To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 02 September 2014
News updated: Monday September 01 2014 04:18 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

_kv bm{X-¡nsS \gvkn§v hnZymÀ°n-\n-bpsS ]gvkv IhÀóp
ImkÀtImSv: _kv bm{X-¡nsS \gvkn§v tImtfPv hnZymÀ°n-\n-bpsS ]gvkv tamjvSn-¨-Xmbn ]cm-Xn. Ip«n-bm\w Acn-bnse Ipªm-asâ aIfpw Imª-§mSv Kh. \gvkn§v tImtfPv hnZymÀ°n-\n-bp-amb ip`-bpsS ]gvkmWv Ignª Znhkw Imª-§m«v \nóv ImkÀtIm-t«-¡pÅ _kv bm{X-¡nsS IhÀó-Xv. Ac-¸-h³ Xq¡w hcpó tamXn-chpw 250 cq]bpw XncsªSp¸v Xncn-¨-dn-bð ImÀUpw \jvS-s¸-«-Xmbn t_UIw s]meo-knð \ðInb ]cm-Xn-bnð ]d-bp-óp.

News Submitted:1280 days and 22.00 hours ago.


IrXy-amb hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡msX sk³kkv; Ie-IvSÀ¡v ]cmXn \ðIn
ImkÀtImSv: ho«nð \nóv hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡msX sk³kkv \S-¯n-b-Xn-s\-Xnsc Pnñm-I-e-IvSÀ¡v ]cm-Xn. _n.sP.-]n. Pnñm I½nänbwKw ]mSn Ab-tem«v ARvP-\-¯nse thWp Pn \mb-cmWv ]cmXn \ðIn-b-Xv. thWp-hnsâ ho«nð DtZym-K-ØÀ F¯msX sk³kkv hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯pI-bm-bn-cp-óp-h-s{X. Ignª Znhkw sk³kkv \S-ó-Xmbn kqNn-¸n-¡pó Ìn¡À H«n-¡m³ Hcp DtZym-KØ hcn-Ibpw aS-¡n-b-b-¡p-Ibpw sNbvX-Xmbn ]cm-Xn-bnð ]d-bp-óp. FhnsS-sb-¦nepw Ccpó...

News Submitted:1280 days and 22.00 hours ago.


temII¸v {In¡äv: {ioe¦s¡Xnsc tSmkv t\Snb sI\nb _mänwKv sXcsªSp¯p
sImfwt_m: temII¸v {In¡änð {ioe¦s¡Xnsc tSmkv t\Snb sI\nb _mänwKv sXcsªSp¯p. ]mInØms\Xncmb aÕc¯nð Ifn¨ Soanð cïp amä§fpambmWv e¦ Cd§póXv. Xnkmc s]tcc¡p ]Icw eknXv aenwKbpw c¦W slÀ¯n\p ]Icw APm´ sa³Unkpw Soanse¯n.

News Submitted:1280 days and 20.25 hours ago.


aebmfnIÄ DÄs¸sS 600 C´y¡mÀ en_nbbnð \nóv Xncns¨¯n
\yqUðln: `cWhncp² {]t£m`w cq£amb en_nbbnð \nóv aebmfnIÄ DÄs¸sS 600 C´y¡mcS§pó kwLw cmPy¯v Xncns¨¯n. C´y¡msc hln¨p sImïv cïp hnam\§fmWv Cóp ]peÀs¨ Uðlnbnse Cµncm KmÔn cmPym´c hnam\¯mhf¯nð F¯nbXv. \qtdmfw aebmfnIfmWv kwL¯nepÅXv. BZys¯ hnam\¯nð 266 bm{X¡mcpw cïmas¯Xnð 331 bm{X¡mcpamWv DïmbncpóXv. Chcnð IqSpXepw Z£ntW´y¡mcmWv. ]peÀs¨ Uðlnbnse¯nb Chsc tI{µ {]hmknImcya{´n hbemÀ chnbpsS t\XrXz¯nepff k...

News Submitted:1280 days and 20.18 hours ago.


samgn-am-äm³ k½À±saóv JmZÀ
ImkÀtImSv: Nµ-\-am-^n-b¡v thïn apJy-a-{´n-bpsS aI³ Acp¬Ip-am-dn\v Xncp-h-\-´-]p-cw I¬tSm¬saânð sh¨v 7 e£w cq] \ðIn-sbó Xsâ samgn ]n³h-en-¡m³ s]meokv k½À±w sNep-¯p-ó-Xmbn \mb-òmÀaq-e-bnse JmZÀ ]mtem-¯v ]d-ªp.CXp kw_-Ôn¨v B`y-´-c-a{´n¡v ]cm-Xn \ðIn.

News Submitted:1280 days and 22.09 hours ago.


{In¡äns\s¨mñn kwL-«\w
_´ntbmSv: {In¡äv Ifnsbs¨mñn-bp-ïmb kwL-«-\-¯nð cïp t]À¡v ]cn-t¡-äp. ASp¡ saKmÌmÀ kvt]mÀSvkv ¢ºv AwKw apl-½Zv inlm-_p-±o³ (15), kplr¯v ss]h-fnsK sslkvIq-fnse ¹kvSp hnZymÀ°n CÀjmZv Aen (18) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-äXv. ASp¡bnð Cóse cm{Xn-bmWv kw`-hw. F¯m³ sshInbXn\mð Hcp Soans\ kwLm-S-IÀ Ifn-¡m-\-\p-h-Zn-¡m-¯-Xns\ sNmñn-bmbncp-óp XÀ¡w. apl-½Zv inlm-_p-±osâ Imð AôwK kwLw XñnsbmSn-¨-Xmbn ]cm-Xn-bnð ]d-...

News Submitted:1280 days and 22.10 hours ago.


tKm{[ Iq«s¡met¡kv: 11 {]XnIÄ¡v h[in£; 20 {]XnIÄ¡v Poh]cy´w
Al-½Zm_mZv: tKm{[ Iq«s¡me tIknð {]tXyI tImSXn 11 t]À¡v h[-in-£bpw 20 t]À¡v Poh-]cy´w XShpw hn[n¨p. Cóp¨tbmsS-bmWv {]tXyI tImSXn PUvPn ]n. BÀ. ]m«oð kp{]-[m\amb hn[n {]kvXm-hn-¨Xv. Cu amkw 22 \mWv 31 {]Xn-Ifpw Ipä¡mscóv tImSXn Isï-¯n-bXv. tIknð 63 {]Xn-Isf aXn-bmb sXfn-hp-I-fpsS A`m-h-¯nð hn«-b¨p. 2002 s^{_p-hcn 27 \v tKm{[ sdbnðsh tÌj-\nð k_ÀaXn FIvkv{]knsâ Fkv 6 t_mKn¡p Xo sh¡p-Ibpw Atbm[ybnð \nópÅ IÀtkh-I-c-...

