To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Friday, 22 August 2014
News updated: Friday August 22 2014 04:03 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

tKm{Z Iq«-s¡me: 31 t]À Ipä-¡mÀ
Al-½-Zm-_mZv: KpP-dm-¯nð 2002 ð 58 t]cpsS acWImc-W-amb tKm{[ Xohïn Xosh¸v tIknð 31 t]À Ipä¡mcm-sWóv k_ÀaXnbnse {]tXyI tImSXn hn[n-¨p. 63 t]sc hn«-b-¨p. {]Xn-IÄ¡pÅ in£ 25 \v {]Jym-]n-¡pw. {]Xn-IÄ Ipä-Icamb KqVmtemN\ \S¯nsbóv tImSXn Isï-¯n. 2002 s^{_p-hcn 22 \mWv tKm{[ Iem-]w. Ignª hÀjw Xsó hnNm-cW ]qÀ¯n-bmb tIknsâ hn[n {]Jym-]n-¡p-óXv ]e Imc-W-§-fmð amän-sh-¨n-cp-óp. KpPdm¯nep-S-\ofw hÀ...

News Submitted:1277 days and 3.59 hours ago.


Icow tImfn-bmSv hoïpw tKmÄUv Atkm: kwØm\ sshkv {]kn-Uïv
sIm¨n: tIcf tKmÄUv Bâv knðhÀ aÀ¨âvkv Btkm-kn-tb-j³ kwØm\ sshkv {]kn-U-ïmbn sI.-F. A_vZpð Icow tImfn-bmSv (knän tKmÄUv) hoïpw Xnc-sª-Sp-¡-s¸-«p. _n. Kncn-cm-P-\mWv {]kn-U-ïv. ]n.-kn. \tS-i³ (P-\. sk{I.), sF. Ckvam-bnð Ip«n lmPn ({S-j.), hÀ¡nwKv {]kn-U-ïmbn tUm: _n. tKmhnµs\bpw hÀ¡nwKv P\-dð sk{I-«-dn-bmbn cmw-tam-l³ Ima-¯n-s\bpw Xnc-sª-Sp-¯p. A_vZp-lm-Pn, F.-hn.sP. amWn Fón-h-cmWv aäp sshkv {]kn-U-ïp-amÀ. cmP³ t...

News Submitted:1278 days and 4.59 hours ago.


tUm: aqk¡pªn¡v t¥m_ð FIvke³kv ]pc-kvImcw
\yqUðln: sshZy imkv{X cwKs¯ t\«-§-fpsS t]cnð t¥m_ð tIm¬s^-U-td-j³ Hm^v {]hmkn ae-bm-fo-knsâ t¥m_ð lmÀ«v kÀP³ Hm^v FIvk-e³kv ]pc-kvImcw {]ikvX lrt{ZmK hnZKv[³ tUm: Fw. aqk-¡pªn¡v k½m-\n-¨p. lrZbkw_Ôamb tcmKw aqew ac-W-t¯mSv añn« ]e-scbpw Pohn-X¯n-te¡v Xncn¨psImïphcnIbpw 600 {Kmw Xq¡-apÅ ]nôp-Ipªn\S¡w Hm¸¬ lmÀ«v ikv{X-{Inb \S-¯p-Ibpw sNbvX Gsd {i²-b-\mb tUm: aqk-¡pªn ImkÀtImSv Pnñ-¡m-c-\m-Wv.

News Submitted:1278 days and 2.57 hours ago.


bp.F.-C-bnð H.sF.-kn.-kn¡v Pnñm I½n-än-bmbn
Zp_mbv: bp.F.-C. HmhÀkokv C´y³ IĨ-dð tIm¬{K-kn\v Pnñm I½n-än-bm-bn. jmÀP-þ-_n.Fw. apl-½Zv dm^n ({]kn.), {]tamZv s]cnb (P\.-sk-{I.), Zmtam-Z-c³ ]pñqÀ ({Sj.).Zp_mbv-þ cRvPn¯v tImtSm¯v ({]kn.), \ujmZv I\y-¸mSn (P\.-sk-{I.), apl-½-Zen ]mtem¯v ({Sj.).A_q-Zm-_nþ ]n.]n. du^v ({]kn.), hn.hn. kp\nð IpamÀ (sk{I.), sI.sI. A_vZpð l¡v ({Sj.).Zp_mbnbnð Aôv \ntbm-PI aÞew I½n-än-Ifpw cq]o-I-cn-¨p.Un.kn.-kn. {]knUïv sI. shfp-¯-¼p-...

News Submitted:1278 days and 3.05 hours ago.


Ik-_nsâ h[-in£ sslt¡m-SXn icn-sh¨p
apwss_: apwss_ `oI-cm-{I-a-W-t¡-knð {]tXyI tImSXn h[-in-£¡v hn[n¨ ]mIv ]uc³ APvað Ik-_nsâ h[-in£ apwss_ sslt¡mSXn icn-sh-¨p. Ik_v \ðInb A¸o-en-tò-em-Wv Cóv cmhnse hn[n-bp-ïm-b-Xv. Ik-_n\v kp{]ow tImS-Xnsb kao-]n-¡mw. cmPy-¯n-s\-Xnsc bp²w, Iq«-s¡m-e, KqVm-tem-N\ Fóo hIp-¸p-IÄ {]Im-c-amWv in£. apwss_ BÀXÀ tdmUv PbnenepÅ Ik_v hoUntbm tIm¬^-d³kn§v hgn-bmWv tImSXn \S-]-Sn-IÄ ho£n-¨-Xv. jlm-_p-±o³ Al-½-Zn-s\bpw A³km-c...

News Submitted:1278 days and 7.20 hours ago.


cmL-h³ amjv: ITn-\-]mX Xmïnb atlmZy-a³ þtUm: ]n.hn. IrjvW³ \mbÀ
ImkÀtImSv: ITn-\-ambn ]cn-{i-an-¡m-\pÅ Ignhpw at\m-`m-hhpw sImïv atlm-Zy-a-\mbn amdnb A\p-]a hyàn-Xz-am-bn-cpóp kn.- cmLh³ amÌdptSsXóv kmlnXy A¡m-Zan ap³ sk{I-«-dnbpw injy-\p-amb tUm: ]n.-hn. IrjvW³ \mbÀ ]d-ªp. Hómw NcahmÀjnI Zn\-¯nð kmlnXythZn-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð ImkÀtIm«v \Só A\p-kva-cW NS-§nð apJy {]`m-jWw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. efnX kpµ-chpw {]uV-hp-amb hm¡p-I-fpsS AI-¼-Sn-tbmsS Kpcp-kva-c-W-bnð hmNm-e-\mbn {]n...

