To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Saturday, 07 March 2015
News updated: Friday March 06 2015 03:04 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

kn.]n.-Fw. Hm^o-kn\vIcnHmbnð Hgn¨ \ne-bnð
Ip¼f: If-¯qÀ kn.]n.-Fw. Hm^o-kn\v Icn-Hm-bnð Hgn-¨p. Cóse cmhnse 11 aWn-tbmsS IcnHmbnð Hgn¨ \ne-bnð ImW-s¸-Sp-Ibm-bn-cp-óp. kmaq-ly-t{Zm-ln-I-fmWv kw`-h-¯n\v ]nón-seóv kwi-bn-¡p-óp.

News Submitted:1348 days and 20.01 hours ago.


8 temdn aWð ]nSn-IqSn
Ip¼f: A\-[n-Ir-X-ambn I®q-cn-te¡v IS-¯p-I-bm-bn-cpó 8 temdn aWð Ip¼f s]meokv ]nSn-Iq-Sn. 8 t]sc AdÌv sNbvXp.

News Submitted:1348 days and 20.08 hours ago.


aZy-]n¨v ASn-IqSnb cïp-t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: \K-c-¯nð aZy-]n¨v ASn-bp-ïm-¡nb cïp-t]sc s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp.s]cp-¼f tdmUnse sI. kn±oJv (34), Ipän-t¡m-ense A_vZpð e¯o^v (32) Fón-h-sc-bmWv Ad-Ìp-sN-bvX-Xv. Cóse sshIn«v ]gb _kvÌmân-emWv kw`-hw.

News Submitted:1348 days and 20.08 hours ago.


s]m«n-hoW sshZypXn sse\nð X«n ]ip N¯p
atô-izcw: tdmU-cn-Inð s]m«n-hoW sshZypXn sse\nð \nóv tjmt¡äv ]ip N¯p. a¨w]mSnbnse apl-½-Znsâ ]ip-hmWv N¯-Xv. Có-se-bmWv kw`-hw.

News Submitted:1348 days and 20.20 hours ago.


Uokð hne-hÀ[-\-hnð hym]I {]Xn-tj[w
ImkÀtImSv: Uokð, ]mN-I-hm-XI hne-hÀ[-\-hnð hym]-I-{]-Xn-tj-[w. bmsXmcp \ymbo-I-c-W-hp-an-ñmsX hÀ[-\hv hcp-¯n-s¡m-ïn-cn-¡pó tI{µ-kÀ¡mÀ \bw Xncp-¯-W-saóv tamt«mÀ Bâv Fôn-\n-b-dnwKv hÀt¡gvkv bqWn-b³ (F.sF.-Sn.-bp.-kn.) Pnñm-tbmKw Bh-iy-s¸-«p. sk{I-«dn _n.hn. cmP³ dnt¸mÀ«-h-X-cn-¸n-¨p. ]n. hnP-b-Ip-am-À A[y-£X hln¨p. C. aWn-I-WvT³ sN«pw-Ipgn, Fw. hnP-b³, sI. A_vZpð JmZÀ Iqtecn {]kw-Kn-¨p. CÔ\hne hÀ[n¸n¨ tI...

News Submitted:1348 days and 20.50 hours ago.


]\n-_m-[n¨v ]nôp-Ip-ª-S¡w H¼Xv Ip«n-IÄ Bkv]-{Xn-bnð
ImkÀtImSv: ]\n-_m-[n¨v ]nôp-Ip-ª-S¡w H¼Xv Ip«n-Isf P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Id-´-¡ms« {]Im-iv-þ-kp-ioe Z¼-Xn-I-fpsS ]¯p-amkw {]mb-apÅ Ipªv, Ip¼f _Zvcnb \K-dnse Ajvd-^nsâ aI³ BjnJv (cïv), Icn-th-S-Is¯ cmPsâ aI³ kXy-cmPv (\mev), DZp-a-bnse \ho³Ip-am-dnsâ aIÄ \hy (Hóv), s\ñn-¡« Nme-¯-Sp-¡-bnse \mtK-jnsâ aIÄ \hy{io (Aôv), t_mhn-¡m-\s¯ kpµ-csâ aIÄ kpNn{X (11), kt´mjv \K-dnse lwk-bpsS aIÄ ap\-Ænd (10),...

News Submitted:1348 days and 20.52 hours ago.


AÑsâ cïmw hnhm-l-¯nð a\w s\m´v aI³ Bß-l-Xy-sNbvXp
Imª-§mSv: AÑsâ cïmw hnhm-l-¯nð a\w s\m´v aI³ Bß-l-Xy-sN-bvXp. Imª-§mSv ]pXn-b-h-f-¸nse ss{UhÀ \mcm-b-Wsâ aI³ cXojv (29) BWv InS-¸p-ap-dn-bnð Xq§n-a-cn-¨-Xv. Cóp-cm-hn-se-bmWv arX-tZlw Iï-Xv. A½ efnX aqóp-hÀjw ap¼v acn-¨n-cp-óp.Aѳ \mcm-b-W³ ]p\Àhn-hm-l-¯n\v Hcp-§n-b-t¸mÄ a¡Ä FXnÀ¯n-cp-óp. ]e-h«w _Ôp-¡Ä NÀ¨-sN-bvsX-¦nepw cay-X-bn-se-¯m-\m-bn-ñ. CómWv hnhmlw \S-t¡-ïn-bn-cp-óXv. ]S-ó-¡m-«mWv h[p. ...

News Submitted:1348 days and 20.54 hours ago.


tamt«mÀ ssk¡n-fn-s\m-¸w kuP-\y-ambn slðaäv \ðIn-bnñ; D]-t`m-àm-hn\v I¼\n 3500 cq] \jvS-]-cn-lmcw \ðIm³ hn[n
ImkÀtImSv: tamt«mÀ ssk¡nÄ hm§p-t¼mÄ IqsS slðaäv \ðIm-¯-Xn\v tamt«mÀ ssk¡nÄ UoeÀ 3,500 cq] D]-t`m-àm-hn\v \jvS-]-cn-lmcw \ðIm³ Pnñm D]-t`màr XÀ¡ ]cn-lmc tImSXn hn[n-¨p. ImkÀtIms« Fw. dmjn-Zn-\mWv \jvS-]-cn-lmcw \ðtI-ï-Xv. ASp-¡-¯v_-b-ense t]kv tam«Àkv amt\-P-dmWv \jvS-]-cn-lmcw \ðtI-ï-Xv.2010 Pq¬ 18\v dmjnZv t]kv tam«Àknð \nópw kn._n. bqWn-tIm¬ UmÊnÀ 519 Fó ss_¡v hm§n-bn-cp-óp. tamt«mÀ ssk¡n-fn-s\m...

