To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 25 October 2014
News updated: Saturday October 25 2014 04:02 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

sXcsªSp¸v _mÔhw: kn]nF½nepw PamAs¯ Ckvemanbnepw s]m«ns¯dn
tImgnt¡mSv: \nbak`m sXcsªSp¸v ]SnhmXn¡enð \nð¡pt¼mÄ kn]nFwþPamAs¯ Ckvveman _Ôw ad\o¡n ]pd¯phóXv Ccp kwLS\Ifnepw s]m«ns¯dn¡v Ifsamcp¡póp. kn]nFwþPamAs¯ Ckvveman t\Xm¡Ä Be¸pgbnð clkytbmKw tNÀóv CSXp]n´pW Dd¸ns¨ó hmÀ¯ ]pd¯phótXmsSbmWv CcpkwLS\Ifnepw Bib¯À¡w DSseSp¯Xv. PamAs¯ CkvvemanbpsS Cu hgnhn«t]m¡nð {]Xntj[n¨v kwLS\bpsS cm{ãobImcy sk{I«dnbpw AJnte´ym{]Xn\n[nk`mwKhpamb laoZv hmWntað kwLS\hn«ncn¡pIbmW...

News Submitted:1300 days and 7.17 hours ago.


-s\ñn-¡p¯v Ckvam-bnð apÉym-cpsS a¿¯v J_-d-S¡n
atôcn: Cóse A´-cn¨ aÀIkv sshkv {]n³kn-¸fpw ae-¸pdw Jmkn-bpw F.]n. hn`mKw kakvXbpsS apXnÀó t\Xm-hp-amb s\ñn-¡p¯v Ckvam-bnð apÉym-cpsS a¿¯v h³ P\m-h-en-bpsS kmón-[y-¯nð Cóp-¨-tbmsS J_-d-S-¡n. kwØm-\-¯nsâ hnhn[ `mK-§-fnð \nóv \nc-h[n kpón t\Xm-¡Ä F¯n-bn-cp-óp. lZokv ]Þn-X³ IqSn-bmb s\ñn-¡p¯v apÉymÀ \nc-h[n {KÙ-§Ä cNn-¨n-«p-ïv.

News Submitted:1300 days and 9.27 hours ago.


D½³ Nmïnbpw C. Al-½Zpw \msf Pnñ-bnð
ImkÀtImSv: XncsªSp¸v {]N-c-W-¯n\v {]Xn-]-£-t\-Xmhv D½³Nmïnbpw tI{µ-a{´n C. Al-½Zpw \msf Pnñ-bn-se-¯pw. C. Al-½Zv atô-iz-cw, \mb-òmÀaq-e, ]Ån-¡-c, t\mÀ¯v tIm«-t¨cn, Xr¡-cn-¸qÀ Fón-hn-S-§-fnð {]kw-Kn-¡pw. D½³Nm-ïn-bpsS {]N-cW ]cn-]mSn cmhnse 10 aWn¡v D¸-f-bnð XpS-§pw. 11 aWn¡v _ZnbUp-¡-bnepw 12 aWn¡v t_mhn-¡m-\-¯pw 1 aWn¡v shÅ-cn-¡p-ïnepw aqóp-a-Wn¡v Nnäm-cn-¡-enepw {]kw-Kn-¡pw. apÉnw-eoKv kwØm\ {]kn...

News Submitted:1300 days and 9.30 hours ago.


]pg-bnð hoWp-a-cn¨p
]Å-¯n-¦mð: a[-y-h-b-kvI³ ]pg-bnð hoWpacn-¨p. ]pen-t¡mSv ]md-¡-Shnse kn I®³ (55) BWv acn-¨-Xv. Rmb-dmgvN ]I-em-Wv ]md-¡-Shv ]pg-bnð Iangvóv InS-¡pó \ne-bnð arX-tZlw IïXv. t_UIw s]meo-kns\ hnhcw Adn-bn-¨-Xn-s\- Xp-SÀóv s]meo-sk¯n ]cntim[n¨-t¸m-gmWv acn-¨Xv I®-\m-sWóv Xncn-¨-dn-ª-Xv. A_-²-¯nð ]pg-bnð hoW-Xm-sWóv Icp-Xp-óp. `mc-y: ]tc-X-bmb `mÀK-hn. a¡Ä: kn.A\o-jv, Dta-jv. acp-a-IÄ: dnP. ktlm-Z-c§Ä: Ipªm-Wn-¡w,...

News Submitted:1300 days and 9.14 hours ago.


InWänð IpSp-§n-b-hsc ^bÀt^mgvkv c£n¨p
Ipän-t¡mð: InWÀ hr¯n-bm-¡pó-Xn-\n-S-bnð t_m[-c-ln-X-cmb bphm-¡sf ^bÀt^mgvkv c£-s¸-Sp-¯n. Ipän-t¡mð ]pfp-hn-ôn-bnse Ipam-c³ \mb-cpsS ho«nð InWÀ hr¯n-bm-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð ]Sp-¸nse kp[m-I-c³ (28) apóms« KwKm-[-c³ (30) Fón-h-cmWv t_m[-c-ln-X-cmbn hoW-Xv. 35 ASn-tbmfw XmgvN-bpÅ InW-dnð izm-tkm-Ñ-zmkw XS-k-s¸-«-XmWv Ipg-ªp-ho-gm-\n-S-bm-¡n-b-Xv. ho«p-ImÀ Ipän-t¡mð Aán-i-a\ tI{µ-¯nð hnh-c-a-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cp...

News Submitted:1300 days and 9.29 hours ago.


ac-¸-Wn-¡m-cs\ Xq§nacn-¨-\n-e-bnð Isï¯n
Imª-§mSv: ac-¸-Wn-¡m-cs\ `mcym-ho-«nð Xq§n-a-cn-¨-\n-e-bnð Isï-¯n. tIm«bw ISp-¯p-cp¯n kztZin a[p (44)hmWv acn-¨-Xv. \ote-izcw Fð.-sF.-kn. Hm^o-kn\v ]nd-Ip-h-is¯ hoSn-t\mSv tNÀópÅ Nmbv]n-emWv acn-¨-\n-e-bnð IïXv. X¦-¸³þKu-cn-¡p«n Z¼-Xn-I-fpsS aI-\m-Wv. `mcy: iymaf. aIÄ: Kucn{]nb.

