To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Tuesday, 23 September 2014
News updated: Monday September 22 2014 04:00 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

DZp-a-bnð ]n. cmLht\m, F.sI. \mcm-b-Wt\m?
ImkÀtImSv: DZpabnð Bcm-bn-cn¡pw Fð.-Un.-F-^v. Øm\mÀ°n? P\-§Ä Däp-t\m-¡p-I-bm-Wv. kn.]n.-Fw. kwØm\I½n-än-bwKw F.sI. \mcm-b-W-sâbpw kn.sF.-Sn.-bp. kwØm\ sk{I-«dn ]n. cmL-hsâbpw t]cp-I-fmWv DbÀóp-h-cp-ó-Xv. F.sI. \mcm-b-W\v Fw.Fð.-F-bm-hm³ Hc-h-kcw \ðIpI Fó-Xm-Ws{X kn.]n.-Fw. Dt±-in-¡p-ó-Xv. Fómð DZpa ]nSn-¡m-\pÅ bp.Un.-F^v. X{´-§Ä¡v aq¡pIb-dn-Sm-³ ]n. cmL-hs\ Øm\mÀ°n-bm-¡Wsaóv Bhiys¸Sp-ó-h-cp-ïv. ssIhnce...

News Submitted:1297 days and 1.06 hours ago.


Hmt«m adnªv ss{UhÀ¡v ]cn¡v
Ip¼f: Hmt«m \nb-{´Ww hn«v adnªv ss{UhÀ¡v ]cn-t¡-äp. I«¯Sp¡-bnse Xml(33)¡mWv ]cnt¡ä-Xv. {]Y-a-ip-{iq-jbv¡v tijw awK-em-]pcw Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse sshIn«v BdctbmsS- If-¯qÀ ]Å-¯n-\-Sp¯v A]-I-Sw.

News Submitted:1297 days and 1.00 hours ago.


InWÀ hr¯n-bm-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð IpSp-§nb cïp-sXm-gn-em-fn-Isf ^bÀt^mgvkv c£-s¸-Sp¯n-
D¸f: kzImcy hyàn-bpsS InWÀ hr¯n-bm-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð IpSp-§nb cïv sXmgn-em-fn-Isf D¸-f-bnð \nsó-¯nb ^bÀt^mgvkv kwLw c£-s¸-Sp-¯n. Cóse sshIn«v aqó-c-a-Wn-tbmsS s_Zncw ]Å-bn-emWv kw`-hw. sXmgn-em-fn-I-fmb a\ojv (26), B\-µ³ (34) Fón-h-sc-bmWv c£-s¸-Sp-¯n-bXv. 100 ASn Xmgv¨-bn-epÅ InWÀ -hr-¯n-bm-¡pó-Xn-S-bn-emWv kw`-hw. ho«p-ImÀ hnh-c-a-dn-bn-¨-Xns\ XpSÀóv Akn. tÌj³ Hm^o-kÀ sI.sI. taml-\sâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ ^...

News Submitted:1297 days and 1.03 hours ago.


aZy-]n¨v ss_t¡m-Sn-¨-Xn\v Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: aZy-]n¨v ss_t¡m-Sn-¨- cïv t]sc Su¬ s]meokv Ad-Ìp-sN-bvXp. ao¸pKncnbnse hnPn¯v cmPn(29)s\ tIm«-¡-®n-bnð sh¨pw ASv¡¯v _b-ense icXvIpam-dns\ (27) ASv¡¯v _b-enð sh¨pw Cóse cm{Xn hml\ ]cn-tim-[\ \S-¯-th-bmWv Ad-Ìp-sN-bvXXv.

News Submitted:1297 days and 1.03 hours ago.


bmN-I-s\m¸w Xoh-ïn-bnð Iï Ip¼-f-bnse 11 Imcnsb bm{X-¡mÀ c£n¨p
ImkÀtImSv: bmN-I-s\m¸w kwi-bm-kv]Z-ambn Xoh-ïn-bnð bm{X sN¿p-I-bm-bn-cpó Ip¼-f-bnse 11 Imcnsb bm{X-¡mÀ ]nSn-IqSn. ]nóoSv bmN-I-s\bpw s]¬Ip-«n-sb-bpw I®qÀ sdbnðth s]meo-knð Gð¸n-¨p. Cóp-cm-hnse awK-em-]pcw tImb-¼-¯qÀ ]mk-ôÀ hïn-bnð bm{X-sN-¿p-I-bm-bn-cpóp ChÀ. AÔ-\mb bmN-I-s\m¸w s]¬Ip-«nsb Iï bm{X-¡mÀ Chsc tNmZyw sN¿p-I-bm-bn-cp-óp. Xsâ t]cv apl-½ZmsWópw Ip¼-f-bn-emWv Xma-k-saópw ]d-ªp. s]¬Ip-«n-bpsS a...

News Submitted:1297 days and 1.04 hours ago.


DÕhw Iïv aS-§p-I-bm-bn-cpó bphm-¡sf Hcp kwLw A{I-an-¨p-
DZpa: DÕhw Iïv aS§pIbm-bn-cpó bphm-¡sf Hcp kwLw A{I-an¨p ]cn-t¡ð¸n¨p. DZpa \memwhmXp-¡-ense apl-½Zv \_oð (20) DZpa Pn.F¨v.Fkv.-F-kv. ¹kvSp hnZymÀ°n apl-½Zv Pm^À (18) Fóhsc-bmWv A{I-an-¨Xv. P\-dð Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p. Cóse ]peÀs¨ DZpa sdbnðth sKbn-än\v kao]w sh¨mWv A{I-an-¨-sXóv Ccp-hcpw ]d-ªp. ]me-¡póv `K-hXn t£{X atlm-Õh¯nse shSn-s¡«v IgnªphcnIbmbn-cpó Chsc Bdm«v IS-hn-epÅ 15 t]c-S-§pó kwLw A{I...

News Submitted:1297 days and 1.05 hours ago.


tPmen-¡n-S-bnð bphXn Ipg-ªphoWpa-cn¨p
D¸f: tPmen sN¿p-ó-Xn-\n-S-bnð bphXn Ipg-ªp-ho-Wp-a-cn-¨p. {]Xm]v \KÀ ]pfn-¡p-¯n-bnse am¦p-hnsâ `mcy kpaXnbmWv (40) acn-¨Xv. Cóse sshIn«v kzImcy hyàn-bpsS ]d-¼nð tPmen sN¿p-ó-Xn-\nSbnð IpgªphogpIbmbncpóp. Bkv]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw c£n-¡m-\m-bnñ. ap±bpsSbpw e£vanbp-sSbpw aI-fm-Wv. a¡Ä: kµo]v, kZm-inh, ko\.