News Submitted:1348 days and 20.55 hours ago.


hr²sb Bkv]-{Xn-bnem¡n _Ôp-¡Ä ap§n
ImkÀtImSv: hr²sb Bkv]-{Xn-bnem¡n-bXn-\p-tijw _Ôp-¡Ä ap§n. X¼mbn (70)sbbmWv Cuamkw 15\v D¨¡v _Ôp-¡-sfóv ]d-bp-ó-hÀ Bkv]-{Xn-bnð F¯n-¨-Xn-\p-tijw ap§n-b-sXóv Bkv]{Xn A[n-Ir-XÀ ]d-ªp. sNÀ¡f ]mSn-bn-emWv hosSópw `À¯m-hp-sïópw a¡-fn-sñópw ChÀ ]d-bp-óp.

News Submitted:1348 days and 20.56 hours ago.


\mcm-b-W³ BNmcn
Imª-§mSv: X¨-§ms« \mcm-b-W³ BNmcn (94) A´-cn-¨p. `mcy: ]tc-X-bmb tNmbn-¨n. a¡Ä: \mcm-b-Wn, I½m-S-¯p, `mÀ¤-hn, im´, Pm\-In, hnem-kn-\n.

News Submitted:1350 days and 14.44 hours ago.


Nnt¯bn
Xr¡-cn-¸qÀ: FSm-«p-½ð Ing-t¡-¡c ]tc-X-\mb N¡-c-b³ I®sâ `mcy Nnt¯bn (90) A´-cn-¨p. a¡Ä: Zmtam-Z-c³, Ipªn-cm-a³, ]ß-\m-`³, X¼m-bn, \mcm-b-Wn, am[hn (t]mÌv hpa¬, Ff-¼-¨n), Kncn-P. acp-a-¡Ä: ImÀXym-b-\n, im´, X¦-a-Wn, Ipª-¼p, Ipªn-cm-a³, cho-{µ³ (dn«: A[ym-]-I³), cmL-h³.

News Submitted:1350 days and 14.45 hours ago.


k¿nZv lmZn X§Ä
atôizcw: atôizcw Ipónse k¿nZv lmZn X§Ä (83) A´-cn-¨p. `mcy: dpJym_n. a¡Ä: l_o-_p-Å, Xzml, Ipªn-t¡m-b, ap\oÀ, laoZv X§Ä, k¿nZv _joÀ, dlva-¯v, ssdlm-\-¯v, \^o-k, Akva. acp-a-¡Ä: blvb X§Ä, CJv_mð, jmlpð laoZv Bcn-¡m-Sn, \^o-k, kplvd, Bbn-j, jÀ^m-\.

News Submitted:1350 days and 14.45 hours ago.


Is¿m¸v tUmIyp-saâdn {]Im-i\w sNbvXp
N«-ômð: Fw.sF.-kn-bpsS Ncn{Xw DÄs¸-Sp¯n Fw.sF.-kn. Zmdpð CÀjmZv A¡m-Zan \memw _m¨v Að \pPpw ]pd-¯n-d-¡nb Is¿m¸v tUmIyp-saâdn ]mW-¡mSv k¿nZv ap\Æ-den inlm_v X§Ä IbÀt_mÀUwKw Sn.Fw. jlo-Zn\v \ðIn {]Im-i\w sNbvXp. Zmdpð CÀjmZv A¡m-Zan {]n³kn-¸mÄ A³hÀ Aen lpZhn amhqÀ kzmKXw ]d-ªp. Jmkn XzmJm Al-½Zv auehn A[y-£X hln¨p. bp.Fw. A_vZpðdlvam³ auehn DðLm-S\w sNbvXp. ]n._n. A_vZpðd-kmJv lmPn Fw.Fð.F., J¯À A_vZpñ l...

News Submitted:1350 days and 15.03 hours ago.


^nj-dokv sSIv\n-¡ð sslkvIq-fn\vASn-Øm\ kuI-cy§Ä thWw
ImkÀtImSv: Imª-§mSv slmkvZpÀKv IS-¸p-ds¯ Kh. ^nj-dokv sSIv\n-¡ð sslkvIq-fn\v ASn-Øm\ kuI-cy-§Ä thW-saóv aÕy-s¯m-gn-emfn tIm¬{Kkv I½nän Bh-iy-s¸-«p. aÕy-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS 103 Ip«nIÄ ChnsS Xma-kn¨v ]T\w \S-¯p-óp-ïv. Ip«n-IÄ¡v InS-óp-d-§m-\pÅ kuI-cy-§Ä Cñ. kvIqÄ Bcw-`n¨v H³]Xv hÀj-am-bn«pw slUv-am-ÌÀ Cñ. Ip¡v, hmÀU³, sa¡m-\nIv C³kv{S-IvSdpw Cñ. apJy-a-{´n¡v Cu {]iv\-§Ä ImWn¨v \nth-Z\w \ðIn.

News Submitted:1350 days and 15.03 hours ago.


_p[-\mgvN _kv ]Wn-ap-S¡v
Xncph\-´-]pcw: Uokð, ]mN-I-hm-X-Iw, as®® hne hÀ[-\-hnð {]Xn-tj-[n¨v cmPy-hym-]-I-ambn {]Xn-tj[w Db-cp-I-bm-Wv. _n.sP.-]nbpw CS-Xp-ap-ó-Wnbpw {]t£m` ]cn-]m-Sn-IÄ Btem-Nn-¨p-h-cp-óp. Un.ssh.-F-^v.-sF. {]hÀ¯-IÀ I®q-cnð Xohïn XS-ªp. tImb-¼-¯qÀ FIvkv{]kv I®q-cnð XS-ªn-«n-cn-¡-bm-Wv.hne-hÀ[-\-hnð {]Xn-tj-[n¨v ss{]häv _kv Hm¸-td-tägvkv tImþHmÀUn-t\j³ I½n-än-bpsS t\Xr-Xz-¯nð 29\v kqN\m ]Wn-ap-S¡v \S-¯pw. Uokð hne en...

