To facilitate live news updates utharadesam online news portal page automatically gets refreshed in every 5 minutes


Sunday, 01 February 2015
News updated: Sunday February 01 2015 02:31 PM
utharadesam_flash
utharadesam_flash

warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homepages/27/d258129996/htdocs/includes/news.php on line 634.

Xu^oJv apl-½-Zn\v tIcf efnX A¡m-Zan kvtImfÀjn¸v
XriqÀ: tIcf efnX A¡m-Zan Iem hnZymÀ°n-IÄ¡v GÀs¸Sp-¯nb Cu hÀjs¯ kvtImfÀjn-¸n\v XriqÀ ss^³ BÀSvkv tImtf-Pnse _n.F-^v.-F. \memw hÀj hnZymÀ°n Xu^oJv apl-½Zv _n. AÀl-\m-bn. ImkÀtImSv kztZ-in-bm-Wv. Nn{X-Iem cwKs¯ ]pXnb ]co-£-W-§sf AwKo-I-cn-¨mWv A¡m-Zan ]Xn\m-bncw cq]-bpsS kvtImfÀjn¸v \ðIn-b-Xv.

News Submitted:1342 days and 5.53 hours ago.


]n._n. A_vZpñ lmPn A´-cn¨p
AwK-Un-ap-KÀ: _mUq-cnse kn.]n.-Fw. t\Xmhpw kmaqly {]hÀ¯-I-\p-amb ]n._n. A_vZp-ñ-lmPn (88) A´-cn-¨p. ]p¯nsK ]ôm-b¯v AwKw, kn.]n.-Fw. tem¡ð I½n-än-bw-Kw, _mUqÀ {_môv I½n-än-bw-Kw, dn«. t]mÌv amÌÀ, _mUqÀ dlvam\nb Ppam akvPnZv {]kn-Uïv Fóo \ne-I-fnð {]hÀ¯n-¨p. _mUqÀ {]tZ-i¯v `£y-£m-a-a-\p-`-h-s¸-«-t¸mÄ BZy-ambn tdj³ tjm¸v Xpdóv ]mh-s¸«hsc klm-bn-¨p. _mUq-cnð BZyambn kvIqÄ Bcw-`n-¨p. amt\-P-cmbncp-óp. `mcy: B...

News Submitted:1342 days and 6.00 hours ago.


¹kvSp ^e-¯nð hym]I {Ia-t¡Sv: hnZymÀ°n-IÄ Bi-¦-bnð
Xncp-h-\-´-]pcw: Cu hÀjs¯ ¹kvSp ^e-¯nð hym]-I-amb {Ia-t¡Sv Isï-¯n. CtX XpSÀóv {]iv\w ASn-b-´n-c-ambn ]cn-l-cn¨v hnh-c-a-dn-bn-¡m³ No^v sk{I-«dn Un.]n.-sF-tbmSv \nÀt±-in-¨p. Cóp-¨bv¡v ap¼v {]iv\w ]cn-l-cn-¡-W-saóv apJy-a-{´nbpw \nÀt±iw \ðIn-bn-«p-ïv.¹kvSp dnkÄ«v {]kn-²o-I-cn¨ sh_vsskäv Cóse D¨-tbmsS t»m¡v sNbvX-tXm-sS-bmWv {]iv\w ]pd¯dnbp-ó-Xv. hnZymÀ°n-IÄ¡v ^nkn-Ivkv, sIan-kv{Sn, _tbm-fPn Fón-hbv¡v 9 ...

News Submitted:1342 days and 6.04 hours ago.


F³tUmkÄ^m³ ]p\-c-[n-hmk ]²Xn ASn-b´nc-ambn \S-¸n-em-¡-Ww-þ-]n. Icp-Wm-I-c³ Fw.]n
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ Cc-IÄ¡mbn {]Jym-]n¨ ]p\-c-[n-hmk ]²Xn DS³ \S-¸n-em-¡-W-saóv ]n. Icp-Wm-I-c³ Fw.]n. Bh-iy-s¸-«p. tkmfn-Um-cnän \S-¸n-em-¡nb Hcp tImSn-bpsS ]p\-c-[n-hmk ]²Xn ]qÀ¯o-I-c-W-¯nsâ {]Jym-]\ kt½-f\w DðLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. F³tUm-kÄ^m³ Zpc-´-¯n\v Imc-W-¡m-cm-b-hsc Ipä-hn-Nm-cW sN¿-W-saópw Ah-cnð \nóv Zpcn-X-a-\p-`-hn-¡p-ó-hÀ¡v \jvS-]-cn-lmcw CuSm¡-W-saópw ]²Xn {]Jym-]\...

News Submitted:1342 days and 6.07 hours ago.


BeqÀ Ipªn-¸
t_mhn-¡m\w: apfn-bmÀ ao¯ð Beq-cnse Ipªn-¸ (Ipªn-ss¸¨ þ75) A´-cn-¨p. `mcy: ]tc-X-bmb adn-bp-½. a¡Ä: apl-½-ZvIpªn, Bky.

News Submitted:1342 days and 6.10 hours ago.


Zmtam-Z-c³
Imª-§mSv: sN¼³Ip-ónð If-t¯c Zmtam-Z-c³ (58) A´-cn-¨p. `mcy: Kucn. a¡Ä: jmPn, jo_, Zo]. acp-a-¡Ä: kp[m-I-c³, lcn-Zm-kv, j½n.

News Submitted:1342 days and 6.12 hours ago.


C±o³Ipªn lmPn
D¸f: ]g-b-Ime I¸ð Poh-\-¡m-c³ D¸f lnZm-b¯v _kmÀ _Zvcnb a³kn-ense tKmÄU³ C±o³Ipªn lmPn (75) A´-cn-¨p. `mcy: \^ok lÖp-½. a¡Ä: A_vZpðd-lvam³, Xmln-d. acp-a-¡Ä: ankvcn-b, A_vZpðd-lvam³. ktlm-Z-c-§Ä: A_vZpðJm-ZÀ tKmÄU³, A_q-_-¡À, aqk, ]tc-X-cmb Ipª-eo-a, apl-½-Zv.

