To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Monday, 30 March 2015
News updated: Sunday March 29 2015 03:32 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

Warning: INSERT command denied to user 'dbo278832099'@'74.208.16.217' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource</em> in <em>/homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php</em> on line <em>634</em>.', 2, '', 'http://utharadesamonline.com/more_news&page=487&news_type=', '', '54.91.57.221', 1427745624) in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 172

aÅn-bqÀ i¦-c³ \¼q-Xncn A´-cn¨p
tIm«bw: `mK-hXlwkw aÅn-bqÀ i¦-c³ \¼q-Xncn (91) A´-cn-¨p. tIm«bw Ipdp-¸-´-d-bnse hk-Xn-bnð Cóp-cm-hnse 6.30\v Bbn-cpóp A´yw. lrZ-bm-Lm-X-amWv ac-W-Im-c-Ww. kwkvImcw ssh-In«v 7\v. {]ikvX `mK-hX ]Þn-X-\m-bn-cpóp. cïm-bn-c-¯n-b-ªq-dn-e-[nIw `mK-hX k]vXm-l-§Ä \S-¯n-bn-«p-ïv. {]mcm-_v[-§-fpsS \Sp-¡-b-¯n-eq-sS-bmWv B[ym-ßn-I-X-bpsS Huó-Xy-¯n-te¡v \S-ó-Sp-¯-Xv. aÅn-bqÀ ]c-ta-iz-c³ \¼q-Xn-cn-bp-sSbpw Bcy A´ÀP-\-¯n-sâ...

News Submitted:1336 days and 12.12 hours ago.


hne-¡-bäw: Ccp-k-`-Ifpw \nÀ¯n
\yqUðln: hne-¡-b-äs¯ XpSÀópÅ _l-f-¯nð ]mÀe-saânsâ Ccp-k-`-Ifpw 12aWn-hsc \nÀ¯n-sh-¨p. tNmtZym-¯-c-thf \nÀ¯n-sh¨v hne-¡-bäw NÀ¨-sN-¿-W-saó F³.-Un.-F-bpsS ASn-b-´n-c-{]-ta-b-¯n\v A\p-aXn \ntj-[n-¨-Xns\ XpSÀóm-bn-cpóp _l-fw. CSXp-ap-ó-Wn-bpw F³.-Un.-F-bpsS {]Xn-tj-[-t¯m-sSm¸w tNÀóp. cmPy-k-`-bn-emWv BZyw _lfw XpS-§n-b-Xv. Có-sebpw Ccp-k-`-Ifpw _l-fs¯ XpSÀóv ]ncn-ªn-cp-óp. 2Pn kvs]Iv{Sw kw_-Ôn¨ {]iv\hpw k`-...

News Submitted:1336 days and 12.13 hours ago.


ImkÀtIms« Zpc-´-¯n\v ImcWw F³tUm-kÄ^m-\-sñóv tI{µ-¯nsâ kXy-hm-Mvaqew
\yqUðln: ImkÀtIms« Zpc-´-¯n\v ImcWw F³tUm-kÄ^m-\-sñóv Irjn-a-{´m-e-b-¯n-\p-thïn hµ\Pbn³ \ðInb FXnÀ kXy-hm-Mvaq-e-¯nð ]d-bpóp. Un.ssh.-F-^v.-sF. \ðInb kXy-hmMvaqe-¯n\v FXnÀ kXy-hmMvaqew CómWv tImS-Xn-bnð \ðIn-b-Xv. ImkÀtIm«v acWw hnX-¨Xv ]n.kn.-sI-bm-Wv. BIm-i-amÀKw kvt{] sNbvX-Xp-sIm-ïm-WnXv kw`-hn-¨-Xv. F³tUm-kÄ^m³ \ntcm-[\w A\m-h-iy-am-Wv. aäv cmPy-§-fnð IqSp-Xð ]T\w \S-¯m-sX-bmWv \ntcm-[n-¨-Xv. ImÀjnI hr¯n...

News Submitted:1336 days and 12.36 hours ago.


kZm-\-µ-Ku-U¡pw PK-Zojv sj«m-dn\pw thïn Ccp-tN-cnbpw cwK¯v; IÀWm-S-I: apJy-a{´n Xnc-sª-Sp¸v sshIn-bmð CS-s]-Sp-saóv KhÀWÀ
_wK-fqcp: IÀWm-S-I-bnð apJy-a{´n Xnc-sª-Sp¸v kw_-Ôn¨v A\n-Ýn-XXzw \ne-\nðs¡ KhÀWÀ F¨v.-BÀ. `c-ZzmPv hoïpw CS-s]-Sp-óp. apJy-a{´n Øm\-¯n\v thïn sbZyq-c¸ hn`m-Khpw adp-hn-`m-Khpw X{{´-§Ä sa\-ªp-sIm-ïn-cn-s¡-bmWv KhÀW-dpsS apó-dn-bn-¸v. \msfhsc kabw \ðIn-bn-«p-sï-¦nepw CXn\v ap¼v ]pXnb apJy-a-{´nsb {]Jym-]n-¡m\mbnsñ-¦nð CS-s]-tSïn hcp-sa-ómWv `c-ZzmPv apó-dn-bn¸v \ðIn-b-Xv. AXn-\nsS kZm-\µ KuUsb sbZyq-c¸ X...

News Submitted:1336 days and 12.17 hours ago.


LS-I-I-£n- I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp¯ t\Xm-hn-s\-Xnsc At\z-jWw
Imª-§mSv: bp.Un.-F-^v. LS-I-I-£n-bpsS bph-P\ hn`mKw I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp¯pshó Btcm-]-W-hn-t[-b-\mb t»m¡v tIm¬{Kkv `mc-hm-ln-s¡-Xnsc ]mÀ«n-X-e-¯nð At\z-jWw XpS-§n. kw`-h-s¯-¡p-dn¨v Imª-§mSv aÞew tIm¬{Kkv {]kn-Uïv At\z-jn-¡m³ Un.kn.-kn. {]kn-Uïv \nÀt±-in-¨n-«p-ïv. aÞew bq¯v tIm¬{Kkv {]kn-Uïv aÞew t»m¡v tIm¬{Kkv {]kn-U-ïp-amÀ¡v ]cm-Xn-\ðIn-b-Xn-s\-¯p-SÀómWv At\z-jn-¡m³ Un.kn.-kn. {]kn-Uïv \nÀt±-in-¨-Xv...