News Submitted:1278 days and 4.44 hours ago.


apJy-a-{´n-bpsS Hm^okv {Inan-\-ep-I-fpsS Xmh-f-am-Ipóp þap-Énw-eoKv
ImkÀtImSv: apÉnw-eo-Kns\ XIÀ¡m\pw t\Xm-¡sf A]-am-\n-¡p-ó-Xn\pw apJy-a-{´n-bpsS Hm^okv tI{µo-I-cn¨v NneÀ \S-¯pó lo\-{i-a-§-fnð apÉnw-eoKv ap\n-kn-¸ð {]hÀ¯-I-k-an-Xn-bw-K-§-fp-sSbpw hmÀUv {]kn-U-ïv, sk{I-«-dn-am-cp-sSbpw tbmKw {]Xn-tj-[n-¨p. ]tc-X-\mb ]mW-¡mSv k¿nZv apl-½-Zen inlm_v X§-sf-t¸mepw A]-am-\n-¡m-\pÅ KqVm-tem-N\ Nne tI{µ-§Ä t_m[-]qÀhw \S-¯p-I-bm-sWóv tbmKw Btcm-]n¨p. {]kn-Uïv F.Fw. IS-h¯v A[y-£X hln...

News Submitted:1278 days and 4.45 hours ago.


Ah-iy-km-[\ hne-¡-bäw: tI{µ-kÀ¡mÀ \bw Xncp-¯Ww þkn.-sF.-Sn.-bp.
Ipän-t¡mð: \ntX-ym-]-tbmK km[-\-§-fpsS hne-¡-bäw cq£-am-¡pó tI{µ-kÀ¡mÀ \bw Xncp-¯-W-saópw hne-¡-bäw \nb-{´n-¡m³ \S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-saópw kn.sF.-Sn.bp. t_UIw Gcnbm cq]o-I-cW I¬sh³j³ Bh-iy-s¸-«p. Ipän-t¡mð tkm]m\w HmUn-täm-dn-b-¯nð \Só I¬sh³j³ Pnñm P\-dð sk{I-«dn ]n. cmL-h³ DZvLm-S\w sNbvXp. F³.Sn. e£van A[-y-£- hln¨p.sI.F³. cmP³ cà-km£n {]tabw Ah-X-cn-¸n¨p. Pnñm {]kn-Uâv sI. _me-Ir-jvW³, DZpa Gcnbm ...

News Submitted:1278 days and 4.47 hours ago.


s]mXp-hn-Z-ym-e-b-§sf anI-hnsâ tI{µ-§-fm¡n þ apJ-y-a{´n
Imª§mSv: CS-Xp-ap-óWn kÀ¡mÀ s]mXp-hn-Zym-e-b-§sf anI-hnsâ tI{µ-§-fm¡n amäp-ó-Xn\v Duóð \ðIn-b-Xmbn apJy-a{´n hn. Fkv. AN-yp-Xm-\-µ³ hy-à-am-¡n. CXnsâ ^ew Iïp-Xp-S-§n-b-Xmbn At±lw ]dªp. cmh-Wo-i-zcw Kh. lbÀsk¡ïdn kvIqfnð Øm]n¨ em_v þ sse{_dn tImw¹Ivkv DZvLm-S\w sNbvXpkwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Fkv.Fkv.Fð.kn. hnP-b-i-X-am\w Ønc-ambn sXm®qdv iX-am-\-¯n-se-¯n-bn-cn-¡p-óp. ]T-\-¯n\v {]tX-yI Dðkm-lw-Xsó {...

News Submitted:1278 days and 4.06 hours ago.


ImkÀtIm«v tdmUv {Sm³kvt]mÀ«v I¼\n {]hÀ¯\amcw-`n¨p
hnZym-\-KÀ: ImkÀtImSv tdmUv {Sm³kvt]mÀ«v I¼\n DðLmS\w ap\n-kn-¸ð ÌmânwKv I½nän sNbÀam³ A_vZpÄ dlvam³Ipªn amÌÀ \nÀh-ln-¨p. I¼-\n-bpsS Iognð Bcw-`n¨ koäv SbÀ lºv ItaÀjyð SmIvkkv U¸yq«n I½o-j-WÀ ]n.kn. tPmk^v DðLm-S\w sNbvXp.ImkÀtImSv C³U-kv{So-bð skâÀ P\-dð amt\-PÀ ]mÀ°kmcYn ]nÅ sjbÀ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ hnX-cWw sNbvXp. Sb-dnsâ BZy hnð¸\ ImkÀtImSv Pnñm _kv HmtWÀkv Atkm-kn-tb-j³ {]kn-Uïv Fw. _meIrjvW...

News Submitted:1278 days and 4.45 hours ago.


P\-hmktI{µ-¯nð s]mXp-iva-im\w Øm]n-¡m-\pÅ \o¡w XSbpw
]c-h-\-Sp¡w: ]mh-s¸« IÀj-Icpw IÀjI sXmgn-em-fn-Ifpw CS-Xn§n Xma-kn-¡pó Ipóp-]m-d-bnð s]mXp-iva-im\w Øm]n-¡m-\pÅ \o¡-¯n-s\-Xnsc apóq-tdmfw IpSpw-_-§Ä H¸n« lcPn \m«p-ImÀ A[n-Ir-XÀ¡v \ðIn. sNa-\mSv ]ôm-b-¯nse P\-§Ä¡v ip²-Pew \ðIp-ó-Xn\v shÅw kw`-cn-¡pó hm«À Sm¦v, AwK³hm-Sn, sslµ-h-þ-apÉnw tZhm-e-b-§Ä, Imhp-IÄ Fónh ØnXn-sN-¿pó Cu Øe¯v s]mXp-iva-im\w \ne-hnðh-cp-óXv F´p-hn-e-sIm-Sp¯pw XS-bp-saóv \m...

News Submitted:1278 days and 4.46 hours ago.