News Submitted:1297 days and 1.05 hours ago.


kwØm\ CâÀ¢ºv thmfn-t_mÄ Nm¼y³jn¸v Ah-km-\n¨p; sIm¨n³ dnss^-\-dnbpw sI.F-kv.-C.-_n. Xncp-h-\-´-]p-chpw Nm¼y-òmÀ
Ipän-t¡mð: kwØm\ CâÀ¢ºv thmfn-t_mÄ Nm¼y³jn-¸nsâ Iem-i-¡-fn-bnð ap³ C´y³ thmfn Sow Iym]vä³ tSmw tPmk^v \bn¨ sIm¨n³ dnss^-\dn Sow Nm¼y³jn¸v t\Sn. Hón-s\-Xnsc aqóv skäp-IÄ¡v Xpey-i-àn-bmb sIm¨n³ t]mÀ«v {SÌn-s\-bmWv dnss^-\dn aeÀ¯n-b-Sn-¨-Xv. tSmw tPmk-^n-sâbpw cmPo-hn-sâbpw IntjmÀ Ipam-dn-sâbpw Xo]m-dpó kvamjp-IÄ¡v ap¼nð FXnÀ Sow {]Xn-tcm-[-\nc DbÀ¯n-sb-¦nepw hn^-e-ambn. shSn-bp-ï-t]mse Nodn-¸m-ª P...

News Submitted:1297 days and 0.55 hours ago.


Hmt«m sSt¼m adnªv hnZymÀ°n-\n-If-S¡w aqóp-t]À¡v ]cn¡v
Ip¼f: sSt¼m-Hmt«m \nb-{´Ww hn«v adn-ªv cïpa{Zkm -hn-ZymÀ°n-\nIfS¡w aqóp-t]À¡v ]cn-t¡-äp. Ip¼fbnse a{Zkm hnZymÀ°n-\n-I-fmb dm_n (8), djoZ (12), bm{X-¡m-c³ amhn-\-¡-«-bnse sambvXo³ (30) Fón-hÀ¡mWv ]cn¡v. Cóv cmhnse Ip¼f _ZÀ PpamakvPnZn\v kao-]-¯p-sh-¨mWv A]-ISw. \S-óp-t]m-hp-I-bm-bn-cpóp hnZymÀ°n-\n-I-fpsS tað Hmt«m CSn¨v \nb-{´Ww hn«v adn-bp-I-bm-bn-cp-óp.

News Submitted:1297 days and 1.04 hours ago.


Sn.BÀ. _mep Uðln¡v: Un.Fw.-sI. DS¡n; tI{µ-¯n-\pÅ ]n´pW ]n³hen¡psaóv `ojWn
sNssó: Xan-gv\m-«nð \nb-a-k`m koän-s\-s¨mñn tIm¬{K-kv-þ-Un.-Fw.-sI. XÀ¡w. 63 koäv thW-saó Un.Fw.-sI-bpsS Bh-iy-¯n\v hg-§m-¯-Xns\ XpSÀóv tI{µ-¯n-\pÅ ]n´pW ]n³h-en-¡p-saó `ojWn DbÀ¯n-bn-cn-¡p-I-bm-W-hÀ. 52 koäv \ðIm-saóv tIm¬{Kkv Adn-bn-¨p-sh-¦nepw AXv \ncm-I-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. tI{µ-¯n-\pÅ ]n´pW ]n³h-en-¡p-ó-Xmbn Adn-bn-¨p-sIm-ïpÅ I¯v {][m-\-a-{´n¡v \ðIm-\mbn apXnÀó Un.Fw.-sI. t\Xmhv Sn.BÀ. _mep C...

News Submitted:1297 days and 23.53 hours ago.


ss^\ð Cóv: sIm¨n³t]mÀ«v {SÌpw Akw]vj³ N§-\mtÈcnbpw Gäpap«pw
Ipän-t¡mð: hmintbdnb aÕc¯nð tIcfms]meo-kns\ cïn-s\-Xnsc aqópskäpIÄ¡v tXmð¸n¨v sIm¨n³ t]mÀ«v {SÌv 16þm aXv kwØm\ CâÀthmfnt_mÄ Nm¼y³jn¸nsâ ]pcpj hn`m-K-¯nð ss^\enð IS-óp. h\n-Xm-hn-`mK¯nð I®qÀ kvt]mÀSvkv Unhn-js\ Hón-s\-Xnsc aqóp-sk-äp-IÄ¡v ]cm-Pbs¸Sp¯n Akw]vj³ tImtfPv N§-\m-tÈcn ss^\-enð ISóp. sIm¨n³ t]mÀ«v {SÌpw, tIcfms]meokpw X½n-epÅ skanss^\ð aÕcw ImWn-IÄ¡v Bthiw hnXdn. anópó kvamjpIfpw...

News Submitted:1297 days and 23.41 hours ago.


"Ip¼-f-bnse P\-§sf kZm-Nmcw ]Tn¸n¡m³ D®n¯m³ hfÀón-«nñ'
Ip¼f: bq¯ veoKv Ip¼f ]ôm-b¯v kt½-f-\-¯nsâ `mKambn \Só s]mXp-k-t½-f-\-¯nð cmPvtaml³ D®n-¯m-sâ hmbnð \nóv Ip¼-f-bnse P\-§Ä¡v kZm-Nmcw ]Tn-¸n-¡m³ apXnÀóXv ZuÀ`mKyIc-am-sWóv F.sF.-ssh.-F-^v. Ip¼f ]ôm-b¯v I½nän A`n-{]m-b-s¸-«p.s]¬hmWn`¡mcpw AgnaXn hoc-òmcpw am^nb kwL-§fpw Hón¡póp-shó apJy-a-{´n-bpsS \ne-]mSv icnsh¡p-ó-XmWv bq¯v eoKnsâ Cu \S-]Sn. Xpfp A¡m-Zan, ]mÀ°n-kp-º¿ b£-Km\ Iem-tI{µw, am¸n-f-¸m...