News Submitted:1336 days and 12.35 hours ago.


sXcphv \mb ieyw hÀ[n¨p; \nc-h[n hfÀ¯p-ar-K-§sf ISn-¨p-sImóp
s\ñn-¡póv: s\ñn-¡p-óv, ]Åw, _¦-c-¡p-óv, IS-¸pdw Fónhn-S-§-fnð sXcphv\mb ieyw hÀ[n-¨p. Ignª Znhkw s\ñn-¡p-ónse cïv hoSp-I-fnse aqóv BSp-Isf ISn-¨p-sIm-óp. Cu `mK-§-fnse \nc-h[n hoSp-I-fnse tImgn-I-sfbpw \mb-¡q«w ISn¨p sImón-«p-ïv. ]Ið ka-b-§-fnð t]mepw \mb-¡q-«-¯nsâ ieyw Gdn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. cm{Xn-bnð ho«p-h-cm-´-I-fnð Ib-dp-óXv ImcWw ho«p-ImÀ `oXn-bn-em-Wv. \mbv¡-fpsS ieyw ImcWw Ip«n-Ifpw hr²cpw ]pd-...

News Submitted:1336 days and 12.17 hours ago.


Kymkv knen-ïÀ tNmÀóv Xo ]SÀóp; ho«p-ImÀ AÛp-X-I-c-ambn c£-s¸«p
sam{Kmð]p-¯qÀ: Kymkv knen-ïÀ amän Øm]n-¨-Xnse ]ni-Ip-aqew Kymkv tNmÀóv Xo ]SÀóp. ho«p-ImÀ c£-s¸-«p. Ipónð _ZÀ Ppam akvPn-Zn\v kao-]s¯ ]tc-X-\mb A_vZpð JmZ-dnsâ ho«nð Cóse sshIn-«v t\m¼p-Xpd hn`-h-§Ä Hcp-¡p-ó-Xn-\n-sSbmWv Xo ]SÀó-Xv. kao-]s¯ ]Ån-bn-ep-ïm-bn-cpó \m«p-Imcpw ImkÀtImSv \nóv F¯nb ^bÀt^mgvkpw shÅw Noän-b-tXmsS h³ A]-ISw Hgn-hm-bn.

News Submitted:1336 days and 12.16 hours ago.


tKmh-bnð \nóv hcn-Ibm-bn-cpó bphm-hns\ Hcp kwLw A{Ian¨p
ImkÀtImSv: tKmh-bnð \nóv s{Sbn-\n-d§n ho«n-te¡v \S-óp-t]m-hp-I-bm-bn-cpó bphm-hns\ Hcp kwLw A{I-an-¨-Xmbn ]cm-Xn. tKmh-bnse I¬kv{S-£³ I¼-\n-bnse Poh-\-¡m-c\pw IqUvep tKm]m-e-IrjvW sslkvIq-fn\v kao-]s¯ Xma-k-¡m-c-\p-amb aptIjn (30) s\bmWv A{I-an-¨-Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse cm{Xn IqUvep tKm]m-e-IrjvW sslkvIq-fn\v kao-]¯v sh¨v IqUvep-hnse at\m-Pnsâ t\Xr-Xz-¯nð Imdnepw cïv ss_¡p-I-fn-ep-am-sb-¯nb kwLw A{I-an...

News Submitted:1337 days and 11.23 hours ago.


t»m¡v `mc-hmln LS-I-I£n bph-P\ hn`mKw I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp-¯Xv hnhm-Z-am-Ipóp
Imª-§mSv: tIm¬{Kkv t»m¡v I½nän `mc-hm-ln bp.Un.-F-^v. LSII£n-I-fpsS bph-P\ hn`mKw I¬sh-³j\nð ]s¦-Sp-¯Xv hnhm-Z-am-Ip-óp. hmgp-tóm-d-Sn-bnse `mc-hm-ln-bmWv I¬sh³j-\nð ]s¦-Sp-¯-Xv. GXm\pw {]hÀ¯-I-scbpw IqsS-s¡m-ïp-h-ón-cp-óp. Ppembv 17\v Imª-§ms« Hcp HmUn-täm-dn-b-¯nemWv I¬sh³j³ \S-ó-Xv. ]mÀ«n tbmK-ap-sïóv ]d-ªmWv bphm-¡sf Iq«n-b-Xv. Fómð lmfn-se-¯n-b-t¸m-gmWv asämcp ]mÀ«n ]XmI Ch-cpsS {i²-bnðs¸-«-Xv...

News Submitted:1337 days and 11.24 hours ago.


Hmt«m \nb-{´-Ww-hn«v adnªv cïv bm{X-¡mÀ¡v ]cn¡v
ImkÀtImSv: Hmt«m \nb-{´Ww hn«v adnªv cïv bm{X-¡mÀ¡v kmc-ambn ]cn-t¡-äp. tIm«n-¡p-fs¯ Ipªn-¡-®³ (47), sambvXo³Ipªn Fón-hscbmWv ]cn-t¡äv Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨-\Xv. Ign-ª-Zn-hkw Nfn-b-t¦mSv sh¨v ImkÀtIm-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpó Hmt«m-bmWv A]-I-S-¯nð s]«-Xv.

News Submitted:1337 days and 11.24 hours ago.


kvIqÄ _knsâ ac-W-¸m-¨n-enð Igp-¯äw sNfn-bnð ap§n hym]m-cn-bpsS bm{X apS§n
ImkÀtImSv: Ipïpw-Ip-gnbpw \ndª tdmUneqsS kvIqÄ _kpIÄ¡v F{X thK-¯nð HmSm-\mIpw? \ndsb Ipcp-óp-I-sfbpw sImïv Nodn-¸m-ªp-t]mb Hcp kvIqÄ _knsâ ZpcnX Nn{Xw hc-¨p-Im-«m³ sIm¼-\-Sp¡w tImem-s¯m-«n-bnse skbvX-ehn ]{Xw Hm^o-kn-se-¯n. Igp-¯-äw-hsc sNfn-bnð ap§nb jÀ«pw DbÀ¯n-¡m«nbmWv sskX-ehn ]{X Hm^o-knð F¯n-b-Xv. Imª-§ms« Að^-emlv IqÄ_mÀ ]mÀSvW-dmb Ct±lw cmhnse Imª-§ms« tjm¸n-te¡v ]pd-s¸-«-Xm-bn-cp-óp. sImf-¼-...

News Submitted:1337 days and 11.25 hours ago.


No«p-Ifn: 10t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: Nu¡n-bnse Hcp sI«n-S-¯nð ]Ww sh¨v No«p-I-fn-¡p-I-bm-bn-cpó Nu¡n sI.sI. ]pds¯ apl-½Zv keow (40), sN«pw-Ip-gn-bnse A_vZpðJm-ZÀ (42), Nu¡n sI.sI. ]pds¯ _joÀ (28), Nu¡n-bnse laoZv (26), CIv_mð (36), kmPnZv (27), Icow (36), s_{Z-Up-¡-bnse sI. laoZv (32), apl-½Zv (45), sambvXo³ (32) Fón-h-À AdÌnem-bn.