Aeoa lÖp½
Xf-¦c: Xf-¦c sXm«n-bnð ]tc-X-\mb sXm«n-bnð amap lmPn-bpsS `mcy Aeoa lÖp½ (64) A´-cn-¨p. Cóp cmhnse awK-em-]p-cs¯ kzIm-cym-kv]-{Xn-bn-em-bn-cpóp A´yw. lrZb kw_-Ô-amb AkpJwaqew GXm\pw Znh-k-ambn Xo{h ]cn-N-c-W hn`mK-¯n-em-bn-cp-óp. Zo\mÀ\KÀ apï-¸Xn tdmUnse ]tc-X-\mb F.-]n. AlvaZn-sâbpw \^o-k-bp-sSbpw aI-fm-Wv. sF.-F³.-Fð. Pnñm P\-dð sk{I-«dn F³.-F. s\ñn-¡p-ónsâ `mcym-am-Xm-hm-Wv. a¡Ä: Bbn-j, Xmln-d, \^o-k, jco-^, sambv...

News Submitted:1278 days and 4.54 hours ago.


AUz: Sn.Fw. tPmkv
Imª-§mSv: {]apJ knhnð A`n`mj-I³ Sn.Fw. tPmkv (54) A´-cn-¨p. _fm-ense tXm¡n³ Im«nð amXyqþt{X-kym½ Z¼-Xn-I-fpsS aI-\m-Wv. `mcy: sPkn tImgn¸pd-¯v. a¡Ä: AUz: hn]n³ (Fð.-Fð.-Fw. hnZymÀ°n), Nn¸n (Nota\n F³Pn-\o-b-dnMv tImtfPv hnZymÀ°n\n). ktlm-Z-c-§Ä: A{_lmw, kPn, tPmP³, ]tcX\mb k®n, kt´mjv, B\n.Imª-§mSv _mÀ Atkm-kn-tb-j³ ap³ sk{I-«dnbmbn-cp-óp. Akp-Js¯ XpSÀóv Fd-Wm-Ip-fs¯ kzImcymkv]{Xnbnð Rmb-dmgvN cm{Xn 9.30 \mb...

News Submitted:1278 days and 4.56 hours ago.


tKm]n-\m-Y³
t_U-Iw: t]mf-bn-se F IrjvW³ \mb-cpsS aI³ sI tKm]n-\m-Y³ (45) A´-cn¨p. `mc-y: A\n-X. a¡Ä: {]mÀY-\, {io-\-µ. ktlm-Z-c-§Ä: sI am[-h³ \mbÀ, Zmtam-Z-c³ \mbÀ, Ipª-¼p-\m-bÀ, ImÀX-ym-b-Wn, Hma-\.

News Submitted:1278 days and 4.58 hours ago.


tNmbn¨nb½
t_¯qÀ]md: tImW-Sp-¡s¯ ]tc-X-\mb hn. A¼qhnsâ `mcy hn. tNmbn¨nb½ (80) A´-cn-¨p. a¡Ä: \mcm-b-Wn, N´p, s]mó-½. acp-a-¡Ä: cmL-h³, \mcm-bWn, cho-{µ³.

News Submitted:1278 days and 4.58 hours ago.


_pÅ-än³ ]pd-¯n-d¡n
hnZym-\-KÀ: knhnð t_mbvkv bq¯v ¢ºv {]hÀ¯-IÀ \_n-Zn-\-¯n\v ]pd-¯n-d-¡nb aoemZpó_n _pÅ-än³ kn.sF. _me-Ir-jvW³ \mbÀ {]Im-i\w sNbvXp. {]kn-Uïv Ipªn hnZym-\-KÀ A[y-£X hln-¨p. Iu¬kneÀ AÀPp\³ Xmb-e-§mSn, kenwtIm¸, Dkvam³ kmZXv, aZo\ A_vZpÅ lmPn, d^oJv, km_n¯v, ipssl_v, A\kv, il-_mkv, BinJv {]kw-Kn-¨p.

News Submitted:1278 days and 2.55 hours ago.


Imdpw tamt«mÀ ssk¡nfpw Iq«n-bn-Sn¨p
\mb-òmÀaqe: tamt«mÀ ssk¡n-fp-ambn Iq«n-ap«n \nb-{´Ww hn« ImÀ ac-¯n-en-Sn-¨v XIÀóp. \memwssa-en-ð Cóv cmhnsebmWv A]-ISw \S-óXv. tamt«mÀ ssk¡n-fnð bm{XsNbvX ssXh-f-¸nse A_q_¡dnsâ aI³ inlm_n\v(19) ]cn-t¡-äp-. A]-I-S-¯nð sI.Fð. 14 Un 7151 ]ÄkÀ tamt«mÀ ssk¡nfpw sI.Fð. 14 Pn 6868 hÀW Imdpw A]-I-S-¯nð XIÀóp.

News Submitted:1278 days and 5.10 hours ago.


_em-ÕwKw; At\z-jWw DuÀÖnXw
ImkÀtImSv: \á Nn{Xw ImWn¨v `oj-Wn-s¸-Sp¯n `ÀXr-a-Xnsb _em-ÕwKw sNbvX tIknð s]meokv At\z-jWw DuÀÖn-X-am-¡n. Xf-¦-c-bnse 23 Imcn-bpsS ]cm-Xn-bnð ]Sn-ªm-dnse Ajvd^,v Bephbnse ^m¯na, If-a-tÈcn sambvXo³ Fón-hÀs¡-Xn-sc-bmWv tImSXn \nÀt±-i-{]-Imcw Su¬ s]meokv tIsk-Sp-¯-Xv. cïv hÀjw ap¼mWv kw`hw \S-ó-sXóv ]cm-Xn-bnð ]d-bp-óp.

News Submitted:1278 days and 5.09 hours ago.


hnZymÀ°nIsf Xncn-s¨-Sp-¯nñ; Fð.-_n.-Fkv. tImtf-Pnð [ÀW
s]mÆð: HcmgvN ap¼v tImtf-Pnð \Só kwL-«-\-hp-ambn _Ô-s¸«v ]pd-¯m-¡nb hnZymÀ°n-Isf Xncn-s¨-Sp-¡m¯-Xnð {]Xn-tj-[n¨v s]mÆð Fð.-_n.-F-kv. F³Pn-\o-b-dnwKv tImtf-Pnð Fkv.-F-^v.-sF-bpsS t\Xr-Xz-¯nð [ÀW \S-¯n. Cóv cmhn-se-bmWv [ÀW \S-¯n-b-Xv. ]pd-¯m¡nb hnZymÀ°n-Isf Xncn-s¨-Sp-¡Wsa-¦nð c£n-Xm-¡sf sImïph-c-W-saóv tImtfPv A[n-Ir-XÀ Bh-iy-s¸SpI-bm-bn-cp-óp-shóv ]pd-¯m-¡nb hnZymÀ°n-IÄ ]dªp.]e hnZymÀ°n-I-fp-sSbp...