News Submitted:1281 days and 0.36 hours ago.


\ote-iz-c¯v Bdm-«p-Õh¯n\n-S-bnð B\ hncïp; ]qPmcn¡v ]cn¡v
\ote-izcw: Xfn-bnð \oeIWvtT-izc t£{X DÕ-h-¯n-\n-S-bnð B\ CS-ªp. Cóv cmhnse 10 aWn¡v Bdm«v Fgpóůn\nS-bn-emWv kw`hw. B\¸pd¯v Ib-dnb ]qPmcn Icn-sh-ÅqÀ ]p¯q-cnse Cuizc {]kmZv \¼q-Xncn(42)¡v ]cn-t¡-äp. hnctïmSnb B\sb Xf-¡m-\pÅ {iaw XpS-cp-óp. Bdm«v atlm-Õ-h-¯nsâ kam-]\Zn\-amb Cóv XnS¼v Fgp-ó-Å-¯n-\n-S-bn-emWv B\ CS-ªXv. Hmeb¼m-Sn-bnð \nóv sImïp-hó hcp¬ Fó B\-bmWv XnS¼pambn \Kcw Npäp-ó-Xn-\n-S-bnð Iq«w-sXän...

News Submitted:1280 days and 23.01 hours ago.


IeIvStdäv ]Sn¡ð hoïpw IpSnðsI«n kacw; sN§d `qk-a-c-¡msc s]meokv AdÌv sNbvXp
ImkÀtImSv: Ie-IvS-tdäv ]Sn-¡ð ka-c-¯n-s\m-cp-§nb s]cn-b-bnse sN§d `q ka-c-¡msc s]meokv AdÌv sNbvXv \o¡n.kv{XoI-fpw Ip«n-I-fp-a-S¡w 26 t]sc-bmWv Cóv cmhnse hnZym-\-KÀ s]meokv AdÌv sNbvX-Xv. `mkv¡c³ (68), s]mó½ (56), cam-_m-e-Ir-jvW³ (41), iymaf IrjvW³Ip«n (42), im´½ (62), `hm-\n-b½ (48), aôp-emep (32), Ipªp-tam³ ]t{Xmkv (65), hmk´n _m_p (42), Ban\ Ajvd^v (45), cho-{µ³ (57), iyma-f cmP³ (55), hk´ (33), iyma-f(35), _nPp ...

News Submitted:1280 days and 22.24 hours ago.


bq¯v eoKv Xmeqt¡m^okv amÀ¨v; {]Xn-tj-[-an-c¼n
ImkÀtImSv: CS-Xp-kÀ¡m-dnsâ ]n³hm-Xnð \nb-a\-¯n-s\-Xnsc apÉnw bq¯v eoKv {]hÀ¯-IÀ Xmeq-t¡m-^o-kn-te¡v \S-¯nb amÀ¨nð {]Xn-tj[-an-c¼n. ]pXnb _kvÌmâv ]cn-k-c¯v \nópw Bcw-`n¨ amÀ¨nð \qdv IW-¡n\v {]hÀ¯-IÀ ]s¦-Sp-¯p. CSXv kÀ¡m-dnsâ P\-t{Zml \S-]-Sn-IÄ¡pw apÉnw eoKv t\Xm-¡Ä¡pw-kÀ¡mÀ \S-¯pó KqVm-tem-N-\-bv¡p-sa-Xnsc amÀ¨nð ap{Zm-hm-Iy-ap-bÀóp. Xmeq-t¡m-^okv sKbvän\v apónð amÀ¨v s]meokv XS-ªp.kn.Sn. Al...

News Submitted:1280 days and 22.25 hours ago.


sF.Fw.-kn.-kn. Pn± sk³{Sð I½n-än \ne-hnðhóp
Pn±: A_vZpñ kpsse-am³ tk«v t\XrXzw \ðIpó sF.F³.-F-ñnsâ {]hmkn kwL-S-\-bmb sF.Fw.-kn.-kn.-bpsS Pn± sk³{Sð I½nän \ne-hnð hóp. ]n.Fw.F. PeoemWv {]kn-Uïv. sshkv {]kn-U-ïp-am-cmbn lmPn tNfm-cn, kemw Ipcn-¡Ä atô-cn, ss^kð ]«n-¡m-Sv, lmdq¬ djoZv ]pXp-\-Kcw Fón-h-scbpw P\-dð sk{I-«-dn-bmbn C{_mlnw Ad-¡ð hS-¡m-§-c-sbbpw Xnc-sª-Sp-¯p. kn.F-¨v. A_q-_-¡À kn±nJv Xncq-c-§m-Sn, apPo_v s]cp-¼n-em-hv, Peoð Infnb-a-®nð ae-¸p...

News Submitted:1280 days and 23.17 hours ago.


CâÀ ¢ºv thmfn-t_mÄ:tIcfm s]meo-kn\pw sI.F-kv.-C.-_n¡pw Pbw
Ipän-t¡mð: kwØm\ CâÀ ¢ºv thmfnt_mÄ Nm¼y³jn-¸nsâ cïmw-Zn-h-k-¯nð ]pcpj hn`m-K-¯nð tIcfm s]meokpw sI.F-kv.-C._n Xncp-h-\-´-]p-c¯n\pw h\n-Xm-hn-`m-K-¯nð I®qÀ kvt]mÀSvkv Unhn-j\pw Pbw. tIcfm s]meokv sIm¨n³ IÌw-kns\ Hón-s\-Xnsc aqóp-sk-äp-IÄ¡pw (21þ25, 25þ23, 25þ22, 25þ20), sI.F-kv.C._n. Xncp-h-\-´-]pcw kmbn tImgn-t¡m-Sns\ t\cn-«pÅ aqóp-sk-äp-IÄ¡pw (25þ23, 25þ18, 25þ16) I®qÀ kvt]mÀSvkv Unhn-j³ Ccn-§m-e...

News Submitted:1280 days and 23.16 hours ago.