News Submitted:1337 days and 11.23 hours ago.


\pÅn-¸m-Sn-bnð kq¸À amÀ¡-änepw ss_¡v tjmdq-anepw IhÀ¨; ]Whpw UnPn-äð Iyma-dbpw IhÀóp
ImkÀtImSv: \pÅn-¸m-Sn-bnse kpdpa _km-dnepw \am³kv ss_¡v tjmdq-anepw IhÀ¨. cïv Øm]-\-§-fnð \nópw ]Ww IhÀóp. Cóv cmhnse F«c aWn-tbm-sS Øm]-\-§Ä Xpd-¡m-s\-¯nb Poh-\-¡m-cmWv IhÀ¨ \Só hnhcw Adn-bp-ó-Xv. kpdpa _km-dnð \nópw tai-h-en-¸nð kq£n-¨n-cpó 28000 cq]bpw \am³knð \nópw 8000 cq]bpw UnPn-äð Iyma-dbpamWv IhÀóXv. sN¡v ]mkv _p¡p-Ifpw km[-\-§fpw hmcn-h-en¨n« \ne-bn-em-Wv. cïv Øm]-\-§-fp-sSbpw Hómw \ne Xpcóv...

News Submitted:1337 days and 11.30 hours ago.


]ß-\m` kzman t£{X-¯n-\Sp¯ Xo]nSn¯w; Zpcq-l-X-sbóv Ie-IvS-dpsS dnt¸mÀ«v
Xncp-h-\-´-]pcw: AXo-h-kp-c£m taJ-e-bmbn {]Jym-]n¨ {io]-ß-\m` kzman-t£-{X-¯n\v 300 aoäÀ am{Xw AIse Ingt¡ tIm«bnð XoÀ°-]mZ aÞ-]-¯n\v sXm«-Sp¯v Ic-Iu-i-e-taf \S-¡pó Øe¯v Cóse cm{Xn-bp-ïmb Xo]n-Sn-¯-¯nð Zpcq-l-X-bp-sïóv Ie-IvS-dpsS dnt¸mÀ«v. Cóv cmhnse kw`h Øew kµÀin¨ Pnñm Ie-IvSÀ {^m³knkv D¨-tbmsSbmWv kÀ¡m-dn\v {]mY-anI dnt¸mÀ«v \ðIn-b-Xv. tjmÀ«v kÀIyq-«v aqe-amWv Xo]n-Sn-¯-ap-ïm-b-sX-óm-bn-cpóp BZy...

News Submitted:1337 days and 11.28 hours ago.


am\¯v N{µ-¡e sXfnªp; C\n {hXip²n-bpsS \mfp-IÄ
ImkÀtImSv: Cóse tImgn-t¡mSv Im¸mSv IS-¸p-d¯v amk-¸n-dhn Iï-Xn-s\-¯p-SÀóv Cóv apXð apÉo-§Ä da-Zm³ {hXw Bcw-`n-¨p. C\n {hX-ip-²n-bpsS \mfp-IÄ. a\-kns\bpw ico-c-s¯bpw IgpIn hr¯n-bm-¡pó da-Zm³. a\-knse ]pWyw ]qIpó \mfp-Isf [\y-am-¡m³ hnizm-kn-IÄ Hcp-§n. ]Ån-I-fnð Cóse cm{Xn \Só Xdm-holv \nkvIm-c-¯n\v \ñ Xnc-¡p-ïm-bn-cp-óp. JpÀ-B³ ]mcm-b-Whpw cm{Xn \nkvIm-c-§fpw sImïv hnizm-kn-IÄ ]Ån-Isf `àn-km-{µ-am-¡n. da...

News Submitted:1337 days and 11.28 hours ago.


ivaim-\-¯n-\-cn-Inð bphm-hnsâ PUw Isï¯n
Xr¡-cn-¸qÀ: \nÀ½m-W-s¯m-gn-em-fn-bpsS Noª-fnª arX-tZlw ]me-¯n-\-Sn-bnð Isï-¯n. DSp¼p-´e Ipän-¨n-d-bnse sImS-¡-ho-«nð hn\o-jnsâ (34) arX-tZ-l-amWv Cóv cmhnse Isï-¯n-b-Xv. Hf-hd sabn³ tdmUnse ivaim-\-¯n\v kao-]s¯ ]me-¯n-\-Sn-bn-emWv Ian-gvóp-In-S-¡pó \ne-bn-ð arX-tZ-l-ap-ïm-b-Xv. Xe ]pgp-h-cn¨ \ne-bn-em-Wv. ac-W-¯nð \m«p-ImÀ kwibw {]I-Sn-¸n-¨-Xns\ XpSÀóv arX-tZlw ]cn-bm-c-t¯¡v sImïp-t]m-bn. aqóv Znhkw ap¼v ...

News Submitted:1337 days and 11.29 hours ago.


]ghÀ¤-§Ä¡v hne-IqSn
ImkÀtImSv: da-Zm³ hn]Wn DWÀó-tXmsS ]g-hÀK§Ä¡pw ]¨-¡-dn-IÄ¡pw t\cn-b- tXm-Xnð hne-Iq-Sn. t\m¼p-Xp-d-bpsS hn`-h-§-fmb Imc-¡, Cu¯-¸gw Fón-hbv¡pw hne-Iq-Sn-bn-«p-ïv. hnhn-[-X-c-§-fmb Cu¯-¸-g-¯n\v 60 cq] apXð 150 cq] hsc-bmWv Intem-bv¡v hne. Imc-¡bv¡v 80 cq] apXð 110 cq] hscbpw-. t\m¼p-Xp-d-bv-¡v ]m\o-b-§-fp-ïm-¡pó IkvI-kv, Ck-_vtImð Fón-hbv¡pw hne IqSn-bn-«p-ïv. ]g-hÀK-§-fnð B¸n-fn\v Intembv¡v 120 cq] apXð...

News Submitted:1337 days and 11.29 hours ago.


cmPn- \ðIn; kZm-\µ KuU apJy-a-{´n-bmIpw
_wK-fqcp: _n.sP.-]n. tI{µ t\Xr-Xzs¯ apÄap-\-bnð \nÀ¯nb cïp-Zn-h-ks¯ CS-th-f-¡p-tijw IÀWm-SI apJy-a{´n sbZyq-c¸ Cóp-cm-hnse cmPn-sh¨p. _n.sP.-]n. tZiob {]kn-Uïv \nXn³ KUvK-cn¡v Cóp-cm-hnse Gg-c¡v cmPn-¡¯v ^mIvkv sN¿p-I-bm-bn-cp-óp. sshIn«v 3aWn¡v KhÀWÀ F¨v.-BÀ. `c-Zzm-Pn\v HutZym-Kn-I-ambn cmPn kaÀ¸n-¡pw. cmPn¡v kó-²X {]I-Sn-¸n¨v Cóse cm{Xn-Xsó am[y-a-§Ä¡v apJy-a{´n hmÀ¯m-Ip-dn¸v \ðIn-bn-cp-óp. Iptd D]m...