News Submitted:1342 days and 6.14 hours ago.


ioX-f-]m-\o-b-¯nðN¯-]ñn
_´-Sp¡: Ipfp-h-ôn-bnse Hcp IS-bnð\nópw hm§nb ioXf]m-\o-b-¯nð N¯-]-ñnsb Isï¯n._´-Sp-¡-bnse at\mPv 24\v D¨¡v cïp-a-Wn¡v Hcp-I-S-bnð\nópw IpSn-¡m³ hm§nb ioX-f-]m-\o-b-¯n-emWv N¯-]-ñnsb Iï-Xv. IpSn-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-t¼m-gmWv {i²-bnðs]-«-Xv._´-Sp¡ ]n.F-¨v.-kn-bnð sImïp-t]m-sb-¦nepw Ip¸n-bpsS AS¸v s]m«n-¨-Xn-\mð \nb-a-\-S-]Sn kzoI-cn-¡m³ Ign-bn-sñóv ]d-ª-Xmbn at\mPv ]d-ªp.

News Submitted:1342 days and 6.21 hours ago.


InW-änð hoW bphm-hns\ ^bÀt^mgvkv c£-s¸-Sp¯n
ss]¡: InW-änð hoW bphm-hns\ ^bÀt^mgvkv c£-s¸-Sp-¯n. ss]¡-bnse Hkma A_vZpðJm-Zdm (26) Wv Cóv cmhnse shÅw tImcp-ó-Xn-\n-S-bnð ho«p-ap-äs¯ InW-änð hoW-Xv. ImkÀtImSv \nópsa¯nb ^bÀt^mgvkv kwL-amWv c£-s¸-Sp-¯n-b-Xv.

News Submitted:1342 days and 6.23 hours ago.


H¸p-a-c-t¨m-«nð Cc-IÄ¡v Cóv hoïpw klm-b-[-\-hn-X-cWw
ImkÀtImSv: F³hn-km-Pnsâ B`n-ap-Jy-¯nð Cóv sshIn«v 3aWn¡v H¸p-a--c-t¨m-«nð F³tUm-kÄ^m³ Zpcn-X-_m-[n-X-cmb 26 t]À¡v hoïpw klm-b-[-\-hn-X-c-Ww. lk³ am§m-Snsâ t\Xr-Xz-¯nð Ipssh-¯nse Poh-Im-cp-Wy-¡q-«m-bva-bmb Fw.C.-F-kv. kam-l-cn¨ Hcp-e£w cq]bpw KÄ^v cmPy-§-fnse {]hm-kn-a-e-bm-fn-IÄ sN¡p-hgn Ab-¨p-Xó Ac-e£w cq]-bp-amWv hnX-cWw sN¿p-ó-Xv. F³tUm-kÄ^m³ Zpc-´-¯nsâ shñp-hn-fn-Isf AXn-Po-hn¨v hnP-b-I-c-ambn Fkv.-F-k...

News Submitted:1342 days and 6.28 hours ago.


"tdmUn\p thïn \ncm-lmcw: Pnñm Ie-IvSÀ CS-s]-SWw'
tImfn-b-Sp¡w: Imð\S bm{X-t]mepw Ak-ly-amb coXn-bnð XIÀóp InS-¡pó sNa-\mSv ]ôm-b-¯nse {][m-\-s¸« tdmUp-I-fpsS dn¸-bÀ \S-¯-W-sa-óm-h-iy-s¸«v P\-Iob kanXn \S-¯pó \ncm-lmc kacw H¯p-XoÀ¸m-¡m³ Pnñm Ie-IvSÀ CS-s]-S-W-saóv s]cp-¼f F.sI.-Pn. kvamcI hmb-\-ime Bâv {KÙm-ebw Bh-iy-s¸-«p.N«-ômð-þ-tIm-fn-b-Sp-¡w-þ-tZfn tdmUv, tZfn PwKvj³-þ-sN-a-\mSv IShv ]n.U_yp.-Un. tdmUn-sâbpw tZfn-þ-tað]-d¼v Pnñm ]ôm-b¯v tdmUn-sâbp...

News Submitted:1342 days and 6.28 hours ago.


Ah-K-W-\-bpsS Nqfw-hn-fn-bp-ambn ImkÀtImSv sdbnðsh-tÌ-j³
A[n-Ir-X-cpsS Ah-K-W-\-bmð Cñm-bva-I-fp-ambn hoÀ¸pap-«p-I-bmWv ImkÀtImSv sdbnðsh-tÌ-j³. \nch[n XhW CXv NÀ¨-sN-¿-s¸-SpIbpw hnhn[ kwL-S-\-IÄ A[n-Im-cn-I-tfmSv I¬Xp-d-¡m³ Bh-iy-s¸-Sp-Ibpw sNbvXn«v bmsXmcp ^ehpw Dïm-bn-ñ. ¹mäv t^mansâ Ccp-h-i¯pw tað¡q-c-bn-ñm-¯-Xn-\mð ag-¡m-e¯v AXn-eqsS \S-ópt]m-Im³ bm{X-¡mÀ¡v Ign-bp-ón-ñ. tSmbve-äp-I-fn-epw, shbvänwKv dqanepw thï{X kuI-cy-§-fn-ñ. hïn kb-a-§-fnse CS-h-f-bpw ...

News Submitted:1342 days and 6.29 hours ago.


tU sIbÀ skâÀ: Ip«n-I-fpsS `mhn A\n-Ýn-X-Xz-¯nð
ImkÀtImSv: F³tUm-kÄ^m³ _m[n-X-cmb Ip«n-I-fpsS ]cn-io-e-\-¯n-\mbn ImkÀtImSv P\p-h-cn-bnð XpS-§nb tU sIbÀ skâÀ XpS-§p-t¼mÄ 44 AUvan-j³ Dïm-bn-cp-óp. Ct¸mÄ 22 Ip«n-IÄ am{Xta DÅq. \S-¡m³ km[n-¡m¯ Bdv Ip«n-Ifpw ChnsS Dïv. AÑ\pw A½bpw Ip«n-Isf cmhnse Chn-sS-bm-¡n sshIn«v Xncn-¨vsIm-ïp-t]m-Ip-I-bmWv ]Xn-hv. Ip«n-IÄ¡v Ifn¡m-\pÅ kuI-cyhpw asäñm kuI-cyhpw ChnsS Dïv. kwkm-cn-¡m³ Ign-bm¯ Ip«n-IÄ Chn-Ss¯ ]cn-i...