Znt\iv _oUn sXmgn-em-fn-IÄ¡v e`n¡pó thX\ hÀ[\ aäv _oUnsXmgn-emfnIÄ¡pw _m[Iam¡-Ww- þ-F-kv.-Sn.bp
D¸f: tIcf Znt\iv _oUnsXmgn-emfn tI{µ ss{]adn kwL§fnð tPmen sNbvXphcpó _oUnsXmgn-emfnIÄ¡v e`n-¡pó i¼f hÀ[-\hv aäv _oUnsXmgn-emfnIÄ¡pw _m[-I-am-¡-W-saóv awKð¸mSn _oUnsXmgnemfn s^Utdj³ (Fkv.Sn.bp) I¬sh³j³ Bh-iy-s¸-«p. Pnñm {]kn-Uïv aPoZv Xf-¦c A[y-£X hln-¨p. Sn.]n. A\okv, kmPn Ip¼f, AenamÌÀ, ^coZ k¡oÀ, Sn.F. aqk, bqk^v _´ntbmSv, tj¡v BZw, D½À At¸mtfm, ip¡qÀ cmP-[m\n, A_vZp-dlvam³ _´ntbmSv, kmlnd _m\p, dwe aqk...

News Submitted:1280 days and 23.17 hours ago.


hnam\w ]d-¡m³ sshIn-bmð \jvS]cn-lmcw
Pn±: hnam\w ]d-¡m³ sshIn-bmð bm{X-¡mÀ¡v \jvS]cn-lmcw \ðI-W-saóv hyhØ sN¿pó D]t`màr kwc-£W \nbaw kuZn-bnð {]m_ey¯nð hcp-óp. bm{X-ssh-Ip-Itbm d±m-¡pItbm sNbvXmð bm{X-¡mÀ¡v \jvS-]-cn-lmcw e`n-¡m³ Ah-Imiapsï-ó-XmWv \nb-a-¯nse kp{]-[m\ hIp¸v. \nÝnX ka-bs¯ bm{X d±m-¡pó ]£w hnam\ I¼-\n-IÄ bm{X¡mÀ¡v tlm«ð Xma-k-¯n-\pÅ sNehv \ðI-Ww. ASp-¯-bm{Xmkabw hsc Znhk¯nð 3000 dnbm-enð Ipd-bm¯ XpI tlm«ð Xmak¯n\pÅ sN...

News Submitted:1280 days and 23.13 hours ago.


Bß-lXys¡Xnsc kuZn {Kmâv ap^vXnbpsS apó-dn-bn¸v
dnbmZv: {]bmk§fpw am\-knI kwLÀjhpw \ncmibpw aqew Poh-s\m-Sp-¡pó {]hWX-s¡-Xnsc kuZn {Kmâv ap^vXn ssiJv A_vZpð Akokv Bep AðssiJv bphm-¡Ä¡v apó-dn-bn¸v \ðIn. Pohn-X-s¯-¡p-dn¨v {Inbm-ßIamb ho£WamWv ]peÀt¯-ïXv. IjvS-]m-Sp-IÄ¡v krjvSnIfn-eqsS tamN\w In«p-saóv Icp-XcpXv. Fñmw Añmlphnð AÀ¸n¨v Ah-t\m-SmWv klmbw tXtS-ï-Xv. Xsâ {]bmk§Ä¡v AdpXn hcp-¯m³ krjvSnIfnð BÀs¡-¦nepw Ignbpsaó [mcW sh¨p-]p-eÀ¯póXv hnizm-kn-I...

News Submitted:1280 days and 21.10 hours ago.


I_oÀ h[w: Bdv t]À Ad-Ìnð
awK-em-]pcw: Kpcp-]pc Ndhp-hnse I_o-dn (32) s\ sh«n-s¡mó tIknð Bdv t]sc ]W-¼qÀ kn.sF. AdÌv sNbvXp. kqd-¯v¡ð kztZ-in-I-fmb temtKjv, XneIvcmPv, chn, cmK-cm-Pv, tNX³, jm³ Fón-h-sc-bmWv Cóv cmhnse AdÌv sNbvX-Xv. Hcmsf IqSn In«m-\p-sïóv s]meokv Adn-bn-¨p. s^{_phcn 25 \v Kpcp-]p-c-¡-Sp¯v sh¨mWv I_oÀ sImñ-s¸-«-Xv. ss_¡nð t]mIp-t¼m-gmWv kwLw A{I-an¨v sIme-s¸-Sp-¯n-b-Xv. _n.sP.-]n. t\Xmhv kpIm-\µ sj«n-bpsS sIme-]m-X-I-¯n\v ...

News Submitted:1280 days and 22.26 hours ago.


kplr¯ns\ sImóv I¯n¨ C´y¡mÀ¡v Zp_mbnð h[in£
Zp_mbv:kplr¯ns\ sIme¸Sp¯n I¯n¨ tIknð cïv C´y¡mÀ¡v Zp_mbv {Inan\ð tImSXn h[in£ hn[n¨p. ]Ww tamjvSn¡póXn\p thïn Bkq{XnXambmWv sIme]mXIhpw sXfnhp \in¸n¡epw \S¯nbsXóv Isï¯nbXns\ XpSÀómWv hn[n. sImñs¸«bmfpsS ]¡epsïóp IcpXnb 25,000 ZnÀlw (GItZiw 3,06750 cq]) X«nsbSp¡m\mbn Cbmsf X{´]qÀhw {]XnIfpsS ^vemänte¡p hnfn¨p hcp¯n AanXambn aZyw \ðIn kð¡cn¨ tijw h[ns¨ómWv kqN\. icoc`mK§Ä ¹mÌnIv Ihdnem¡n jmÀP hyhkmb t...

News Submitted:1281 days and 1.30 hours ago.


695 X«n¸pIÄ; hyhkmbn¡v 923 hÀjw XShv
Zp_mbv: dnbð FtÌäv hyhkmbn¡v 695 X«n¸v tIkpIfnembn 923 hÀjhpw H³]Xv amkhpw XShv. Hmtcm tIkn\pw aqóp amkw hoXw Fó IW¡nemWv B_nZv Að _qw Fó hyhkmbn¡v in£. 3706 \nt£]Icnð \nóv 96 tImSn ZnÀlw (1150 tImSnbntesd cq])I_fn¸n¨XmbmWv kqN\. 32,500 t]PpIfpÅ km£nsamgnIfpw sXfnhpIfpw kq£n¡m³ 65 s]«nIÄ thïn hóp.

