÀFkv]n þ_n I£nIÄ¡mWp koäp hn`P\¯nð ISp¯ AXr]vXnbpÅXv. Cu I£nIfpambn tIm¬{Kkv cïp h«w NÀ¨IÄ \S¯nsb¦nepw ]cmPbambncpóp ^ew. koäpIfpsS F®w sh«n¡pdbv¡pópshóp am{Xañ, X...

News Submitted:1288 days and 2.11 hours ago.


kuZnbnð {]t£m`IÀ¡p t\sc t]meokv shSnhbv¸v
dnbmZv: Ing¡³ kuZn Atd_ybnse Izän^v \Kc¯nð {]t£m`Isc ]ncn¨phnSm³ t]meokv shSnhbv¸v \S¯nbXmbn dnt¸mÀ«v. cmPyhym]Iambn kÀ¡mÀ hncp² {]t£m`w XpS§m³ Ifsamcp§póXn\nsSbmWv kuZn t]meoknsâ CSs]SepïmbXv.kw`h¯nð aqóp t]À¡v ]cnt¡äXmbn ZrIvkm£nIÄ ]dªp. {]t£m`IÀ¡p t\sc t]meokv em¯n NÀPv \S¯nbXmbpw dnt¸mÀ«pïv. bmsXmcp ASnØm\hpanñmsX t]meokv IÌUnbnð FSp¯ncn¡póhsc tamNn¸n¡Wsaóv Bhiys¸«v jnb hwiPcmWv {]t£m`¯ns\...

News Submitted:1288 days and 2.06 hours ago.


Xncph\´]pc¯v kn]nFw Øm\mÀYn]«nI Xbmdmbn
Xncph\´]pcw: Xncph\´]pc¯v kn]nFw Øm\mÀYn]«nI Xbmdmbn. Pnñm I½äntbmKamWv ]«nIbv¡v A´nacq]w \ðInbXv. ]Xns\móv aWn¡v tNcpó Pnñm sk{I«dntbänð ]«nI NÀ¨bv¡v hcpw. hn. inh³Ip«n (t\aw), ssieP _oKw (hÀ¡e), tImenbt¡mSv IrjvW³\mbÀ (hma\]pcw), Pn. Ìo^³ (Im«m¡S), sNdnbm³ ^nen¸v (h«nbqÀ¡mhv) FónhcmWv Øm\mÀYnIÄ.

News Submitted:1288 days and 0.42 hours ago.


aqómdnð I®³ tZh³ SobpsS tKmUuWnð Xo]nSp¯w
CSp¡n: aqómdnð I®³ tZh³ SobpsS tKmUuWnð Xo]nSp¯w. \ñX®nbnse tKmUuWnemWv ]peÀs¨ aqóv aWntbmsS Xo]nSp¯w DïmbXv. ASnamenbnð \nópw aqómdnð \nópw Aánia\ tk\mbqWnäpIsf¯nbmWv Xo AW¨Xv. cïv aWnhsc ^mIvSdn {]hÀ¯n¨ncpóp. CXn\ptijamWv Xo]nSp¯w DïmbXv. tjmÀ«v kÀIyq«mWv Xo]nSp¯¯n\v ImcWsaóv Adnbpóp. F{X cq]bpsS \mi\jvSapïmsbóv Adnhmbn«nñ.

News Submitted:1288 days and 2.07 hours ago.


_n.sP.-]n. 40 Øm\mÀ°n-Isf {]Jym-]n¨p; ImkÀtIm«v Pb-e£van
\yqUðln: HSp-hnð _n.sP.-]n. tI{µ t\Xr-Xz-¯nsâ k½À±-\-¯n\v Pb-e£van F³.`«v hg-§n. ImkÀtIm«v Pb-e£vansb _n.sP.-]n. Øm\mÀ°nbmbn {]Jym-]n-¨p. Cóv _n.sP.-]n. t\XrXzw 40 aÞe¯nse Øm\mÀ°n Isf {]Jym]n¨p. atô-iz-cs¯ sI. kptc{µ\pw t\a¯v H. cmP-tKm-]mepw aÕ-cn-¡pw. kmcn-hn-X-cW¯neqsS hnhmZ\mb-I-\mb DZb `mkvIÀ Xsó ]me-¡m«v aÕ-cn-¡pw. ]n.sI. IrjvW-Zmkv Im«m-¡-S-bnepw IpóawK-e¯v kn.sI.-]-ß-\m-`\pw aÕ-cn-¡pw. Cóp-¨-t...