News Submitted:1278 days and 5.08 hours ago.


]q«n-¡n-Só hoSv Ip¯n-¯p-dóv ]Whpw kzÀW-tam-Xn-chpw IhÀóp
D¸f: ]q«n-¡n-Só hoSv Ip¯n-¯p-dóv InS-¸p-ap-dn-bnse Ae-am-c-bnð kq£n-¨n-cpó 15000 cq]bpw Ac-¸-h³ kzÀW tamXn-chpw IhÀóp. D¸f kvIqfn-\-Sp¯ ]tc-X-\mb aqk-bpsS ho«n-emWv IhÀ¨ \S-óXv. Cóse cmhnse hoSp]q«n aqk-bpsS `mcybpw ho«p-Imcpw Ip_-Wq-cnð t]mbn Xncns¨¯n-b-t¸m-gmWv IhÀ¨ {i²bnðs¸-«-Xv. atô-izcw s]meo-knð ]cmXn \ðIn.

News Submitted:1278 days and 5.07 hours ago.


]qgn¡S¯ptemdn hoSn\v apón-te¡v CSn¨pIbdn; tIsk-Sp-¡m-\m-hn-sñóv s]meokv
hnZym-\-KÀ: ]qgn IS-¯pIbmbncpó Sn¸Àtemdn \nb-{´Ww hn«v hoSn\v apón-te-¡v CSn¨pIbdn. cïv sX§pw Npäp-a-Xnepw tImgn-¡qSpw XIÀóp. ]cm-Xn-bp-ambn hnZym-\-KÀ tÌj-\n-se-¯nb ho«p-SatbmSv ]qgn-¡m-cm-sW-¦nð cayambn XoÀ¯mð aXn-sbóv ]dªv s]meo-kp-ImÀ aS¡n Ab-¨p. Cóv ]peÀs¨ \mep-a-Wn-¡mWv A]-ISw \S-óXv. s]cp-¼f D{]w-Ip-fs¯ ap¯p-\m-b-cpsS hoSn\v apón-te-¡mWv Sn¸À temdn IpXn-¨p-]m-ªXv. cïv sX§p-IÄ CSnbnð HSn-ªp-ho-...

News Submitted:1278 days and 5.08 hours ago.


PpUo-jy-dn-bpsS {]Xn-Omb sa¨-s¸-Sp¯pw þcm-jv{S-]Xn
\yqUðln: PpUo-jy-dn-bpsS {]Xn-Omb sa¨-s¸-Sp-¯p-Ibpw {]hÀ¯\w Imcy-£-a-am-¡p-Ibpw sN¿p-saóv cmjv{S-]Xn {]Xn`m ]m«oð ]d-ªp. _Päv kt½-f-\-¯n\v aptóm-Sn-bmbn \b-{]-Jym-]\ {]kwKw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp AhÀ.hne-¡-bäw XS-bm³ ASn-b-´nc \S-]Sn kzoI-cn-¡pw. Agn-aXn XS-bm³ \S-]-Sn-sb-Sp-¡p-Ibpw A¯-c-¡msc \nb-a-¯n\v ap¼nð sImïp-h-cn-Ibpw sN¿pw. hntZi _m¦p-I-fnse IÅ-¸Ww Xncn-s¨-Sp-¡m³ \S-]-Sn-sb-Sp¡pw. hymh-km-bn-I, ImÀjnI taJ...

News Submitted:1278 days and 5.16 hours ago.


kq^n-b-bpsS Pmayw d±m-¡-W-saóv F³.-sF.F
sIm¨n: If-a-tÈcn _kv I¯n-¡ð tIknse {]Xn-kq^nb aZ-\n AS-¡-ap-Å-h-cpsS Pmayw d±m-¡-W-saóv Bh-iy-s¸«v F³.-sF.F sIm¨n-bnse {]tXyI sslt¡m-S-Xn-bnð lcPn \ðIn. \nb-a-hn-cp² {]hÀ¯\ \ntcm-[\ \nb-a -{]-Im-c-amWv lcPn \ðIn-b-Xv.

News Submitted:1278 days and 5.13 hours ago.


X¨¦cn¡v F³Hkn: knw¥s¡Xnsc \S]Sn kzoIcn¡pw
Xncph\´]pcw: kÀ¡mcnsâ A\paXnbnñmsX hntZibm{X \S¯nbXn\v kkvs]³j\nemb sF.Pn tSman³ X¨¦cn kaÀ¸n¨ ]pXnb ]mkvt]mÀ«v At]£bv¡v F³Hkn \ðInb FUnPn]n atljv IpamÀ knw¥s¡Xnsc \S]Sn kzoIcn¡psaóv apJya{´n hn.Fkv ANypXm\µ³ ]dªp. X\ns¡XncmbpÅ tIkv hnhc§Ä ad¨psh¨psImïv X¨¦cn sIm¨n ]mkvt]mÀ«v Hm^oknð \ðInb At]£bv¡mWv atljv IpamÀ knw¥ F³Hkn \ðInbXv. hntZibm{XIÄ \nch[n \S¯nbXn\mð ]mkvt]mÀ«nse t]PpIÄ Fñmw XoÀóncpó...

News Submitted:1278 days and 3.28 hours ago.


cmL-h³ amÌÀ¡v BZcw AÀ¸n¨v ]¼-`m-cXw {]Im-i\w sNbvXp
ImkÀtImSv: kn. cmL-h³ amÌ-dpsS Hómw NcahmÀjnI Zn\-¯nð At±l¯nsâ IrXnbmb ]¼-`m-c-X-¯nsâ Hu]-Nm-cnI {]Im-i\w \S-óXv kÀK X]kysImïv \mSn\v {]Im-iw sNmcnª B hnhÀ¯\ Xm]kntbmSpÅ BZ-chv IqSn-bm-bn. cmL-h³ amÌ-dpsS Zo]vXamb HmÀ½-IÄ NndIv hnSÀ¯nb kmbmÓ¯nð ImkÀtImSv kmlnXythZnbmWv ]pkvXI {]Im-i\ NS-§n\v thZnsbmcp¡nb-Xv. tIcf kmlnXy A¡m-Zan ap³ sk{I-«dn tUm: ]n.hn. IrjvW³ \mbÀ {]Im-i\w \nÀh-ln-¨p. t\cs¯ ImkÀtIm«v sh¨v ...