News Submitted:1350 days and 15.04 hours ago.


aqe-aäw kvt^mS\w: NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó DtZym-KØ acn¨p
sXmSp-]pg: aqe-aäw ]hÀlu-knð Dïmb s]m«n-s¯-dn-bnð Kpcp-X-c-ambn ]cn-t¡äv NnIn-Õ-bn-em-bn-cpó sI.F-kv.-C.-_n. DtZym-KØ sadn³ sFkIv acn-¨p. ]hÀlu-knð jn^väv Akn-Ìðmbncp-óp. sXmSp-]pg kztZ-in-bm-Wv. Ignª Xn¦-gm-N-bmWv aqe-aäw ]hÀ luknð kvt^mS\w Dïm-b-Xv. ]hÀlu-knse Aômw \¼À P\-td-ä-dn-t\mSv tNÀópÅ 11 sI.hn. sshZypXn ]m\ð s]m«n-s¯-dn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1350 days and 15.05 hours ago.


PmanA: kAZn¿: Ad_n¿:BØm\ aµncw {]hmknIÄ¡v kaÀ¸n¨p
Zp_mbv: PmanA: kAZn¿: Ad_n¿ Zp_mbv I½nänbpsS BØm\ aµncw Zp_mbv Jnsskknð Zp_mbv aXImcy hIp¸v D]ta[mhn tUm: DaÀ apl½Zv Að J¯o_pw tI{µ P\dð sk{I«dn k¿nZv sI.Fkv Bät¡mb X§fpw tNÀóv {]hmknIÄ¡v kaÀ¸n¨p.Zp_mbv ^Xvhm UbcIvSÀ k¿nZv AlaZv Að l±mZv, aX Imcy hn`mK¯nse hyXykvX I½nänIfpsS Xeh³amcmb AÐpñ C{_mlnww AÐpð PºmÀ, apl½Zv XzmlnÀ, lʳ Pm_nÀ, ap\nkn¸menän Jnsskkv {_môv UbcIvSÀ, XpS§nbhcpw blvb lmPn Xf¦c, ...

News Submitted:1350 days and 15.06 hours ago.


SmIvkn s]Àan-änsâ HmX-ssd-tk-j³ BØm\w Pnñm BÀ.-Sn.-H-amÀ¡v \ðIWw
ImkÀtImSv: SmIvkn s]Àan-änsð A\p-hmZw BÀ.-Sn.-H-amÀ¡v \ðI-W-saóv Bh-iy-s¸«v sF.F³.-Sn.-bp.-kn. DZpa aÞew I½nän {]kn-Uïv Sn. N{µ-ti-J-c³ a{´n¡v \nth-Z\w \ðIn. Ct¸mÄ SmIvkn s]Àan-än\v Xncp-h-\-´-]p-c-t¯¡v t]mtIï Ah-Ø-bm-Wp-Å-Xv. t\cs¯ BÀ.-Sn. Hm^o-kp-I-fnð CXn-\pÅ kuI-cy-ap-ïm-bn-cp-óp. CXv BÀ.-Sn. Hm^o-kp-I-fnð Xsó \ne-\nÀ¯m³ \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa-ópw \nth-Z-\-¯nð Bh-iy-s¸-«p.

News Submitted:1350 days and 15.07 hours ago.


Dkvam³ If-\mSv IrXy-ambn {]h-Nn¨p; 72/68. hn]n³, A\-kv, dlvam³ k½m-\mÀl-cmbn
sam{Kmð: kwØm\ \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð Ccp apó-Wn-IÄ¡pw e`n¨ koäp-IÄ IrXy-ambn {]h-Nn¨v (72/68) tZiob thZn-bpsS {]h-N\ aÕ-c-¯nð If-\mSv kztZin Dkvam³ k½m\m-lÀ\m-bn. 450 t]cmWv tZiob thZn-bpsS Xnc-sª-Sp¸v {]h-N\ aÕ-c-¯nð ]s¦-Sp-¯-Xv. CXnð \nómWv IqSp-Xð amÀ¡v t\Snb \mev t]sc hnP-bn-I-fmbn Xnc-sª-Sp-¯-Xv. Dkvams\ IqSmsX I®qÀ hS-Ic kztZin hn.sI. hn]n³, F.sI. A\kv sam{Kmð, A_vZpðdlvam³ aoemZv \KÀ Fón-h-cmWv aäp ...

News Submitted:1350 days and 15.08 hours ago.


aW-se-Sp¸v kwLw Gäp-ap«n; temdn¡v t\sc Itñdv
ImkÀtImSv: aW-se-Sp-¡p-ó-Xp-ambn _Ô-s¸-«pÅ XÀ¡s¯ XpSÀóv aW-se-Sp-¯v hcn-I-bm-bn-cpó temdn¡v t\sc Itñ-dv.Cóse cm{Xn 10aWn-tbmsS sdbnðsh tÌj³ tdmUnse atUmW kvIqfn\v kao-]-¯p-sh-¨mWv Itñ-dv. Xf-¦c IS-hnð\nóv aW-se-Sp-¡m³ Hcp kwL-¯n\v ]mkv In«n-bn-cp-ó-s{X. ]mkv In«m¯ asämcp kwL-amWv temdn-¡p-t\sc Isñ-dn-ªXv.

News Submitted:1350 days and 15.25 hours ago.


hn.F-kns\ AwKo-I-cn-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-ónñ þF³.-F-kv.-F-kv.
tIm«bw: hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µ-t\mSv hntbm-Pn-¸p-ïm-bn-cp-óp-shóv F³.-F-kv.-F-kv. t\XrXzw. apJy-a{´n Fó \ne-bnð hn.F-kns\ AwKo-I-cn-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-ón-ñ. AXp-sIm-ïmWv \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð ka-Zqcw shSnªv icn-Zqcw Isï-¯n-b-Xv.hn.F-kv. hoïpw apJy-a{´n Øm\-t¯¡v F¯p-ó-Xn-t\mSv tbmPn-¸n-ñm-bn-cpóp. t\Xr-Xz-¯nsâ s]mXp-[m-c-Wsb XpSÀómWv ka-Zqcw shSn-ª-Xv. AXv hn.F-kn-t\m-SpÅ hyàn-hn-tcm-[tam Fð.-Un.-F-^n-t\m-SpÅ F...