News Submitted:1297 days and 23.07 hours ago.


kmaqly PoÀW-X-IÄs¡-Xnsc t_m[-hð¡-cW t_mÀUv
koXmw-tKmfn: kmaqly PoÀW-X-IÄs¡-Xnsc koXmw-tKm-fn-bnepw ImkÀtIm«pw t_mÀUv Øm]n¨v bphmhv amXr-I-bm-bn. Cós¯ kaqlw AÇo-e-þ-kv{Xo-[\ kwkvIm-c-¯nsâ hàm-¡-fm-Ipó ImgvN tJZ-I-c-amsWóv t_mÀUv Øm]n¨ koXmw-tKmfn P\-Iob t^mdw {]hÀ¯-I³ ]d-ªp. kv{Xokuµcyw {]ZÀin-¸n¨v t{]£-Isc Isï-¯pó kn\nam \Sn-Isf kÀ¡m-dp-IÄ Aw_m-k-UÀam-cm-¡p-óXv {]Xn-tj-[mÀl-am-sWópw AÇoe kwkvImcw kaq-ls¯ \mi-¯n-te¡v \bn-¡p-saópw kv{Xohn¹hIm-cn-...

News Submitted:1297 days and 23.05 hours ago.


kmbndmw `«n-s\bpw A_vZp-ñ-¡pªn lmPn-sbbpw BZ-cn¨p
sam{Kmð]p-¯qÀ: km[p-kw-c-£-W-cw-K¯pw Poh-Im-cp-Wy-{]-hÀ¯-\-§-fnepw kPo-h-km-ón-[y-amb kmaq-ly-{]-hÀ¯-I-³ kmbndmw `«n-s\bpw Ipónð _ZÀ Pam-A¯v {]kn-U-ïmbn Aôp-]-Xn-ämïv ]nón« ap_m-d¡v A_vZp-ñ-¡pªn lmPn-sbbpw Ipónð aoemZv ico^v I½n-än-bpsS B`n-ap-Jy-¯nð BZ-cn-¨p. hÀj-§-fmbn apln-½m¯v Øm]-\-§-fpsS hfÀ¨¡v t\XrXzw \ðIn-bn-h-cpó hyàn-bmWv A_vZp-ñ-¡pªn lmPn. kmbndmw `«n\v kn.Sn. Al-½-Zen Fw.Fð.-Fbpw ap_m-d...

News Submitted:1297 days and 23.00 hours ago.


\nb-a-k`m Xnc-sª-Sp¸v: Øm\mÀ°n-I-fpsS sNe-hp-IÄ \nb-{´n-¡m³ IÀi\ \S-]-Sn-IÄ
ImkÀtImSv: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð IW-¡nð Ihnª ]Ww sNe-h-gn-¡p-óXpw [qÀ¯pw XS-bm³ Xnc-sª-Sp¸v I½o-j³ IÀi\ \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-saóv Pnñm Xnc-sª-Sp¸v Hm^o-k-dmb Pnñm IeIvSÀ sI. F³. kXojv Adn-bn-¨p. s]mXp-Xn-c-sª-Sp¸v s]cp-am-ä-¨«w hniZo-I-cn-¡m³ Ie-IvS-dpsS tN¼-dnð hnfn-¨p-Iq-«nb tbmK-¯nð A[-y-£X hln¨p kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Hcp \nb-a-k`m aÞ-e-¯nse Øm\mÀ°n¡v ]c-am-h[n 16 e£w cq] hsc sNe-h-...

News Submitted:1297 days and 23.05 hours ago.


BbqÀthZ tUmIvSÀamÀ [ÀW \S¯n
ImkÀtImSv: ]mc-¼cysshZyw kwc-£n-¡ms\ó t]cnð hymP sshZy-òmsc t{]mÕm-ln¸n¡pó Xc-¯n-epÅ tIcf kÀ¡mÀ D¯-c-hn-s\-Xnsc BbqÀthZ sFIy-thZn Pnñm-¡-½n-än-bpsS t\Xr-Xz-¯nð Ie-IvS-td-än-te¡v amÀ¨pw [À®bpw kwL-Sn-¸n-¨p. 20 sImñs¯ NnInÕm ]cn-Nbw kw_Ôn¨ Xl-knðZm-cpsS kÀ«n-^n-¡-änsâ _e-¯nð Bscbpw dPn-kvt{S-j³ hyh-Ø-I-fnð \nópw Hgnhm¡m-\pÅ D¯-chv Btcm-Ky-cw-K¯v Kpcp-X-c-amb {]XymLmX§fp-ïm-¡pw. ASn-Øm\ hnZym-`ymk...

News Submitted:1297 days and 23.08 hours ago.


A½n-sIm-¯n-\n-S-bnð Ac-ªp-Xo-cpó PohnXw
DZpa: "Fsâ tams\ Rm³ Cu ]Wn¡v Hcn-¡epw hnSqñ. Ahs\ \ñ-co-Xn-bnð ]Tn-¸n-¡pw. thsdmcp tPmenbpw sN¿m-\-dn-bm-¯-Xp-sImïv Rm\pw Fsâ IpSpw-_hpw Cu ]Wn-sN-¿p-sóóv am{Xw.'at\m-l-c-ambn sIm¯n-sb-Sp¯ B«p-¡-ñp-I-fp-sSbpw Dc-ensâbpw \Sp-hn-en-cpóv Hó-c-h-b-ÊpÅ aIs\ aSn-bn-en-cp¯n aWn-I-WvT³ CXp-]-d-bp-t¼mÄ B hm¡p-IÄ¡v Icn-¦-ñn-t\-¡mÄ ZrV-X-bp-ïm-bn-cp-só-¦nepw I®p-I-fnð thZ-\-bpsS \\-hp-ïm-bn-cp-óp.kz´w \mSpw hoSpw hn...

News Submitted:1297 days and 23.06 hours ago.


Xnc-sª-Sp¸v dnt«-WnwKv Hm^o-kÀam-cpsS t^m¬\¼-dp-IÄ
ImkÀtImSv: dnt«-WnwKv Hm^o-kÀ þ atô-i-zcw þ Aºmkv ]n.hn., sU]-yq«n Ie-IvSÀ (Fð.BÀ) Ie-IvS-tdäv ImkÀtImSv þ 04994 255010, 0487 2273775(hoSv), 9447237338, 8547616043, ^mIvkv þ 04994 255833. Akn. dnt«-WnwKv Hm^o-kÀ þ F³ salvdp-ónk, t»m¡v sUh-e-¸vsaâv Hm^o-kÀ, t»m¡v sUh-e-¸vsaâv Hm^o-kv, atô-i-zcw þ 04998 272916, 272673, 9961391734. ImkÀtImSv þ BÀ.H. þ AP-b-Ip-amÀ aot\m¯v Pnñm¹m\nwKv Hm^o-kÀ, Pnñm ¹m\nwKv Hm^okv ...