News Submitted:1281 days and 1.09 hours ago.


lcnX hnZymebw dnbmenän tjm: ImkÀtImSv Iq«¡\n Pnbp]nFkn\v Hómw Øm\w
XncqÀ (ae¸pdw): kwØm\s¯ anI¨ kvIqfns\ Isï¯póXn\v \S¯nb lcnX hnZymebw hnZym`ymk dnbmenän tjmbnð ImkÀtImSv Iq«¡\n Pnbp]nFkv Hómw Øm\w t\Sn. tIm«bv¡ð cmPmkv Kh.lbÀ sk¡³Udn kvIqfn\mWv cïmw Øm\w. Xncph\´]pcw tIm«¬lnð tKÄkv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ, N§\mticn Fkv_n lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ Fónh aqómw Øm\w ]¦ph¨p. Hómw Øm\¡mÀ¡v 15 e£hpw cïmw Øm\¡mÀ¡v ]¯v e£hpw aqómw Øm\¡mÀ¡v aqóc e£w cq]bpw {]ikvXn ]{XhpamWv A...

News Submitted:1281 days and 2.17 hours ago.


{KmaoW ImÀjnI taJebpsS hnIk\¯n\v 3000 tImSn
\yqUðln: cmPys¯ {KmaoW ImÀjnI taJebpsS hnIk\¯n\v 3000 tImSnbpsS {]tXyI klmbw \ðIpsaóv _Päv AhXcW¯nð [\a{´n {]W_v apJÀPn hyàam¡n. ImÀjnI kwkvIcW taJebnð kzImcy\nt£]w DbÀ¯m³ \S]Sn kzoIcn¡pw. ImÀjnIhmbv]m e`yX 4.75 e£w tImSnbmbn DbÀ¯n. ImÀjnI hmbv]bpsS ]eni\nc¡v \mep iXam\am¡n Ipd¨p. IqSpXð ImÀjnIhmbv]IÄ \ðIm³ _m¦pIÄ¡v \nÀt±iw \ðIn. ]¨¡dn kwcw`§Ä t{]mðkmln¸n¡pw. ImÀjnI kwkvIcW taJebnð kzImcy\nt£]w DbÀ¯m...

News Submitted:1281 days and 2.54 hours ago.


\thmZb A¸¨\v sP.kn. Um\ntbð ]pckvImcw
Xncph\´]pcw: aebmf Ne ¨n{X cwKs¯ ka{Kkw`mh\bv¡pÅ kwØm\ kÀ¡mcnsâ Cu hÀjs¯ sP.kn. Um\ntbð ]pckvImcw {]apJ Ne¨n{X \nÀamXmhv \thmZb A¸¨\v. Hcp e£w cq]bpw ^eIhpw {]ikvXn]{Xhpw AS§póXmWv AhmÀUv. I½nän sNbÀam³ Sn.hn. N{µ\mWp ]pckvImcw {]Jym]n¨Xv.Pqdn AwK§fmb hn[p_me, sI.BÀ. taml\³, _n. D®n¡rjvW³, Ne¨n{X A¡mZan sk{I«dn sI.Fkv. {ioIpamÀ XpS§nbhcpw {]Jym]\¨S§nð ]s¦Sp¯p.

News Submitted:1281 days and 2.52 hours ago.


Hómw temIbp²¯nð ]s¦Sp¯ Ahkm\ bpFkv ssk\nI\pw acW¯n\p IogS§n
hmjnwKvS¬: Hómw temIalmbp²¯nð ]s¦Sp¯ Ahkm\ Atacn¡³ ssk\nI\pw acW¯n\p IogS§n. 1917þ18 Ime¯v temIbp²¯nð Atacn¡³ tk\bv¡p thïn s]mcpXnb {^m¦v _IvfkmWv(110) HSphnð acW¯n\p IogS§nbXv. shÌv hnÀPo\bnse NmÄkv SuWnepÅ At±l¯nsâ kzhkXnbnembncpóp A´yw. ]Xn\mdmas¯ hbknð 1917emWv _Ivfkv bpFkv ssk\y¯nð tNÀóXv. Hómw temIbp²¯nð ]s¦Sp¡m³ Atacn¡³ tk\bnð tNÀó 47 e£w t]cnð Pohn¨ncpóhcnð Ahkm\s¯ ssk\nI\mbncpóp _Ivf...

News Submitted:1281 days and 2.55 hours ago.


HmkvImÀ: Zn InMvkv kv]o¨v HmkvImÀ hmcn-¡q«n; tImfn³ ^nÀ¯v \S³, \Xmen t]mÀSvam³ \Sn
temkvBô-ekv: tPmÀÖv Bdm-a³ cmPm-hnsâ IY-]-d-bpó Zn InMvkv kv]o¨v Fó {_«ojv kn\na anI¨ Nn{X-¯n-\pÅ HmkvImÀ IncoSw kz´-am-¡n. CtX Nn{X-¯nsâ kwhn-[m-b-I³ tSmw lq¸-dmWv anI¨ kwhn-[m-b-I³. Cu Nn{X-¯nð \mb-I-\mbn thj-an« tImfn³ ^nÀ¯v anI¨ \S-\pÅ ]pc-kvImcw NqSn-b-t¸mÄ »m¡v kzm³ Fó Nn{X-¯nð thj-an« s\Xmen t]mÀSvam³ anI¨ \Sn-¡pÅ ]pc-kvImcw kz´am¡n. InMvkv kv]o¨nsâ Xnc-¡-Y-sb-gp-Xnb tUhnUv koðU-dn\pw HmkvImÀ ...

News Submitted:1282 days and 2.19 hours ago.


sat{Sm sdbnð AhKWns¨¦nepw _Pänð tIcf¯n\v ]cnKW\
\yqUðln: kwØm\¯nsâ {][m\ Bhiyamb sIm¨n sat{Smsb AhKWns¨¦nepw tIcf¯n\vImcyamb ]cnKW\bmWv _Pänð \ðInbncn¡póXv. ]e s]mXptaJemØm]\§fpsSbpw hnIk\¯n\v _Pänð XpI hIbncp¯nbn«pïv. kwØm\¯nsâ kpØnc\KchnIk\ ]²Xn¡v 200 tImSn cq] amänsh¨XmWv CXnð Gähpw {][m\w. sIm¨nbnse {]tXyI km¼¯oI taJebv¡v 6.3 tImSn cq]bpw sIm¨n³ jn¸v bmÀUn\v 40 tImSn cq]bpw t]mÀ«v {SÌn\v 120 tImSn cq]bpw hIbncp¯nbn«pïv. P¸m³ IpSnshÅ ]²XnbpsS cï...