News Submitted:1342 days and 6.30 hours ago.


hoSp-I-bdn A{Iaw; tIsk-Sp¯p
ImkÀtImSv: jÀ«v ]okv tamjvSn¨pshóm-tcm-]n¨v cm{Xn t\c¯v hoSp-I-bdn B{I-an-¨p-shó sam{Km-ense Aºm-knsâ ]cm-Xn-bnð ImkÀtIms« Hcp sSIvssÌðkv ]mÀSvW-dpsS t]cnð ImkÀtImSv PpUo-jyð ^Ìv ¢mkv aPn-kvt{Säv tImSXn tIsk-Sp-¯p. G{]nð 16\mWv tIkn-\m-kv]-Z-amb kw`hw \S-ó-Xv. s]meokv tIskSp¡m-¯Xn-s\-Xp-SÀóv Aºmkv t\cn«v tImS-Xnsb kao-]n-¡p-Ibm-bn-cp-óp.

News Submitted:1342 days and 6.31 hours ago.


Bdv e£w cq] hm§n Xncn¨v \ðImsX hôn-¨-Xmbn ]cmXn
ImkÀtImSv: Bdv e£w cq]-hm§n Xncn¨v \ðImsX hôn-¨p-shó bphm-hnsâ ]cm-Xn-bnð tImSXn \nÀt±i {]Imcw Z¼-Xn-IÄs¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. ImkÀtImSv kndm-anIvkv tdmUnse CwXn-bmkv a³kn-ense sI. CwXn-bmkn (33) sâ ]cm-Xn-bnð I®qÀ Aômw ]oSnI kztZ-in-I-fmb tPymXn-Ip-amÀ (46), `mcy Pb{io (38) Fón-hÀs¡Xn-sc-bmWv ImkÀtImSv kn.sP.-Fw. tImSXn \nÀt±i {]Imcw tIsk-Sp-¯-Xv.2010 sk]vXw-_À 12\mWv tIkn-\m-kv]-Z-amb kw`-hw.

News Submitted:1342 days and 6.38 hours ago.


s{Sbn-\nð bm{X-¡m-c³ acn¨ \ne-bnð
sImñw: Xncp-s\ðthen Aw_m-k-ap{Zw kztZ-inbpw sImñw sdbnðshtÌj³ Poh-\-¡m-c-\p-amb apcp-Is\ (55) i_cn FIvkv{]-knð acn¨ \ne-bnð Isï-¯n. koänð Ccn-¡pó \ne-bnð Iï arX-tZlw BÀ.-]n.-F-^p-ImÀ Pnñm Bkv]-{Xn-tamÀ¨dnbnð F¯n-¨p.

News Submitted:1342 days and 6.40 hours ago.


]¯v Intem Iôm-hp-ambn cïpt]À Ad-Ìnð
atô-izcw: ]¯v Intem Iôm-hp-ambn cïv t]sc atô-izcw Fkv.-sF. F³. a[p-Ip-amÀ AdÌv sNbvXp. awK-em-]pcw _´-dnse Ik_ _kmÀ k-_o\ a³kn-ense apl-½Zv Ajvd^v (32), D¸f {]Xm]v \K-dnse lssk-\mÀ (35) Fón-h-sc-bmWv AdÌv sNbvX-Xv. Cóse sshIn«v ]tXzmSn ]me-¯n-\-Sp¯v sh¨v apl-½Zv Ajvd^v Iômhv hnð]\ \S-¯p-ó-Xmbn clky hnhcw e`n-¨-Xn-s\-¯p-SÀómWv Cbmsf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. ]cn-tim-[n-¨-t¸mÄ ]mâvknsâ t]m¡-än-epw aäp-ambn 1 Intem 200 {Kmw ...

News Submitted:1342 days and 6.44 hours ago.


\K-c-¯n-se-¯nb amXm-hn\v ]nôp-Ip-ªns\ ssIhn«p
ImkÀtImSv: \K-c-¯n-se-¯nb amXm-hn\v ]nôp-Ip-ªns\ ssIhn-«p. HSp-hnð Hcp aWn-¡q-dn\v tijw aIs\t¯Sn amXmhv F¯n-b-t¸mÄ IqsS \nó-hÀ¡v Bizm-k-am-bn. Cóse sshIn«v aqó-c-a-Wn-tbmsS Fw.Pn. tdmUnse _Zvcnb tlm«-en\v kao-]¯p sh¨mWv kw`-hw. hmhn«v Icªv ^pSv]m¯nð \S-¡pó Ipªns\ sXm«-Sp¯ IS-¡mÀ {i²n-¡p-I-bm-bn-cp-óp. ]cn-k-c-¯p-Å-h-tcmSpw IS-bn-epÅ kv{XoI-tfmSpw Ipªnsâ _Ôp-¡sf At\z-jn-s¨-¦nepw Isï-¯m-\m-bn-ñ. CXn-\n-S-...

News Submitted:1342 days and 6.49 hours ago.


hnZymÀ°n-I-fnð [mÀan-I kwkvImcw hfÀ¯Ww
ImkÀtImSv: hnZymÀ°n-IÄ [mÀanI kwkvImcw ]Tn¨v hf-c-W-saóv Fkv.ssh.Fkv. Pnñm {]kn-Uïv ]Å-t¦mSv A_vZpð JmZnÀ aZ\n A`n-{]m-b-s¸-«p. Fkv.Fkv.F^v. IĨ-dð Iu¬kn-en\p Iognð kpón _me-kwLw sa¼Àjn-¸v Im-¼-bn\v kam-]\w Ipdn¨v \Só Ip«n-I-fpsS Pnñm kt½-f\w DZvLm-S\w sNbvXv {]kw-Kn-¡p-I-bm-bn-cpóp At±-lw. Aivd^v Aivd^n Bd-§mSn A[y-£X hln-¨p. _n.Fkv. A_vZp-ñ-¡pªn ss^kn, A_vZpð JmZnÀ kJm^n Im«n-¸m-d, aqk kJm^n If-¯qÀ, lao...

News Submitted:1342 days and 6.58 hours ago.