News Submitted:1300 days and 9.12 hours ago.


sdbnð]mX apdn¨v IS-¡p-ó-Xn-\nSbnð ¹kvSp hnZymÀ°n\n Xohïn X«n acn¨p
ImkÀtImSv: D½bv¡pw ktlm-Z-c-§Ä¡p-sam¸w sdbnð]mX apdn¨v IS-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð ¹kvSphnZymÀ°n\n Xoh-ïn X«n acn-¨p. sam{Kmð]p¯qÀ ]ômb¯v Hm^okn\v kao-]s¯ Iñss¦bnse sambvXo³Ipªn-bpsS aIfpw s\ñn-¡póv Kh. tKÄkv shmt¡-j-Wð lbÀsk-¡-ïdn kvIqÄ ¹kvSp hnZymÀ°n\nbpamb jwko-\(18)bmWv acn-¨-Xv. Cóv cmhnse BdcaWn-tbmsS sam{Kmð]p¯qÀ ]ôm-b¯v Hm^o-kn\v ]nd-In-epÅ sdbnð]mXbnð sh¨mWv XohïnX«n-b-Xv. Cu amkw 10 \v jwko\bpsS...

News Submitted:1300 days and 10.04 hours ago.


Jmkn-bpsS Zpcql acWw: InWdnð \nóv In«nb Xmt¡mð kn._n.-sF. ]cn-tim-[n-¡póp
ImkÀtImSv: Zpcql kml-N-cy-¯nð acn¨ sN¼n-cn¡ Jmkn kn.Fw. A_vZpñ aue-hn-bpsS hoSn-\-Sp¯ InWÀ hr¯n-bm-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð Isï-¯nb Xmt¡mð kn._n.-sF. ]cn-tim-[n-¡p-óp. tIkn\v Fs´-¦nepw sXfn-hp-ïm-¡m³ CXp-sImïv Ign-bptam FómWv ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xv. hymgm-gvN sXmgn-em-fn-IÄ InWÀ hr¯n-bm-¡n-b-t¸mÄ Isï-¯nb Xmt¡mð kn._n.-sF¡v \ðIpI-bm-bn-cp-óp. Jmkn-bpsS apdn-bpsS Xmt¡m-em-Wn-sXóv kwi-bn-¡p-óp-ïv. ]q«v hm§nb IS DS-a-b...

News Submitted:1300 days and 10.02 hours ago.


Zo\ns\ s]mfn-¡m³ t\m¡p-ó-hÀ¡v thm«nñ-þsN-dp-tÈcn
mkÀtImSv: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð ka-kvX-bpsS a\kv Zo\ns\ klm-bn-¡p-ó-hÀs¡m-¸-saóv {]apJ ]Þn-X\pw kakvX tIcf PwC-¿-¯pð Dea P\-dð sk{I-«-dn-bp-amb sNdp-tÈcn ssk\p-±o³ apÉymÀ. Zo\ns\ s]mfn¡m³ {ian-¡p-ó-hÀ¡v X§-fpsS ]n´p-W-bp-ïm-hn-sñópw kakvX¡v Iogn-epÅ kpón-IÄ C¡m-cy-¯nð Hmtc a\-Êp-Å-h-cm-sWópw At±lw ]d-ªp. Kh. KÌ-lu-knð D¯-c-tZ-i-t¯mSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp sNdp-tÈcn apÉymÀ. Zo\n-\v thïn {]hÀ...

News Submitted:1300 days and 10.00 hours ago.


shSn-bp-ï-bp-ambn Xf-¦c kztZ-in-bmb hnZymÀ°n Ad-Ìnð
awK-em-]pcw: t]gvknð shSn-bpï Isï¯nbXns\ XpSÀóv J¯-dn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó Fw._n.-F. hnZymÀ°nsb _Pvs] s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. J¯-dnð Fw._n.-F. hnZymÀ°n-bmb Xf-¦c kztZin apl-½Zv km_nIv (26) BWv Cóse Ad-Ìn-em-bXv. FbÀ C´ym FIv kv{]kv hnam-\-¯nð J¯-dn-te¡v bm{X sN¿m³ cmhnse FbÀt]mÀ«n-se-¯nb km_n-¡nsâ t]gvknð kpc£m ]cn-tim-[\¡nsS shSn-bpï Isï-¯p-I-bm-bn-cp-óp. J¯-dnse s]meokv jq«nwKv s{Sbn-\nwKv skâdnð sh¨v ...

News Submitted:1300 days and 9.35 hours ago.


C´y³ Soan\v e`n-¨Xv I¸nsâ ]IÀ¸v!
apwss_: C´y³ Soansâ cïmw temI-I¸v t\«-¯nð aXn-a-dóv Xmc-§Ä Xpcp-Xpsc D½-sh-¨Xv Hdn-Pn-\ð I¸n-s\-b-ñ. adn¨v I¸nsâ icn-¸-IÀ¸n-s\-bm-Wv. bYmÀ°-I¸v apwss_ FbÀt]mÀ«nð IÌwkv XS-ªp-sh-¨-XmWv C¯-c-samcp \mS-I-¯n\v If-sam-cp-¡n-b-Xv. bYmÀ°-hn-e-bpsS 35 iX-am\w IÌwkv Xocph AS-¡m-¯-Xp-sIm-ïmWv I¸v ]nSn-¨p-sh-¨-sXóv FbÀt]mÀ«v hr¯-§Ä ]d-bp-óp. Ignª hymgm-gvN-bmWv kzÀ®-¯nepw shÅn-bnepw cq]-Ið]\ sNbvX Ac-t...

News Submitted:1300 days and 9.34 hours ago.


epep ssl¸À amÀ¡äv DðLmS\w
Fw.Fw.Sn. {Kq¸nsâ 28þmw tjmdqamb t^m¬kqIv dnbmZnse epep ssl¸À amÀ¡änð kuZv C_v\pA_vZpñ C_v\p A_vZpð Akokv cmPIpamc\pw Fw.F. bqk^enbpw tNÀóv DðLmS\w sNbvXp.

News Submitted:1300 days and 10.27 hours ago.