News Submitted:1281 days and 20.13 hours ago.


kÀ¡mÀ hncp² ]cmaÀiw: FbÀ C´y knHH cmPnsh¨p
\yqUðln: kÀ¡mÀ hncp² ]cmaÀi§fpsS t]cnð hnhmZIpcp¡nemb FbÀ C´y No^v Hm¸tdänwKv Hm^okÀ KpkvXhv _mðZu^v cmPnsh¨p. ssZ\wZn\ Imcy§fnepÅ cmjv{Sob CSs]Sðaqew X\n¡v kpKaambn {]hÀ¯n¡m\mhpónsñóv _mðZu^v Ignª BgvNv Hcp am[ya¯n\v \ðInb A`napJ¯nð hyàam¡nbncpóp. CXns\ XpSÀóv Øm]\¯nsâ s]cpam䨫w ewLn¨Xn\v _mðZu^n\v I¼\n t\m«okv \ðInbncpóp. Ignª hÀjw G{]nenemWv aqóp tImSn cq] hmÀjnI i¼fw \ðIn _mðZu^ns\ FbÀ C´...

News Submitted:1281 days and 19.49 hours ago.


kn.]n.A_vZpñ sNcp¼¡v lpºp dkqð AhmÀUv k½m-\n¨p
ImkÀtImSv: Pnñm Fkv.-ssh.-F-kv. GÀs¸-Sp-¯nb {]Ya lpºpdkqð AhmÀUv ae-bmf¯nse {]apJ CÉm-anIv sh_vt]mÀ«emb CÉmw tIcf tUm«v tImw FUn-ä-dpw kmaq-lnI {]hÀ¯-I-\p-amb kn.]n. A_vZpñ sNcp¼ Gäphm§n. ImkÀtIm«v \Só lpºpdkqð tIm¬^-d³knð AJn-te´ym PwC-¿-¯pð Dea P\-dð sk{I-«dn Im´-]pcw F.]n. A_q-_-¡À apÉym-cmWv AhmÀUv k½m-\n-¨-Xv. CÉmw tIcf tUm«v tIman-eqsS {]hm-NI kvt\l {]N-cW¯n\v \ðInb kw`m-h-\-Ifpw ZAvh cwKs¯ \qX\ {]...

News Submitted:1281 days and 20.37 hours ago.


kwØm\ CâÀ¢ºv thmfnt_mÄ Nm¼y³jn-¸n\v hmintbdnb XpS¡w
Ipän-t¡mð: 16þmwaXv kwØm\ CâÀ¢ºv thmfot_mÄ Nm¼y³jn-¸n\v Ipän-t¡m-enð XpS¡ambn. BZyZnhkamb Cóse cm{Xn \Só BZyaÕ-c-¯nð h\nXmhn`m-K-¯nð Aðt^m¬km tImtfPv ]memsb Hón-s\-Xnsc aqóp-sk-äp-IÄ¡v ]cm-P-b-s¸-Sp¯n Akw]vj³ tImtfPv N§-\m-tÈcn hnP-bn-¨p. (kvtImÀ 25þ21, 22þ25, 25þ18, 25þ14). cïm-as¯ aÕ-c-¯nð skâvtPmk^v tImtfPv Ccn-§m-e-¡p-Ssb t\cn-«pÅ aqópskäp-IÄ¡v sI.F-kv.-C.-_n. Xncp-h-\-´-]pcw ]cm-P-b-s¸-...

News Submitted:1281 days and 21.08 hours ago.


hnZym-`ymk cwK¯v tIcfw cmPy-¯n\v amXr-Iþ kv]o¡À cm[m-Ir-jvW³
Ipïw-Ipgn: hnZym-`ymk cwK¯v tIcfw cmPys¯ aäv kwØm-\-§Ä¡v amXrIbmsWóv sXfn-bn¨ncn¡p-I-bm-sWóv kwØm\ \nb-a-k`m kv]o¡À sI. cm[m-Ir-jvW³ ]d-ªp. tIc-f-¯nse hnZym-`ymk taJ-e-bnepïmb aptóäw AXn\v sXfnhmsWóp At±lw ]d-ªp. t_U-Up¡ {Kma-]-ômb¯nse sImf-¯qÀ Kh. bp.]n. kvIqÄ sslkvIq-fmbn DbÀ¯nbXnsâbpw Ipïw-Ip-gn Kh. lbÀsk-¡-ïdn kvIqÄ em_v sI«nS¯n-sâbpw DðLm-S\w \nÀh-ln¨v kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp kv]o¡À. hnZym-`ymk ]...

News Submitted:1281 days and 21.10 hours ago.


thmfnt_mÄ Ifnsb c£n-¡m³ {Kma-§Ä¡v Ignbpw
Ipän-t¡mð: A\yambns¡mïncn¡pó Ifnsb c£n-¡m³ {Kma-§Ät¡ Ign-bq-shóv kwØm\ thmfnt_mÄ Atkm-kn-tb-j³ sk{I-«dn s{]m^.\me-I¯v _joÀ ]d-ªp. kam-[m-\-¯nsâ Ifn-bmb thmfn-t_mÄ Hcp Ime¯v ImWn-I-fpsS elcnbmbn-cp-óp. \K-c-§-fnð Cóv thmfnt_mÄ ImWm-\n-ñ. {Kma-§-fmWv C\n thmfnt_mfnsâ c£-IÀþ16þmwaXv kwØm\ CâÀ¢ºv thmfnt_mÄ Nm¼y³jn¸nsâ DðLm-S\ NS-§nð apJy{]`m-jWw \S-¯p-I-bm-bn-cpóp \me-I¯v _joÀ. sI.hn. Ipªn-cm-a³ Fw....