A½n-¡p«n sImïv aI³ A½sb Xe-¡-Sn¨v sImóp
Imª-§mSv: A½n-¡p«n sImïv aI³ A½sb Xe-¡-Sn¨p sImóp. aIs\ s]meokv IÌ-Un-bn-se-Sp-¯p. tImtSmw t_fqÀ ]ôm-b-¯nse tImfn-bmÀ tImf-\n-bnse Ipªn-¡-®sâ `mcy \mcm-b-Wnsb (45) bmWv aI³ sIme-s¸-Sp-¯n-b-Xv. Cóse cm{Xn 10.30 tbmsS ho«nðsh-¨mWv kw`-hw. am\-kn-Im-kzm-Øy-apÅ aI³ Ipªn-Ir-jvW (25) s\ s]meokv IÌ-Un-bn-se-Sp¯p. aZy-e-l-cn-bn-emb Ipªn-Ir-jvW³ ho«n-se-¯nb tijw {]tIm-]n-X-\m-hp-I-bm-bn-cp-óp. A½-tbmSv hmt¡äw \S-¯p-I...

News Submitted:1342 days and 6.50 hours ago.


s]meo-kns\ sh«n¨v ISó Sn¸À temdn-bn-Sn¨v ss_¡v bm{X-¡mc\vv ]cn¡v
Xf-¦c: s]meokv ]n´p-S-cp-óXv Iïv Aan-X-th-K-¯nð t]mb Sn¸À temdn-bn-Sn¨v ss_¡v bm{X-¡mc\v]cn-t¡-äp. tdmU-cn-In-eqsS \S-óp-t]m-Ip-I-bm-bn-cpó \nc-h[n t]À Xe-\m-cn-g¡v c£-s¸-«p. Cóv cmhnse sImd-t¡m-Sn\pw _mt¦m-Sn\pw CS-bn-emWv kw`-hw. ]pen-¡póv `mK¯v \nóv sImd-t¡mSv hgn Aan-X-th-K-X-bnð hó Sn¸À temdn kndm-anIvkv tdmUv hf-hnð sh¨mWv ss_¡n-en-Sn¨Xv. \mb-·mÀaq-e-bnse I¬kv{S-£³ I¼-\n-bnð tPmen sN¿pó sImd-t¡ms« ...

News Submitted:1342 days and 6.51 hours ago.


_olmdnð Pbnð tUmIvSsd XShpImÀ ASn¨psImóp
]mäv\: _olmdnð XShpImÀ Pbnð tUmIvSsd ASn¨psImóp. tKm]mðKôv Pnñm Pbnense tUmIvSdmbncpó _pt²hv knwKmWv XShpImcpsS aÀ±\taäv acn¨Xv. X«nsImWvSpt]mIW tIknð Poh]cy´w XShv A\p`hn¡pó cmP³ bmZhv Fó XShpImcs\ asämcp Pbnente¡v amämXncn¡m\mbn hymP saUn¡ð kÀ«n^n¡äv \ðIm³ XbmdmIm¯Xns\ XpSÀóv XShpImÀ kwLw tNÀóv tUmIvSsd B{Ian¡pIbmbncpóp. Hcp XShpImcs\ NnInÕn¡m\mbn Pbnse¯nbt¸mgmbncpóp B{IaWw. cmP³ bmZhnsâ t\XrXz¯ne...

News Submitted:1342 days and 11.27 hours ago.


]nFkvkn dm¦venÌv Imemh[n aqóp amkt¯¡pIqSn \o«n
Xncph\´]pcw: Cóhkm\n¡pó dm¦venÌpIfpsS Imemh[n aqóp amkt¯¡pIqSn \o«m³ Cóse tNÀó ]nFkvkn tbmKw Xocpam\n¨p. enÌpIfpsS Imemh[n Bdp amkw \o«Wsaóp kÀ¡mÀ ]nFkvkntbmSv Bhiys¸«ncpóp. bpUnF^v a{´nk`bpsS BZy tbmKamWv Cu Xocpam\w FSp¯p ]nFkvknbpsS ]cnKW\bv¡p \ðInbXv. Aªqtdmfw enÌpIfpsS Imemh[n CX\pkcn¨p \o «pw.dm¦v enÌpIÄ aqópamkw am{Xw \o«nbmð Xocpó {]iv\amWv kÀ¡mÀ Dóbn¨sXóp ]nFkvkn tbmKw hnebncp¯n. enÌpIÄ aqópam...

News Submitted:1342 days and 11.37 hours ago.


Pq¬ 15 apXð t{SmfnwKv \ntcm[\w
Xncph\´]pcw: kwØm\ ¯p Pq¬ 15 apXð Pqsse 31 hsc 45 Znhks¯ t{SmfnwKv \ntcm[\taÀs¸Sp¯m³ Xocpam\n¨p. apJya{´n D½³NmWvSn ssX¡mSv KÌv luknð hnfn¨ptNÀ¯ tbmK¯nem Wp Xocpam\ambXv. b{´hðIrX t_m«pIÄ ISenð Cd¡póXn\mWp \ntcm[\w GÀs¸Sp¯nbncn¡póXv. aÕys¯mgnemfnIfpsS kwLS\Ifpw t_m«pSaIfpw tbmK¯nð ]s¦Sp¯p. t{SmfnwKv \ntcm[\¯nsâ `mKambn A\ykwØm\ t_m«pItfmSp Xocw hn«pt]mIm³ \nÀtZiw \ðInbXmbn apJya{´n Adnbn¨p. a¬kq¬ ...

News Submitted:1342 days and 11.38 hours ago.


kv]o¡À: ImÀ¯ntIb³ bpUnF^v Øm\mÀYn
Xncph\´]pcw: ap³ a{´n Pn. ImÀ¯ntIbs\ bpUnF^nsâ kv]o¡ÀØm\mÀYnbm¡m³ Cóse tNÀó bpUnF^v tbmKw Xocpam\n¨p. kv]o¡ÀØm\w X§Ä¡p thWsaóp tIm¬{Kkv t\ct¯Xsó Bhiys¸«ncpóp. CXpkw_Ôn¨v Cóse cmhnse tIcf tIm¬{Kkpw apkvenw eoKpambn tIm¬{Kkv \S ¯nb D`bI£nNÀ¨ [mcWbnse¯n. XpSÀóvsshIptócw sI]nknknbnð \Só bpUnF^v tbmK¯n\ptijw sI]nknkn {]knUâv ctaiv sNón¯ebmWv Øm\mÀYnXzw HutZymKnIambn {]Jym]n¨Xv.sU]yq«n kv]o¡À, ]mÀesaâ...