C´ybv¡v \ðInb temII¸v HdnPn\seóv sFknkn
apwss_: C´ybv¡v \ðInbXv Uyq¹nt¡äv temII¸msWó hmÀ¯ sFknkn \ntj[n¨p. HdnPn\ð temII¸v XsóbmWv C´y³ Soan\v \ðInbsXópw sFknkn hniZoIcn¨p. CXv kw_Ôn¨ Hcp am[yahmÀ¯sb XpSÀómWv sFknknbpsS hniZoIcWw. bYmÀY temII¸v apwss_bnð Uyq«nbSbv¡m¯Xnsâ t]cnð IÌwknsâ IÌUnbnemsWópw k½m\Zm\¨S§nð h¨v C´y³ Soan\v k½m\n¨Xv Uyq¹nt¡äv temII¸msWópambncpóp hmÀ¯.

News Submitted:1300 days and 8.15 hours ago.


]q\w ]msÞbv¡p a\wamäw
apwss_: hnhkv{XbmIpsaóp {]Jym]n¨p hnhmZ¯nemb C´y³ tamUð ]q\w ]msÞbv¡p a\wamäw. temII¸v IncoSw t\Snbmð Xm³ hnhkv{XbmIpsaó ChcpsS {]Jym]\amWp hnhmZ¯nembXv. ]q\¯ns\Xntc kmwkvImcnI kwLS\IÄ cwK¯phón cpóp. CtXmsSbmWv ChÀ Xocpam\w amänbsXóp IcpXpóp. C´ybnð hnhkv{Xbm Im\nsñómWv Ahkm\ambn ]q\w Adnbn¨Xv. _nknknsF A\phZn¨mð Sow C´y¡mbn am{Xw Xm³ Cu AXn{Iaw sN¿psaóm Wv ]pXnb \ne]mSv. AXpw ^mj³ amKknsâ t^mt«m jq«nwKn\nsS ]mc...

News Submitted:1300 days and 11.00 hours ago.


CSXp`cWw XpSÀómð _wKmfnsâ KXnhcpw: BâWn
tImgnt¡mSv: CSXp]£¯nsâ `cW¯pSÀ¨ A]ISIcamsWópw XpSÀ¨bmbn Hóntesd¯hW CSXp]£w A[nImc¯nð hómð tIcf¯nsâ hnIk\w AtXmsS Xocpsaópw tI{µ {]Xntcm[ a{´n F.sI. BâWn. CSXp]£¯nsâ XpSÀ`cWw \S¡pó _wKmfnsâ ØnXn CXn\v DZmlcWamWv. Zmcn{Zyhpw sXmgnenñmbvabpw s]cpInb _wKmfnð\nóp sXmgnemfnIÄ tIcf¯nse¯póXp \ap¡p apónð XsóbpÅ ImgvNbm Wv. `cWØncX Dd¸m¡m³ tIm¬{Kkv kÀ¡mcn\p am{Xta km[n¡qsbópw tImgnt¡mSv {]kv¢_nsâ aoäv Z e...

News Submitted:1300 days and 12.20 hours ago.


ISðs¡mÅ¡msc IogS¡n; bpFC I¸ð tamNn¸n¨p
Zp_mbv: Ad_n¡Senð ISðs¡mÅ¡mcpsS B{IaW¯n\ncbmb Fw.hn. Adoe Fó I¸ð bpFC `oIc hncp² {]tXyI tk\bpw FbÀt^mgvkv, FbÀUn^³kv bqWnäpIfpw tNÀóv tamNn¸n¨p. bpFkv \mhnI tk\bpsS klmbhpw Dïmbncpóp. Ham\p Ing¡v shÅnbmgvN ]peÀs¨bmWv A_pZm_n \mjWð Sm¦À I¼\nbpsS I¸ð ]nSns¨Sp¡m³ {iaapïmbXv. Cóse anóem{IaW¯neqsS I¸enð ISó tk\ sImÅ¡msc IogS¡n. Poh\¡mÀs¡mópw ]cnt¡äXmbn kqN\bnñ.

News Submitted:1300 days and 11.48 hours ago.


Z£nWm{^n¡³ Soansâ ]cnioeI\mIm³ Kmcn tIÀÌ\v £Ww
apwss_: kz´w \m«nse {In¡äv Soans\ ]cnioen¸n¡m³ X\n¡v £Ww e`n¨n«psïóv C´y³ {In¡äv tIm¨pw Z£nWm{^n¡³ ap³ Xmchpamb Kmcn tIÀ̳. C´ybpsS temII¸v t\«¯n\v tijw Hcp tdUntbm A`napJ¯nemWv tIÀ̳ C¡mcyw hyàam¡nbXv. \nehnð Z£nWm{^n¡³ ]cnioeI\mb tImdn hm³knensâ Imemh[n PqWnð Ahkm\n¡pIbmWv. CXn\v tijw ]cnioe\¨paXe GsäSp¡m\mWv tIÀÌt\mSv Z£nWm{^n¡³ {In¡äv t_mÀUv A`yÀYn¨ncn¡póXv. Fómð Xm³ Xocpam\samópw ssI...

News Submitted:1300 days and 11.29 hours ago.


]mIv Soant\mSv C´y³ am[ya§Ä¡v s\Käohv kao]\ambncpsóóv A{^oZn
Ckvemam_mZv: C´y³ am[ya§fnð {]Xy£s¸« C´yþ]mIv skan ss^\ð hmÀ¯ItfmSv ]mIv Iym]vä³ jmlnZv A{^oZn¡v ]cn`hw. ]m¡nØmt\mSv C´y³ am[ya§Ä s\Käohv kao]\amWv ]peÀ¯nbsXóv A{^oZn ]dªp. Hcp sSenhnj³ tSmIv tjmbnð kwkmcn¡pIbmbncpóp A{^oZn. C´y³ am[ya§Ä¡v s\Käohv Nn´bmsWópw CcpcmPy§fpw X½nepÅ _Ôw C{Xtbsd hjfm¡póXnð AhÀ¡v tamiañm¯ ]¦psïópw A{^oZn Nqïn¡m«n. ]mIv am[ya§Ä P\§fnð \nóv hnaÀi\w Gäphm§pópsï¦n...