News Submitted:1281 days and 21.04 hours ago.


aPvenkpð ^emlv hmÀjnIw kam-]n¨p
Xf-¦c: \p{k¯v \KÀ aPvenkpð ^em-lnsâ F«mw-hmÀjnI ]cn-]m-Sn-IÄ¡v kam-]\ambn. tLmj-bm{Xm aÕcw, aueoZv ]mcm-b-Ww, aX-{]-`m-jWw, kzem¯v aPvenkv, s]mXpkt½f\w Fónh BtLm-j-¯nsâ `mKambn \S-óp. kam-]\ NS§v KÄ^v hyh-kmbn blvb Xf-¦c DðLm-S\w sNbvXp. \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_vZpÅ A[y-£X hln-¨p. F. A_vZpð dlvam³, aPoZv tImfn-bmSv, A_vZpÅ apÉymÀ, sambn-\p-±o³ sI.sI. ]pdw, apl-½-ZvIpªn lmPn, apl-½Zv _ZnbUp¡, jm^n _mJhn, Sn.F. Al-...

News Submitted:1281 days and 21.04 hours ago.


C³t^msSbn³saâv tjm sNÀ¡-f-bnð
ImkÀtImSv: HmÀKss\tk-j³ t^mÀ bpssW-äUv dnkÀ¨v Bâv kÀhokv kwL-Sn¸n¡pó C³t^m-sS-bn³saâv tjm amÀ¨v 7 \v sNÀ¡fbnð {]tXyIw kÖam¡nb ]ôm-b¯v {Kuïnð \S-¯p-saóv kwLm-SI kanXn `mc-hm-ln-IÄ ]{X-k-t½-f-\-¯nð Adn-bn-¨p. 16 hscbmWv tjm. 7 \v cmhnse 10 aWn¡v tjmbpsS apJy-c-£m-[n-Imcn k¿nZv ap\-Æ-den inlm_v X§Ä ]XmI DbÀ¯p-ó-tXmsS Bcw-`n-¡pw. ap³ Fw.]n. A_vZpÊaZv ka-Zm\n DðLm-S\w sN¿pw. sNÀ¡fw A_vZpñ A[y-£X hln-¡pw....

News Submitted:1281 days and 21.16 hours ago.


Imð\-S-Pm-Y-IÄ hnP-bn-¸n-¡WwþsI.-]n.-C.F
ImkÀtImSv: tI{µ-kÀ¡m-dnsâ P\-hn-cp² \b-§Ä Xncp-¯p-I, hne-¡-bäw krjvSn-¡pó tI{µ-\-b-§Ä Dt]-£n-¡p-I XpS-§nb hnhn[ Bh-iy-§Ä Dó-bn¨v tI{µþkwØm\ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mcpw A[ym-]-Icpw \S-¯pó Imð\-S-{]-N-cW PmYIÄ hnP-bn-¸n-¡-W-saóv sI.]n.-C.-F. Pnñm kt½-f\w Bh-iy-s¸-«p. ImkÀtImSv Pnñm ]ôm-b¯v {]kn-Uïv AUz: ]n.]n. iymafm tZhn DðLm-S\w sNbvXp. Pnñm {]kn-Uïv sI. hmkp A[y-£X hln-¨p. s^tÌm Pnñm sk{I-«dn sI. cmL-h³ a...

News Submitted:1281 days and 21.14 hours ago.


ss_¡v I¯n¨p
Imª-§mSv: Bd-§mSn \nem-¦-c-bnð apÉnw eoKv A\p-`m-hn-bpw \nd-]d Acn I¼\n {]Xn-\n[nbpamb A\o-knsâ ss_¡v I¯n¨p. I¯p-t¼m-gp-ïmb ]pI-]-S-e-taäv Akz-ØX A\p-`-h-s¸«v A\o-knsâ ]nXmhv apl-½-Zv, amXmhv Ipªm-ky, ktlm-Zcn skdo\, skdo-\-bpsS cïv a¡Ä Fón-hsc Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1281 days and 21.51 hours ago.


hm¨vams\ aÀ±n¡p-ó-Xp XS-bm³ sNó bphm-¡sf A{I-an¨p
ImkÀtImSv: hm¨v-ams\ aÀ±n¡p-óXp-Iïv XS-bm³ sNó cïv bphm-¡sf \mewK kwLw A{I-an¨v ]cn-t¡ð¸n-¨-Xmbn ]cmXn. hmÀ¸v sXmgn-emfn \pÅn-¸mSn sNón-¡c luknse hniz-\m-Y³ (30), sSt¼m-ss{U-hÀ AtimIv \K-dnse hnt\mZv (23) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Cóse cm{Xn \pÅn-¸m-Sn-bnse Hcp ISbv¡v kao-]-¯mWv kw`-h-saóv Ccp-hcpw ]d-ªp. IS-bnse hm¨v-ams\ A{I-an-¡p-óXv Iïv AhnsSsb¯nb Chsc cXo-jv, cRvPp, cmP³, dntIjv Fón-hÀ A{I-an-¡p-I-bm-...

News Submitted:1281 days and 22.20 hours ago.


s]mbn\m¨nbnð bq¯v tIm¬{Kkv amÀ¨n\nsS _kn\v Itñdv
s]mbn\m¨n: ]n³hmXnð \nba\w Btcm]n¨v bq¯v tIm¬{Kkv DZpa, sN½\mSv aÞew I½nänIfpsS B`napJy¯nð abnem«n sSIvssÌð anñnte¡v \S¯nb amÀ¨v A{Iamkàambn. Hcp _kn\v t\sc Itñdpïmbn. s]meokv em¯n hoin.

News Submitted:1281 days and 21.42 hours ago.


BZm-b-\n-IpXn ]cn[n DbÀ¯n; 1.80 e£w cq] -hsc \nIp-Xn-bnñ
\yqUðln: BZm-b-\n-IpXnbnfhv ]cn[n 1.60 e£w cq]-bnð \nóv 1,80 e£w cq]-bmbn DbÀ¯nbXmbn s]mXp_Päv Ah-X-cn-¸n¨psImïv [\-a{´n {]W_vapJÀPn ]d-ªp. Zmcn-{ZytcJbv¡v XmsgbpÅhÀ¡v ]mNIhmXI k_vknUn t\cn«v \ðIpw. as®® k_vknUn _n.]n.Fð. hn`mK¯n\v am{X-ambn ]cn-an-X-s¸-Sp¯n. as®®, hfw Fón-h-bpsS k_vknUn t\cn«v P\-§-fn-se¯n¡pw. 25 InS-¡-bnð IqSp-X-epÅ F.kn. Bkv]-{Xn-IÄ¡pw aZyw hnf-¼pó F.kn. dtÌm-dâp-IÄ¡pw {]Xn-Zn\w 1500 ...