News Submitted:1342 days and 11.40 hours ago.


temIv]mð _nð; lkmscbpsS \nÀtZiw XÅn
\yqUðln: s]mXp{]hÀ¯IcpsS AgnaXn XSbpóXn\pÅ temIv]mð _nñnsâ ]cn[nbnð {][m\a{´nsbbpw DÄs¸Sp¯Wsaó Aóm lkmsc hn`mK¯nsâ \nÀtZiw tI{µ kÀ¡mÀ XÅn. DóX \oXn ]oTs¯bpw ]mÀesaân\pÅn se Fw]namcpsS {]hÀ¯\§sfbpw \nba¯nsâ ]cn[nbnð DÄs¸Sp¯Wsaó Bhiyhpw kÀ¡mÀ {]Xn\n[nIÄ AwKoIcn¨nð. CtXmsS, temIv]mð _nñnsâ IcSp cq]oIcW kwbpà kanXnbnð `nóX cq£amhpIbpw Xocpam\amImsX tbmKw ]ncnbpIbpw sNbvXp. {][m\a{´nsb _nñnsâ ]cn[nbn...

News Submitted:1342 days and 11.50 hours ago.


Imª-§mSv aÀ¨âvkv Atkm-kn-tb-j³ `mc-hm-ln-IÄ
Imª-§mSv: hym]m-c- `-h-\nð\Só P\-dðt_mUn-tbmKw tIcf hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kanXn Pnñm {]kn. ]n.F. tPmk^v DðLm-S\w sNbvXp. sI.Fw.-F. P\.-sk-{I. kn.F. ]oäÀ, sk{I. Fw. hnt\m-Zv, {]Whw Atim-I³ {]kw-Kn-¨p. kwL-S\m Xnc-sª-Sp¸v sI.hn.-hn.-C.-Fkv Pnñm P\.-sk-{I. Al-½Zv jco^v \nb-{´n-¨p. `mc-hm-ln-IÄ: kn. bqk^v lmPn ({]kn.), _n.BÀ. tjWm-bn, sI.hn. e£va-W³ (sshkv.-{]-kn.), kn.F. ]oäÀ (P\.-sk-{I.), Fw. hnt\m-Zv, F. kpss_À (sk{I.), {]...

News Submitted:1343 days and 5.21 hours ago.


A_q-_-¡À
t_¡ð: amkvXn-Kp-U-bnse A_q-_-¡À _m¸p«n (65) A´-cn¨p. `mcy: JZo-P. a¡Ä: ^ntdm-kv, ico-^v, _joÀ, \ko-a. acp-a-¡Ä: lwk, \ujo-_, ssee, Dssa-_. ktlm-Z-c-§Ä: _n.sI. Ipª-_vZp-ñ, _o^m-¯n-a, \^o-k, JZo-P, ]tc-X-\mb Aºm-kv. t_¡ð Ppam-a-kvPnZv A¦-W-¯nð J_-d-S-¡n.

News Submitted:1343 days and 5.50 hours ago.


]-Im-i-³
]m-e-¡p-óv-:- I-cn-t¸m-Sn-bn-se- dn-«.- A-[ym-]-I-³ tKm-]m-e-sâ- a-I-³ {]-Im-i-³ (36)- A´-cn-¨p. ho-Un-tbm-{Km-^-dm-bn-cp-óp.- A-½-:- im-c-Z.- `m-cy-:- dn-Pn-\- (I-®qÀ- ]m-\qÀ).- k-tlm-Z-c-§Ä-:- tl-a-e-X.- ]p-jv-]-e-X,- t{]-a-e-X,- {]n-b-e-X.-

News Submitted:1343 days and 5.52 hours ago.


kp-hÀ-Wn-\n-
]Ån-¡c: shfp-t¯m-fn- Xm-\¯n-¦mð- kp-hÀ-Wn-\n- (35)- A´-cn¨p-. `À-¯m-hv-: Ip-ªn-¡®³.- a¡Ä-: tZhIn,- Zo-]I- sNdn-bm-sâbpw- ]tcX\m-b am-[hn-bp-sSbpw- aI\m-Wv.-

News Submitted:1343 days and 5.53 hours ago.


Fkv.-F-kv.-F-^v. tZiob {]Xn-\n[n kt½-f\w XpS§n
_wK-fqcp: kpón ÌpUâvkv s^U-td-j³ tZiob {]Xn-\n[n kt½-f-\-¯n\v _wK-fqÀ ssII skâ-dnðXpS-¡-am-bn. Uðln, D¯À{]-tZ-iv, cmP-Øm³ QmÀJ-Þv, Bkmw, ]Ýn-a-_w-KmÄ, _olmÀ, alm-cm-jv{S, B{Ô{]tZ-iv, IÀWm-S-I, Xan-gv\m-Sv, tIc-f, B³U-am³ \nt¡m-_mÀ, tKmh, e£-Zzo-]v Fóo kwØm-\-§-fnð\nópÅ {]Xn-\n-[n-I-fmWv kt½-f-\-¯nðkw_-Ôn-¡p-ó-Xv. AJn-te´ym kpón PwC-¿-¯pðDeam P\.-sk-{I. Im´-]pcw F.]n. A_q-_-¡À apÉymÀ kt½-f\w DðLm-S\w ...

News Submitted:1343 days and 6.21 hours ago.


am-ln³ Ip-ón-en-sâ "Nn-e [À-½-k-¦-S-§Ä' {]-Im-i-\w sN-bv-Xp
Im-kÀ-tIm-Sv: am-ln³-Ip-ón-en-sâ "Nn-e [À-½-k-¦-S-§Ä' ]p-kv-X-Iw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. kn-\n-a ko-cn-bð\-S-\m-b C-{_m-lnw-Ip-«n \nbpà Fw.-Fð.-F. F³.-F. s\-ñn-¡p-óv, kn.-Sn. A-l-½-Z-en F-ón-hÀ-¡v \ð-In {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sN-bÀ-am³ Sn.-C. A-_v-Zp-ñ A-[y-£-X h-ln-¨p. A-jv-d-^v tN-c-ss¦ ]p-kv-X-I ]-cn-N-bw \-S-¯n. Im-kÀ-tIm-Sv C. hn-j-\m-Wv ]p-kv-X-I {]-Im-i-\ N-S-§v kw-L-Sn-¸n¨-Xv. amlnsâ Nne [À½-k-¦-S-...