News Submitted:1300 days and 12.15 hours ago.


aUv¡: cïp-t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: ]pXnb _kvÌmân\v kao]w Ìmfnð aUv¡ Ifn-bnð GÀs¸« cïp-t]sc s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. t^mÀ«v tdmUnse sI. iin-[-c³ (48), hnZym-\-K-dnse sI. AtimIv (29) Fón-hscbmWv Cóse cmhnse Ad-Ìp-sN-bvXXv. 2050 cq]bpw ]nSn-s¨-Sp-¯p.

News Submitted:1300 days and 13.00 hours ago.


ssk\p-±o³
Nqcn: Cim \nkvImcw Ignªv ]Ån-bnð \nóv aS§n hóv ho«nð hn{i-an-¡p-I-bm-bn-cpó Nqcn kztZin lrZ-bm-LmXw aqew acn-¨p. Nqcn-bnse Ad_n ssk\p-±o\mWv(60) Cóse cm{Xn acn-¨-Xv. ZoÀL-Imew KÄ^nem-bn-cp-óp. `mcy: \^ok. a¡Ä: Bbnj, ^coZ. acp-a-¡Ä: A_vZpð dlvam³ ]¨-¼fw, A_vZpð dlvam³ Dfn-b-¯-Sp¡. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZpðJm-ZÀ (Zp_mbv), A_q-_-¡À (J¯À), ]tc-X-cmb A_vZpÅ, apl-½Zv, A_vZpð dlvam³, JZo-P.

News Submitted:1300 days and 13.07 hours ago.


F³.-F. Aºmkv
a[qÀ: Ad-t´ms« F³.-F. Aºmkv (58) A´-cn-¨p. Ad-t´mSv Pam-A¯v sshkv {]kn-Uïpw a[qÀ ]ôm-b¯v apÉnw-eoKv sshkv{]knUïpambn-cp-óp. `mcy: D½m-en½. a¡Ä: dknb, kmPnZ, \u^ð (J¯À), j_v\, ss^kð, jmln\, ajvlqZv, ap_o\. acp-a-¡Ä: Aen, apl-½Zv, _joÀ, Aaod. ktlm-Z-c-§-Ä: A_q-_-¡À, _o^m-¯na, ]tcX\mb A_vZpñ. Ad-t´mSv Ppam-akvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S¡n.

News Submitted:1300 days and 13.09 hours ago.


kn.sI. A_vZpñ
Imª-§mSv: Imª-§ms« ]uc{]apJ³ Nn¯mcn kn.sI. A_vZpñ (62) A´-cn-¨p. `mcy: ico-^. a¡-Ä: Bcn^v (jmÀP), Bkn^v (Ipsshäv), Bkn_v, dko\, Ako\, kaod, k^o\, \kvdo\. acp-a-¡Ä: \knb tNcqÀ, tUm: jwkmZ (hS-Ic), sambvXp t_¡ð, C{_mlnw DZpa, DssaÀ _ñm-I-S-¸pdw, iaow ]¿-óqÀ. ktlm-Z-c-§Ä: kn.sI. A_vZpðdlvam³ lmPn (AXn-ªmð), kn.sI. Al-½Zv lmPn (ap«p-´-e), adnb lÖp½, B¨n¼n, dm_nb.

News Submitted:1300 days and 13.10 hours ago.


Ipf-¯nð ho-Wp bp-h-Xn a-cn¨p
t_m-hn-¡m\w: Ip-f-¯nð ho-Wv bp-h-Xn -a-cn¨p. C-cn-b-®n-bn-se Ip-ªn-b-¸p-hn-sâbpw ]-ßm-h-Xn-bp-sSbpw a-IÄ a-t\m-l-cn (18) bm-Wv a-cn-¨Xv. i\nbmgvN ssh-Io-«v k-ao]-s¯ Ip-f-¯nð sh-f-f-sa-Sp-¡m³ t]m-Ip-t¼m-Ä A-_-²-¯nð ho-gp-I-bm-bn-cpóp. ho-«-pImcpw k-ao-]-hm-kn-Ifpw I-c-bv-s¡-Sp-¯v B-kv-]-{Xn-bnð sImïp-t]m-sb-¦nepw c-£n-¡m-\m-bnñ.k-tlm-Zc³ : ]-ß-\m`.

News Submitted:1300 days and 13.34 hours ago.


aWð ]nSn¨p
ImkÀtImSv: Xf-¦c IS-hnð \nóp KpUvkv Hmt«m-bnð IS-¯p-I-bm-bn-cpó Hcp-temUv aW-ð ]nSn-¨p. ss{UhÀ sam{Kmð ]p¯q-cnse _n.F. sambvXp (38)hns\ Ad-Ìp-sN-bvXp.

News Submitted:1300 days and 13.35 hours ago.


BtLm-j-¯n\v Iq¨p-hn-e§nSm³ s]meokv {iaw
ImkÀtImSv: 28 hÀj-¯n\v tijw C´y temI-I¸v {In¡äv IncoSw NqSnb-Xnsâ Bthi elcnbnð \mSpw \K-chpw ap§n-¡p-fn-¡pt¼mÄ ImkÀtIm-«v- s]meo-kv CXv \nb-{´n-¡m³ {ian-¨Xv {]Xn-tj-[w £Wn-¨p-h-cp-¯n. i\nbmgvN cm{Xn C´y IncoSw NqSnb kt´m-j-¯nð ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v BtLm-j-¯n-teÀs¸« Hcp ]äw sNdp-¸-¡mscbmWv s]meokv ]n´n-cn-¸n-¡m³ {ian-¨Xv. C´y IncoSw NqSnb DSs\ ]S-¡-hp-ambn \nc-h[n t]À \nc-¯n-en-d-§n-bn-cp-óp. hnhc...