News Submitted:1288 days and 23.13 hours ago.


cma-`-{Z³ \mbsc XS-hp-in-£-bnð \nóv Hgn-hm¡n
\yqUðln: CS-a-e-bmÀ tIknse {]Xn cma-`-{Z³ \mbsc kp{]ow tImSXn in£-bnð\nóv Hgn-hm-¡n. Btcm-Ky-ØnXn IW-¡n-se-Sp-¯mWv in£-bnð \nsóm-gn-hm-¡p-ó-sXóv tImSXn ]d-ªp. CsXmcp Iogvh-g-¡-am-¡-cp-sXópw Ipä-¡m-c³ FóXv \ne-\nð¡p-saópw dnhyq lcPn A\p-h-Zn-¨p-sImïv tImSXn hyà-am-¡n. cma-`-{Z³ \mbÀ amk-§-fmbn At_m-[m-h-Ø-bn-em-Wv.

News Submitted:1288 days and 23.48 hours ago.


emhen³ tIknð kn]nFw \ne]mSnð amäanñm¯Xn\mð ]nWdmbn aÕcn¡nsñóv sb¨qcn
\yqUðln: emhen³ hnjb¯nð kn]nF½nsâ \ne]mSnð amäansñóv kn]nFw t]mfnäv _yqtdmbwKw koXmdmw sb¨qcn. P\{]Xn\n[nbmbncpsó¦nð emhen³ tIknð Btcm]WapbÀót¸mÄ ]nWdmbn cmPnshbv¡pambncpóp. hnjb¯nð ]mÀ«n \ne]mSnð amäaptïmsbó tNmZyapZn¡póXv ]nWdmbn Øm\mÀYnbncpsó¦nð am{XamsWópw sb¨qcn hyàam¡n. Uðlnbnð hmÀ¯mkt½f\¯nð kwkmcn¡pIbmbncpóp sb¨qcn. ]nWdmbn hnPb³ \nbak`m sXcsªSp¸nð Øm\mÀYnbmInsñó Imcyw sb¨qcnbpsS {]k...

News Submitted:1288 days and 18.51 hours ago.


am[y-a-{]-hÀ¯-IÀ¡p-t\-sc-bp-ïmb A{I-a-¯nð {]Xn-tj[w iàw
ImkÀtImSv: Ip¼f s]meokv tÌj-\nð hmÀ¯ tiJ-cn-¡m-s\-¯nb am[ya {]hÀ¯-I-cm-b ]n.hn. Ip«³, kµo]v, A\ojv, ]pcp-tjm-¯-a³ Fón-hsc F.F-kv.-sF-bpsS t\Xr-Xz-¯nð s]meo-kp-ImÀ aÀ±n¨ kw`-h-¯nð Cóp-Xsó taep-tZym-K-ØÀ¡v dnt¸mÀ«v \ðIp-saóv Un.ssh.-F-kv.]n. ]n. hn{Iw ]d-ªp. Cóse cmhn-se-bmWv Ip¼f s]meokv tÌj-\nðsh¨v am[y-a-{]-hÀ¯-Isc aÀ±n-¡p-Ibpw Ak`yw ]d-bp-Ibpw sNbvXXv. hnh-c-a-dn-sª-¯nb Un.ssh.-F-kv.-]n¡v {]kv¢ºv ...

News Submitted:1288 days and 21.01 hours ago.


hnZymÀ°n\nIsf ]oUn¸n¨bmÄ AdÌnð
Ip¼f: Ip¼f kvIqÄ hnZymÀ°n\nIsf ]oUn¸n¨bmsf Ip¼f knsF bp. t{]asâ t\XrXz¯nepÅ s]meokv kwLw DÅmfn\v kao]w sXt¡mSp sh¨v AdÌv sNbvXp. Ip¼f Ipï¦mcSp¡s¯ \cknwl \mb¡n(49)t\bmWv AdÌv sNbvXXv. _Ôp ho«nð t]mIpóXn\nSbnemWv Cbmsf AdÌv sNbvXXv. ]oU\¯n\v tijw ap§nb CbmÄ¡p thïn hym]Iambn Xnc¨nð \S¯póXn\nSbnð clky hnhcs¯ XpSÀóv Cóv D¨tbmsSbmWv AdÌv sNbvXXv. ImkÀtImSv Un.ssh.Fkv.]n Hm^oknð lmPcm¡nb {]Xnsb IqSpXð tNmZyw sN...

News Submitted:1288 days and 20.03 hours ago.