News Submitted:1343 days and 6.23 hours ago.


apln½m¯v hmÀjnI kzmKXkwLw Hm^okv Xpdóp
ImkÀtImSv: k¿nZv XzmlndpðAlvZðAômw Bïv t\À¨bpsSbpw apln½m¯v hmÀjnI k\ZvZm\ kt½f\¯nsâbpw {]NcW {]hÀ¯\§Ä¡v taðt\m«w hln¡póXn\v ]p¯nsK apln½m¯v \KdnðkzmKXkwLw Hm^okv Xpdóp. kzmKXkwLw sNbÀam³ k¿nZv C{_mlnw ]q¡pªnX§Ä Iñ¡« DZvLmS\w \nÀÆln¨p. apln½m¯v P\dðsk{I«dn _n.Fkv A_vZpñ¡pªn ss^kn, s_Ån¸mSn A_vZpñ apÉnbmÀ, Fkv.ssh.Fkv. Pnñm sk{I«dn kpsseam³ IcnshÅqÀ, Aºmkv kJm^n a¬Ta, sI.F¨v. A_vZpdlvam³ kJ...

News Submitted:1343 days and 6.24 hours ago.


aÀ¨âvkv bq¯v hn§v Pnñm `mc-hm-ln-IÄ
Imª-§mSv: tIcf hym]m-cn-hy-h-kmbn GtIm-]\ kan-Xn-bpsS bph-P\ hn`m-K-amb aÀ¨âvkv bq¯v hn§nsâ Pnñm `mc-hm-ln-Isf Xnc-sª-Sp-¯p. `mc-hm-ln-IÄ: Sn.F. A³hÀ kmZ¯v ({]kn.), Sn.sI. apl-½Zv jco^v (P\.-sk-{I.), F. kpss_À, F.Fw.F lao-Zv, ]n. ]hn-{X-Ip-amÀ, ss^kð kq¸À (sshkv.-{]-kn.), sI. aWn-I-WvT³, dm^n sFUn-bð, ]n. cma-N-{µ³, Sn. DZ-b-i-¦À (tPm.sk-{I.), F.sI. Ajvd^v ({Sj.).

News Submitted:1343 days and 6.25 hours ago.


tIcf apÉnw Umäm _m¦v sh_v t]mÀ«ð hnh-c-ti-J-cWw \S-¯póp
ImkÀtImSv: tIc-f-¯nse apgp-h³ apÉnw alñv Pam-A¯pI-sfbpw _Ôn-¸n-¡pó Hm¬sse³ kwhn-[m\w cq]-s¸-Sp-¯p-ó-Xnsâ `mK-ambn tIcf apÉnw Umäm _m¦v sh_vt]mÀ«ð hnh-c-ti-J-c-W-¯n-\pÅ amÀ¤-tcJ F³.F. A_q-_-¡À lmPn I®qÀ A_vZpñ amÌÀ¡v \ðIn DðLm-S\w sNbvXp. A_q-_-¡À kmeqZv \nkman A[y-£X hln¨p. _joÀ shÅn-t¡m-¯v, Jeoð lk-\n, djoZv s_fnôw, ^kð dlvam³ Zmcn-an, Ajvd^v aÀ±-f, lmjnw Zmcn-an, kemw \Cu-an, aqk kuZn, Xf-¦c apJvX...

News Submitted:1343 days and 6.26 hours ago.


t_f-bnð tdm-Unð hmg \«v \m«p-Im-cpsS {]Xn-tj-[w
koXmw-tKmfn: tdmUnsâ timN-\o-bm-h-Ø-s¡Xnsc t_f SuWnð \m«p-ImÀ \Sp-tdm-Unð hmg \«v {]Xn-tj-[n-¨p. kao] tdmUp-I-fnð ASp¯ Ime¯v Aä-Ipä ]Wn \S-¯n-bn-cp-óp-sh-¦nepw t_f SuWnse tdmUnsð timN-\o-bm-h-Øbv¡v A[n-Ir-XÀ ]cn-lmcw Iïn-cp-ón-ñ.

News Submitted:1343 days and 6.28 hours ago.


s]meo-kp-Im-c-s\ A{I-an¨p
Ip¼f: s]meo-kp-Im-cs\ Iñp-sImïv Ip¯nbpw ISn-¨p-w ]cn-t¡ð¸n-¨-Xn\v I\ym-Ip-amcn kztZin sk´nð cmPns\-Xn-sc-tIsk-Sp-¯p. ko\n-bÀ knhnð s]meokv Hm^o-kÀ Imª-§ms« Fw. KwKm-[-c-\mWv (45) ]cn-t¡-äXv. Cóse cm{Xn 9 aWn¡v Ip_-\q-cnemWv kw`-hw. ]pI-h-ensb sNmñn-bm-bn-cpóp XÀ¡w.

News Submitted:1343 days and 6.32 hours ago.


hoSv Ibdn A{I-ahpw `oj-Wnbpw Ggv t]Às¡-Xnsc tIkv
ImkÀtImSv: hoSv Ibdn A{I-an-¨pshó cïv ]cm-Xn-I-fnð Ggv t]Às¡-Xnsc tIsk-Sp-¯p. s\ñn-¡póv _¦-c-¡p-ónse Ipªm-ap-hnsâ `mcy ^uknb (29) bpsS ]cm-Xnbnð kenw, hlm-_v, amen-Iv Fón-hÀs¡-Xn-scbpw _¦-c-¡pónse A_vZpñ Ipªn-bpsS `mcy k¡o\ (46) bpsS ]cm-Xn-bnð Ipªm-ap, ^ukn-b, jm^n, bqkp^v Fón-hÀs¡-Xn-sc-bp-amWv tIkv. 28\v cm{Xn F«-c-tbmsS kwLw ho«nð AXn-{I-an¨p Ibdn sImñp-saóv `oj-Wn-s¸-Sp-¯p-Ibpw Itkc sImïv ASn-¡p-Ibpw `À...

News Submitted:1343 days and 6.32 hours ago.


Xohïnbnð \nóv hoWv acn¨p
Xr¡-cn-¸qÀ: ]S-ó-bnse hmSI ho«nð Xma-kn-¡pó I®qÀ knän Aä¡ ]Ån¡v kao-]¯v F³.-]n. luknse ]pen-¡p-ïnð Dss_Zv (35) Xohïnbnð \nóv hoWp acn-¨p. `mcy: I®qÀ knän sIm¨n ]Ån¡v kao-]s¯ jao-\. a¡Ä: Dss\kv, AkvIÀ. ktlm-Z-c-§Ä: Pwjo-d, anXn-em-Pv.