News Submitted:1278 days and 5.30 hours ago.


tNcss¦bnð aZy-e-lcnbnð ss_¡v ssdkv \S-¯nb cïpt]sc \m«p-ImÀ ]nSn-IqSn
ImkÀtImSv: tNcss¦ _o¨v tdmUnð aZyelcnbnð ss_¡v ssdkv \S-¯nb cïpt]sc \m«p-ImÀ ]nSn-IqSn s]meo-knð Gð¸n-¨p. Cóse sshIn«v Bdp-a-WntbmsS-bmWv kw`-hw. cïv ss_¡n-se-¯nb Aôp-t]À aZy elcnbnem-bn-cp-ópshóv \m«p-ImÀ ]d-ªp. hml\¯n\pw Imð\-S-bm{X¡mÀ¡pw `ojWnbmbn ChÀ tdmUnð Aan-X-thK¯nð ss_¡v HmSn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. CXv Iï \m«p-ImÀ Ch-tcmSv ss_¡v ]Xps¡ HmSn-¡W-sa-óm-h-iy-s¸-s«-¦nepw Iq«m-¡n-bnñ. ]nóoSv \m«p-Im...

News Submitted:1278 days and 5.22 hours ago.


Imª-§m«v XymK-cmP ]pcµc-Zmk kwKoXmcm[\ XpS§n
Imª-§mSv: kZvKpcp {io XymK{_Ò kwKoX k`-bpsS B`napJy-¯nð XymKcmP ]pc-µcZmk kwKo-Xm-cm-[\ Bcw-`n-¨p. taem-t¦m«v Fkv.-F-kv.-F-kv. Iemaµncnð {_lva{io _ŸmZhv am[h D]m-[ymb DðLm-S\w sNbvXp. XpSÀóv At±lw kwKoX It¨cn Ah-X-cn-¸n-¨p. XpSÀóv {ioPnXv Imª-§mSv, IemaÞew hmkp-tZ-h³, tacn-¡p«n cRvP³, {]kó, kn.F-kv. kPoh³ Fón-hÀ kwKoXmcm-[\ \S-¯n. Cóv D¨¡v cm[m Pb-{]-Imiv, KwKm hmkp-tZhv, k_nX {]Zo]v, tIih³ \¼q-Xncn, \tc-{µ³ ...

News Submitted:1278 days and 5.25 hours ago.


HSp-hnð kuZ-bpsS he-Xp-Imð apdn¨p amän
Xncp-h-\-´-]pcw: HSp-hnð kuZbpsS he-Xp-Imð apdn-¨p-am-än. Im³kÀ _m[n¨v he-Xp-Imð ]gp¯v ZpcnX InS-¡-bnðInSó kuZ-bpsS Imð Cóp-cm-hnsebmWv Xncp-h-\-´-]pcw doPy-Wð Im³kÀ skâ-dnð tUm: Acp-Wnsâ t\Xr-Xz-¯nð \Só ikv{X-{In-b-bnð apdn-¨p-am-än-bXv. 14 Imcn-bmb kuZbpsS he-Xp-Imð ap«n-\p-ap-I-fnð \nómWv apdn¨Xv. cmhnse 9 aWn-tbm-sS-bmWv kuZsb Hm¸-td-j³ Xntb-ä-dn-te¡v amän-bXv. Imð apdn-¨p-amäpI-b-ñmsX asämcp hgn-bp-an...

News Submitted:1278 days and 5.22 hours ago.


N{µ-Kn-cn]m-e-¯nsâ Aä-Ipä ]Wn bm{X-¡mÀ¡v Zpcn-X-ambn
ImkÀtImSv: N{µ-Kncn]me-¯nse hnS-hp-IÄ \nI-¯m³ sh¨ Ìoð s¹bn-äp-IÄ A]-IS \ne-bnð. ]n.-U-»yp.-Un. (]m-ew) bmWv 6 e£w cq] sNe-hnð Aä-Ipä ]Wn \S-¯n-b-Xv. ]me-¯nse Bdv hnS-hp-I-fnð Ìoðs¹bn-äp-IÄ sh¨v AXn\v apI-fnð SmÀ sN¿m-\mWv IcmÀ \ðIn-b-Xv. Iw{]-kÀsh¨v hnS-hp-IÄ Ìoðs¹-bn-äp-IÄ sh¡m³ ]mI-¯n\v hep-Xm-¡n-bm-bn-cpóp tPmen Bcw-`n-¨-Xv. ]Wn XpS-§n-b-t¸mÄ KXmK-XXSÊw Dïm-bn-cp-óp. ]nóoSv hnS-hp-I-fnð Smdnsâ...

News Submitted:1278 days and 5.23 hours ago.


bq¯v tIm¬{Kkv amÀ¨nð kwLÀjw
Xncph\´]pcw: ]nFkvkn \nba\¯«n¸ns\¡pdn¨pw ]n³hmXnð \nba\s¯¡pdn¨pw At\zjn¡Wsaómhiys¸«v bq¯v tIm¬{Kkv {]hÀ¯IÀ \S¯nb \nbak`m amÀ¨nð kwLÀjw. \nbak`m IhmS¯n\p apónð sh¨v t]meokv _mcnt¡Uv D]tbmKn¨v amÀ¨p XSªp. _mcnt¡Uv XIÀ¯v \nbak`bnte¡v IS¡m³ {ian¨ {]hÀ¯IÀ¡p t\sc t]meokv Pe]oc¦n D]tbmKn¨p. XpSÀópïmb em¯n¨mÀPnð bq¯v tIm¬{Kkv kwØm\ {]knUâv ]n.kn hnjvWp\mYv FwFðFbv¡pw sshkv {]knUâv Fw enPphn\pw ]cnt...

News Submitted:1278 days and 3.35 hours ago.