News Submitted:1338 days and 8.56 hours ago.


F.sF.-Sn.-bp.-kn. t\Xm-hn-s\bpw ktlm-Z-c-s\bpw A{I-an¨p
tImfn-b-Sp¡w: F.sF.Sn.bp.kn. t\Xm-hn-s\bpw ktlm-Z-c-s\bpw aZy-]-kwLw A{Ian-¨p-]-cn-t¡ð¸n¨p. F.sF.-Sn.-bp.-kn. ]ôm-b¯v sk{I-«dn s]cp-¼f I¡-ï-¯nse hn. kp[m-I-c³ (42), ktlm-Z-c³ saUn-¡ð d{]-sk-tâ-äohv hn. iin-[-c³ (35) Fón-h-sc-bmWv A{I-an-¨-Xv. ho«p-]-d-¼nð AXn-{I-an¨v ISóv aZy-]n-¡p-óXns\ kp[m-I-c³ FXnÀ¯n-cp-óp. ]nóoSv IS-bn-te¡v \S-óp-t]m-Ip-ó-Xn-\n-S-bnð tImfn-b-Sp¡w ]ôm-b¯v Hm^o-kn\v apónðsh¨v GgwK kwL...

News Submitted:1338 days and 8.51 hours ago.


`oI-cm-´-co£w krjvSn¨v apX-se-Sp-¸n\v {ia-saóv
ImkÀtImSv: kam-[m-\-]-c-ambn al-ñnsâ ssZ\w-Zn\ {]hÀ¯-\-§Ä \S-óp-h-cpó _m¸m-en-s¸m\ al-ñnð kwLÀj-¯n\v hnL-Sn-XÀ hoïpw \o¡w \S-¯p-I-bm-sWópw CXns\ Icp-Xn-bn-cn-¡-W-saópw Fkv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v. Pnñm AIvänwKv {]kn-Uïv XmPp-±o³ Zmcnan ]S-óbpw P\-dð sk{I-«dn djoZv s_fn-ôhpw {]kvXm-h-\-bnð ]d-ªp. kakvXbpsS {]hÀ¯-Isc ASn-¨-aÀ¯p-Ibpw a{Z-k-IÄ ]nSn-s¨-Sp-¡p-Ibpw sNbvX hnL-Sn-XÀ `cW kzm[o\w \jvS-s¸-«-tXmsS kzbw kwL...

News Submitted:1338 days and 8.51 hours ago.


ImkÀtIm«v Xdm-_olv \nkvIm-c-¯n\v lm^n-fp-amÀ
ImkÀtImSv: ImkÀtIms« {][m\ akvPn-Zp-I-fnð Xdm-_olv \nkvIm-c-¯n\v JpÀ-B³ a\x-¸m-T-am-¡nb lm^n-fp-amÀ t\XrXzw \ðIpw. Xf-¦c amenIv Zo\mÀ henb Ppam akvPn-Znð lm^nfv kAZv auehn t\XrXzw \ðIpw. Cim \nkvImcw 8.47\v Bcw-`n-¡pw. I®m-Sn-¸-Ån-þ-lm-^nfv \nbmkv Jm³ (Cim 8.40), akvPnZv A³kmÀ lm^nfv Ckvam-bnð, lm^nfv Bjp (Cim 8.30), Su¬ ap_m-dIv akvPnZv J¯o_v C.]n. A_vZpðdlvam³ _mJhn (Cim 8.27) Fón-hcmWv Xdm_olv \nkvImc¯n\v t\XrXzw \ðI...

News Submitted:1338 days and 8.51 hours ago.


]\n _m[n¨v hnZymÀ°n acn¨p
Nm¯ss¦: ]\n _m[n¨v awK-em-]pcw sI.Fw.-kn. Bkv]-{Xn-bnð NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó hnZymÀ°n acn-¨p. N{µ-Kncn Kh. lbÀsk-¡-ïdn kvIqfnse Ggmw ¢mkv hnZymÀ°n jwkoÀ (13) BWv acn-¨-Xv. Nm¯ss¦ amWn-bnse IogqÀ apl-½-Zn-sâbpw Bbn-j-bp-sSbpw aI-\m-Wv. ssSt^mbvUv _m[n¨v NnIn-Õ-bn-em-bn-cp-óp. ktlm-Z-c-§Ä: kplvd, \koÀ, ankvcnb.

News Submitted:1338 days and 8.52 hours ago.


Fw.Fw. Ipªmen lmPn A´-cn-¨p
tað¸-d¼v: Iqh-s¯m«n Fw.Fw.-sI. luknse Fw.Fw. Ipªmen lmPn (80) A´-cn-¨p. tað¸-d-¼nse Fw.Fw.-sI. tÌmÀkv DS-a-bm-Wv. `mcy: Bbn-j. a¡Ä: _o^m-¯n-a, \^o-k, apl-½-ZvIp-ªn, Pao-e, lmPn-d, k^n-b, kmd. acp-a-¡Ä: Al-½Zv tIm«n-¡pfw (hym]m-cn), C{_mlnw J¯À (hym]m-cn), AlvaZv A]vk-c, k¯mÀ kuZn (hym]m-cn), apl-½Zv jm^n apwss_ (hym]m-cn), ]tc-X-\mb djoZv tZfn. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZp-ñ-¡p-ªn, _o^m-¯n-a, dpJn-b, \^o-k.

News Submitted:1338 days and 8.52 hours ago.


saUn-¡ð tImtfPv: H¸p-bm{X kam-]n¨p
_Zn-b-Sp¡: tI{µ kÀh-I-em-im-e¡v Iogn-epÅ saUn-¡ð tImtfPv F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[nX {]tZ-i¯v Øm]n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v bq¯v eoKv ka-c-k-anXn \S-¯nb H¸p-bm{X _Zn-b-Sp-¡-bnð kam-]n-¨p. F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-X-cnð \nópw s]mXp-P-\-§-fnð\n-óp-ambn ]Xn-\m-bn-c-¯nð]cw H¸p-IÄ tiJ-cn-¨p. H¸p-IÄ apJy-a-{´n¡v kaÀ¸n-¡pw. s]Àf, F¬a-I-sP, s_ÅqÀ, Ip¼-Um-sP, _Zn-b-Sp¡ ]ôm-b-¯nse hnhn[ {]tZ-i-§-fnð H¸p-hïn bm{X ...