News Submitted:1350 days and 15.26 hours ago.


23,000 cq] AS-§nb t]gvkv DS-a-Øs\ Gð¸n¨p
ImkÀtImSv: ad-óp-sh¨ t]gvkv DS-a-kvXs\t¯Sn-sb-¯n XncnsI \ðIn ]{X GPâmb bphmhv kXy-k-ÔX Im«n. ImkÀtIms« sFUn-bð {]kp-Sa ]n.Fw. A_vZ-pð dlvamsð aI\pw am[yaw ]{X GPâp-amb sNa-\ms« ]n. apl-½Zv k_m-ln-\mWv \K-c-¯nse Hcp ]Ån-bnð sh¨v t]gvkv If-ªp-In-«n-b-Xv. Xpdóp t\m¡n-b-t¸mÄ 23,000 cq]bpw F.Sn.-Fw. ImÀUpIfpw t]gvkn-ep-ïm-bn-cp-óp. t]gvknsð DSa \K-c-¯nse Hcp {Smhð \S-¯n-¸p-Im-c-\m-sWóv Xncn-¨-dn-bð ImÀUnð \nóv a...

News Submitted:1350 days and 15.27 hours ago.


Uokð hne-hÀ[\:_kv ]Wn-ap-S-¡n\v ]n´pW
ImkÀtImSv: 29\v ss{]häv _kv Hm¸-td-tägvkv tImþ-HmÀUn-t\-j³ I½nän Blzm\w sNbvX _kv ]Wn-ap-S-¡n\v Pnñm _kv DS-aØ kwLw ]n´pW {]Jym-]n-¨p. NmÀPpw hnZymÀ°n-I-fp-sS-I¬sk-j³ \nc¡pw hÀ[n-¸n¡-W-saóv Bh-iy-s¸«p.1500 _kp-IÄ kÀhokv \S-¯n-bn-cp-ón-S¯v Ct¸mÄ 500 Hmfw _Êp-IÄ am{X-amWv kÀhokv \S-¯p-ó-sXóv Pnñm {]kn-Uïv Fw. _me-Ir-jvW³ \¼ymÀ ]d-ªp.

News Submitted:1350 days and 15.27 hours ago.


]cn-bmcw saUn-¡ð tImtfPv kÀ¡mÀ Gsä-Sp-¡Ww þsI.-Fw. Ipªn-¡®³
ImkÀtImSv: ae-_m-dnse ]cn-bmcw saUn¡ð tImtfPv kÀ¡mÀ Gsä-Sp-¡-W-saóv kzmX-{´y-k-ac tk\m\n sI.Fw. Ipªn-¡®³ ]d-ªp. ImkÀtIm-s«-¯nb kn.]n.-Fw. s]mfnäv _yqtdm AwKw tImSn-tbcn _me-Ir-jvWs\ KÌv luknð kµÀin-¨-Xn\v tijw am[y-a-{]-hÀ¯-Icpambn kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw.aSnss¡ kztZ-in-bmb Ipªn-¡-®³ kn.]n.-F-½nsâ BZy-Ime t\Xm-¡-fn-sem-cm-fm-Wv. kn.]n.-Fw. Pnñm I½n-än-bw-K-am-bn-cpóp. aSnss¡ ]ôm-b¯v {]kn-Uïmbn 11 h...

News Submitted:1350 days and 15.28 hours ago.


dnbmkpw d^oJpw XS-hp-Nm-Sn-bXv _¸m-b-s¯m-«n-bnð sh¨v;tIkv atôizcw s]meokn\v ssIamdn
atôizcw: Ip{]-kn² IhÀ¨-¡m-cmb s]cn-bm-«-Sp¡w dnbmkpw Imenbm d^oJpw XS-hp-Nm-Snb kw`-h-¯nð s]meo-kp-ImÀ DóX DtZym-K-Øsc sXän-²-cn-¸n-¨-Xmbn ]pd¯p hóp. Ccp-hcpw D¸-f-bnð sh-¨mWv XS-hp-Nm-Sn-b-sXó hnhcw ad-¨p-sh¨v awK-em-]p-c¯p sh¨mWv kw`-h-saóv sXän-²-cn-¸n¨ FkvtIm«v s]meo-kp-ImÀs¡-Xnsc At\z-j-W-¯n\v D¯-c-hm-bn.XS-hp-Nm-Sn-bXv atôiz-c¯psh¨m-b-Xn-\mð awK-em-]pcw s]meokv At\z-jWw atôizcw s]meo-kn\v ssIam-dp-Ibpw s...

News Submitted:1350 days and 15.34 hours ago.


Fkv.-Un.-]n.-sF. t\Xm-hnsâ InS-¡-hnð]-\-ime I¯n-\-in¨p
Xr¡-cn-¸qÀ: Fkv.-Un.-]n.-sF. Xr¡-cn-¸qÀ \ntbm-PI aÞew sk{I-«-dn-bpsS InS-¡-hnð]-\-ime I¯n-\-in¨p. ]Só aqklmPn ap¡nð {]hÀ¯n-¡pó am{Skv lukv BWv I¯n-\-in-¨-Xv. Cóp-]p-eÀs¨ \mep-a-Wn-¡mWv kw`-hw.Xr¡-cn-¸qÀ kztZin sI.hn.-]n. apl-½Zv km_n-dnsâ IS-bmWv I¯n-\-in-¨-Xv. ]peÀs¨ 4\v IS-bnð\nópw ]pI-bpbcp-óXv Iï Hmt«m ss{UhÀam-cmWv hnhcw ^bÀt^m-gvknepw s]meo-knepw Adn-bn-¨-Xv. cïv apdn-I-fn-embn {]hÀ¯n-¡pó Øm]-\-...