News Submitted:1297 days and 23.04 hours ago.


\mK-½-sj«n
ImkÀtImSv: kpÀfp Pmep-as\ ]tc-X-\mb Ip´ne _me-Ir-jvW sj«nbpsS `mcy \mK-½-sj«n (67) A´-cn-¨p. a¡Ä: _mKo-c-Yn, Znhy-tPymXn, hk-´-Ip-amÀ sj«n (bp.F.C FIvkvtNôv ImkÀtIm-Sv), cmP-Ip-amÀ sj«n (_nkn-\-kv), DZ-b-Ip-amÀ sj«n (tkm^väv shbÀ Fôn-\o-bÀ eï³). acp-a-¡Ä: N{µ-lmk ssd (F³.-sF.-sF.Sn. kqd-¯vIð), `cXv ssd (]n. U»yp.-Un. tIm¬{Sm-IvSÀ DUp-¸n), kp[, {]k-ó, ckvhn³.

News Submitted:1297 days and 23.37 hours ago.


A_vZpñ
ap«w: sX¡n_km-dn\v kao]w ko\¯v a³kn-enð Fkv.F.]n. A_vZpñ (55) A´-cn¨p. `mcy: Sn.]n. \^ok. a¡Ä: alv_q_v (kuZn), ko\¯v. acp-a-I³: A_vZpñ. ktlm-Zc§Ä: D½À, kplvd, _o^m-¯n-a.

News Submitted:1297 days and 23.38 hours ago.


\mSn\v km´z-\-taIn sXcp-thmc Km\-hn-cpóv
ImkÀtImSv: tað]-d¼v skIyp-eÀ kmwkvIm-cnI kan-Xnbpw kvIu«vkv Bâv ssKUvkpw sdUv t{ImÊpw IpSpw-_-{iobpw tNÀóv kwL-Sn-¸n¨ kwKoX ]cn-]mSn {it²-b-am-bn. tIcf kwKoX \mSI A¡m-Zan ]pc-kvImc tPXmhv shÅn-t¡m¯v hnjvWp-`«v, ]c-h-\-Sp¡w Pn.F-¨v.-F-kv.-F-knse kvIu«v A[ym-]-I³ {io\n-hm-k³ amÌÀ, tamUð dkn-U³knse kwKoX A[ym-]n-Ibpw ssKUv So¨-dp-amb tacn-¡p«n c-RvP³ Fón-hÀ tNÀómWv kwKo-X-]-cn-]mSn IogqÀ SuWnð \qdp-I-W-¡n-\m-fp-I-fps...

News Submitted:1297 days and 23.08 hours ago.


kemw hn`m-K-¯n\v eoKv Hcp koäv \ðIpw; asämcp koäv IqSn thW-saóv Bhiyw
tImgn-t¡mSv: apÉnw eoKnð ebn-¡p-ó-tXmsS sF.F³.-Fð. t\Xm-¡Ä¡v AÀl-amb ]cn-K-W\ \ðIp-saóv eoKv t\Xm-¡-fnð \nóv Dd¸v e`n-¨-Xmbn kqN\. Cóse tImgn-t¡ms« eoKv luknð tNÀó sF.F³.-Fð-þ-eoKv t\Xm-¡-fpsS tbmK-¯n-emWv Cu Dd¸v Dïm-b-sX-ó-dn-bp-óp. amXr kwL-S-\-bn-te¡v Xncn¨v hcp-t¼mÄ C{X-Imew X§Ä¡v thïn {]hÀ¯n¨ t\Xm-¡Ä¡v Hcp ]cn-K-W-\bpw e`n-¨nñ Fó ]cmXn {]hÀ¯-I-cnð \nóp-ïm-hn-sñópw eoKv t\Xm-¡Ä Dd¸v \ð...

News Submitted:1297 days and 23.53 hours ago.


hnFknsâ Øm\mÀYnXzw kwØm\ LSIw Xocpam\n¡pw
\yqUðln: hcpó \nbak`m sXcsªSp¸nð hn.Fknsâ Øm\mÀYnXzw kw_Ôn¨v kwØm\LSIw Xocpam\saSp¡pw. Øm\mÀYnIsf kwØm\ LSI§fmIpw Xocpam\n¡pIsbóv koXmdmw sb¨qcn ]dªp. hn.Fknsâ Øm\mÀYnXzw kw_Ôn¨ tNmZyt¯mSv {]XnIcn¡pIbmbncpóp At±lw. ]mÀ«n P\dð sk{I«dn {]Imiv Imcm«nsâ kmón[y¯nemIpw Øm\mÀYnIsf Xocpam\n¡m³ kwØm\ sk{I«dntbäpw kwØm\ kanXnbpw tNcpI. CXn\ptijw Bhiysa¦nð tI{µI½än tNÀómIpw Øm\mÀYnIsf \nÝbn¡pI. Uðlnbnð t...

News Submitted:1297 days and 21.56 hours ago.


Po¸v ac-¯n-en-Sn¨v aqóv t]À¡v ]cn¡v
Ip¼f: t{_¡v s]m«nb Po¸v ac-¯n-en-Sn¨v aqóv t]À¡v ]cn-t¡-äp. ]p¯nsK _®m-Sn-bn-emWv A]-I-Sw. Po¸v ss{UhÀ ]p¯n-sK-bnse _me-Ir-jvW³ amÌÀ, chn-N-{µ, F.sI.-Pn. \K-dnse kt´mjv Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Chsc Ip¼-f-bnse Pnñm kl-I-cW Bkv]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨p.

News Submitted:1297 days and 23.56 hours ago.


s]cnb -Ihˬ-: hn[n 10 \v
Imª-§mSv: s]cnb t\mÀ¯v ae-_mÀ {KmaoW _m¦v IhÀ¨-t¡-knsâ hn[n ]d-bp-óXv 10 te¡v amän-s¡m-ïv slmkvZpÀKv PpUo-jyð Hómw ¢mkv aPn-kvt{Säv (cïv) sI. tkma³ D¯-c-hmbn Cóv hn[n ]d-bm-\n-cpó-Xm-bn-cp-óp.