News Submitted:1338 days and 8.53 hours ago.


sam{Kmepw sam{Kmð]p-¯qcpw t]cnse kmayw hn\-bm-Ipóp
sam{Kmð]p-¯qÀ: Abð{]-tZ-i-§-fmb sam{Kmepw sam{Kmð]p-¯qcpw X½n-epÅ t]cnse kmayw ]e kµÀ`-§-fnepw Bh-iy-¡mÀ¡v hn\-bm-hp-óp. CXv ImcWw ]n.F-kv.-kn. ]co£ Fgp-Xm-s\-¯pó DtZym-KmÀ°nI-fmWv Gsdbpw Zpcn-X-a-\p-`-hn-¡p-ó-Xv. sam{Kmð]p-¯qÀ Kh. lbÀsk-¡-ïdn kvIqÄ ]co£ skâ-dmbn e`n-¨-hÀ CXv Adn-bm-¯Xv aqew F¯n-bXv sam{Kmð Kh. shmt¡jWð lbÀ sk¡-ïdn kvIqfn-em-Wv. Xncn-¨-t§m«pw CXp-Xsó kw`-hn-¨p. Øe-¯nse Cu hyXymkw I...

News Submitted:1338 days and 8.53 hours ago.


D¸f _kvÌmânð _Êp-IÄ Ib-dp-ónñ; bm{X-¡mÀ ]c¡w ]m¨nenð
D¸f: awKem-]p-c-¯p-\nóv hcpó _Êp-I-fnð ]eXpw _kvÌmânð Ib-dmsX tZio-b-]m-X-tbm-c¯v \nÀ¯n bm{X-¡msc Cd-¡p-óXpw Ib-äp-óXpw bm{X-¡mÀ¡v hn\-bm-Ip-óp. _kvÌmânð _kv Im¯p-\nð¡p-ó-hÀ tZio-b-]m-X-bnte¡v _kv Ib-dm³ HmSp-t¼mÄ hoWp ]cn-t¡ð¡p-óp. _kvÌmânð s]meo-kns\ \nb-an-¨n-«p-sï-¦nepw \S-]-Sn-bp-ïm-hp-ón-sñ-ómWv ]cm-Xn.

News Submitted:1338 days and 8.54 hours ago.


_m¸m-en-s¸m-\¯v hoïpw A{Iaw; kZÀ apA-ñn-an\v kmc-amb ]cn¡v
_m¸men-s¸m\w: _m¸m-en-s¸m-\¯v hoïpw A{I-aw. h[-{i-a-¯nð kZÀ apAñnan\v kmc-amb ]cn-t¡äp. kpón PwC-¿-¯pð apA-ñn-ao³ ]p¯nsK sdbvôv sk{I-«-dnbpw _m¸m-en-s¸m\w kpón a{Zk kZÀ apA-ñn-ap-amb C{_mlnw kJm^n Xp¸-¡-ñn\v (38) t\sc-bmWv _m¸m-en-s¸m-\¯v sh¨v Cóse cm{Xn A{Iaw Dïm-b-Xv. Xe¡pw Igp-¯n\pw apJ¯pw ]cn-t¡ä C{_mlnw kJm-^nsb BZyw sN¦f \mb-\mÀ Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p-sh-¦nepw ]nóoSv awK-em-]p-c-t¯-¡v amän....

News Submitted:1338 days and 8.50 hours ago.


lrZ-bm-LmXw: ho«½ acn¨p
AW-¦qÀ: Xpcp-¯n-bnse ]tc-X-\mb Sn.F. apl-½-ZvIpªn lmPn-bp-sSbpw _o^m-¯n-a-bp-sSbpw aIÄ k¡o\ (35) lrZ-b-kvXw-`-\waqew A´-cn-¨p. Cóse ho«nðsh-¨mWv ac-Ww.Xf-¦c amenIv Po\mÀ CÉm-anIv A¡m-Z-an-bnse hnZymÀ°n Akvl-dp-±o³ GI-a-I-\m-Wv. ktlm-Z-c-§Ä: Bbnj Xmb-e-§m-Sn, leoa Xpcp-¯n, dwe añw, ssdlm\ Xm\n-b-¯v, ^psske sImd-t¡m-Sv, djoZv (KÄ^v). k¡o-\-bpsS \ncym-W-¯nð kpð¯m³ \KÀ Xm\n-b¯v imJ apÉnw bq¯v eoKv I½nän A\p-tim-N...

News Submitted:1339 days and 10.16 hours ago.


sshImsX Aen a{´n-bm-Ipw-þ-sI.-]n.-F. aPoZv
tImgn-t¡mSv: aª-fmw-Ipgn Aen apÉnw eoKnse Aômw a{´n-bm-bn A[nIw sshImsX kXy-{]-XnÚ sN¿p-saóv apÉnweoKv kwØm\ P\-dð sk{I-«dn sI.]n.-F. aPoZv shfn-s¸-Sp-¯n. Aômw a{´n {]Jym-]-\-¯n\v ]nónð ]pd¯v ]d-bm-\m-hm¯ Nne Imcy-§-fp-sïópw At±lw Hcp ]{X-¯n\v \ðInb {]tXyI A`n-ap-J-¯nð hyà-am-¡n. Aômw a{´n Fó Bh-iy-¯nð eoKnsâ \ne-]mSv \ymb-am-Wv. CXv D½³Nm-ïn-b-S¡w AwKo-I-cn-¨-Xm-Wv. F¦nepw ssl¡-amâp-ambn Btem-Nn¨v Nne Im...

News Submitted:1338 days and 8.56 hours ago.


s]meokv Atkm-kn-tb-j³; hmkp-tZ-h³ {]kn-Uïv
ImkÀtImSv: tIcfm s]meokv Atkm-kn-tb-j³ Pnñm {]kn-U-ïmbn ImkÀtImSv s]meokv tÌj-\nse sI. hmkp-tZ-h-s\bpw P\dð sk{I-«-dn-bmbn Xoc-tZi s]meokv tÌj-\nse kn. {]Zo-]vIp-am-dn-s\bpw Xnc-sª-Sp-¯p.cmPo-h³. sI. F.-BÀ. Iym¼v (sshkv.-{]-kn.), iin-Ip-amÀ shÅ-cn-¡pïv (tPm.sk-{I.), {]tam-Zv. kn, F.BÀ. Iym¼v ({Sj.). ]pcp-tjm-¯-a³ {Sm^nIv bqWnäv, kptcjv F.]n. F.BÀ Iym¼v (Ìm^v Iu¬.-Aw-K-§Ä), at\mPv cmP-]p-cw, IrjvW³ F.BÀ. Iym¼v (HmUn-...