U_nÄ U¡À _kpIÄ \nc¯nte¡v
Xncph\´]pcw: sIFkvBÀSnknbpsS U_nÄ U¡À _kpIfpw shÌn _yqÄ _kpIfpw (cïp t_mUnIÄ _Ôn¸n¨) Cu amkw \nc¯nend§pw. cïp hoXw _kpIfmWp kÀhokv XpS§póXv. U_nÄ U¡dpIfnsemsc®w Xncph\´]pc¯pw Hsc®w sIm¨n \Kc¯nepamWp kÀhokv \S¯póXv. XmcXtay\ \ofw IqSnb shkvän_yqÄ _kpIÄ cïpw XeØm\ \KcnbneqsSbm hpw kÀhokv \S¯póXv. _kvdq«pIfpsS Imcy¯nð Xocpam\ambn«nñ. Xncph\´]pcs¯ U _nÄ U¡À _kn \p IhSnbmÀ, imkvXawKew dq«pIfmWp ]cnKWn¡póX...

News Submitted:1278 days and 7.11 hours ago.


_meIrjvW]nÅsb ctaiv sNón¯e kµÀin¨p
Xncph\´]pcw: CSaebmÀ tIknð Pbnðin£ Ahp`hn¡pó tIcfm tIm¬{Kkv t\Xmhv BÀ._meIrjvW]nÅsb sI]nknkn A[y£³ ctaiv sNón¯e kµÀin¨p. Cóv cmhnse 9.30 sSbmWv _meIrjvW]nÅsb ImWm\mbn sNón¯e ]qP¸pc sk³{Sð Pbnense¯nbXv. Ccphcpw X½nepÅ IqSn¡mgvN ]¯p an\n«v \oïp \nóp. _meIrjvW]nÅ £oWnX\msWópw At±l¯n\v am\knIambn hnjaapsïópw IqSn¡mgvN¡ptijw ]pd¯phó sNón¯e am[y{]hÀ¯ItcmSv ]dªp.

News Submitted:1278 days and 7.18 hours ago.


kvs]Iv{Sw: sP]nkn \msf
\yqUðln: 2Pn kvs]Iv{Sw AgnaXnbpambn _Ôs¸«v kwbpà ]mÀesaâdn kanXn (sP]nkn) At\zjW¯n\pÅ {]tabw \msf ]mÀesaânð AhXcn¸nt¨¡pw. ]mÀesaânsâ _Päv kt½f\w kpKaambn \S¯póXn\mbn temIvk`m kv]o¡À aocm IpamÀ Cóse hnfn¨ptNÀ¯ kÀhI£n tbmK¯nemWv CXpkw_Ôn¨v [mcWbpïmbXv. GXp hnjbhpw ]mÀesaânð NÀ¨ sN¿m³ XbmdmsWóp tbmK¯n\ptijw {][m\a{´n a³taml³ knwKv am[ya{]hÀ¯Isc Adnbn¨p. 2Pn kvs]Iv{Sw AgnaXnt¡kv sP]nknbpsS At\zjW¯n\p hn...

News Submitted:1278 days and 7.24 hours ago.


Ipssh¯nð {]IS\¡msc tamNn¸n¡Wsaóv lyqa³ ssdävkv hm¨v
Ipssh¯v knän: ]ucXzw Bhiys¸«p {]Xntj[{]IS\w \S¯nbXn\p Ignª Znhkw Ipssh¯nð XShnemb _nZq\nIsf (IpSntbä¡mÀ) hn«b¡pItbm tImSXnbnð lmPcm¡pItbm sN¿Wsaóp lyqa³ ssdävkv hm¨v kÀ¡mcnt\mSv A`yÀYn¨p. _nZq\nIfpsS Bhiy§Ä {i²n¡m³ kÀ¡mÀ X¿mdmhWsaóp a\pjymhImi kwLS\bpsS a[y]qÀhtZi {]Zn\n[n kmdm se sshävk¬ ]dªp. {]IS\¡mÀs¡XnscbpÅ ISópIbäw {]t£m`w iàam¡psaóv Abð cmPy§fnse kw`h§fnð \nóp Ipssh¯v a\Ênem¡Wsaópw AhÀ ...

News Submitted:1278 days and 7.29 hours ago.


shÅw ]mgmIpóp: A[nIrXÀ¡v A\¡anñ
ImkÀtImSv: hml\§Ä¡v kÀ¡mÀ sNehnð Ipfn. hm«À AtXmdnänbpsS s]m«nb ss]¸v sse\neqsS IpXn¨pbÀó Pe[mc hml\§Ä¡v \ocm«mbn. ImkÀtImSv dbnðth tÌj³ ]cnkcs¯ tdmUcnInemWv ss]¸v s]m«nbXv. \Kc¯nse ]e `mK§fnepw ss]¸v s]m«póXv ]XnhmWv.

News Submitted:1278 days and 8.24 hours ago.


Aeoa lÖp½
sImf-¯qÀ: hcn-¡pfw aS-´-t¡mSv ]tc-X-\mb aqÊ-_-ym-cn-bpsS `mcy Aeoa lÖp½ (90) A´-cn-¨p. a¡Ä: JZo-Pm-_n, Fw BÀ A_vZpÅ (kn-]nsF Fw ]mïn-¡ïw {_môw-Kw), Fw Aºmkv (kn-]nsF Fw hcn-¡pfw {_môw-Kw), adn-b, Ak-yq-½, apl-½Zv Ipªn, Fd-ap, \_o-k, dpJn-b, jm^n. acp-a-¡Ä: ]tc-X-\mb apl-½-ZvIp-ªn, \_o-k, Aeo-a, A_vZp-Å, ]tc-X-\mb apl-½Zv lmPn, Ban-\, kpss_-Z, _joÀ, I_oÀ (KÄ^v), _ohn.

News Submitted:1278 days and 8.31 hours ago.


am[hn A½
sImf-¯qÀ: Iñ-fn-bnse ]tc-X-\mb Ipªn-¡-®³ \mb-cpsS `mcy am[-hn-b½ (80) A´-cn¨p. a¡Ä: imc-Z, am[-h³ \mbÀ, e£van, cho-{µ³ (kn-]nsF Fw _mhn-¡-c-b-Sp¡w {_môv), im´-Ip-am-cn, cm[m-a-Wn, cpKvaWn. acp-a-¡Ä: ]tc-X-\mb am[-h³ \mbÀ, Fw IrjvW³ \mbÀ, N{µm-h-Xn, e£van, Ipª-¼p-\m-bÀ, IrjvW³, Ipªn-cm-a³ (_m-c). ktlm-Z-c-§Ä: i¦-c³ \mbÀ, IrjvW³ \mbÀ, Ipªn-cm-a³ \mbÀ, sNdn-tbm-f-½, ]mdp-¡p-«n-b-½, X¼m-bn-b-½.