News Submitted:1300 days and 13.36 hours ago.


sNdp-tÈ-cn-sb¯n
ImkÀtImSv: kakvX P\-dð sk{I-«-dnbpw {]apJ kpón t\Xm-hp-amb sNdp-tÈcn ssk\p-±o³ apkven-bmÀ Cóse cm-hnse ImkÀtIm-s«-¯n. s_fn-ô¯pw Imª-§m«pw hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-fnð ]s¦-Sp-¡m-\mWv sNdp-tÈcn F¯n-b-sX-¦nepw \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð kpón thm«v \nÀWm-b-I-am-b-Xn-\mð At±-l-¯nsâ kµÀi-\-¯n\v cmjv{Sob tI{µ-§Ä henb {]m[m\yw Ið]n-¡p-óp-ïv. hnhn[ I£n Øm\mÀ°n-IÄ sNdp-tÈ-cn-sb-¡ïv klmbw A`yÀ°n-¨p. ImkÀtIms«bpw at...

News Submitted:1300 days and 13.37 hours ago.


Ct´mt\jybnð iàamb `qNe\w; kp\man apódnbn¸v
P¡mÀ¯: Ct´mt\jy³ Zzo]vkaql¯nse Pmhbnð iàamb `qNe\w A\p`hs¸«p. dnIvSÀ kvsIbnenð 6.7 Xo{hX tcJs¸Sp¯nb `qNe\¯nð kp\manbpïmIm³ km[yXbpsïóv A[nIrXÀ apódnbn¸v ]pds¸Sphn¨n«pïv. PmhbpsS Xoc{]tZi¯p \nóp 277 IntemaoäÀ AIse C´y³ almkap{Z¯nð 24 IntemaoäÀ XmgvNbnemWv `qI¼¯nsâ {]`htI{µsaóv bpFkv PntbmfPn¡ð kÀth Adnbn¨p. AtXkabw, Ct´mt\jy³ `qI¼am]n\nbnð 7.1 Xo{hXbmWv tcJs¸Sp¯nbsXópw kp\manbpïmIm³ km[yXbpÅXn\m...

News Submitted:1300 days and 12.18 hours ago.


121-tImSn P\-§-fpsS {]mÀ°-\-bnð acXI Zzo]p-ImÀ Hen-¨p-t]mb ImgvN-bmWvhm¦sU tÌUn-b-¯nð Iï-Xv.
C´y B{K-ln¨ hnP-bw, \oe-¡p-¸m-b-¡mÀ AÀln-¡pó hnP-bw, k¨n³ Fó CXn-lm-k-Xm-c-¯n\v cmPyw \ðInb k½m\w XpS§n Cu hnP-b-s¯ hnti-jn¸n-¡mw. Gsd-bm-Wv. C´y³ _män-§nsâ s\Spw-Xq-Wp-I-fmb hotc{µ tkhmKv ]qPy-¯n\pw k¨n³ sSïpð¡À 18 d¬kn\pw aS-§n-sb-¦nepw Sow ]X-dn-bn-ñ. Bdp-hn¡-änsâ DPze hnP-b-t¯msS ]¯mw temI-I¸v C´y kz´-am-¡n. KuXw Kw`o-dnsâ 97 d¬knsâ anópó {]I-S-\hpw 35 d¬sk-Sp¯ hncmSv tImlven-bpsS ]n´p-Wbpw ...

News Submitted:1301 days and 13.34 hours ago.


Dwd Ignªv aS-§n-b-hÀ kô-cn¨ hml\w adnªv sN¦f kztZ-in-b-S¡w cïp-t]À acn¨p
ImkÀtImSv: Dwd \nÀh-ln¨v J¯-dn-te¡v aS-§p-I-bm-bn-cpó BdwK kwLw kô-cn¨ hml\w adnªv sN¦f kztZinb-S¡w cïp t]À acn-¨-Xmbn \m«nð hnhcw e`n-¨p. \mept]À¡v ]cn-t¡-äp. sN¦f \memw-ssað amc \Pva a³kn-ense A_vZpñ apÉymÀ (60), ae-¸pdw tIm«-¡ð sh§ctôebnse kndm-Pp-±o³ (23) Fón-h-cmWv acn-¨Xv. A]IS-¯nð ]cn-t¡ä ae-¸pdw Xe-¡-¯q-cnse _mh lmPn (50) a¡-fmb ^mdqJv (14), ^kepdlvam³ (12) aI-fpsS aI³ lmXnw (F«v) Fón-hÀ...

News Submitted:1301 days and 8.36 hours ago.


BËmZw AWs]m«nsbm-gpIn
ImkÀtImSv: atl-{µ-knwKv t[m\n sXmSp¯phn« knIvkÀ 121 tImSn P\§-fpsS lrZb¯nð BËm-Z-¯nsâ ]q¯ncn I¯n-¨-t¸mÄ Fñm-hcpw Hcp-t]mse Dd-§m³ ad-óp. apwss_ hm¦vsU tÌUn-b-¯nse B AXy-Öze hnP-b-¯nsâ BtLm-j-s¸m-ena C§v ImkÀtIm-S³ ]«-W-¯nepw BËm-Z-¸q-¯ncn I¯n-¨p. {ioe-¦-s¡-Xnsc C´y temI-I¸v hnPbw t\Snb B \nanjw {In¡äv t{]an-IÄ XpÅn-¨mSn. ]S-¡-§Ä¡v Xotbäp. Ah {In¡äv t{]an-I-fpsS DÅnse Bthi¯nsâ Ae-b-Sn-bmbn...

News Submitted:1301 days and 8.37 hours ago.


samss_ð sSIv\ojy³ lrZ-bm-Lm-Xs¯ XpSÀóv acn¨p
koXmwtKmfn: koXm-tKmfnbnse sF.t^m¬ samss_ð tjm¸nse sSIv\ojy³ kn.F. A_vZpð Akokv (25) lrZ-bm-LmXs¯ XpSÀóv acn-¨p. Cóse cm{Xn 9 aWn¡v IS-b-S¨v ho«n-te¡v \Sóp t]mIp-t¼mÄ Xe-¨p-äð A\p-`hs¸« A_vZpð Akokv ho«p-Im-tcmSv samss_enð _Ô-s¸-«v sKbvän\-cn-Inð F¯m³ Bhiys¸«p. At¸m-tg¡pw hoWp-In-S-¡p-óXmWv IïXv. DS³ Ip¼-f-bnse Bkv]-{Xn-bn-te¡v sImïp-t]m-sb-¦nepw \mbv¡m-¸nð F¯p-t¼m-tg¡pw acn-¨n-cp-óp. Ahn-hm-ln-X-\m...

