നെല്ലിക്കുന്ന് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കലവറ ഘോഷയാത്ര

Submitted on:Wednesday May 16 2018 02:21 PM


1 of 639
  

Next