News Submitted:1278 days and 8.33 hours ago.


tNmbn-¨n-b½
t_¯qÀ]md: tImW-Sp-¡s¯ ]tc-X-\mb hn A¼p-hnsâ `mcy hn tNmbn-¨n-b½ (80) A´-cn-¨p. a¡Ä: hn. \mcm-b-Wn, hn N´p, hn s]mó-½. acp-a-¡Ä: hn cmL-h³, hn \mcm-b-Wn, c-ho-{µ³

News Submitted:1278 days and 8.33 hours ago.


Ipªn-s¸®v
\ote-izcw: kzmX{´kac tk\m\nbpw kn.]n.-Fw.aSnss¡ CuÌv tem¡ð I½n-än-bw-Khpamb sI.Fw. Ipªn¡®sâ `mcy ]Sn-ªmäw sImgphð I®w-]m¯nbnse sI.Fw. Ipªn-s¸®v (83) A´-cn-¨p. a¡Ä: ca-Wn, imÀM[c³( ]pfn-¡mð), ]ßn\n, \mcm-b-W³ (doPy-Wð amt\-PÀ, Pnñm kl-I-cW _m¦v ImkÀtImSv), cma-N-{µ³ aSns¡ (t\mh-enÌv), `mkvI-c³ (A_p-Zm_n), P\mÀ±-\³ (h¡oð Kpa-kvX³, Imª-§mSv), {]`m-I-c³ (kn.]n.-Fw. Iptï-aqe {_môwKw), kmhn{Xn, {]kó (bpUn ...

News Submitted:1278 days and 8.35 hours ago.


JZoP
Nu¡n: tIm«-¡póv luknse ]tc-X-\mb apl-½-Znsâ `mcy JZoP (86) A´-cn-¨p. a¡Ä: _o^m-¯na A¡-c-¡p-óv, A_vZpñ tIm«-¡póv (Ip-ssh-¯v), ssZ\-_n. acp-a-¡Ä: ]tc-X-\mb A´p-ªn, k^nb C{_m-lnw.

News Submitted:1278 days and 8.29 hours ago.


Hmhp-Nmð hoXn Iq«ð; Ip¼f _kvÌmân-\-I-t¯-¡pÅ {]th-i\w \ntcm-[n¨p
Ip¼f: Ip¼f _kvÌmân-\-I¯v Hmhp-Nm-ensâ ]Wn \S-¡p-ó-Xn-\mð AI-t¯-¡pÅ {]th-i\w Xmð¡m-enIambn \ntcm-[n-¨p. Cóse -ap-Xð 25 Znh-k-t¯-¡mWv KXm-KXw \ntcm-[n¨n-«p-ÅXv. Hmhp-Nmð ]Wn Xocp-óXv hsc awK-em-]p-cw `mK¯v \nóv ImkÀtImSv `mK-t¯¡v t]mIpó _kp-IÄ hnP-bm-_m-¦n\v kao-]¯pw ImkÀtImSv `mK¯v \nóv awK-em-]pcw `Kt¯¡v t]mIpó _kp-IÄ Ip¼f PpamakvPnZn\v kao-]hpw \nÀ¯m³ _Zð {Iao-I-cWw GÀs¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv.

News Submitted:1278 days and 8.52 hours ago.


tImtSm¯v tUm: Awt_-ZvIÀ kvIqfn\v ine-bn«p
Imª-§mSv: tImtSm¯v Kh: lbÀsk-¡-ïdn kvIqfn\v a{´n Fw.F. t__n inem-Øm-]-\-IÀ½w \nÀh-ln-¨p. ]Ån{]w _me³ Fw.Fð.-F. A[y-£X hln-¨p. Pnñm ]ôm-b¯v {]kn-Uïv AUz: ]n.]n. iyma-fm-tZ-hn, sshkv {]kn-Uïv sI.Fkv. Ipcym-t¡m-kv, kuaym-th-Wp-tKm-]mð, sI. kpPm-X, Sn. imc-Z, F.sI. \mcm-bWn {]kw-Kn-¨p. hn.Fw. {]Im-i³ dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. Sn. tImc³ kzmK-Xhpw tjfn Fw. sk_m-Ìy³ \µnbpw ]d-ªp.

News Submitted:1278 days and 8.58 hours ago.


hnj NnIn-Õm-cw-K¯vHä-aq-en-bp-ambn Icp-Wm-I-c³ sshZyÀ
Xr¡cn¸qÀ: \mev]Xnämïv Imeambn hnjNnInXvkm cwK¯v kPoh km\n[yambn tcmKnIÄ¡pw BizmkamhpIbmWv XSnb³sImÆense IcpWmIc³ sshZyÀ. 18 mw hbkv apXemWv A½mh³amcmb ]mc¼cy sshZy IpSpw_¯nse {]ikvX sshZycmb Ipªn¡®³ N{µtiJc³ sshZycpsSbpw Iognð NnInÕm cwKs¯¯póXv. BZnhmknIfpsS NnInXkm coXnbmb Häaqen NnInÕbmWv A\phÀ¯n¨p hcpóXv. ]m¼p ISntbäv ]mXncm{Xnbnð t]mepw Bfp-IÄ IcpWmIc³ sshZysc tXSn-sb-¯p-óp. Xm³ Xsó ho«p hf¸nð \«phfÀ...

News Submitted:1278 days and 8.48 hours ago.


kptc-{µ³ I®-S¨v Ccp-«m-¡pópþkn.-]n.-Fw.
ImkÀtImSv: tIc-f-¯nsâ `mhn hnI-k-\-¯n\v Dt¯-P\w \ðIpó tIcfm _Päv Pnñ¡v sa¨-s¸« ]cn-K-W\ \ðIn-sbó bmYmÀ°yw Iïn-sñóv \Sn¨v sImïv _n.sP.]n kwØm\ sk{I-«dnbpsS {]Xn-I-cWw I®-S¨v Ccp-«m-¡-emsWóv kn.]n.-Fw. Pnñm-sk-{I-«dn sI.]n. kXojv N{µ³ Ipä-s¸-Sp¯n. s]mXpacm-a¯v hIp¸v sslthþ{Km-aoW tdmUp-IÄ¡v Pnñ-bpsS Ncn-{X-¯nð Gähpw henb ]cn-K-W\bmWv kwØm\ _Päv \ðIn-bn-«p-ÅXv. atô-izcw, ImkÀtImSv, Ftfcn¯«v tImtf-Pp-...