News Submitted:1350 days and 15.40 hours ago.


bp.Un.-F-^v. kÀ¡mÀ hnZym-`ymkw I¨-h-S-hð¡cn¡póp-þ-tIm-Sn-tbcn
ImkÀtImSv: bp.Un.-F-^v. kÀ¡mÀ hnZym-`ym-ks¯ I¨-hS hð¡-cn-¡p-I-bm-sWóv kn.]n.-Fw. t]mfnäv _yqtdm AwKw tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ Btcm-]n-¨p.hn.hn. cta-isâ hnhm-Z-§-fpïm¡nb {]iv\-§Ä kn.]n.-Fw. Pnñm I½nän tbmK-¯nð NÀ¨ sN¿m-s\-¯nb tImSn-tbcn KÌv luknð ]{X-te-J-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.tIc-f-¯nse hnZym-`ymk cwK¯v am^n-b-IÄ ]nSnap-dp-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. Ahsc klm-bn-¡pó coXn-bn-epÅ \ne-]m-Sm-bmWv bp.Un.-F-^v. kÀ...

News Submitted:1350 days and 15.38 hours ago.


tImSn-tbcn F¯n; kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«dn-bäv XpS§n
ImkÀtImSv: ]cn-bmcw saUn-¡ð tImtf-Pnð 50 e£w cq] \ðIn aIÄ¡v F³.-BÀ.-sF. koänð AUvan-j\v {ian¨ Un.ssh.-F-^v.-sF. kwØm\ {Sj-ddpw kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«-dn-bäv AwK-hp-amb hn.hn. cta-i-s\-Xnsc DbÀó Btcm-]-W-§sf Ipdn¨v NÀ¨ sN¿m³ kn.]n.-Fw. Pnñm sk{I-t«-dn-bäv XpS-§n. ]mÀ«n t]mfnäv _yqtdm AwKw tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³, tI{µ I½n-än-bwKw ]n. Icp-Wm-I-c³ Fw.]n. Fón-h-cpsS kmón-[y-¯n-emWv tbmKw.cta-is\ ]mÀ«n-bnð \nóp...

News Submitted:1350 days and 15.31 hours ago.


1977 \p ap¼pÅ apgph³ ssIhi¡mÀ¡pw Hcp hÀj¯n\Iw ]«bw: apJya{´n
Xncph\´]pcw: 1977 P\phcn Hón\p ap¼pÅ apgph³ ssIhi¡mÀ¡pw Hcp hÀj¯n\pÅnð ]«bw \evIpsaóp apJya{´n D½³NmWvSn. ]«b \S]SnIÄ kab_ÔnXambn ]qÀ¯nbm¡m³ kÀ¡mÀ CÑmiàntbmsS {]hÀ¯n¡pw. aqómÀ ssItbäw Hgn¸n¡póXns\¡pdn¨mtemNn¡m³ hnfn¨ptNÀ¯ kÀhI£n tbmK ¯n\ptijw kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw. CSp¡n Pnñbnð \qdp Znhk ¯n\pÅnð aqhmbncw ]«bhpw 2700 t]À¡p h\mhImitcJ bpw \evIpw. Hcp hÀj¯n\pÅnð apgph³ ssIhi¡mÀ¡pw ]«...

News Submitted:1350 days and 19.07 hours ago.


KpPdm¯nð hml\m]ISw; aqóp aebmfnIÄ acn¨p
tImgnt¡mSv: KpPdm¯nepWvSmb hml\m]IS¯nð aqóp aebmfnIÄ acn¨p. ae¸pdw Pnñbnse ]c¸\§mSn sN«n¸Sn kztZin Ben¡I¯v sambvXo³Ip«n (65), tImgnt¡mSv ^mdqJv tImfPv aebnð ‘{iohrµ’bnð ]tcX\mb taml³Zmkvþ kpioe Z¼XnamcpsS aI³ iymw {]kmZv (44), ]¯\wXn« kztZin {]kó³ FónhcmWp acn¨Xv. KpPdm¯nse I¨nð F_nPn knaâv I¼\n¡p thWvSn ^m{_nt¡j³ tPmen sN¿pó Øm]\¯nse tPmen¡mcmWv A]IS¯nðs¸«Xv. Nmenbw F.hn. _mhlmPn I¼\n¡p thWvSnbmW...

News Submitted:1350 days and 20.37 hours ago.


]n.kn. tPmÀPv No^v hn¸v
Xncph\´]pcw: tIcf tIm¬{Kkv sshkv sNbÀam³ ]n.kn. tPmÀPns\ No^v hn¸v Øm\t¯¡p \nÀtZin¨Xmbn ]mÀ«n eoUdpw [\a{´nbpamb sI.Fw. amWn ]{Xkt½f\¯nð Adnbn¨p.]n.kn. tPmÀPns\ No^v hn¸v Øm\t¯¡p \nÀtZin¨ hnhcw apJya{´n D½³NmWvSnsb Adnbn¡pw. kv]o¡dpambn _Ôs¸«p apJya{´n thWvS \S]SnIÄ kzoIcn¡psaópw sI.Fw. amWn ]dªp.

News Submitted:1350 days and 20.38 hours ago.


aqómdnse ssItbä¡mÀ¡v Hgnbm³ cWvSmgvN kabw
Xncph\´]pcw: aqómdnð kÀ¡mÀ `qan ssItbdnbhsc ]qÀWambpw Hgn¸n¡m³ kÀhI£n tbmK¯nsâ \nÀtZi§fpsS ASnØm\¯nð kÀ¡m À Xocpam\w. Bhiyamb tcJIfnñmsX dh\yq, h\w `q anIÄ ssItbdnbhÀ¡v Hgnªpt]mIm³ cWvSmgvN kabw \evIpw. kab]cn[n¡Iw kz bw Hgnªp t]mIm¯hsc \nba]cambn Hgn¸n¡psaóp kÀhI£ntbmK¯n\ptijw apJya{´n D½³NmWvSn ]dªp. ssItbäs¯bpw IpSntbäs¯bpw Iq«n¡pgbv¡msX c WvSmbn IWvSpsImWvSmbncn¡pw aqómdnð Hgn¸n¡ð \S]Sn. I¨hS...

News Submitted:1350 days and 20.41 hours ago.