News Submitted:1339 days and 9.13 hours ago.


ic-Wy¡v kwØm\ AhmÀUv
ImkÀtImSv: F³.-F-kv.-Fkv. hf-ï-nbÀ¡pÅ kwØm\ AhmÀUv ImkÀtImSv Kh. tImtf-Pnse _n.F-kv.-kn. sIankv{Sn hnZymÀ°n\n ic-Wy¡v e`n¨p. ic-Wysb {]n³kn-¸mÄ s{]m^. tKm]m-e-Ir-jvW³, F³.-F-kv.-F-kv. t{]m{Kmw Hm^o-kÀam-cmb apl-½-Z-en, cXv\m-Ic añy A`n-\-µn-¨p.

News Submitted:1339 days and 9.24 hours ago.


sshZypXn sk£³ Hm^okv A\p-h-Zn-¡Ww
koXmw-tKmfn: ]p¯n-sK, AwK-Sn-ap-KÀ, Ddp-an, apKp, DuPw-]-Z-hv, I´ð, t]cmðI®qÀ XpS-§nb {]tZ-i-§fpw Inw{^, F¨v.-F.-Fð. XpS-§nb {]apJ s]mXp-ta-Jem Øm]-\-§fpw ØnXn sN¿pó koXmw-tKmfn taJ-e-bnð sshZypXn {]iv\-¯n\v ]cn-lmcw ImWm³ sk£³ Hm^okv A\p-h-Zn-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸«v koXmw-tKmfn k¿nZv apl-½-Zen inlm_v X§Ä kvamcI kwLw sshZypXn a{´n Bcym-S³ apl-½-Zn\v \nth-Z\w \ðIn.tbmK-¯nð C.sI. apl-½-ZvIpªn A[y-£X hln¨p. Fw.F-kv. a...

News Submitted:1339 days and 9.59 hours ago.


Fw.F. A_q-_-¡À
If-\mSv: tImS-ss¦-bnse Fw.F. A_q-_-¡À (63) A´-cn-¨p. ]tc-X-cmb ap{In apl-½Zv apÉym-cp-sSbpw JZo-P-bp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy-amÀ: JZoP sXcp-h-¯v, kpld a[qÀ. a¡Ä: apl-½-Zv d^o-Jv, ankvcnb, B_n-Zv, ap\oÀ (Zp_m-bv), kplvd, ss^kð, keo-\, iwko-\, Pao-e, kemw, Xkvco^. acp-a-¡Ä: laoZv am§m-Sv, K^qÀ t_¡ð, jco^v sNa-\mSv, jm^n sNÀ¡-f, bqkp^v DZpa, kplvd sNÀ¡f, Akva t_mhn-¡m-\w. ktlm-Z-c-§Ä: ]tc-X-\mb Fw.F. lssk-\mÀ apÉymÀ, apl-½-Z...

News Submitted:1339 days and 10.01 hours ago.


Pnñ-bnse aðk-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡v 3.20 tImSn-bpsS ISm-i-zmkw
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse kl-I-cW kwL-§Ä, _m¦p-I-fnð \nóv hnhn[ Bh-i-y-§Ä¡mbn aðk-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ FSp¯ hmbv]-IÄ¡v kÀ¡mÀ ISm-i-zmkw A\p-h-Zn-¨p. Pnñ-bnse kl-I-cW kwL-§Ä, _m¦p-I-fnð \nóv aðk-y-s¯m-gn-em-fn-I-fm-bn-«p-ff 1,896 KpW-t`m-àm-¡Ä¡mbn 3,20,00,732 cq] ISm-i-zmkw A\p-h-Zn¨Xmbn kl-I-cW kwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ Adn-bn-¨p. ISm-i-zmkw e`n¨ KpW-t`m-àm-¡-fpsS t]cpw hnem-khpw _Ô-s¸« kwL-§-fpsS t\m«okv t_mÀUnð ...

News Submitted:1339 days and 10.13 hours ago.


t_¡-ens\ h³ Sqdnkw tI{µ-ambn DbÀ¯n-s¡m-ïp-hcpw þa{´n
ImkÀtImSv: t_¡-ens\ h³ Sqdnkw tI{µ-ambn DbÀ¯n-s¡m-ïp-h-cm³ kÀ¡mÀ {]tX-yIXmð]-cyw FSp-¡p-saóv Sqdnkw hIp-¸p-a{´n F. ]n. A\nðIp-amÀ {]kvXm-hn-¨p. t_¡ð Sqdnkw ]²-Xn-bpsS `mK-ambn X¨-§m«nð 2.5 tImSn cq] sNe-hnð \nÀ½n-¡pó kmwkvIm-cnI kap-¨-b-¯nsâ inem-Øm-]\IÀ½w \nÀÆ-ln-¨p-sImïv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. ae-_mÀ {]tZ-is¯ Gähpw {][m-\-s¸« Sqdnkw tI{µ-amWv t_¡ð. temI {i²-bnð t_¡-ens\ sImïp-h-cm...

News Submitted:1339 days and 10.14 hours ago.


Ipdª \nc-¡nð IÀjIÀ¡pw Acn \ðI-Ww-þ-IÀjI kwLw
ImkÀtImSv: _n.]n.-Fð.-þ-F.-]n.-Fð. hn`m-K-§Ä¡v Ipdª \nc-¡nð e`y-am-Ipó Acn apgp-h³ IÀj-IÀ¡pw \ðIm³ \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saóv kzX{´y IÀjI kwLw ImkÀtImSv Xmeq¡v {]hÀ¯I kan-Xn-tbmKw Bh-iy-s¸-«p.ImÀjnI Dð¸-ó-§Ä \ymb-amb coXn-bnð Xma-kw-Iq-SmsX hnä-gn-¡p-ó-Xn\v Xmeq-¡nse apgp-h³ ]ôm-b-¯p-Ifnepw BgvN-¨-´-I-f-\p-h-Zn-¡p-ó-Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-saópw Bh-iy-s¸-«p. {]kn-Uïv C. A_q-_-¡À lmPn FXnÀt¯mSv A[y-...

News Submitted:1339 days and 10.15 hours ago.


ss_¡v X«n ]cn-t¡ä \mb-òmÀaqe kztZin acn¨p
ImkÀtImSv: _Ên-d§n \S-óp-t]m-IpóXn\n-S-bnð ss_¡v X«n ]cn-t¡ä \mbòmÀaqe kztZin acn-¨p. kn.F-¨v. A_vZpðd-lvam³ (65) BWv acn-¨-Xv. Cóse cmhnse Fcn-bm-en-emWv A]-ISw \S-ó-Xv. ktlm-Zc]p{Xsâ ho«n-te¡v t]mIp-t¼m-Ä ss_¡n-Sn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. awK-em-]pcw bqWnän Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n¨ A_vZpðd-lvam³ Cóp-cm-hn-se-bmWv acn-¨-Xv. `mcy: ^m¯n-a. aqóv a¡-fp-ïv.