News Submitted:1301 days and 8.37 hours ago.


C´y³ Soaw-K-§Ä¡v Hcp tImSn hoXw
C´y³ Soan\v 32.5 e£w tUmf-dmWv k½m-\-¯pIbmbn e`n-¡p-ó-Xv. {ioe-¦¡v 15 e£w tUmfdpw e`n-¡pw. CXn\p]pdta C´y³ Soanse Hmtcm AwK-§Ä¡pw Hcp tImSn cq] hoXw e`n-¡pw. Nne I¼-\n-Ifpw k½m\ hmKvZm-\-hp-ambn cwK-¯p-h-ón-«p-ïv. lpïmbv I¼\n C´y³ Soanse Hmtcm AwK-§Ä¡pw ImÀ k½m-\n-¡pw. aqóp-hÀjambn C´y-bpsS {Ukn§v dqanepw ]cn-io-e\ ssaXm-\¯pw \nd-km-ón[yam-bn-cpó C´y³ {In¡äv ]cn-io-e-I³ KmcnIm̳ kt´m-j-t¯msS hnS-hm-§p...

News Submitted:1301 days and 8.38 hours ago.


kvs]Iv{Sw: kn_nsF Ipä]{Xw kaÀ¸n¨p, cmP Ipä¡mc³
\yqUðln: 2 Pn kvs]Iv{Sw AgnaXn tIknð kn_nsF Ipä]{Xw kaÀ¸n¨p. ap³ sSentImwa{´n F cmP Ipä¡mc\msWóv kp{]owtImSXnbnð kaÀ¸n¨ Ipä]{X¯nð ]dbpóp. KqVmtemN\, hô\, A[nImcZpÀhn\ntbmKw Fóo cmPbvs¡Xnsc Npa¯nbncn¡pó Ipäw. ap³ sSentImw sk{I«dn kn²mÀY s_lpdnb, t]gvkWð sk{I«dn BÀ.sI Ntµmenb Fónhcpw Ipä¡mcmWv. {]tXyI sk£³kv tImSXn PUvPn H.]n ssk\nbpsS ap³]msI 80,000 t]PpÅ Ipä]{XamWv kn_nsF kaÀ¸n¨Xv. CXn\p]pdta, A\nð Aw_m\...

News Submitted:1302 days and 6.23 hours ago.


F.sI BâWn AkXy{]NmcWw \S¯póp
tImgnt¡mSv: tI{µ {]Xntcm[ a{´n F.sI BâWn bq¯v tIm¬{Kkv t\Xmhns\t¸mse \pW {]Ncn¸n¡pIbmsWóv kn]nFw kwØm\ sk{I«dn ]nWdmbn hnPb³. IpäymSn aÞe¯nse FðUnF^v Øm\mÀ°n sI.sI eXnIbpsS {]NmcW ]cn]mSnIfnð ]s¦Sp¯v kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw. BâWnbpsS sXcsªSp¸v {]NmcWw Iïmð thm«Àamsc `ojWns¸Sp¯pIbmtWm Fóv tXmópw. tI{µtk\ thWsa¦nð t]mfnwKv _q¯nepw Ibdpsaó BâWnbpsS `ojWn hnet¸mhnñ. tI{µa{´namcnð \nóv C¯c¯nð {]XnIcW§fp...

News Submitted:1302 days and 6.32 hours ago.


Xnc-sª-Sp-¸n\v H.sF.-kn.-kn. Pnñm I½nän Hcp§n
Zp_mbv: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸n\v Zp_mbv H.sF.-kn.-kn. ImkÀtImSv Pnñm I½nän Hcp-§n. tZc-bnð \Só Pnñm-Xe Xnc-sª-Sp¸v I¬sh³j³ ImkÀtImSv Un.kn.-kn. FIvkn-Iyq-«ohv AwKw kn._n. l\o^v DZvLm-S\w sNbvXp. sI.]n.-kn.-kn. {]kn-Uïv ctaiv sNón-¯e t^mWn-eqsS {]hÀ¯-Isc A`n-hmZyw sNbvXp. ImkÀtImSv Pnñ-bnse bp.Un.-F-^v. Øm\mÀ°n-I-fmb ]n._n. A_vZpðd-kmJv, F³.-F. s\ñn-¡p-óv, AUz: kn.sI. {io[-c³, AUz: Fw.kn. tPmkv, sI.hn. KwKm-[-c³ Fón-...

News Submitted:1302 days and 8.45 hours ago.


tIc-f-¯nð Fð.-Un.-F-^v. Xcw-K-ap-ïmIpw-þ-tIm-Sn-tbcn
Ipïw-Ipgn: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð tIc-f-¯nð Fð.-Un.-F-^v. XcwKw Bª-Sn-¡p-sa-ópw, henb `qcn-]-£t¯msS `c-W-¯nð Xncn-¨p-h-cp-saópw B`y-´c a{´n tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ ]d-ªp. Ipïw-Ip-gn-bnð DZpa \nb-a-k`maÞew Fð.-Un.-F^v. Øm\mÀ°n sI. Ipªn-cm-asâ Xnc-sª-Sp¸v s]mXp-tbmKw DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp tImSntbcn. apó-Wn-¡-Is¯ {]iv\-§Ät]mepw ]cn-l-cn-¡msX Xnc-sªSp-¸ns\ t\cn-Spó bp.Un.-F-^v. F§-s\-bmWv P\-§sf kao-]n-¡...

News Submitted:1302 days and 8.46 hours ago.


kn._n.-sF. kwLs¯ Uðln¡v hnfn-¸n¨p
sIm¨n: ]p¯qÀ joe h[-t¡-knð apJy-{]Xn k¼¯v IÌ-Un-bnð acn¨ kw`-h-¯nð F.Un.-Pn.-]n. apl-½Zv bmkn³, Un.sF.-Pn. hnPbv km¡vsd Fón-hsc {]Xn-tNÀ¯-tXmsS tIkv hnhm-Z-¯n-te¡v \o§p-óp. tIk-t\z-jn-¡pó kn._n.-sF. kw-Ls¯ Uðln¡v hnfn-¸n-¨p. Un.ssh.-F-kv.-]n. ^co-Z¯v, kn.sF. D®n-Ir-jvW³ Fón-h-tcm-SmWv Uðln-bn-se-¯m³ kn._n.-sF. tPmbnâv Ub-c-IvSÀ Bh-iy-s¸-«-Xv. Cóse cm{Xn-bmWv ^mIvkv hgn ChÀ¡v \nÀt±iw e`n-¨-Xv. tIkv ]p\-c-h...