Uokð, Kymkv, as®® hne Iq«n
\yqUðln: Uoken\pw ]mNIhmXI¯n\pw as®®bv¡pw hne Ip¯t\ Iq«n. Uokð enädn\p aqóp cq]bpw ]mNIhmXIw knenWvSdn\v 50 cq]bpw as®® enädn\p cWvSp cq]bpamWp hÀ[n ¸n¨Xv. hnehÀ[\ Cóse AÀ[cm{Xn \nehnð hóp. Uo ken\v tIcf¯nð 45 cq ]bv¡p apIfnembn. ]mNIhmX I¯n\v 430 cq]bpamIpw. Fð]n Pn hne 50 cq] HäbSn¡p Iq«nbXp Ip Spw_§Ä¡p I\¯ BLmXambn. hnehÀ[\bpsS `mcw Ipdbv¡m³ tI{µw FIvsskkv, IÌwkv XocphIfnð KWyamb CfhpIfpw {]Jym]n¨p. Uokensâ...

News Submitted:1350 days and 20.43 hours ago.


]n.Fw. JZoP
]Åw: ]Åw sdbnðsh tKän\v kao-]s¯ D½À DUp-¸n (Zp_m-bv)-bpsS `mcy ]n.Fw. JZoP (48) A´-cn-¨p. apl-½-Zn-sâbpw Bbnjm lÖp-½-bp-sSbpw aI-fm-Wv. a¡Ä: kmPn-X, k^vcn-¿, k_oÀ, j_o-_. acp-a-¡Ä: ssk^p-±o³ t_¡ð, kpð^n-¡À sam{Kmð. ktlm-Z-c-§Ä: A_q-_-¡À, A_vZpðJm-ZÀ _Zvcn-b, Jmen-Zv, ^m¯n-a, adn-bw-_n, Ban-\.a¿¯v D¨-tbmsS Xmb-e-§mSn JnfÀ Ppam-a-kvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S-¡pw.

News Submitted:1351 days and 14.50 hours ago.


Dï¨n
\ote-izcw: Nm¯-a¯v Be-bnð ]mSmÀIp-f-§c `K-hXn t£{XØm\n-I³ A¼p sImS-¡m-csâ `mcy ]pfp-¡qð ho«nð Dï¨n (65) A´-cn-¨p. a¡Ä: N{µ³, im´, N{µn-I, iin (KÄ^v), \mcm-b-W³. acp-a-¡Ä: N{µn-I, do\, cma-Ir-jvW³, Ipªn-cm-a³.

News Submitted:1351 days and 14.53 hours ago.


e£yw Agn-aXnclnX `cWw -þ-K-hÀWÀ
Xncp-h-\-´-]pcw: ASp¯ Aôp-hÀjw Agn-aXn clnX `cWw ImgvN sh¡-W-sa-ó-XmWv kÀ¡m-cnsâ e£y-saó {]Jym-]-\-t¯msS KhÀWÀ BÀ.-F-kv. Khmbv \nb-a-k-`-bnð \b-{]-Jym-]\ {]kwKw \S-¯n. AXn-thKw _lp-Zqcw Fó-XmWv kÀ¡m-cnsâ ap{Zm-hm-Iyw. kmaqly kpc-£bv¡pw ASn-Øm\ kuIcy hnI-k-\-¯n\pw kÀ¡mÀ {]m[m\yw \ðIpw. F³tUm-kÄ^m³ {]iv\-¯nð kÀ¡mÀ ssIs¡mï \S-]-Sn-IÄ AXn-thKw _lp-Zqcw Fó \b-¯nsâ DZm-l-c-W-am-sWópw KhÀWÀ Iq«n-t¨À¯p. I®q...

News Submitted:1351 days and 14.59 hours ago.


Xpfp`mjsb `c-W-L-S-\-bpsS F«mw sjUyq-fnð DÄs¸-Sp-¯Ww
ImkÀtImSv: Xpfp-`m-j-bpsS kar-²n¡pw hfÀ¨-bv¡p-ambn `c-W-L-S-\-bpsS F«mw sjUyq-fnð DÄs¸-Sp-¯-W-saóv inhÅn {_mlvaW k`-bpsS 28þmw hmÀjnI Pnñm kt½-f\w kÀ¡m-dn-t\mSv Bh-iy-s¸-«p. F.sI. hnjvWp-`«v DðLm-S\w sNbvXp. ]n. kZm-inh IS-¼-fn-¯mb A[y-£X hln-¨p. sI._n. kp{_lvaWy kzmKXw ]d-ªp. aRvPp-\mYv hmÀjnI dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. ]n. e£-ao-\m-cm-b-W, F.BÀ. IS-¼-fn-¯m-b, _n. _me-IrjvW A¤n-¯m-b, tim`n-Xm-aRvPp\m-Yv, hmkp-tZh...

News Submitted:1351 days and 15.24 hours ago.


]me¯n-\-Sn-bnð amen-\y-§Ä Ipan-ªp-Iq-Spóp
If-\mSv: ss]¸v sse³ \nÀ½m-W-¯nse A]-Im-X-aqew ]me-¯n-\-Sn-bnð¡qSn ISóp t]mIpó ssIt¯m-Snð amen-\y-§Ä ASn-ªp-Iq-Sp-óXv \m«p-Imsc Zpcn-X-¯n-em-¡n. sNa-\mSv ]ôm-b¯v 15þmw hmÀUnse kwØm-\-]mX IS-óp-t]m-Ipó \yq If-\mSv ]me-¯n-\-Sn-bn-emWv amen-\y-§Ä IqSn ZpÀKÔw han-¡p-ó-Xv. t_¡ð dntkmÀ«v U-h-e-¸-saâv tImÀ¸-td-j³ ]²-Xn-bpsS `mK-am-bn sNa-\mSv ]ôm-b-¯n-te¡v A\p-h-Zn¨ ss]¸v sse³ Cu tXmSn-\p-Ip-dpsI IS-óp-t]m-Ip...

News Submitted:1351 days and 15.24 hours ago.