Ip¼-f-bnse ]oU\w: {]Xn-tj[w I¯n-Öz-en-¡póp
Ip¼f: ]nôp-hn-ZymÀ°n-\n-Isf ]oUn-¸n¨ kw`hw Ip¼-fbnð ]pI-bp-óp. 20þmfw kvIqÄ hnZymÀ°n-\n-Isf anTm-bnbpw ]Whpw \ðIn BIÀjn¨v ]oU-\-¯n-\ncbm¡nb \c-knwl \mbIns\ DS³ Ad-Ìp-sN-¿-W-sa-óm-h-iy-s¸«v \msS§pw {]Xn-tj[w I¯nÖzen-¡p-I-bmWv. ]oU\ kw`hw ]pd-¯p-h-hó Znhkw Xsó hnhn[ kwL-S-\-I-fpsS B`napJy-¯nð {]Xn-tj[ {]I-S-\-§Ä kwL-Sn-¸n-¨p. _menI ]oU\w \S-¯nb aUv¡ NqXm«¡mcs\ DS³ ]nSn-Iq-S-W-saóv kn.F¨v. Ipª¼p Fw.Fð.F. B...

News Submitted:1288 days and 20.24 hours ago.


]n.hn. {]`m-I-c³
apómSv: DZpa s]cn-e-h-f-¸nð kztZin apómSv s]cn-§m-\s¯ ]n.hn. {]`m-I-c³ (58) A´cn-¨p. Sn. am[-hn-bmWv `mcy. aI³: {]ho¬ (Zp_m-bv). ]tc-X-\mb I®-sâbpw \mcm-b-Wn-bp-sSbpw aI-\m-Wv. ktlm-Z-c-§Ä: _me-Ir-jvW³, ]tc-X-\mb `mkv¡-c³, A¼mSn (Zp_m-bv), taml-\³ (bp.F.-C.), imcZ (ap¡p-tóm-¯v), B\µ (tIm«-¡p-óv), sI.Fw. im´-Ip-amcn (]Å-¯n-¦mð), tim`\ (s]cn-b), am[hn (Bdm-«p-I-S-hv), kptem-N\ (Imª-§m-Sv), kp[m-I-c³ (jmÀP), N{µ³ (...

News Submitted:1288 days and 20.45 hours ago.


tKm]m-e-IrjvW `«v
Imª-§mSv: ]me-¦ñv ]pô-¡-c-bnð Fkv. tKm]m-e-IrjvW `«v (100) A´-cn¨p. `mcy: tKmZm-hcn. a¡Ä: tKmhn-µ-`-«v, ]pcp-tjm-¯a `«v, koXmdmw `«v, Ipkp-a, hmk-´n, am[-h-`«v (knïn-t¡äv _m¦v), hnP-b-e-£van. acp-a-¡Ä: i¦À, hnZy, tKm]m-e-Ir-jvW³, eX, IntjmÀ, Djm-In-c¬, Bi, hnt\m-Zv, kp[oÀ, kpj-a.

News Submitted:1288 days and 20.46 hours ago.


Pnñ CS-Xn-s\m¸w Xsó-bm-bn-cn-¡pw-þ-sI.-]n. kXojv N{µ³
Imª-§mSv: ImkÀtImSv aÞew IqSn ]nSn-s¨-Sp¯v Pnñ-bnse Aôp-a-Þe§fpw C¯-hW CSXpapó-Wn-s¡m¸ambn-cn-¡p-saóv kn.]n.-Fw. Pnñ-sk-{I-«dn sI.]n. kXojvN{µ³ ]d-ªp. CSXpapóWnbpsS XpSÀ`-cWamWv P\-§Ä B{Kln¡pó-sXóv At±lw {]kvt^mdw kwL-Sn-¸n¨ "\ne-]mSv' ]cn-]m-Sn-bnð ]d-ªp. tZiob cmjv{Sob¯nse AgnaXnbpw, tI{µkÀ¡m-dnsâ `cWsshIey§fpw AXp-hgnbpïmb hne-¡-b-ähpw kwØm\ kÀ¡m-dnsâ `cWt\«-§fpw DbÀ¯n¸nSn-¨mWv CS-Xp-ap-óWn th...

News Submitted:1288 days and 21.00 hours ago.


tI{µ kÀh-I-em-ime saUn-¡ð tImtfPv: Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡Ww
ImkÀtImSv: tI{µ kÀh-I-em-im-e-bpsS `mK-ambn A\p-h-Zn¨ saUn-¡ð tImtfPv Pnñ-bnð Xsó Øm]n-¡m³ \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saóv tkmfn-Um-cnän Fkv.-sF.-H. kwbp-à-ambn kwL-Sn-¸n¨ kwc-£W kZÊv Bh-iy-s¸-«p. F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-XÀ DÄs¸« ]Xn-\m-bn-c-¡-W-¡n\v tcmKn-IÄ¡p-Å, tcmKn-I-fpsS F®-¯nð kwØm\ icm-i-cn-tb-¡mÄ Gsd IqSp-X-epÅ Pnñ-bnð Xsó-bmWv saUn-¡ð tImtfPv Øm]n-t¡-ï-Xv.\ne-hn-epÅ 5 kÀ¡mÀ saUn-¡ð tImtf-Pp-I-...