News Submitted:1338 days and 8.55 hours ago.


hnZymÀ°n-IÄs¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: N«-ômð Kh. lbÀ sk¡-ïdn kvIqÄ ¹kv h¬ hnZymÀ°n sN¦f Cµn-cm-\-K-dnse ss^Pmkn (16) s\ dmKnwKv sNbvXv aÀ±n¨ kw`-h-¯nð hnZym-\-KÀ s]meokv Iïm-e-dn-bm-hpó 20 ¹kvSp hnZymÀ°n-IÄs¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p.

News Submitted:1339 days and 10.17 hours ago.


ac-hym-]m-cn-bpsS sIme; HcmÄ Ad-Ìnð
_´-Sp¡: cïp-hÀjw ap¼v achym]m-cnsb sIme-s¸-Sp-¯nb kw`-h-¯nse {]Xnsb shÅ-cn-¡pïv kn.sF. at\m-PvIp-am-dnsâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ s]meokvkwLw AdÌv sNbvXp. _´-Sp-¡-þ-am-\-Sp¡ kztZ-inbpw sP.kn.-_n. ss{Uh-dp-amb t_mkns\ (28) bmWv Cóse cm{Xn AdÌv sNbvX-Xv. sIme-]m-X-I-¯n\v tijw CbmÄ Hfn-hnðt]mhpI-bm-bn-cp-óp. Cóse \m«nð F¯n-b-tXmsSbmWv Ad-Ìv. 2009 sabnð am\-Sp¡w apïm-Snse {ioIp-am-dns\ (40) sIme-s¸-Sp-¯nb tIkn-embn-cpóp AdÌv s...

News Submitted:1339 days and 10.18 hours ago.


Kymkv GP³kn-bnse ss{Uhsd ImWm-Xmbn
ImkÀtImSv: Kymkv GP³knbnse ss{Uhsd ImWm-Xm-bXmbn ]cm-Xn. ImkÀtImSv amcpXn Kymkv GP³knbnbnse ss{UhÀ ]md-¡-«-bnse AtimI (40) s\bmWv ImWm-Xm-b-sXóv `mcy A\nX Su¬ s]meo-knð \ðInb ]cm-Xn-bnð ]dªp. 25\v cmhnse tPmens¡óp]dªv ho«nð \nóp-an-d-§n-b-Xm-bn-cp-óp. _Ôp-¡-fpsS ho«nð At\z-jn-s¨-¦nepw Isï-¯m-\m-bn-ñ.

News Submitted:1339 days and 10.19 hours ago.


tZio-b-]mXbnse Ipgn-bnð hoWv an\n-temdn IpSp§n
Ip¼f: tZiob]mX-bnse Ipgn-bnð hoWv an\ntemdn IpSp-§n. CXp-Im-cWw Cu `mK¯v Ac-a-Wn-¡q-tdmfw KXm-KXw kvXw`n-¨p. jndnb ]me-¯nð Cóse sshIn-«mWv kw`-hw. awK-em-]p-c¯v \nópw ImkÀtIm-t«¡v hcn-I-bm-bn-cpóp an\n-tem-dn. \m«p-Imcpw s]meokpw tNÀómWv an\n-tem-dnsb Ipgn-bnð \nópw ]pd-s¯-Sp-¯-Xv.

News Submitted:1339 days and 10.21 hours ago.


]qÀÆnI kvac-W-bnð IÀ¡-SI hmhv :]nXr-XÀ¸-W-¯n\v Xr¡-®m«v h³ Xnc¡v
Xr¡-®mSv: Cóv IÀ¡-SI hmhv. ]qÀÆnI kvac-W-bnð ]Xn-\m-bn-c-§-fmWv ]nXr-XÀ¸-W-¯n\v Xr¡-®mSv {Xbw-_-tI-izc t£{X-¯nð F¯n-b-Xv. Xr¡-®mSv IS-¸p-d¯v ]peÀs¨ \mep-a-Wn-tbm-sS- P\-¯n-c¡v XpS-§n-bn-cp-óp. hnizm-kn-IÄ ISð kv\m\w \S-¯p-ó-Xn-\mð {]tXyI kpc£m kwhn-[m-\hpw Hcp-¡n-bn-cp-óp.Z£n-W-Iminsbó t]cn-e-dn-b-s¸-Spó Xr¡-®m-t«¡v hnZq-c-§-fnð \nóp-t]mepw BÄ¡mÀ F¯n-bn-«p-ïv. _en-XÀ¸-W-¯n-\mbn {]tXyI ]´epw Hc...

News Submitted:1339 days and 10.23 hours ago.


_Zn-b-Up-¡-bnð hnZymÀ°nbpw ]md-¡-«-bnð hr²bpw InW-änð hoWv acn¨p
ImkÀtImSv: hyXykvX kw`-h-§-fnð hr²sbbpw hnZymÀ°nsbbpw InW-änð hoWv acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. _Zn-b-Up¡ Kh. sslkvIq-fnse F«mw ¢mkv hnZymÀ°n _Zn-b-Up¡ IS¼f tImf-\n-bnse l\o-^-bp-sSbpw lmP-d-bp-sS-bpw- a-I³ apl½Zv \nkm-ap-±o\m (14) Wv hoSn\v kao-]s¯ InW-änð hoWv acn-¨-\n-ebnð Iï-Xv. Cóse-bmWv kw`-hw. ImkÀtImSv \nópw ^bÀt^m-gvsk-¯n Ic-s¡-Sp-¯p-sh-¦nepw At¸m-tg¡pw acn-¨n-cp-óp. ktlm-Z-c-§Ä: AZ-_n-b, X^vko-d, Abvam³ ...

News Submitted:1339 days and 10.25 hours ago.


\nc-h-[n-t]-cnð \nópw e£-§Ä X«nsbSp¯ bphmhv Ad-Ìnð
Ip¼f: ]nÜn-bpsS t]cnð \nc-h[nt]cnð \nópw e£-§Ä X«n-sb-Sp¯ bphm-hns\ _Zn-b-Up¡ s]meokv Ad-kväv sNbvXp. Icn-sh-ÅqÀ kztZ-inbpw ImkÀtImSv AW-¦q-cnð Xma-k-¡m-c-\p-amb iin-[-cs\ (28)bmWv AdÌv sNbvX-Xv. koXmw-tKm-fn-bnse ]n.sI. A_vZp-ñ-bpsS ]cm-Xn-bn-emWv Ad-Ìv. iin-[-cs\ hni-Z-ambn tNmZyw sNbvX-t¸mgmWv X«n¸v ]pd-¯m-b-Xv. Ignª Bdp-am-k-ambn koXmw-tKm-fn-bnð Hcp Øm]-\-¯nsâ t]cnð \nc-h[n hym-]m-cn-I-fnð \nópw hyànI-fnð \nóp...