News Submitted:1343 days and 6.34 hours ago.


IÀj-I³ Ipf-¯nðhoWv acn¨p
sNÀ¡f: IÀj-I³ Ipf-¯nðhoWv acn-¨p. sNÀ¡f ]mSn-bnse Fw. cmL-h³ \mb-cm (59)Wv acn-¨-Xv. Cóp-cm-hn-se ]mSn-bnse Hcp kzIm-cy-hy-àn-bpsS Ipf-¯nemWv arX-tZlw Iï-Xv. \S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ A_-²-¯nð hoW-Xm-sWóv kwi-bn-¡p-óp. ImkÀtIm-«p-\nópw ^bÀt^mgvkv F¯n-bmWv arX-tZlw Ic-s¡-Sp-¯-Xv.

News Submitted:1343 days and 6.35 hours ago.


tImSXnbe£yw: Pb-cm-P-s\-Xnsc Ipä-]{Xw F«n\v
sIm¨n: ]mX-tbm-cs¯ s]mXp-tbmKw \ntcm-[n¨ \S-]-Sn-s¡-Xnsc tImS-Xnsb hnaÀin¨ kn.]n.-Fw.- t\-Xmhv Fw.hn. Pb-cm-P-s\-Xnsc Pq¬ F«n\v sslt¡m-SXn Ipä-]{Xw hmbn-¸n¨p tIĸn-¡pw. s]mXp tbmK-¯n-s\-Xnsc ]cm-aÀiw \S-¯nb PUvPvamsc ipw`-·m-scóv hnti-jn-¸n-¨Xn-s\-Xnsc tImSXn kzta-[bm tIsk-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. Xsð \ne-]m-Snð Ct¸mgpw Dd¨v \nð¡p-I-bm-sWópw C¯-c-¯n-semcp hn[n {]kvXm-hn¨ \S-]-Sn-sb-bmWv Xm³ ipw`-¯-c-saóp ]d-ª-sXópw ...

News Submitted:1343 days and 6.35 hours ago.


hn«p-ho-gvN-bn-ñmsX eoKpw tIm¬{Kkpw
Xncp-h-\-´-]pcw: A[nI a{´n-Øm-\-¯n-\mbn apÉnw-eoKv ià-amb \ne-]m-Sp-ambn apt¼m-«p-t]m-hp-t¼mÄ AX-\p-h-Zn-¡m-\m-hn-sñó \ne-]m-Snð Dd-¨p-\nð¡p-I-bmWv tIm¬{K-kv. Cu {]iv\w NÀ¨-sN-¿p-ó-Xn\v ASn-b-´nc bp.Un.-F-^v. tbmKw Cóp-ssh-In«v 5aWn¡v Xncp-h-\-´-]p-c¯v \S-¡pw. Aôm-as¯ a{´nsb ]mW-¡mSv sslZ-cen inlm_v X§Ä {]Jym-]n-¨p-I-gnª kml-N-cy-¯nð AXnð\nóv ]ntóm¡w t]mhp-óXv ]mÀ«n¡pw X§Ä¡pw £oW-ap-ïm-¡p-saó \ne-...

News Submitted:1343 days and 6.36 hours ago.


Krl-{]-th-i-\-¯nsâ BËm-Zw sISp¯n AÑ-sâbpw aI-fp-sSbpw Zpc-´-hmÀ¯-sb¯n
_Zn-b-Sp¡: Krl-{]-th-i-\-¨-S-§nsâ BËm-Z-¯n-\n-S-bnð AÑ-sâbpw aI-fp-sSbpw A]-I-S-a-cWw Hcp-\m-Sns\ apgp-h³ ZpxJ-¯n-em-gv¯n. t_f-bnse lnecn Unkqk (46), aIÄ hoW Unkqk (F«v) Fón-h-cmWv Cóse sshIn«v 4aWn¡v I\y-¸m-Sn-bnð A]-I-S-¯nð acn-¨-Xv. lne-cn-bpsS aäp-a-¡-fmb hn]n-b³ Unkqk (11), hnðkv Unkqk (Aôv) Fón-hÀ ]cn-¡p-I-tfmsS c£-s¸-«p. lne-cn-bpsS ktlm-Zcn sFdo\ tKmkm-U-bnð ]WnX hoSnsâ Krl-{]-th-i-\-¨-S-§m-bn-cpóp Có...

News Submitted:1343 days and 6.38 hours ago.


s]Àf-bnð s]meokv Po¸v adnªv aqóvv s]meo-kp-ImÀ¡v ]cn¡v
_Zn-b-Up¡: s]meokv Po¸v \nb-{´Ww hn«v adnªv aqóv s]meo-kpImÀ¡v ]cn-t¡-äp. _Zn-b-Up¡ s]meokv tÌj-\nse tIm¬Ì-_nÄam-cmb _m_p-cmPv (31), kXo-i³ (40), F.F-kv.-sF. sI.kn. \mcm-b-W³ (50) Fón-hÀ¡mWv ]cn-t¡-ä-Xv. Cóse ]peÀs¨ Hó-c-tbmsS s]Àf-bn-emWv A]-I-Sw. tIm¼n§nsâ -`m-K-ambn AUy-\-Sp-¡-bn-te¡v t]mIp-t¼m-gmWv Po¸v A]-I-S-¯nðs¸-«-Xv. Nmäð ag-bnð Po¸v tdmUnð \nópw sXón Hó-c-ao-äÀ XmgvN-bn-te¡v adn-bp-I-bm-bn-cp...

News Submitted:1343 days and 6.43 hours ago.


]Ån-¡mð tdmUnð Ipgn; tdmUv A]-I-S \ne-bnð
Xf-¦c: ]Ån-¡mð tdmUnð henb Ipgn cq]-s¸-«Xv hml-\-§Ä¡pw hgn-bm-{X-¡mÀ¡pw A]-IS `oj-Wn-bm-bn. cïv Znhkw ap¼v s]bvX I\¯ ag-bn-emWv tdmU-cn-Inð Ipgn cq]-s¸-«-Xv. cïv amkw ap¼mWv Cu `mK¯v tdmUv SmÀ sNbvX-Xv. Ipgn-bpsS Xmsg Xf-¦c `mK-t¯¡pÅ Pe hnX-cW ss]¸v GXv \nan-jhpw s]m«m-\pÅ km[y-X-bp-ïv. CXvIm-cWw Pe-hn-X-cWw XS-Ê-s¸-Sm\pw km[y-X-bp-ïv. Iñn-fIn tdmUv C\nbpw XI-cm-\pÅ km[y-X-bp-sïóv \m«p-ImÀ ]d-ªp. Ccp-N{I hml-\...