News Submitted:1281 days and 22.06 hours ago.


Imðap-dn¨pam-tä-ïn-hó bphmhv thZ-\-bn-ñm¯ temI-t¯¡v bm{X-bmbn
ImkÀtImSv: Im³kÀ _m[n¨v Imensâ ap«n\v aosX apdn¨v thZ-\-tbmsS Ign-ªn-cpó bphmhv HSp-hnð thZ-\-bn-ñm¯ temI-t¯¡v bm{Xbm-bn.Imfn-b-¦mSv Fkv.-Un. tImf-\n-bnse ]tc-X-\mb _m_p-hnsâ aI³ Pb-{]-Imi (20) \mWv Cóv cmhnse P\-dð Bkv]-{Xn-bnð acn-¨-Xv. aqóv hÀjw ap¼mWv Pb-{]-Im-insâ CSXv Imen\v Im³kÀ _m[n¨Xv. awK-em-]p-c¯pw ImkÀ tIm«pw \nc-h[n Bkv]-{Xn-I-fnð NnInÕ \S-¯n-bn-cp-só-¦nepw AkpJw t`Z-am-bn-ñ. Hcp hÀjw ap¼mWv awK-em...

News Submitted:1281 days and 22.01 hours ago.


atô-iz-c¯v kptc-{µ³; ImkÀtIm«v Pb-e£van
ImkÀtImSv: ]Sn-hm-Xnð¡se-¯nb \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð Øm\mÀ°n ]«nI X¿m-dm¡n _n.sP.-]n. Hcp apgw apt¼ \o§p-óp. ImkÀtIm«pw atô-iz-c-¯p-a-S¡w _n.sP.-]n. Øm\mÀ°n-Isf Isï¯n¡gn-ªp. Pnñm {]kn-Uïv Fw. \mcm-bW `«nsâ `mcybpw Imd-Up¡ ]ôm-b¯v {]kn-U-ïp-amb Pb-e£van `«n-s\-bmWv ImkÀtIm«v Øm\mÀ°nbmbn ]mÀ«n ]cn-K-Wn-¡p-ó-Xv. atô-iz-c¯v kwØm\ P\-dð sk{I-«dn sI. kptc{µs\bpw. Cóse Xncp-h-\-´-]p-c¯v tNÀó _n.sP.-]...

News Submitted:1281 days and 22.02 hours ago.


D¸-f-bnð 5 hoSp-Ifnð IhÀ¨
D¸f: D¸-fbnð 5 hoSp-IÄ Ip¯n-¯p-dóv 3 ]h³ kzÀWm-`-cW§fpw 31,100 cq]bpw IhÀóp. lnZm-b¯v \K-dnse sjbvJv Al-½-Znsâ hoSv Ip¯n-¯p-dóv Ae-am-c-bnð kq£n-¨n-cpó 18,000 cq]bpw Hó-c-]-hsâ tamXn-chpw IhÀóp. i\n-bmgvN hoSv ]q«n ]¨n-e-¼m-d-bnse _Ôpho«n-te¡v t]mbXmbn-cp-óp. sXm«-Sp¯ \mcm-b-Wn-bpsS hoSv Ip¯n-¯p-dóv 13,000 cq]bpw Hó-c-]-h³ kzÀW-am-ebpw IhÀóp. awKem-]p-cs¯ _Ôp ho«n-te¡v t]mb-Xm-bn-cpóp ChÀ. l\o^bpsS hoS...

News Submitted:1281 days and 22.03 hours ago.


Bcn-¡mSn kztZin KpP-dm-¯nð acn¨p
Ip¼f: I¸ð tPmen-¡mc-\mb Bcn-¡mSn kztZin KpP-dm-¯nð lrZ-bm-LmXw aqew acn-¨-Xmbn \m«nð hnhcw e`n-¨p. Bcn-¡mSn B\-_m-Kn-ep-hnse sambvXp (58) hmWv acn-¨-Xv. Hcp amkw ap¼mWv Ah[n Ignªv \m«nð \nópw t]mb-Xv. ]tc-Xcmb A´p-{km-¦n sâbpw adn-b-½-bp-sSbpw aI-\m-Wv. `mcy: Bbn-j. a¡Ä: Bcn-^v, Bhnð, Bcn^, Ban-d, Bjn-Jv. acp-a-I³: keow. ktlm-Z-c-§Ä: ]tc-X-\mb apl-½Zv JmZÀ, A_vZpð dlvam³, aocm³, \^ok.

News Submitted:1281 days and 22.04 hours ago.


]´ð I¯n\in¨Xn\v tIkv
ImkÀtImSv: ]S-¡wsImïv Bcm-[-\mem-b-¯nsâ ^vfIvkv t_mÀUpw ]´epw Itk-c-Ifpw I¯n \in¨ kw`-h-¯nð Su¬ s]meokv HcmÄs¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. Cóse AW-¦q-cnemWv kw`-hw. I½nän sk{I-«dn kXo-isâ ]cm-Xn-bn-emWv tIkv

News Submitted:1281 days and 21.41 hours ago.


\mcm-b-Wn-b½
s]cp-¼f: sNñqªn Icn-t¨cn ap¯p-\m-b-cpsS `mcy ap§¯v \mcm-b-Wn-b½ (83) A´-cn-¨p. a¡Ä: ImÀXym-b-\n, I½m-S-¯p, \mcm-b-W³ (Zp_m-bv), ao\m-£n, _me-Ir-jvW³ (Zp_m-bv). acp-a-¡Ä: hnP-b³, Ipªn-¡-®³, KwKm-[-c³ (Zp_m-bv), iin-Ie, {]ao-f.

News Submitted:1281 days and 22.24 hours ago.


\c-knw-lss]
_Zn-b-Up¡: B[m-c-sa-gp-¯p-Im-c³ _Zn-b-Up-¡-bnse \c-knw-lss] (93) A´-cn-¨p. `mcy: ]tc-X-bmb e£vantZhn. a¡Ä: Kncn-[c ss], ]tc-X-\mb IrjvW-ss]. ktlm-Z-c-§Ä: cta-iv ss], cmL-th{µ ss], kpioe `mbv, kpa-Xn.