News Submitted:1339 days and 10.26 hours ago.


Agn-a-Xn¡v Bcpw AXo-X-cñ þhn.-F-kv.
Imª-§mSv: temIv]mð _nð ]cn-[n-bnð \nópw {][m-\-a-{´nsb Hgn-hm-¡m³ tIm¬{Kkv FSp¯ Xocp-am\w ]mÀe-saâv AwKo-I-cn-¡-cp-sXóv {]Xn-]-£-t\-Xmhv hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µ³ ]d-ªp.Agn-a-Xn¡v Bcpw AXo-X-c-ñ. kp{]ow-tIm-S-Xn-bpsS Dó-X-c-S¡w CXnsð ]cn-[n-bnð hcp-saópw At±lw ]d-ªp.Un.ssh.-F-^v.-sF. Pnñm I½n-än-bpsS t\Xr-Xz-¯nð Imª-§mSv kqcym HmUn-täm-dn-b-¯nð \Só Agn-a-Xn-hn-cp² P\-Iob I¬sh³j\pw `mkvIc Ip¼f kvamcI kzÀW-sa-Uð...

News Submitted:1339 days and 10.27 hours ago.


k¡m¯v Kuchw DÄs¡m-ÅWw
ImkÀtImSv: \½psS k¼-¯nð \nópw AÀl-X-bp-Å-h-cn-te¡v {Ia-{]-Imcw hnX-cWw sN¿pI Fó CÉm-anI XXzw-þ-\n-kvIm-cw, t\m¼v, lÖv Ch-t]mse hfsc {][m-\-am-sbmcp IÀ½-am-sWópw k¡m-¯nsâ {]kàn DÄs¡m-Åm\pw k¡m¯v hnX-cWw sN¿m\pw AÀl-X-s¸-«-hÀ aptóm«v hc-W-sa-ópw CÉm-anI km¼-¯nI imkv{X ]Þn-X³ fnbm-D-±o³ ss^kn {]kvXm-hn-¨p.Xmeq¡v PwC-¿-¯pð JpX-_m-Csâ B`n-ap-Jy-¯nð Su¬lm-fnð kwL-Sn-¸n¨ k¡m¯v ]T-\-¢m-kn\v hnj-b-a-h-X...

News Submitted:1339 days and 10.31 hours ago.


bq¯v eoKv Zn\m-N-c-W-¯n\v XpS-¡-ambn
ImkÀtImSv: `mjm ka-c-¯n-\n-S-bnð cà-km-£n-I-fmb aPo-Zv, dlvam³, Ipªn¸ Fón-hcpsS kvac-W-bv¡mbn apÉnw bq¯v eoKv kwØm\ hym]-I-ambn kwL-Sn-¸n-¡pó apÉnw bq¯v eoKv Zn\m-N-c-W-¯n\v Pnñ-bnepw XpS-¡-am-bn. aÞ-ew, ]ôm-b-¯v, ap\n-kn-¸m-en-än imJm I½n-än-I-fpsS t\Xr-Xz-¯nð ]XmI DbÀ¯-epw ipNo-I-c-Whpw A\p-kva-cW kwK-ahpw \S-¡p-óp. a[qÀ: bq¯v eoKv Zn\m-N-c-W-¯nsâ `mK-ambn a[qÀ ]ôm-b¯v I½nän a[qÀ Kh. BbpÀtÆZ Bkv]-{Xn-b...

News Submitted:1339 days and 10.34 hours ago.


sshZypXn kÀ¨mÀPv ]ncn¡póXv \o«n
Xncph\´]pcw: sshZypXn kÀ¨mÀPv ]ncn¡póXv sk]väw_À apXem¡n. HmKÌv HópapXð Hcp bqWnän\v 25 ss]k \nc¡nð kÀ¨mÀPvv ]ncn¡m\mWp t\ct¯ Xocpam\n¨ncpóXv.

News Submitted:1339 days and 14.00 hours ago.


]pXnb F³Pn\nbdnwKv tImfPpIÄ¡v A\paXn \ðIcpsXóv sslt¡mSXn
sIm¨n: kwØm\¯v ]pXnb F³Pn\nbdnwKv tImfPpIÄ¡v A\paXn \ðIcpsXóv sslt¡mSXn D¯chn«p. \nehnse tImfPpIfnse ]T\ \nehmcw hnebncp¯nbXn\v tijamWv tImSXn hn[n ]pds¸Sphn¨Xv. F³Pn\nbdnwKv tImfPpIfnð tbmKycmb A[ym]IcpsS IpdhpWvsSópw tImSXn IWvsS¯n. hnjbs¯¡pdn¨v ]Tn¡m³ sslt¡mSXn Hcp I½ojs\ \ntbmKn¨ncpóp. I½ojsâ dnt¸mÀ«nsâ ASnØm\¯nemWv ]pXnb F³Pn\nbdnwKv tImfPpIÄ¡v kÀ¡mÀ F³Hkn \ðIcpsXóv tImSXn D¯chn«Xv. kÀ¡mÀ FbvUUv...

News Submitted:1339 days and 14.13 hours ago.


]mÀ«nhne¡p XÅn hnFkv _Àensâ ho«nse¯n
I®qÀ: kn]nF½nð\nóp ]pd¯m¡s¸« BZyIme IayqWnÌv t\Xmhv _Àen³ Ipª\´³ \mbcpsS ho«nð, ]mÀ«nbpsS hne¡ns\ AhKWn¨p hn.Fkv. ANypXm\µ³ kµÀi\w \S¯n. Ccp]Xp an\ntämfw _Àens\m¸w sNehgn¨ hnFkv Cf\oÀ Ign¨p clkyambn NÀ¨bpw \S¯nbmWp aS§nbXv. kn]nF½nð hn`mKobX aq¯p\nó Ime¯p hnFkv A\pIqe {]kvXmh\IÄ XpSÀ¨bmbn \S¯nbXn\mWv F¬]¯ôpImc\mb _Àens\ BdphÀjwap¼p ]pd¯m¡nbXv. ]mÀ«n]cn]mSnIfnð ]s¦Sp¡m\mWp hnFkv Cóse I®qcns...

News Submitted:1339 days and 14.15 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036