News Submitted:1298 days and 2.54 hours ago.


40 Syq_vsseäp-Ifpw P\-td-ädpw XIÀ¯p
]me-¡póv: ]me-¡póv `cWn atlm-Õ-h-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v CS-hp-¦mð apXð If-\mSv hsc tdmU-cn-Inð sI«nb Syq_vsseäp-IÄ XIÀ¯p. P\-td-ä-dnsâ Uokð Sm¦nð D¸n«v XI-cm-dn-em-¡n. Cóp-]p-eÀs¨ cïp-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw`-hw.am\y-t¦mSv t£{X I½n-än-bmWv Syq_vsseäp-IÄ Øm]n-¨-Xv. cï-c-a-Wn¡v Syq_vsseäp-IÄ I¯m-¯-Xn-\mð Hm¸-td-äÀ ]cn-tim-[n-¨-t¸m-gmWv Sm¦n\v ]pd¯pw aXn-enepw D¸v hnX-dn-b-\n-e-bnð Iï-Xv. Uokð Sm¦v ]cn-tim-[n...

News Submitted:1297 days and 23.57 hours ago.


lmâv t_mÄ Nm¼y³jn¸v: I®qÀ h\n-Xm-hn-`mKw Nm¼y-òmÀ
hnZym-\-KÀ: 32þmaXv kwØm\ Pq\n-bÀ lmâvt_mÄ Nm¼y³jn¸v aÕ-c-¯nð h\n-Xm-hn-`m-K-¯nð I®qÀ tPXm-¡-fm-bn. sImñw PnñsbbmWv ]cm-P-b-s¸-Sp-¯n-bXv. eqtkÀkv ss^\-enð tImgn-t¡m-Sns\ ]cm-P-b-s¸-Sp¯n Xncp-h-\-´-]pcw aqómw-Øm\w t\Sn.

News Submitted:1297 days and 23.58 hours ago.


\mcm-b-W `«pw Pb-e£vanbpw aÕ-cn-¡m³ Xmð]-cy-an-sñ-ó-dn-bn¨p; ImkÀtIm«v {ioIm-´n\v km[yX
ImkÀtImSv: \nb-a-k-`-bn-te¡v C¯-hW aÕ-cn-¡m³ Csñóv _n.sP.-]n. Pnñm {]kn-UW-ïv Fw. \mcm-b-W-`«pw `mcy Pb-e£van F³ `«pw hyà-am-¡n. Øm\mÀ°nXz-¯n\v Ccp-h-cp-sSbpw t]cp-IÄ ]mÀ«n ]cn-K-Wn-¨p-h-cnIbmbn-cp-óp. aÕ-cn-¡m³ Xmð]-cy-an-sñóv t\Xr-Xzs¯ Adn-bn-¨-Xmbn \mcm-b-W-`«v D¯-c-tZ-i-t¯mSv ]d-ªp. CtXmsS Pnñm P\-dð sk{I-«dn AUz: sI. {ioIm-´m-bn-cn¡pw Øm\mÀ°n-sbóv GXm-ïp-d-¸mbn. atô-iz-c¯v _n.sP.]n Øm\mÀ°n-b...

News Submitted:1298 days and 0.43 hours ago.


AkpJw_m[n¨ `À¯m-hns\ Xe-¡-Sn-¨p-sImóv `mcy Bß-l-Xy¡v {ian¨p
Imª-§mSv: AkpJw _m[n¨ `À¯m-hnsâ Zb-\ob ØnXn¡v Adp-Xn-h-cp-¯m³ `mcy-bpsS "Zbm-'h-[w. `À¯m-hns\ Xe-¡-Sn¨v sImóv Bß-l-Xy-sN-¿m³ e£y-an-s«-¦nepw hnhcw \m«p-ImÀ Adn-ª-tXmsS `À¯m-hn-s\m¸w PohnXw Ah-km-\n-¸n-¡m³ Ign-bm¯ `mcy s]meokv IÌ-Un-bn-em-bn. Cóse cm{Xn Gg-c-tbm-sS- Nnäm-cn-¡-en-\-Sp¯v \À¡n-e-¡m«v autÆ-\n-bn-emWv kw`hw. Hutk¸v (85) BWv Xe-¡-Sn-tbäv acn-¨-Xv. AkpJw _m[n¨v Ah-i-\n-e-bn-em-bn-cpó Hutk-¸nsâ...

News Submitted:1298 days and 0.46 hours ago.


]n. \mcm-b-W³ \mbÀ A´-cn¨p
ImkÀtImSv: Pnñm kl-I-cW _m¦v dn«. ko\n-bÀ amt\-PÀ sImd-t¡mSv {io\n-e-b-¯nð ]n. \mcm-b-W³ \mbÀ (74) A´-cn-¨p. sNa-\mSv kÀÆokv kl-I-cW _m¦v sk{I-«-dn-bmbmWv tPmen-bnð {]th-in¨Xv. ]nóoSv I®qÀ Pnñm kl-I-cW _m¦v amt\-P-cmbn. 1986 apX-emWv ImkÀ-tImSv Pnñm kl-I-cW _m¦v amt\-P-cm-b-Xv. hnc-an¨ tijw cïv hÀjw ap¯qäv ss^\m³knð amt\-P-cm-bn-cpóp.ImkÀtImSv ]pXp-t¨cn XdhmSv {]kn-U-ïv, ImkÀtImSv ]o¸nÄkv t^mdw AwKw, F³.-F-kv...

News Submitted:1298 days and 0.03 hours ago.


en_nbbnse `oXn-s¸-Sp-¯pó HmÀ½-I-fp-ambn sh¦-tSjv \m«n-se¯n
D¸f: B`y-´c Iem]w cq£amb en_nbbnð \nóv D¸f kztZin \m«n-se¯n. D¸f im´nKpcn AKÀXyaqe-bnse h¦-tSjv (44) BWv Fw_kn DtZym-K-Ø-cp-sSbpw I¼\n A[n-Ir-X-cp-sSbpw I\nhv sImïv \m«n-se-¯n-bXv. D¸-f-bnð Hcp hÀ¡v tjm¸nð sa¡m-\n-¡mb sh¦ntSjv Gsd {]Xo£ItfmsSbmWv cïv amkw ap¼v 70,000 t¯mfw apS¡n en_nbbn-te¡v hnam\w Ib-dn-bXv. BZysams¡ im´amb A´-co£ambn-cp-ópsh¦nepw s^{_p-hcn 25 apXð Øew Hgnªp t]mhm³ apódnbn¸v e`n¨p XpS-§...