News Submitted:1281 days and 22.24 hours ago.


sI.hn. ]mÀhXn
s\ñnbSp¡w: ]tcX\mb I®sâ `mcy ]pXp-¡póv ]mÀh-Xn (85) A´-cn-¨p. a¡Ä: sI.hn. \mcm-b-W³, ImÀXym-b\n, {]kó. acp-a¡Ä: cma-N-{µ³, N{µ³ (am\pcn), ]ßm-hXn.

News Submitted:1281 days and 22.25 hours ago.


lÖv: Hcp-¡-§Ä XpS§n
Pn±: Cu hÀjw lÖv IÀ½¯ns\¯pó C´y³ XoÀ°m-S-IÀ¡mbn hnip² \Kcnbnð Hcp-¡-§Ä XpS-§n. C´y lmPnamÀ¡m-bpÅ lÖv IcmÀ amÀ¨v 9 \v H¸nSpw. Pn±bnð tNÀó DóXXe lÖv Ahtem-I\ tbmK-¯n-emWv Xocp-am-\w. lÖv IcmÀ H¸n-«mep-S³ lmPnamÀ¡v Xma-kn-¡p-ó-Xn-\pÅ sI«n-S-§Ä GsäSp¡pó-Xn-\pÅ \S]-Sn-IÄ¡v XpS¡amhpw. tI{µ I½nän sNbÀt]-gvk¬ aplvkn\ InZzmbnbpsS t\Xr-Xz-¯nð Pn±bnð \Só tbmK-¯nð sshkv sNbÀam³ A_q-_-¡À lps...

News Submitted:1281 days and 22.26 hours ago.


10 hÀjw ]qÀ¯nbm¡nb 1,919 t]sc Øncs¸Sp¯pw
Xncph\´]pcw: ]¯phÀjw tPmen t\m¡nb XmXvImenI Poh\¡msc Øncs¸Sp¯m³ Cóse \Só {]tXyI a{´nk`mtbmKw Xocpam\n¨p. s]mXptaJem Øm]\§fnse 1,919 \nba\§Ä¡pw a{´nk` AwKoImcw \evIn. H¼Xp s]mXptaJem Øm]\§Ä ]pXnbXmbn cq]hXvIcn¨v Ahbnte¡p XnSp¡¯nð \nba\w \S¯nb 1,919 XkvXnIIÄ¡mWv Cóes¯ {]tXyI a{´nk`mtbmKw AwKoImcw \evInbXv.amÀ¨v Hón\p tI{µ sXcsªSp¸p I½oj³ tbmKw tNcpIbmWv. Aóp tIcf¯ntâXv DÄs¸sS sXcsªSp¸p XobXn {]Jym]nt¨¡...

News Submitted:1282 days and 2.22 hours ago.


Ipssh¯v hntamN\ Zn\w: A`nhmZyhpambn CdmJpw
Ipssh¯v knän: hntamN\ Zn\amb Cóse Icbnepw BImi¯pw hÀWsshhn[yw sImïv AÛpXw XoÀ¯ ssk\nI ]tcUv Ipssh¯nsâ ssk\nI tijn hnfnt¨mXn. 1991 s^{_phcn 26\v CdmJn A[n\nthi¯nð \nóv Ipssh¯v tamN\w t\SnbXnsâ kvacW ]pXp¡en\p km£yw hln¡m³ CdmJv {]knUïv Pemð Xe_m\nbpw Dïmbncpóp. 20 sImñw ap³]v k±mw lpssk³ \S¯nb A[n\nthit¯mSv Cós¯ CdmJv XoÀ¯pw hntbmPn¡pópshó ktµiambn Xe_m\nbpsS kmón[yw. hnhn[ cmjv{S XehòmcpÄs¸sS Ht«sd {]apJÀ ...

News Submitted:1282 days and 1.26 hours ago.


Ham\nepw {]Xntj[w; 2 acWw
akvIäv: Ham\nð cmjv{Sob ]cnjvIcWw Bhiys¸«p kacw \S¯nb {]t£m`IÀ¡p t\sc dºÀ _pÅäv D]tbmKn¨p s]meokv \S¯nb shSnhbv¸nð cïpt]À acn¨p. F«p t]À¡v ]cn¡pïv. hyhkmb \Kcamb tkmldnð cïmbnct¯mfw t]À \S¯nb {]IS\w Itñdnð Iemin¨t¸mgmbncpóp s]meokv \S]Sn. shSnhbv¸n\p tijw s]meokv ]n³hm§nbt¸mÄ A{IamkIvXcmb P\¡q«w s]meokv tÌj\pw kÀ¡mÀ sI«nS§fpw hml\§fpw Aán¡ncbm¡n. XpSÀ¨bmbn cïmw ZnhkamWv tkmldnð {]Xntj[w. em¯n¨m...

News Submitted:1282 days and 0.30 hours ago.


am¸v: kuZnbnð XShpImsc hn«bbv¡m³ \S]Sn XpS§n
Pn±: A_vZpñ cmPmhnsâ Xncn¨p hchv {]amWn¨v {]hmknIÄ DÄs¸sSbpÅ XShpImsc hn«bbv¡m\pÅ D¯chnsâ ASnØm\¯nð Pbnð A[nIrXÀ \S]SnIÄ XpS§n. ]Ww Xncn¨Sbv¡m¯ Ipä¯n\v Pbnenð Ignbpóhscbpw hn«bbv¡m³ Xocpam\n¨n«pïv. ChÀ \ðtIï XpI kÀ¡mÀ AS¨n«psï¦nð am{Xsa tamN\¯n\v AÀlXbpÅq. F«p e£w dnbmð (GItZiw 9.68 tImSn cq]) C¯c¯nð XShpImcpsS ISw ho«m\mbn kÀ¡mÀ hn\ntbmKn¨n«pïv. tamNnXcmIpó kztZin XShpImÀ¡p ]T\¯n\pw ]c...

News Submitted:1282 days and 1.10 hours ago.


NqXm«w: Bdp t]À AdÌnð
_ð¯§mSn: NmÀamUn apt¯m«nð NqXm«w \S¯nbncpó Bdp t]sc s]meokv AdÌv sNbvXp. Chcnð \nóp 22,315 cq], cïv samss_ð Fónh ]nSns¨Sp¯p. laoZv, A_q_¡À, ANypX³, dnbmkv, en¦¸ Ipemð, N{µ³ Fónhsc AdÌv sNbvXp.

News Submitted:1282 days and 1.41 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036