News Submitted:1302 days and 13.14 hours ago.


"Icn-¦ð sXmgn-emfnIfpsS sXmgnð kwc-£n¡Ww'
ImkÀtImSv: ImkÀtImSv Pnñ-bnse Icn-¦ð Izmdn-IÄ AS-¨p-]q-«n-b-Xnsâ ^eambn Bbn-c-¡-W-¡n\v sXmgn-em-fn-IÄ sXmgnð clnXcmhp-Ibpw ]«nWnsb A`napJo-Icn¡pIbpw sNbvXn-cn-¡p-I-bm-sWóv kn.sF.-Sn.bp Pnñm {]kn. sI. _me-Ir-jvW³ ]d-ªp. tImtSmwþt_-fqÀ ]ôm-b-¯nse F®-¸m-d-bnse Izmdn-bnð a®n-SnªphoWp 3 sXmgn-emfnIÄ acn-¡m-\n-S-bmb kw`h¯nsâ t]cnð Pnñ-bnð BsIbpÅ Fñm Izmdn-Ifpw AS¨nSm³ A[n-Ir-XÀ \nÀ_Ôn¡pI-bmWv. Cu sXmgn-ens\ am{Xw...

News Submitted:1302 days and 8.27 hours ago.


t^m¬ kqJv Xpdóp
dnbmZv: F.Fw.-Sn. {Kq¸nsâ 28þmw tjmdqw dnbm-Znse epep dnbmZv Ah\yqamfnð kCuZv C_v\p A_vZpñ C_v\p A_vZpð Akokv cmPIpam-c\pw epep ssl¸À amÀ¡äv amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ Fw.F. bqk-^enbpw tNÀóv DðLm-S\w \nÀh-ln-¨p. C´y³ Aw_m-k-UÀ tUm: Xðaokv Al-½Zv DÄs¸sS \nc-h[n {]ap-JÀ kón-lnXcmbn-cp-óp.

News Submitted:1302 days and 8.27 hours ago.


F³.-F. s\ñn-¡póv h³`q-cn-]£w t\Spw -þkn.-Sn.
ImkÀtImSv: aÞew bp.-Un.-F-^v. Øm\mÀ°n F³.-F. s\ñn-¡póv h³`q-cn-]-£-t¯msS hnP-bn--¡p-saóv apkvenw eoKv \nb-a-k`m ]mÀ«n eoUÀ kn.Sn. Al-½-Zen ]d-ªp. Xf-¦c KÊmen \KÀ 124-þmw _q¯v I½nän cq]o-I-cW tbmK-¯nð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. F.-F.-A-_vZpðdlvam³ DZvLm-S\w sNbvXp. sI.-Fw.-A-_vZpð Akokv A[y-£X hln¨p. bp.-Un.-F-^v. aÞew I½nän sNbÀam³ Fð.-F. alv-aqZv lmPn, I¬ho-\À BÀ. KwKm-[-c³, sI.-Fw. A_vZpðdlvam³, ...

News Submitted:1302 days and 8.48 hours ago.


kakvX Pnñm apim-hd kam-]n¨p: BZÀi ]mc-¼cyw Im¯p-kq-£n-¨-Xn\v ]nónð ka-kvX-bpsS kmón-[yw-þ-\q-dpð Dea Fw.F
ImkÀtImSv: {]hm-NI PohnX ktµ-i-¯nsâ BZÀi ]mc-¼cyw Ah-Im-i-s¸-Sm³ ]äpó tIc-f-¯nse GI ]ÞnX kwLw kakvX tIcf PwC-¿-¯pð Dea am{X-am-sWóv AJn-te´ym kpón hnZym-`ymk t_mÀUv {]kn-Uïv \qdpð Dea Fw.F. A_vZpð JmZÀ apÉymÀ A`n-{]m-b-s¸-«p. tZfn kA-Zn-¿-bnð kakvX Pnñm P\-dð t_mUn-bpw ]ÞnX kwK-ahpw DðLm-S\w sN¿p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. ka-kvX-bpsS Øm]-I-\mb hc-¡ð apñ-t¡mb X§Ä apXð Có-Xnsâ {]kn-U-ïmb k¿nZv A_vZpð dlvam³ ...

News Submitted:1302 days and 8.45 hours ago.


apss_-bnð bp.Un.-F-^v. Xnc-sª-Sp¸v {]N-cW tbmKw
apwss_: t_mws_ tIcf apÉnw shðs^-bÀ eoKv I½n-än-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð tUmKvcn _nkvXn-ap-ñ-bnð kwL-Sn¸n¨ bp.Un.-F-^v. Xnc-sª-Sp¸v {]N-cW s]mXp-tbmKw shðs^-bÀ eoKv hÀ¡nwKv {]kn-Uïv Fw.F. Jmen-Znsâ A[y-£-X-bnð kwØm\ apÉnw eoKv {]hÀ¯I kanXn AwKw tKmÄU³ A_vZpð JmZÀ DðLm-S\w sNbvXp. sk{I-«dn Akokv amWn-bqÀ kzmKXw ]d-ªp. ImkÀtImSv Pnñm apÉnw eoKv sk{I-«dn sFkn.-sF-kn. A_vZp-ñ-¡p-ªn, apwss_ shðs^-bÀ eoKv AssUz-kdn t_mÀU...

News Submitted:1302 days and 8.46 hours ago.


ssk\_
Xf-¦c: Zo\mÀ \KÀ CwXnbmkv a³kn-enð apl-½-Znsâ `mcy ssk_ (80) A´-cn-¨p. a¡Ä: sambvXo³ (J¯À), Paoe. acp-a-¡Ä: Aºmkv, Paoe.