News Submitted:1298 days and 0.04 hours ago.


Ipt¯äpacn¨p
Imª-§mSv: IpSpw_]c-amb hg-¡n-s\-¯p-SÀóv a[yhb-kvI³ Ipt¯-äp-a-cn-¨p. ]mW-¯qÀ Iñ-¸-Ån-bnse ap¯¸ KuU(55) bmWv acn-¨Xv. Cóse sshIp-tócw hoSn\v ]n³h-is¯ sXmgp-¯n-\-Sp-¯mWv Ipt¯äv hoWXv. kw`-h-hp-ambn _Ô-s¸«v ap¯¸ KuUbpsS A\p-P³ N{µ tiJ-csâ `mcy efnX, aI³ \nXn³ Fón-hÀs¡-Xnsc cmP-]pcw s]meokv sIme-¡p-ä-¯n\v tIsk-Sp-¯p. CtX kw`-h-¯nð ]cn-t¡ä efnX Bkv]{Xnbnð NnIn-Õ-bn-em-Wv.

News Submitted:1298 days and 0.04 hours ago.


aUv¡: aqóv t]À Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: amÀ¡-än\v kao]w aUv¡ Ifn¡p-I-bm-bn-cpó s\ñn-¡p-ónse AlvaZv lpssk³ (41), ASv¡¯v _bð _o¨nse sI. hnP-b³ (38), sImd-t¡ms« sI. kptcjv (42) Fón-hsc Su¬ s]meokv AdÌv sNbvXp. 640 cq]bpw ]nSn¨p.

News Submitted:1297 days and 23.59 hours ago.


_methe: Ip«nIsf Isï¯m³ \nÀtZiw
\oteizcw: Xangv\m«nð \nóp Pnñbnte¡p Ip«nIsf _methebv¡p sImïp hcpóXmbn s]meokn\p hnhcw e`n¨p. Pnñm s]meokv kq{]ïn\p e`n¨ hnhc¯nsâ ASnØm\¯nð Ip«nIsf Isï¯m³ hnhn[ s]meokv tÌj\pIÄ¡p \nÀtZiw \evIpIbmbncpóp. CXnsâ ASnØm\¯nð \oteizc¯v \nóv Hcp s]¬Ip«nsb s]meokv ]nSnIqSn. Ip«nsb ]ch\Sp¡s¯ alnfm aµnc¯nte¡p amän. Xangv\mSv, IÀWmSI FónhnS§fnð \nóv Ip«nIsf hym]Iamb tXmXnð Pnñbnte¡v F¯n¨p hnð¡póXmbn s]meokv ...

News Submitted:1298 days and 3.26 hours ago.


F¬]Xv hbÊpImc³ Xebv¡Sntbäp acn¨p
shÅcn¡pïv: IpSpw_hg¡n\nsS F¬]Xv hbÊpImc³ Xebv¡Sntbäp acn¨p. hmcyho«nð Hutk¸v (Ipª¸³) BWp acn¨Xv. Cóse cm{Xn GgctbmsSbmWv kw`hw. Xebv¡pw apJ¯pw NpänI sImïv ASntbä \nebnð Imª§ms« Pnñm Bkv]{Xnbnð F¯ns¨¦nepw c£n¡m\mbnñ. kw`hhpambn _Ôs¸«v `mcy Aó½sb Nnämcn¡ð s]meokv IÌUnbnseSp¯p. aIÄ: an\n. acpaI³: t__n.

News Submitted:1298 days and 3.44 hours ago.


tIm¬{Kkv {]hÀ¯IkanXn ]p\xkwLSn¸n¨p; BâWn XpScpw
\yqUðln: hoc¸ sambven, hnemkv dmhp tZivapJv, hn. \mcmbW kzman XpS§nbhcS¡w 14 {]apJsc Hgnhm¡ns¡mïv ]p\xkwLSn¸n¨ tIm¬{Kkv {]hÀ¯I kanXnbnð {]_e\mb F.sI. BâWn tIcf¯nsâ GI {]Xn\n[nbmbn. tIcf¯nð \nóv jm\ntamÄ Dkvam³ FsFknkn tZiob sk{I«dnbmbn cmlpð KmÔnbpsS Soanse¯nbXpw t\«ambn. tIcf¯nse tIm¬{Kkv \nbak`m sXcsªSp¸p Øm\mÀYn ]«nIbv¡p A´nacq]w \ðIm\pÅ kv{Io\nwKv I½nänbpsS A[y£\mbn {]Wm_v apJÀPnsb NpaXes¸Sp¯n. tI{µ B`y...

News Submitted:1298 days and 4.31 hours ago.


AÀPp³ knwKv A´cn¨p
\yqUðln: apXnÀó tIm¬{Kkv t\Xmhpw ap³ tI{µa{´nbpamb AÀPp³ knwKv(81) A´cn¨p. lrZbmLmXs¯¯pSÀóv Uðln HmÄ C´ym saUn¡ð kb³kkv Bip]{Xnbnð Cóse sshIptócw 6.15 þ\mbncpóp A´yw. s\ôpthZ\bpw \mUokw_Ôamb AkpJ§fpw aqew GXm\pw Znhkw ap³]mWv Bip]{Xnbnð {]thin¸n¨Xv. AÀPp³ knwKns\ tIm¬{Kknsâ \bcq]hXvIcW kanXnbmb hÀ¡nwKv I½nänbnð Øncw £WnXmhm¡nb Znhkw XsóbmWv At±l¯nsâ A´yapïmbXv. Cóp Uðlnbnse FsFknkn BØm\¯p s]mXpZ...

News Submitted:1298 days and 4.33 hours ago.


aÕ-cn-¡m-\pÅ kó-²X tI{µs¯ Adn-bn¨p; hn.F-kv. Dd¨p Xsó
\yqUðln: \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp-¸nð apJy-a{´n hn.F-kv. ANyp-Xm-\-µ³ aÕ-cn-¡p-saóv GXmïv Dd-¸m-bn. Xnc-sª-Sp-¸nð Xm³ hoïpw aÕ-cn-¡m³ X¿m-dm-sWóv tI{µ I½n-änsb Adn-bn-¨-Xm-bmWv hnh-cw. aqóv Znhkw \ofpó kn.]n.-Fw. tI{µ I½nän tbmK-¯n\v aptóm-Sn-bmbn Cóv cmhnse t]mfnäv _yqtdm tbmKw tNÀón-cp-óp. CXn\v ap¼mWv tI{µ t\Xm-¡sf apJy-a{´n C¡m-cy-a-dn-bn-¨-Xv. ]n._n. tbmKw C¡mcyw NÀ¨ sNbvXv hcn-I-bm-Wv. sshIn«v 4 aWn-¡...