News Submitted:1278 days and 8.56 hours ago.


DZpa Pnñ-bnse anI¨ ]ôm-b¯v
DZpa: Pnñ-bnse anI¨ ]ôm-b-¯n-\pÅ kzcmPv t{Sm^n DZpa ]ôm-b-¯n\v e`n-¨p. 2009þ10 hÀj-§-fnð ]²Xn hnln-X-ambn e`n¨ 1.4 tImSn cq]bnð 99.69 iX-am\w sNe-h-gn-¨-Xn\v ]pdsa hnhn[ taJ-e-I-fnð sNdpXpw he-Xp-ambn \S-¯nb hnIk\ {]hÀ¯-\-§-fmWv DZp-a¡v ]pc-kvImcw k½m-\n-¨-Xv. 2008þ09 hÀj-¯nð \nÀ½ð ]pc-kvImchpw e`n-¨n-cp-óp. Aôp-e£w cq]-bmWv AhmÀUv XpI. Pnñ-bnse anI¨ cïm-as¯ ]ôm-b-¯mbn aSnss¡ ]ôm-b-¯ns\ Xnc-sª-Sp-¯p. hn...

News Submitted:1278 days and 9.00 hours ago.


]mÀ«n ]d-ªmð sXmSp-]p-g-bnð aÕ-cn¡pwþ]n.-sP.-tPm-k^v
sXmSp-]pg: sXmSp-]p-g-bnð ]n.sP. tPmk^v aÕ-cn-¡p-saó tIcf tIm¬{Kkv Fw. t\Xmhv sI.Fw. amWn-bpsS {]kvXm-h\sb XpSÀóv bq¯v tIm¬{Kkv {]hÀ¯-Icpw amWn tIm¬{Kkv {]hÀ¯-Icpw X½n-ep-ïmb kwLÀjw XpS-cp-óp. ]mÀ«n ]dªmð sXmSp]pg \nb-a-k`m aÞ-e-¯nð \nóp-Xsó P\-hn[n tXSp-saóv ]n.sP. tPmk^v Ak-ónKv[ambn {]Jym-]n-¨-tXmsS tIm¬{KkvþamWn tIm¬{Kkv XÀ¡w cq£-ambn. \mep-X-hW aÕ-cn-¨-hÀ C\nbpw P\-hn[n tXSm-\n-d-§n-bmð ^ew adn-¨m-...

News Submitted:1279 days and 5.04 hours ago.


amWn-bpsS {]kvXm-h\: Hópw {]Xn-Icn¡msX D½³Nmïn Hgnªpamdn
tIm«bw: sXmSp-]p-g-bnð ]n.sP. tPmk^v aÕ-cn-¡p-saó sI.Fw. amWn-bpsS {]kvXm-h-\-tbmSv {]Xn-I-cn-¡msX {]Xn-]-£-t\-Xmhv D½³ Nmïn Hgnªpamdn. am[y-a-{]-hÀ¯-I-cpsS XpS-sc-bp-Å tNmZy-§Ä¡v adp-]Sn ]d-bmsX Nncn-¨p-sImïv At±lw Hgnªpamdp-I-bm-bn-cpóp. AtXkabw, amWn-bpsS {]kvXm-h\ Hä-s¸« kw`hamsWópw CtX Ipdn¨v bp.Un.-F-^v. NÀ¨ sN¿p-saópw tI{µ-a{´n sI.kn. thWp-tKm-]mð ]d-ªp. X§-fpsS {]hÀ¯-Isc sXcp-hnð t\cn« bq¯v tIm¬{Kkv...

News Submitted:1279 days and 5.06 hours ago.


s]meokv Po¸v IhÀóv ap§nb hncp-Xs\ ]n´p-SÀóv ]nSn¨p
Be-¸pg: Be-¸pg sdbnðsh tÌj-\nð \nóv s]meokv Po¸v IhÀóv c£-s¸« bphm-hns\ Hcp-a-Wn-¡qÀ t\cw ]n´p-SÀóv s]meokv ]nSn-¨p. Kpcp-]pcw Iptó-sh-fn-bnð cmtPjv (26) BWv ]nSn-bn-em-b-Xv. h\n-Xm-sk-ñnsâ Po¸mWv Be-¸pg sdbnðsh tÌj-\nð\nóv IhÀó-Xv. amcm-cn-¡p-f-t¯-¡m-bn-cpóp Pot¸m-Sn-¨p-t]m-b-Xv. s]meo-kp-ImÀ ]ndtI HmSn-sb-¦nepw cmtP-jns\ A{X-sb-fp¸w ]nSn-Iq-Sm-\m-bn-ñ. s]meo-kns\ Gsd shÅw-Ip-Sn-¸n¨ {]Xn Po¸v XI-cm-dn-em...

News Submitted:1279 days and 5.07 hours ago.


ImkÀtImSv \K-c-k` hoïpw ]pc-kvImc \nd-hnð
ImkÀtImSv: kwØm-\s¯ anI¨ aqóm-as¯ \K-c-k-`-¡pÅ ]pc-kvImcw ImkÀtImSv \K-c-k-`¡v. ImkÀtImSv \K-c-k-`sb tXSn CXv \memw Xh-W-bmWv kwØm\ kÀ¡m-dnsâ kzcmPv t{Sm^n F¯p-ó-Xv. 2001þ02, 2003þ04 hÀj-§-fnð kwØm-\s¯ anI¨ \K-c-k-`-¡pÅ ]pc-kvImcw NqSnb ImkÀtImSv \K-c-k` 2004þ05 hÀj-¯nð anI¨ cïm-as¯ \K-c-k-`-¡pÅ AhmÀUpw t\Sn. 2009þ10 hÀjs¯ anI¨ {]hÀ¯-\-¯n-\mWv C¯-hW aqómw-Øm\w e`n-¨Xv. 10 e£w cq]-bmWv AhÀUv XpI. h...

News Submitted:1279 days and 5.09 hours ago.


s]mXpØe¯v aZy]n¨-Xn\v Ad-Ìnð
Ip¼f: Ip¼fþ_ZnbUp¡ tdmUnð s]mXp-Ø-e¯v aZy-]n-¡p-I-bm-bn-cpó I\ym-¸m-Sn-bnse cmPp(28)hns\ Ip¼f s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp.

News Submitted:1279 days and 5.13 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036