News Submitted:1343 days and 6.45 hours ago.


Bcm-[-\m-e-b-¯n\v Isñ-dnª tIknð HcmÄ Ad-Ìnð
ImkÀtImSv: Bcm-[-\m-e-b-¯n\v Isñ-dnªv P\ð¥mkv XIÀ¯ kw`-h-¯nse {]Xnsb s]meokv AdÌv sNbvXp.ASv¡-¯v_-bð KpsÍ sS¼nÄ tdmUnse tbmtK-jns\ (19) s\bmWv Cóse Un.ssh.-F-kv.-]n. ]n. hn{I-ansâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ s]meokv kwLw AdÌv sNbvX-Xv. 16\v cm{Xn-bmWv ]md-s¡«v Ppam akvPn-Zn\v t\sc Itñ-dp-ïm-b-Xv. cïv ss_¡p-I-fn-se-¯nb BdwK kwL-amWv ]Ån¡v t\sc Isñ-dn-ªXv. ]Ån¡v kao-]-ap-ïm-bn-cpó cïv bphm-¡sf A{I-an-¡p-Ibpw Ch-cpsS ss_¡v XI...

News Submitted:1343 days and 6.47 hours ago.


A]IoÀ¯nt¡kv: hn.Fkns\Xncmb ]cmXn ]cnKWn¡póXv Pq¬ 18te¡v amän
]me¡mSv: ap³ apJya{´n hn.Fkv.ANypXm\µs\Xnsc ae¼pgbnse bp.Un.F^v Øm\mÀYnbmbncpó eXnIm kp`mjv \ðInb A]IoÀ¯nt¡kv ]cnKWn¡póXv tImSXn ASp¯amkw 18te¡v amän. ]me¡mSv Hómw ¢mkv PpUojyð aPnkvt{Säv tImSXnbmWv tIkv ]cnKWn¡póXv. hn.Fknsâ {]kvXmh\bnð A]IoÀ¯nIcambn Hópansñóv sXcsªSp¸v I½oj³ t\cs¯ IWvsS¯nbncpóp.

News Submitted:1343 days and 9.47 hours ago.


kzImcy {]mÎokv: Btcm]Ww At\zjn¡pw þ a{´n
]¯\wXn«: kÀ¡mÀ tUmÎÀamcpsS kzImcy {]mÎokv D]m[nItfmsS ]p\xØm]n¡m\pÅ \o¡hpambn _Ôs¸«v DbÀó Btcm]W§sf¡pdn¨v At\zjn¡psaóv BtcmKya{´n ASqÀ {]Imiv. ]¯\wXn« P\dð Bip]{Xnbnð kµÀi\w \S¯nb a{´n am[ya{]hÀ¯ItcmSp kwkmcn¡pIbmbncpóp.kzImcy {]mÎokpambn _Ôs¸«p Nne kwLS\IÄ tImghm§nsbópw aäpapÅ Btcm]W§Ä At\zjn¡m³ Cóp UnPn]ntbmSp \nÀtZin¡psaópw a{´n ]dªp. kwØm\s¯ kÀ¡mÀ Bip]{XnIfnð tUmÎÀamcpsS Hgnhp \nI¯p...

News Submitted:1343 days and 10.40 hours ago.


ImehÀjw XpS§n, CópapXð I\¯ ag
Xncph\´]pcw: kwØm\¯p cWvSp Znhk¯n\Iw ImehÀjw iàamIpw. tIcft¯msSm¸w e£Zzo]nepw Cóse ImehÀjw XpS§n. ImehÀj¯n\p aptómSnbmbpÅ agbmWp Ignª cWvSp Znhkambn e`n¨sXópw ImemhØm \nco£WtI{µw A[nIrXÀ Adnbn¨p. ]Snªmd³ Imänsâ iàn IqSnbXmWp ImehÀj¯nsâ {]ISamb kqN\. kwØm\¯p \mepamkw \oWvSp\nð¡pó a¬kq¬ Ime¯v 204 skânaoäÀ ag e`n¡psaómWp IcpXpóXv. km[mcW s]¿mdpÅ agbpsS 98 iXam\whsc C¯hWbpw e`n¡psaómWp IW¡pIq«ð. kwØm...

News Submitted:1343 days and 11.27 hours ago.


bpUnF^v tbmKw Cóv : ImÀ¯ntIb³ tIm¬{Kknsâ kv]o¡À Øm\mÀYn
Xncph\´]pcw: kv]o¡À, sU]yq«n kv]o¡À, ]mÀesaâdnImcy hIp¸v Fóo hnjb§fnð Xocpam\saSp¡m³ Cóp bpUnF^v tbmKw Xncph\´]pc¯p tNcpw. a{´nØm\w thWsaó \ne]mSnð apkvenw eoKpw tIcf tIm¬{Kkpw \nÀ_Ôw ]nSn¡pIbpw C\nsbmcp a{´n thWvS Fóp tIm¬{Kkv \ne]mSp hyàam¡pIbpw sNbvX kmlNcy¯nemWp bpUnF^v tbmKw.apkvenw eoKv aªfmwIpgn Aen¡pthWvSnbpw tIcf tIm¬{Kkv ]n.kn. tPmÀPn\pthWvSnbpamWp NcSphen \S¯póXv. a{´nØm\¯n\p ]Icw kv]o¡ÀØm\w e`n...

News Submitted:1343 days and 11.43 hours ago.


Go to Page    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 
Copyright: Utharadesam 2014
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
All rights reserved.
The site can be best viewed on 1024 pixels × 768 pixels resolution

Administrative contact- Utharadesam, Door No. 6/550K, Sidco Industrial Estate, P.O.Vidyanagar, Kasaragod-671123
Editorial Contact- Email: utharadesam@yahoo.co.in , Ph: News- +91 4994 257453,Office- +91 4994 257452, Mobile: +91 9447704477, Fax: +91 497 2980036