News Submitted:1299 days and 21.15 hours ago.


sF.F³.-Fð-þ-eoKv eb\w Rmb-dmgvN; Cóv tImgn-t¡m«v Ah-km\h« NÀ¨
tImgn-t¡mSv: sF.F³.-Fð. kndmPvtk«v hn`mKw Rmb-dmgvN apÉnw eoKnð ebn-¡pw. CXnsâ aptóm-Sn-bmbn eoKvþsF.-F³.-Fð. t\Xm-¡Ä X½n-epÅ NÀ¨ Cóv sshIn«v tImgn-t¡m«v \S-¡pw. \msf cmhnse sF.F³.-Fð. kwØm\ sk{I-t«-dn-bäpw kwØm\ Iu¬knepw tNcp-óp-ïv. ImkÀtIm«v tNÀó sF.F³.-Fð. kwØm\ Iu¬knð tbmK-¯nð Xnc-sª-Sp-¡-s¸« GgwK I½n-än-bmWv Cóv apÉnw eoKv t\Xm-¡-fp-ambn NÀ¨ \S-¯p-ó-Xv. sF.F³.-Fð AJn-te´ym P\-dð sk{I-...

News Submitted:1299 days and 0.11 hours ago.


sF.F³.-Fð. Pnñm Iu¬knð; `qcn-]£w X§Äs¡óv F³.F.
ImkÀtImSv: Cóse tNÀó sF.F³.-Fð. Pnñm Iu¬knð tbmK-¯nð BsI-bpÅ 68 t]cnð 24 t]À ]s¦-Sp-¯-Xmbn kndmPv tk«v hn`mKw t\Xmhv F³.-F. s\ñn-¡p-óv ]d-ªp. hntZ-i¯pw aäp-am-b-Xn-\mð Pnñm {]kn-Uïv sI.Fw. iwkp-±o-\-S¡w ]eÀ¡pw ]s¦-Sp-¡m-\m-bn-ñ. atô-izcw, ImkÀtImSv aÞ-e-§fnð \nópÅ `qcn-`mKw Pnñm Iu¬knð AwK-§fpw X§-fpsS tbmK-¯n-s\-¯n-b-Xmbpw F³.F Ah-Im-i-s¸-«p. sF.F³.-Fð. kwØm\ Iu¬knð Xocp-am\w AwKo-I-cn-¡m\p...

News Submitted:1298 days and 23.55 hours ago.


kwØm\ CâÀthmfnNm¼y³jn¸v: sIm¨n³ dnss^\dnbpw sI.F-kv.-C.-_n. Xncp-h-\-´-]p-chpw ss^\-enð
Ipän-t¡mð: ap³ C´y³ Sow Iym]vä³ tSmw tPmk-^n-sâbpw tZio-b-Xmc§fmb cmPo-hn-sâbpw IntjmÀIp-am-dnsâbpw anópó {]I-S-\-¯nð sIm¨n³ dnss^-\dn 16þmw aXv kwØm\ CâÀ¢ºv thmfnt_mÄ Nm¼y³jn¸nsâ ss^\enð IS-óp. sI.F-kv.C._n. Xncp-h-\-´-]p-cs¯ Hón-s\-Xnsc aqóp-sk-äp-IÄ¡mWv ]cm-P-b-s¸-Sp-¯nbXv. h\n-X-I-fpsS BZy skan ss^\ð aÕ-c-¯nð kmbn Xe-tÈcnsb t\cn-«pÅ aqóp-skäp-IÄ¡v Iog-S¡n sI.F-kv.-C.-_n. Xncp-h-\-´-]pcw ss^\-e...

News Submitted:1298 days and 23.57 hours ago.


Cñm¯ "lcnXtbmcw' t]mepÅ ]²-Xn-IÄ Im«n CS-Xp-ap-óWn "hnI-k\w' ]d-bp-óp-þ-cmPvtaml³ D®n-¯m³
sam{Kmð: Ignª 58 amkw Cñm¯ hnI-k\w \nb-a-k`m Xnc-sª-Sp¸v ASp-s¯-¯n-bncn¡pó Cu cïpamkw sImïv sNbvXp-shóv ImWn¨v ]{XZriyam[ya§-fnð ]ckyw \ðIpI hgn JP\mhnse tImSn-IÄ CSXpapóWn kÀ¡mÀ [qÀ¯-Sn-¡p-I-bm-sWóv F.sF.-kn.-kn. AwKw cmPvtaml³ D®n-¯m³ Btcm-]n-¨p. "lcnXtbmcw' ]²Xn t]mepÅhsbbmWv hnI-k\ambn CS-Xp-ap-óWn Nqïn¡mWn-¡p-ó-Xv. {]kvXpX ]²XnbpsS AhØ P\w ImWp-óp-ap-ïvþD-®n-¯m³ ]d-ªp. sam{Kmð {]nbZÀin\n `h-\nð b...

News Submitted:1298 days and 23.30 hours ago.


ImkÀtImSv Xmeq¡v ]»nIv kÀhâvkv kl-I-cW kwL-¯n\v kwØm\ AhmÀUv
ImkÀtImSv: 2010 amÀ¨nse \nt£] kam-l-cW¯nð kwØm-\m-Sn-Øm-\-¯nepw IpSn-ÈnI \nhm-c-W-¯nepw PnñmSnØm-\-¯nepw ImkÀtImSv Xmeq¡v ]»nIv kÀhâvkv kl-I-c-W-¯n\v AhmÀUv e`n-¨p. Xncp-h-\-´-]pcw hn.sP.-Sn. lmfnð \Só NS-§nð kl-I-c-W-a{´n Pn. kp[m-I-c-sâbpw cPn-kv{SmÀ dmWn tPmÀPn-sâbpw kmón-[y-¯nð kl-I-c-W-h-Ip¸v sk{I-«dn Fkv. hnP-b-Ip-amÀ AhmÀUv k½m-\n¨p. {]kn-Uïv hn. cho-{µ\pw sk{I-«dn sI. cmL-h\pw t{Sm^n Gäp-hm-§n. \n...