News Submitted:1288 days and 19.57 hours ago.


s]cnb _m¦v IhÀ¨: Bdv {]Xn-IÄ¡v ITn-\-X-S-hv
Imª-§mSv: s]cnb t\mÀ¯v ae-_mÀ {KmaoW _m¦v IhÀ¨m tIknse Bdv {]Xn-Isf slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw-¢mkv aPn-kvt{S«v sI. tkma³ ITn-\-X-S-hn\v in£n-¨p. aqóv {]Xn-IÄ¡v Bdp-hÀjhpw cïp-{]-Xn-IÄ¡v cïp-hÀjhpw Hcp {]Xn¡v Hó-c-hÀj-hp-amWv XS-hv. cïp-{]-Xn-Isf hn«p. aqómw-{]Xn Xan-gv\mSv ]ofp-taSnse IrjvW-aqÀ¯n (39), Bdmw-{]Xn A®m-Zpssc (41), Nnó-ap-cp-I³ (37) Fón-hÀ¡v Bdp-hÀjw ITn-\-X-Shpw 10,000 cq]-hoXw ]ngbpw in£ hn[n-¨p...

News Submitted:1288 days and 21.32 hours ago.


kvIqÄ hnZymÀ°n-\n-Isf ]oUn-¸n¨ kw`hw: {]Xn-s¡-Xnsc _em-ÕwK¯n\v tIsk-Sp¯p
Ip¼f: ]¯n\pw ]{´-ïn-\p-an-S-bnð {]mb-apÅ 20þmfw kvIqÄ hnZymÀ°n-\n-Isf ]oUn-¸n¨ tIknð Ip¼f s]meokv {]Xn-s¡-Xnsc _em-ÕwK Ipäw Npa¯n tIsk-Sp-¯p. Ip¼f SuWnð aUv¡ NqXm«w \S-¯pó Ip¼f Ipï-¦m-c-Sp¡bnse \c-knwl\mb-¡n(49)s\Xn-sc-bmWv tIsk-Sp-¯Xv. Cbmsf ]nSn-Iq-Sm³ s]meokv hym]Iambn Xnc-¨nð \S¯nhcnIbmWv. \c-knl\mb-¡nsâ `mcy hoSmb IÀWm-S-I-bnse _ïzmfnepw _Ôp¡fpsS ho«nepw IÀWm-SI s]meo-knsâ klm-b-t¯msS Cóse Ip¼f s]...

News Submitted:1288 days and 21.39 hours ago.


lrZb§Ä tX§n, ]nôp X_vkod¡v klmblkvXw \ofpóp
ImkÀtImSv: lrZb¯nð Icp-W-bpsS \\hp häm¯hÀ ]nôp X_vkodbpsS I®pw I®ocpw Iïp. CS-Xp-I-®n\v Im³kÀ _m[n¨v ITn\amb thZ\bpambn, Dd-§m³ t]mep-am-ImsX \cIn¡pó X_vkod-bpsS Poh³ c£n-¡m³ Imcp-Wy¯nsâ ssIIÄ \ofp-óp. hntZi cmPy-§-fnð \nó-S¡w klmb hmKvZm\-hp-ambn ]ecpw cwK-¯p-h-óp. D¯-c-tZi¯nð X_vkodbpsS Ic-f-en-bn-¸n¡pó IZ\IY Iï-bp-Ss\ ImkÀtImSv SuWnse GXm\pw hym]m-cn-IÄ [\-tiJcW¯n\n-d-§n. ]pXnb _kvÌmânð Zriy C³^Àt...

News Submitted:1288 days and 21.19 hours ago.


Fw.F-kv.-F-^v. t\Xm-hn\v Itñ-dnð ]cn¡v
ImkÀtImSv: Ip¼-f-bnð kvIqÄ hnZymÀ°n-\n-Isf ]oUn-¸n¨ kw`-h-¯nð {]Xn-tj-[n¨v Cóse D¨¡v Fw.F-kv.-F-^v. {]hÀ¯-IÀ Ip¼-f-bnð \S-¯nb {]I-S-\-¯n-\n-S-bn-te¡v Itñ-dv.Itñ-dnð Xe¡v ]cn-t¡ä Fw.F-kv.-F-^v. kwØm\ I½nän AwKw apl-½Zv d^oJn (20)s\ P\-dð Bkv]-{Xnbnð {]th-in-¸n¨p. {]I-S-\-¯n-\n-S-bn-te¡v kn.sF.-Sn.-bp. {]hÀ¯-IÀ Cc-¨p-I-b-dp-Ibpw Itñdv \S-¯p-I-bp-am-bn-cp-óp-shóv d^oJv ]dªp. apl-½Zv d^o-Jns\ aÀ±n-¨-Xn\v...

News Submitted:1288 days and 21.03 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036