News Submitted:1302 days and 8.49 hours ago.


apl-½Zv apÉymÀ
ImkÀtImSv: aX-]ÞnX³ kt´mjv \K-dnse _mcn-¡mSv DkvXmZv Fó apl-½Zv apÉymÀ (75) A´-cn-¨p. sam{Kmð ]p¯qÀ Ipónð kndm-Ppð Depw a{Z-k-bnð A[ym-]-I-\mbpw _ZÀ PpamkvPnZnð Cam-ambpw tkh-\-a-\pjvSn¨ncp-óp. `mcy: dpJnb. aI³: lnemð. acp-a-IÄ: kpa-¿.

News Submitted:1302 days and 8.50 hours ago.


tImtSm¯v Icp-Wm-I-c³ \mbÀ
]\-bmð: kzmX{´kac tk\m-\nbpw ]\-bmð Fkv.-Fw.F.bp.]n. kvIqÄ amt\-Pdpw ]Ån-¡c ]ôm-b¯v ap³sa-¼dpamb tImtSm¯v Icp-Wm-I-c³ \mbÀ (90) A´-cn-¨p. `mcy: Nnd-¡c imcZ A½. a¡Ä: PK-ómYv, tKmhn-µ³, tim`\, iymaf, hniz\mY³, ssieP, lcn. acp-a-¡Ä: eX-¡p«n, hnP-b{io, a[p-kq-Z-\³, kpIp-am-c³ \mbÀ, lcn-Zmkv tImtSm¯v, APnX, tPymXn. ktlm-Z-c-§-Ä: tImtSm¯v Nnï³\mbÀ, tImtSm¯v IpªnIrjvW³ \mbÀ, ]tcXcmb tImtSm¯v Ipªn-¡-®³ \mbÀ, tIm...

News Submitted:1302 days and 8.50 hours ago.


C{_mlnw
Ip¼f: _w{_mW apÉymÀ hf-¸nse C{_mlnw (67) A´-cn-¨p. IÀWmSI ]ôbnð hym]m-cn-bm-bn-cpóp. `mcyamÀ: ]tcXbmb JZoP, \^o-k. a¡Ä: adn-b½, A_q-_-¡À, Ipªn Al-½Zv, laoZv, bqk^v, Bbn-j, Aºmkv, _mXnj, A_vZpð dlvam³. acp-a-¡Ä: apl-½Zv (s_mÅmÀ), Ajvd^v (Ip¼f), JZoP (]q¡«), ssaaq\ tkm¦mð, k¡o\ (_mbmÀ). ktlm-Z-c-§Ä: Aºmkv, bpk^v, JZoP, ]tcXcmb apl-½Zv, A_vZpñ, JmZÀ, Ipªm-en½.

News Submitted:1302 days and 8.51 hours ago.


Fw.Fw. lk\v kzoI-cWw
-ImkÀtImSv: Cóv cmhnse ImkÀtIms«¯nb tIm¬{Kkv hàmhv Fw.Fw. lk\v tIm¬{Kkv, IpSpw-_{io {]hÀ¯-IÀ Bth-tim-Öze kzoI-cWw \ðIn. sdbnðth tÌj\nð \nópw {]hÀ¯-IÀ kzoI-cn¨p. Un.kn.-kn. sk{I-«dn sI. \oe-I-WvT³, sshkv {]kn-Uïv ]n.F. Ajvd-^en, _me-Ir-jvW³ thmÀIpUvep, sska¬ ]ůp¦pgn, kmhn{Xn So¨À, Pb{io, l¡nwIpónð, AÀPp-\³ Xmb-e-§mSn, F.sI. iio-{µ³, aSnb³ D®nIrjvW³ XpS-§n-b-hÀ kzoI-cn-¨p. \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð koäv...

News Submitted:1302 days and 9.04 hours ago.


F.Fkv.sFsb A{I-an¨ kw`hw: aqóp-t]À Ad-Ìnð
Imª-§mSv: F.F-kv.-sFsb Xe-¡-Sn¨v ]cn-t¡ð¸n¨ kw`h¯nð aqóp-t]sc t_¡ð s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. tIm«n-¡pfw ]Ån-¡ïs¯ dwjoZv (19), jpssl_v (21), auÆ-ense jmlnZv (21) Fón-h-cmWv Ad-Ìn-em-bXv. t_¡ð F.Fkv.sF. `mkv¡c-s\-bmWv A{I-an-¨Xv. amÀ¨v Aôn-\mWv kw`-hw. ]me-¡póv `cWn DÕh¯nsâ Uyq«n-bn-em-bn-cpó `mkvI-cs\ tIm«n-¡pfw sdbnðth tÌj³ ]cn-k-c-¯p-sh-¨mWv Xe-¡-Sn¨v ]cn-t¡ð¸n-¨Xv.

News Submitted:1302 days and 9.06 hours ago.


sI. Ipªn-cm-a³ Bkv]-{Xn-bnð
Imª§mSv: Xr¡-cn-¸qÀ aÞ-e-¯nse Fð.-Un.-F^v. Øm\mÀ°n sI. Ipªncma³ Fw.Fð.-Fsb tZl-m-kz-mØys¯ XpSÀóv ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtfPv Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. CtX XpSÀóv cïp-Zn-h-ks¯ ]cn-]m-Sn-IÄ amän.

News Submitted:1302 days and 9.06 hours ago.


acw tZl¯v hoWv 65 Imc³ acn¨p
sImñ-¦m\w: ho«p-]-d-¼nð acw HSn-ªp-hoWv 65 Imc³ acn-¨p. sImñ-¦m-\s¯ sk_m-Ìy³ temt_m-bmWv acn-¨-Xv. Cóp-cm-hnse ho«p-]-d-¼nð kwkm-cn¨p \nð¡p-t¼m-gmWv A]-ISw. ImkÀtImSv kzIm-cym-kv]{Xnbnse-¯n-s¨-¦nepw c£n-¡m-\m-bnñ. Iqen-¸-Wn-¡m-c-\m-Wv. ]tc-X-cmb Pqentem-t_m-bp-sSbpw tIm¬k]väbp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy: eqkn temt_m. a¡Ä: _mknð, chn-cmPv, A\nX, kp\n-X, {]ho¬ {]Im-iv, P{^o³. acp-a-¡Ä: ssjeäv {ImÌ, kp\nX, t\m_ð, hn...

News Submitted:1302 days and 9.07 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036