_n.F-kv.-F³.-Fð. emâv t^mWp-IÄ \óm-¡m³ \S-]-Sn-bnñ; ae-tbm-c¯v t^mWp-IÄ Hgn-hm-¡póp
t_UIw: _n.F-kv.-F³.-Fð. emâv t^mWp-IÄ {Kma-§-fnð \nóv A{]-Xy-£-am-Ip-óp. samss_ð t^mWp-IÄ hym]-I-am-bXpw XI-cm-dn-emb emâvt^m-Wp-IÄ \óm-¡m³ A[n-Ir-XÀ X¿m-dm-Im-¯-Xp-amWv CXn\v Imc-W-am-Ip-ó-sXóv D]-t`m-àm-¡Ä ]d-bp-óp. amk-§-fmbn XI-cm-dn-embn InS-¡pó t^mWp-IÄ \óm-¡m³ _Ô-s¸-«-hÀ X¿m-dm-Ip-ón-sñóv D]-t`m-àm-¡Ä ]d-bp-óp. \nc-h[n XhW ]cm-Xn-s¸-«n«pw ]cmXn ]cn-l-cn-¡m³ X¿m-dm-Ip-ón-ñ. D]-tbm-Kn-¡m¯ t^m...

News Submitted:1351 days and 15.27 hours ago.


Xf-¦c IS-hnð \nóv aWð IS¯v hym]-I-ambn
ImkÀtImSv: Xf-¦c IS-hnð \nóv A\-[n-Ir-X-ambn aWð IS-¯p-óXv hym]-I-am-bn. cm{Xnbpw ]peÀs¨-bp-apÅ ka-b-¯mWv temdn-I-fnepw sSt¼m-I-fnepw aWð IS-¯p-ó-Xv. s]meo-knsâ ]cn-tim-[\ `bóv DuSp-h-gn-I-fnð IqSn-bmWv Ct¸mÄ aWð IS-¯p-ó-Xv. I®qÀ, Imª-§m-Sv, ]¿-óqÀ Fóo `mK-§-fn-te-¡mWv hym]-I-amb tXmXnð aWð IS-¯p-ó-Xv. aW-ensâ ZuÀe-`yhpw IÀi\ ]cn-tim-[-\bpw ImcWw aW-en\v Ct¸mÄ taml-hn-e-bm-b-Xn-\mð ]ecpw aWð IS-¯-enð GÀs...

News Submitted:1351 days and 15.28 hours ago.


Nota\nbnð Xm]sshZypX \nebw ASn-t¨ð¸n-¡nñ þ a{´n sI.kn. thWp-tKm-]mð
ImkÀtImSv: \nÀ±nñ Nota\n Xm] sshZypX \nebw ASn-t¨ð¸n-¡n-sñóv tI{µ DuÀP-kla{´n sI.kn. thWp-tKm-]mð ]d-ªp. Cóp¨tbmsS ImkÀtIm-s«-¯nb a{´n KÌvlu-knð ]{X-te-J-I-tcmSv kwkm-cn-¡p-Ibm-bn-cp-óp. ]cn-Øn-Xn¡v tIm«w X«m¯ hn[-¯n-em-bn-cn¡pw sshZypXn Dð]m-Z\w. ssakqÀþtIm-gn-t¡mSv sshZypXn sse\nsâ ]Wn ]qÀ¯n-bmbn hcp-ópsïópw a{´n ]dªp.

News Submitted:1351 days and 15.38 hours ago.


tdmUv tjm \S¯n
ImkÀtImSv: kenw Ipam-dn\v tZiob AhmÀUv t\Sn-s¡m-Sp¯ BZm-ansâ aI³ A_phnsð dneo-kn-t\mS-\p-_-Ôn¨v Cóse sshIn«v salv_q_v Xnb-äÀ ]cn-k-c¯v Nn{X-¯nsâ AWn-bd {]hÀ¯-IÀ tdmUvtjm \S-¯n. Un.ssh.-F-kv.-]n. ]n. hn{Iw ^vfmKv Hm^v sNbvXp. kn\n-a-bpsS \nÀ½m-Xmhv Ajvd^v s_Un, lmcnkv Nqcn, apPo_v Alva-Zv, alvaqZv h«-b-¡m-Sv XpS-§n-b-hÀ kw_-Ôn-¨p. Nn{X¯nsð {]ZÀi\w tIc-f-¯n-ep-S-\ofw Cóv Bcw-`n-¨p.

News Submitted:1351 days and 15.32 hours ago.


Poh-\-¡m-cnñ; ]ôm-b¯v Hm^o-kp-I-fpsS {]hÀ¯\w Ah-Xm-f-¯nð
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse Xt±i kzbw-`-cW Øm]-\-§-fnð thï{X Poh-\-¡m-cn-ñm-¯-Xn-\mð Ah-bpsS {]hÀ¯\w XmfwsXäp-óp. Poh-\-¡m-cpsS hnc-an-¡ð GtIm-]n-¸n-¨-Xn-\p-ti-j-amWv Cu ØnXnbpïm-b-Xv. amÀ¨nð \nc-h[n Poh-\-¡mÀ hnc-an-¨p. ]pXp-Xmbn Bscbpw \nb-an-¨-Xp-an-ñ. 38 ]ôm-b-¯p-I-fn-ep-ambn 28 bp.Un.- ¢mÀ¡p-am-cp-sSbpw 12 Fð.-Un. ¢mÀ¡p-am-cp-sSbpw Hgn-hp-I-fp-ïv. 4 slUv ¢mÀ¡p-am-cp-sSbpw aqóv sk{I-«-dn-am-cp-sSbpw Hmtcm Pq\...

News Submitted:1351 days and 15.34 hours ago.


Dd-¡-¯n-\n-S-bnð ]nôp-Ipªv acn¨p
sN¼n-cn¡: Dd-¡-¯n-\n-S-bnð ]nôp-Ipªv acn-¨p. sN¼n-cn¡ \me-¸mSv luknse apl-½Zv sjco-^n-sâbpw adn-bw-_n-bp-sSbpw aIÄ 20 Znhkw {]mb-amb \^o-k¯v kZ-bmWv Cóp-cm-hnse ho«nð acn-¨-Xv. ssk\-_-bmWv ktlm-Z-cn.

News Submitted:1351 days and 15.36 hours ago.


kvIqÄ hnZymÀ°n\nsb X«n-s¡m-ïp-t]mbn ]oUn-¸n-¡m³ {iaw: Hmt«m ss{UhÀ Ad-Ìnð
_Zn-b-Sp¡: kvIqfn-te¡v t]mhp-I-bm-bn-cpó Ggp hb-kp-Im-cnsb Hmt«m-bnð X«n-s¡m-ïp-t]mbn _em-ÕwK¯n\v {ian¨ Hmt«m ss{UhÀ Ad-Ìnð.\mc-¼mSn F.]n. kÀ¡n-fnse _Zdp (25) hmWv Ad-Ìn-em-b-Xv. _Zdp-hnsâ Hmt«m IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p.