News Submitted:1298 days and 23.29 hours ago.


Xpcp¯n Nme ]mew Xpdóp
ImkÀtImSv: kp\man ]p\-c[nhmk ]²-Xn-bpsS `mKambn \nÀ½n¨ Xpcp¯nsb Nmebpambn _Ôn-¸n-¡pó ]mew kn.Sn. Al-½-Zen Fw.Fð.-F. DðLm-S\w sNbvXp. \K-c-k`m sNbÀam³ Sn.C. A_vZpÅ A[y-£X hln-¨p. sshkv sNbÀt]-gvk¬ Xmlnd k¯mÀ, ÌmânwKv I½nän sNbÀam-òm-cmb Aºmkv _oKw, C. A_vZpð dlvam³Ipªn, dpssak d^oJv, ssk_p-ónk l\o^, Iu¬kn-eÀamcmb AÀPp-\³ Xmb-e-§mSn, _o^m-¯na C{_mlnw, kpsse-am³ lmPn _mt¦mSv, ^uknb, dmjnZv, kpa¿, k^nb, \K-c-k`...

News Submitted:1298 days and 22.01 hours ago.


bp.F.Cbnð H.sF.-kn.-kn. {]hÀ¯\w kPo-h-ambn
Zp_mbv: bp.F.-C. HmhÀkokv C´y³ IĨ-dð tIm¬{KÊn\v ImkÀtImSv PnñmI½n-än-I-fmbn. jmÀP: apl-½Zvdm^n _n.Fw. {]kn-Uïv {]tamZvs]cnb (P\:sk{I.), Zmtam-Z-c³ ]pñqÀ ({Sj.). Zp_mbv: cRvPn¯v tImtSm¯v ({]kn.), \ujmZv I\ym-¸mSn (P\:sk{I.), apl-½-Zen ]mtem¯v ({Sj.). A_p-Zm_n: ]n.]n. du^v ({]kn.), hn.hn. kp\nðIpamÀ (sk{I.), sI.sI. A_vZpð lJv ({Sj.) Bbn I½n-änIÄ¡v Un.kn.-kn. {]kn-Uïv sI. shfp-¯¼p AwKo-Imcw \ðIn. Zp_m-bnð Aôv \ntbm-...

News Submitted:1298 days and 23.32 hours ago.


JZoP
Imª-§mSv: tNm¿t¦mSv InWm-hqÀ tdmUnð ]tcX-\mb sI. _m_pkmln-_nsâ `mcy ]me-¡mSv kztZ-in\n ]n.Fw. JZoP (68) A´-cn-¨p. aI³: kenw. acp-a-IÄ: kða¯v.

News Submitted:1298 days and 23.51 hours ago.


Ipª½mÀ
Imª-§mSv: shÅnt¡m¯v tI¡-S-h³ ho«nð Ipª½mÀ (75) A´-cn-¨p. aIÄ: cm[. acp-a-I³: `mkvI-c³. ktlm-Zcn: ]tcXbmb \mcm-b-Wn.

News Submitted:1298 days and 23.52 hours ago.


XWð ac-§Ä Xobn-«p-\-in-¸n-¡p-óXv Ah-km-\n-¸n-¡Ww
]c-h-\-Sp¡w: sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS `mK-ambn {][m-\s¸« tdmUpI-fpsS Ccp hi-§-fn-ep-ambn hfÀóp ]´-en¨p InS-¡pó h³ ac-§-fpsS Nph-«nð ImSp-Ifpw ]pñp-Ifpw sh«n-bn«v Xobn-Spó {]h-WX Ah-km-\n-¸n-¡-W-saóv Xe-¢mbn Pzmem Iem-þ-Im-bnI thZn `cW kanXn Bh-iy-s¸-«p. sNa-\mSv ]ôm-b-¯nse hnhn[ tdmUp-h-¡n-epÅ ]e h³a-c-§-fpw CXp-aqew \in-¨p-h-cn-I-bm-Wv. Fkv.-hn. AtimIvIpamÀ A[y-£X hln-¨p. Pn.sI. ssI´mÀ dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨...

News Submitted:1298 days and 23.30 hours ago.


km[yXm ]«nI X¿m-dm-¡m³ Un.kn.knIÄ¡v \nÀt±iw
tImgn-t¡mSv: Xnc-sªSp¸nð aÕ-cn-¡m-\p-Å-h-cpsS km[y-Xm-enÌv DS³ kaÀ¸n¡m³ sI.]n.-kn.-kn. {]kn-Uïv ctaiv sNón-¯e Un.kn.knIÄ¡v \nÀt±iw \ðIn. enÌv X¿m-dm-¡p-óXv AXoh clkyambn-«m-bn-cn¡Wsaópw t\Xm-¡sf A]IoÀ¯ns¸Sp-¯m³ ]gbtIkp-IÄ s]mSn X«nsbSp¯v {]N-cWw \S-¯p-óXv IcpXnbncn-¡-W-saópw sNón-¯e ]dªp. tImgnt¡m«v sI.]n.-kn.-kn. \nÀhm-lI kanXntbmKw DðLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw.

News Submitted:1299 days and 0.12 hours ago.


temII¸v {In¡äv: knw_m_vshs¡Xnsc \yqkne³Un\v ]¯phn¡äv hnPbw
Al½Zm_mZv: temII¸v {In¡änð knw_m_vshs¡Xnsc \yqkne³Un\v ]¯p hn¡äv Pbw. knw_m_vsh DbÀ¯nb 163 d¬kv hnPbe£yw Iohokv 33 Hmhdnð hn¡äv \jvSanñmsX adnISóp. AÀ[ skôzdnIfpambn amÀ«n³ K]vSnepw(86), s{_WvS³ sa¡ñhpw(76) ]pd¯mhmsX \nóp. kvtImÀ: knw_m_vsh: 46.2 Hmhdnð 162, \yqkne³Uv: 33.3 Hmhdnð 166.tSmkv t\Sn _mänwKv sXcsªSp¯ knw_m_vsh 44 d¬kv FSp¯ sSbvedpsSbpw 36 d¬kv FSp¯ DXvtkbbpsSbpw _mänwKv anIhnemWv 162 d¬skSp¯Xv. I...

News Submitted:1298 days and 21.09 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036