News Submitted:1351 days and 15.36 hours ago.


tKmh kztZ-in-IfpsS 18.5 e£w cq] ImkÀtImSv\K-c-¯nð\nópw ]«m-¸-Ið A]-l-cn¨p
ImkÀtImSv: tKmh kztZ-in-I-fmb cïp-t]-cpsS 18.5 e£w cq] ImkÀtImSv \K-c-¯nð\nópw ]«m-¸-Ið A]-l-cn-¨p. Hcm-gvN-ap¼v \Só kw`hw Ct¸m-gmWv ad-\o¡n ]pd-¯p-h-cp-ó-Xv. _Zn-b-Sp¡ kztZ-inbpw ]p¯qÀ kztZ-in-bp-a-S-§pó Hcp-kw-L-amWv ]Ww X«n-b-sX-ómWv hnh-cw. Ccp-X-e-aqcn ]m¼p-Isf \ðIm-saóv ]d-ªmWv tKmh-bnse cïp-t]sc ImkÀtIm«v sImïp-h-ó-Xv. Fómð Ccp-X-e-aq-cnsb In«n-bn-ñ. AXn-\mð ]Ww Xncn-¨p-sIm-ïp-t]m-Ip-óXv A]-I-S-am-sW...

News Submitted:1351 days and 15.37 hours ago.


D¸f _kvÌmânð amen\yw Ipan-ªp-IqSn ZpÀKÔw ]c-¡póp
D¸f: D¸f _kvÌmânð amen\yw bYm-k-abw \o¡m-¯Xv bm{X-¡mÀ¡pw hym]m-cn-IÄ¡pw Zpcn-X-am-bn. _kvÌmðnsâ Hcp `mK¯v awKð]mSn ]ôm-b-¯-[n-Ir-XÀ Øm]n¨ ho¸bnse amen\yw Znh-tk\ \o¡w sN¿m-¯Xv {]Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n. cïp Znh-k-ambn amen\yw \o¡w sN¿m¯Xn-s\-¯p-SÀóv ho¸ \ndªvIhn-ªv amen\yw \ne¯v Ipan-ªp-IqSn Ak-l-\o-b-amb ZpÀKÔw DbÀ¯n-bn-cp-óp. hym]m-cn-Ifpw \m«p-Imcpw {]Xn-tj-[-hp-ambn cwK-s¯-¯n-b-Xn-s\-¯p-SÀóv Cós...

News Submitted:1351 days and 15.29 hours ago.


t{]am-`yÀ°\ \nc-kn¨ \gvkns\ Ip¯n-¸-cn-t¡ð¸n¨p
Imª§mSv: t{]am-`yÀ°\ \nc-kn¨ kzIm-cym-kv]-{Xn-bnse \gvkns\ Ip¯n-¸-cn-t¡ð¸n-¨p. amhp-¦mð tae-Sp¡w kztZ-in-\n-bmb 21 Imcn-¡mWv ]cn-¡v. ssI¡v Ipt¯ä bphXn Pnñm Bkv]-{Xn-bnð NnInÕbnem-bn-cp-óp. kw`-h-hp-ambn _Ô-s¸«v tX¸v sXmgn-em-fn-bmb Abðhmkn jmPn-s¡-Xnsc slmkvZpÀKv s]meokv tIsk-Sp-¯p. Cu amkw 20\v cmhn-se-bmWv kw`-hw. cmhnse tPmen¡p t]mhp-I-bm-bn-cpó \gn-kns\ XSªp \nÀ¯n t{]am-`yÀ°\ \S¯p-I-bm-bn-cp-óp-shóv s]meok...

News Submitted:1351 days and 15.41 hours ago.


"bp\n t] Sp bq' _«w-]md kztZ-in-bpsS Aôp-e£w cq] X«n
ImkÀtImSv: Pnñ-bnse \nt£-]-I-cnð\nópw tImSn-IÄ X«n-sb-Sp¯ bp\n t] Sp bq I¼\n _«w-]md kztZ-in-bpsS Aôp-e£w cq]bne-[nIw X«n-sb-Sp¯v hôn-¨-Xmbn ]cm-Xn. _«w-]md Nqcn luknse sI. kXo-jnsâ ]cm-Xn-bnð bp\n t] Sp bq I¼\nbpsS _mw¥qÀ KwKm\K-dnse {_môv Hm^o-knse No^v FIvkn-Iyq-«ohv Hm^o-kÀ sPbnwkv apIp-µ³, I¼-\n-bpsS I½o-j³ GPâv awK-em-]pcw ]mtÞizcw im´ Bðh tIm¼u-ïnse cmL-th{µ dmhp Fón-hÀs¡-XnscbmWv tIkv.2010 G{]nð 26 apX...

News Submitted:1351 days and 15.41 hours ago.


\óm-hm³ a\-Ên-ñmsX P\-dð Bkv]{Xn; ZpcnXw Xnóv tcmKn-IÄ
ImkÀtImSv: P\-dð Bkv]-{Xn-bnð Bh-iy-amb tUmIvSÀamcp Poh-\-¡m-cp-an-ñm-¯-Xn-\mð tcmKn-IÄ Zpcn-X-¯n-em-bn. Bkv]-{Xn-bnð ]e hn`m-K-§-fn-embn 13 Hgn-hpI-fpïv. saUn-kn-\nð cïpw kÀP-dn-bnð cïpw ]oUn-bm-{Sn-Ìnð cïpw A\-kvtX-jy-, HmÀt¯m, kvIn³, Fóo hn`m-K-§-fnð Hmtcmóp hoX-hp-amWv Hgn-hp-I-fp-Å-Xv. tdUn-tbm-f-Pn, »Uv _m¦v Hm^o-kv, Imjzm-enän Hm^o-kv Fón-h-bnepw Hmtcmóp hoXw Hgn-hp-I-fm-Wp-Å-Xv. A\-kvtX-jybpw t^md³kn¡pw...

News Submitted:1351 days and 15.42 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 4994 297036